logo

De Vonder Homepagina


Jan van Havenstraat 21

Rond 1500 is er sprake van bewoning van het huis in Ommel:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1498-1589, post 136, 137.
Johannes filius Henrici Colen ex parte Wilhelmus filij Wilhelmi de Fine ex hereditate Theodorici de Donscot filij Petri quondam Mercelij filij Ywanni de Houbraken 2½ den obool veth. Idem ex parte Wilhelmus predicti 1½ den veth.

Jan de zoon van Henry Colen, Willem, zoon van Willem van Einde erfgenamen van Dirk van Donscot zoon van Peter en van Marcel, zoon van Iwan van Houbraken, 2½ penning en voor Willem 1½ penning.

Volgens hetzelfde cijnsboek van de Heer van Helmond van begin 17e eeuw is Anthonis Henrick Canters eigenaar van dit huis te Ommel:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1621-1643, post 136, folio 127.
Anthonius Hanrick Canters ex domo et orto sito in Omel 1 den veth. Idem ex Halsacker 3 den et 3 am den veth 1 stuijver.

Anthonius Hanrick Canters vanuit zijn woonhuis in Omel 1 penning. Idem van Halsacker 3 penning en 3 penning en 1 stuijver.

Hendrick Jan Canters, als zoon van Jan Anthonis Canters en Elisabeth Andries Reynders van Ruth en kleinzoon van Anthonis Henrick Canters (zie Voormalig huis B401), erft het huis:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 159, 02-06-1672:
De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters, met name Hendrick Jan Canters, Flyps Gerits man van Maria, dochter van Jan Anthonis Canters, Peter Jan Anthonis Canters, Tomas Jan Anthonis Canters, Tonis Jan Anthonis Canters, Jan Jan Anthonis Canters, Steven Lambers man van Lijske, dochter van Jan Anthonis Canters, Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Hendrick het stockhuys waarin Jan Anthonis Canters heeft gewoond met het land en groes. Belast met een de cijns aan het boeck van Helmont.

In het cijnsboek van het midden van de 17e eeuw wordt de bewoningsgeschiedenis samengevat:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1645-1691, post 136.
Henrick soone Jan Anthonis Canters bij dijling.
De 7 kijnderen van Jan Anthonis voorschreven.
Jan soon Anthonis Henrick Canters bij deijlingen vader in sijn leven tussen de kijnderen gemaeckt ut afferit Anthonius Hanrick Canters 1 den veth.
Den selve 3 den et 3 am den veth 1 stuijver.
Vuijt huijs hof ende aengeleghen erffenissen tot Ommel groot ontrent ses lopensaeten, ene zijde Jan Andriessen van Ruth, ander zijde Jan Gelder, ene einde de gemeijn straet, andere einde eenen wech aldaer.

Henrick Jan Canters is geboren te Asten rond 1631 als zoon van Jan Anthonis Canters en Elisabeth Andries Reynders van Ruth (zie Voormalig huis B401). Hij is te Asten rond 1650 getrouwd met Jenneke Matijssen van Rut, geboren te Asten rond 1630 mogelijk als dochter van Mathijs Thomas van Ruth. Het gezin van Henrick Jan Canters en Jenneke Matijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 04-01-1651 Asten 23-05-1677
Leonarda Hendrijck Dielis
Asten 01-05-1700
2 Matijs Asten 09-01-1655 Asten 13-02-1684
Antonia Hubert Tielen
Asten 12-07-1731 zie Voormalig huis C1173
en ook Voormalig huis G92
3 Peter Asten 08-07-1658

Asten 21-08-1695
Helena Judoci Roefs

>1733 

met Wilhelma Thomae Joachims
onwettige zoon Jan, 29-08-1687
zie Voormalig huis G88
zie Voormalig huis G525

4 Elisabeth Asten 08-01-1662 Asten 17-09-1684
Wilhelmus Hendrix Dielis
Asten 12-05-1738 zie Voormalig huis C1171,
Voormalig huis B714
en ook Voormalig huis G91
5 Maria Asten 27-02-1664 Eindhoven 27-01-1692
Godefridus Wijnants van Rosaens
Woensel ±1694 dochter Catharina,
Woensel 18-10-1692
6 Elske Asten 25-09-1666 Asten 30-01-1701
Theodorus Thonis
Asten 05-02-1708
Jan Dirck Coolen
Asten 29-04-1736
7 Lysbeth Asten 16-03-1669

Vlak voor het overlijden van Hendrick Jan Canters wordt het testament opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 68, 22-11-1699:
Hendrick Jan Canters getrouwd met Jenneke Matijssen van Rut, in de Steegen. Hendrick ziek, Jenneke cloeck ende gesont. Zij testeren:
Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateren, na hun beider dood, ƒ 15,-, zonder dat hij dan nog iets te pretenderen heeft, aan Goort Wijnants, te Woensel, getrouwd geweest met Maria, hun dochter en welke een dochtertje met name Catalijn Goort Wijnants heeft nagelaten, hetwelk bij hen, testateuren, is opgevoed en nog woont. Alle goederen, roerend en onroerend, blijven aan de langstlevende van hen beiden. Tot hun enige erfgenamen worden benoemd hun zes kinderen, nu in leven zijnde en uit dit huwelijk geboren alsmede Catalijn, de onmondige dochter van Goort Wijnants voorschreven met dien verstande, dat indien Catalijn mocht te komen overlijden, zonder wettig oir na te laten, dat haar deel dan weer toevalt aan de andere erfgenamen.

Hendrick Jan Canters is op 22-11-1699 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

01

Jenneke Matijssen van Rut is als Jenneke Hendrik Canters op 16-02-1717 te Asten overleden en wordt in de verpondingen van 1709 nog als eigenaar genoemd en schoondochter Leonarda Hendrijck Dielis als bewoonster:

Verpondingen XII-5 folio 23, 1709:
Weduwe Hendrik Jan Canters, gebruiker de weduwe Antonis Henderick.

Het huis is dus waarschijnlijk in bewoning geweest door zoon Antonius Hendrick Canters, geboren te Asten op 04-01-1651 en op 23-05-1677 getrouwd met Leonarda Hendrijck Dielis, geboren te Asten rond 1655 als dochter van Henricus Egidii en Gertruda (zie Voormalig huis B695).

1677 maij 8, contraxerunt sponsalia Antonius Hendrick Canters et Leonarda Hendrijck Dielis; testes Petrus Reijnders et Tilmanni Jansens.
1677 maij 23, juncti sunt matrimonio Antonius Hendrick Canters et Leonarda Hendrijck Dielis; testes Petrus Hendricks et Wilhelmus Hendrick Dielis.

8 mei 1677, ondertrouwcontract van Antonius Hendrick Canters en Leonarda Hendrijck Dielis; getuigen Petrus Reijnders en Tilmanni Jansens.
23 mei 1677, in huwelijkse echt gebonden Antonius Hendrick Canters en Leonarda Hendrijck Dielis; getuigen Petrus Hendricks en Wilhelmus Hendrick Dielis.

Het gezin van Antonius Hendrick Canters en Leonarda Hendrijck Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 26-10-1677 Kind Asten ±1677
2 Maria Asten 14-04-1681 Heeze 24-05-1722
Nicolaes Laureijnsen van Dessel
>1732
3 Johannes Asten 18-02-1683 Heeze 03-02-1715
Maria Godefridus van Gael
Heeze 08-10-1748
4 Mathias Asten 04-02-1686 ±1712
Jacomijn Jansen Venten
Heeze 02-11-1730
5 Sophia Asten 01-03-1690 Kind Asten ±1690

Antonius Hendrick Canters is op 01-05-1700 te Asten overleden en zijn weduwe verkoopt land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 118; 20-11-1710:
Leendertie Hendrick Dielis, weduwe Antonis Hendrick Canters, geassisteerd met Jan Antonis Canters, haar zoon, verkoopt aan Jan Dircx Coolen van Vlierden land ontrent het Raske 1 1⁄2 lopense, ene zijde Aert Block, andere zijde Aleke weduwe Jan Hendrick Bernaerts, ene einde Jan Thomas, andere einde de weg; groes inde Steegen 1 lopense, ene zijde en einde Jan Joris van Hove, andere zijde Jan Thomas, andere einde weduwe Willem Hendrick Dielis; groes in de Steegen 5 copse, ene zijde en einde de Vrouwe van Asten, andere zijde Matijs Canters, andere einde weduwe Willem Hendrick Dielis. Verponding ƒ 2,- per jaar. Koopsom ƒ 115,-.

Zoon Mathias Antonius Canters verkoopt al zijn goederen en verhuist naar Heeze:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 81 verso; 18-03-1713:
Matijs Canters verkoopt aan Antony Canters al zijn erfelijke goederen die hij in Asten bezit. Koopsom ƒ 100,-.

Blijkbaar zijn zij allen naar Heeze verhuisd bij het huwelijk van zoon Mathias Antonius Canters. Leonarda Hendrijck Dielis is als Leonarda Antoni Canters op 02-10-1722 te Heeze overleden en hieronder haar begraafakte:

De kinderen van Hendrick Jan Canters moeten nog een schuld van hun vader aflossen:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 263, 13-09-1728:
Willem Goort Loomans, aanlegger contra Jan Dircx getrouwd met Elske weduwe Hendrik Jan Canters, Elisabeth, dochter wijlen Hendrik Jan Canters, weduwe Willem Hendrix, Mattijs Hendrick Jan Canters, Antony Franssen getrouwd met Lijneke, kleindochter van Hendrik Jan Canters, gedaagden als erfgenamen van Hendrik Jan Canters. Betreffende een transport de dato 23-04-1683 van goederen in de Stegen.
Willem Goort Loomans als erfgenaam van Goort Peter Loomans, zijn vader, aanlegger contra Jan Dirckx getrouwd met Elske, dochter Hendrick Jan Canters, Elisabeth, dochter Hendrik Jan Canters, weduwe Willem Hendrickx, Matthijs Hendrick Jan Canters, Antoni Franssen getrouwd met Lijncken, kleindochter Hendrik Jan Canters. Kinderen en kindskinderen van wijlen Hendrick Jan Canters gedaagden. Goort Peter Loomans en Jan Peter Loomans hebben, op 23-04-1683, hun goederen verkocht aan Hendrick Jan Canters te weten huis, hof, hofstad, land en groes in de Stegen 28 lopense. Toen bewoond door Albert Jan Loomans. Koopsom ƒ 500,- te voldoen binnen eerst komende 12 jaar. Er moet nog ƒ 300,- worden betaald. Sinds 1696 staat de achterstallige betaling uit à 4%. In de rentebetaling is een achterstand van vier jaar. Aanlegger gaat in recht om betaling te verkrijgen van zijn 4⁄7e deel in de ƒ 300,- en zijn deel in de ƒ 48,- renteachterstand.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1725 is Tijs Jacobs bewoner:

Hoofdgeld XVIII-27, 29-08-1725:
Bewoners Tijs Jacobs, Jenneke de vrouw.

Tijs Jacobs is geboren te Asten op 17-05-1694 als zoon van Jacobus Thyssen de Kuijper en Antonia Jansen Joosten (zie Voormalig huis G547). Hij is op 21-11-1723 te Asten getrouwd met Jenneke Jacobs en hieronder hun burgerlijke en kerkelijke trouwakten:

1723, 9 bris 21; juncti sunt matrimonio Mattias Jacobs et Joanna Jacobs; testes Jacob Thijssen et Antonius Jansen

21 september 1723; getrouwd zijn Mattias Jacobs en Joanna Jacobs; getuigen Jacob Thijssen en Antonius Jansen

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen.

Het huis wordt in 1733 door Johannes Antonius Canters en zijn overleden broer Mathias Antonius Canters, zijnde kinderen van Antonius Hendrik Canters en Leonora Hendriks Dielis, verkocht aan Marten van de Loverbosch, geboren te Asten op 25-12-1680 als zoon van Johannes Francen van de Loverbos en Antoniske Martens (zie Voormalig huis B409):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 215, 10-03-1733:
Jan Canters voor zichzelf en mede als momboir, samen met Jan Gerit Verhaaghe, over de zes onmondige kinderen van wijlen Matijs Canters en Jacomyn Jansen en mede voor Marcelis Verbeeck, allen te Heese. Zij verkopen aan Marten van de Loverbosch een huis, hof en aangelag te Ommel in bewoning bij Mattijs Jacobs 6 lopense, ene zijde de straat, andere zijde den Bergh, ene einde Tony Philipse, andere einde Jan Draak. Belast met ƒ 0-1-0 jaarlijks aan de Heer van Helmont. Koopsom ƒ 73,-.

Volgens de bewoningslijst over 1736-1756 is Marten van de Loverbosch tot zijn overlijden eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 21 Ommel Bewoners nummer 21 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Teijs Jacobs
1741 Marten van de Loverbosch Mattijs Jacobs
1746 Marten van de Loverbosch Marten van de Loverbosch
1751 Marten van de Loverbosch Pieter Paulus
1756 Marten van de Loverbosch Pieter Paulus

Tijs Jacobs is tot 1745 bewoner van het huis en is op 26-10-1757 te Asten overleden en op 28-10-1757 als Tijs Cuijpers begraven. Joanna Jacobs is als Joanna Matthea Cuijpers op 15-06-1777 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Eigenaar en latere bewoner Martinus van de Loverbosch is van beroep koopman:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 11 verso; 06-04-1750:
Paspoort voor Martinus van de Loverbosch, oud borgemeester, die van sijne inkomsten is levende en nu en dan eenige coopmanschappe is dirigeerende.

Na het ongehuwd overlijden van Martinus van de Loverbosch op 31-03-1757 wordt zijn aandeel in de Laarbroekse tiende getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 125; 12-05-1757:
Taxatie van de onroerende goederen van Martinus van de Loverbosch overleden en begraven op 31-03-1757. Jan Goort Loomans is mede-erfgenaam van de overledene. Waarde van 1⁄3e deel in de helft van de Laarbroekse tiende ƒ 800-00-00.

Uit de nalatenschap van Martinus van de Loverbosch blijkt dat hij een handelaar was:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 26 verso; 16-08-1757:
Jan Goort Lomans getrouwd met Maria Franse van de Loverbosch voor 1⁄3e deel erfgenaam van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk, wettige momboiren over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke zes onmondige kinderen met hun vijf meerderjarige broeders en zusters, met name Antonis, te Vlierden, Mathijs en Jan, zijn broeders met Jenneke en Engel, zijn zusters, ook voor 1⁄3e deel erfgenaam zijn van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch. Nog compareerde mede Francis van de Loverbosch, te Mierlo, die voor 1⁄6e deel erfgenaam is van Martinus Franse van de Loverbosch.
Zij geven procuratie aan Jan Jansen van de Loverbosch die met zijn voornoemde tien broeders en zusters voor 1⁄3e deel erfgenaam is van Martinus Fransen van de Loverbosch om namens hen, comparanten, te innen of te ontvangen sodanige somme van penningen en pretentien als hen als erfgenamen van hun broeder en oom zijn aangekomen en speciaal van Stoffel Kessels ƒ 342-10-00; Tielman Kessel, te Bolderen; Michiel Smulders, te Helden; Jan Dirks Hoet, te Kessel; Willem Doense, te Helden; Lijske Bartels, te Meyl; de Capel, te Helden; de Heer Aarts, aan de Capel, te Helden.
En sulx sodanige somme als volgens de reekeninge die in de boedel van de voornoemde Martinus Franse van de Loverbosch ten laste van deselve persoonen gevonden worden. Nog om speciaal in te vorderen zodanige sommen, die open en onbetaald staan, ten laste van de Grave van Salm en voorts alle debiteuren te Keulen, Dusseldorp, Bon en andere plaatsen daaromtrent, alles volgens de rekeningen gevonden in de boedel van Martinus Fransen van de Loverbosch worden.

Een half jaar daarna verdelen zijn erfgenamen in de erfenis, waaronder huizen, land en groes, obligaties en ook ziijn 1⁄6e deel in de Laarbroekse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e blinde lot krijgen Jan van de Loverbosch, alhier en Frans van de Loverbosch, te Mierlo een nieuw huis, stal, schuur en hof te Ommel, bij de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit; een huiske met hof in de straat, te Ommel 1 copse, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde de straat; een huis, schuur, stal, hof en aangelag aan het Eyntje, te Ommel 2 lopense, gekomen van de kinderen Jan Joosten, ene zijde de straat, andere zijde Jan Maas; een huisplaats gekomen van Jan van Rest zijnde 5 lopense; de huisplaats gekomen van Jan Draak met twee akkers daaraan samen 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde de weg, zijnde dit perceel aangekomen bij transport de dato 25-07-1740 en belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
Land 27 lopense en groes, hooiland en ekelhoven 32 lopense. Verponding ƒ 28-17-12 per jaar. Bede ƒ 7-00-09 per jaar. Belast met ƒ 3-00-00 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, deze rente is Martinus van de Loverbosch aangekomen de dato 26-01-1734; ƒ 1-10-00 per jaar aan de Kempenaar transport de dato 25-07-1750; ƒ 1-08-02 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 0-04-00 per jaar aan de Heren van Helmont.
Nog is aan hen ten deel gevallen 1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft van de Laarbroekse tiende. Dit 1⁄3e deel is in de verponding ƒ 6-7-8 per jaar.
De helft van een rente ten laste van de erven Jan Stevens geheel ƒ 600,-, de andere ƒ 300,- zijn toegevallen aan het 2e lot.
1⁄3e deel van ƒ 1350,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 06-02-1711 ten comptoire der bede nummer 40. Voor de ontvangers van dit lot dus ƒ 450,- met intrest ƒ 11-5-0 per jaar.
2e blinde lot krijgen de kinderen Jan van de Loverbosch huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ommel 5 copse, waarin Francis van der Reyt woont, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde de kinderen Hendrik Hoefnagels.
Land 26 lopense en groes 27 lopense. Verponding ƒ 28-17-12 per jaar. Bede ƒ 7-00-09 per jaar. Belast met ƒ 5-00-00 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar transport de dato 30-01-1730 aan Jan Goort Lomans en nu door dit lot ontvangen; ƒ 0-11-08 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, volgens transport de dato 03-01-1730; ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, transport de dato 20-09-1735; ƒ 0-12-00 per jaar aan de Heer van Asten.
1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft der Laarbroekse tiende en dit 1⁄3e deel is in de verponding ƒ 6-7-8 per jaar.
De helft van een rente ten laste van de erven Jan Stevens geheel ƒ 600,-, dus voor dit lot ƒ 300,-. De andere ƒ 300,- zijn gegaan naar het 1e lot.
1⁄3e deel van ƒ 1350,- ten laste van het Corpus van Asten de dato 06-02-1711, zijnde geweest ƒ 1500,- à 2½%, doch bastard ten kantore der bede onder nummer 40. Voor dit lot dus ƒ 450,- met rente ƒ 11-5-0 per jaar.
De vaste goederen gelegen te Heese te weten huis, hof en aangelag met den akker van de weduwe Willems 186 roede, ene zijde de kinderen Jan Hesius, andere zijde de straat, ene einde de kinderen Jacob Rutten, andere einde Jan Hollen; huis en aangelag met de schuurplaats van Jan de Waal 13 roede, ene zijde de Langstraat, andere zijde den Deynder; land dat lant in de Hoeff van Joost Elsen 37 roede; land in den Donder van Jan Dirk Aarts 25 roede; land den Donder van Jan Tijs de jonge 100 roede; weiland zijnde getransporteert op Jan van de Loverbosch, een der condividenten in deze die het aan de verdere condividenten in deze moet transporteren omdat het uit deze verdeelde boedel is betaald. Al deze goederen zijn gelegen te Heeze.
3e blinde lot krijgt Jan Goort Lomans een nieuw huis, schuur, stal, hof en aangelag aan de straat, te Ommel 6 lopense, waarin nu Peter Roymans woont, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Philipsen; huis, stal, hof en aangelag gelegen in de straat, te Ommel 5 lopense, waarin nu Pieter Paulussen woont, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde de weduwe Hendrik Zeegers.
Land 30 lopense en groes 30 lopense. Verponding ƒ 28-17-12 per jaar. Bede ƒ 7-00-09 per jaar. Belast met ƒ 1-16-00 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar, gekomen van Joosten transport de dato 20-11-1734; ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar te betalen samen met de weduwe Joost Verberne; ƒ 0-00-12 per jaar aan de Heer van Helmont gaande uit den Bogtacker volgens transport; ƒ 0-01-00 per jaar aan de Heer van Helmont.
1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft der Laarbroekse tiende en dit deel in de verponding ƒ 6-7-8 per jaar.
ƒ 200,- ten laste van de weduwe Goort Buckums, in de Steegen; ƒ 100,- ten laste van Mattijs van Hugten.
1⁄3e deel van ƒ 1350,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 06-02-1711 zijnde geweest ƒ 1500,-, doch nu bastard is ƒ 1250,- ten kantore der bede, nummer 40. Voor dit deel ƒ 450,- met rente ƒ 11-5-0 per jaar.
Nog is tussen de comparanten overeengekomen dat vermits enige vaste goederen, aan het eerste lot toegewezen het nieuwe huis en enige percelen zijn getransporteert op wijlen Jan van de Loverbosch en zijn kinderen, ontvangers van het 2e lot.- Ook het huis van het 2e lot en enige percelen land en groes zijn getransporteert op Jan Goort Lomans. Dat echter deze zijn gekocht en betaald door wijlen Martinus van de Loverbosch, deze heeft de goederen ook bezeten als eigen goederen en deze hebben dan ook ten quohiere gestaan op zijn naam te boek gestaan. En het hoyveltje, aan den Dijk ook nog aan Goort Jan Lomans cum suis is aanstaande staat ten name van. Zo ook een perceel te Heese dat is getransproteert aan Jan Jansen van de Loverbosch verkrijger van het 2e lot. Zo zullen alle voorschreven goederen worden getransporteert aan de condividenten die het volgens deze deling verkregen hebben en sulx met den aldereerste ten costen en lasten van de gesamelijke condividenten en erffgenamen in desen, soo ook het bijbetaalen en winne der chijnsen op ieder de condividenten naam zal worden gedaan en dus voor ider lot een geregte derde part. Alle obligaties, acties en pretenties ten voor- of nadele van de boedel, zijnde, en nog niet verdeeld zijnde, blijven voor de gezamelijke erfgenamen. Nog is door de erfgenamen geliquideert, hetgeen zij van wijlen Martinus vande Loverbosch, te vorderen of te betalen hadden. Zo heeft Jan Goort Lomans ontvangen gehad volgens de aantekeningen van Martinus van de Loverbosch ƒ 591-18-00. En Jan Goort Lomans volgens zijn rekeningen had te vorderen ƒ 525-07-00. Hij blijft dus schuldig aan de boedel ƒ 66-11-00. Jan van de Loverbosch heeft genoten ƒ 525-18-06. Hij heeft volgens zijn rekeningen te pretenderen ƒ 278-00-00. Hij blijft dus schuldig aan de boedel ƒ 247-18-06. Francis Francis van de Loverbosch blijft na aftrek van geleverde schoenen nog schuldig ƒ 160-14-12. Hendrik en Antoni, zonen. Francis van de Loverbosch, die overleden zijn en broeders van voornoemde Jan en Francis hebben volgens de aantekeningen ontvangen ƒ 332-11-06. Zodat de ontvangers van het 1e lot aan de boedel schuldig waren ƒ 741-04-08. Zij zouden echter nog te vorderen hebben uit hun grootmoeders boedel volgens contract te Helmont voor notaris de Cort een som van ƒ 483-13-12 met intrest. Overeengekomen is nu de wedersijtse pretentien en intresse geliquideert en over en weder over doot en te niet gedaan. Uitgezonderd zijn de ƒ 200,- die Francis van de Loverbosch, van geleend geld, schuldig blijft. Deze zegt toe, om met deze ƒ 200,- te restitueren aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 100,- en nog ƒ 100,- aan Jan Colen, te Vossele. Idem heeft Jan van de Loverbosch, ontvanger van het 2e lot en Luytgardis Smits, zijn weduwe en moeder van de ontvangers, volgens de aantekeningen van Martinus van de Loverbosch, genoten ƒ 206-01-00. Zij hadden te vorderen ƒ 193-06-08. En blijft de weduwe Jan van de Loverbosch dus nog schuldig aan de boedel ƒ 12-14-08. De landslasten op de goederen te Hees moeten nog worden nagezien, daarna zal men deze, om een voor ieder gelijk bedrag te krijgen, in drieën verdelenen de verponding van elk lot met 1⁄3e deel verhogen. 

Nog wat later blijkt dat bij die erfenis nog een bedragvan 16 000 gulden aan tegoeden is te innen: 

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 146 verso; 08-11-1760:
Jan Goort Lomans getrouwd met Maria Jan Franse van de Loverbosch voor 1⁄3e deel erfgenaam van Martinus van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren als momboir over Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch, Antony Heycoop namens Jan van de Loverbosch, Heer Symon van de Loverbosch, Jan de Groot getrouwd met Jennemaria an de Loverbosch, alsmede Engel en Antonet, Jan en Francis van de Loverbosch ook voor 1⁄3e deel, Jan Andriessen als momboir over de onmondige kinderen Antoni van de Loverbosch eveneens voor 1⁄3e deel erfgenaam van Martinus van de Loverbosch. Zij verdelen de actieën en pretentieën die ten voordeele van de nalatenschap van Martinus van de Loverbosch in sijne boedel en papieren bevonden sijn.
1e lot krijgen de kinderen Jan van de Loverbosch.
ƒ 71-08-00 ten laste van Cornelis Draak, als erfgenaam van overste Draak en secretaris Draak.
ƒ 6-15-00 ten laste van Baron Tones restant van wijn en bronwater.
ƒ 69-00-00 ten laste van Gerardus Vromans volgens zijn handtekening.
ƒ 81-13-00 ten laste van Sara Booms, weduwe Jacob van den Boomen, te Valkensweert rest geleverde wijnen.
ƒ 38-05-08 ten laste van van Zeelant, secretaris, te Beek.
ƒ 12-10-00 ten laste van Willem Hendrik Goris, te Ommel volgens handtekening.
ƒ 7-10-00 ten laste van Joost Kuypers wegens borgemeestersboek, 1746.
ƒ 9-15-00 ten laste van Antoni Willing, te Helmont wegens ramsvelle.
ƒ 65-07-00 ten laste van Arnoldus van de Mortel, te Deurne.
ƒ 60-00-00 ten laste van Jan van Esch, in de Karstraat, te 's Hertogenbosch.
ƒ 50-00-00 ten laste van Jan Vreynsen, te Deurne volgens handobligatie de dato 20-08-1723
ƒ 345-11-12 ten laste van de voorgaande Heer van Croy Deckers.
ƒ 25-18-10 ten laste van de weduwe Christiaan van der Velde.
ƒ 13-18-08 ten laste van Van Vlockhoven, te Eyndhoven.
ƒ 35-19-08 ten laste van Jan Paulus van Lieshout, buiten Helmont.
ƒ 61-00-04 ten laste van de gewezen Heer Bossers.
ƒ 275-00-00 ten laste van Hendrik van der Bloemen 21-04-1740.
ƒ 48-11-04 ten laste van Goris van de Mortel, te Deurne
ƒ 81-13-08 ten laste van Jan Hensen, te Deurne.
ƒ 28-06-00 ten laste van Dirk van der Bloemen.
ƒ 98-04-12 ten laste van Adriaan van der Bloemen.
ƒ 86-04-00 ten laste van Baron van Colonster, Heer van Asten.
ƒ 85-00-00 ten laste van Baron Bartholff.
ƒ 263-10-00 ten laste van Johan Porters.
ƒ 102-16-04 ten laste van Tieleman Kessels, te Baaldere volgens afrekening de dato 19-09-1721.
ƒ 1972-00-00 ten laste van de Joode, te Bon.
ƒ 92-00-00 ten laste van de Cruysbroeders, te Dusseldorp.
ƒ 4410-00 ten laste van de Heer Peter Somers en doctor Kesselkoek, te Dusseldorp, 1730 en 1730.
ƒ 37-10-00 ten laste van Heymraad Reynders .
ƒ 27-10-00 en nog 14 albus Keuls ten laste van den regiment veltscheerder Waal, op de Waltstraat de dogter Poer, te Dusseldorp.
ƒ 17-10-00 en 32 albus ten laste van de weduwe Piekarts, in zwaare op de Reynstraat.
ƒ 572-18-00 hiervan de helft ten laste van van den Berg, te Helmont.
2e lot krijgen Jan van de Loverbosch, alhier en Francis van de Loverbosch, te Mierlo:
ƒ 60-00-00 ten laste van Baron van Leeffdaal rest van geleverde wijnen en vier potten bronwater.
ƒ 114-01-02 ten laste van de erven van der Moelen van geleverde wijnen.
ƒ 94-04-00 ten laste van de weduwe Jacobus van den Boomen, te Eyndhoven.
ƒ 25-00-00 ten laste van Francis van Luyk, te Eyndhoven, nu de kinderen.
ƒ 41-12-00 ten laste van Jan Meulendijks, te Deurne.
ƒ 5-01-00 ten laste van Peter Verdonschot, te Someren.
ƒ 28-11-04 ten laste van Mattijs Hendrik Bollen.
ƒ 33-13-00 ten laste van de weduwe Joost Verbeek, te Lierop.
ƒ 5-04-00 ten laste van Jennemy, op de Diesdon.
ƒ 54-13-04 ten laste van Adam Blankers, te Gemert.
ƒ 14-05-00 ten laste van Jan van de Laar.
ƒ 252-06-14 ten laste van generaal 's Gravenmoer.
ƒ 225-00-00 ten laste van Jan van Geldrop volgens de handtekening van zijn vrouw.
ƒ 360-06-00 ten laste van Hendrik van Geldrop, te Helmont.
ƒ 34-10-10 ten laste van Lijske Bartel, te Meyl.
ƒ 107-16-04 ten laste van de Capel van Helden
ƒ 21-17-08 ten laste van de Heer Aarts van de Capel van Helden.
ƒ 158-15-00 ten laste van Hendrik Zeuwens, te Turenhout.
ƒ 700-00-00 ten laste van de goederen van Canters.
ƒ 1075-00-00 ten laste van Johan Hubertus Ziepen, op 28-07-1741 is hierop betaald vier rijksdaalders en 80 Albus.
ƒ 415-00-00 ten laste van Johan Gofman, op de Mart, int coffyhuys, te Bon.
ƒ 260-00-00 ten laste van Clapwijer, te Ceulen de dato 1739 en 1745.
ƒ 120-00-00 ten laste van Zuller Horten, te Keyzersweert.
ƒ 572-18-00 zijnde de helft ten laste van van den Berg, te Helmont.
3e lot krijgt Jan Goort Lomans:
ƒ 166-09-00 ten laste van Bartel Slaats.
ƒ 128-06-00 ten laste van Jan van Bommel alias Jan Ronders, te Deurne
ƒ 565-12-08 ten laste van Jan Dirk Hoets, te Kessel.
ƒ 565-12-08 ten laste van Willem Droessen, te Helden.
ƒ 28-16-00 ten laste van Andries van Haandel, te Helmont
ƒ 52-10-00 ten laste van Michiel Smulders, te Helmont
ƒ 7-10-00 ten laste van Mattijs Deelen, te Hees wegens 50 heesters.
ƒ 60-00-00 ten laste van Michiel van Nieuwstad.
ƒ 95-00-00 ten laste vanten laste van Bell, te Ceulen.
ƒ 4595-00-00 ten laste van Graaf van Salms.
Aan ieder zijn de documenten, rekeningen en brieven ter hand gesteld.Ieder der condividenten zal voor eigen rekening zijn vordering zelf afhandelen. 

Jan en Francis van de Loverbosch verkopen hun deel in de Laarbroekse tienden door aan Jan Goort Lomans (zie Voormalig huis G636): 

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 145; 08-02-1758:
Jan van de Loverbosch, te Asten en Francis van de Loverbosch, te Mierlo. Zij verkopen aan Jan Goort Lomans 1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende. Dit deel is in de verponding ƒ 6-7-8 per jaar. De andere delen zijn van de koper in deze en van de weduwe en kinderen Jan van de Loverbosch en anderen. 

De kinderen van Jan van de Loverbosch verdelen hun boedel, waarbij het 2⁄9e deel in de Laarbroekse tienden aan Mathijs van de Loverbosch (zie ook Voormalig huis B409) wordt toebedeeld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 80; 19-01-1759:
Jan Janse van de Loverbosch, Mattijs Janse van de Loverbosch, Heer Symon Janse van de Loverbosch, Jan de Groot getrouwd met Johanna Maria Janse van de Loverbosch, te Nunen, Engelina Janse van de Loverbosch, Antonetta Janse van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als momboiren over Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch alsmede Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni Janse van de Loverbosch, te Vlierden. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardus Smits, overleden en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, volgens deling, alhier de dato 05-01-1758 gepasseert:
8e lot krijgt Mattijs Janse van de Loverbosch 1⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende en 1⁄3e van 1⁄3e in de zelfde halve tiende zoals het de condividenten is aangekomen van hun oom, Martinus van de Loverbosch de dato 05-11-1758.

Mathijs van de Loverbosch is kort daarna op 26-06-1759 overleden en valt de Laarbroekse tiende weer terug op de bovengenoemde kinderen, tot het in 1773 via Francis Jansen van de Loverbosch (zie Julianastraat 2) wordt verkocht aan Dirk van de Loverbosch (zie Voormalig huis B416):

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 160 vers; 06-08-1759:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs van de Loverbosch overleden op 26-06-1759. Jan de Groot is mede-erfgenaam. Waarde van 1⁄3e deel van de helft en 1⁄3e deel van 1⁄3e deel in de Laarbroekse tiende ƒ 1350,-. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Francis van de Loverbosch ƒ 200,-. Rest ƒ 1150-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 242; 10-11-1773:
Francis van de Loverbosch verkoopt aan zijn broer, Dirk van de Loverbosch, te Mierlo 1⁄3e deel van de helft en 1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende. Verponding voor dit deel ƒ 8-10-0 per jaar. Te aanvaarden in 1775. Belast met ƒ 400,- à 4% aan de weduwe Gerrit Janse Verberne, te Someren de dato 03-05-1765; ƒ 300,- à 4% aan Jan Verberne, te Someren de dato 10-05-1766. Koopsom ƒ 960,-. Met recht van inlossen in 1785 en restitutie van de koopsom en de obligaties. 

Bij de verpondingen wordt Jan Goort Loomans, getrouwd met Maria Jan Franse van de Loverbosch (zie Voormalig huis G636) als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIV-63 folio 89 verso, 1754:
Jan Goort Loomans bij deijlinge 05-01-1758.
Dese goederen sijn gekomen van Marten van de Loverbosch.
Nummer 21 huijs, schuur, hoff en aangelag, sijnde nieuw huijs, 6 lopense.

Een noodlottig ongeval in een put bij het huis van Jan Goort Loomans, het was een onecht kind, geboren te Asten op 04-06-1749 van Elisabeth Joosten en Johannes Hendricks Deynen. Johannes Hendrick Deynen was getrouwd met Christina Hendrick Aart Smits (zie Voormalig huis B503):

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 68 verso, 14-04-1754:
Jan Souve, chirurgijn, is na de middag, geweest te Ommel, bij een waterkuyl of pluckumput bij het huis van Jan Goort Loomans. Aan de kant van de kuil heeft hij gevonden een kind van Elisabet Valen genaamd Joost, oud vijf jaar. Het kind is gevisiteerd, geen kwetsuren gevonden en naar het mij toescheen verdronken, zoals ook omstanders getuigden.

Maria van de Loverbosch is op 31-12-1762 te Asten overleden en Jan Goort Loomans is te Asten op 04-09-1763 overleden en in 1764 wordt de erfenis onder de kinderen (zie Voormalig huis B503 en ook Kennisstraat 1) Antonius, Maria, Catharina en Godefridus verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 64, 18-02-1764:
Joseph Sauve, getrouwd met Maria Lomans, Antoni Goort van Bussel, getrouwd met Catarina Lomans, Antoni Lomans en Goort Lomans. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans en Maria Janse van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Sauve, huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 1½ lopense, in huur bij Pieter Haasen, ene zijde Jan van der Linden, andere zijde de weg. Land en groes. De ontvanger van dit lot moet aan Antoni Goort Lomans uitkeren ƒ 25,- - dit ter egalisatie.
2e lot krijgt Goort Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ene zijde Pieter Willem Lomans, andere zijde de weg, ene einde de straat of weg. Land en groes
3e lot krijgt Antoni Goort van Bussel, huis, schuur, stal en hof te Ommel 6 lopense, in bewoning bij Peter Roymans, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Antoni Philipsen; den Halsacker 2 lopense; land de Nieuw Erffacker 1 lopense; land den Espenacker 3 lopense; twee agterste Zeyle van den Halsacker 2½ lopense gekomen van Draak; land den Bogtacker 2 lopense; groes het Veltje 3 lopense; groes den Ossenkamp 2½ lopense; groes het Voorstevelt 2 lopense; groes den Bogt 1 lopense; groes het Kempke 1 copse. De goederen, uit dit 3e lot, zijn allen gelegen te Ommel en in gebruik bij Peter Roymans. De helft van den Eekelhoff bij het einde van de Capeldijk, te Ommel, de helft is 7 roeden. Verponding ƒ 12-15-12 per jaar, bede ƒ 3-01-06 per jaar. Onder dit lot is nog begrepen een peelveld in de Peel gekomen van Francis de Smit, belast met ƒ 0-00-2 per jaar aan de Heer van Helmond, ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar die ordinaar door Wilbert van Helmont worden meegenomen om te betalen; ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar die gewoonlijk door Jan Timmermans worden meegenomen om te betalen. De condivident van het 2e lot betaald hierin ƒ 0-15-0 per jaar en de condivident van het 4e lot ƒ 0-5-0 per jaar. Alsnog is hem ten deel gevallen de helft in 1⁄3e en 2⁄3e deel van de helft in een tiende de Laarbroekse tiende. De andere helft is ten deel gevallen aan Antoni Jan Lomans, ontvanger van het 4e lot, ƒ 300,- uit een meerdere som van ƒ 500,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten, de dato 10-11-1695 - ten kantore der bede nummer 66. De ontvanger van dit lot zal uitkeren ƒ 50,- aan het 4e lot ter egalisatie.
4e lot: Antoni Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 5 lopense, in bewoning bij Reynder Verleysdonk, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde Arnoldus Zeegers; land en groes. De ontvanger van dit lot zal van het 1e en 2e lot, elk ƒ 25,- ontvangen ter egalisatie. En nog ƒ 50,- van het 3e lot.

Het cijnsboek van Helmond van eind 18e eeuw geeft een historisch overzicht van de bewoning van het huis:

Cijns Heer van Helmond, Vlierden 1690-1783, post 136:
Catharina dochter huijsvrouw van Anthonij van Bussel bij delinge 1764.
De 4 kinderen Jan Goort Loomans bij delinge Asten 1758.
De 4 erfgenaemen.
Martinus Janssen van den Loverenbosch bij koop 1733.
Jan Antonij Canters bij overgifte.
De weduwe met ses kijnderen van Hendrick Jan Canters bij versterff.
Henrick Jan Anthonis Canters 1 den veth.
De selve 3 den et 3 am den veth 1 stuijver.
Uijt huijs hof ende aengelegen erffenisse tot Ommel groot ontrent 6 lopensaeent, ene zijde Jan Andriessen van Ruth, andere zijde Jan Anthonis Canters, ene einde de gemeijn straet, andere einde. eenen wech aldaer.

Antoni Goort van Bussel is geboren te Asten op 21-01-1727 als zoon van Godefridus van Bussel en Elisabetha Tyssen en broer van Mathias Goort van Bussel, geboren te Asten op 25-01-1709. Hij is op 25-02-1753 te Asten getrouwd met Catharina Jan Loomans, geboren te Asten op 08-03-1729 als dochter van Jan Goort Loomans en Maria Jan Franssen van de Loverbosch (zie Voormalig huis B503 en ook Kennisstraat 1):

02

Het gezin van Antoni Goort van Bussel en Catharina Jan Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-11-1753 Kind Asten 04-02-1755
2 Johannes Asten 15-12-1755 Kind Asten ±1755
3 Elizabetha Asten 07-10-1757 Asten 16-04-1780
Jacobus van Heugten
Asten 29-03-1835 zie Voormalig huis E311
en Voormalig huis E508
en Antoniusstraat 53
4 Antonius Asten 19-08-1760 Asten 14-02-1790
Wilhelmina Antonij van Dijck
Asten 26-03-1852
5 Maria Asten 09-10-1762 Kind Asten ±1762
6 Maria Asten 30-03-1765 Asten 15-02-1789
Wilhelmus Hendrik Eijsbouts
Asten 25-07-1847 zie Antoniusstraat 8
7 Johanna Asten 19-05-1767 Kind Asten ±1767
8 Wilhelma Asten 12-06-1769 Asten 25-10-1801
Steven Jan Kanters
Asten 17-04-1836 zie Koningsplein 10
9 Anna Asten 19-05-1772 Asten 25-11-1798
Peter Johannes Bogaars
Nederweert 24-03-1861 Moesemansstraetje

Vanaf 1761 tot 1803 staat in de bewoningslijst eerst Jan Goort Loomans als eigenaar beschreven en later zijn schoonzoon Antoni van Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 21 Ommel Bewoners nummer 21 Ommel
1761 Jan Goort Loomans Jan Schepers
1766 Antoni van Bussel Peter Roijmans
1771 Antoni Goort van Bussel Peter Roijmans
1776 Antoni Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel
1781 Antoni Goort van Bussel Peter Roijmans
1798 weduwe en kinderen Antonij van Bussel Peeter van Heugten
1803 weduwe Antonij van Bussel Peeter van Heugten

Het gezin van Jan Schepers komt vanaf de Ommelse Bos in dit huis wonen (zie Voormalig huis B63). Het gezin van huurder Peter Peter Roijmans is elders beschreven (zie Ommelse Bos 15) en hij komt vanuit een ander huis in Ommel (zie Kennisstraat 1) rond 1763 in dit huis wonen. Daar woont hij ook rond 1766 als eigenaar Antoni Goort van Bussel het huis bewoont. Peter Peter Roijmans is op 25-09-1782 te Asten overleden. 

De laatste bewoner Peter Joosten van Heugten, geboren te Asten op 16-10-1738, is op 25-01-1761 te Asten getrouwd met Josijna Laurens Roymans en komt rond 1794 vanuit Voordeldonk (zie Voormalig huis C660) in het huis wonen. Josijna Laurens Roymans is op 01-04-1797 te Asten overleden en Peter Joosten van Heugten is op 15-02-1803 te Asten overleden.

Eigenaar Antony Goort van Bussel is op 31-08-1792 te Asten overleden en Catarina Jan Loomans is te Asten op 14-02-1807 begraven:

03

Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in bezit van zoon Antoni van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 87 verso, 19-04-1808:
Antony van Bussel, Jacobus van Hugten gehuwd met Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds man van Maria van Bussel, Steven Jan Kanters man van Willemyna van Bussel, Peter Bongers man van Anna van Bussel, wonende te Nederweert. Kinderen en erven van Antony Goort van Bussel en Catharina Jan Loomans, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Antony van Bussel, een huis en erve te Ommel 98.

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis rond de 19e eeuw weer:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 63 verso, 1810:
Antoni Antoni van Bussel bij deling 10-04-1808.
Bij versterf 1807 Antoni, Elisabeth, Maria, Willemina en Anneke kinderen van.
Catharina Jan Lomans weduwe en 5 kinderen van Antoni.
Goort van Bussel bij versterf 1792.
Nummer 21 huijs, hof en aangelag 6 lopense.

Zoon Antonie Antonie van Bussel is geboren te Asten op 19-08-1760 als zoon van Antony Goort van Bussel en Catharina Johannes Lomans. Hij is op 14-02-1790 te Asten getrouwd met Wilhelmina Antoni van Dyck, geboren te Lierop op 06-11-1766 als dochter van Antonie Wilhelmus van Dyck en Francijna Johannes Vlemmix:

04

Het gezin van Antonie Antonie van Bussel en Wilhelmina Antoni van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 19-03-1791 Kind Lierop 05-06-1799
2 Petronella Asten 14-06-1792 Kind Asten 18-06-1792
3 Antonius Asten 30-05-1793 Asten 05-02-1820
Johanna van der Weerden
Asten 18-03-1877 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
4 Petrus Asten 12-09-1794 Ongehuwd Asten 18-12-1884 zie ook Dijkstraat 66 en Dorp
5 Johannes Asten 12-12-1796 Kind Asten ±1796
6 Ida Asten 06-12-1797 Asten 07-05-1830
Arnoldus Slaets
Asten 08-01-1864 zie Voormalig huis E856
7 Martinus Asten 27-07-1799 Lierop 01-05-1836
Antonia van Bussel
Lierop 11-02-1747
Antonetta Verberne
Lierop 28-12-1873 Boomen onder Lierop
8 Godefridus Asten 25-11-1801 Ongehuwd Asten 04-01-1879 zie ook Dijkstraat 66
9 Godefrida Asten 20-05-1804 Ongehuwd Asten 02-06-1876 zie ook Dijkstraat 66
10 Antonia Asten 12-11-1805 Asten 30-01-1835
Joannes Berkvens
Asten 12-07-1861 zie Voormalig huis B409
11 Wilhelmus Asten 28-08-1807 Ongehuwd Asten 03-08-1874 zie ook Dijkstraat 66

Bij een index van de Brabants Historisch Informatie Centrum en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Antonie van Bussel als eigenaar:

BHIC index 17 inventaris 4104, 16-12-1826:
Een huis, hof en aangelag te Ommel groot 7 lopense 9 roede; land genaamd de Draalakker 2 lopense, 48 roede; land genaamd Hutsakker 2 lopense, 2 rode; land genaamd de Bogt 2 lopense, 2 roede; land genaamd Espenakker 2 lopense, 26 roede; land genaamd Nieuwe erve 3 lopense 15 roede; land genaamd Jan Hendriks 40 roede; land genaamd neves de Espen 3 lopense 38 roede; land genaamd Nieuwe erve 40 roede; groes genaamd het Spitsveldje 2 lopense, 2 roede; groes genaamd Ossche kamp 3 lopense, 47 roede; groes genaamd de Bogt 2 lopense, 2 roede; groes genaamd de Bogt 32 roede; groes genaamd Rondveldje 2 lopense, 37 roede; groes genaamd Hooijveld 5 lopense, 35 roede; groes genaamd Kwaadvelt 2 lopense, 39 roede.

Kadaster 1811-1832; B389:
Huis en erf, groot 05 roede 50 el, laag Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Antonie Antonie van Bussel.

Onder de kadasterkaart uit 1832 van het huis met daaronder de kadastergegevens:

05

06

Wilhelmina Antoni van Dyck is op 26-06-1830 te Asten overleden en Antonie van Bussel is te Asten op 26-03-1852 overleden, waarbij buurman Johannes van Helmond (zie Voormalig huis B524) aangifte doet. Het huis valt bij een scheiding en deling toe aan dochter Ida van Bussel (zie Voormalig huis E856), die het aan derden verhuurt.

De eerst bekende huurder is Martinus Evers, geboren te Bakel op 01-12-1797 als zoon van Johannis Evers en Joannamaria van den Meulenhof. Hij is op 15-09-1827 te Bakel getrouwd met Joanna Maria Crooijmans, geboren op 06-02-1804 te Bakel als dochter van Joachimus Croijmans en Theodora Berckers. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 heeft het huis het huizingnummer B116:

07

Joanna Maria Crooijmans vertrekt rond 1869 naar een ander huis in Ommel (zie Voormalig huis B431) en het huis wordt door Ida van Bussel verkocht aan Antonie Engelen (zie Kennisstraat 1) en na diens overlijden te Asten op 07-08-1870 gaat het over op diens zoon Willem Engelen. De verhuur van het huis wordt voortgezet.

De nieuwe huurder is Theodorus van Moorsel, geboren te Deurne op 26-05-1837 als zoon van Peter van Moorsel en Anna Maria Beijers. Hij is op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Johanna Catherina Nijnens, geboren te Valkenswaard op 14-09-1824 als dochter van Antonie Nijnens en Joanna Maria van Lierop. Het huis heeft dan huizingnummer B120. Over de periode 1879-1890 verandert het nummer in B119 en in 1886 verhuizen ze met hun gezin naar de Wolfsberg (zie Wolfsberg 50).

Arnoldus Marcus, geboren op 07-04-1823 te Someren als zoon van Johannes Baptista Marcus en Petronella Becx en op 09-02-1860 te Someren getrouwd met Petronella Versantvoort, geboren te Lierop op 02-05-1834 als dochter van Ludovicus Versantvoort en Hendrina van Moorsel, woont daarna in het huis:

08

Hun dochter Petronella Marcus (zie Jan van Havenstraat 23) woont sinds 1906 in het naastgelegen huis. Arnoldus Marcus is op 08-12-1893 te Asten overleden en in de Peel- en Kempenbode van 28-10-1893 en zijn erven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1894 verkoopt hij al enige goederen:

09 10

Vanaf 1894 woont Wilhelmus Raijmakers, geboren te Venraij op 22-02-1863 als zoon van Judocus Raijmakers en Theodora van Tilburg, in het huis met dan huizingnummer B124. Hij is op 14-04-1894 te Vlierden getrouwd met Cornelia Tijssen, geboren te Bakel op 26-08-1864 als dochter van Matthijs Tijssen en Antonetta Henrica van Hoof.

Rond 1897 krijgt het huis door vereniging kadasternummer B1345, zoals is weergegeven op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister over de periode 1900-1910 verandert het huizingnummer in B120:

11

Wilhelmus Raijmakers en Cornelia Tijssen vertrekken met hun gezin in 1903 naar de Hoeven onder Vlierden.

Eigenaar Willem Engelen is op 13-02-1905 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1905 wordt vee en goederen van hem verkocht evenals vee van Antonie van der Poel:

Antonie van der Poel is per testament eigenaar geworden van het huis en hij komt samen met zijn vrouw Catharina van Bussel (zie Jan van Havenstraat 23) in het huis wonen. Antonie van der Poel is op 09-05-1910 te Asten overleden en Catharina van Bussel hertrouwt te Asten op 19-04-1912 met Francis Saris, geboren te Tongelre op 30-10-1876 als zoon van Renier Saris en Goordina Kooijmans. Francis Saris overlijdt te Asten op 27-12-1913 en Catharina van Bussel trouwt een derde maal op 18-06-1915 met Johannes van Brussel, geboren te Asten op 02-07-1861 als zoon van Andries van Brussel en Joanna Maria Slaats. Het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 beschrijft deze gebeurtenissen in het huis met dan huizingnummer B124:

12

Inwonend is nog Arnoldus van Helmond, geboren te Asten op 23-08-1851 als zoon van Wilbert van Helmond en Wilhelmina Engelen (zie Jan van Havenstraat 42). Hij kwam in 1910 vanuit Deurne in het huis wonen, vertrekt op 01-10-1921 weer naar Deurne en is aldaar op 04-10-1921 overleden.

Johannes van Brussel en Catharina van Bussel verhuizen naar de Kerkstraat in het dorp en zetten hun boerderij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1923, te koop:

13

De koper van het huis is Piet van Helmond (zie Voormalig huis B409), die het verhuurt aan Laurentius (Louis) van de Leensel, geboren te Helmond op 01-10-1900 als zoon van Albertus van de Leensel en Henrica van den Heuvel. Hij is op 03-05-1930 te Deurne getrouwd met Antonia Maas, geboren te Vlierden op 16-10-1903 als dochter van Johannes Wilhelmus Maas en Johanna van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis het huizingnummer B142 en staat ook bekend als Jan van Havenstraat 9:

14

Ook in de periode 1930-1938 wonen Laurentius van de Leensel en Antonia Maas met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 9:

15

Rond 1931 verkoopt eigenaar Piet van Helmond het huis aan Peter Johannes van Helmond (zie Voormalig huis B519), die het huis blijft verhuren. Huurder Laurentius van de Leensel vertrekt in 1933 naar Vlierden. Laurentius (Louis) van de Leensel is op 13-02-1942 te Deurne (hij was burgerwacht te Vlierden) overleden en Antonia Maas is te Deurne op 25-11-1996 overleden.

Vanuit Ommelscheweg 1 komt Petrus Franciscus Verrijt, geboren te Asten op 10-07-1904 als zoon van Martinus Verrijt en Allegonda Eijkemans (zie Prins Bernhardstraat 72), in het huis wonen. Hij is op 20-04-1931 te Someren getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Someren op 27-05-1901 als dochter van Peter Jan Smits en Hendrika van de Ven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 9:

15a

Zij vertrekken in 1937 naar Mierlo en eigenaar Peter Johannes van Helmond ruilt een deel van het bijbehorende land met buurman Joannes Mathijs Weekers (zie Jan van Havenstraat 23). Het huis met land krijgt dan kadasternummer B1538, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

De nieuwe huurder is Theodorus Vaes, geboren te Nederweert op 04-09-1912 als zoon van Godefridus Vaes en Wilhelmina Berben. Hij is op 06-05-1938 te Asten getrouwd met Maria Catharina (Trien) Jöris, geboren te Posterholt op 06-09-1910 als dochter van Jacob Jöris en Mechteldis Puts. Hij was mogelijk pachter van de boerderij en verhuisde later naar de Meijelscheweg.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-03-1939 wordt de geboorte van zoon Gerardus Vaes aan de Jan van Havenstraat 9 genoemd:

16

Vanaf 1940 komt in het huis wonen Wilhelmus Antonius Gorissen, geboren te Asten op 24-03-1904 als zoon van Johannes Gorissen en Johanna Maria van Doorn (zie Voormalig huis C1333). Hij is op 12-04-1940 getrouwd met Johanna Maria Slegers, geboren te Asten op 25-02-1907 als dochter van Willem Slegers en Geertrui Martens (zie Vaarsenhof 2). Na haar overlijden te Asten op 07-02-1946 is Wilhelmus Antonius Gorissen op 08-11-1946 hertrouwd met Maria Hurkmans, geboren te Asten op 05-01-1919 als dochter van Karel Hurkmans en Francisca Haazen (zie Voormalig huis E508).

Ongeveer op de plaats van dit huis staat de uit 1870 stammende boerderij op de Jan van Havenstraat 21, die met de streetview hieronder is weergegeven:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op Laag Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1620 Antonis Hendrick Canters ±1570
1672 Hendrick Jan Canters ±1631
1700 Jenneke Mathijssen van Ruth ±1635
1710 Erven Hendrick Jan Canters Asten 18-02-1683 Leonarda Hendrick Dielis ±1651
1725 Erven Hendrick Jan Canters Asten 18-02-1683 Tijs Jacobs Asten 17-05-1694
Ommel huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Teijs Jacobs Asten 17-05-1694
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Mattijs Jacobs Asten 17-05-1694
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Pieter Paulus Asten 09-11-1719
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Pieter Paulus Asten 09-11-1719
1761 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Schepers Someren 08-08-1698
1766 Antoni van Bussel Asten 21-02-1727 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1771 Antoni Goort van Bussel Asten 21-02-1727 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1776 Antoni Goort van Bussel Asten 21-02-1727 Antoni Goort van Bussel Asten 21-02-1727
1781 Antoni Goort van Bussel Asten 21-02-1727 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1798 weduwe en kinderen Antonij van Bussel Asten 08-03-1729 Peeter van Heugten Asten 16-10-1738
1803 weduwe Antonij van Bussel Asten 08-03-1729 Peeter van Heugten Asten 16-10-1738
Kadasternummer B389
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B389 1832-1852 Antonie Antonie van Bussel Asten 19-08-1760
B389 1852-1869 Ida van Bussel Asten 06-12-1797
B389 1869-1870 Antonie Engelen Someren 22-09-1804
B389 1870-1897 Willem Engelen Asten 19-03-1837
B1345 1897-1905 Willem Engelen Asten 19-03-1837 vereniging
B1345 1905-1913 Antonie van Poel Someren 17-11-1866
B1345 1913-1931 Johannes van Brussel Asten 02-07-1861
B1345 1931-1937 Piet van Helmond Asten 10-10-1870
B1538 1937-1938 Petrus Johannes van Helmond Asten 21-01-1881 ruiling land
Jan van Havenstraat 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1852 Antonie Antonie van Bussel Asten 19-08-1760 Wilhelmina Antoni van Dyck Lierop 06-11-1766 26-03-1852
1852-1859 Martinus Evers Bakel 01-12-1797 Joanna Crooijmans Bakel 06-02-1804 31-03-1856
B116 1859-1869 Joanna Maria Crooijmans Bakel 06-02-1804 weduwe Evers naar Voreldonk
B120 1869-1879 Theodorus van Moorsel Deurne 26-05-1837 Johanna Catherina Nijnens Valkenswaard 14-09-1824
B119 1879-1886 Theodorus van Moorsel Deurne 26-05-1837 Johanna Catherina Nijnens Valkenswaard 14-09-1824 naar Heusden
B119 1886-1890 Arnoldus Markus Someren 09-02-1860 met kinderen
B124 1890-1894 Arnoldus Markus Someren 09-02-1860 met kinderen 08-12-1893
B124 1894-1900 Wilhelmus Raijmakers Venray 22-02-1863 Cornelia Tijssen Bakel 26-08-1864
B120 1900-1903 Wilhelmus Raijmakers Venray 22-02-1863 Cornelia Tijssen Bakel 26-08-1864 naar Vlierden
B120 1903-1910 Antonie van Poel Someren 17-11-1866 Catharina van Bussel Asten 01-06-1868 09-05-1910
B122 1910-1915 Catharina van Bussel Asten 01-06-1868 weduwe van Poel
B122 1915-1920 Johannes van Brussel Asten 02-07-1861 Catharina van Bussel Asten 01-06-1868 naar Dorp
B142 1920-1930 Laurens van de Leensel Helmond 01-10-1900 Antonia Maas Vlierden 16-10-1903
9 1930-1933 Laurens van de Leensel Helmond 01-10-1900 Antonia Maas Vlierden 16-10-1903 naar Vlierden
9 1933-1938 Petrus Verrijt Asten 10-07-1904 Johanna Maria Smits Someren 27-05-1901 naar Mierlo

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024, 11:54:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen