logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B415

Dit huis maakte deel uit het van het klooster Mariaschoot (zie Voormalig huis B409) dat in 1731 werd verkocht aan Lambertus Kemps; het betreft mogelijk het patershuis:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 169 verso, 06-08-1731:
Johan Christophorus Baron de Bertolff de Belven, Heer van Balen, Asten etcetera verkoopt aan Lambertus Kemps, wonende te Sint Oedenrode het Clooster te Ommel, koopsomƒ 1000,-. Zoals dit door de Raad van Staten, voor schepenen 's-Hertogenbosch, in 1707, is verkocht aan Anna Constantia de Boecop, douariere de Doerne.

Enkele jaren later is het in eigendom van Jan van de Loverbosch, die dit deel verhuurt aan Jan Philipsen (zie Voormalig huis B409):

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 39, 18-11-1743:
Jan van de Loverbosch, te Vlierden, eigenaar van het Clooster, te Ommel, geeft in huur aan Jan Philipsen een hoeve het Clooster met groes en land te Ommel zoals deze reeds in huur en gebruik heeft. Huurtermijn 10 jaar na 5 jaar te scheiden mits een half jaar te voren opgezegd. Huursom ƒ 55-5-0 jaarlijks groespacht, 50 vat rogge jaarlijks korenpacht. Lasten: alle lands en dorpslasten voor rekening huurder. 8 vijmen dakstro jaarlijks zullende voor den afval den dekker kost en drank moeten geven, zoals gebruikelijk. Van het schaarhout zal de huurder de latten en roeyen ter reparatie van het huis moeten gebruiken en niet mogen laten afweiden door de schapen. Eventuele schade zal verhaald worden. De halve ooft- of fruitoogst is voor de verhuurder. Bij het afscheiden zal het kort mist op het erf moeten blijven. Reparaties, tot goede bewoonbaarheid, zijn voor de verhuurder. In de huur is niet begrepen het Patershuys aan het Clooster staande de verhuurder mag hiermee handelen naar welgevallen. De huurder zal buiten de gehuurde goederen geen andere of verdere goederen mogen bijhuren of gebruiken.

In 1759 wordt Jan Jansen van de Loverbosch de koper, van het door zijn broers en zus voor de verkoop aangeboden huis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 168 verso, 12-03-1759:
Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onnmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van de Loverbosch en Luytgardus Smits voogden zijn Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen laten verkopen de goederen ten deel gevallen aan Francis de twee voorste kamers met de zij- of opkamer, kelder te Ommel, aan het Clooster, naast de zijde van de Capel scheidende aan of met het einde van de twee voorschreven kamers en vandaar naar den hof, rechtdoor tot en met de muur langs de straat, staande in het vierkant, zijnde genaamd het oude Blijkvelt 1½ lopense de Capeldijk met recht van poten, de Poterij of Cloosterhoff. Koper Jan Jansen van de Loverbosch voorƒ 460,-.

In 1762 worden de eerder verdeelde goederen aan Dirk van de Loverbosch verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 65, 20-09-1762:
Symon van de Loverbosch, Jan van de Loverbosch, te Weert, Lambert Sauve getrouwd met Engelina van de Loverbosch ieder erfgenaam voor 1⁄10e deel van Mattijs van de Loverbosch. Zij verkopen dit 3⁄10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
Op 10-12-1762 verkopen Elisabet van de Loverbosch, te Someren, Jan de Groot getrouwd met Jennemaria van de Loverbosch, te Vlierden, Antonetta van de Loverbosch, te Vlierden, Francis Janse van de Loverbosch, Petrus Janse van de Loverbosch, Laurens, Jennemaria en Jan, kinderen van Antoni Jansen van de Loverbosch, ieder erfgenaam voor 1⁄10e deel van Mattijs van de Loverbosch. Zij verkopen dit 6⁄10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
De goederen bestaan uit het oude huis van 't Clooster, te Ommel, met aangelag, stallen, schop, schuur tot de tweede schuurdeur gereserveerd de bakoven voor de helft van deze goederen (waarvan de andere helft toebehoort aan de onmondige kinderen van Antoni van de Loverbosch. Zijnde het aangelag in deze in het rond tot de weg en gelijk in zijn heggen is gelegen tot de muur alswaar de hof en aangelag van de kamers scheiden en de plaats achter het huis van deze en vooraan gelegen samen te gebruiken met de put van het nieuwe huis. Als de Capelacker agter de hegge 8 lopense; de voorste Looacker 2½ lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen, andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; de schone Jansacker 3 lopense, ene zijde weduwe Hendrik Hoefnagels, ander zijde Cotshausen; de Strijhoekacker 1 lopense, ene en ander zijde de weg; land de Horst nevens de mistweg 1 lopense; de Meeracker gelijk de tiendscheyt 6 lopense, ene zijde Peter van de Loverbosch; den Hoekacker 2 lopense, ene zijde Mattijs Muyen, andere zijde Hendrik Halbersmit; land den Dorperacker 2 lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen, andere zijde Aart Driessen, ene einde de weg, andere einde Tomas Coolen; land den Oudenhoff 4 lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen en Willem Roefs; groes 4 lopense, ene en andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; de voorste Engelsebeemt 8 lopense, ene zijde Elisabet van de Loverbosch, andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; groes de agterste Kraystart 15 lopense, ene zijde weduwe Peter van de Vorst, andere zijde kinderen Willem Kels, ene einde kinderen Antoni van de Loverbos.
De goederen zijn Mattijs van de Loverbos aangekomen bij transport de dato 12-03-1759.
Koopsom 3⁄10e deel ƒ 315,- en 6⁄10e deel ƒ 630,-.
Belast met ƒ 1-0-0 per jaar zijnde de helft van een gewin of regognitocijns van ƒ 2-0-0 per jaar ten kantore van de Raad- en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, ƒ 0-14-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Aan het College,
Jan Goort Gijben, president, te Someren, als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch met name Dirk en Elisabet, de overige kinderen zijn meerderjarig, samen met Jan Tijsse van Dijk, deze is enige jaren geleden overleden. Zij hebben, met machtiging van U de dato
12-03-1759 verkocht aan Mattijs van de Loverbosch huis, land en groes te Ommel. Zoals Dirk dit had verkregen bij deling der goederen. Koopsom ƒ 1050,-.
Mattijs van de Loverbosch is daarna overleden en zijn goederen zijn verstorven op zijn broeders en zusters en dus mede op Dirk en Elisabet, ieder voor 1⁄10e deel. Dirk, 22 jaar, wil gaarne de gehele goederen in zijn eigendom hebben.
Op 20-09-1762 zijn al door Heer Symon, Jan van de Loverbosch en Lambert Sauve, hun deel, aan hem verkocht. Ook de overige deelgenoten willen hun part verkopen aan Dirk. Suppliant zou ook gaarne het deel van Elisabet verkopen. Zodat Dirk dan de gehele goederen in eigendom bezit. Verder is met het overlijden van Jan Janse van de Loverbosch, broeder van de onmondige, bepaald, dat hij en zijn verdere broeders en zusters, erfgenamen zijn geworden testament schepenen Weert de dato
17-09-1762. Hij heeft nagelaten enige vaste goederen te Asten en Vlierden; een gedeelte in een tiende, alhier, een halve tiende, te Vlierden, een schuld van ƒ 1656-9-0 aan Willem Verduyseldonk, te Vlierden. Deze schuld kan afgelost worden door de halve tiende, te Vlierden en de lasten daarvan te transporteren aan Willem Verduyseldonk, zoals de andere erfgenamen ook willen doen. Suppliant vraagt toestemming aan U om hem te authoriseren, om het gedeelte van Elisabet te transporteren aan Dirk voorsschreven; de gedeelten van Dirk en Elisabet in de tienden, ieder 1⁄9e deel, samen met de verdere erfgenamen, te transporteren aan Willem Verduyseldonk.
Was getekend Jan Goort Geyben, Simon van de Loverbos, Frans van den Loverbosch, Peeter van den Loverbosch, Jan de Groot, Lambertus Sauve, Anthonet van de Loverbosch, Willem Verdeuseldonck.
Marge: Wordt toegestaan mits behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen.

Na het overlijden van Jan van de Loverbosch op 17-09-1763 worden diens goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 34, 07-10-1763:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Antoni van de Loverbosch overleden te Vlierden op 17-09-1763. Willem Verdeuseldonk, te Vlierden, is voogd over de erfgenamen van de overledene. 1⁄3e deel in waarde huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1½ lopense ƒ 90-00-00, ene zijde de straat, andere zijde Dirk van de Loverbosch; land de Patersacker 6 lopense; land den Berg 7 lopense; land den Horstacker 5 lopense; land den agtersten Loo 2½ lopense; land de Krayenstart 2 lopense; land den Hoogendriesacker 4 lopense; groes den Hoogendries 6 lopense; den Engelsebeemt 8 lopense; groes de Kraystart 15 lopense; groes de Kruck 2 lopense. Totaal ƒ 355-00-00.
De voorgaande goederen zijn voor het geheel belast met de helft in een cijns van ƒ 2,- per jaar aan de rentmeester der Domeinen somma ƒ 25-00-00;. aan het Huis van Asten ƒ 7-16-04. Totaal ƒ 32-16-04; 1⁄3e deel is ƒ 10-18-12. Totaal ƒ 344-01-04.
1⁄3e deel in twee kamers van het gewezen Clooster aan de Capel, te Ommel met hof en vijver 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Dirk van de Loverbosch ƒ 125-00-00.
1⁄3e deel in het recht van poten op de Capeldijk of de weg van Ommel waar den andere weg komt de Cloosterdreef ƒ 3-00-00. Totaal ƒ 472-01-04, 20e penning is ƒ 23-12-2.

De bewoningslijst over de periode 1761-1803 van dit deel van het klooster is dan:

Jaar Eigenaar nummer 13b Ommel Bewoners nummer 13b Ommel
1761 Laurens, Jennemaria en Jan van de Loverbosch Goort Corstjens
1766 Laurens, Jennemaria en Jan van de Loverbosch Goort Corstjens
1771 Dirk van de Loverbosch Goort Cortooms
1776 Dirk van de Loverbosch Peter Berkvens
1781 Dirk van de Loverbosch Peter Berkvens
1798 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1803 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch, tweede woning

Omdat de genoemde kinderen van Antoni van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409) nog niet volwassen zijn, verhuren hun voogden Jan van de Loverbosch en Jan Jan Driessen het huis aan Goort Corstjens:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 95 verso; 26-01-1759:
Jan van de Loverbosch en Jan Jan Driessen als momboiren over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni van de Loverbosch verhuren aan Goort Cortjes, te Geldrop een huis, genaamd, het nieuwe huis, aan het Clooster, te Ommel met schuur en stallen en aanhorende landerijen zoals het de onmondige kinderen is aangekomen bij deling. Huurtermijn bedraagt 10 jaar. Te leveren 2 vijm dakstro per jaar en die moeten verdecken op voorschreven huysinge volgens het laatste gebruyk, sullende de verhuurders alleen maar betaalen de daghuuren van den decker waartegens den huurder sal hebben het schaarhout, dog niet anders te kappen als op sijn behoorlijke tijt en de latten, roeden en banden aan de huysinge na dien eynde moeten leveren. Verponding ƒ 23-15-10 per jaar. Bede ƒ 5-11-08 per jaar. Huursom ƒ 24,- per jaar. Groespacht of voorlijff 24 vat rogge per jaar koornpagt.

Bewoner Goort Dircks Corstjens, ook bekend onder de naam Goort Cortooms, is geboren te Woensel op 15-07-1704 als zoon van Theodorus Jansen Thomas en Maria Geeraerts. Hij is op 19-09-1734 te Woensel getrouwd met Helena Jansen Philipsen van Houtem, geboren rond 1710. Nadat Helena Jansen van Houtem op 12-09-1748 als Helena Godefridi Dirkx te Stratum is overleden, hertrouwt Goort Cortooms op 12-10-1749 te Stratum met Joanna Joosten Ariaens, geboren te Bakel op 29-01-1723 als dochter van Adrianus Jan Adriaens en Antonia Francisci Corsten. Zijn broer Gerardus Dircks, geboren te Woensel op 17-06-1706 is getuige bij het huwelijk:

19 Septembris 1734; solemnizatum est matrimonio Godefridum Dircks et Helenam Jansse coram Henrico Leonardi van den Wildenbergh et Gerardo Dircks.

19 september 1734; het huwelijk van Godefridus Dircks en Helena Jansse werd voltrokken in aanwezigheid van Henricus Leonardi van den Wildenbergh en Gerardus Dircks.

1749, 12 octobris; contraxerunt matrimonium Godefridus Theodori Joannis Thomas et Joanna Josephi Joannis Ariaens; testes fuerunt Josephus Lodewijks et Matthias Vogels

12 oktober 1749; in huwelijkse echt gebonden Godefridus Theodori Joannis Thomas en Joanna Josephi Joannis Ariaens; getuigen waren Josephus Lodewijks en Matthias Vogels

De gezinnen van Goort Cortooms met Helena Jansen Philipsen van Houtem en met Joanna Joosten Ariaens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Woensel 26-03-1736

 

2 Anna Maria Woensel 13-10-1738 Ongehuwd Liessel 23-09-1781

 

3 Theodorus Woensel 27-03-1740 Asten 23-01-1774**
Hendrina Huijbert Beijers
Liessel 08-01-1799

zoon Johannes
zie Voormalig huis C486

4 Joanna Woensel 28-07-1742 Stratum 30-11-1768
Johan Willem van Hoppe
Stratum 07-09-1793

 

5 Judocus* Geldrop 17-08-1750 Ongehuwd Liessel 01-01-1781

 

6 Andreas* Geldrop 02-09-1754 Deurne 03-10-1784
Johanna Maria van Deursen
Asten 11-01-1828

zie Zand 1

7 Henrica* Geldrop 23-09-1758 Vlierden 14-05-1786 
Dirk van der Wallen
Deurne 07-07-1824

 

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** in de huwelijksakte staat dat Theodorus Goort Cortooms in Woensel is geboren

Goort Cortooms ondervindt ook schade aan de oogst bij een zwaar onweer en krijgt hiervoor een vergoeding:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden, door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoeken of haartgangen ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert:
Ommel: Goort Cortjens, 10 opense rogge voor ƒ 50,- schade.

Zoon Theodorus (Dirk) Goort Cortooms speelt nog een hoofdrol bij een tafelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 123 verso; 20-05-1766:
Verklaring van Jenneke Jansen Verbarschot weduwe Antoni Zeegers, te Ommel. Op maandagavond, 19 mei laatstleden, is in haar huis gekomen Hendrik Verdijseldonk,uit Deurne, om te schuilen voor het onweer. Toen het onweer over was is Jan Hendrik Jansen, wonende in haar buurt, gekomen, zeggende: "Jen, nigt, het onweer is weg, wij sullen naar bet gaan". Hij is daarna weg gegaan terwijl Hendrik Verdijseldonk op een kist lag te slapen. Kijkende naar de voordeur, die wat openstond, zag zij iemand staan, die naar het haar toescheen stond te luisteren. Voor de deur gegaan zijnde, heeft zij gezien dat er een manspersoon weg liep, een zwarte hond bij hem hebbende. Zij heeft niet kunnen zien wie het was. Bij het naar binnen gaan heeft zij de deur opengelaten. Kort daarop zijn met geweld binnengekomen Dirk Goort Cortjens, de zoon van Jan Jelis van Hugten, Reynder Mattijs Muyen, Marcelis Francis Verreyt, Jacobus van der Linden en meer andere. Zij zeiden dat ze een pijpje kwamen aansteken en vroegen om de lamp aan te steken, om een pijpemutske, dat zij zeiden verloren te hebben te kunnen zoeken. Na even rondgelopen te hebben wilden zij naar de neere gaan, hetwelk door haar belet werd. Met geweld zijn toen deze deuren opengemaakt en er is zodanig met stokken geslagen dat daarvan planken stuk geraakt zijn. Verder is met geweld op de kist en de voordeur geslagen. Zij is in grote schrik geraakt en wist niet wat haar zou overkomen te meer omdat alle personen gewapend waren met stokken of stukken hout. De lamp was inmiddels uitgeraakt en door iemand een lantaarn gehaald bij de buren, zij meent bij Peter Roymans. De voornoemde personen zijn daarop Hendrik Verdijsseldonk gaan zoeken, die op het eerste geraas dat hij hoorde, door de weefkamer in de schuur was gelopen en zich onder het stro had verstopt. Ze hebben hem daar gegrepen, vastgebonden en weggeleid of gesleept naar de Capel, waar een menigte mensen stond. Toen zij merkte dat ze haar ook mee wilden nemen is zij achteruit gelopen op den dries. Hier zijn bij haar gekomen Jacobus Jan van der Linden en nog een onbekende persoon van Ostappen. Zij hebben haar met geweld meegesleept naar de Capel. Na aldaar, bij Antoni van Diest, door het volk gedronken te hebben is zij mede naar de poel, de per weetering, gebracht om daardoor, met een touw om haar lijf, gesleept te worden. Zij heeft het touw afgedaan; en wel ziende dat zij daar in moest is zij er uitzichzelf door en ingelopen. Ook heeft zij gezien dat Hendrik voornoemd met een touw om zijn lijf door de poel werd gesleept, getrokken, geduwd, gestoten. Nu eens boven water dan weer onder water. Het is voornamelijk gedaan door de personen in de aanhef vernoemd met zeer veel toeschouwers. Zij is direct nadat zij vrijgelaten is naar huis gelopen, om bij haar twee kinderen te zijn, die alleen waren omdat niemand anders bij haar woont. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 125 verso; 20-05-1766:
Verhoor van Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees, Marten Aart Zegers, Jan Deynen, Peter Roymans en Arnoldus van Gemert allen boven 20 jaar.
Of zij weten dat op maandag, 19 mei laatstleden, 's avonds om 9 uur, te Ommel, in de straat, niet een groot geraas, tumult, roepen, blazen op den hoorn is gemaakt door een menigte mensen?
Allen antwoorden bevestigend
Wie op den hoorn geblazen heeft, waar die gehaald is en wie hem toebehoorde?
Arnoldus van Gemert heeft op den hoorn zien blazen, Hendrik, wonende, zo hij denkt, als knecht bij Dirk Jan Wilbers en Hendrik Haazen. De overigen weten van niets.
Of te dien tijde enige jongelieden niet in huis van de weduwe Antoni Philipsen, te Ommel, zijn gelopen en daar Hendrik Verdeysseldonk, uit Deurne, met touwen hebben gebonden, alsook de voornoemde weduwe. En deze samen getrokken, gesleept, gestoten tot de Capel en vandaar in de Poel aan het Broek, genaamd de Per Wetering en deze twee personen door de poel doen gaan en vooral voornoemde Hendrik daarin gestoten en onder en boven water laten komen?
Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees en Arnoldus van Gemert verklaren dat het zo was, Marten Aart Zegers en Jan Deynen weten niets en hebben alleen de weduwe door het water zien lopen. Peter Roymans heeft wel enige personen in huis zien gaan van de voornoemde weduwe en horen zeggen: "Wij moeten naar een pijpmutske zoeken" en licht gezien. Nadat dit was uitgegaan is een persoon uit het huis gekomen, heeft een lantaarn gehaald en is door de neerdeuren het huis weer binnengegaan. Hij weet niet wie deze personen waren. Hij heeft verder horen roepen: "Hier is hij, onder 'tstroy" en daarop Verdijsseldonk uit het huis zien komen die opgebracht werd naar de Capel.Even later werd gezegd: "Jen moet er ook zijn". Hierop is de weduwe gehaald en samen met Verdijseldonk gebracht aan het huis van Nol Zegers, vandaar tot Antoni van Diest en verder naar de wetering off poel. Hij heeft ook gezien dat de weduwe in de poel ging en Verdijsseldonk er door enige personen ingetrokken of gestoten werd.
Wie heeft het voorschrevene gedaan?
Jan Hendrik Jansen weet niets, doch het zou kunnen zijn dat Dirk Goort Cortjens getrokken heeft aan Verdijsseldonk. De anderen weten dit niet.
Of zij niet gezien hebben, dat Verdijsseldonk, uit de poel losgelaten zijnde en gekomen aan het huis van Jan Deynen, op een kar heeft moeten gaan en weggetrokken tot bij de Capel, ondertussen geslagen wordende. Vandaar weer teruggevoerd naar het huis van Jan Deynen, telkens geslagen wordende door Dirk Goort Cortjens, Reynder Tijs Muyen, Jan Jelis van Hugten, Marcelis Francis Verreyt en Jacobus van der Linden?
Jan Hendrik Jansen weet niets, hij is met de weduwe Antoni Philipsen vanaf de poel naar huis gegaan. Jan Hendrik Jansen weet niets, hij heeft Verdijsseldonk wel in de kar zien staan en heeft ook gezien dat deze de kar trok met zijn ene hand tot aan het huis van Jan van Diest. Arnoldus van Gemert heeft wel een en ander gezien, zonder personen te herkennen. Hij heeft ook gezien dat Dirk Goort Cortjens naar Hendrik Verduyzeldonk sloeg, zonder te weten waarmee. De anderen weten niets. Een en ander is onder eede bevestigd. 

Uiteindelijk worden alle daders, inclusief Theodorus (Dirk) Goort Cortooms (die hier ook Cortjens wordt genoemd) met een geldboete bestraft:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 290; 16-04-1767:
Den drossard, aanlegger contra Reynder Mattijs Muyen, Dirk Goorts Cortjens alias Cortooms, Jelis Jan Jelis van Hugten, Jacobus Jan van der Linden en Marcelis Francis Verreyt voor deze advocaat B. de Witt, te Eyndhoven. Gedaagden, ieder voor zich, verklaren tevreden te zijn met de hen voorgehouden artikelen en daarop te antwoorden mits hen na afloop een kopie verstrekt wordt. Aanlegger wil deze gedaagden confronteren met Hendrik Willems Verduyseldonk, te Deurne, Jenneke Jansen Verbaarschot weduwe Antoni Zeegers, Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees, Marten Aart Zeegers, Jan Deynen, Peeter Roymans en Arnoldus van Gemert. Verzoeken de gedaagden bij request om de zaak tegen hen composibel te verklaren. Op 01-02-1768 worden de gedaagden ter zake van, op 19-05-1766, gepleegde isolentiën en geweld ten huize van de weduwe Zeegers ieder een boete van ƒ 25,- opgelegd.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1767:
Aan het College, Dielis Jan van Hugten geeft te kennen dat hij, suppliant, mede namens Rijnder Mathijs Muyen, Dirk Goort Cortjens, Jacobus Jan van der Linden en Marcelis Francis van Reyt beschuldigd is geworden van hetgeen, op 19-05-1766, zou wedervaren zijn aan Hendrik Verdijsseldonk en Jenneke Janse Verbaarschot weduwe Antony Zegers. En waarvan het gevolg is geweest dat door U Edele Eerwaarde in overleg met Heer Jacobus Losecaat, drossard, alhier, ten laste van de suppliant en andere personen, op 16 maart 1767, is werden geaccordeert een dagement in persoon ter criminele rolle. Hetwelk door Heer Drossard alberijts gediend van tucht en aanspraak crimineel. Suppliant is door niemand beschuldigd dan door de weduwe Antony Zegers. Het College stuurt dit request door aan de drossard. Deze laat op zijn beurt de beoordeling over aan het College.

Goort Cortooms is vermoedelijk na het huwelijk van zijn zoon Theodorus samen met vrouw en kinderen naar Liessel vertrokken. Joanna Joosten Ariaens is als partner van Goort Kortooms op 12-10-1781 daar overleden en Goort Cortooms is daar op 12-07-1784 overleden. Hieronder hun begraafakten:

Na Goort Cortooms wordt het huis verhuurd aan Peter Berkvens, geboren te Woensel op 22-11-1749 als zoon van Joannes Berckvens en Maria van der Schoot. Hij is op 06-02-1774 te Vlierden getrouwd met Johanna Maria van de Loverbosch, geboren te Vlierden op 15-12-1752 als dochter van Antonius Joannis Loverbosch en Joanna Laurenti van den Boomen (zie Voormalig huis B409). Peter Berkvens vernadert een heiveld op Voordeldonk dat hij later verkoopt:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 5 verso; 06-09-1775:
Peter Berkvens getrouwd met Jennemie, dochter Antoni van de Loverbosch, te Ommel, is door zijn vrouw nader van den bloede aan Francis van de Loverbosch dan Eevert van der Greynt. Hij vernadert een heiveld en bos op Voordeldonk 21 lopense. Koopsom ƒ 125,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 76; 03-01-1777:
Peter Berkvens, te Ommel, verkoopt aan Goort Lomans een heiveld en bos aan Voordeldonk 21 lopense naast Francis van Bussel en een veld van hoeve de Vorst. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 06-09-1775. Koopsom ƒ 146,-.

Peter Berkvens verhuist rond 1787 naar het voormalige klooster van Ommel (zie Voormalig huis B409) en het huis wordt daarna bewoond door inmiddels de eigenaar Theodorus (Dirk) van de Loverbosch is geboren te Vlierden op 22-09-1740 als zoon van Joannis van de Loverbos en Lutgardis Joannis Smits (zie Voormalig huis B409). Hij is op 01-05-1774 te Mierlo getrouwd met Hendrina Petri Slaats, geboren te Mierlo op 02-05-1754 als dochter van Peter Sloots en Helena Roovers:

01

Het gezin van Theodorus van de Loverbosch en Hendrina Petri Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-10-1775 Kind Asten ±1775
2 Johanna Asten 17-12-1776 Kind Asten ±1776
3 Luitgardis Asten 24-03-1778 Asten 24-01-1801
Wilhelmus Peter Kanters
Asten 15-01-1820 zie ook Achterbos 5
zoon Thomas zie Voormalig huis B402a
4 Johanna Asten 11-04-1779 Kind Asten 27-04-1779
5 Henricus Asten 14-04-1780 Kind Asten 02-06-1780
6 Elizabetha Asten 25-05-1781 Asten 24-02-1805
Wilhelmus Antoni Smits
Asten 22-09-1810 zie Jan van Havenstraat 13 en 15
7 Helena Asten 07-10-1782 Kind Asten 06-12-1782
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 12-11-1784
9 Petrus Asten 30-01-1787 Kind Asten 09-02-1787
10 Antonius Asten 30-01-1787 Kind Asten 13-02-1787
11 Petrus Asten 19-08-1788 Kind Asten 03-09-1788
12 Petrus Asten 06-02-1791 Vlierden 16-04-1815
Martina van Heugten
Asten 24-06-1843
13 Helena Asten 27-10-1792 Asten 20-08-1815
Petrus Noijen
Bakel 15-03-1865 wonend in Vlierden 
en na 1818 in Bakel
14 Johanna Asten 01-04-1794 Kind Asten 09-05-1794
15 Antonia Asten 25-03-1795 Kind Asten 26-03-1795
16 Johanna Maria Asten 27-10-1796 Kind Asten 09-11-1796
17 Arnoldus Asten 23-01-1798 Kind Asten ±1798
18 Jacoba Asten 30-06-1799 Asten 15-03-1827
Franciscus van Heugten
Asten 23-11-1841 zie Voormalig huis B416

Theodorus van de Loverbosch is op 13-03-1827 te Asten overleden en Hendrina Petri Slaats is te Asten op 19-07-1827 overleden en bij de erfdeling komt het huis in handen van Peter van de Loverbosch:

Notarieel Archief 51-57 Asten, 30-07-1828:
Peter van de Loverbosch, Jacoba van de Loverbosch gehuwd met Francis van Heugten, Helena van de Loverbosch gehuwd met Peeter Nooijen, wonende te Bakel, Willem Kanters als vader over de kinderen van Luijgardis van de Loverbosch. 1e lot krijgt Peter van de Loverbosch het oud huis en aangelag te Ommel met stal en gedeelte van de schuur. Groot 99 roede 30 el.

Volgens het kadaster is in 1832 Peter van de Loverbosch eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B415:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, de hoog Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Peter Dirk Looverbosch.

Hieronder de kadasterkaart en de kadastergegevens van het huis:

02

03

Zoon Petrus van de Loverbos is geboren te Asten op 06-02-1791 en op 16-04-1815 te Vlierden getrouwd met Martina van Heugten, geboren te Vlierden op 16-08-1789 als dochter van Reinier van Heugten en Maria van Bree. Het gezin van Petrus van de Loverbos en Martina van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 09-04-1816 Ongehuwd Vlierden 19-05-1884
2 Johanna Asten 14-02-1818 Vlierden 01-02-1856
Wilhelmus Verhulst
Vlierden 30-04-1884
3 Catharina Asten 02-01-1820 Vlierden 11-02-1847
Peter Nooijen
Deurne 14-07-1867
4 Joannes Asten 15-08-1821 Ongehuwd Vlierden 21-01-1901
5 Maria Asten 07-06-1823 Vlierden 05-04-1850
Hendricus van den Boomen
Vlierden 01-06-1900
6 Reinier Asten 02-01-1825 Asten 20-04-1855
Maria Anna Roijackers
Asten 11-01-1911 zie Voormalig huis B98
7 Arnoldus Asten 10-11-1826 Ongehuwd Someren 07-06-1901
8 Hendrina Asten 07-03-1829 Vlierden 08-02-1860
Judocus Driessen
Vlierden 25-07-1870
9 Dorothea Asten 27-04-1831 Vlierden 01-02-1856
Johannes Rooijakkers
Asten 06-11-1879

Petrus van de Loverbos overlijdt op 24-06-1843 te Vlierden en Martina van Heugten is op 06-01-1868 te Vlierden overleden. Het huis gaat na het overlijden van Petrus van de Loverbos over naar de kinderen en komt op naam van zoon Joannes van de Loverbosch en rond 1869 op naam van zoon Reinier van de Loverbosch. 

04

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 hierboven wordt het huis eerst bewoond door dochter Catharina Loverbosch, geboren te Asten op 02-01-1820 en op 11-02-1847 te Vlierden gehuwd met Peter Nooijen, geboren te Deurne op 20-01-1809 als zoon van Joost Nooijen en Ida Verhoeven. Het huis heeft dan huizingnummer B107. In 1867 vertrekken zij naar Deurne en woont haar zus Hendrina Loverbosch, geboren te Asten op 07-03-1829 en te Vlierden op 08-02-1860 getrouwd met Judocus Driessen, geboren te Asten op 14-07-1820 als zoon van Godefridus Driessen en Aldegonda Verheijen (zie Oostappensedijk 40 en 42), in het huis.

Hendrina en Judocus vertrekken in 1869 naar Vlierden om plaats te maken voor zus Dorothea Loverbosch, geboren te Asten op 27-04-1831 en op 01-02-1856 te Vlierden getrouwd met Johannes Rooijakkers, geboren te Asten op 14-03-1826 als zoon van Godefridus Rooijakkers en Johanna Hurkmans (zie Voormalig huis B98). Rond 1875 wordt Johannes Rooijakkers eigenaar van het huis en over de periode 1869-1879 heeft het huis dan huizingnummer B111:

05

Rond 1876 vindt er nog een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer B1096 en dat is te zien op de nevenstaande kadasterkaart.

Rond 1880 en kort daarna zijn er nog twee hermetingen en dat resulteert achtereenvolgens in kadasternummer B1128 en B1230, zoals op de kadasterkaart in het midden en geheel rechts wordt weergegeven.

06

Theodora Loverbosch overlijdt op 06-11-1879 te Asten, waarvan linksonder het bidprentje. Johannes Rooijakkers woont nog enige tijd met neven en nichten in het huis.

Onder de verwoesting van de Kloosterstraat in de Tweede Wereldoorlog.

07

Johannes Rooijakkers is op 11-02-1883 te Asten overleden, waarvan hieronder de overlijdensakte:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1883 verkopen zijn erfgenamen het huis:

09

Het huis is verkocht aan Francis van Heugten, geboren te Asten op 27-11-1847 als zoon van Francis van Heugten en Hendrika Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1). Hij is te Asten op 17-02-1873 getrouwd met Joanna Maria Schepers, geboren te Asten op 26-09-1849 als dochter van Laurens Scheepers en Francisca Peters (zie Behelp 4). Het huis heeft dan kadasternummer B1243 en ook het weiland met kadasternummer B1242 komt in zijn bezit. De afgesplitste schuur met kadasternummer B1244 wordt bezit van Reinier van de Loverbosch en uiteindelijk verkocht aan een groep Ommelnaren, die er rond 1901 een boterfabriek stichten (zie Voormalige boterfabriek B1244).

 

De nevenstaande kadasterkaart geeft de ligging van huis, schuur en weiland weer.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer B110:

10

Hun zoon Laurens van Heugten, geboren te Asten op 23-02-1883, overkomt nog een ongeluk, zoals gemeld in de Limburgse koerier van 24-05-1899:

In 1915 vindt er nog een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer G1460, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 verandert het huizingnummer van B113, B109 naar B110:

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer van B126, ook bekend staand als Kloosterstraat 7:

11

Francis van Heugten en Joanna Maria Scheepers vieren in februari 1923 in Ommel hun gouden huwelijksfeest in het huis. Hieronder de aankondiging in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-01-1923 en rechts een verslag van de festiviteiten in diezelfde krant van 09-02-1923::

10a

De krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1919 meldt nog dat er bij Francis van Heugten een koe met mond- en klauwzeer is:

Francis van Heugten te Asten op 11-02-1926 overleden en het huis krijgt kadasternummer B1495, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Enkele jaren later wordt het kadasternummer B1502 volgens de kadasterkaart geheel rechts. Het huis komt in handen van schoonzoon Johannes Joosten, geboren te Tongelre op 26-01-1890 als zoon van Johannes Joosten en Maria van Rooij. Hij is op 05-05-1922 te Asten getrouwd met dochter Anna Maria van Heugten, geboren te Asten op 20-10-1889. 

Joanna Maria Scheepers verhuist naar het Liefdehuis en is te Asten op 18-08-1933 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Johannes Joosten en Anna Maria van Heugten met hun gezin in het huis op Kloosterstraat 7:

12

Op basis van een tekening van 20-06-1950 van architect Jan H. Raijmakers1 is de woning na de oorlogsschade in de Tweede Wereldoorlog nog herbouwd door de stichting wederopbouwboerderijen.

Anna Maria van Heugten is op 22-10-1965 te Deurne overleden en Johannes Joosten is te Deurne op 12-08-1972 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

13 14

Het huis bestaat niet meer en hieronder de situatie na de brand in 1922 met het wat verder van de straat liggende huis voor de kerk:

15

Een foto van de Kloosterstraat in Ommel kort na de Tweede Wereldoorlog:

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Hoog Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1539 Zusters Franciscanessen Klooster Maria-Schoot
1731 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philippsen Asten 06-11-1678
Ommel huis 13b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philippsen Asten 06-11-1678
1741 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philipsen Asten 06-11-1678
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jan Philipsen Asten 06-11-1678
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Jan Philipsen Asten 06-11-1678
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701
1761 kinderen van de Loverbosch Goort Corstjens ±1720
1766 kinderen van de Loverbosch Goort Corstjens ±1720
1771 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Goort Cortooms ±1720
1776 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749
1781 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749
1798 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1803 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch, 2e woning Vlierden 22-09-1740
Kadasternummer B415
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B415 1832-1833 Peter van de Loverbosch Asten 06-02-1791
B415 1833-1869 Joannes van de Loverbosch Asten 15-08-1821
B415 1869-1875 Reinier van de Loverbosch Asten 02-01-1825
B415 1875-1876 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826
B1096 1876-1880 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 bijbouw
B1128 1880-1882 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 hermeting
B1230 1882-1885 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 hermeting
B1230 1885-1890 Francis van Heugten Asten 27-11-1847
B1243 1890-1915 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 splitsing
B1460 1915-1926 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 bijbouw
B1495 1926-1928 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890 redressering
B1502 1928-1938 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890
Kloosterstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1827 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Hendrina Petri Slaats Mierlo 02-05-1754 13-03-1827
1827-1859 Peter van de Loverbosch Asten 06-02-1791 Martina van Heugten Vlierden 16-08-1789 06-01-1868
B107 1859-1867 Piet Nooijen Bakel 21-01-1809 Catharina van de Loverbosch Asten 02-01-1820 naar Deurne
B107 1867-1869 Judocus Driessen Asten 14-07-1820 Hendrina van de Loverbosch Asten 07-03-1829 naar Vlierden
B111 1869-1879 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 Dorothea van de Loverbosch Asten 27-04-1831 06-11-1879
B110 1879-1883 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 met neven en nichten 12-02-1883
B110 1884-1890 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B113 1890-1900 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B109 1900-1910 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B110 1910-1920 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B126 1920-1926 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849 11-02-1926
B126 1926-1930 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890 Anna Maria van Heugten Asten 20-10-1889
7 1930-1938 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890 Anna Maria van Heugten Asten 20-10-1889
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/418)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 december 2023, 16:28:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen