logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B384

Dit betreft een huis in eigendom van Petrus Jan Wilbers, geboren te Asten op 17-07-1690 als zoon van Johannes Wilberts en Mechtildis Peters Wilborts van Bussel (zie Lagendijk 2). Hij is op 19-05-1726 te Asten getrouwd met Margarita Matijs van Dyck, geboren op 08-03-1699 te Asten als dochter van Mathias Martens en Catharina Marcelis (zie Dijkstraat 62). Margarita Matijs van Dyck is als Grittien Peters te Asten op 06-06-1728 overleden en Petrus Jan Wilbers hertrouwt op 06-11-1729 te Asten met Maria Jan Peeter Canters, geboren te Asten op 06-10-1691 als dochter van Jan Peeter Jan Canters en Elisabet Antonissen Tielens (zie Kennisstraat 5):

01

De gezinnen van Petrus Jan Wilbers met Margarita Matijs van Dyck en met Maria Jan Peeter Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mattias Asten 26-02-1727 Ongehuwd Asten 06-02-1788 zie ook Dijkstraat 54
2 Margareta* Asten 05-08-1731 Kind Asten ±1731

* kind uit het tweede huwelijk

Maria Jan Peeter Canters is als Maria Petri Wilberts op 25-12-1764 te Asten overleden en Petrus Jan Wilbers is op 30-04-1770 te Asten overleden. Zij woonden in het dorp (zie Voormalig huis G359) en de bewoningslijst over de periode 1761-1781 laat zien dat Matijs Peter Wilbers het huis van zijn ouders erft:

Jaar Eigenaar nummer 23a Ommel Bewoners nummer 23a Ommel
1761 Peter Jan Wilbers onbewoont
1766 Peter Jan Wilbers Jan Hendrik Jansen
1771 Mattijs Peter Wilbers Jan Hendrik Jansen
1776 Mattijs Peter Wilbers Jan Hendrik Jansen
1781 Mattijs Peter Wilbers Jan Hendrik Jansen

Bewoner Johannes (Jan) Hendrik Jansen is geboren te Asten op 09-02-1728 als zoon van Hendrik Jansen en Petronella Jansen de Groot (zie Stegen 58). Hij is op 24-02-1754 te Asten getrouwd met Joanna Maria Jansen Vermeulen, geboren te Stiphout op 10-08-1725 als dochter van Petrus Joannis van der Meulen en Petronella Antonij Smits:

Het gezin van Johannes (Jan) Hendrik Jansen en Johanna Maria Joannis Vermeulen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 11-04-1755 Asten 02-09-1787
Gerardus Adriani Hoefnagels
Asten 23-05-1798
Hendrik Verrijt
Bladel 23-10-1827

zie Burgemeester Frenckenstraat 47
en Voormalig huis E146

2 Johannes Asten 07-09-1757 Kind Asten ±1757
3 Wilhelmina Asten 28-10-1760 Asten 22-01-1786
Albert Thomas van der Weerden
Asten 08-03-1830 zie Voormalig huis F367
4 Henrica Asten 02-02-1763 Asten 11-02-1798
Leonardus Petri Bouwmans
Asten 21-12-1829 zie ook Voormalig huis E393
5 Gertrudis Asten 10-06-1766 Kind Asten ±1766
6 Johannes Asten 14-01-1770 Asten 17-01-1807
Anna Maria Antoni van Eijck
Asten 19-02-1839 zie Keizersdijk 6

Johannes (Jan) Hendrik Jansen is in 1766 ook getuige van een toffelpartij (zie Jan van Havenstraat 23) en hem wordt een boete opgelegd:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 295 en verdere; 16-04-1767:
Den drossard, aanlegger contra wil deze gedaagden confronteren met Hendrik Willems Verduyseldonk, te Deurne:
Jenneke Jansen Verbaarschot weduwe Antoni Zeegers, Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees, Marten Aart Zeegers, Jan Deynen, Peeter Roymans en Arnoldus van Gemert. Verzoeken de gedaagden bij request om de zaak tegen hen composibel te verklaren. Op 01-02-1768 worden de gedaagden ter zake van, op 19-05-1766, gepleegde isolentiën en geweld ten huize van de weduwe Zeegers ieder een boete van ƒ 25,- opgelegd.

Dochter Petronella is dienstmeid bij Jan Janse van de Leensel in Heusden (zie Voormalig huis E146) en wordt verkracht:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 157 verso; 18-04-1774:
Peternel, dochter Jan Hendriks, te Ommel, 19 à 20 jaar oud, verklaart dat zij vier à vijf jaar als dienstmaagd heeft gewoond bij Jan Janse van de Leensel, op de Voorste Heusden. Voornoemde Jan heeft haar, door schone woorden als andere, zover weten te brengen dat hij, in 1773, vleesselijke conversatie gehad heeft tengevolge waarvan zij bevrucht is geworden. Dit is ruchtbaar geworden en vooral bij de vrouw van voornoemde Jan, zodat zij in het najaar laatstleden uit de dienst is gegaan om weer bij haar ouders te gaan wonen. In december laatstleden is zij door haar vader en Peter Roymans gebracht naar Roggel, lande van Luyk, om daar te kramen bij de zoon van Jan Crolisse. Op 6 maart 1774 is zij daar bevallen van een zoon, welke gedoopt is met de naam Hendricus Jansen. Van dit kind is Jan Janse van de Leensel de vader, zij heeft met geen andere man gemeenschap gehad. Voornoemde Jan van de Leensel heeft alle kraam- en andere kosten, voor haar en het kind, voor zijn rekening genomen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 158 verso; 17-05-1774:
Jan Hendriks en Jennemie Vermeulen, te Ommel, verklaren dat zij hun dochter, Peternel, in 1769, hebben verhuurd bij Jan Janse van de Leensel, op de voorste Heusden. Zij heeft daar gewoond en gedient tot in het najaar 1773 en is toen thuisgekomen, waarna zij tot hun smerte verstaan hebben dat hun voornoemde dochter, wezende in haar 19e jaar, misleid en zwanger is geworden door Jan Janse van de Leensel. Voornoemde Jan heeft dit toegegeven en toegezegd dat hij alle kosten van bevalling voor zijn rekening zou nemen. Hetgeen hij ook gedaan heeft. Op 6 maart 1774 is hun dochter bevallen van een zoon, geboren te Roggel ten huize van Jan Crolisse. Hun dochter is weer naar huis gekomen en is nog thuis.

Zij is in 1774 in Roggel bevallen van een zoon met de naam Henricus:

7 martij 1774; Baptizatus est Henricus filius Petronilla Janssen oriune ex Asten majoratus Duscodiensis; susceperunt Henricus Baetsen et Helena Hubers.

7 maart 1774; Gedoopt is Henricus, zoon van Petronilla Janssen, afkomstig uit Asten, bisdom 's-Hertogenbosch; getuigen Henricus Baetsen en Helena Hubers.

Voor het overspel wordt Jan Janse van de Leensel beboet met een geldbedrag en krijgt Petronella Jan Hendriks een gevangenisstraf:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 318; 10-10-1774:
Den drossard, aanlegger contra Jan Janse van de Leensel en Peternel Hendriks, gedaagden. Terzake van overspel speciaal volgens het 80e en 81e artikel van Hare Hooge Mogendheden egtreglement de dato 18-03-1656. Gedaagde wordt opgelegd een boete van ƒ 100,- wegens gepleegd overspel met gedaagdesse. De gedaagdesse wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van één maand op water en brood wegens overspel, gepleegd met gedaagde.

Johanna Maria Joannis Vermeulen is op 27-10-1775 als Joanna Maria Jansse Hendrikx te Asten overleden. Johannes (Jan) Hendrik Jansen is op 23-10-1785 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Willem Goorts, geboren te Asten op 16-04-1749 als dochter van Wilhelmus Henrici Goris en Mechtildis Willibrordi van Bussel. Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes (Jan) Hendrik Jansen een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 32 verso; 05-10-1785:
Staat en inventaris van Jan Hendriks weduwnaar Jennemaria Joannes Vermeulen ten behoeve van zijn kinderen, Peternel en Willemyna meerderjarig en Hendrien en Jan, minderjarig. Hij wil hertrouwen met Willemyn Willem Gooren.
Onroerende goederen: geen
Roerende goederen: onder andere een kast, drie stoelen, een tafel, twee linnen bedden, enige potten en pannen, vuurgerei, enig landbouwgerei, twee melkbeesten, een trek-os.

Johannes (Jan) Hendrik Jansen erft nog van zijn schoonouders Wilhelmus Henrici Goris en Mechtildis Willibrordi van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 145; 07-11-1791:
Gezien het request van Marcelis Peter Adriaans eerder weduwnaar Josyna Goris waarbij een kind met name Pieter, nog minderjarig. Op dit kind alsmede op Hendrik en Willemyn Goris, zijn in 1784 verstorven een huis, groes en land te Ommel 28 lopense, dus voor ieder 1⁄3e deel. Suppliant, als vader van Pieter en Hendrik Willem Goris alsmede Jan Hendriks getrouwd met Willemyn Willem Goris hebben deze goederen gedeeld. Aan hem, suppliant nomen uxoris samen met Anna Roymans getrouwd met Gerrit Jan Gerrits, te Deurne, hoort toe een huis, land en groes aan de Diesdonk 43 lopense. Suppliant kan de helft, die aan Anna Roymans toebehoord, kopen. Verder zou hij als vader van Pieter, samen met Hendrik Willem Goris de twee hun ten deel gevallen 1⁄3e delen in de maternel goederen te Ommel, willen verkopen en met de opbrengst daarvan de helft der goederen op Diesdonk kopen. Hij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 76; 30-11-1791:
Hendrik Willem Goris, te Nederweerdt, Jan Hendriks getrouwd met Willemina Willem Goris en Marcelis Peter Adriaans weduwnaar Josyna Willem Goris, namens Pieter, zijn minderjarige zoon. Kinderen en erven van Willem Goris en Meggel van Bussel, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Jan Hendriks een deel van een huis te Ommel strekkende van agter beginnende met de schuur tot het middelste gedeelte van de staldeuren en so regt te midden door de stal op een gad, dienende tot ligt op de voorstal welke timmer van die grond te Paessen, aenstaende, sal moeten geruymt sijn dan wert denselve mede toebedeelt; 1⁄3e deel van het aangelag 1 lopense; 1⁄3e deel in een stuk land en groes den Uytgank 5 lopense naast Jan Verreyt; land den Looakker 1 1⁄2 lopense naast Willem Hoebergen; land den Hoogendries 1⁄2 lopense naast Willem Hoebergen; groes de Jpt in de Engelsebeemden 2 1⁄2 lopense naast Dirk van der Weerden, dit met het turfveld op de Agterbaan. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar Geestelijke pacht aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch. Nog zal de ontvanger van dit lot, ter egalisatie, van de verkrijgers van het 1e lot ontvangen 1⁄3e deel van de koopsom van het perceel aan de Meulendijk dat op heden verkocht zal worden.

Als Johannes (Jan) Hendrik Jansen ziek wordt, maakt hij samen met zijn tweede vrouw het testament op:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 41 verso; 21-07-1794:
Jan Hendriks, ziek eerder weduwnaar van Jennemarie Jan Vermeulen en Willemyn Goris, zijn vrouw, zij testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Verwezen wordt naar de inventaris welke de eerste comparant voor het aangaan van zijn tweede huwelijk heeft gepasseert voor zoverre de kinderen van het eerste huwelijk daartoe gerechtigd zijn. Na overlijden van de langstlevende van hen beiden hebben de testateuren bepaald dat de gehele nalatenschap die dan bevonden zal worden, zal worden verkregen door de erfgenamen van de eerste comparant voor de helft en bij de erfgenamen van de tweede comparante voor de andere helft. Indien de kinderen uit het eerste huwelijk sig hier tegen willen opponeeren sal men kunnen volstaan om aan deselve uyt te keeren de legitieme portie hen na scherpheid van regte competeerende.

Johannes (Jan) Hendrik Jansen is op 30-05-1800 te Ommel bij Asten overleden en Wilhelmina Willem Goorts woont in bij Johannes Jansen Verbogen (zie Voormalig huis G830) en zij gunt hem een deel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 21-09-1809:
Willemina Gooris weduwe Jan Hendriks, testeert. ƒ 100,- aan den Armen van Asten uit te zetten à 3% aan Jan Janse Verboogen bij wie testatrice thans inwoont. Het kapitaal moet blijven staan gedurende het leven van Jan Janse Verboogen. ƒ 50,- en de beste deken aan Jan Janse Verboogen voor zijn goede zorgen. Erfgenamen worden Hendrik Gooris, haar broeder en Pieter Marcelis Adriaans de zoon van wijlen haar zuster, Josyna Goris.

Wilhelmina Willem Goorts is op 24-09-1809 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Eigenaar Mattijs Peter Wilbers woont ook in het dorp (zie Voormalig huis G359) en is op 06-02-1788 te Asten overleden. Zijn goederen, waarschijnlijk in Ommel want die in het dorp had hij per testament aan Johannes Peters van Bussel geschonken, worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 55 verso; 08-03-1788:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Peter Wilbers overleden en begraven op 06-02-1788. Waarde in huis en hof gelegen aan de Akkers 1⁄2 lopense ƒ 400.-, ene zijde een kerkpad, andere zijde een weg. 20e penning is ƒ 20,-.

Het huis komt volgens het huizenquohier in handen van Johannes Verrijt (zie ook Kennisstraat 5), die het aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 23a Ommel Bewoners nummer 23a Ommel
1798 Jan van Rijt Pieter Verleijsdonk
1803 Jan van Rijt Joost Warenburg

Bij de verpondingen van 1810 wordt schoonzoon Willem Hoebergen van Johannes Verrijt als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 65 verso, 1810:
Willem Hoebergen.
Nummer 23a huijs op Leegedries ½ lopense.

Willem Dirk Hoebergen is geboren te Asten op 29-11-1734 als zoon van Theodorus Hoberge en Johanna Teunis Stephens (zie Stegen 72). Hij is op 09-11-1766 te Asten getrouwd met Maria Janse Verreyt, geboren te Asten op 15-06-1742 als dochter van Johannes Janse Verryt en Maria Joost van Bussel (zie Kennisstraat 5):

02

Het gezin van Willem Dirk Hoebergen en Maria Janse Verreyt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1768 Asten 21-04-1793
Petrus Pieter Slaats
Asten 06-04-1855 zie ook Voormalig huis E393
2 Antonius Asten 18-07-1769 Kind Asten ±1769
3 Elizabetha Asten 21-07-1770 Kind Asten ±1770
4 Johanna Asten 02-12-1771 Asten 21-11-1813
Wilhelmus Maas
Asten 07-04-1857 zie Stegen 72
5 Catharina Asten 10-09-1773 Asten 10-02-1799
Johannes Hendrik Huijbers
Stratum 01-10-1856 Laagstraat
6 Theodorus Asten 20-05-1775 Asten 17-01-1808
Helena Jan Cornelisse
Asten 17-02-1819 zie Voormalig huis F178
7 Antonius Asten 27-02-1777 Asten 17-01-1808
Antonetta Jan Cornelisse
Nederweert 02-01-1861 zie Voormalig huis B700
8 Petrus Asten 27-11-1778 Asten 20-05-1810
Martyna Jan de Groot
Asten 30-04-1859
9 Johannes Asten 01-05-1781 Kind Asten 19-03-1784
10 Franciscus Asten 06-02-1783 Nederweert 12-07-1818
Gertrude van Hulsen
Nederweert 26-05-1835 zie Voormalig huis B700

Willem Dirk Hoebergen woonde in de Stegen (zie Stegen 72) en is op 03-11-1814 te Asten overleden en Maria Janse Verreyt is te Asten op 19-09-1820 overleden.

In het notarieel archief van Asten van 1818 staat de verkoop van het huis aan zoon Antonij Hoebergen:

Notarieel Archief 41-91 Asten, 31-10-1818:
Maria Verrijt, weduwe van Willem Hoebergen en Dirk Hoebergen verkopen aan Antonij Hoebergen een huis en aangelag te Ommel groot 2 lopense 19 roeden.

Na het overlijden van Maria Verrijt bezitten haar zonen Pieter en Antonij Hoebergen het huis:

Notarieel Archief 43-91 Asten, 15-11-1820:
Pieter en Antonij Hoebergen, Francis Hoebergen wonende te Nederweert, Willem Maas man van Johanna Hoebergen, Jan Huijbers gehuwd met Catharina Hoebergen, Pieter Pieter Slaats man van Maria Hoebergen, Jon. Joost Koolen gehuwd met Helena Jan Cornelisse, eerder de weduwe van Dirk Hoebergen.
1e lot krijgt Pieter en Antonij Hoebergen. Een huis en aangelag te Ommel, groot 2 lopense 19 roeden, ene zijde kinderen Jan Kerkers.

Volgens het kadaster van 1832 is Piet Hoebergen eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B384:
Huis en erf, groot 02 roede 76 el, laag Ommel, klassen 8.
Eigenaar: Piet Hoebergen.
Hieronder de kadasterkaart van 1832 en daaronder de kadastergegevens met daarop huis B384 in eigendom van Piet Hoebergen:

03

04

Petrus (Piet) Hoebergen is geboren te Asten op 27-11-1778 en op 20-05-1810 te Asten getrouwd met Martina Jan de Groot, geboren te Asten op 02-01-1783 als dochter van Johannes Willem de Groot en Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E503):

05

Het gezin van Petrus (Piet) Hoebergen en Martina de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 29-09-1811 Kind Asten 23-10-1811
2 Dorothea Asten 26-08-1812 Ongehuwd Asten 15-02-1834
3 Wilhelmus Asten 11-11-1813 Kind Asten 03-09-1814
4 Wilhelmus Asten 17-01-1815 Ongehuwd Asten 08-07-1857 zie Voormalig huis E503
5 Maria Asten 29-08-1817 Asten 13-09-1839
Joannes Janssen
Asten 22-01-1884
6 Joanna Asten 22-05-1819 Kind Asten 13-02-1821
7 Francijna Asten 30-05-1820 Kind Asten 30-05-1820
8 Joannes Asten 18-07-1821 Kind Asten 09-05-1822
9 Joannes Asten 08-01-1823 Mierlo 03-06-1862
Johanna van Hoof
Asten 20-06-1884 zie Voormalig huis E503
10 Wilhelmina Asten 19-11-1825 Kind Asten 19-11-1825

Martina de Groot is op 21-11-1825 te Asten overleden en Petrus Hoebergen verhuist rond 1839 naar Heusden (zie Voormalig huis E503). In het huis komt wonen dochter Maria Hoebergen, geboren te Asten op 29-09-1817. Zij is op 13-09-1839 te Asten getrouwd met Joannes Jansen, geboren te Helden op 06-07-1814 als zoon van Michiel Jansen en Petronella Peters.

Joannes Jansen is op 16-10-1859 te Asten overleden en Maria Hoebergen ruilt het huis met Theodorus Slaats (zie Zand 1). Theodorus Slaats verkoopt het huis kort daarna aan Antonie Engelen, die het afbreekt (zie Kennisstraat 1), zoals te zien is op onderstaande kadasterkaarten van 1832 en 1860:

05a

In de midden jaren vijftig van de 20e eeuw hebben de bewoners van het voormalige Jan van Havenstraat 13 (zie Kennisstraat 1) een nieuw huis gebouwd ongeveer op de plaats van deze schuur wat tegenwoordig het adres Kennisstraat 1 heeft.

Hieronder een foto van rond 1930 met zicht op de achterkant van de huizen aan de Jan van Havenstraat.

06

Overzicht bewoners

Ommel huis 23a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 onbewoond
1766 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Jan Hendrik Jansen Asten 09-02-1728
1771 Mattijs Peter Wilbers Asten 26-02-1727 Jan Hendrik Jansen Asten 09-02-1728
1776 Mattijs Peter Wilbers Asten 26-02-1727 Jan Hendrik Jansen Asten 09-02-1728
1781 Mattijs Peter Wilbers Asten 26-02-1727 Jan Hendrik Jansen Asten 09-02-1728
1798 Jan Verrijt Asten 03-02-1734 Pieter Verleijsdonk Asten 08-04-1728
1803 Jan Verrijt Asten 03-02-1734 Joost Warenburg Lierop 26-01-1747
Kadasternummer B384
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B384 1832-1839 Piet Hoebergen Asten 27-11-1778
B384 1839-1859 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817
B384 1859-1859 Theodorus Slaats Asten 08-02-1810
B384 1859 Antonie Engelen Someren 22-09-1804 afbraak
Jan van Havenstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1820 Willem Hoebergen Asten 09-11-1734 Maria Janse Verrijt Asten 15-06-1742 19-09-1820
1820-1839 Piet Hoebergen Asten 27-11-1778 Martina de Groot Asten 02-01-1783 30-04-1859
1839-1859 Joannes Janssen Helden 06-07-1814 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817 16-10-1859
1859 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817 weduwe Janssen
1860 in gebruik als schuur

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2023, 17:30:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen