logo

De Vonder Homepagina


Ommelse Bos 11 en 13

De kinderen van Aert Berckers zijn eigenaar van een huis op de Ommelse Bos dat uiteindelijk via Bruysten Colen verkocht wordt aan Jan Franssen Verrijt, die al een deel via vererving bezit:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 67 verso; 07-02-1636:
Willem zoon van wijlen Aert Berckers en Joost, zijn broeder mede voor hun moeder en andere broers en zusters, verkopen aan Aert Dryes ten behoeve van zijn voorkinderen, een cijns van ƒ 325,- à 6¼%. Als borg een huis, hof, land en andere goederen aen den Bosch. De verkopers verklaren deze lening afgesloten te hebben om anderen renten, op deze goederen staande, te lossen met name te Lyessel, aan Heer Gerart en te Helmont.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 113 verso; 19-01-1638:
Aert Frans Anthonis Verrijt, Jan, zijn broeder, Meester Anthonis Canters getrouwd met Anneken, dochter Frans Anthonis Verrijt. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun vader. 1e lot krijgen Aert en Jan huis, hof, land, hooi- en weivelden aen den Bosch Met inbegrip van alle cijnsen en lasten onder ander ƒ 2,50 per jaar die zij pro rato zullen lossen. Jan verhuurd zijn deel aan Aert voor de tijd van zes jaar. Huurprijs 2½ vat rogge per lopens per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 55; 25-11-1639:
Aert en Jan, zonen van Aert Berckers, Dryes Henrick Joachims man van Peerken zij mede namens Jan, onmondige zoon Willemken, hun zuster, Aert en Jan, zonen van wijlen Frans Anthonis Verrijt. Zij verdelen een half huis met de placke aan den Bosch, ene zijde erfgenamen Aert Willem Berckers, andere zijde Jan Aerts van de Cruys.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 122; 14-11-1640:
Jan Dircx en Maes Teunis als momboiren van Willemken weduwe van Aert Berckers Thomas Aertssen, Aerts Aertssen man van Marike, dogter van Aert Berckers, Frans Willem Thijs als momboir van Frans zoon van wijlen Willem Aert Berckers. Zij verkopen aan Bruysten Tijs Colen een huis, hof, schuur, schop en aangelag en den akker achter het huis aen den Bosch, ene zijde Jan Aerts van de Cruys, andere zijde erfgenamen Marcelis Peter Jacops, andere einde Jan Franssen. Belast met ¼e deel van de cijns uit het gehele goed; ƒ 425,- aan de erven Aert Maes.

Bruysten Geef Colen is geboren rond 1600 en rond 1630 getrouwd met Johanna. Hieronder het gezin van Bruysten Geef Colen en Johanna:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 03-02-1638
2 Helena Asten ±1640 Asten 02-12-1685
Philips Gerits
Asten 24-01-1699 zie Oostappensedijk 48
3 Petronella Asten 08-09-1642

Bruysten Geef Colen verkoopt het huis door aan Jan Franssen Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 9 verso; 20-02-1648:
Bruysten Geeff Colen verkoopt aan Jan Franssen Verrijt huis, hof, hofstad en aangelag, land aen den Bosch 2 lopense; land aen de hooch IJnd 1 sestersaet; dries. Belast met 1 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Bruysten Geef Colen is op 08-04-1681 op Oostappen te Asten overleden en Johanna is als Jenneke Bruysten Geven op 03-05-1681 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Jan Franssen Verrijt is geboren rond 1610 als zoon van Frans Anthonis Verrijt en rond 1640 getrouwd met Jenneke Fransen Verdijsteldonk, geboren te Someren rond 1614 als dochter van Frans Jansen Verdijsteldonck (zie Dijkstraat 37 en 39). Hieronder het gezin van Jan Franssen Verrijt en Jenneke Fransen Verdijsteldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 27-02-1659 Asten 18-05-1692
Maria Jansen Roefs
Asten 04-02-1700
2 Hendrick Asten 10-01-1661

Een geschil van Jan Fransen Verrijt met de gemeente wordt opgelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 93 verso; 14-02-1659:
Tussen de gemeente enerzijds en Jan Fransen Verrijt anderzijds is questie en verschil gerezen betreffende een gemeynte aan den Bosch gelegen. Eyndelijck is de kwestie beslecht, in die zin, dat Jan Fransen Verrijt een stuk land heeft geincorpereert gelegen aan den Bosch aan zijn huis, ene zijde Jan Fransen Verrijt. Hij zal dit laten liggen voor de ingezetene als gemeynte doch zijn turfschop daarop staande zal hij behouden.

Bij de verpondingen van 1662 en 1680 is Jan Franssen Verrijt eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 42 verso:
Jan Fransen Verrijt, huijs.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 10:
Frans en Joanna Verrijt.

Jan Fransen Verrijt heeft een schuld aan Hendrik Wilberts Vervoordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 9; 02-03-1689:
Jan Francen Verrijt, aan den Ommelsen Bosch, is schuldig aan Hendrik Wilberts Vervordeldonck en Elske weduwe van Jan Wilberts Vervordeldonck, zijn schoonzuster ƒ 147,- à 3,4%. Opmerking: Er is sprake van ƒ 147,- en van ƒ 47,-. Rente à ƒ 5,- jaarlijks. Schepenen Helmond. Geregistreerd Asten op 06-04-1717.

Jan Fransen Verrijt is op 15-11-1691 te Asten overleden en zijn weduwe Jenneke Fransen Verdijsteldonk verkoopt al haar bezittingen aan haar zoon Frans:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 47 verso; 23-04-1693:
Jenneke Verdijsteldonck weduwe van Jan Fransen Verrijt, aan den Ommelschen Bosch verkoopt aan haar zoon Frans Jan Fransen Verrijt, al haar paarden, bestialen, koeien, kalveren, schapen en al haar haef en tochte huisraad enzovoorts en nog land achter het aangelag van den dries, uitgaande op de Vloet den gehele akker. Koopsom ƒ 250,-. Conditie de zoon zal zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden. Hij zal verder, de rente van geleend betalen, de borgemeesters en de verpondingen.

Jenneke Fransen Verdijsteldonk is als Jenneke Jansen Verryt op 05-02-1694 te Asten overleden.

Zoon Frans Jansen Verrijt, geboren te Asten op 27-02-1659, is op 18-05-1692 te Asten getrouwd met Maria Jansen Roefs, geboren rond 1662:

1692 maij 3; contraxerunt sponsalia Franciscus Jois Verrijt et Maria Jansen; testes Henricus Jansen et Nicolaus Molendijckx. 18; conjuncti sunt matrimonio Franciscus Jois Verryt et Maria Jansen; testes Nicolaus Hendrix Meulendijks et Catharina Hurckmans.

3 mei 1692; ondertrouwcontract tussen Franciscus Jois Verrijt en Maria Jansen. 18; in huwelijkse echt verbonden Franciscus Jois Verryt en Maria Jansen; getuigen Nicolaus Hendrix Meulendijks en Catharina Hurckmans.

Compareerde voor schepenen ondergenoemd Frans Jansen Verreijt jongman sijne ouderdom 40 jaeren ende Maria Jansen haere ouderdom ontrent de 30 jaeren, versoeckende de drie sondaagse proclamatien omme die gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum dij 3 maij 1692. Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voornoemde persoonen in dij houwelijckse staet bevestigt. Actum die 18 maij 1692.

Maria Jansen woonde voor haar huwelijk acht maanden in Antwerpen:

Infrascriptus testor trenore presentium Marian Janssens habitasse in parochia de Berchem prope Antwerpian per octo menses et ibidem se catholice et honeste gessiss eauque in ordine ad matrimonium contra idem quantum seis liberan esse datum hac 23 aprilis 1692. Jois Adr. van Werchter, pastor in Berchem.

Ondergetekende getuigt dat Marian Janssens acht maanden in de parochie van Berchem bij Antwerpen heeft gewoond en dat zij zich daar katholiek en eerlijk heeft gedragen en dat zij om te trouwen tegen hetzelfde bedrag van zes vrijheden op deze 23 april 1692 kreeg. Jois Adr. van Werchter, pastoor in Berchem.

Het gezin van Maria Jansen Roefs met Frans Jansen Verrijt en met Peeter Peeter Slaets (haar tweede echtgenoot, zie verderop):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna* Asten 14-07-1684 >1693
2 Johanna Asten 25-02-1693 Kind Asten ±1693
3 Johannes Asten 12-03-1696 Kind Asten ±1696
4 Francisca Asten 30-05-1698 Kind Asten ±1698
5 Francisca** Asten 05-02-1708 Asten 26-09-1745
Johannes Wilbers Berckers
Asten 26-01-1771

*  Frans Jansen Verrijt heeft voor zijn huwelijk nog een scheve schaats gereden:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 7; 02-04-1685:
Certificaat voor Maria, dochter Jan Antonis Paulus, geboren en wonende alhier, zij is van oprechte ouders en van goeder naam en faam. Zij heeft gewoond ten huize van Jan Fransen Verrijt, als dienstmaagd, alwaar zij bevrucht is geworden door Frans Jansen Fransen en in de craem gekomen van een dochter welke door Frans voorschreven tot zich is genomen. Ook na het craemen heeft zij zich eerlijk gedragen.

Julij 1684, 14; Baptizata est Anna filia illegetima Francisci Janssen Verrijt patris et Maria Janssen matris; susceptores Joannes Fransen Verrijt et Margaretha Jansen.

14 juli 1684; Gedoopt is Anna onechte dochter van Francisci Janssen Verrijt vader en Maria Janssen moeder; getuigen Joannes Fransen Verrijt en Margaretha Jansen.

Een aantal jaren later wordt nog land aan de onechte dochter Anna verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 53; 18-11-1693:
Mechel Evert Thomassen verkoopt aan het kind van Frans Jansen Verrijt verwekt bij Maria Jan Antonis Paulus land en groes de Galree 5 lopense, ene zijde Mathijs Lamberts en anderen, andere zijde de koper, ene einde de gemeente, andere einde Huybert van Maris en Jenneke van Rut. Koopsom ƒ 100,-.

** kind uit het tweede huwelijk van Maria Jansen Roefs (zie verderop)

Er is een request ontvangen mede op naam van Frans Jansen Verrijt, waar hij niets vanaf weet:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-02-1677:
Gerart Martens Vermeulen heeft een request ontvangen namens Jan Aelbers den Smit, Bruysten Joost Laurensen, Frans Janssen Verrijt en anderen. Het request komt van procureur A. Wijtvelt. Het is opgesteld ten verzoeke van Jan Aelbers de Smit en Bruysten Joost Laurensen. Frans Janssen Verrijt en anderen hebben echter om het voorschreven request nooit gevraagd of opdracht gegeven om het op te stellen. De ontvanger van het request verzoekt om de diverse volmachten te laten overleggen. Naschrift: 05-02-1677 Jan Somers, ondervorster, doet hiervan kennis aan Jan Aelbers de Smit en Bruysten Joost Vreynssen dat zij hun lieden reguleren.

Frans Jansen Verrijt moet het schrijfloon van de verpondingen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 152; 21-10-1693:
Peeter van der Lith, aanlegger contra Frans Jansen Verrijt, gedaagde. Aanlegger wil betaling van ƒ 9-6-4 wegens schrijfloon van verpondingen volgens gehouden rekening.

Frans Jansen Verrijt heeft een flinke schuld bij molenaar Jan Royackers:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 12 verso; 25-05-1699:
Frans Janssen Verrijt in sijnen volle bedde wonende te Ommel is schuldig aan Jan Royackers, molenaar, te Vlierden ƒ 250,-. Schepenen Helmont. Geregistreerd Asten op 06-04-1717

Frans Jansen Verrijt is op 04-02-1700 op 'den Bosch' te Asten overleden; hij was pootmeester en peelmeester, waarvoor vervanging wordt gezocht:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 91; 22-02-1700:
Antonius Frans Philipsen en Nicolaes van der Linden zijn aangesteld als pootmeesters in plaats van Jan Hendrick Bernaerts en Frans Verrijt die beiden overleden zijn. 

Maria Jansen Roefs is op 01-11-1705 te Asten hertrouwd met Peeter Peeters, geboren te Asten op 13-06-1681 als zoon van Peeter Peeters (Smollen) en Eyken (Ida) Lamberts (zie Voormalig huis C682).

Compareerde voor schepenen ondergenoemd Peeter Peeters jonghman van Asten sijne ouderdom 24 jaeren ende Maria Jan Roefs weduwe van Frans Jansen Verrijt, versoeckende hun drie sondaagse proclamatien omme deselve gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum dij 17 october 1705. Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voornoemde persoonen getrout. Dij 1 9bris 1705. 

Bij de verpondingen van 1709 wordt Peeter Peeters, ook Slaets genoemd en dat levert de nodige verwarring (zie ook 't Hoekske 10), met Maria Jansen Roefs als weduwe van Francis Verrijt eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 15:
Peeter Peeter Slaets, de weduwe Frans Verrijt. 4-1-1-0-4.

Peeter Peeters wordt hier als n.u. (nomen uxoris is op naam van zijn vrouw) eigenaar genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 27; 19-04-1714:
Peeter Peeter Slaets, getrouwd met Maria weduwe Frans Janssen Verreyt, verklaart dat Frans Janssen Verreyt enige erfgenaam is van Jan Fransse Verreyt, zijn vader. Zijn vader had voor wethouders, alhier, opgedragen aan Hendrick Peeter Bollen en Antony Peeter Canters een hooiveld in de Vloet 2 lopense. Los en vrij behalve de lands- en dorpslasten. Ende dewijl den voornoemde Hendrick Peeter Bollen als eygenaer daarvan bekent door Lambert Tijssen, Mary Claessen van Rut en anderen niet alleen is aangesprooken met meer andere om pro-rata te contribueeren in de betaling ende leverantie van ses mudde rogge aan de Heer van Helmont. Hierover is Hendrick Peeter Bollen en anderen voor de Raad van Brabant gedaagd. Een en ander is echter strijdig met de voornoemde opdracht. Comparant verklaart, als erfgenaam nomen uxoris van Jan Franssen Verrijt, dat Hendrick Peeter Bollen van het te voeren proces kost- en schadeloos gehouden moet worden.

De hoofdgeldlijst van 1717 noemt Peeter Peeters, Maria Jansen Roefs en hun dochter Francijn als bewoners:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Peeter Peeter Slaats, Marij de vrouw, Willem de knegt, Erken de meijt en Willemke de suster, Francijn en Joost de scheper.

Maria Jan Roefs is als Mari Peter Slaats op 07-06-1728 te Asten overleden en Peeter Peeter Slaets bouwt rond 1730 nogal wat schulden op en Floris Peter van Cotzhausen (zie ) koopt bij een executie de goederen op:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 45; 23-11-1734:
Gerit van Riet, verkoopt, bij executie, namens de regeerders van Asten, aan Florens Peter von Cotzhausen huis, hof en aangelag 1 copse, ene zijde Peter Jan Aarts, andere zijde de straat; land 1 lopense, ene zijde kinderen Hendrik Hoefnagels, andere zijde Hendrik Lamberts; land 2 lopense, ene zijde Jan Goort Loomans, andere zijde ledig land; land 1 lopense, ene zijde Jan Goort Loomans, andere zijde Pieter Loomans; land 1 lopense, ene zijde Jan Goort Loomans, andere zijde Hendrik Tielen; groes 6 lopense, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde Martinus Jansen. Belast met ƒ 60,- aan Jan Goort Loomans, volgens schepenobligatie; ƒ 170,- aan Francis Willem Loomans, volgens schepenobligatie. Koopsom ƒ 159,-.

Floris Peter van Cotzhausen verhuurt het huis aan Peeter Keysers en later zal blijken dat dit een andere naam is van Peeter Peeter Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 83 vers; 27-11-1734:
Floris Pieter van Cotzhausen geeft in huur aan Peeter Keysers de goederen die verhuurder, op 10-10 laatstleden heeft aangekocht en hem op 20-11 laatstleden gevest zijn gelegen aan den Ommelsche Bosch. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 30,- jaarlijks; 30 vat rogge per jaar; 4 vijm dakstro per jaar; alle lands- en dorpslasten. De verhuurder zal vier- of vijfmaal per jaar van gedachten willen wisselen omtrent de gang van zaken, onderhoud etcetera de huurder zal voor die verlette tijd geen geld in rekening mogen brengen. Marge: 15-03-1737 copie gemaakt voor Peeter Keyzers.

De schuldeisers willen hun geld zien:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 126; 26-09-1735:
Peeter van de Voorst, Willem Roymans, Peeter Jan Aarts, Peeter Keysers, weduwe Cis Verriet, Dries Verriet, mede voor wijlen Jenneke Verriet en Willem Jan Loomans als wettig momboir van Jan Verriet. Allen erven en representanten van wijlen Jan Andries Reynders. Zij hebben ontvangen van Floris Pieter van Cotzhausen ƒ 51-6-13 zijnde de drie laatste jaren intrest uit een jaarcijns van ƒ 14,-, vervallende op Ommelsche Weydaagh en ten laste van Jan Fransen Verriet en ten behoeve van Jan Andries Reynders van Ruth uit zekere panden van de geexecuteerde goederen van Peeter Peeter Slaats schepenbrief de dato 16-03-1641. Bij pre- en concurentie van de opbrengst der geexecuteerde goederen de dato 13-08-1735.

Peeter Peeters, alias Peter Keysers, zit ook als huurder nog in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-07-1736, 10-12-1736 en 04-02-1737:
Extract uit het vesteboeck van Asten de dato 27-11-1734. Florens Pieter von Cotzhausen verpacht aan Peeter Keysers huis en erve aan den Ommelsche Bosch. Zoals hij dit, op 20-11-1734, bij publieke verkoop verkregen heeft. De huurder was voorheen eigenaar van de hoeve en deze werd en wordt door hem gecultiveert. Huurprijs ƒ 30,- per jaar en 30 vat rogge per jaar pluis alle lands- en dorplasten. Huurtermijn 8 jaar.
Floris Peter von Cotzhausen verzoekt aan schepenen van Asten om beslag te mogen leggen op de roerende goederen van Peter Keyser wegens huurachterstand en het niet tijdig voldaan hebben van de lands- en dorpslasten. Een en ander volgens het 10e artikel van de 13e titel der costuymen van 's-Hertogenbosch. Marge: Jan Jan Aerts, ondervorster, insinueert, op 16-01-1737, deze acte aan Peter Slaats. Peter Peter Slaats alias Peter Keyzers wordt verzocht om binnen 3 maal 24 uur schriftelijk te allegeeren op het verzoek tot arrestatie van zijn goederen. Marge: Bij absentie van Peter Peter Slaats deze insinuatie overgegeven aan Jan Frans Verrijt de dato 04-02-1737. G. van Riet, vorster.
Peter Peter Slaats, alias Peter Keyzers, wordt verzocht om binnen 3 maal 24 uur schriftelijk te allegeeren op het verzoek tot arrestatie van zijn goederen. Marge: Bij absentie van Peter Peter Slaats deze insinuatie overgegeven aan Jan Frans Verrijt de dato 04-02-1737. G. van Riet, vorster. 

De goederen van Peeter Peeters worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 420; 08-02-1737:
Gezien het request van Floris Pieter von Cotzhausen de dato 04-02-1737 aan het Corpus en waarin hij verzoekt te mogen arresteren alle haeffelijke en erffhaefelijke en gereede goederen alsmede de schare te velde die in het huis en op de landerijen van de suppliant, in bewoning en gebruik bij Peter Peter Slaets, bevonden worden. Hij wil deze executeren tot verhaal van de achterstallige huur- en pachtgelden alsmede de onbetaalde lands- en dorpslasten. Naschrift: toestemming wordt verleend, ook omdat Peter Peter Slaats op geen enkele wijze heeft gereageerd.

Asten Rechterlijk Archief 142; 11-02-1737:
Floris Peeter van Cotshausen verkoopt, na decreet van schepenen de dato 08-02-1737 alle haeffelijcke, erffhaeffelijcke en gereede goederen van Peeter Peeter Slaats en die bevonden zijn in het huis of op het erf van de executeur. Dit tot verhaal van onbetaalde pacht- en huurgelden. Een koe ƒ 5,-, twee kalveren ƒ 6,-, 22 schapen ƒ 17,- en enig landbouwgereedschap. Totale opbrengst bedraagt ƒ 62,-.

Asten Rechterlijk Archief 142; 11-07-1737:
Floris Pieter von Cotshausen verkoopt, na decreet van schepenen de dato 08-02-1737 de schaere van rogge van Peter Peter Slaats, staande op de gronden van de verkoper. Om daaraan de verschuldigde huur van huis en land te verhalen alsmede de lands- en dorpslasten. Onder andere op de Meeracker 5 lopense ƒ 28,50, in de Galre 4 lopense ƒ 6,50, naast Cranenven 5 lopense ƒ 15,50, in de Vloet aan de hey 2 1⁄2 lopense, ƒ 15,50. Totale opbrengst bedraagt ƒ 152,00 met als koper Wolf den timmerman.

Toch heeft Peeter Peeters nog land op de Ommelse Bos, want hij krijgt een vergoeding van geleden schade door natuurgeweld;

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweytrijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreven jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde (des gerequireert werdende) met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende:
Op den Ommelschen Bosch Peter Peter Slaats ƒ 20,-.

Peeter Peeters is op 08-01-1742 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Maria Jan Roefs en Peeter Peeters:

Bij de verpondingen van 1737 is Florens Peter van Cotzhausen eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 184 verso:
Florens Peter von Cotzhauzen.
Een huijs, hoff en aangelagh aen den Ommelsche bos 4 lopense.

Florens Peter van Cotzhausen is geboren rond 1700 als zoon van Johann Bernhard von Cotzhausen en Anna Maria von Gangelt. Hij is rond 1728 getrouwd met Eva Maria van der Crans, geboren rond 1705 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Ludwig ±1729
2 Pieter Ludovius Asten 25-02-1731 Duisburg (D) 23-11-1754
Maria Louise Florentine Turck
Duisburg (D) 12-04-1788 zie Voormalig huis G591
3 Johann Bernhard Duisburg (D) 18-08-1733 ±1757
Anna Maria Florentina
Eschweiler (D) 26-09-1786
4 Johanna Florentina ±1740 Eschweiler (D) 11-03-1762
Adolf Zacharias Küpfer

In de Duitstalige wikipedia1 lezen we iets over de afkomst van Florens Peter van Cotzhausen, die in Asten secretaris was:

Die urkundlich belegte Stammreihe beginnt mit Ostwald Quotzhausen in Biedenkopf, gestorben zwischen 1572 und 1576, dessen Sohn als Johann von Quotzhausen (Kotzhausen), 1568 Bürger in Biedenkopf, auftritt. Dietrich von Cotzhausen, Sohn des Balthasar von Cotzhausen, lebte um 1611 zu Biedencap. Johann Dietrich von Cotzhausen war 1664 Rentmeister des Grafen Heinrich Wolrad von Waldeck-Pyrmont und nachdem der ein Jahr darauf im Türkenkrieg gefallen war, von dessen Onkel Georg Friedrich von Waldeck-Pyrmont aus der Linie Eisenberg. In 1680 wird er als dessen ehemaliger Schultheiß und Rentmeister zu Kinzweiler genannt, in 1677 ist er Zehntpächter des Domstifts Köln zu Freialdenhoven, wo er auch den Hof Winhoff besitzt, und noch 1715 bis zu seinem Tod 1720 ist er Drost der Herrschaft Wittem. In 1701 erfolgte unter seinem Sohn, Johann Bernhard von Kotzhausen, der Nachfolger seines Vaters als Kinzweiler Schultheiß und Rentmeister war, sowie Pächter der Herrschaft Kinzweiler, als Besitzer des 1699 erworbenen Hauses Kambach dessen Neugestaltung in seiner heutigen Form. Kinder des vor 1731 verstorbenen Johann Bernhard und der Anna Maria geboren von Gangelt waren Florenz Peter (1745 urkundlich Ehemann der Eva Maria geboren von Crans, deren Sohn der 1773 genannte kurpfälzische Kapitän (Hauptmann) Johann Bernhard Florenz war, 1763 urkundlich Ehemann der Anna Maria Florentina), Johann Bernhard (junior), Heinrich Wilhelm und Dorothea Lambertina (vermählt mit Leonhard de Brewer zu Nyssweiler), sowie Anna Maria Sybilla von Cotzhausen (vermählt mit Dr. Peucher, Advokaten an der jülich-bergischen Hofkanzlei).

02 03

De bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1781 laat de familie van Cotzhausen, zij wonen zelf in het dorp (zie Voormalig huis G591), als eigenaars zien en verschillende bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 1 Ommelsche Bosch
1736 heer Florens Pieter van Cotshausen Peeter Peeter Slaats
1741 heer Florens Pieter van Cotshausen Aart Verhees
1746 heer Florens Pieter van Cotshausen Aart Verhees
1751 heer Florens Pieter van Cotshausen weduwe Aart Verhees
1756 heer Florens Pieter van Cotshausen Huijbert Beijers
1761 heer Florens Pieter van Cotshausen Pieter Paulus
1766 erfgenamen Florens Pieter van Cotshausen Pieter Paulus
1771 mevrouw Klaus weduwe Florens Pieter von Cotshausen Pieter Paulus
1776 mevrouw Klaus weduwe Florens Pieter von Cotshausen Pieter Paulus
1781 heer Pieter van Cotshausen Pieter Paulus

Na Peeter Peeter Slaets (zie ook 't Hoekske 10) is Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees de pachter van de hoeve. Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees is geboren te Asten op 06-08-1688 als zoon van Henricus Joannis Verhees en Margareta Jansen. Hij is op 04-12-1718 te Asten getrouwd met Maria Marcelis Daniels, geboren te Asten op 22-12-1695 als dochter van Marcelis Daniels en Catharina Jansen (zie Voormalig huis E263).

Juncti sunt matrimonio Arnoldus Hendrick Verhees et Maria Marcelis Daendels; testes Hendrick Willems et Catarina Hendrick Verhees.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Hendrick Verhees en Maria Marcelis Daendels; getuigen Hendrick Willems en Catarina Hendrick Verhees

Het gezin van Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees en Maria Marcelis Daniels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 12-12-1720 Asten 04-09-1746
Albert Jan Roijmans
Asten 11-08-1793 zie Voormalig huis B63
en ook Voormalig huis B68
2 Johanna Asten 10-03-1724 Asten 22-11-1744
Franciscus Peter Roijmans
Asten 11-03-1797 zie Jan van Havenstraat 38
3 Margaretha Asten 21-09-1726 Asten 18-01-1750
Johannes Peter Maas
Asten 13-10-1779 zie Jan van Havenstraat 42
4 Helena Asten 30-10-1728 Kind Asten ±1728
5 Hendrick Asten 09-07-1729 Asten 09-02-1755
Petronella Antonii Damen
Asten 27-11-1789 zie Marialaan 20
6 Helena Asten 06-04-1732 Stratum 27-10-1754
Jan van Hoorn
Asten 28-09-1802 zie Julianastraat 2
7 Maria Asten 02-03-1735 Kind Asten ±1735

Vanwege achterstallige lasten stelt Martinus van de Loverbosch zich borg voor Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 40; 10-03-1751:
Martinus van de Loverbosch stelt zich borg voor Aart Verhees, wonende op de hoeve van Florens Pieter van Cotshausen ter somme van ƒ 119,- à 4% wegens lands- en gemeentelasten van de voorschreven hoeve door Aart Verhees als huurder verschuldigd. Te betalen binnen drie maanden. Maria Marcelis getrouwd met Aart Verhees, namens haar man, die ziek is, verklaart Martinus van de Loverbosch kost- en schadeloos te houden van zijn borgtocht. Zij stelt als onderpand vijf melkbeesten en vijf lege beesten.

Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees is op 25-03-1751 te Asten overleden en zijn weduwe Maria Marcelis Daniels verkoopt de oogst, maar de betaling gaat niet zo soepel:

Asten Rechterlijk Archief 143; 04-08-1751:
Maria Daniels, weduwe Aart Verhees verkoopt den oogst te velde, onder andere aant Boske, op den acker na de Gelder, op de Meelacker en op de grootste acker bij de Boomkes. Opbrengst ƒ 76,-.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 14; 12-06-1752:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Jan Souve, gedaagde. Gedaagde is van de publiek verkochte oogst van de weduwe Aart Verhees wegens aankoop van een akker rogge schuldig gebleven ƒ 7-7-4. Veiling de dato 04-08-1751 en betaaldag 29-09-1751.
Idem, aanlegger contra Jan van Riet en Jan Souve, gedaagden. Aanlegger eist betaling van ƒ 11-17-4 van de gedaagden als borgen voor Pieter Loomans wegens een gekochte akker rogge op de veiling van de weduwe Aart Verhees de dato 04-08-1751.
Idem, aanlegger contra Pieter Loomans, gedaagde. Aanlegger eist betaling van ƒ 6-5-8 wegens een gekochte akker rogge op de veiling van de weduwe Aart Verhees de dato 04-08-1751.

Maria Marcelis Daniels woont nog tot 1753 in het huis en is als Maria Arnoldi Verhees op 28-10-1767 te Asten overleden en daarna verpacht Florens Peter van Cotzhausen de hoeve aan Huybert Beyers:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 102; 13-11-1753:
Florens Pieter van Cotshausen verpacht aan Huybert Beyers, onder Bakel, op 't Brouwhuys de hoeve aan den Ommelse Bosch, in voege als deselve te voorens int gebruyk en labeur is geweest. Huurtermijn 8 jaar ingaande half maart aanstaande. De pachter zal gehouden zijn de landerijen lantsgebruykelijk ende loffelijk te labeuren en bij sijne vooren en palen te houden, insgelijks de groesvelden behoorlijk misten en de slooten en waterlaten na vereysten uytvegen en openhouden en geen opgaande boomen sonder kennisse van den verpagter mogen kappen. Hij zal ook gehouden zijn de leyme wanden geduurende de pagting te luyken en leymen ende vijff vijm goede schove jaarlijx op de huysinge, schuur, stal of schaapskoy op sijne kosten daar het nootsakelijk sal bevonden worden laten verdekken. Alle dorps- en andere lasten zullen door de pachter betaald worden en daarvan de kwitantie aan de verpachter overleveren. De pachter zal gedurende zes dagen, met zijn paard ten dienste van de verpachter staan het onderhoud van het paard komt gedurende die tijd voor rekening verpachter. Huursom 40 vat rogge per jaar Astense maat, van het land en ƒ 36,- groespacht.

Huybert Geerit Beyers is geboren te Vlierden op 14-08-1726 als zoon van Gerardus Beyers en Maria Hurckmans. Hij is op 19-05-1748 te Lierop getrouwd met Anna Laurenti Kox, geboren te Lierop op 11-08-1725 als dochter van Laurentius Johannes Kox en Helena Adrianus Vleminckx.

Huybert Geerit Beyers vertrekt in 1757 naar Vlierden en Florens Peter van Cotzhausen verpacht de hoeve aan Peter Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 221 verso; 07-02-1763:
Florens Pieter van Cotshausen en Maria van Kraus, zijn vrouw, geven in pacht aan Peter Paulus en Zecilia Philipsen, zijn vrouw de hoeve aan den Ommelschen Bosch. Als zij nu gedurende zes jaar in gebruik en labeur hebben gehad. Huurtermijn 12 jaar. Te dekken 5 vijm dakstro per jaar. Lasten zijn voor de pachter. Te planten: jaarlijks vier heesters, te bezorgen door de verpachter. Huursom ƒ 35,- per jaar groespacht, 35 vat rogge per jaar van de landerijen en nog 2 pond per jaar van de beste wol.

Pieter Paulus Jansen is geboren te Asten op 02-10-1717 als zoon van Paulus Jansen en Henrica Meusen (zie ook Voormalig huis G170). Hij is op 06-11-1746 te Asten getrouwd met Cecilia Philips van Hout, geboren te Asten op 17-02-1721 als dochter van Johannes Philpse en Hendrina Joosten (zie Voormalig huis B409). Cecilia Philips van Hout is te Asten als Caecilia Peeters op 23-03-1763 overleden en Pieter Paulus Jansen hertrouwt op 03-02-1765 te Asten met Maria Tijs Muyen, geboren te Asten op 29-03-1731 als dochter van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen (zie Voormalig huis B431):

De gezinnen van Pieter Paulus Jansen met Cecilia Philips van Hout en met Maria Tijs Muyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 30-07-1747 Asten 10-02-1770
Petronella Thyssen
Asten 19-06-1794 zie Voormalig huis C100
2 Henrica Asten 06-11-1749 Asten 31-01-1773
Godefridus Martens van der Laak
Someren 23-02-1796
3 Philippus Asten 30-11-1751 Asten 17-01-1779
Johanna van Hooff
Asten 26-08-1781
Elisabeth Antoni van Bree
Asten 29-07-1813 zie Laarbroek 4
4 Helena Asten 25-01-1753 Kind Asten ±1753
5 Judocus Asten 06-08-1754 Kind Asten ±1754
6 Kind Asten 13-09-1755 Kind Asten 13-09-1755
7 Johanna Asten 11-04-1757 Ongehuwd Asten 07-10-1779
8 Franciscus Asten 20-10-1759 Asten 15-02-1784
Jennemaria Hendrik van Moorsel
Liessel 04-09-1810
9 Lucia* Asten 11-02-1766 Asten 04-02-1787
Francis Wilbert Aarts
Asten 19-06-1838 zie Voormalig huis B431
10 Maria* Asten 20-12-1767 Kind Asten ±1767
11 Peter* Asten ±1769
12 Antonius* Asten 01-05-1771 Asten 27-01-1793
Hendrina Leendert van Hugten
Deurne 06-06-1832 zie ook Voormalig huis C660

* kinderen uit het tweede huwelijk, Lucia wordt ook wel Cecilia genoemd

Pieter Paulus Jansen heeft borg gestaan voor Willem Roefs en moet nu het openstaande bedrag betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 88 verso; 01-10-1764:
Den drost, aanlegger contra Pieter Paulus, gedaagde. Gedaagde is borg gebleven voor Willem Roefs voor de aankoop van een beslagen kar op de koopdag bij de kinderen Willem Kels de dato 19-12-1763. Tot nu toe is ƒ 6,- betaald.

Voor zijn tweede huwelijk moet Pieter Paulus Jansen een inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 104 verso; 19-01-1765:
Staat en inventaris opgemaakt door Pieter Paulus, weduwnaar Lucia Janse van Hout ten behoeve van Paulus, Hendrien, Philip, Johanna en Francis, zijn vijf kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria Tijs Muyen.
Roerende goederen: enige bedden en hun toebehoren, zes paar lakens, twee kisten, een kastje, een trog, twee halve bedkoetsen, acht stoelen, een tafel, enige ketels, potten, enig tin, koperwerk, 45 el linnen, vuurgerei, twee spinnewielen, vrij veel klein landbouwgereedschap, twee hoge karren, twee slagkarren, drie paarden met getuig, zes melkkoeien, twee kalveren, 35 oude schapen, 50 vijm rogge, 30 vat boekweit, 8000 pond hooi, 1000 pond toemet, 28 lopense bezaaid met rogge, ƒ 50,- in te vorderen, ƒ 9,-. quaade schult.
Schulden: de huishuur van de door hem bewoonde hoeve ƒ 35-00-00, geleend geld van Jan Coolen ƒ 50-00-00, huurloon van knecht en meid ƒ 65-00-00, diverse dorps- en landslasten ƒ 95-08-04 totaal ƒ 245-08-04.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 107 verso; 02-02-1765:
Pieter Paulus, weduwnaar van Lucia van Hout, bruidegom ter eenre en Maria Tijs Muyen bruid geassisteerd met Mattijs Muyen, haar vader ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten wordende ten dese nopens den bruidegom gereserveert tot den inventaris door hem gepasseert. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze alleen vooruit behouden al hetgene van de zijde van de bruid mocht komen. Sullende ook hetgeene van de zijde der voorkinderen mogte aankomen voor de deselve alleen sijn en blijven. Zullende anders voorts soo voor- als nakinderen egaal in alles worden behandelt en opgevoet off het kinderen van eender bedde waaren. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal zij ƒ 200,- uit de boedel ontvangen en al hetgene zij heeft ingebracht of van haar zijde mocht zijn aangekomen. Ingeval de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal hij uit de van haar zijde gekomen goederen alleen ƒ 50,- ontvangen. Het verdere zal dan gaan naar de naaste vrienden van de bruid. De langstlevende van hen beide zal zorgen voor de opvoeding van de voor- en eventuele nakinderen uit dit huwelijk. 

Een zoon van Pieter Paulus Jansen is betrokken bij een vechtpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 139; 22-08-1767:
Verklaring van Hendrik Roeters. Hij is in herberg van Francis van den Eerenbeemd geweest en heeft daar onder meer gezien Francis en Dirk van de Loverbosch, Willem Vreynse, Willem Willems van den Eerenbeemt, Willem Willem Tijsse en anderen. Hij heeft in de keuken staan drinken en praten met onder andere Willem Willem van den Eerenbeemt welke vertelde dat hij bij Jan Coolen met de zoon van Pieter Paulus, wonende aan den Ommelsebos had gehairpluckt omdat hij hem geslagen had. Dirk van de Loverbosch die een en ander gehoord had, riep Willem Willems van den Eerenbeemt voor de deur, zeggende: "Ik moet U spreeken". Zij zijn beiden naar buiten gegaan en naar het hem comparant toescheen om te vechten. Met Willem Vreynse is hij daarop ook naar buiten gegaan om te sussen en dat Dirk Loverbosch dan zei: "Wilt gij dan met mij alleen gaan". Waarop hij, comparant, dan gezegd heeft: "Meent gij dan Loverbosch, dat ik voor U zo vervaart ben". Zijnde daarop Dirk Loverbosch gekomen om het voor zijn broeder op te nemen en op hem aanviel of hij wilde vechten. Om dit te voorkomen heeft, hij comparant, een stokje of klippel dat Willem Vreynse in zijn hand had, gevat en daarmee voornoemde Francis op zijn arm geslagen. Onder deze actie werd hij teruggetrokken en is met enige personen in huis gegaan zonder verder iets te weten. Een en ander wordt bevestigd onder eede. 

Pieter Paulus Jansen staat weer borg en moet opnieuw dokken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 193; 28-09-1778:
Jacobus Losecaat heeft, op 18-04-1777, eene vendue der mobilien en verdere haevelijke goederen van Jan Mutsaerts gehouden. Philips Booms, uit Someren, heeft daar een os gekocht voor ƒ 16-13-0 alles inbegrepen. Borg was Pieter Paulus. Wegens wanbetaling is deze borg aangesproken die, op 07-09-1778, de koop en de bijbehorende kosten, gemodereerd op ƒ 10-7-0, betaald heeft.

Eigenaar Pieter van Cotshausen, zoon van Florens Peter van Cotzhausen, verkoopt eikenbomen:

Asten Rechterlijk Archief 156; 23-04-1781:
Pieter van Cotshausen, hofraad en secretaris, te Duytsberg, verkoopt een partij zware eikebomen, staande aan den Ommelschen Bosch op de hoeve waar Pieter Paulus woont. Betreft 49 kopen van 110 bomen met een opbrengst van ƒ 274,-.

Pieter Paulus Jansen verhuist in 1784 naar de Ommelse Broek (zie Voormalig huis B431).

Na het overlijden van Florens Peter van Cotzhausen rond 1765, verkopen zijn zoons het huis in 1787 samen met een ander huis te Ommel aan Adriaan Franciscus van Moorsel:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 206 verso; 21-05-1787:
Ludwig van Cotzhausen en Pieter Ludwig van Cotzhausen, koninklijke hofraad en Heer van Cumbach, wonende te Duysburg. Zij verkopen aan Adriaan Franciscus van Moorsel, medicijnen docter, te Asten en huis, hof en aangelag met de stallinge, hof en vijver rondom in zijn heggen en kerkmuur, met een klein drieske, hetwelk leenroerig is aan het Leenhof van Asten, zuidwaarts achter den hof, 1½ lopense; huis, hof en aangelag, schuur, stal, schop te Ommel Bosch 4 lopense; land 41 lopense en groes 63 lopense. Koopsom ƒ 4200,- te betalen voor 15-09-1787.

Adriaan Franciscus van Moorsel, getrouwd met baronsdochter Johanna Theresia Rosa de Linsingen, is dokter van beroep (zie Voormalig huis G591) en hier wordt iemand voor de gek gehouden:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 130 verso; 10-03-1788:
Gezien het request van Jacobus Losecaat, waarin hij verzoekt om zijn zoon, Balthasar Willem, te mogen verseekeren. Gezien de verklaring van Adrianus Franciscus van Moorsel, medicijne docter licentiaat en practiserend alhier, welke Balthasar Willem Losecaat nauwkeurig geexamineert heeft door een langduerig besoek en bevonden te hebben dat denzelven laboreert aan een wesenlijke verouderde melancholia of ijlhoofdigheid omtrent seekere voorwerpen dewelke uyt desselfs lighaamsgesteltenisse met versellende toevallen van sodanige aard sijn dat er eene kwaadaardige dolligheyd uyt te voorsien en te dugten is dat er ten allen tijden ongelukken te wagten sijn. Naschrift: Hij mag gedurende zijn innocentie verzekerd worden.

Adriaan Franciscus van Moorsel verkoopt het huis door aan Willem Swinkels:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 235 verso; 30-10-1788:
Adrianus Franciscus van Moorsel verkoopt aan Willem Swinkels, te Lieshout huis, stal, schuur, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Huybert van der Laak, andere zijde Reynder Muyen; land 13 lopense, ene zijde Huybert van der Laak, andere zijde Reynder Muyen; land 3 lopense, ene zijde Arnoldus Zeegers, andere zijde de goederen in deze; land 9 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde het vorig perceel; land en groes daar de schuur op staat 7 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Peter van der Laak; land 11 lopense, ene zijde de goederen in deze, andere zijde Arnoldus Slaats; land 5 lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde Dirk Loverbosch; groes en weiveld 25 lopense, ene zijde Reynder Muyen, andere zijde weduwe Marcelis Neerven; groes 21 lopense, ene zijde Tomas Rovers, andere zijde de gemeente; groes 11 lopense, ene zijde het vorig perceel, andere zijde Marcelis van Bussel; groes 3 copse, ene zijde Peter van der Laak. Verponding ƒ 26-8-4 per jaar. Bede ƒ 7-8-4 per jaar. Koopsom ƒ 2852,-.

Wilhelmus Theodori (Willem) Swinkels is geboren op 23-07-1751 te Lieshout als zoon van Theodorus Swinkels en Hendrina van Os. Hij is op 03-02-1782 te Lieshout getrouwd met Cornelia Joannis van Duynhoven, geboren te Lieshout op 27-12-1760 als dochter van Johannes van Duynhoven en Maria Raeymakers.

04

Het gezin van Wilhelmus Theodori (Willem) Swinkels en Cornelia Joannis van Duynhoven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Lieshout 15-05-1782 Deurne 08-02-1807
Dorothea Willem Martens
Vlierden 06-12-1856
2 Hendricus Lieshout 28-11-1783 Lierop 09-05-1813
Ida Joosten
Lieshout 21-05-1827
3 Maria Lieshout 26-03-1787 Aarle Rixtel 02-02-1815
Arnoldus de Rooij
Helmond 21-12-1831
4 Johanna Lieshout 05-01-1789 Bakel 08-11-1812
Cornelis Rooijakkers
Lierop 14-12-1861
5 Rudolphus Asten 26-03-1791 Vlierden 11-01-1834
Johanna van Hugten
Asten 12-02-1847
6 Henrica Asten 11-10-1793 Asten 19-04-1833
Martinus Berkers
Asten 04-11-1850 zie Voormalig huis E491
7 Maria Anna Asten 07-01-1796 Kind Asten 20-05-1813
8 Wilhelma Asten 21-11-1797 Asten 11-02-1831
Martinus van der Laak
Deurne 12-12-1833
9 Johannes Asten 28-11-1799 Asten 11-02-1831
Anna Maria van der Laak
Asten 28-01-1845 zie 't Hoekske 10

Een stuk historie van het huis van Willem Swinkels beschreven in dit archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 57; 18-08-1791:
Aalbert Roymans, 75 jaar, Paulus Pieter Paulus, 43 jaar en Francis Pieter Paulus, 33 jaar. Zij verklaren ter instantie van Willem Swinkels, ook wonende alhier. Aalbert Roymans verklaart dat hij sedert 36 jaar met wijlen zijn ouders, Jan Roymans en Maria Verheyen, hier woont in den Ommelschen Bosch op het huis waarvan nu eigenaar en bewoner is Johannes van den Eynden en dat zijn vader gedurende de tijd van wel ruim 30 jaar inwoninge aldaar en onder meer andere goederen in huur en gebruik heeft gehad een perceel groes Graave Jan 2 1⁄2 lopense. Verder dat hij zeer wel weet dat het voornoemde perceel is geweegt geweest met karren en paarden en beesten naar een perceel groes daar agter often eynde geleegen en waarvan eigenaar was, Peeter Keysers, daarna Cotshausen, van Moorsel en nu Willem Swinkels, welk perceel volgens het cohier 21 lopense is gelegen naast de kinderen Wilbert Jan Wilbers. Sonder dat hij weet dat men sulx ooyt of ooyt heeft soeken tegen te gaan of te beletten.
Paulus Pieter Paulus verklaart dat hij tot in zijn 23e jaar hier, aan den Ommelschen Bosch, gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, in het huis van wijlen Pieter Ludwig van Cotzhausen nu toebehorende aan Willem Swinkels en dat met de goederen daarbij en aanhorende.
Francis Pieter Paulus verklaart dat hij tot zijn 25e jaar gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, als bewoner en gebruiker van huis en goederen, aan de Ommelschen Bosch, waarvan toen eigenaar was Pieter Ludwig van Cotzhausen en nu Willem Swinkels.
Paulus Pieter Paulus en Francis Pieter Paulus verklaren samen dat zij gedurende de tijd dat zij daar woonden altijd met karren en paarden gevaren en geweegt zijn geweest over een perceel groes Graave Jan waarvan eigenaar is Johannes van den Eynden naar het perceel daaragter of 't eynde geleegen groot 21 lopense naast Wilbert Jan Wilbers welk perceel toen competeerde aan Pieter Ludwig van Cotzhausen, nu Willem Swinkels en onder meer anderen bij wijlen hun vader mede in huur en gebruik en dat, zonder enige hinder en tegenzeggen zoals beide comparanten bewust, zeer wel bewust is. 

De bewoningslijst laat zien dat Wilhelmus Theodori Swinkels en na zijn overlijden, de weduwe Swinkels eigenaar en bewoner van het huis zijn:

Jaar Eigenaar nummer 1 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 1 Ommelsche Bosch
1798 Willem Swinkels Willem Swinkels
1803 weduwe Willem Swinkels weduwe Willem Swinkels

Wilhelmus Theodori Swinkels is op 14-07-1801 te Asten begraven en in de verpondingen van 1810 staat de bewoningsgeschiedenis van de laatste jaren weergegeven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 49:
Bij versterf 1801 Dirk, Hendrikus, Maria, Johanna, Roelof, Hendrina, Marianne, Wilhelmina en Johannes de kinderen ½.
Cornelia Jansen van Duijnhoven weduwe Willem Swinkels bij transport van.
De heer Adrianus Franciscus van Moorsel bij transport 21-05-1787.
De heer Pieter van Cotshausen, hoffraad en secretaris te Duijtsberg.
Nummer 1 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Cornelia Joannis van Duijnhoven als weduwe van Willhelmus Theodori Swinkels nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B78:
Huis, schuur en erf, groot 11 roede 40 el, Ommelsche bos, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Willem Swinkels.

Hieronder de kadasterkaart van het huis met de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Cornelia Joannis van Duynhoven is op 14-07-1839 te Asten overleden en in de Noord-Brabander van 08-10-1839 wordt het huis te koop aangeboden:

Volgens de kadastrale legger is de koper Catharina van Rekum tot den Hulst, geboren te Dordrecht op 26-11-1784 als dochter van Johannes van Rekum en Sara Mores. Zij is sinds 23-08-1833 weduwe van Hendrikus van Rekum, geboren te Dordrecht op 30-10-1786 als zoon van Wilhelmus van Rekum en Joanna Lucas met wie zij op 30-12-1812 te Dordrecht getrouwd was. Zij was handelaarster in manufacturen, bezat tienden in Asten (zie Asten van Rekum) en woonde in Stratum. Enkele jaren daarna valt het huis bij een scheiding en deling toe aan haar dochter Johanna Wilhelmina van Rekum, geboren te Dordrecht op 26-03-1814. Zij is op 03-02-1836 te Dordrecht getrouwd met Joannes Baptista Petrus van Rossen, geboren te Beverwijk rond 1800 als zoon van Hieronymus van Rossen en Carolina Hengst.

Johanna Wilhelmina van Rekum verkoopt het huis vrijwel direct door aan haar zuster Johanna Maria van Rekum, geboren te Dordrecht op 08-09-1825. Zij staat te boek als grondeigenares en woont in Stratum in 'Huize de Burgh', zoals hiernaast ook te lezen valt bij een verkoop van hout in de Peel- en Kempenbode van 17-11-1894.

Johanna Maria van Rekum verkoopt het huis rond 1895 aan Emerence Catharina Ottoline Gobius, geboren te Breda op 24-09-1840 als dochter van Otto Willem Gobius en Maria Theresia Josephina Veronica Gauthier. Zij is sinds 09-08-1895 weduwe van Eugène Guillaume Antoine van der Heijden, geboren te Eindhoven op 26-01-1849 als zoon van Antonius Johannes van der Heijden en Sara Gertruda van Rekum, met wie zij op 17-07-1886 te Roermond getrouwd was. 

Het huis is gedurende die tijd altijd verpacht geweest en de eerst bekende pachter is Antonie Nijnens, geboren te Achel (B) op 20-05-1794 als zoon van Joannes Nijnens en Helena Balen. Hij is op 21-06-1818 te Valkenswaard getrouwd met Joanna Maria van Lierop, geboren te Veldhoven 08-10-1788 als dochter van Henricus van Lierop en Catharina Maes. Joanna Maria van Lierop is op 31-05-1844 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Antonie Nijnens met zijn kinderen op huizingnummer B89 en vanaf 1869 nummer B90:

07

Antonie Nijnens overlijdt te Asten op 14-07-1872 en zijn kinderen blijven in het huis wonen. Over de periode 1879-1890 woont zoon Willem Nijnens, geboren te Valkenswaard op 26-03-1823 in het huis. Hij is op 21-01-1867 te Gemert getrouwd met Johanna Verstappen, geboren te Beek en Donk op 30-11-1828 als dochter van Peter Verstappen en Maria Veldhoven. Het huizingnummer van het huis is dan B88:

08

In 1880 verhuizen zij naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G842) en verpachten hun oogst op de Ommelse Bos volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-07-1881 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1881:

09

Als nieuwe huurder komt Leonardus Bukkems, geboren te Asten op 05-07-1817 als zoon van Johannes Bukkems en Francijna Bots (zie Voormalig huis G88), in het huis wonen. Hij is op 03-03-1848 te Asten getrouwd met Johanna Sauve, geboren op 22-01-1821 te Asten als dochter van Johannes Sauve en Maria Dirx (zie ook Prins Bernhardstraat 34). Leonardus Bukkems overlijdt op 05-08-1889 te Asten en Johanna Sauve blijft met haar gezin ook over de periodes 1890-1900 (B84) en 1900-1910 in het huis wonen.

Johanna Sauve overlijdt te Asten op 06-06-1902 en het huis wordt daarna bewoond door Henricus Martens, geboren te Helmond op 04-01-1863 als zoon van Henricus Martens en Antonetta Strijbosch. Hij is op 06-02-1891 te Lierop getrouwd met Johanna Smets, geboren te Mierlo op 19-04-1856 als dochter van Antonie Smets en Maria Anna Tijssen. Het huizingnummer van het huis is dan B82:

10

11

Zij vertrekken eind 1913 naar Bakel en eigenares Emerence Catharina Ottoline Gobius verkoopt de boerderij en is op 25-03-1917 te Roermond overleden.

Johannes Loomans (zie Ommelse Bos 15) heeft de boerderij gekocht, afgebroken en een nieuwe boerderij gebouwd onder kadasternummer B1458, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Wel heeft hij nog balken uit de oude boerderij gebruikt in de nieuwe boerderij die er nu nog inliggen.

Deze boerderij heeft meer dan een jaar leeg gestaan en vanaf 1916 woont Jacobus (Kobus) Loomans, geboren op 16-08-1885 te Asten als zoon van Johannes Loomans en Maria Anna van Heugten (zie Ommelse Bos 15), in het huis. Hij is te Asten op 25-02-1916 getrouwd met Maria van Eijk, geboren te Asten op 25-12-1883 als dochter van Johannes van Eijk en Wilhelmina Koolen (zie Jan van Havenstraat 13 en 15).

Zij hebben de boerderij eerst gehuurd en na het overlijden van vader Johannes Loomans in 1925 gekocht. Dit blijkt uit het feit dat zijn jongste broer en buurman (zie Ommelse Bos 15) vond dat Jacobus Loomans nog interest moest betalen over de huur.

12

Reclame voor bemesting in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-08-1918, waarbij Jacobus Loomans tot de vooruitstrevende boeren wordt gerekend.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is het huizingnummer van het huis dan B82:

13

Ook over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen Jacobus (Kobus) Loomans en Maria van Eijk met hun gezin in het huis met dan huizingnummer B84, ook wel bekend staand als Deurnescheweg 3:

14

15

Links een foto uit 1930 van het gezin van Jacobus (Kobus) Loomans en Maria van Eijk; van links naar rechts Johannes (Jan) Loomans, Johanna (Jans) Loomans, Jacobus (Kobus) Loomans, Maria Anna (Marian) Loomans, Maria Loomans - van Eijk, Wilhelmina (Mien Loomans) en Adrianus (Janus) Loomans. Rechts een foto bij zijn 80e verjaardag met broers en zussen. Boven van links naar rechts Hendrikus (Driek) Loomans, Adriaan (pater Sigismundus) Loomans, Jacobus (Kobus) Loomans; onder van links naar rechts Johanna (Hanne) Loomans, Godefrida (Frida) Loomans en Elisabeth (Beth) Loomans.

16 17

Uit het Peelbelang van 23-12-1944 Jacobus Loomans als eerlijke vinder van een hoed en in de Helmondsche Courant van 27-09-1945 wil hij brandstof ruilen:

18 19

Maria van Eijk is op 09-04-1955 te Asten overleden en Jacobus (Kobus) Loomans is op 02-12-1978 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20 21

Met streetview het huis daterend van 1915 op de locatie opgedeeld in de adressen Ommelse Bos 11 en 13:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1636 kinderen Aert Berckers
1648 Jan Fransen Verrijt Asten ±1630 Jan Fransen Verrijt Asten ±1630
1693 Frans Verrijt Asten 27-02-1659 Frans Verrijt Asten 27-02-1659
1700 Peter Peter Slaats Asten 30-08-1682 Peter Peter Slaats Asten 30-08-1682
1734 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Peter Peter Slaats Asten 30-08-1682
Ommelsche Bosch huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Peeter Peeter Slaats Asten 30-08-1682
1741 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Aart Verhees Asten 06-08-1688
1746 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Aart Verhees Asten 06-08-1688
1751 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 weduwe Aart Verhees Asten 22-12-1695
1756 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Huijbert Beijers Vlierden 14-08-1726
1761 Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Pieter Paulus Asten 02-10-1717
1766 erven Florens Pieter van Cotshausen ±1700 Pieter Paulus Asten 02-10-1717
1771 weduwe Florens Pieter von Cotshausen ±1700 Pieter Paulus Asten 02-10-1717
1776 weduwe Florens Pieter von Cotshausen ±1700 Pieter Paulus Asten 02-10-1717
1781 Pieter van Cotshausen Asten 25-02-1731 Pieter Paulus Asten 02-10-1717
1798 Willem Swinkels Lieshout 23-07-1751 Willem Swinkels Lieshout 23-07-1751
1803 weduwe Willem Swinkels Lieshout 27-12-1760 weduwe Willem Swinkels Lieshout 27-12-1760
Kadasternummer B78
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B78 1832-1839 Johanna van Duynhoven Lieshout 27-12-1760 weduwe Swinkels
B78 1839-1841 Catharina van Rekum tot den Hulst Dordrecht 26-11-1784
B78 1841-1842 Johanna Wilhelmina van Rekum Dordrecht 26-03-1814
B78 1842-1913 Johanna Maria van Rekum Dordrecht 08-09-1825 
B78 1914-1915 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 sloping
B1458 1915-1925 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 nieuwbouw
B1458 1925-1938 Jacobus Loomans Asten 16-08-1885
Deurnescheweg 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1839 Johanna van Duynhoven Lieshout 27-12-1760 weduwe Swinkels 14-07-1839
1839-1859 Antonie Nijnens Achel (B) 20-05-1794 Johanna Maria van Lierop Veldhoven 08-10-1788 31-05-1844
B89 1859-1869 Antonie Nijnens Achel (B) 20-05-1794 met kinderen
B90 1869-1872 Antonie Nijnens Achel (B) 20-05-1794 met kinderen 14-07-1872
B90 1872-1879 kinderen Nijnens Valkenswaard 26-03-1823
B88 1879-1880 Willem Nijnens Valkenswaard 26-03-1823 Johanna Verstappen Beek 30-11-1828 naar Wolfsberg
B88 1880-1890 Leonardus Bukkems Asten 05-07-1817 Johanna Sauve Asten 22-01-1821 05-08-1889
B88 1890-1900 Johanna Sauve Asten 22-01-1821 weduwe van Bukkems
B84 1900-1902 Johanna Sauve Asten 22-01-1821 weduwe van Bukkems 06-06-1902
B84 1902-1910 Henricus Martens Helmond 04-01-1863 Johanna Smets Mierlo 19-04-1856
B82 1910-1913 Henricus Martens Helmond 04-01-1863 Johanna Smets Mierlo 19-04-1856 naar Oostappen
B82 1916-1920 Jacobus Loomans Asten 16-08-1885 Maria van Eijk Asten 25-12-1883
B84 1920-1930 Jacobus Loomans Asten 16-08-1885 Maria van Eijk Asten 25-12-1883
3 1930-1938 Jacobus Loomans Asten 16-08-1885 Maria van Eijk Asten 25-12-1883
Referenties
  1. ^Adelsgeslecht Cotzhausen (https://de.wikipedia.org/wiki/Cotzhausen)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 17 december 2023, 09:35:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen