logo

De Vonder Homepagina


Zand 35

Jan Joosten maakt, in verband met de ziekte van zijn vrouw Griet, een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 81verso, 04-05-1650:
Jan Joosten, getrouwd met Grietgen, wonende op de Leensel. Jan gezond, Grietgen kranck van de kinderpocken. Zij testeren. Alles naar de langstlevende, om daarmee te handelen naar vrije keuze, mits alle lasten en schulden betalende. Als de testatrice van deze ziekte komt te overlijden, dan krijgen Meester Mathijs van den Hove, schout, Bonaventura, zijn broeder en Willem Dirck Ghielen, hun zwager samen ƒ 25,-, Willem Joachims ƒ 8,-, Peeter Luyten, te Someren ƒ 8,-. Hiermede zullen zij allen tevreden zijn.

Margriet heeft de ziekte overleefd en na het overlijden van haar man Jan Joosten rond 1655, maakt zij een nieuw testament, waarbij hun zoon Hendrick (zie ook Voormalig huis C33) alle goederen erft:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 44, 14-12-1657:
Margriet, weduwe Jan Joosten, op de Leensel, ziek, testeert. Alle vorige testamenten, codicillen enzovoorts worden herroepen. Zij legateert aan Meester Mathijs van den Hove, de kinderen wijlen Bonaventura Matijssen en Willem Dirck Chielen ƒ 25,- om onder hen staeckgewijse te delen. Grietgen, getrouwd met Willem Jochums en Peeter Luyten, te Someren ieder ƒ 8,-, de erfgenamen wijlen Jan van Meyel ƒ 6,-. Alles als puer legaat. Zij moeten zich hiermee tevreden houden. Alle overige goederen, niets uitgezonderd, geeft zij aan Hendrick, de zoon van Jan Joosten, wijlen haar man. Hij mag, na haar dood, hiermee zijn vrije wil doen. Dit vanwege de vele en getrouwe diensten die zij van hem heeft genoten en nog dagelijks mag genieten, zo in onderhoud als corperele diensten.

Hendrick Jansen Joosten (van de Leensel) is geboren rond 1625 als zoon van Jan Joosten en Margriet en op 09-11-1653 te Asten getrouwd met Anneken Driessen en onder het gezin van Hendrik Jansen (Joosten) en Anneken Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Asten 05-03-1658 Asten 23-11-1687
Anneke Dirck Teeuwens
Asten ±1710
2 Maria Asten 13-12-1661 Asten 03-05-1682
Joost Dircx Theuwes
Asten 21-07-1697
Aert Philipsen (van der Sande)
Asten 28-02-1711
3 Marten Asten 22-07-1664 Anna Jansen van de Leensel Asten 22-02-1711

Aert Philipsen van der Sande als man van Maria Henrici Jansen, koopt een huis op 't Sant:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 72 verso 29-07-1698:
Joost Leenders van Heughten man van Perijn Dircx van de Zand verkoopt aan Aert Philipsen van de Zande zijn deel in een huis, land, groes op 't Sant 10 lopense. Koopsom ƒ 450,-.

Jan Hendricx, wonend op de Leensel, wordt benoemd als executeur:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 183 verso 07-11-1704:
Peeter Jan Aerts Sennen, ziek, wonende ten huize van Jan Hendricx van de Leensel, aan de Leensel, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Hij legateert aan den Armen van Deurne, Liessel en Asten ƒ 400,- om na zijn dood, binnen drie maanden te distribueren aan den Armen. Nog aan den Armen uit te reiken zeven malder rogge. Aan Joost Leenders van Heugten, zijn neef ƒ 100,- uyt te reycken ter plaetse daer hij, testateur, de voorschreven Joost mondelingh heeft belast. Aan den voors. Armen alle sijne wolle klederen tot sijne lijve gehoorende. Indien echter iemand van zijn vrienden deze wil accepteren dan prevaleren die boven de anderen. Aan Anneken, het kind van Geertruyt Michiel Goorts en Goort Evert Gielens, zijn nichtje ƒ 40,- vooruit. Dit omdat het maar een hand heeft en omdat hij er peteren van is. Aan Goort Jan Aerts Sennen, zijn broeder ƒ 25,-. Aan alle kinderen waarvan hij peteren is een zilveren ducaton. Aan soodanighe persoon, die hem in sijn sieckte gedient heeft ende sijn doodt afwachten sal ofte heeft afgewacht alwaer hij, testateur, ten huysse compt te sterven ƒ 50,-. Hij benoemt tot zijn executeuren Jan Daniels van Brey, wonende te Deurne en Jan Hendricx wonende op de Leensel. Zij ontvangen elk 12 gulden 10 stuiver. En hoeven aan niemand rekening, bewijs en reliqua te doen. Al zijn resterende goederen gaan naar zijn neven en nichten om hooft voor hooft gedeeld te worden. Zij worden zijn enige erfgenamen.
Aert Philipsen ontfermt zich over Peeter Hendricks:
Asten Rechterlijk Archief 112 folio 102 verso; 11-03-1711:
Peeter Hendricx, wonende bij Aert Philipsen, achter de Leensel, opt Sant, ziek, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Het ⅓ deel in huis, land en groes op de Leensel en op de grond van Vlierden geheel 25 lopense. Alsmede alle bijen en kasten, uitstaande penningen, zijn kleren enzovoorts zullen gaan naar Hendrick Joosten, Dirxke Joosten, Jan Joosten en Anneke Joosten, broers en zusters en zijn neven en nichten. Alsmede naar Dirck Jansen, zijn neef om hoofdsgewijze gedeeld te worden. Zij worden zijn enige erfgenamen, doch zullen wel gehouden zijn ƒ 25,- uit te keren aan het huishouden waar hij, testateur, komt te overlijden.

Na het overlijden van Jan Hendrick Jan Joosten en Anneke Dirck Teeuwens wordt Aert Philipsen de eigenaar van een aantal stallen en land op de Leensel:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 16 verso; 29-02-1712:
Aert Philipsen getrouwd met Maria Hendrick Jan Joosten, Peeter Hendricx, Joost van Heughten en Frans Marcelis als momboiren over Dirck Jan Hendrickx, onmondige zoon van wijlen Jan Hendrick Jan Joosten en Anneke Dirck Teeuwens. Allen kinderen en erven van wijlen Hendrick Jan Joosten en Anneke Dirck Teeuwens. Zij delen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Aert Philipsen, de koestal, de paardestal en de turfschop met de helft van den ouden hof op de Leensel, ene zijde weduwe Joost Hoefnagels, andere zijde Peeter Hendricx, andere einde Dirck, de onmondige; een akkertje en drieske te Vlierden 1½ lopense, ene zijde Dirck, de onmondige, andere zijde de hei te Vlierden, ene einde Peeter Hendricx, andere einde Jan Peeters; land het middelste deel van de Langenacker 2 lopense, ene zijde Josina Hoefnagel, andere zijde weduwe Hendrick Peeters, ene einde Peeter Hendricx, andere einde Dirck, de onmondige; land en drieske de Nieuwe Erve 1 lopense, ene zijde Dirck, de onmondige, andere zijde Peeter Hendricx, ene einde de gemeente; een beemdje ofte het Weyvelt op de Leensel 3 lopense, ene zijde de Vrouwe van Asten, andere zijde Dirck, de onmondige, ene einde Josina Hoefnagel, andere einde Peeter Hendricx; het middelste deel in een hooiveld op de Leensel 1½ lopense, ene zijde Peeter Hendricx, andere zijde Dirck, de onmondige, ene einde de Vrouwe van Asten, andere einde de Aa. Belast met 2 vat rogge per jaar aan het Sint Catalijnegilde, te Deurne zijnde het 1⁄3e deel van 6 vat rogge per jaar.

In de verpondingen staat Aert Philipsen als eigenaar van goed op 't Sant genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 50 verso:
Aert Philipsen op 't Sant. Op 17-11-1730 aan Derick Joosten van Heughten. In de bede ƒ 4-14-4.

Maria Hendricks Jansen is geboren te Asten op 13-12-1661 en op 03-05-1682 te Asten getrouwd met Joost Dirx Theuwes. Het gezin van Maria Hendricks Jansen en Joost Dirx Theuwes en stiefkinderen van Aert Philipsen, geboren te Asten op 07-09-1675 als zoon van Arnoldus Philipsen en Catharina:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 02-12-1683 Eindhoven 30-01-1701
Jenneken Marcelis
Meijel 06-02-1714
Theodora Gorts
Asten ±1740
2 Theodora Asten 11-02-1687 Asten 28-06-1733
Henricus Thomas van Stratum
Asten ±1746
3 Johannes Asten 26-08-1690 Deurne
4 Anna Asten 22-05-1694 Deurne

Volgens het archief is een deel van de goederen door Hendrik, Dyriske (Theodora) en door Anna op 17-11-1730 verkocht aan Dirck Joosten van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 142 verso; 17-11-1730:
Hendrik Joosten, mede voor Dyriske zijn zuster, Anna Joosten geassisteerd met Jan Joosten en Dirck Jan Hendrix, te Deurne. Zij verkopen aan Dirck Joosten van Heughten een huis, schop, paardestal, hof en aangelag 6 lopense en een groes van 4 lopense. Ene zijde de Heer van Asten, andere zijde de Aa, ene einde de kinderen Jan Peters en de gemeente. Belast met ƒ 0-6-0 per jaar aan den armen van Asten. Koopsom ƒ 75,-.

Hendrick Joosten blijft volgens de verpondingen mede-eigenaar en koopt nog een deel van het huis op:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 105 verso:
Peeter Jan Franssen. Dirk Jansen en Hendrik Jan Joosten sijn medeijgenaars van de goederen.
Hendrik Joosten. Huijs, hoff en aangelagh 18 lopense. In de bede ƒ 4-14-4.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 167 verso; 06-06-1743:
Willem Rooymans man van Hendrina Marcelis Verlensdonk, Paulus van der Sande man van Jenneke Marcelis Verlensdonk, wonende te Soerendonk, Goort Marcelis Verlensdonk, Dirske Verlensdonk. Kinderen en erven van Marcelis Andries Verlensdonk. Zij verkopen aan Hendrik Joosten van der Sande een ¼ deel in huis, hof en aangelag aan het Sant geheel 3 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde erven mevrouw Costerius.

Hendrick Joosten van der Sande is geboren te Asten op 02-12-1683 en op 30-01-1701 te Eindhoven getrouwd met Jenneken Marcelis en is na haar overlijden rond 1712 op 06-02-1714 te Meijel hertrouwd met Theodora Gorts, geboren te Meijel op 27-04-1682 als dochter van Godefridus Smets en Henrica Nijssen:

01

De gezinnen van Hendrick Joosten van der Sande met Jenneken Marcelis en met Theodora Gorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Meijel 19-10-1716
2 Maria Meijel 13-09-1717 Asten 21-02-1751
Joost Willems van Heugten
Asten 07-09-1794 zie ook Voormalig huis C33
3 Henricus Meijel 15-03-1719 Ongehuwd Asten 12-06-1793
4 Joannes Meijel 30-01-1722
5 Josephus Meijel 16-12-1723

* het eerste huwelijk was kinderloos

De bewoningslijst meldt Hendrick Joosten van 1730 tot 1771 als huiseigenaar en bewoner op 't Zand:

Jaar Eigenaar nummer 19 Voordeldonck Bewoners nummer 19 Voordeldonck
1736 Hendrick Joosten Hendrick Joosten
1746 Hendrik Joosten Hendrik Joosten
1756 Hendrik Joosten Hendrik Joosten
1766 Hendrik Joosten Hendrik Joosten
1771 Hendrik Joosten Hendrik Joosten

In die tijd speelde ook een voorval met stompvoetse Mie, een zwerfster die ook wel eens in Asten kwam en hier op de Leensel of 't Zand pannenkoeken heeft gegeten. We citeren uit het werk van Peter Geuskens1:

Wie was stompvoetse Mie en in wat voor tijd leefde ze?
Ze werd op 26-02-1711 geboren in Lummen, een Belgische gemeente tussen Diest en Hasselt, waar nu een kruispunt is van de autowegen Antwerpen-Luik en Leuven-Aken. Ze was er geboren als Anna Marie Mommaerts als dochter van Leonardus Mommaerts uit Zolder en Ida Cuypers uit Heusden. De 18e eeuw wordt ook wel de eeuw van de bedelarij genoemd. Langs de wegen trokken hongerlijders op zoek naar voedsel. Het was een tijd waarin armoede een zeer groot sociaal probleem was, ondermeer het gevolg van verscheidene oorlogen, zoals de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) en de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). Maar ook de economie kwam in een geweldige crisis. Kerkelijke instellingen probeerden wel de armen te helpen, maar hun mogelijkheden raakten op en ze schoven de zorg naar de wereldlijke bestuurders. Daar was ook niet veel te halen. De dorpsbestuurders benoemden zelfs armenjagers, die er voor moesten zorgen dat er zeker geen armen uit andere dorpen in hun dorp zouden komen bedelen.
In die tijd overtraden bedelaars en landlopers, hongerend en wanhopig, allerlei wetten. Ze hadden geen werk om een goed bestaan op te bouwen, het waren kanslozen. Ze zagen vaak geen andere uitweg dan zich aan te sluiten bij vagebonden, zwervers, werkloze soldaten en rovers, waardoor ze zelf geleidelijk ook in de criminaliteit belandden. Vanuit Brabant, vanuit graafschap Horn, vanuit het Land van Thorn en vanuit andere gebieden werden in het midden van de 18e eeuw klopjachten gehouden om die vreemde bedelaars en vagebonden te beteugelen. Om elke ontsnappingsroute af te snijden werden in de aangrenzende territoria vaak tegelijkertijd vagebondenjachten georganiseerd. Dan was het wel handig dat je een veilig onderdak kon vinden in de schaapskooien die in de Peel stonden.

02 03

Nadat Anna Marie uit een korte relatie haar zoon Peter overgehouden had, trok ze op met Willem Boekels. Zij was niet zijn echte vrouw, maar zijn bijzit, zijn tweede of derde vrouw. Ook bij andere mannen was Mie meestal een bijzit. Samen trokken ze rond door de Belgische Kempen. In Koersel werd dochter Jennemie geboren en op 19-02-1733 gedoopt. Vervolgens werd in Meerhout zoon Koob geboren en daarna dochter Katrien ergens in een bouwvallig huisje te Koersel. Toen liet Willem Boekels haar in de steek en werden de kinderen ondergebracht bij bekenden. Mie trouwde vervolgens met wannenlapper (mandenmaker) Peter Janssen ofwel Pauwelijne Peer, die rondtrekkend kapotte wilgen manden oplapte. Met hem kreeg ze tenminste drie kinderen. Ze trokken samen mee met de landlopers, bij wie littekens van messneden op het gezicht en het lichaam heel gewoon waren. Die randfiguren van de maatschappij troffen elkaar in afgelegen kroegen en boerderijen, waar ook overvallen en diefstallen werden beraamd. Er werd gegokt en om geld gekaart. Bij een ruzie tijdens het kaarten in de herberg van Hendrik Horenix te Stramproy werd Pauwelijne Peer op 10-02-1746 vermoord. Volgens getuigen had Jan Waintien, een ongetrouwde kerel die met een hoer samenleefde, Peer gedood met een kogel door de strot, een messteek in de linkerlong, een kogel tussen linkerschouder en hals en nog enige messteken in de rug.

04

Na de dood van Pauwelijne Peer bleef Dikke Mie met haar kinderen rondhangen in en bij de Peel. Ze werd zo goed en zo kwaad als het ging ondersteund en geholpen door lotgenoten. Samen met andere vrouwen trok Mie er met de bedelkorf op uit. Omzwermd door hun kinderen trokken die vrouwen van de ene plaats naar de andere en zeulden ze hun schamele bezittingen met zich mee. Ze sliepen in schoppen, schuren en stallen, waar ze in het stro de zuigelingen in slaap wiegden en zelf onder een smoezelige, rafelige deken dicht bij elkaar kropen om zich te warmen. Soms kregen ze enkele duiten toegestopt. Als ze geluk hadden konden ze bij mensen aan tafel bijschuiven en kregen ze een bord brij, een homp droog brood of potagie (hutspot). Af en toe was het vetpot en bakten ze spekpannenkoeken of aardappels en spek. De kinderen groeiden op voor galg en rad. Mie haar jongste zoon Koob speelde in zijn jeugd vaak met Tist Bordelai, de zoon van Trien met de Hoge Rug, wier man Nicolaas Bordelai in 1754 in Brussel werd opgeknoopt. Ze zwierven verder, de Scheerenslieper, Jan Waentien, Dikke Peer, Peter Peck, Gerritje van Ravenstein, Heinke Corts die op 25-01-1754 in Venlo werd terechtgesteld en de andere vagebonden die flink wat op hun kerfstok hadden. Tijdens zo'n zwerftocht werd Mie in Handel vastgenomen, toen ze bijzit was van Steven van Breugel of van Tist met de Hazemond. Deze Tist met de Hazemond zei tijdens een verhoor dat Mie dik van cop en lijf was. Dat is bijna een foto van Anna Marie.

Op dinsdagavond 02-06-1750 deed een deel van haar groep zwervers mee aan een overval op de woning van de weduwe Aale van Luyten aan de Kalisstraat te Meijel. Die Aale heette eigenlijk Alegondis Claessen, maar ze werd Luyten genoemd naar haar moeder Ludgondis Hendrix. De man van Aale, Jan Hendriks Thomassen, was al in 1723 op 41-jarige leeftijd overleden en zij woonde in 1750 aan de Kalisstraat met drie van haar kinderen, Hendrik uit 1712, Leonard uit 1716 en Hendrina uit 1720. Zoon Hendrik was sinds 1744 schepen in Meijel. Tijdens de Bocholtse kermis op

10-08-1750 werd Dikke Mie met drie van haar kinderen door soldaten opgepakt. Ze werden overgebracht naar Bree en vandaar naar Luik, waar ze tien weken bleven vastzitten. Omdat ze valse papieren had getoond, werd ze op 12-10-1750 door de krijgsraad veroordeeld tot een geseling en een brandmerk op haar rug. Met haar dochter Katrien werd ze bovendien voor eeuwig uit het prinsbisdom en het graafschap Loon verbannen. Tijdens de grote klopjacht van 1752 werd Dikke Mie in de nacht van 17 op 18 augustus in Asten gearresteerd. Ze was toen samen met haar dochter Jennemie en Anna Marie Scheffer met haar zoontje Jan. De volgende dag werden ook haar kinderen Katrien en Koob opgepakt. Ze werden allemaal opgesloten in de vochtige, donkere kerkers van het kasteel te Asten.

In het archief van Asten lezen we het volgende over dit proces:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 56 verso, 19-08-1752:
Op heeden, den negentiende Augusty 17c twee en vijftig, heeft Maria Mombers, alias Stomvoetse Mie, alhier, den seventiende deser, gearresteert heeft op vraage aan haar gedaan geantwoordt, verklaart en geconfesseert ter requisitie van den Heer Jacobus Losecaat, Drossard, alhier, waar te weesen dat sij gebooren is te Lummen in Brabant bij Diest (Belgie), out te sijn ontrent vier en veertig jaaren en haare regte naam te weesen Maria Mombers en bijgenaamt Mie Stomvoets, ook wel genaamt Dikke Maria, sijnde een bijsit geweest van Willem Christen, die haar verlaaten heeft, sonder te weeten waar hij gebleeven is. Twelk wel seventien jaaren geleeden is, sijnde ontrent twee jaaren daarna getrouwt geweest met Peeter Jansen, sonder te weeten dat hij een andere naam off toenaam gehat heeft, welke Peter te Stramproy is dootgeschooten door Wandels twelk was toegekoomen door een verschil over het caartspeelen twelk ontrent agt jaaren geleeden is.

En hebbende zedertdien geen man gehadt off met geen manspersoon geconverseert, hebbende nog vier kindere int leven, sijnde den outse genaamt Peter, out ontrent twintig jaaren sijnde een soon van Willem voornoemd. Wesende denselve Peter in Hollant bij de boere om te werken, hebbende te Belfert, agter Tigele, bij Venlo bij de boere de beeste gehoet. Sijnde haar tweede kint, genaamt Catarina Christen, out ontrent vijftien jaaren, waarvan de vader is voornoemde Willem, haar derde kint, genaamt Maria, out ontrent tien jaaren en vierde kint, Jacobus, out ontrent 7 jaaren van welke twee kinderen voornoemde Peter Janse vader is. Hebbende geen vaste woonplaats en heeft altijt voor haar en kinderen de kost gebedelt en over het lant gegaan ontrent Tigele, Venlo, Sevenum, Roggel, ter Horst, Bree, Baaldere, Kessel, Helden en Meyl, Neer en daarontrent en jong sijnde ook wel in de Meyerij, dog nu in lange jaaren niet in de Meyerij geweest en te Meyl haare ordinaare opgang geweest bij Franse Willemke, woonende bij de Donk, hebbende te Meyl, ontrent twee maal gesien den Zwart ten Nol en Arike van Turenhout, sijnde eenige jaaren geleeden.
Verder bekent sij, gearresteerde, dat sij voorleede Sondag, den heele dag te Meyl is geweest en 's nagts geslaapen onder Helden en Maandag te Baaldere, bij de Maas en 's nagts geslaapen in een schop op Rinkersvoort en Dynsdag wederom te Helden en desnagts geslaape te Meyl in een schop van Aalke, woonende in de Kalisstraat en daar gebleeve tot voorleede Donderdag, alwaar bij haar is gekoomen, een vrouwspersoon genaamt Maria en met deselve en haar dogter Maria gegaan na Liessel en op den Heydrik drinke gevraagt hebbende, te Liessel eete gevraagt en aldaar snuyff gekogt en gekomen op het Sant, onder Asten en aldaar van den boer gevraagt om meel tot struyff te backen en daar gebacken. Vandaar saame gekomen op de Leensel, mede onder Asten, alwaar sijn aangehouden door boere van Liessel en na Liessel gebragt en vandaar, alhier te Asten, gebragt.
Sijnde de voornoemde Maria Mombers alias Stompvoete Mie, alhier, in presentie van de ondergeteekende schepenen gevisiteert en op haare rugge bevonden een teeken off gebrantmerkt was. Soo heeft deselve geconfesseert dat in de somer van den jaare 1750, sijnde geweest op Sint Laurensdag, te Boekent, int lant van Luyk, door de soldaaten gevange is geworden met drie kinderen van haar en vandaar gebragt te Bree en daar eene nagt geweest, als doen verder gebragt na Luyk, alwaar tien weeken heeft geseeten en heeft aldaar een brantmerk gekreegen omdat sij haar had bedient en ging met een valse attestatie off brieff die sij had gevonden te Breesel, bij Stramproy, off wel door haar soon Pieter in een kamtas gevonden. Sijnde geweest een geschreeve attestatie soo sij meent te Capelle, met een zegel daarop. Met welke attestatie ontrent tien dagen heeft gegaan.
Anna Maria Scheffer off Berger verklaart en heeft geconfesseert geboortig te sijn van Wickenraat, int lant van Gulick, int Clooster, aldaar, gedoopt, out ontrent seven en twintig jaaren, sijnde haar vader soldaat geweest onder het regiment van Smitsaart en bij Venlo gestorven. Sijnde genaamt geweest Francis Berger off Scheffer en de moeder, Anna Catarina Cap, woonende bij Keule, gaande opt lant met lint te verkoopen. Sijnde getrouwt te Acken, ontrent seeven jaaren geleede met Johannes Lang die in Hollant off wel in het eylant van Flacke is om te werke, zedert Pinxtere laastleeden, en zedert geen tijding van hem gehad, doende boerewerk, hebbende geen vaste woonplaats maar heeft haar wel opgehouden te Egelshoven, ontrent drie uuren van Aken en haar daar, ontrent drie jaare opgehouden hebbende daar verkogt messe, gespe, boeke en paternosters en daarmeede wel over het lant gegaan om te verkoopen. Dog zedert twee jaare die koopmanschap niet meer gedaan maar haar opgehouden bij haar moeder in het Keulslant en haar man in Hollant om te werke.
Hebbende twee kindere, het outste, genaamt, Antonet, sijnde bij haar moeder, out ontrent vier jaaren en het tweede kint alhier bij haar sijnde, genaamt Johannes, out elff maanden. Gaande haar moeder int Keulslant om te verkoopen lint, naalde etcetera en nu en dan een stuck vraage, houdende haar meest op te Ollum, bij Capelle, ontrent de stad Bon en hebbende haar dit jaar meest bij haar moeder opgehouden. Zijnde over veertien dagen van deselve afgegaan, ontrent Duuren, een uur aan dese sijde in Gulickerlant en vandaar neven Roermond gekomen en voorleede Sondag te Meyl gekoome en bij Maria Stompvoets, hiermede met haar gearresteert sonder haar van te voore gekent te hebben en te Meyl gebleeve. Sonder op den Heydrik off Moosdijk geweest te sijn. Maar desnagts tusschen Sondag en Maandag geslaape te hebben onder Helden en aldaar gebleeve met Maria Stomvoet tot Woensdag en alsdoen gekomen te Meyl en alwaar saame 's nagts geslaapen in een schop en voorleede Donderdagmorge zaame gegaan na den Heydrik, onder Liessel en aldaar van den boer wat pap gehadt. Verders te Liessel gekomen en aan een huys te Liessel drinke gevraagt en van daar op de Leensel en opt Sant, onder Asten. En opt Sant koek gebacke en sijnde saame op de Leensel door de boere van Liessel aangehouden en te Liessel gebragt en vervolgens, alhier, op Donderdag, na de middag laastleeden, waarende van voorneemens te gaan na Donouw, in Frans Vlaanderen, bij Camerick.
Maria Granits dewelke verklaart en confesseert het naarvolgende. Niet wetende waar geboore is maar wel volgens segge van haar moeder te Maastrigt jong te sijn geweest, sijnde out ontrent seven en dertig jaaren, sijnde getrouwt geweest met Johannes Corte, soldaat geweest onder het Regiment van Smitsaart en over, ontrent elff maanden in Zeelant gestorve, alsoo sijn afscheyt bekomen had en ontrent over elff jaaren getrouwt te Maastrigt, hebbende zedert geen vaste woonplaats gehadt. Gaande over het lant om voor haar en kindere het broot te bekomen met bedelen. Hebbende nog vier kinderen met naame Agata, out ontrent elff jaaren, Elisabet, out seven jaaren, Maria out vijff jaaren en Johannes, out ontrent een en een halff jaar, hebbende meest verkeert ontrent de Maas, bij Venlo, Grevevorst, Lottum, Aarse, Brockhuyse, Blitterswijk, Wansem, Mieldere en daarontrent en zedert Zondag tot Woensdag aan dese sijde de Maas geweest te sijn maar niet wetende waar, also de dorpe niet kent. En voorleede Donderdag te Meyl geweest en daar bij haar gekomen Catarina met haar broer, genaamt Jacobus, alhier, met haar en vier kinderen gearresteert. Hebbende te Meyl geslapen, in de straat niet ver van het huys van de pastoor in een schop en Donderdag vandaar met haar kinderen en voornoemde Catarina en haar broer van Meyl gegaan over de Moosdijk. En door de Peel op Asten en soo op Somere, alwaar saame geslaapen hebben. En alsoo hoorde dat er overal wagte stonde, wederom teruggegaan in de Peel met voorneemens om na de Maas te gaan. Sijnde in de Peel door de wagt, alhier, opgebragt met haar vier kindere en voornoemde Catarina en haar broeder.
Anna Catarina dogter van Maria Stomvoet heeft verklaart en geconfesseert waar te weesen dat sij niet weet waar dat sij geboortig is, sijnde out ontrent sestien jaaren. Hebbende haar vader niet gekent en wel gehoort te hebben dat hij Willem hiet en haar stieffvader, genaamt Peter, sijnde soldaat geweest en nadat hij affgedankt was heeft op een dorp, niet wetende waar, rusie gehat en gequest geworden en daarvan gestorven. Dat sij off haar moeder geen vaste woonplaats hebben, maar bij de luyden een aalmoes vraagt en ook wel int lant van Kessel de kost nu en dan met spinne gewonne. En dit jaar te Bleerick nog eenige tijt de kost gewonnen bij een hoevenaar, genaamt, Claas onder de Willige off Wiën. Sijnde den gepasseerde sondag, agt dage, uit Brabant, van Meerhout gegaan met seeker vrouwspersoon genaamt Maria, met haar kint genaamt Johannes, out ontrent elff maanden, vandaar gegaan over Baale, Lommel, Leende en voorleede sondag, alhier, door het Dorp gegaan en te Liessel en aldaar wat eete gevraagt hebbende daar ook potagie gehadt en ook op den Heydrick geweest en van eene boer gehat drie en van den anderen vier duyten en vervolgens door Meyl na Helden gegaan en aldaar geslaapen in een kleyn huyske aan de regterkant en Maandag te Baaldere geweest en sijnde voornoemde Maria en haar kint aldaar gebleeven, sonder te weten waar die Mie is gebleeve off ook haar toenaam niet te weeten en is voorschreve Anna Catarina voorleede Dynsdag na Helden gegaan en aldaar aan den Heykant geslapen. En voorleede Woensdag op Meyl gedaan en desnagts aldaar geslaapen bij seeker boer die met de naam niet kent maar woont niet ver van de Moolen. Sijnde Donderdag met haar broer en met Maria en vier kinderen door de Peel hier ter sijde door Asten gegaan na Somere en aldaar s'nagts geslaapen in een schop bij de Peel. En doen, omdat de wagte ginge, de Peel ingegaan en door de wagte van Asten, alhier, opgebragt, warende anders van voorneemens om na Brabant te gaan.
Aldus de voornoemde persoonen gehoort geexamineert en hebben verklaart en geconfesseert soo als voorschreven staat. Hebbende na voorleesinge daarbij gepersisteert. binnen Asten den negentiende Augusty 17c twee en vijftig, ten overstaan van Antoni Haasen, Jan van Riet, Dirk van Swaneberg, schepenen. Dit is het + merk van Maria Mombers alias Maria Stompvoet, segt niet te konne schrijven, Idem + Anna Maria Scheffers, Idem + Maria Granits, Idem + Anna Catrien dogter Maria Stompvoets.

Dit archiefstuk betreft het vonnis voor stompvoetse Mie:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 98; 28-05-1753:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, drossard, dat door deze ter occasie van de generaale jagte sijn geapprehendeert geworden, op 17 augustus 1752, twee manspersonen, genaamt Johannes Fruligger, geboortig uit Westhoven, in de Ceurpals en Tjaart Eylens, geboortig van Esels, in Oost Vrieslant. Alsmede twee vrouwspersoonen, genaamt, Maria Stompvoet of dikke Mie en een kint, met Anna Maria Scheffers, vrouwe van Jan Antoni Corst, met een kleyn kint. Nog zijn aangehouden op den 18 augustus dito Maria Granits met vier kinderen, Catarina, dochter Maria Stompvoet met haar broeder, Jacobus. Dus tesamen dertien personen. Welke twee mannen en vier vrouwen door de drossard naar Nederweert zijn gebracht om, aldaar, geconfronteerd te worden tegens een fameuse goudieff, aldaar gevangen gehouden en genaamd, Jan Antoni Corst. Bij vonnis, van
09-10-1752, zijn de twee mannen de heerlijkheyt ontsegt en uytgebannen. De voornoemde drie vrouwen is, bij vonnis van 13-10-1752, opgelegd om gegeeselt te worden en de vierde, genaamd, Catarina, om met de roede om de hals sulx aan te sien en voorts gebannen. De vonnissen zijn uitgevoerd. Zij hadden geen goederen bij zich waarop de executiekosten verhaald zouden kunnen worden.

Weer terug bij het verhaal van Peter Geuskens en een tekening en foto2 van het kasteel van Asten:

Jacobus Losecaet, de drost van Asten en Mierlo, bracht de vrouwen samen met twee schepenen op 21 augustus naar Nederweert. In de raadskamer kwamen ze tegenover de uit de gevangenis gehaalde Johan Anton Corts ofwel Kleine Toon te zitten. Die zei, dat hij Dikke Mie met verscheidene sneden in haar gezicht wel kende. Volgens hem was ze een dievegge en droeg ze vaak zakpistolen. Samen met haar dochter Katrien had ze in Panningen kousen en schoenen gestolen en drie jaar geleden bij de Kapel in 't Zand in Roermond messen en neusdoeken. Losecaet beschuldigde de vier vagebonderende bedelaressen die in ontucht leefden, van allerlei misdrijven. Volgens hem had Dikke Mie vanaf haar jeugd tot schrik van de goede ingezetenen als vagebond rondgetrokken en gestolen. Op 4 oktober ontkende ze alles, behalve dat ze met een valse pas gebedeld had tijdens de Handelse bedevaart.

05 06

Na bijna twee maanden opsluiting in de donkere, vochtige kerkers van het Astense kasteel werden ze door het Astense gerecht op 13 oktober 1752 veroordeeld wegens landloperij. Dikke Mie werd gegeseld en verbannen. Het was een hartverscheurend schouwspel; Katrien moest voor straf met roeden om haar hals te pronk staan en toezien hoe haar moeder en de twee andere vrouwen er van de beul van langs kregen. De minderjarige Jennemie en Koob kwamen met de schrik vrij. Op 21-10-1753 werden ze in Lommel opnieuw wegens landloperij en bedelarij in de kraag gevat en in 's Hertogenbosch opgesloten. Na haar berechting werd Dikke Mie in april 1754 gegeseld, verbannen en voor de tweede keer gebrandmerkt. Murw, na een leven vol ontberingen, overleed ze op 47-jarige leeftijd in juni 1755 in Meijel in de schob van Baers. Op 07-06-1755 werd ze begraven.

07

Hendrick Joosten van der Sande is op 17-06-1774 te Asten overleden. Dochter Maria Hendriks Joosten is getrouwd te Asten op 21-02-1751 met Joost Willems van Hugten, geboren op 23-02-1714 te Asten als zoon van Wilhelmus van Heugten Johanna Reynders van Hoof (zie Voormalig huis C643):

08

Het gezin van Maria Hendriks Joosten en Joost Willems van Hugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 12-10-1752 Kind Asten ±1752
2 Johannes Asten 01-02-1755 Kind Asten ±1755
3 Johannes Asten 08-08-1756 Asten 19-11-1780
Wilhelma Antoni Verlysdonk
Asten 02-10-1823
4 Theodorus Asten 13-10-1759 Asten 18-05-1794
Helena Nicolai Voermans
Asten 12-09-1812 zie Voormalig huis C33
5 Wilhelmus Asten 16-05-1765 Ongehuwd Asten 19-05-1809

Na het overlijden van Joost van Hugten te Asten op 27-12-1774 woont weduwe Maria Hendriks bij haar broer Hendrik als mede-eigenaar in:

Jaar Eigenaar nummer 19 Voordeldonck Bewoners nummer 19 Voordeldonck
1776 Hendrik Hendriks, weduwe Joost van Hugten Hendrik Hendriks, weduwe Joost van Hugten
1781 Hendrik Hendriks, kinderen Joost van Hugten weduwe en kinderen Joost van Hugten

Na het overlijden van Hendrik Hendriks op 12-06-1793 en Maria Hendriks op 07-09-1794 blijft de jongste zoon van Maria Hendriks, Willem van Heugten, in het huis achter. Volgens zijn broer Theodorus (Dirk) en twee buurtbewoners is Willem niet in staat om voor zich te zorgen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 36; 06-05-1794:
Thomas Hendriks en Gerrit van Hugten verklaren ter requisitie van Dirk Joosten van Hugten, op het Zand, dat diens broeder, Willem, 28 jaar, en bij de requirant wonende laboreert aan slappigheid van hersenen en dat zij, comparanten, voor vast oordelen en zeker weten dat hij geensints in staat is om sijn eygen persoon, veel min sijn goederen te kunnen regeeren en administreeren en dat het dienvolgens nodig is dat hij onder toezicht van voogden of curatele gesteld wordt.

Er word en voogden aangesteld die een inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 37 verso; 10-06-1794:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Lintermans en Willem Marcelis Jansen op 8 mei laatstleden aangesteld als voogden over Willem, meerderjarige zoon, doch innocent, van Joost van Hugten en Maria Hendriks, beiden overleden, gewoond hebbende op het Sandt en waarin de innocente voor e deel gerechtigd is:
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag met nog een klein huisje daarbij 28 lopense.
Roerende goederen: onder andere 1 paard en getuig, 4 melkkoeien, 4 lege beesten, 1 kalf, 29 oude schapen, 21 lammeren, 1 hoge kar en een slagkar, 1 ploeg, 1 eg, 1 kast, 3 kisten, 1 baktrog, 7 stoelen, 2 tafels, 1 bed gevuld met veren met zijn toebehoren, 2 linnen bedden, diverse ketels, potten, pannen en mooren, 21 tinnen lepels, 12 forchetten, 4 tinnen schotels, 1 tinnen kom, melk en botergereedschap, 2 spinnewielen, klein landbouwgereedschap, diverse bakken, 2 emmers, 1 ladder.

Volgens de bewoningslijst is eerst Theodorus (Dirk) van Heugten (zie Voormalig huis C33) en later Jan van Heugten bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 19 Voordeldonck Bewoners nummer 19 Voordeldonck
1798 kinderen Joost van Hugten Dirk van Heugten
1803 kinderen Joost van Hugten Jan van Heugten

In 1807 worden de goederen verdeeld, hetgeen zowel in het archief als bij de verpondingen wordt vermeld:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 65; 19-12-1807:
Dirk Joosten van Hugten, Jan Joosten van Hugten alsmede Adriaan Lintermans en Willem Marcelis Jansen als wettige voogden over de innocente Willem Joosten van Hugten. Zij verdelen de goederen gelegen aan het Sant.
1e lot krijgt Dirk Joosten van Hugten het oud huis en aangelag aan het Sant, waarin hij woont 165 lopense.
2e lot krijgt Jan Joosten van Hugten een nieuw huis en aangelag met de schaapskooi.
3e lot krijgt Willem Joosten van Hugten ƒ 600,- te ontvangen van het 1e en 2e lot.

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 105:
Deling 19-12-1807 Jan en Dirk.
Jan, Dirk en Willem van Hugten ½ bij transport 21-09-1790 van Hendrik Hendriks ½, Maria Hendriks weduwe Joost van Hugten met Jan, Dirk en Willem de kinderen ½. Nummer 19 en 19f huijs, hof en aangelag en nog huijske daarbij.

Zoon Jan Joost van Hugten is geboren te Asten op 01-02-1755 en op 19-11-1780 te Asten getrouwd met Willemijn Antoni Verleijsdonk, geboren te Asten op 22-09-1754 als dochter van Antoni Goort Verleijsdonk en Johanna Janse Verhindert (zie Rinkveld 1):

09

Het gezin van Jan Joost van Heugten en Willemijn Verleijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrik* Asten 10-08-1782 Asten 03-03-1811
Joanna Maria van der Wallen
Asten 07-07-1849 zie Zand 17
2 Antonetta Asten 08-01-1785 Asten 21-10-1831
Johannes van Bussel
Asten 30-12-1863
3 Kind Asten 07-02-1788 Kind Asten 07-02-1788
4 Judocus Asten 15-01-1789 Asten 16-02-1816
Anna Lint
Asten 26-02-1878 zie Zand 21
5 Johanna Asten 07-06-1791 Asten 21-01-1816
Thomas Sanders
Asten 17-04-1851
6 Kind Asten 27-03-1792 Kind Asten 27-03-1792
7 Laurens Asten 29-03-1794 Asten 09-02-1822
Antonetta Pluim
Asten 22-08-1870 zie Voormalig huis C10a
8 Henricus** Asten 29-06-1797 Vlierden 28-01-1825
Hendrina van der Zanden
Asten 06-02-1883

*  wordt ook wel Henricus de Oude genoemd
** wordt ook wel Henricus de Jonge genoemd

Willem van Heugten is op 19-05-1809 te Asten overleden, Jan Joost van Hugten is op 02-10-1823 te Asten overleden en Willemijn Verleijsdonk is te Asten op 07-03-1832 overleden:

10

11

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staan de weduwe en kinderen van Dirk Joost van Heugten (zie Voormalig huis C33) bekend als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C49:
Huis en erf, groot 03 roede 78 el, het Zand, klassen 8, gelegen aan de Liesselsche weg.
Eigenaar: weduwe en kinderen Dirk Joost van Heugten.

12

13

De erfenis wordt verdeeld tussen de kinderen van Jan van Heugten en Willemijn Verleijsdonk:

Notarieel Archief 68-45 Asten 27-09-1835:
Hendrik van Heugten geboren te Asten op 10-08-1782, Antonetta van Heugten gehuwd met Johannes van Bussel, timmerman, Laurens van Heugten geboren te Asten op 29-03-1794, Anna van Heugten gehuwd met Tomas Sanders, Judocus van Heugten geboren te Asten op 15-01-1789, de kinderen van Jan van Heugten en Willemijn Verleijsdonk, overleden maart 1832. Delen de goederen van hun ouders, huisje en erf op 't Zand C49.

Zoon Hendrikus van Heugten is geboren te Asten op 29-06-1797 en op 28-01-1825 te Vlierden getrouwd met Hendrina van der Zanden, geboren te Vlierden op 10-12-1797 als dochter van Francis van der Zanden en Francina Vervoordeldonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Hendrikus van Heugten met zijn gezin en zus Antonetta in het huis met huizingnummer C70 en in 1869 hernoemd tot C75:

14

Francina van der Zanden is op 24-10-1857 te Asten overleden en Hendrikus van Heugten is te Asten op 06-02-1883 overleden en hun zoon Jan Francis van Heugten, geboren te Asten op 08-12-1825 en op 27-04-1855 te Asten getrouwd met Johanna Schepers, geboren te Asten op 02-10-1825 als dochter van Joannes Schepers en Aldegonda Segers, neemt daarna het huis over. Echter Johanna Schepers is te Asten op 08-03-1857 overleden en Jan Francis van Heugten overlijdt twee jaar na zijn vader te Asten op 18-05-1885.

Diens zoon Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1856 en getrouwd op 25-01-1899 te Asten met Johanna Maria van Oosterhout, geboren op 27-11-1861 te Asten als dochter van Laurens van Oosterhout en Maria Verheijen, wordt de nieuwe bewoner. In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 staat het huis onder nummer C72:

15

Hendrikus van Heugten is op 18-09-1905 te Asten overleden en Johanna Maria van Oosterhout heeft tot haar overlijden te Asten op 31-01-1942 in het huis op 't Zand gewoond. In het bevolkingsregister over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Johanna Maria van Oosterhou als weduwe met haar gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C69, C63 en C50 en dat laatste ook wel bekend staand als 't Zand 2:

16

Ook over de periode 1930-1938 woont Johanna Maria van Oosterhout als weduwe van Hendrikus van Heugten met haar gezin in het huis op 't Zand 2:

17

In 1933 ruilt zij het huis het huis met dat van haar zoon Johannes van Heugten die op 't Zand 4 woonde (zie Zand 33).

Johannes (Hantjes Jan) van Heugten is geboren op 20-02-1894 te Asten en te Deurne op 25-04-1931 getrouwd met Johanna (Hanna) van de Berkmortel, geboren op 26-12-1899 te Deurne als dochter van Martinus van de Berkmortel en Wilhelmina Vlemmings. In de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op 't Zand 2:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1933 en van 10-11-1939 de geboortes van dochters Wilhelmina en Josephina:

19 20

Toen de familie Timmermans in 1950 naar Canada emigreerde werd door de jonge boerenstand van Liessel een afscheidsdemonstratie gehouden op het driehoekige veld bij de boerderij van Hantjes Jan:

Op 14 mei 1950, twee dagen voor de emigratie naar Canada van de familie Timmermans, werd op het driehoekig weideveldje van Hantjes Jan (Jan van Heugten) ter ere van het scheidend lid Huub Timmermans hier een presentatie gegeven en werden er enkele foto's genomen.

21

Johannes van Heugten is op 30-10-1981 te Deurne overleden en Johanna van den Berkmortel is te Deurne op 12-02-1999 overleden. Hieronder de bidprentjes van Hantjes Jan en Hanna met daaronder een foto van het echtpaar:

22 23

24

Links het gezin van Heugten-van den Berkmortel. Rechts voor het huis van Hantjes Jan, met zicht op het huis van Toontje van Heugten: Hanna van Heugten-van den Berkmortel (Hanna de Vlèèm), het paard, Johan van Heugten (Hantjes Jan).

25 26

Hieronder nog een foto met rechts het huis van Hantjes Jan:

27

Hieronder een foto uit 1960 met rechts het huis:

29

In 1997 is dit deel van 't Zand door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne.  Het huis bestaat nog en heeft nu het adres Zand 35 Liessel.

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Zand
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1620 Jan Joosten Asten ±1590 Jan Joosten Asten ±1590
1657 Hendrick Jansen van de Leensel Asten ±1620 Hendrick Jansen van de Leensel Asten ±1620
1698 Aert Philipsen Asten 07-09-1675 Aert Philipsen Asten 07-09-1675
1713 Hendrick Joosten Asten 02-12-1683 Hendrick Joosten Asten 02-12-1683
Voordeldonck huis 19
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Joosten Asten 02-12-1683 Hendrick Joosten Asten 02-12-1683
1741 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1746 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1751 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1756 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1761 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1766 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1771 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1776 Hendrik Hendriks, weduwe Joost van Hugten Meijel 15-03-1719 Hendrik Hendriks, weduwe Joost van Hugten Meijel 15-03-1719
1781 Hendrik Hendriks, kinderen Joost van Hugten Meijel 15-03-1719 weduwe en kinderen Joost van Hugten Meijel 13-09-1717
1798 kinderen Joost van Hugten Dirk van Heugten Asten 13-10-1759
1803 kinderen Joost van Hugten Jan van Heugten Asten 08-08-1756
Kadasternummer C49
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C49 1832 Hendricus v Heugten Asten 29-06-1797
't Zand 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Jan Joost van Heugten Asten 01-02-1755 Willemijn Verleijsdonk Asten 10-10-1755 02-10-1823
1823-1832 Willemijn Verleijsdonk Asten 10-10-1755 weduwe van Heugten 07-03-1832
1832-1859 Hendricus van Heugten Asten 29-06-1797 Hendrina van de Zanden Vlierden 10-12-1797
C70 1859-1869 Hendricus van Heugten Asten 29-06-1797 Hendrina van de Zanden Vlierden 10-12-1797
C75 1869-1879 Hendricus van Heugten Asten 29-06-1797 Hendrina van de Zanden Vlierden 10-12-1797
C72 1879-1883 Hendricus van Heugten Asten 29-06-1797 Hendrina van de Zanden Vlierden 10-12-1797 06-02-1883
C72 1883-1885 Jan Francis van Heugten Asten 08-12-1825 Johanna Schepers Asten 02-10-1825 18-05-1885
C72 1885-1890 Hendrikus van Heugten Asten 02-02-1856 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856
C75 1890-1900 Hendrikus van Heugten Asten 02-02-1856 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856
C70 1900-1910 Hendrikus van Heugten Asten 02-02-1856 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856 18-09-1905
C63 1910-1920 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856 weduwe van Heugten
C50 1920-1930 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856 weduwe van Heugten
2 1930-1933 Johanna van Oosterhout Asten 27-11-1856 weduwe van Heugten naar 4
2 1933-1938 Johannes van Heugten Asten 20-02-1894 Johanna van de Berkmortel Deurne 26-12-1899
Referenties
  1. ^Dikke Mie, het verhaal van een kansloze zwerfster, Peter Geuskens (https://www.medelo.nl/images/files/937-1755_Dikke_Mie,_het_verhaal_van_een_kansloze_zwerfster.pdf)
  2. ^Kasteel van Asten (https://kasteelasten.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 10:22:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen