logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B278

Dit huis is in bezit van Judocus Isbouts, geboren rond 1615 als zoon van Isbout Joosten en rond 1647 getrouwd met Elisabeth (Eyken) Joosten. Hieronder het gezin van Judocus Isbouts en Ida (Eyken) Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 26-11-1648
2 Judocus Asten ±1656 Asten 12-11-1691
Margaretha Thomae Linders
Asten ±1694
Catharina Peeters de Wit
Asten 01-03-1732
3 Johannes Asten 18-09-1658 Ongehuwd Asten 17-01-1688
4 Cathelyn Asten 14-11-1660
5 Mechel Asten 25-11-1665 Ongehuwd Asten 18-05-1686
6 Jenneke Asten 20-09-1668

Joost Isbouts is op 06-03-1678 te Asten overleden en Ida (Eyken) Joosten is als Ida Joost Isbouts op 10-01-1691 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van zoon Joost Isbouts:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 11 verso:
Joost Isbouts.

Zoon Judocus Judoci Isbouts is geboren te Asten rond 1656 en op 12-11-1691 te Asten getrouwd met Margaretha Thomae Linders, geboren te Asten rond 1663 als dochter van Thomas Linders en Handerske Thomas (zie Rinkveld 1). Judocus Judoci Isbouts is in 1694 hertrouwd met Catharina Peeters de Wit.

1691, novembris 12; conjuncti sunt matrimonio Judocus Judoci Isbout et Margaretha Thomas Linders; testes R. D. Egbertus van Loon et Jacobus van Haelen.

12 november; in huwelijkse echt gebonden Judocus Judoci Isbout en Margaretha Thomas Linders; getuigen pastoor Egbertus van Loon en Jacobus van Haelen.

Hieronder de gezinnen van Judocus Judoci Isbouts met Margaretha Thomae Linders en met Catharina Peeters de Wit:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judoca* Asten 25-10-1693
2 Anna Asten 27-08-1695 Kind Asten ±1695
3 Maria Asten 08-02-1698 Asten 02-12-1725
Peeter Jacob Baassen
Asten 31-07-1762 zie Voormalig huis E1049
4 Petrus Asten 16-10-1700

*  kind uit het eerste huwelijk

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis nog steeds op naam van Judocus Judoci Isbouts:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 17:
Joost Isbouts. 7-9-1-17-0.

Judocus Judoci Isbouts is op 01-03-1732 te Asten overleden en Catharina Peters de Wit blijft met een kind achter in het huis. Na haar overlijden als Lyneken Joosten te Asten op 07-08-1734 worden de door hen verlaten goederen verkocht aan Peter Aart Keyzers:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 112; 08-06-1737:
De regeerders van Asten verkopen de geabandonneerde goederen van Joost IJsbouts. Deze hebben bij executie niet mogen gelden en zijn aan de gemeente gebleven. Verkopen zij aan Peter Aart Keyzers. Een huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde Willem Roefs; land de Loo 1 lopense 25 roede; land de Galre 2 lopense; land de nieuwe Erve 1 lopense 25 roede. Koopsom ƒ 0,-.

Peter Aert Keyzers is geboren te Asten op 31-01-1687 als zoon van Arnoldus Johannes Keijsers en Christina Jansen van Ruth (zie Voormalig huis E282). Hij is op 06-06-1729 te Asten getrouwd met Willemyn Gerard Phloderops, geboren op 31-05-1700 te Vlierden als dochter van Gerardus Flodrop en Helena Hendricx:

01

Het gezin van Peter Aert Keyzers en Willemyn Gerard Phloderops:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 02-05-1730

Wilhelmina Gerard Phloderops is op 22-11-1738 als Willemyn Peter Kijsers te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is eerst Peeter Baassen en na 1737 Peter Aart Keijzers eigenaar en Hendrik Rooijmans bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 56 verso:
Peter Aart Keijsers transport 08-06-1737.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommel Bewoners nummer 1 Ommel
1736 Peeter Bastern onbewoont
1741 Peter Aart Keijzers Hendrik Rooijmans

Peter Aart Keysers overkomt het volgende bij een kroegbezoek:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 270 verso; 13-01-1742:
De regenten van Asten verklaren dat zij geweest zijn ten huize van Hendrik Meusse Roymans, te Ommel, waar zij gevonden hebben Peter Aart Keysers, welke onder presentie van eede verklaart dat hij op Sondag laatstleden, sijnde geweest den 7e deser maand, des morgens ontrent 10 à 11 uuren is gekoomen ten huyse van Antoni van Riet, herbergier en inwoner, alhier, als wanneer denselve ten selve huyse heeft vinde sitten, Jan Trouwen, Jan Vreynsen, Jan Hendrik Deenen en Jan Jan Hendriks met welke persoonen de voornoemde Peter Keyzers in compagnie eenige romertjes jenever gedronken heeft. Dat na het drinken over de betalinge vant selve daarover in verschil is geraakt met voornoemde Antoni van Riet en sijn huisvrouw, sijnde in dat verschil present geweest Jan Hendrik Deenen, waaraan voornoemde Peter Keysers vraagde off hij niet gesien had, dat hij betaald had, waarop denselve Jan Hendrik Deenen antwoordde sulx niet te weeten, alsoo daar geen agt op gegeven had. Verder Sulx vragende aan Antoni van Riet off hij niet gesien had, dat hij betaald had, waarop Antoni van Riet vraagde aan wien hij betaald had, dat den deponent daarop seyde aan U vrouw. Waarop Antoni van Riet seyde, dat liegde gij, op welk gesegde off verschilwoorden, nadat den deponent nog eens een halve stuyver betaalt had, waarover in verschil waren, den voornoemde Antoni van Riet een asschop, schuymspaan off diergelijks met swaarder hand den deponent op sijn hooft geslagen heeft, soodanig dat hij daarop aanstonts ter aarde off in voornoemde Antoni van Riet sijn huys nedergevallen is, beswijmt en in onmagt. Dat hij deponent alsdoen is opgestaan off door imand is opgeholpen een weynig tijts heeft geseeten in den hoek van de schoorsteen en also doen heeft sien sitten Martinus Jan Paulus en Joseph Vervoordeldonk, dat hij deponent vervolgens cort na den middag na sijn wooninge, alhier, is gegaan. Verklarende hij, deponent, verders, indien hij van dese quetsure quam te overlijden den voornoemde Antoni van Riet den dader soude wesen, die hem den dootslag soude toegebragt hebben.

Vanwege belastingachterstand wordt zijn huis verkocht aan Hendrick Meusse Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 175; 24-08-1743:
Condities en voorwaarden.
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, als collecteur der coninxbede, van september 1742 ten laste van Peter Aart Keyzers om daaraan te verhalen de beden over 1741-1742, zijnde ƒ 1-7-0. Hij verkoopt aan Hendrik Meusse Roymans huis, hof en aangelag en een akker daaraan te Ommel 3 lopense, ene zijde Willem Roefs, andere zijde Martinus van de Loverbosch, ene einde de straat; land de Loo 1½ lopense; land de Galre 2 lopense; land / groes (½ - ½) de Nieuwe Erve 1 lopense. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar in een meerdere rente, met Peter Jan Wilberts, aan de Kempenaar. Verponding ƒ 3-14-0 per jaar. Bede ƒ 1-17-0 per jaar. Koopsom ƒ 4,-.

Peter Aart Keysers is op 17-10-1758 overleden en zijn zwager Hendrik Meusse Roijmans is geboren te Asten op 15-08-1700 als zoon van Bartholomeus Laurenssen en Antonia Goorts (zie Voormalig huis A92). Hij is te Asten op 06-11-1728 getrouwd met Hendrien Aart Keysers, geboren te Lierop op 16-08-1697 als dochter van Arnoldus Johannes Keijsers en Christina Jansen van Ruth (zie Voormalig huis E282):

02

Het gezin van Hendrik Meusse Roijmans en Hendrien Aart Keysers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cristina Asten 19-09-1729 Kind Asten ±1729
2 Antonius Asten 01-02-1731 Kind Asten ±1731
3 Cristina Asten 20-04-1732 Kind Asten 12-10-1747
4 Antonius Asten 03-01-1734 Kind Asten 09-10-1747
5 Judoca Asten 26-08-1735 Asten 06-07-1766
Johannes Francis Slaets
Asten 27-07-1789 zie Voormalig huis B93
en Voormalig huis B503
6 Johannes Asten 22-01-1737 Deurne 28-04-1776
Johanna Maria Janse Lambers
Deurne 21-10-1796

Hendrien Aart Keysers is als Henrica Henrici Roijmans op 21-10-1747 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1746-1756 woont Hendrik Meusse Roijmans met zijn kinderen in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommel Bewoners nummer 1 Ommel
1746 Hendrik Roijmans Hendrik Roijmans
1751 Hendrik Roijmans Hendrik Roijmans
1756 Hendrik Roijmans Hendrik Roijmans

In 1760 verkoopt Hendrik Meusse Roijmans het huis aan Willem Roefs:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 203 verso; 11-03-1760:
Hendrik Meusse Roymans, wonende te Ommel en zijn twee minderjarige kinderen, Josyna en Jan, circa 22 à 23 jaar, verkopen aan Willem Roefs een huis, hof en aangelag te Ommel 3 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Jan van de Loverbosch, ene einde de gemeente, andere einde Mattijs Muyen; land de Loo 1½ lopense; land de Galre 2 lopense; land de Nieuwe Erve 1 lopense. Belast met ƒ 0-5-8 per jaar aan het Gemene Land met meer anderen; ƒ 0-4-2 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 192-10-0. Waarvan ƒ 80,- à 3% welke gelost mogen worden als de voornoemde kinderen meerderjarig zijn geworden

Hendrik Meusse Roijmans is op 23-05-1763 te Asten overleden en de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een goede samenvatting van de bewoningsgeschiedenis van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 53 folio 1:
Hendrik Meusse Roijmans bij koop bij executie 1743.
Peter Aart Keijsers aangenoome van de gemeente bij koop, vrij van lasten etcetera 1737.
De weduwe van Joost Ysbouts met een kint 1732.
Joost IJsbouts uyt huijs, hoff, hoffstadt ende aengehoorende goederen gelegen onder de grondtheerlijckheyt Asten, ter plaetse tot Omel, ene zijde Hendrick Thopoel, andere zijde Hendrick Canters, ene einde Francina Conincx, andere einde de gemeene straete.
Quarts pars pul I½ d.
Den selven uyt den selven pant ½ pul.
1709 tot en met 1734: De chijnsen uyt consideratien voorschreven bijgeschreven tot 1736 incluijs.

Willem Willems Roefs is geboren te Asten op 31-07-1721 als zoon van Wilhelmus Roefs en Maria Lammert van Gog (zie Voormalig huis B401). Hij is op 02-07-1758 te Asten getrouwd met Elisabeth Willems van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 18-05-1726 als dochter van Willem Willems van den Eerenbeemt en Maria Pieck (zie Prins Bernhardstraat 2):

03

Het gezin van Willem Willems Roefs en Elisabeth Willems van den Eerenbeemt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 25-10-1758 Lierop 15-05-1791
Leonardus Delis Benders
Asten 17-11-1817
2 Wilhelmus Asten 15-03-1760 Kind Asten 12-11-1778
3 Petrus Asten 03-11-1761 Kind Asten 04-05-1777
4 Johanna Asten 22-10-1763 Kind Asten 24-10-1779
5 Marcellus Asten 06-09-1765 Loosduinen 18-02-1801
Hendrica Schouten
Loosduinen 15-01-1832
6 Franciscus Asten 23-07-1767 Bakel 21-11-1802
Luitgarda van Hoof
Bakel 09-02-1848
7 Johannes Asten 11-10-1769 Kind Asten 15-10-1779

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1776 is Willem Roefs eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommel Bewoners nummer 1 Ommel
1761 Willem Roefs Willem Roefs
1766 Willem Roefs Willem Roefs
1771 Willem Roefs Willem Roefs
1776 Willem Roefs Willem Roefs

Willem Willems Roefs is op 09-10-1779 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis staat het huis daarna op naam van de weduwe en kinderen en wordt bewoond door Hendrik Janse van Heugten:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommel Bewoners nummer 1 Ommel
1781 weduwe en kinderen Willem Roefs Hendrik Janse van Heugten

Vanaf het einde van de 18e eeuw wordt dit deel van Ommel de Cluys genoemd, waarbij Cluys staat voor een woning afgezonderd gelegen van andere behuizingen. In het rechterlijk archief komt de naam Cluys voor het eerst voor bij een verkrachting van Wilhelmina van Gerwen, geboren te Lierop op 06-01-1775 als dochter van Petrus van Gerwen en Cornelia Vriens, door Leonardus Dielis Benders een schoonzoon van Willem Roefs, die zoals we later zullen zien destijds het huis bewoonde:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 212; 27-10-1797:
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 24-10-1797, geroepen ten huize van Pero van Gerwen, in de Steegen, om Willemyn, dochter Pero van Gerwen te helpen baren. Op 25 october is zij verlost van een zoon. Voor, tijdens en na het baren heeft zij als de vader genoemd Leonardus Benders, wonende in de Cluys, zijnde een getrouwd man.

Baptizatus est Cornelius filius spurius Wilhelma Petri van Gerwen et (ut ipsa en parto declaravit) Bernardi Jelis Benders; susceptores Petrus van Gerwen et Petronella Petri van Gerwen.

Gedoopt is Cornelius bastaardzoon van Wilhelma Petri van Gerwen en (zoals zij verklaarde tijdens de bevalling) Bernardi Jelis Benders; getuigen Petrus van Gerwen en Petronella Petri van Gerwen.

04

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 213; 15-12-1797:
Willemyn Pero van Gerwen, 20 jaar, verklaart, dat zij 14 dagen na Sint Peeter of na den 22e februari 1796, als dienstmeid is komen wonen bij Leonardus Benders, te Ommel, in de Cluys. Dat Benders haar door schone woorden als anderszins, zover heeft weten te brengen en tot zijn begeerten gebracht dat hij, op 2 januari laatstleden, met haar, voor de eerste rijs en vervolgens meermalen vleeselijke conversatie heeft gehad. Daardoor bevrucht is geworden en op 25 october laatstleden verlost van een zoon. Het kind is gedoopt met de naam Cornelius.

Wilhelmina van Gerwen is later op 03-03-1805 te Helmond getrouwd met Petrus Crooijmans en is te Helmond op 13-04-1818 overleden.

Elisabeth Willems van den Eerenbeemt is op 20-01-1783 als Elizabeth Willem Roefs te Asten overleden en in 1797 verkopen dochter Johanna Maria en zoon Francis Roefs het huis aan hun broer Marcelis Roefs, die het weer doorverkoopt aan Hendrik Jan Thijssen van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 23 verso; 25-04-1797:
Leonardus Benders man van Jennemaria Roefs en Francis Roefs. Zij verkopen aan Marcelis Roefs, wonende te Pijnagel, bij Delft, ⅔e deel onverdeeld in de navolgende goederen, waarvan het overig ⅓e deel al van de koper is. Een huis, hof en aangelag met land en groes 6 lopense 8 roede; groes de Venne geheel 1 lopense 33 roede; land de Galre 2 lopense 3 roede; land de Looakker 1 lopense 25 roede; land de Nieuwe Erve 1 lopense 41 roede; groes de Nieuwe Erve 1 lopense; land Langenakker 49 roede; groes de Vloet 49 roede; groes de Swartbroeken 3 lopense 34 roede. Belast met ƒ 0-4-2 per jaar in kapitaal ƒ 5-3-2 is voor 2⁄3e deel in kapitaal ƒ 3-8-12. Koopsom ƒ 350,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 64 verso; 19-03-1798:
Marcelis Roefs, wonende te Pijnagel, bij Delft, verkoopt aan Hendrik Thijssen van Hugten een huis, hof en aangelag, de Cluys te Ommel, 6 lopense 8 roede; groes de Vennen 1 lopense 33 roede; land de Galre 2 lopense 3 roede; land de Looakker 1 lopense 25 roede; land Nieuwe Erve 1 lopense 41 roede; groes Nieuwe Erve 1 lopense; land Langenakker 2 lopense 49 roede; groes de Vloet 49 roede; groes de Swartbroeken 1 lopense 34 roede. Belast met ƒ 0-4-2 per jaar. Koopsom ƒ 750,-. Te betalen ƒ 400,- binnen 15 maanden en ƒ 350,- à 4%. Marge: Francis Roefs, te Bakel, als gelaste van zijn broeder, Marcelis is ten volle voldaan van de ƒ 350,- de dato 23-12-1807.

Hendrik Janse van Heugten is geboren te Lierop op 28-03-1758 als zoon van Johannes Thijsse van Heugte en Johanna van Deyck. Hij is op 12-09-1779 te Lierop getrouwd met Maria Janse van de Waarsenburg, geboren te Lierop op 09-07-1754 als dochter van Johannes van de Waarsenburg en Johanna van Brey:

05

Het gezin van Hendrik Janse van Heugten en Maria Janse van de Waarsenburg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Lierop 03-03-1780 Asten 12-02-1819
Maria Slaats
Asten 10-01-1850
2 Antonie Asten 18-02-1782 Ongehuwd Asten 04-09-1832
3 Judocus Asten 07-04-1784
4 Johanna Maria Asten 24-01-1786 Ongehuwd Asten 05-02-1851
5 Wilhelmus Asten 19-07-1788 Kind Asten 27-04-1792
6 Mathias Asten 20-06-1790 Kind Asten 28-12-1791
7 Wilhelma Asten 02-09-1792 Asten 03-05-1827
Francis Meulendijks
Asten 17-04-1860
8 Francisca Asten 09-08-1796 Asten 15-01-1831
Martinus Antonie Keijzers
Asten 06-02-1862 zie Marialaan 20
9 Anna Asten 02-06-1799

Volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Hendrik Janse van Heugten eigenaar en nadat Leonardus Dielis Benders is vertrokken, bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommel Bewoners nummer 1 Ommel
1798 Hendrik Jan Theodorus van Heugten Leonardus Dielis Benders
1803 Hendrik Jan Theodorus van Heugten Hendrik Jan Theodorus van Heugten

We weten vanwege bovengenoemde verkrachting dat Leonardus Dielis Benders in het huis heeft gewoond en in het huizenquohier wordt hij ook genoemd. Leonardus Dielis Benders is geboren te Lierop op 30-10-1762 als zoon van Dielis Benders en Maria Verberne. Hij is op 15-05-1791 te Lierop getrouwd met Joanna Maria Roefs, geboren te Asten op 25-10-1758 als dochter van Willem Willems Roefs en Elisabeth Willems van den Eerenbeemt. Joanna Maria Roefs is op 17-11-1817 te Asten overleden en Leonardus Dielis Benders is op 26-04-1822 te Asten hertrouwd met Catharina Verlijsdonk, geboren te Asten op 17-09-1792 als dochter van Petrus Henrici Verlijsdonk en Johanna Maria Joannis Verberne.

De gezinnen van Leonardus Dielis Benders met Joanna Maria Roefs en met Catharina Verlijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Elizabetha* Asten 23-09-1793 Kind Asten 28-02-1796
2 Wilhelmina* Asten 09-08-1813 Kind Asten 09-08-1813
3 Franciscus Asten 23-02-1823 Ongehuwd Asten 16-06-1878
4 Petrus Asten 17-09-1824 Ongehuwd Asten 04-05-1848
5 Hendricus Asten 29-01-1827 Asten 04-02-1853
Anna Verlijsdonk
Helmond 10-07-1865 zie Voormalig huis G218
6 Willem Asten 25-01-1830 Asten 17-11-1854
Hendrica Driessen
Asten 14-10-1892 zie Bergdijk 16

*  kinderen uit het eerste huwelijk

Leonardus Dielis Benders is op 03-07-1831 te Asten overleden en Catharina Verlijsdonk is op 18-05-1863 te Asten overleden.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommel folio 54:
Hendrik Jan Thijssen van Heugten bij transport 19-03-1798.
Francis, Anna Maria en Marcelis kinderen Willem Roefs bij transport 25-04-1797.
Nummer 1 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Hendrik Janse van Heugten is op 05-08-1816 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de weduwe Hendrik Janse van Heugten:

Kadaster 1811-1832; B278:
Huis en erf, groot 03 roede 15 el, hoog Ommelsche akkers, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Hendrik van Heugten.
Opmerking: genaamd de Cluijs.

06

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

07

Maria Janse van de Waarsenburg is op 10-03-1830 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we dochter Wilhelmina van Heugten, geboren te Asten op 14-04-1798 tegen. Zij is op 03-05-1827 te Asten getrouwd met Francis Meulendijks, geboren te Deurne op 15-07-1798 als zoon van Arnoldus Meulendijks en Maria van de Sanden. Wilhelmina van Heugten overlijdt als eigenaar van het huis te Asten op 17-04-1860 en Francis Meulendijks overlijdt op 13-01-1872 te Asten. Bij de scheiding en deling komt het huis in handen van hun zoon Arnoldus Meulendijks, geboren te Asten op 19-03-1833. Hij is te Asten op 11-02-1861 getrouwd met Hendrika Bukkems, geboren te Asten op 31-03-1837 als dochter van Antonie Bukkems en Anna Maria Jacobs (zie Jan van Havenstraat 38). Arnoldus Meulendijks overlijdt te Asten op 13-01-1877 en het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vermeldt deze gebeurtenissen in het huis met nummer B95 en later B98:

08

Rond 1874 is het huis nog herbouwd tot kadasternummer B1080 en is het dwars op de weg komen liggen, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Kadasternummer B1079 betreft de bijbehorende schuur.

 

 

Hendrika Bukkems blijft met haar kinderen tot haar overlijden op 07-05-1896 te Asten in het huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft het huizingnummer B97 en over de periode 1890-1900 nummer B98:

09

Het huis valt in 1896 bij een scheiding en deling ten deel aan de kinderen en wordt bewoond door dochter Antonetta Meulendijks, geboren te Asten op 13-08-1871. Zij is op 13-02-1903 te Asten getrouwd met Martinus (Tinus) Koppens, geboren te Deurne op 19-10-1869 als zoon van Johannes Koppens en Petronella Denier. Rond 1902 wordt Martinus Koppens eigenaar en de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 geven het huis achtereenvolgens het huizingnummer B94, B92 en B94 en dat laatste staat ook bekend als Kluisstraat 10:

10

In de raadsvergadering van 1 juli 1929 worden de straatnamen toegekend en krijgt de straat van de kerk in Ommel tot het huis van Martinus Koppens de naam Kluisstraat, zoals de lezen valt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1929:

11

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus Koppens en Antonetta Meulendijks met hun gezin in het huis op Kluisstraat 10:

12

Antonetta Meulendijks vertrekt in augustus 1932 naar Voorburg in Vught en zij keert in april 1937 weer terug, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-04-1937:

Het huis heeft in de Tweede Wereldoorlog nog schade opgelopen, die daarna is hersteld.

Antonetta Meulendijks is op 27-11-1952 te Asten overleden en Martinus (Tinus) Koppens is op 12-11-1956 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakten:

Overzicht bewoners

Hoeve op Hoog Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Judocus Judoci Isbouts Asten ±1656 Judocus Judoci Isbouts Asten ±1656
Ommel huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Bastern Asten 03-08-1701 onbewoont
1741 Peter Aart Keijzers Asten 08-06-1694 Hendrik Rooijmans Asten 15-08-1700
1746 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700
1751 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700
1756 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700 Hendrik Roijmans Asten 15-08-1700
1761 Willem Roefs Asten 31-07-1727 Willem Roefs Asten 31-07-1727
1766 Willem Roefs Asten 31-07-1727 Willem Roefs Asten 31-07-1727
1771 Willem Roefs Asten 31-07-1727 Willem Roefs Asten 31-07-1727
1776 Willem Roefs Asten 31-07-1727 Willem Roefs Asten 31-07-1727
1781 weduwe en kinderen Willem Roefs Asten 18-05-1726 Hendrik Janse van Heugten Lierop 28-03-1758
1798 Hendrik Jan van Heugten Lierop 28-03-1758 Leonardus Dielis Benders Lierop 30-10-1762
1803 Hendrik Jan van Heugten Lierop 28-03-1758 Hendrik Jan Theodorus van Heugten Lierop 28-03-1758
Kadasternummer B278
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B278 1832-1872 Francis Meulendijks Deurne 15-07-1798
B1080 1872-1874 Arnoldus Meulendijks Asten 19-03-1883 herbouw
B1080 1874-1896 Arnoldus Meulendijks Asten 19-03-1883
B1080 1896-1902 kinderen Meulendijks Asten 15-01-1864
B1080 1902-1938 Martinus Koppens Deurne 19-10-1869
Kluisstraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Hendrik Jan van Heugten Lierop 28-03-1758 Maria Janse van de Waarsenburg Lierop 09-07-1754 05-08-1816
1816-1830 Maria Janse van de Waarsenburg Lierop 09-07-1754 weduwe van Heugten 10-03-1830
1830-1859 Francis Meulendijks Deurne 15-07-1798 Wilhelmina van Heugten Asten 14-04-1798
B95 1859-1869 Francis Meulendijks Deurne 15-07-1798 Wilhelmina van Heugten Asten 14-04-1798 11-01-1872
B98 1869-1879 Arnoldus Meulendijks Asten 19-03-1883 Hendrika Bukkems Asten 31-03-1837 13-01-1877
B97 1879-1890 Hendrika Bukkems Asten 31-03-1837 weduwe Meulendijks
B98 1890-1900 Hendrika Bukkems Asten 31-03-1837 weduwe Meulendijks 07-05-1896
B94 1900-1910 Martinus Koppens Deurne 19-10-1869 Antonetta Meulendijks Asten 13-08-1871
B92 1910-1920 Martinus Koppens Deurne 19-10-1869 Antonetta Meulendijks Asten 13-08-1871
B94 1920-1930 Martinus Koppens Deurne 19-10-1869 Antonetta Meulendijks Asten 13-08-1871
10 1930-1938 Martinus Koppens Deurne 19-10-1869 Antonetta Meulendijks Asten 13-08-1871

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 mei 2023, 11:07:37

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen