logo

Index


Voormalig huis B415

In 1731 wordt het klooster van Ommel verkocht aan Lambertus Kemps:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 169 verso, 06-08-1731:
Johan Christophorus Baron de Bertolff de Belven, Heer van Balen, Asten etcetera verkoopt aan Lambertus Kemps, wonende te Sint Oedenrode het Clooster te Ommel, koopsomƒ 1000,-. Zoals dit door de Raad van Staten, voor schepenen 's-Hertogenbosch, in 1707, is verkocht aan Anna Constantia de Boecop, douariere de Doerne.

Enkele jaren later is het in eigendom van Jan van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409), die dit deel verhuurt aan Jan Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 39, 18-11-1743:
Jan van de Loverbosch, te Vlierden, eigenaar van het Clooster, te Ommel, geeft in huur aan Jan Philipsen een hoeve het Clooster met groes en land te Ommel zoals deze reeds in huur en gebruik heeft. Huurtermijn 10 jaar na 5 jaar te scheiden mits een half jaar te voren opgezegd. Huursom
ƒ 55-5-0 jaarlijks groespacht, 50 vat rogge jaarlijks korenpacht. Lasten: alle lands en dorpslasten voor rekening huurder. 8 vijmen dakstro jaarlijks zullende voor den afval den dekker kost en drank moeten geven, zoals gebruikelijk. Van het schaarhout zal de huurder de latten en roeyen ter reparatie van het huis moeten gebruiken en niet mogen laten afweiden door de schapen. Eventuele schade zal verhaald worden. De halve ooft- of fruitoogst is voor de verhuurder. Bij het afscheiden zal het kort mist op het erf moeten blijven. Reparaties, tot goede bewoonbaarheid, zijn voor de verhuurder. In de huur is niet begrepen het Patershuys aan het Clooster staande de verhuurder mag hiermee handelen naar welgevallen. De huurder zal buiten de gehuurde goederen geen andere of verdere goederen mogen bijhuren of gebruiken.

In 1759 wordt Jan Jansen van de Loverbosch de koper, van het door zijn broers en zus voor de verkoop aangeboden huis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 168 verso, 12-03-1759:
Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onnmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van de Loverbosch en Luytgardus Smits voogden zijn Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen laten verkopen de goederen ten deel gevallen aan Francis de twee voorste kamers met de zij- of opkamer, kelder te Ommel, aan het Clooster, naast de zijde van de Capel scheidende aan of met het einde van de twee voorschreven kamers en vandaar naar den hof, rechtdoor tot en met de muur langs de straat, staande in het vierkant, zijnde genaamd het oude Blijkvelt 1½ lopense de Capeldijk met recht van poten, de Poterij of Cloosterhoff. Koper Jan Jansen van de Loverbosch voorƒ 460,-.

In 1762 worden de eerder verdeelde goederen aan Dirk van de Loverbosch verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 65, 20-09-1762:
Symon van de Loverbosch, Jan van de Loverbosch, te Weert, Lambert Sauve getrouwd met Engelina van de Loverbosch ieder erfgenaam voor 1⁄10e deel van Mattijs van de Loverbosch. Zij verkopen dit 3⁄10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
Op 10-12-1762 verkopen Elisabet van de Loverbosch, te Someren, Jan de Groot getrouwd met Jennemaria van de Loverbosch, te Vlierden, Antonetta van de Loverbosch, te Vlierden, Francis Janse van de Loverbosch, Petrus Janse van de Loverbosch, Laurens, Jennemaria en Jan, kinderen van Antoni Jansen van de Loverbosch, ieder erfgenaam voor 1⁄10e deel van Mattijs van de Loverbosch. Zij verkopen dit 6⁄10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
De goederen bestaan uit het oude huis van 't Clooster, te Ommel, met aangelag, stallen, schop, schuur tot de tweede schuurdeur gereserveerd de bakoven voor de helft van deze goederen (waarvan de andere helft toebehoort aan de onmondige kinderen van Antoni van de Loverbosch. Zijnde het aangelag in deze in het rond tot de weg en gelijk in zijn heggen is gelegen tot de muur alswaar de hof en aangelag van de kamers scheiden en de plaats achter het huis van deze en vooraan gelegen samen te gebruiken met de put van het nieuwe huis. Als de Capelacker agter de hegge 8 lopense; de voorste Looacker 2½ lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen, andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; de schone Jansacker 3 lopense, ene zijde weduwe Hendrik Hoefnagels, ander zijde Cotshausen; de Strijhoekacker 1 lopense, ene en ander zijde de weg; land de Horst nevens de mistweg 1 lopense; de Meeracker gelijk de tiendscheyt 6 lopense, ene zijde Peter van de Loverbosch; den Hoekacker 2 lopense, ene zijde Mattijs Muyen, andere zijde Hendrik Halbersmit; land den Dorperacker 2 lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen, andere zijde Aart Driessen, ene einde de weg, andere einde Tomas Coolen; land den Oudenhoff 4 lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen en Willem Roefs; groes 4 lopense, ene en andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; de voorste Engelsebeemt 8 lopense, ene zijde Elisabet van de Loverbosch, andere zijde kinderen Antoni van de Loverbosch; groes de agterste Kraystart 15 lopense, ene zijde weduwe Peter van de Vorst, andere zijde kinderen Willem Kels, ene einde kinderen Antoni van de Loverbos.
De goederen zijn Mattijs van de Loverbos aangekomen bij transport de dato 12-03-1759.
Koopsom 3⁄10e deel ƒ 315,- en 6⁄10e deel ƒ 630,-.
Belast met ƒ 1-0-0 per jaar zijnde de helft van een gewin of regognitocijns van ƒ 2-0-0 per jaar ten kantore van de Raad- en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, ƒ 0-14-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Aan het College,
Jan Goort Gijben, president, te Someren, als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch met name Dirk en Elisabet, de overige kinderen zijn meerderjarig, samen met Jan Tijsse van Dijk, deze is enige jaren geleden overleden. Zij hebben, met machtiging van U de dato
12-03-1759 verkocht aan Mattijs van de Loverbosch huis, land en groes te Ommel. Zoals Dirk dit had verkregen bij deling der goederen. Koopsom ƒ 1050,-.
Mattijs van de Loverbosch is daarna overleden en zijn goederen zijn verstorven op zijn broeders en zusters en dus mede op Dirk en Elisabet, ieder voor 1⁄10e deel. Dirk, 22 jaar, wil gaarne de gehele goederen in zijn eigendom hebben.
Op 20-09-1762 zijn al door Heer Symon, Jan van de Loverbosch en Lambert Sauve, hun deel, aan hem verkocht. Ook de overige deelgenoten willen hun part verkopen aan Dirk. Suppliant zou ook gaarne het deel van Elisabet verkopen. Zodat Dirk dan de gehele goederen in eigendom bezit. Verder is met het overlijden van Jan Janse van de Loverbosch, broeder van de onmondige, bepaald, dat hij en zijn verdere broeders en zusters, erfgenamen zijn geworden testament schepenen Weert de dato
17-09-1762. Hij heeft nagelaten enige vaste goederen te Asten en Vlierden; een gedeelte in een tiende, alhier, een halve tiende, te Vlierden, een schuld van ƒ 1656-9-0 aan Willem Verduyseldonk, te Vlierden. Deze schuld kan afgelost worden door de halve tiende, te Vlierden en de lasten daarvan te transporteren aan Willem Verduyseldonk, zoals de andere erfgenamen ook willen doen. Suppliant vraagt toestemming aan U om hem te authoriseren, om het gedeelte van Elisabet te transporteren aan Dirk voorsschreven; de gedeelten van Dirk en Elisabet in de tienden, ieder 1⁄9e deel, samen met de verdere erfgenamen, te transporteren aan Willem Verduyseldonk.
Was getekend Jan Goort Geyben, Simon van de Loverbos, Frans van den Loverbosch, Peeter van den Loverbosch, Jan de Groot, Lambertus Sauve, Anthonet van de Loverbosch, Willem Verdeuseldonck.
Marge: Wordt toegestaan mits behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen.

Na het overlijden van Jan van de Loverbosch op 17-09-1763 worden diens goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 34, 07-10-1763:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Antoni van de Loverbosch overleden te Vlierden op
17-09-1763. Willem Verdeuseldonk, te Vlierden, is voogd over de erfgenamen van de overledene. 1⁄3e deel in waarde huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1½ lopense ƒ 90-00-00, ene zijde de straat, andere zijde Dirk van de Loverbosch; land de Patersacker 6 lopense; land den Berg 7 lopense; land den Horstacker 5 lopense; land den agtersten Loo 2½ lopense; land de Krayenstart 2 lopense; land den Hoogendriesacker 4 lopense; groes den Hoogendries 6 lopense; den Engelsebeemt 8 lopense; groes de Kraystart 15 lopense; groes de Kruck 2 lopense. Totaal ƒ 355-00-00.
De voorgaande goederen zijn voor het geheel belast met de helft in een cijns van ƒ 2,- per jaar aan de rentmeester der Domeinen somma ƒ 25-00-00;. aan het Huis van Asten ƒ 7-16-04. Totaal ƒ 32-16-04; 1⁄3e deel is ƒ 10-18-12. Totaal ƒ 344-01-04.
1⁄3e deel in twee kamers van het gewezen Clooster aan de Capel, te Ommel met hof en vijver 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Dirk van de Loverbosch ƒ 125-00-00.
1⁄3e deel in het recht van poten op de Capeldijk of de weg van Ommel waar den andere weg komt de Cloosterdreef ƒ 3-00-00. Totaal ƒ 472-01-04, 20e penning is ƒ 23-12-2.

De bewoningslijst over de periode 1761-1803 van dit deel van het klooster is dan:

Jaar Eigenaar nummer 13b Ommel Bewoners nummer 13b Ommel
1761 Laurens, Jennemaria en Jan vd Loverbosch Goort Corstjens
1766 Laurens, Jennemaria en Jan vd Loverbosch Goort Corstjens
1771 Dirk van de Loverbosch Goort Cortooms
1776 Dirk van de Loverbosch Peter Berkvens
1781 Dirk van de Loverbosch Peter Berkvens
1798 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1803 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch, tweede woning

Theodorus (Dirk) van de Loverbosch is geboren te Vlierden op 22-09-1740 als zoon van Joannis van de Loverbos en Lutgardis Joannis Smits (zie Voormalig huis B409). Hij is op 01-05-1774 te Mierlo getrouwd met Hendrina Petri Slaats, geboren te Mierlo op 02-05-1754 als dochter van Peter Sloots en Helena Roovers:

01

Het gezin van Theodorus van de Loverbosch en Hendrina Petri Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-10-1775 Kind Asten ±1775
2 Johanna Asten 17-12-1776 Kind Asten ±1776
3 Luitgardis Asten 24-03-1778 Asten 24-01-1801
Wilhelmus Peter Kanters
Asten 15-01-1820 zie ook Achterbos 5
4 Johanna Asten 11-04-1779 Kind Asten 27-04-1779
5 Henricus Asten 14-04-1780 Kind Asten 02-06-1780
6 Elizabetha Asten 25-05-1781 Asten 24-02-1805
Wilhelmus Antoni Smits
Asten 22-09-1810
7 Helena Asten 07-10-1782 Kind Asten 06-12-1782
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 12-11-1784
9 Petrus Asten 30-01-1787 Kind Asten 09-02-1787
10 Antonius Asten 30-01-1787 Kind Asten 13-02-1787
11 Petrus Asten 19-08-1788 Kind Asten 03-09-1788
12 Petrus Asten 06-02-1791 Vlierden 16-04-1815
Martina van Heugten
Asten 24-06-1843
13 Helena Asten 27-10-1792 Asten 20-08-1815
Petrus Noijen
Bakel 15-03-1865
14 Johanna Asten 01-04-1794 Kind Asten 09-05-1794
15 Antonia Asten 25-03-1795 Kind Asten 26-03-1795
16 Johanna Maria Asten 27-10-1796 Kind Asten 09-11-1796
17 Arnoldus Asten 23-01-1798 Kind Asten ±1798
18 Jacoba Asten 30-06-1799 Asten 15-03-1827
Franciscus van Heugten
Asten 23-11-1841 zie Voormalig huis B416

Theodorus van de Loverbosch is op 13-03-1827 te Asten overleden en Hendrina Petri Slaats is te Asten op 19-07-1827 overleden en bij de erfdeling komt het huis in handen van Peter van de Loverbosch:

Notarieel Archief 51-57 Asten, 30-07-1828:
Peter van de Loverbosch, Jacoba van de Loverbosch gehuwd met Francis van Heugten, Helena van de Loverbosch gehuwd met Peeter Nooijen, wonende te Bakel, Willem Kanters als vader over de kinderen van Luijgardis van de Loverbosch. 1e lot krijgt Peter van de Loverbosch het oud huis en aangelag te Ommel met stal en gedeelte van de schuur. Groot 99 roede 30 el.

Volgens het kadaster is in 1832 Peter van de Loverbosch eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B415:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, de hoog Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Peter Dirk Looverbosch.

Hieronder de kadasterkaart en de kadastergegevens van het huis:

02

03

Petrus van de Loverbos is geboren te Asten op 06-02-1791 en op 16-04-1815 te Vlierden getrouwd met Martina van Heugten, geboren te Asten op 16-08-1789 als dochter van Reinier van Heugten en Maria van Bree. Het gezin van Petrus van de Loverbos en Martina van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 09-04-1816 Ongehuwd Vlierden 19-05-1884
2 Johanna Asten 14-02-1818 Vlierden 01-02-1856
Wilhelmus Verhulst
Vlierden 30-04-1884
3 Catharina Asten 02-01-1820 Vlierden 11-02-1847
Peter Nooijen
Deurne 14-07-1867
4 Joannes Asten 15-08-1821 Ongehuwd Vlierden 21-01-1901
5 Maria Asten 07-06-1823 Vlierden 05-04-1850
Hendricus van den Boomen
Vlierden 01-06-1900
6 Reinier Asten 02-01-1825 Asten 20-04-1855
Maria Anna Roijackers
Asten 11-01-1911 zie Voormalig huis B98
7 Arnoldus Asten 10-11-1826 Ongehuwd Someren 07-06-1901
8 Hendrina Asten 07-03-1829 Vlierden 08-02-1860
Judocus Driessen
Vlierden 25-07-1870
9 Dorothea Asten 27-04-1831 Vlierden 01-02-1856
Johannes Rooijakkers
Asten 06-11-1879

Petrus van de Loverbos overlijdt op 24-06-1843 te Vlierden en Martina van Heugten op 06-01-1868.

04

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 hierboven wordt het huis eerst bewoond door dochter Catharina Loverbosch, geboren te Asten op 02-01-1820 en op 11-02-1847 te Vlierden gehuwd met Peter Nooijen, geboren te Deurne op 20-01-1809 als zoon van Joost Nooijen en Ida Verhoeven. Het huis heeft dan huizingnummer B107. In 1867 vertrekken zij naar Deurne en woont haar zus Hendrina Loverbosch, geboren te Asten op 07-03-1829 en te Vlierden op 08-02-1860 getrouwd met Judocus Driessen, geboren te Asten op 14-07-1820 als zoon van Godefridus Driessen en Aldegonda Verheijen, in het huis.

Hendrina en Judocus vertrekken in 1869 naar Vlierden om plaats te maken voor zus Dorothea Loverbosch, geboren te Asten op 27-04-1831 en op 01-02-1856 te Vlierden getrouwd met Johannes Rooijakkers, geboren te Asten op 14-03-1826 als zoon van Godefridus Rooijakkers en Johanna Hurkmans. Over de periode 1869-1879 heeft het huis dan huizingnummer B111:

05

06

Theodora Loverbosch overlijdt op 06-11-1879 te Asten, waarvan linksonder het bidprentje. Johannes Rooijakkers woont nog enige tijd met neven en nichten in het huis.

Onder de verwoesting van de Kloosterstraat in de Tweede Wereldoorlog.

07

Johannes Rooijakkers is op 11-02-1883 te Asten overleden, waarvan hieronder de overlijdensakte:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1883 verkopen zijn erfgenamen het huis:

09

Het huis is verkocht aan Francis van Heugten, geboren te Asten op 27-11-1847 als zoon van Francis van Heugten en Hendrika Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1). Hij is te Asten op 17-02-1873 getrouwd met Joanna Maria Schepers, geboren te Asten op 26-09-1849 als dochter van Laurens Scheepers en Francisca Peters. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer B110:

10

Hun zoon Laurens van Heugten, geboren te Asten op 23-02-1883, overkomt nog een ongeluk, zoals gemeld in de Limburgse koerier van 24-05-1899:

Francis van Heugten en Joanna Maria Scheepers vieren ook nog hun gouden huwelijksfeest in het huis, volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-01-1923:

10a

Zij wonen tot hun overlijden te Asten op 11-02-1926 en 18-08-1933 respectievelijk, in het huis. In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 verandert het huizingnummer van B113, B109, B110 naar uiteindelijk B126. Dit adres staat ook bekend als Kloosterstraat 7:

11

Uiteindelijk woont dochter Anna Maria van Heugten, geboren te Asten op 20-10-1889 in het huis. Zij is dan op 05-05-1922 te Asten getrouwd met Johannes Joosten, geboren te Tongelre op 26-01-1890 als zoon van Johannes Joosten en Maria van Rooij. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Kloosterstraat 7:

12

Op basis van een tekening van 20-06-1950 van architect Jan H. Raijmakers1 is de woning nog herbouwd door de stichting wederopbouwboerderijen.

Anna Maria van Heugten is op 22-10-1965 te Deurne overleden en Johannes Joosten is te Deurne op 12-08-1972 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

13 14

Het huis bestaat niet meer en hieronder de situatie na de brand in 1922 met het wat verder van de straat liggende huis voor de kerk:

15

Een foto van de Kloosterstraat in Ommel kort na de Tweede Wereldoorlog:

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Hoog Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1539 Zusters Franciscanessen Klooster Maria-Schoot
1731 Lambert Kemps ±1690 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
Ommel huis 13b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Kemps ±1690 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
1741 Lambert Kemps ±1690 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701
1761 kinderen van de Loverbosch Goort Corstjens ±1720
1766 kinderen van de Loverbosch Goort Corstjens ±1720
1771 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Goort Cortooms ±1720
1776 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749
1781 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749
1798 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1803 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch, 2e woning Vlierden 22-09-1740
Kadasternummer B415
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B415 1832 Peter van de Loverbosch Asten 06-02-1791
Kloosterstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1827 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Hendrina Petri Slaats Mierlo 02-05-1754 13-03-1827
1827-1859 Peter van de Loverbosch Asten 06-02-1791 Martina van Heugten Asten 16-08-1789 06-01-1868
B107 1859-1867 Piet Nooijen Bakel 21-01-1809 Catharina van de Loverbosch Asten 02-01-1820 naar Deurne
B107 1867-1869 Judocus Driessen Asten 14-07-1820 Hendrina van de Loverbosch Asten 07-03-1829 naar Vlierden
B111 1869-1879 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 Dorothea van de Loverbosch Asten 27-04-1831 06-11-1879
B110 1879-1883 Johannes Rooijakkers Asten 14-03-1826 met neven en nichten 12-02-1883
B110 1884-1890 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B113 1890-1900 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B109 1900-1910 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B110 1910-1920 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849
B126 1920-1925 Francis van Heugten Asten 27-11-1847 Joanna Maria Scheepers Asten 26-09-1849 11-02-1926
B126 1925-1930 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890 Anna Maria van Heugten Asten 20-10-1889
7 1930-1938 Johannes Joosten Tongelre 26-01-1890 Anna Maria van Heugten Asten 20-10-1889
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/418)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2022, 19:35:34

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen