logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C112

Dit betreft een oud huis, naar alle waarschijnlijkheid uit de 16e eeuw, waarbij in de archieven Mathijs Teuwens eigenaar was. Mathijs Teuwens is geboren rond 1560 als zoon van Matheus (Teeuwen) van den Eynde en Catharina. Hij is rond 1590 getrouwd met Meriken.

Het gezin van Mathijs Teuwens en Meriken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matheus ±1591
2 Jenneke ±1592 ±1615
Philip Aert Daniels
3 Jan ±1593
4 Peter ±1595

Na het overlijden van zijn ouders erft Mathijs Teuwens een schuur en stukken land op de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 66B folio 83 verso; 23-08-1589:
Matheus van den Eynde consenteert dat zijn kinderen, te weten Matheys Teeuwens, Wilbrort Henrick Jacobs man van Yda en Wilhelma weduwe Joest Teeuwens met haar dochter Liengen, zullen delen al zijn goederen verkregen bij het leven van Catharina zijn vrouw zaliger.
Mathijs kreeg de schuur met erfenis, ene zijde Peter Slaets, andere zijde de wederdeelders, ene einde die Quickstraat, andere einde Peter Slaets; een stuk land aldaar, het Haverlant; een stuk land, het Gerstvelt; een stuk land met heytvelt daarbij, den Venecker; een stuk land den Crommenhoeck bij de Quickstraat; een stuk land den Huysecker aldaar; een stuk groese. Belast met 7 vat rog en 4 gulden
Wilbrort Henrick Jacobs en Willemke de weduwe met Liengen haar dochter kregen het woonhuis met de cleyn schuur, die scaepskoeye genaempt; een stuk land, den Oyversnest, beiden gelegen bij Quickstraat; een stuk land, die Pan; een stuk land, dat Haverlant; een stuk land, het Gerstvelt; een stuk land, den Venecker; een stuk land, den Nerencamp; een stuk groese naast de gemeyn beeck. Belast met 15 vat rog en 8 gulden.

Mathijs Teuwens moet betalen voor geleverd vlas:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 540; 1601:
Maes Janssen van den Camp eist betaling van Mathijs Teuwens van 3 gulden en 2 stuiver of 3 vat rogge wegens twee stukken vlas aan hem geleverd.

Mathijs Teuwens, hier met de achternaam van den Eynde genoemd, verkoopt een huis op de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 189 verso; 15-10-1612:
Mathijs Teuwens van den Eynde verkoopt aan Mathijs Thijssen, schepen huis, hof, hofstad en land op Dyesdonck, ene zijde de erfgenamen Peter Slaets, andere zijde Thijs Philips en anderen, ene einde Jan Jan Coecx, andere einde Jan Goort Shanen; land naast Philips Peter Slaets en de erfgenamen Joost Teuwens; land den Gruunecker naast die Quickstraet en de erfgenamen Wilbrort Heynen Jacobs.

Mathijs Teuwens koopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 10; 27-02-1619:
Jan Joachims verkoopt aan Mathijs Teeuwen een loscijns van 36 gulden en 9 stuiver per jaar, in kapitaal ƒ 583,20. Onderpand een heiveld en groes in de Leensel 58 lopense naast Frans Jan Hendrick Stricken, de gemeente en Mathijs Teeuwen. Heerdtstadt met huis, grond en hof gelegen aen de Haege 51½ lopense, 15½ roede naast de goederen van de Vrouwe van Lyessel, gemeente en aen de Haege; land in de Leemcuylen 31 lopense naast de gemeente, de Haege en Mathijs Sluyters. 

Mathijs Teuwens is borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1622:
Matthijs Teeuwens en Hendrick Peeter Baeckermans, borgemeesters, zullen betalen aan Meester Jacob van Plancken een pacht van ƒ 42,- dit op een peen van ƒ 6,-, de dato 22-04-1622. Willem Reynders te Eyndhoven ƒ 25,-.

Mathijs Teuwens wordt ook genoemd in een akte over gevangenschap van Antheunis Henrick Canters (zie voor originele akte en volledige transcriptie Voormalig huis B401):

Schepenbank Helmond, Inventarisnummer 3827, Aktenummer 212, 15-02-1623:
Wij, Wolff Franck en Cornelis van den Schoot, schepenen, doen condt dat voor ons zijn verschenen Jan Henricx Mennen, 65 jaar oud, en Joost Antheunis Mennen, oud 74 jaar, ingezetenen van Asten, die ter instantie van Mathijs Teeuwens en consorten, ook uit Asten, die verklaren dat in het jaar 1597 of daaromtrent voor de schepenen van Asten, in materie van crimineel recht, op en tegen Antheunis Henrick Canters, nu president oft voorschepen te Asten, vanwege moorderije ende dieverije, Antheunis met den heere aldaar heeft moeten composeren de somma van 550 gulden. Jan Henricx zat destijds met Antheunis in de gevangenis in ijseren banden. Jan is gewoon netjes vrijgelaten, maar Antheunis is feytelijck uuytgebraeckt, ontsnapt dus. Joost vertelt precies hetzelfde verhaal. 

Mathijs Teuwens is vermoedelijk rond 1630 overleden en in 1631 wordt de erfenis onder zijn vier kinderen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 27 22-03-1631:
Matheus, Jan, Peeter, Jenneken kinderen en erven van wijlen Mathijs Teuwens, Jenneke geassisteerd met Henrick Wilbert Jacobs. Aert Daniels als momboir van Mariken, Catharina en Henrick kinderen van Jenneke voorsschreve en Philips Aert Daniels, haar man zaliger. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en de bij transport verkregen goederen van hun moeder.
1e lot aan Jenneken en haar kinderen, het voorste deel van het huis met erf en aangelag op de Leenssel, ene zijde de Aa, andere zijde Frans Jan Stricken, ene en andere einde de delers; het voorste deel van de Eussel, ene zijde het Convent van Bynderen, andere zijde de delers, andere einde Frans J. Stricken; de helft van een garstveld, ene zijde Frans J. Stricken, andere zijde de delers, andere einde weduwe Tielen Dierix; lands van Ot, ene zijde Frans J. Stricken, ene einde de gemeente Vlierden, andere einde de delers; land/hei, ene zijde de delers, andere zijde Frans J. Stricken; het tweede perceel naest den huyse in de Nieuwe Erffve, ene zijde de delers, ene einde de gemeente, andere einde weduwe Tielen Dierix; nog in de Nieuwen Erffve, ene zijde de delers, andere zijde Jan Joachims, ene einde de gemeente, andere einde die Haeghe. Belast met: ƒ 300,- aan de Scholaster van St. Oeden Rhode, ƒ 100,- aan Dierick Jan Dierix te 's Hertogenbosch, de helft van één malder rogge per jaar aan zeker altaar te 's Hertogenbosch te Deurne te leveren uit een meerdere pacht.
2e lot aan Matheus en Jan het achterste deel van het voorschreven huis, ene zijde de delers, andere zijde Frans J. Stricken, andere einde de straat; het huis staande op de Nieuwen Erffve, ene zijde de gemeente, andere zijde de delers, andere einde weduwe Tielen Diercx; het derde perceel in de Nieuwen Erffve, ene en andere zijde de delers, ene einde de gemeente, andere einde weduwe Tielen Diercx; de helft van een garstveld, ene zijde de delers, andere zijde Frans J. Stricken, andere einde de straat; land, ene zijde Frans J. Stricken, andere zijde weduwe Tielen Diercx, ene en andere einde de delers; het eynde int Hoyvelt, ene zijde de Aa, andere zijde Frans J. Stricken, andere einde de delers; het achterste eynde int Eussel, ene zijde 't Convent van Bynderen, andere zijde weduwe Tielen Diercx, ene einde de Aa, andere einde de delers; het achterste einde in den hoff, ene zijde de delers, andere zijde Frans J. Stricken. Zij mogen, tien jaar lang, gebruik maken van de helft van de zolder van het oude huis der wederdelers. Evenals de helft van alle fruit genieten uit de voorste hof, ook gedurende tien jaar. Belast met ƒ 250,- aan de Scholaster te St. Oeden Rhode, ƒ 100,- aan Henrixke Tijssen, bagijnevroue op den Bagijnhoff te 's Hertogenbosch, ƒ 25,- aan de Kerk van Asten, 3 vat rogge per jaar aan zeker altaar te 's Hertogenbosch te Deursen te leveren.

Enkele jaren later moeten drie kinderen een lening aanvragen in de wetenschap dat zij hun huis aan de Leensel gaan verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 97 verso, 03-12-1633:
Jan, Peter en Jenneke kinderen wijlen Mathijs Teeuwens hebben geleend van Laurens Volders ƒ 130,-. Te lossen op de koopdag van hun erfgoederen. Mochten de goederen niet verkocht dan stellen zij deze in handen van Laurens Volders, welke daaruit ƒ 230,- mag halen die welke hij voorts aende erffgenamen van de pastoir van Gestell sal affspreecken voor den tijdt van xiiii daegen off drye ierstcommende weecken. De goederen zijn gelegen op de Leenssel.

Daarna wordt hun huis verkocht aan Reynder Jan Heuchtiens, een stamvader van de familie van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 101, 19-12-1633:
Meriken, weduwe Mathijs Teeuwens geassisteerd met Hanrick Wilbort Jacops en haar kinderen te weten Jenneke weduwe Philips Aert Daniels en haar onmondige kinderen, Peter en Jan. Zij verkopen aan Reynder Jan Heuchtiens, al haar erfelijke goederen op de Leenssel. Uitgezonderd het halve deel, dat ten deel is gevallen aan Teeuwen Tijssen, hun broeder. Belast met 1 blancke per jaar of daaromtrent, grondcijns. 4½ vat koren per jaar, in specie, te 's Hertogenbosch. De koper heeft ten behoeve van deze koop overgedragen aan de verkopers een erffbrieff van ƒ 1000,- à 5½% op de panden en persoon van Jan Henrick Stricken, de dato 13-04-1633 - schepenen alhier.

Ook broer Matheus (Teeuwen) verkoopt zijn deel en dan is Reynder Jan Heuchtiens volledig eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 26, 09-05-1634:
Teeuwen zoon wijlen Mathijs Teeuwens verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens zijn halve deel in de goederen gelegen op de Leenssel, zoals hem toekomen naast zijn andere broeders en zusters. Belast met: halve malder rogge per jaar aan de Sint Catharynemeesters te 's Hertogenbosch.

Reynder Jan Heuchtiens is geboren rond 1580 als zoon van Jan Heuchtiens en rond 1610 getrouwd met Jenneke Joost Jelis. Na haar overlijden rond 1617 is Reynder Jan Heuchtiens hertrouwd met Anneke, weduwe van Claessen.

Hieronder de gezinnen van Reynder Jan Heuchtiens met Jenneke Joost Jelis en met Anneke:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* ±1615 Asten ±1637
Aert Peters van Otterdijck
Asten ±1642
2 Jenneke ±1618 Asten ±1640
Dirck Peters van Otterdijck
3 Henrick ±1620 Asten ±1643
Heylwidis

*  kind uit het eerste huwelijk

Reynder Jan Heuchtiens woont in het dorp (zie Voormalig huis G591) en bij 'Anna vertelt' lezen we nog het volgende over hem1:

Reynder Jan Huchtens woonde ook vlakbij Barbara Frans Coolen, weduwe van Frans Verlynden. En ook zijn huis van vier gebonten is afgebrand. Dat had hij vijf jaar voor de brand gekocht van Peter Michiel Colen den ouden. Huchtens was een echte handelaar en een durfal. Eens had hij het aan de stok met de schout en de vorster. Hij zou niet betaald hebben voor een koop die hij gesloten had. Toen de schout de vorster op Huchtens afstuurde, moet hij de vorster hebben toegeroepen: "Geef me een pen, dan zal ik op het contract schrijven dat zij er allemaal hun gat aan vegen". Volgens de schout was dit een belediging van de wet en hij eiste een straf van 60 gouden realen. En wedden in zijn handel durfde Reynder ook. Met Henrick Jacop Nelen sloot hij twee jaar voor de brand een weddenschap af over de heerschappij over het fort van Stevensweert. Als de koning van Spanje daar na een jaar nog meester over was, dan moest Nelen aan Reynder 90 gulden betalen voor zes ellen geleverde wollen laken. Als de Prins van Oranje meester over het fort zou zijn op dat moment, dan mocht Nelen de zes ellen laken om niet hebben. De winnaar van de weddenschap moest ook in Asten trakteren op een klein vat bier.
Ook op de val van de stad Roermond had hij een weddenschap afgesloten. Dat had hij gedaan met Cornelis Willems uit Helmond. De Helmonder vond dat hij de weddenschap gewonnen had. Reynder Jan Huchtens gaat in 1636, het jaar van de grote brand en de pest in Asten, dood. Zijn erfgenamen worden ruim een jaar later door Cornelis Willems aangesproken om de weddenschap af te handelen. Dat Reynder geld genoeg had en een echte handelaar was, blijkt ook uit de meerdere keren dat hij zich garant stelde. In 1632 stelt hij zich met Tielen Dirck Duyssen garant voor het tekort in de belastingboeken van de Astense borgemeesters. Dat tekort moet betaald zijn, als dat jaar de oogst is binnengehaald. De borgemeesters kunnen daarvoor al het koren gebruiken, dat Peter Isbouts op de velden van de heer van Asten gezaaid heeft. Reynder en Tielen mogen zelf zoveel koren oogsten als hun borgstelling groot is. Eigenlijk komt het er op neer, dat Reynder er niets op toelegt en er misschien nog aan verdient. Dat geldt ook voor het garant staan voor het loon van zijn voerlieden in het leger van de koning van Spanje. In augustus 1635 belooft hij dat aan Aert Joost Rommen en Jan Reynders. Mocht de commissaris onder wie zij varen niet op tijd hun loon betalen, dan zal Reynder dat doen. Hij schoot er natuurlijk niets mee op, als zijn voerlieden vanwege wanbetaling niet meer voor het leger zouden varen. Dan kreeg Reynder op zijn beurt niet betaald.

Reynder Jan Heuchtiens is in 1636 aan de pest overleden. Zijn zoon en schoonzoon verkopen het huis aan de Leensel aan Mathijs van den Hove:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 74 verso, 13-04-1640:
Aert Peters van Otterdijck, getrouwd met Maria, dochter wijlen Reynder Jan Heuchtiens en Joost Jelis als momboiren van Henrick Reynder Jan Heuchtiens, verkopen aan Meester Mathijs van den Hove huis, land, groes, hei en wei op de Leensell. Belast met 1 blanck per jaar grondcijns, 6 vat rogge per jaar te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente. ƒ 300,- aan de erven van de scholaster te St. Oeden Rode, het aantal in ƒ 250,- aan de erfgenamen van de scholaster te St. Oeden Rode, ƒ 100,- aan Wijnant Cornelissen, ƒ 100,- aan Jacop Verdijsseldonck uit een meerdere rente, 2 gulden 5 stuiver per jaar aan de erven Willem Henricx.

Ook schoonzoon Dirck draagt zijn goederen aan de Leensel over aan Mathijs van den Hove:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 74 verso, 13-04-1640:
Dirck Peters van Otterdijck, getrouwd met Jenneken, dochter wijlen Anneke, weduwe Reynder Jan Heuchtiens renuntieert ende vertijdt op alle goederen van wijlen Reynder en Anneke, namelijk die goederen die hiervoor gevest zijn met uitzondering van het groesveldje int Root

Maria en Aert Peters van Otterdijck kopen een huis in het dorp van broer Henrick:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 75, 13-04-1640:
Jan Jan Heuchtiens en Joost Jan Jelis als momboiren van Henrick, onmondige zoon wijlen Reynder Jan Heuchtiens en Anneke verkopen aan Aert Peters van Otterdijck, getrouwd met Marie, dochter Reynder voorschreven de helft van een hofstad ontrent de Kerkcke, ene zijde de straat, andere zijde erfgenamen Huybert Michiel Colen, ene einde Meester Mathijs van den Hove, andere einde erfgenamen Jan Joost Stouten. Koopsom ƒ 50,- à 5%.

Mathijs van den Hove verkoopt het huis aan de Leensel door aan Anthonis Thonissen van de Vorst:

Asten Rechterlijk Archief 75 fol. 121vo 11-02-1641:
Meester Mathijs van den Hove, schout, verkoopt aan Anthonis Thonissen van de Vorst zijn goederen huis, land, groes enzovoorts op de Leenssel. Verkoper heeft deze goederen gekocht van de erven wijlen Reynder Janssen. Belast met 1 malder rogge per jaar uit een meerdere pacht, 1 blancke per jaar cijns van de grond, 2 gulden 5 stuiver per jaar uit een meerdere rente aan Wilbort Jan Colen, als momboir van zekere onmondige.

Anthonis Thonissen van de Vorst is geboren rond 1605 en rond 1635 getrouwd met Aleida Jansen.

Hieronder het gezin van Anthonis Thonissen van de Vorst en Aleida Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Ida Asten 23-02-1638
2 Onbekend Asten ±1642
3 Johannes Asten 18-07-1646
4 Antonius Asten 24-08-1651

Aert Peters van Otterdijck heeft nog iets te goed uit het door Mathijs van Hove verkochte huis op de Leensel:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 224 verso; 17-09-1643:
Meester Mathijs van den Hove, schout, heeft destijds van de erven Reynder Jan Heuctiens gekocht hun goederen op de Leenssel en daarvan een deel der koopgelden ingehouden, vanwege de vrees dat er lasten of schulden op de goederen zouden rusten en de momboiren der onmondige kinderen buiten Asten woonden, welke dan nagelopen zouden moeten worden. Aert Peters van Otterdijck, getrouwd geweest met Maria, dochter Reynder Jan Heuchtiens stelt nu tot speciael weirpandt en guarande voor al hetgene dat nog vanwege Reynder op de voorschreven verkochte goederen mocht worden gepretendeert huis, hof en hofstad in het Dorp, ene zijde de schout voorschreven, andere zijde Hanrick Gerits, ene eijnde de straat; beemd achter Ostaden, ene zijde Jan Teunis Lomans, andere zijde Hanrick Aert Rommen. Mede compareerden Joost Dielis en Jan Jan Heuchtiens als momboiren van Hanrick, onmondige zoon van wijlen Reynder voorschreven. Zij stellen zich ook voor de helft borg voor Aert voorschreven.

De koop van het huis door Antonis Thonisssen van de Vorst, zadelt hem wel op met een forse schuld:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 17 verso; 09-03-1644:
Anthonis Thonissen van de Vorst is schuldig aan Meester Mathijs van den Hove ƒ 900, à 5% dit wegens de aankoop van de goederen op de Leenssel. Te lossen voor 06-02-1648. Onderpand zijn, kopers, goederen op de Leenssel.

Asten Rechterlijk Archief folio 104 verso; 12-02-1652
Anthonis Teunisssen van der Vorst verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove een rente van ƒ 600,- à 5%. Onderpand al zijn goederen op de Leensel. Alsnog een rente van ƒ 7,50 per jaar ten laste van Roeff Joosten van Hucht, de dato 03-04-1641, schepenen alhier.

Enkele jaren later verkoopt Antonis Thonisssen van de Vorst het huis op de Leensel aan Peter Jan Lemmens:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 121; 09-04-1660:
Anthonis Tonis van de Vorst en Jan Roelofs als vader en momboir van de vier onmondige kinderen van Antonis Tonissen getrouwd geweest met Aelken Jansen. Hij verkoopt, mede voor zichzelf als voor zijn kinderen, met decreet van schepenen, aan Peeter Jan Lemmens al hun goederen, gelegen op de Leensel te weten huis, hof, hofstad, land, groes, hei en wei. Zoals hem deze aangekomen zijn van Mathijs van den Hove. Belast met: 1 malder rogge per jaar, in de zak, aan Sint Catelijnengilde, te 's Hertogenbosch, ƒ 200,- aan Wouter Isbouts, ƒ 37,50 in een meerdere rente van 100 daalder aan Paeuwels Geven, aan den Dijck.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 121 verso; 09-04-1660:
Peeter Jan Lemmens, stelt, mits Hendrick Eymers, zijn zwager, voor hem te Liessel is borge gebleven voor al zijn verkochte goederen, als weerpandt voor Hendrick, al zijn goederen gelegen op de Leensel.

Antonis Thonissen van de Vorst lost nog een deel van zijn schuld af aan Mathijs van den Hove:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 173 verso; 28-04-1662:
Anthonis Tonisse van de Vorst verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove een rente van ƒ 15,- per jaar uit de goederen op de Leensel. Zoals Peeter Jan Lemmens deze heeft gekocht op 09-04-1660, voor schepenen, samen met de brieven en bescheeden.

Anthonis Thonissen van de Vorst is op 14-12-1664 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

01

Peter Jan Lemmens is geboren rond 1630 en rond 1660 getrouwd met Weyndel Peters.

Het gezin van Peter Jan Lemmens en Weyndel Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peerke Asten 09-04-1661
2 Maria Asten 21-11-1665
3 Jenneke Asten 14-03-1669

Peter Jan Lemmens verkoopt zijn gewas en goederen aan Mathijs van den Hove om de verpondingen te kunnen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 107; 27-03-1669:
Peeter Jan Lemmen, op de Leensel, verkoopt aan Mathijs van den Hove alsulcke schaere, besaeyt ende noch te besaeyen als hij tegenwoordich onder de ploegh is hebbende op de goederen van de Leensel en bij van den Hove op gewonnen. Om daaruit te betalen de verpondingen, borgemeesters en wat van den Hove nog eist. Met voordere conditie dat den selven Peeter die selve erve alnoch sal, in den naeme van den Hove, besaeyen, dit toecomende jaer. Daertoe den selven van den Hove sal doen sijn eygen beesten en allen tgene tot teulandt sal dienen ende den selven Peeter daervoor laeten gebruyken, de koeyen ende andere beesten sal mede gade slaen ende voor sijnen dienst sal hem voldoen nootdruft om te leven voor dit jaer ende anders niet wesen als sijn knecht ende sijn vrouw als sijn maeght, sonder dat desen selve Peeter iet op de schaer, die daer opgesaeyt sal worden iet sal connen pretenderen.

Waarschijnlijk heeft hij al zijn goederen moeten verkopen aan Mathijs van Hove. Mathijs van Hove is geboren rond 1600 als zoon van Mathijs Thijssen van Hove en Peerke Tuerens van der Weyden (zie Busselseweg 7). Hij is rond 1635 getrouwd met Joanna Joosten.

Hieronder het gezin van Mathijs van Hove en Joanna Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 01-06-1637 Kind Asten ±1637
2 Angela Asten 06-06-1638 Kind Asten ±1638
3 Josyna Asten ±1640 Asten 27-12-1661
Joost Goorts Hoefnagels
Asten 23-11-1723
4 Agnes Asten 09-02-1642 Kind Asten ±1642
5 Maria Asten 02-06-1644 Kind Asten 20-03-1661
6 Anna Maria Asten 10-06-1650 Asten 06-11-1674
Antony Canters
Asten 02-08-1690 zie Burgemeester Frenckenstraat 47

Mathijs van Hove is op 27-06-1674 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

02

Na zijn overlijden wordt het huis op de Leensel verhuurd aan Jelis Janssen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-12-1675:
Jenneke, weduwe Meester Mathijs van den Hove, geassisteerd met Joost Hoefnagels en Meester Antony Canters de jonge, haar zwagers zij verhuren aan Jelis Janssen zoals die nu ook in gebruik heeft huis, hof, hofstad, land en groes op de Leensel. Huurprijs: ƒ 55,- per jaar. Huurtermijn 4 jaar.

Daarna wordt het huis, dat in eigendom is van dochter Josina, verhuurd aan Jacob Aerts van wie nog onduidelijk is wie het betreft:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 22 verso:
Josina Hoofnagel, gebruiker Jacob Aerts.

In 1683 besluit Jenneke Joosten als weduwe van Mathijs van Hove om de erfenis te verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 152; 09-01-1683:
Joost Hoefnagels man van Josyna van Hoof, Antony Canters man van Anna Maria van Hoof, kinderen van wijlen meester Mathijs van den Hove en Jenneke Joosten, welke hier present is. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joost het oude huis, hof, hofstad en aangelag of hofstad tegenover het huis aan het Mercktvelt met land en groes, zoals Antony Canters het in gebruyck, labeur en huyringe heeft gehad van zijn schoonmoeder met het geheel Ven en twee groesvelden achter Ostaden en met uitzondering van het A-veltie int Root, ene zijde Jan Roefs, andere zijde Antony Jan Maes. Het huis, land en groes de Leensel zoals Mathijs het bij evictie gekocht heeft condities hier aanwezig. ƒ 300,- ten laste van Hendrick Aert Rommen, ƒ 134,- weduwe Michiel Peeter Coolen, ƒ 100,- Michiel Hendricx, ƒ 100,- weduwe Peeter Willems, ƒ 200,- kinderen Cornelis Joosten van Weert, ƒ 300,- Dirck Willems, ƒ 450,- het Corpus van Asten à 5%,ƒ 2,- per jaar in een meerdere rente, ten laste van Goort Peeter Poelmans. De goederen zijn belast met ƒ 200,- aan Marcellus Martens, ƒ 200,- aan de erven Wouter Cleynens, te Vlierden, ƒ 200,- aan Abraham de Graef, ƒ 100,- aan Gijsbert Bacx, te 's Hertogenbosch, 3 gulden 17 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius, 1 malder rogge per jaar aan Sint Catalijnegilde, te 's Hertogenbosch te Deurne te betalen, 2 gulden per jaar aan weduwe Paulus Geverts, ƒ 100,- per jaar aan Jenneke, weduwe Mr. Mathijs van den Hove dit gedurende haar leven lang, ƒ 75,- aan zijn voornoemde schoonmoeder.

Dochter Judoca Mathijs van Hove is geboren te Asten rond 1640 en op 27-12-1661 voor de kerk en 01-02-1662 voor de wet te Asten getrouwd met molenaar Judocus Goort (Joost) Hoefnagels, geboren te Someren rond 1637 als zoon van Goort Wouter Hoefnagels en Jenneke Mathijs Jansen van de Sande (zie Molenweg 23):

03

Het gezin van Joost Hoefnagels en Josina van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren 01-11-1662 Someren 18-05-1681
Johannes Fransen
Someren 01-09-1718
2 Godefridus Someren 07-09-1664 Someren 08-05-1689
Cateleyn Verdonschot
Someren 13-03-1716
3 Maria Angela Someren 08-12-1666 Someren 19-05-1685
Petrus Huybers
Someren 03-01-1692
4 Franciscus Someren 17-02-1669 Ongehuwd Someren 26-09-1714
5 Mathias Someren 25-03-1671 Someren 31-05-1699
Handerske Verdonschot
Asten 08-07-1722
6 Wouter Someren 26-04-1673 Ongehuwd Someren 12-01-1747
7 Johannes Someren 30-06-1677 Kind Someren ±1677
8 Angela Someren 31-03-1680 Someren 12-03-1703
Marcel Verdijsseldonck
Someren 23-10-1733

Zij woonden in Someren en Josina van Hove verpacht na het overlijden van Joost Hoefnagels rond 1683 haar land aan Jacob Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 146; 03-08-1698:
Dirck Andriessen en Frans Jacobs, oud borgemeesters, zullen, voor alle man, verkopen de granen te velde op de Leensel, op het goed van Josina weduwe Joost Hoefnaegels en gepacht door Jacob Aerts. Om hieraan de dorpslasten van voorschreven Jacob Aerts te verhalen. Koopsom ƒ 203,-.

In de verpondingen van 1713 wordt zoon Wouter Hoefnagels als eigenaar genoemd en is het verpacht aan Hendrick Jan Bakermans:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 49 verso:
Wouter Hoefnagels, gebruiker Hendrick Jan Bakermans.

Pachter Hendrick Jan Baeckermans is geboren te Asten op 10-04-1675 als zoon van Johannes Hendrix en Johanna Jansen. Hij is op 27-07-1710 te Asten getrouwd met Mechtildis Jansen, geboren te Asten op 21-06-1683 als dochter van Henricus Jansen en Aleidis: 

Het gezin van Hendrick Jan Baeckermans en Mechtildis Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-10-1710 Ongehuwd Deurne 24-11-1781
2 Aldegunda Asten 28-09-1712 Asten 28-02-1740
Hendrick
Willem Verduyseldonck
Asten 27-12-1756
3 Henrica Asten 18-01-1715 Deurne 25-01-1750
Antoni
Mathias Reyers
4 Johanna Asten 23-09-1718 Kind Asten ±1718
5 Arnoldus Asten 07-02-1720
6 Johanna Asten 14-10-1722
7 Johannes Asten 10-05-1725 Kind Asten ±1725
8 Mechtildis Asten 10-05-1725 Kind Asten ±1725

Hendrick Jan Baeckermans wordt later in het archief genoemd met betrekking tot zijn onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 143; 27-03-1755:
Jan Bakermans verkoopt, namens zijn vader Hendrik de gereede meubilaire goederen onder nadere het paard ƒ 11,45, drie koeien ƒ 40,-, drie oskes, ƒ 19,-, drie kalveren, ƒ 12,-, twee karren, ƒ 15,-, hooi en stro ƒ 23,-. Opbrengst ƒ 162,-. Op 13-07-1755 wordt de oogst te velde verkocht in 16 kopen Opbrengst ƒ 115,-.

Mechtildis Jansen is op 17-06-1757 te Asten overleden en Hendrick Jan Baeckermans is op 24-02-1758 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Wouter Hoefnagels verpandt in 1736 het huis en de grond aan Dielis Henriks van de Leensel:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 140 verso; 23-01-1736:
Wouter Hoefnaegels, wonende te Soemeren, verpacht aan Gielis Hendrix een huis, aangelag, land en groes op de Leensel, ene zijde de Aa, andere zijde de gemeente. Zoals laatst in bewoning is geweest bij Hendrick Backermans, als huurder. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 4,- jaarlijks alle lands en dorpslasten, 1 malder rogge jaarlijks aan het Sint Catarina gilde, te Deurne.

Bij de verpondingen staat Dielis Hendriks van de Leensel vooruitlopend op de aankoop al als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 104:
Dielis Hendrix. Proprietaris vat aangehaalde. Dit heeft Wouter op sijn naam niet laten boeken, maar stond alleen op de naam van Dielis februarij 1738.
Huijs, hoff en aangelagh 8 lopense. In de bede ƒ 0-15-0.

Dielis Hendriks van de Leensel heeft samen met Wouter Hoefnagels een achterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 233 verso; 12-01-1741:
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Janse van Dijk en Jan Janse Timmermans, borgemeesters, Sint Jan 1738-1739, legt beslag op de vaste goederen van Wouter Hoefnagels, te Someren en Dielis Hendriks tot verhaal van ƒ 10-05-02

In 1746 wordt het huis wel aan Dielis Hendriks van de Leensel verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 31 verso; 04-02-1746:
Wouter Hoefnagels verkoopt aan Dielis Hendriks van de Leensel een huis, hof en aangelag 8 lopense, ene zijde Dirk Joosten, andere zijde de Aa, ene einde de straat; land de Nieuwe Erve 8 lopense met de hey samen 16 lopense, ene zijde Gerrit Hoefnagels, andere zijde weduwe Mattijs Jansen, ene en andere einde de gemeente; land de Waterlaat 4 lopense, ene en andere zijde Dirk Joosten, ene einde weduwe Mattijs Jansen, andere einde de straat; land de Langenacker 5 lopense, ene en andere zijde Dirk Joosten, ene einde de gemeente Vlierden, andere einde weduwe Mattijs Jansen; het Heyweyvelt 10 lopense, ene zijde Antony Heycoop, andere zijde de Langenacker, ene einde weduwe Mattijs Jansen, andere einde Hendrik Canters, te Liessel. Belast met: 6 vat rogge per jaar aan het Sint Catalijnsgilde, te 's Hertogenbosch. ƒ 0-0-14 per jaar aan de Heer van Helmont. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders. Koopsom ƒ 249,- In deze koopsom is begrepen ƒ 74,- wegens een geloste rente aan Jan Verberne en Jan Verreyt.

Dielis Hendriks van de Leensel is geboren te Asten op 03-07-1690 als zoon van Henricus Peeters van de Leensel en Judoca Janssen (zie Voormalig huis C100). Hij is op 06-11-1729 te Asten getrouwd met Johanna Aart Tielen, geboren te Asten op 10-11-1694 als dochter van Arnoldus Aart Tielen en Elisabeth de Groot (zie Achterbos 5). Na haar overlijden als Jenneken Dielis op 23-04-1736 hertrouwt Dielis Hendriks van de Leensel te Asten op 16-02-1738 met Jenneke Lambert Tijssen, geboren te Asten op 09-01-1706 als dochter van Lambertus Tysen en Anna Jansen (zie Berken 7):

De gezinnen van Dielis Hendriks van de Leensel met Johanna Aart Tielen en met Jenneke Lambert Tijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth* Asten 21-10-1730 Asten 01-05-1757
Anthony Lintermans
Asten 30-03-1793 zie Voormalig huis C647
2 Judoca* Asten 04-05-1733 Bakel 22-02-1767
Wilbert Peters
Bakel 22-10-1804
3 Jenneke Asten 31-05-1741 Asten 29-01-1769
Willem Dirk Haasen
Asten 22-08-1779
Cornelis Peters
Asten 09-04-1823 zie Leensel 22
4 Hendrik Asten 23-07-1743 Deurne 07-02-1779
Jenneke Lambers Verryt
Deurne 01-10-1780
Wilhelmina Jans Goossens
Asten 07-11-1806
5 Anneke Asten 04-09-1745 Asten 11-02-1776
Hendrik Stevens
Asten 29-06-1816
6 Maria Asten 19-09-1748 Kind Asten 13-03-1752
7 Kind Asten 14-07-1752 Kind Asten 14-07-1752
8 Kind Asten 20-03-1754 Kind Asten 20-03-1754

* kinderen uit het eerste huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Dielis Hendriks van de Leensel een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 54; 14-02-1738:
Staat en inventaris opgegeven door Jelis Hendriks van de Leensel weduwnaar Jenneke Aart Tielen ten behoeve van. Elisabet en Josyntje, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Lamberts.
Onroerende goederen: land het Eeusel 4 lopense naast Tijs Jansen; groes het Eusel 1 1⁄2 lopense naast Mattijs Jansen; groes het lankvelt 1 1⁄2 lopense naast Mattijs Jansen; groes het Weyvelt 1 1⁄2 lopense naast Mattijs Jansen; de helft van een groesveld het Rinkvelt 1 lopense naast Goort Marcelis; groes 6 roede naast Mattijs Jansen; groes 6 roede naast Mattijs Jansen.
Erffhaafflijke goederen: onder andere een hoge kar en een slagkar, klein landbouwgereedschap zoals vlegels, wan, snijbak, schop, zeis, turfspa, riek, mesthaak, drie koeybakken, tobben, stant en moesvloot, een eg, twee bedden, vijf lakens, twee dekens, een tafel, twee stoelen, een trog, een kist, een spinnewiel, vijf tinnen lepels. De kleren van de overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt.

De kinderen van Dielis Hendriks van de Leensel uit het eerste huwelijk ontvangen een erfenis van hun grootouders:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 113 verso; 02-07-1746:
Joseph Vervoordeldonk getrouwd met Maria Aart Tielen, Helena Aart Tielen getrouwd met Dirk Meulendijk, te Vlierden, Arnoldus Aart Tielen, Arnoldus van Hugten getrouwd met Francyn Aart Tielen, te Vlierden, Dielis Hendriks van de Leensel getrouwd geweest met Jenneke Aart Tielen namens zijn onmondige kinderen met name Elisabet en Josyna. Allen kinderen en erven van Aart Tielen en Elisabet Mattijssen de Groot. Zij verdelen de nagelaten goederen:
5e lot krijgen de onmondige kinderen van Dielis Hendriks van de Leensel groes in het Root naast Jan van Hooff 6 lopense; ƒ 200,- à 3% uit te keren, binnen vier jaar, door de ontvanger van het 3e lot. Verponding ƒ 2-14-0 per jaar. Onder de goederen zijn geen leengoederen.
Marge: Antoni Lintermans getrouwd met Elisabet Dielis Hendriks heeft, 17-05-1765, ontvangen van de weduwe Nol Tielen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel. Wilbert Peters getrouwd met Josyna Dielis Hendriks, te Bakel, heeft, 06-07-1767, ontvangen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel.

Dielis Hendriks van de Leensel verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 152; 24-05-1758:
Dielis Hendrik van de Leensel verkoopt aan Antoni Hendrik Hoefnagels, te Liessel een hei- en weiveld, ene zijde en einde de verkoper, andere zijde de Heer van Vlierden, andere einde Michiel Goorts van Deurne en Hendrik Canters. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 50,-.

Dielis Hendriks van de Leensel heeft het brandrelement overtreden en moet daarvoor boeten:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 49; 04-09-1758:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger contra Dielis Hendriks van de Leensel, gedaagde. Gedaagde heeft verbeurt volgens het Brantreglement ƒ 1-5-0 wegens sijne asse nevens den torffmeyt neder te schutten op 30-08-1758. Dielis Hendriks van de Leensel is niet verschenen.

Om geschillen te voorkomen keert Dielis Hendriks van de Leensel al geld uit voor zijn kinderen uit het eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 123, 28-05-1765:
Dielis Hendriks van de Leensel, aan de Leensel, eerst weduwnaar van Jenneke Aart Tielen, waarbij twee kinderen met name Elisabet en Josyn die nog in leven zijn. Hij, comparant, heeft met zijn eerste vrouw enige vaste goederen, gelegen op de Leensel, bezeten evenals zijn roerende goederen. Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk heeft hij een staat of inventaris gemaakt. Ook heeft hij staande huwelijk enige vaste goederen aangekocht en in zijn tweede huwelijk ook kinderen verwekt. Comparant is beducht dat bij zijn overlijden zijn tegenwoordige vrouw en kinderen met de voorschreven voorkinderen niet goed zouden overeenkomen wat de deling der goederen betreft. Hem is aangeraden met de voorkinderen een accoord te maken teneinde zijn tegenwoordige en de kinderen uit dit huwelijk alleen te laten behouden wat zij thans bezitten en daartoe maar alleen uyt te keere de geaccordeerde off bedonge penningen. Nu zijn mede gecompareert Antoni Lintermans, getrouwd met Elisabet, dochter Dielis Hendriks van de Leensel en Jenneke Aart Tielen, alhier en Josyn, dochter Dielis Hendriks van de Leensel en Jenneke Aart Tielen, te Blaarthem - geassisteerd met haar oom, Arnoldus van Hugten, te Vlierden. Zij verklaren, tot voorkoming van disputen en oneenigheden, met hun vader voorschreven een accoord te hebben gemaakt dat zij bij zijn overlijden zullen afstaan al hun regt off kintsgedeelte dat sij in den boedel en nalatenschap van haar vader souden konnen pretendeere volgens den geformeerde inventaris de dato 14-02-1738 en hetgeen hij verder op de Leensel heeft aangekogt en aldaar sal nalaten, soo gereede als ongereede goederen. Zij zullen alles laten aan Jenneke Lamberts, zijn tegenwoordige vrouw of kinderen. Deze zullen hiervoor betalen ƒ 400,- of voor ieder van hen ƒ 200,-.
Marge: 19-09-1783, Elisabet Dielis Hendriks, weduwe Antoni Lintermans geassisteerd met Philips, haar zoon en Willem Peters getrouwd met Josyna Dielis Hendriks, te Milheese, hebben van Hendrik Dielis van de Leensel en Cornelis Peters als erfgenamen van Dielis Hendriks ieder ƒ 200,- ontvangen.

Dat betekent ook dat de dochters worden aangeslagen voor de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 218; 17-10-1768:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Antoni Losecaat, collecteur der landsverponding, 1766, in arrest de vaste goederen van Elisabet en Josyna, onmondige kinderen van Dielis Hendriks tot verhaal van ƒ 2-14-00:

Jenneke Lambert Tijssen is als Jenneke Dielis Hendrikx op 26-04-1774 te Asten overleden en Dielis Hendriks van de Leensel geeft zijn zoon Hendrik een voorschot op de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 210 verso 11-05-1779:
Jelis Hendriks van de Leensel, op de Leensel en zijn zoon, Hendrik, komen overeen dat Hendrik wegens zijn trouwe dienst gedaan en gedurende zijn vaders leven nog zal blijven doen ten behoeve van bijvoorbeeld huishouden en affairen wegens de hoge leeftijd van zijn vader krijgt paard en kar; dit als hij de verzorging blijft voortzetten. Hij zal dit, na overlijden van zijn vader, niet mogen meenemen maar vooraf uit de erfenis ƒ 160,- ontvangen.

In de bewonerslijst staat Dielis Hendriks over de periode 1736 tot en met 1781 als eigenaar en gebruiker van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Voordeldonck Bewoners nummer 17 Voordeldonck
1736 Gelis Hendrix Gelis Hendrix
1741 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1746 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1751 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1756 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1761 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1766 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1771 Dielis Hendriks Dielis Hendriks
1776 Dielis Hendriks en kinderen Dielis Hendriks
1781 Dielis Hendriks en kinderen Dielis Hendriks

Dielis Hendriks van de Leensel is op 28-01-1782 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Johanna Aart Tielen, Jenneke Lambert Tijssen en Dielis Hendriks van de Leensel:

Na zijn overlijden wordt de erfenis verdeeld en krijgt zijn zoon Hendrik, het oude huis in bezit; het nieuwe huis gaat naar Cornelis Peters (zie Leensel 22):

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 79; 16-05-1782:
Cornelis Peters gehuwd met Jenneke Jelisse, Hendrik Jelisse en Hendrik Stevens man van Anneke Jelisse. Kinderen en erven van wijlen Dielis Hendriks van de Leenzel en Jenneke Lambert Tijssen, beiden overleden, gewoond hebbende aan de Leenzel. Zij verdelen de nagelaten goederen,
1e lot krijgt Hendrik Stevens een tinnen schotel met vier lepels. ƒ 700,- à 3% te betalen door 2e en 3e lot.
2e lot gaat naar Hendrik Dielisse het oude huis met de stal, hof en aangelag tot de schaapskooi en vandaar uitschietende op de Aa 4 lopense.
3e lot krijgt Cornelis Peters het nieuwe huis, schuur, stal, hof en aangelag met de schaapskooi 1 lopense, 16 roede, ene zijde de Aa, andere zijde Jan Tijssen.

Zoon Hendrik Dielis is geboren te Asten op 23-07-1743 en op 07-02-1779 te Deurne getrouwd met Jenneke Lambers Verryt, geboren te Deurne op 04-07-1744 als dochter van Lambertus Willems Verreyt en Helena Joannis Menne. Naar haar overlijden te Asten op 08-11-1779 is Hendrik Dielis hertrouwd op 01-10-1780 te Deurne met Willemijn Joannes Goossens, geboren te Deurne op 18-03-1751 als dochter van Joannes Wilhelmi Goossens en Helena Joannes Hikspoors:

04

Het gezin van Hendrik Dielis en Willemijn Joannes Goossens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-08-1781 Ongehuwd Asten 09-05-1838
2 Egidius Asten 02-12-1782 Kind Asten 28-02-1784
3 Adrianus Asten 08-01-1785 Kind Asten 07-01-1787
4 Henricus Asten 21-09-1786 Deurne 09-02-1814
Anna Maria Aarts
Asten 09-08-1871 zie Leensel 13
5 Helena Asten 26-04-1789 Ongehuwd Asten 12-07-1833
6 Egidius Asten 26-07-1792 Asten 12-02-1819
Johanna Maria van Bussel
Asten 02-06-1869 zie Voormalig huis E76
7 Petrus Asten 17-12-1795 Asten 13-02-1824
Johanna Maria Kolen
Asten 07-07-1826
Anna Maria Bots
Asten 19-03-1843

Hendrik Dielis wordt als voogd aangesteld voor de kinderen van zijn halfzus:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 106 verso; 14-10-1793:
Hendrik Dielisse en Willem Lintermans worden aangesteld als voogden over Geertruy en Jacobus, onmondige kinderen van wijlen Antony Lintermans en Elisabet Dielisse.

Hendrik Dielis maakt een specificatie voor geleden oorlogsschade tijdens de inval van de Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 25 verso; 26-07-1797:
Overzicht van de geleden oorlogsschade. Hendrik Dielis oorlogsschade volgens specificatie ƒ 13-08-00. 

Die oorlogsschade voor heel Asten wordt genoemd in een resolutie2:

In de bewoningsgeschiedenis staat Hendrik Dielisse als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Voordeldonck Bewoners nummer 17 Voordeldonck
1798 Hendrik Dielisse Hendrik Dielisse
1803 Hendrik Dielisse Hendrik Dielisse

Hendrik Dielisse senior is op 07-11-1806 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

05

In de verpondingen van 1810 wordt Willemijn Johannes Goossens als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 103:
Willemijn Johannes Goossens weduwe en 5 kinderen bij versterf 1806.
Hendrik Dielisse bij deling 16-05-1782.
Nummer 17 huijs, hof en aangelag en ½ hooijvelt 4 lopense.

Willemijn Johannes Goossens is op 27-11-1825 te Asten overleden en bij het kadaster over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Hendrik Dielissen eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C112:
Huis en erf, groot 05 roede 10 el, Leensel, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Hendrik Dielissen.

06

07

Het huis komt in eigendom van en bewoning door zoon Petrus Hendrik Dielissen, geboren te Asten op 17-12-1795 en broer van Hendrik Dielissen (zie Leensel 13). Hij is sinds 28-11-1824 weduwnaar van Johanna Maria Koolen, geboren te Asten op 09-01-1798 als dochter van Jan Kolen en Maria van Dijk (zie Antoniusstraat 45), met wie hij op 13-02-1824 te Asten getrouwd was. Hij is op 07-07-1826 te Asten hertrouwd met Anna Maria Bots, geboren te Asten op 20-12-1793 als dochter van Leendert Bots en Catharina van de Vorst (zie Voormalig huis B709):

08

Petrus Hendrik Dielissen is op 19-03-1843 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Anna Maria Bots op huizingnummer C67 tot haar vertrek naar Lierop op 07-04-1863 en zij is op 07-06-1869 te Heeze overleden:

09

Volgens de kadastrale legger wordt het huis verkocht aan Willem Hikspoors, die het huis aan derden verhuurt.

Het huis wordt gehuurd door Johannes Adriaans, geboren te Asten op 21-12-1799 als zoon van Petrus Joannis Adriaens en Johanna Joannis van Dyck (zie Marialaan 20). Hij is sinds 02-03-1861 weduwnaar van Anna Maria Hermans, geboren te Deurne op 28-07-1822 als dochter van Rutgerus Hermans en Geertruida Klaassen, met wie hij op 24-02-1854 te Deurne getrouwd was. 

Eerder was hij sinds 11-11-1836 weduwnaar van Petronella Verbeek, geboren te Deurne op 10-04-1803 als dochter van Johannes Verbeek en Johanna Maria van Loon, met wie hij op 27-01-1833 te Deurne getrouwd was. Zijn dochter uit het eerste huwelijk Joanna Maria Adriaans, geboren te Deurne op 23-08-1835, woont bij hem in. Zij is op 17-02-1868 te Asten getrouwd met Hendricus Janssen, geboren te Deurne op 04-09-1828 als zoon van Peter Janssen en Antonia Verlijsdonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 verandert het huizingnummer van C67 in 1859 naar C72 in 1869:

Na het vertrek van dochter Joanna Maria Adriaans naar Liessel en het overlijden van Johannes Adriaans te Asten op 03-11-1875, is de nieuwe huurder Peter Nijnens, geboren te Leende op 02-11-1829 als zoon van Antonius Nijnens en Joanna Maria van Lierop, in het huis. Hij is te Asten op 13-02-1857 getrouwd met Joanna Maria Kanters, geboren te Asten op 21-01-1824 als dochter van Joost Kanters en Anna Maria Driessen (zie Busselseweg 5). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 komen zij vanuit de Heitrak onder Liessel in het huis met huizingnummer C69 wonen:

10

Rond 1880 krijgt het huis bij een splitsing kadasternummer C2080, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het erf en de schuur krijgen hierbij het kadasternummer G2079.

Rond 1883 wordt het huis via neef Johannes Berkvens, geboren te Meijel op 15-05-1850, verkocht aan Theodorus Janssen, geboren op 21-02-1844 te Asten, als zoon van Johannes Jansen en Elisabeth Haasen (zie Voormalig huis C99).

Na het overlijden van huurder Peter Nijnens te Asten op 15-02-1887 en het vertrek van Joanna Maria Kanters met haar dochter naar A45 (zie Voormalig huis G1322), bewoont eigenaar Theodorus Jansen het huis. Hij is op 08-10-1887 te Deurne getrouwd met Johanna Meulendijks, geboren te Asten op 16-03-1851 als dochter van Mattheus Meulendijks en Helena Maria Nijnens. Haar moeder Helena Maria Nijnens is een zus van de vorige bewoner Peter Nijnens.

11

Het gezin van Theodorus Jansen en Johanna Meulendijks woont tot 1925 in het huis. In de bevolkingsregisters van Asten is het huizingnummer is C67 in 1890 en 1900, verandert in 1910 naar C60 en in 1920 in C47:

12

Theodorus Jansen en Johanna Meulendijks zijn op 21-10-1925 verhuisd naar de Hoek in Liessel. Johanna Meulendijks is op 04-11-1931 te Deurne overleden en Theodorus Jansen is op 25-01-1933 te Deurne overleden. Hieronder zijn overlijdensakte:

13

Na 1925 is het huis verhuurd aan Petrus van de Waarsenburg, geboren te Asten op 20-02-1902 als zoon van Johannes van de Waarsenburg en Antonetta van de Westerlo (zie Voormalig huis C1617). Hij is te Deurne op 10-07-1926 getrouwd met Wilhelmina Hendrica Beekman, geboren te Deurne op 06-05-1905 als dochter van Bernardus Beekman en Johanna Catharina Kerver. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C47, dat ook bekend staat als Leensel 9:

14

Ook in de periode 1930-1938 wonen Petrus van de Waarsenburg en Wilhelmina Hendrika Beekman met hun gezin in het huis op Leensel 9 tot hun vertrek in 1937 naar de Langstraat in Asten (zie Voormalig huis G726):

15

Bij de Burgerlijke Stand van Asten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-04-1935 de geboorte van dochter Wilhelmina van de Waarsenburg.

16

Petrus van de Waarsenburg is op 29-12-1971 te Deurne overleden. Ongeveer op deze plaats is in 1965 een nieuw huis gebouwd. Hun dochter Bernarda Joanna (Bertha) van de Waarsenburg is geboren in het oorspronkelijke huis en hieronder haar bidprentje:

17 18

Het huis is rond 1933 bij een scheiding en deling in handen gekomen van schoonzoon Antonie Hendriks, geboren te Asten op 05-01-1888 als zoon van Mathijs Hendriks en Martha Wellens (zie Kloostereind 2). Hij is op 01-02-1924 te Asten getrouwd met Maria Wilhelmia Janssen, geboren te Asten op 06-06-1892 als dochter van de eerder genoemde Theodorus Janssen en Johanna Meulendijks. Zij woonden op de Hoek in Liessel en later aan de Leenselweg 10 in Liessel. Hieronder een foto uit 1947 van het gezin Hendriks-Meulendijks met van links naar rechts Mathea Antonia (Thea), vader Antonie (Toon) Hendriks, Johannes Wilhelmus (Jan), Albertus Maria Antonius (Bert), Martha Johanna, moeder Maria Wilhelmina (Mina) Janssen, Theodorus Mathijs (Dorus) en Maria Antonia (Miet) 

Ze verhuurden het huis aan derden en in het huis woont daarna Petrus Ludovicus Hendriks, geboren te Kessel op 26-02-1897 als zoon van Louis Hendriks en Maria Hubertina Vaessen. Hij is op 07-05-1928 te Helden getrouwd met Christina Verschaeren, geboren te Helden op 15-05-1898 als dochter van Wilhelmus Verschaeren en Johanna Lemmen.

19

Bij de Burgerlijke Stand van Asten de mededeling van de geboorte van dochter Petronella in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-04-1938:

20

In 1940 verhuist het gezin van Petrus Ludovicus Hendriks en Christina Verschaeren naar Meijel. Petrus Ludovicus Hendriks is op 11-04-1975 te Helden overleden en Christina Verschaeren is te Helden op 20-04-1989 overleden.

In het huis heeft nog gewoond Antonius (Toon) Brouwers, geboren te Deurne op 16-02-1897 als zoon van Jacobus Brouwers en Noldina Meulendijk. Hij is op 01-02-1929 te Asten getrouwd met Petronella van Gerwen, geboren te Asten op 12-10-1899 als dochter van Mathijs van Gerwen en Johanna Maria Kortooms (zie Korhoenweg 4). Zij woonden aanvankelijk aan de Heitrakschedijk in Liessel en verhuisden eind september 1940 naar dit huis op de Leensel. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn drie van hun kinderen omgekomen bij het ontploffen van een munitiekistje (zie Leensel 5). Hieronder het bidprentje bij hun overlijden:

Petronella van Gerwen is op 12-10-1978 te Deurne overleden en Antonius (Toon) Brouwers is op 05-06-1992 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Antonie Hendriks is al die tijd eigenaar van het huis. Maria Wilhelmina (Mina) Janssen is op 22-05-1963 te Liessel overleden en Antonie (Toon) Hendriks is op 12-12-1972 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Volgens de kadastrale legger is het huis nog in bezit gekomen vanzoon Johannes Wilhelmus (Jan) Hendriks en in 1965 gesloopt. In 1997 is dit deel van Leensel door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Leensel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1590 Mathijs Teuwens Asten ±1560 Mathijs Teuwens Asten ±1560
1633 Reynder Jan Heuchtiens Asten ±1600 Reynder Jan Heuchtiens Asten ±1600
1640 Mathijs van den Hove Asten ±1610 Antonis Thonissen van de Vorst Asten ±1610
1641 Antonis Thonissen van de Vorst Asten ±1610 Antonis Thonissen van de Vorst Asten ±1610
1660 Peter Jan Lemmens Asten ±1630 Peter Jan Lemmens Asten ±1630
1675 Josyna van den Hove Asten ±1640 Jacob Aerts Asten ±1645
1713 Wouter Hoefnagels Asten 26-04-1673 Dielis Henriks Asten 03-07-1690
1737 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
Voordeldonck huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Gelis Hendrix Asten 03-07-1690 Gelis Hendrix Asten 03-07-1690
1741 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1746 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1751 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1756 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1761 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1766 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1771 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690
1776 Dielis Hendriks en kinderen Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks en kinderen Asten 03-07-1690
1781 Dielis Hendriks en kinderen Asten 03-07-1690 Dielis Hendriks en kinderen Asten 03-07-1690
1798 Hendrik Dielisse Asten 23-07-1743 Hendrik Dielisse Asten 23-07-1743
1803 Hendrik Dielisse Asten 23-07-1743 Hendrik Dielisse Asten 23-07-1743
Kadasternummer C117
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C117 1832-1859 Petrus Dielissen Asten 17-12-1795 Anna Maria Bots
C117 1859-1880 Willem Hikspoors Deurne 15-12-1816
C2080 1880-1882 Willem Hikspoors Deurne 15-12-1816 splitsing met erf
C2080 1882-1883 Johannes Berkvens Meijel 15-05-1850
C2080 1883-1933 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844
C2080 1933-1938 Antonie Hendriks Asten 05-01-1888
Leensel 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Hendrik Dielisse Asten 23-07-1743 Willemijn Johannes Goossens Deurne 18-03-1751 07-11-1806
1806-1825 Willemijn Johannes Goossens Deurne 18-03-1751 weduwe Dielisse 27-11-1825
1826-1843 Petrus Hendrik Dielissen Asten 17-12-1795 Anna Maria Bots Asten 20-12-1793 19-03-1843
1843-1859 Anna Maria Bots Asten 20-12-1793 weduwe Petrus Hendrik Dielissen
C67 1859-1863 Anna Maria Bots Asten 20-12-1793 weduwe Petrus Hendrik Dielissen naar Lierop
C67 1863-1869 Johannes Adriaans Asten 21-12-1799 weduwnaar Petronella Verbeek 05-11-1875
C72 1869-1876 Hendricus Janssen Deurne 04-09-1829 Joanna Maria Adriaans Deurne 23-08-1835
C72 1876-1879 Peter Nijnens Leende 02-11-1829 Joanna Maria Kanters Asten 21-01-1824
C69 1879-1887 Peter Nijnens Leende 02-11-1829 Joanna Maria Kanters Asten 21-01-1824 15-02-1887
C69 1887-1890 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844 Johanna Meulendijks Asten 16-03-1851
C67 1890-1900 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844 Johanna Meulendijks Asten 16-03-1851
C67 1900-1910 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844 Johanna Meulendijks Asten 16-03-1851
C60 1910-1920 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844 Johanna Meulendijks Asten 16-03-1851
C47 1920-1925 Theodorus Janssen Asten 21-02-1844 Johanna Meulendijks Asten 16-03-1851 naar Liessel
C47 1925-1930 Peter van de Waarsenburg Asten 20-02-1902 Wilhelmina Beekman Deurne 06-05-1905
9 1930-1937 Peter van de Waarsenburg Asten 20-02-1902 Wilhelmina Beekman Deurne 06-05-1905 naar Asten
9 1938-1940 Petrus Ludovicus Hendriks Kessel 26-02-1897 Christina Verschaeren Helden 15-05-1898 naar Meijel

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024, 19:06:42

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen