logo

De Vonder Homepagina


Ommelse Bos 15

Joost Dircx erft een huis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 183; 30-11-1662:
Joost Dircx getrouwd met Meriken, dochter Marten Celen, Wilbort Martens, Marcelis Martens. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader, Marten Marcelissen.
1e lot krijgt Joost Dircx huis, hof, hofstad, aangelag en 15 lopense land en 15 lopense groes aan den Bosch, zoals hij een en ander in gebruik heeft; hooibeemd achter Bussel 3 lopense; groes int Root 7 copse; heiveld bij Bussel 5 copse; een rente van ƒ 300,-, kapitaal, uit een beemd int Root, geweest zijnde van Jan Aerts en nu van Joost Roeffs. Joost Dircx heeft de brief hiervan; een rente van ƒ 80,-, kapitaal, ten laste van de weduwe Wouter Dircx volgens bijgaande brief. Belast met 4 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest, alhier; 16 stuiver per jaar te 's-Hertogenbosch, in een meerdere rente, met Aert en Jan Fransen Verrijt.

Judocus Theodori (Joost Dircx) is geboren rond 1615 als zoon van Dirck Goorts en rond 1645 getrouwd met Maria Marten Marcelis, geboren rond 1619 als dochter van Marten Marcelissen Schepers en Maria Joosten van de Vorst (zie Voormalig huis F732). Het gezin van Judocus Theodori (Joost Dircx) en Maria Marten Marcelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 09-09-1646 Kind Asten ±1646
2 Maria Asten 08-09-1647
3 Jacoba Asten 03-11-1648
4 Johannes Asten 14-03-1651
5 Johanna Asten 30-10-1654 Asten 07-02-1683
Franciscus Hendrix
Asten 04-02-1726

Judocus Theodori (Joost Dircx) wordt aangesteld als borgemeester

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 177; 23-06-1671:
Joost Dircx en Jan Janssen zijn beëdigd als borgemeesters Sint Jan 1671-1672

Maria Marten Marcelis is als Maria Dierix op 11-07-1676 te Asten overleden en Judocus Theodori noemt zich Joost Dircx Verberne en verpacht een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 49 verso; 19-04-1678:
Joost Dircx Verberne heeft in belening gegeven aan Faes Lamberts Kerckels groes in de Root 7 copse naast Antonis Jan Maes. Beleentijd 4 jaar voor de huur van 3 gulden en 10 stuiver per jaar. Beleensom ƒ 150,-.

Joost Dircx Verberne raakt langzamerhand in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 278 en verdere; 22-06-1678:
Mathijs Peeters Rosvelt, wonende buiten Asten, heeft een obligatie van ƒ 400,- de dato 06-05-1675 ten laste van Joost Dircx Verberne. Hij verzoekt deze obligatie, zowel voor het kapitaal als verlopen intrest, executabel te verklaren. Er ontstaat questie over het stellen van borgen door een niet inwoner. Jan Smits, coopman in laecken, alhier, staat borg. Schepenen verklaren de obligatie executabel. Joost Dircx voelt zich ten hooghste gegraveert bij dit vonnis en wil voortzetting van het proces en zijn borg wordt Jan Aerts de Zeeger. Gedaagde zegt verscheidene malen Mayke, weduwe Jan Horckmans, minnelijck, tot zijn ontlasting, aangesproken te hebben dat zij de obligatie zou voldoen aan aanlegger, zodanig dat hij gedaagde niet meer zou worden gemolesteerd.

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 5 en verdere; 04-03-1682:
Jan en Philips, zonen Frans Willems, te Zomeren, aanleggers ook genoemd Jan en Philips Francken, zonen Michiel Willem Flips contra Joost Dircx Verberne, gedaagde. Gedaagde heeft deze zaak een jaar weten te traineren. Op 22-02-1683 wil gedaagde wil aan alle solemniteyten voldoen.

Joost Dircx Verberne heeft een flinke schuld bij de neef van zijn schoonzus:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 5; 21-01-1686:
Joost Dirx Verberne is schuldig aan Wilbort Willems Verberne getrouwd met Maria ƒ 800,- à 5%. Het geld is Wilbort ten deel gevallen bij scheiding en deling van zijn ouders.

Joost Dircx Verberne is op 30-09-1692 te Asten overleden en de bovengenoemde schuld is waarschijnlijk de reden dat volgens de verpondingen van 1680 en 1688 Wilbort Verberne als eigenaar van het huis te boek staat:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 10 verso:
Wilboort Verberne, gebruiker Antonis van der Linden.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 22:
Wilbordt Verberne. 12-4-3-4-0.

Wilbort Willems Verberne is geboren te Lierop rond 1650 als zoon van Wilhelmus Verberne. Hij is op 01-06-1685 te Asten getrouwd met Maria Wilberts, geboren te Asten op 29-03-1665 als dochter van Wilbordt Martens en Petronella Marcelis Schepers (zie Dijkstraat 58):

Willibrordus Willems Verberne Lieropens et Maria Wilbers contraxerunt sponsalia; testes Martinus Wilberts et Antonius Willems Verberne.

Willibrordus Willems Verberne uit Lierop en Maria Wilbers zijn in ondertrouw opgenomen; getuigen Martinus Wilberts en Antonius Willems Verberne.

01

Het gezin van Wilbort Willems Verberne en Maria Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Lierop 28-09-1686 Kind
2 Petronella Lierop 25-12-1687
3 Willibrordus Lierop 16-01-1690 Lierop ±1720
Maria
Lierop 26-01-1754
4 Johanna Lierop 13-03-1692 Ongehuwd Lierop 06-05-1755
5 Johannes Lierop 28-01-1695 Lierop ±1725
Maria Anthony Bruystens
Lierop 23-02-1776
6 Adrianus Lierop 30-01-1697
7 Marcelis Lierop 28-01-1699 Kind Lierop 13-03-1714
8 Wilhelmus Lierop 26-09-1704 Lierop ±1730
Maria Judocus Gysberts
Lierop 03-05-1739
Ida Henricus Verhees
Lierop 27-10-1765

Alvorens zij in het huwelijk treden, maken zij huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 12; 12-05-1685:
Wilbordt Willems Verbernen, wonende te Lierop, aanstaande bruidegom en Maria Wilbordt Martens, aanstaande bruid geassisteerd met Wilbordt Martens. Zij sluiten een contract antenuptiael. Indien de bruid of bruidegom komt te overlijden zonder, uit dit huwelijk, wettige geboorte(n) na te laten dan zal de langstlevende ontvangen 100 zilveren ducatons uit de goederen van de overledene en hetgene is ingebracht in het huwelijk. Ook de geprospereerde goederen worden dan half / half gedeeld.

Bij de verpondingen van 1709 is Wilbort Verberne nog steeds eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 16:
Wilbort Verberne, gebruikers Goort van Bussel en Willem Willems. 12-4-3-4-0.

Wilbort Verberne doet nog een aankoop:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 116; 28-10-1717:
Anneke Verdijsteldonck weduwe van Jacob Hurckmans, Francyn Verdijsteldonck weduwe van Joost Dircx van Weert, te Lierop, Jan Ariaan Happen man van Maria Verdijsteldonck, wonende te Hugten, onder Maris, Gerit Jan Welten man van Jenneke Verdijsteldonck, wonende te Vlierden, Goort van den Eynde man van Peternella Verdijsteldonck, wonende te Someren, Jan Franssen van Horck, wonende te Someren mede voor Antony Cocx man van Maria en Marcelis Verdijsteldonck, wonende te Someren. Zij verkopen aan Wilbort Verberne, te Lierop de helft van huis, hof en aangelag op Bussel geheel 6 lopense, ene zijde Frans Teunis, andere zijde Teunis Peters, ene einde Marcelis Andriessen, andere einde Dongelberge.

In 1723 worden een dochter van de vorige eigenaar Joost Dircx, twee buurmannen en enkele huurders over twee eikenbomen ondervraagd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 158; 09-02-1723:
Schepenen van Asten verklaren Anneke weduwe van Frans Hendricx, dochter Joost Dircx, 70 jaar, geboren en opgevoed in den Ommelsenbosch in het huis van Joost Dircx, haar vader, dog sijnde daarnaar gecoght geweest bij Wilbert Verberne, woonende tot Lierop, die het huis nog bezit en in huur heeft gegeven. Goort van Bussel, 70 jaar, wonende aan den Ommelsen Bosch, in de buurt van het voormelde huis van Wilbert Verberne, doch hebbende voor deze wel negen jaar als huurling en pagter van Wilbert Verberne in het voorschrevene huis en erve gewoond gehad. Jan Antonis van der Linden, heeft in het voornoemde huis van Wilbert Verberne omtrent 20 jaar gewoond. Dirck Verdueseldonck, oud borgemeester van Vlierden, 1717-1718, opgevoed in den Ommelsen Bos, in zijn vaders huis, gelegen naast het huis en erve van Wilbort Verberne en wel gedurende 26 jaar daar gewoond daarna is hij naar Vlierden getrokken, als daar getrouwd zijnde. Peter Alberts, borgemeester, geboren, opgevoed en nog wonende aan den Ommelsen Bosch. Dat deze bij ons bekend staan als eerlijke en vrome lieden. De eerste vier comparanten verklaren ter instantie van Jan van den Broeck, oudborgemeester, dat het waar is dat zij de gelegenthijdt en het aangelagh van Wilbert Verberne, aan den Ommelsen Bos. Zij weten ook van de twee grote eikenbomen, staande, ongeveer vier of vijf schreden van elkander aan den Ommelsen Bos tegenover het huis van Jan van den Broeck. Een van de eikenbomen is, op de 04-02-1723, afgekapt, de andere staat er nog. Zij weten ook dat Antonis Verdueseldonck, gewezen vader van de vrouw van Jan van den Broeck, als eigenaar van het huis en erf, zoals nu in bewoning is bij Jan van den Broeck, zich altijd de proprieteyt van deze twee eiken aangematigd heeft gehad. Hij heeft ze ook altijd gesnoyt en de eikels laten rapen en inzamelen door zijn domestycken en kinderen. Ook weten zij dat Antonis Verdueseldonck, nu omtrent 2½ jaar geleden overleden, zijn kar van tijd tot tijd zette onder deze bomen, alsmede zijn mesthopen heeft laten aanleggen dit met exclusie van Wilbert Verberne, de pachters en gebruikers van diens goederen, alsmede van alle andere naburen. De comparanten verklaren nogmaals dat zij weten dat Antonis Verdueseldonck de twee eikenbomen wel 33 jaar heeft bezeten en dat zij na zijn dood van Jan van den Broeck zijn geweest.

Tijdelijke bewoners van het huis waren dus:

Periode Naam bewoner Referentie
±1688-1708 Jan Antonis van der Linden met zijn vader, zie Voormalig huis B56
±1709-1718 Goort van Bussel zie hieronder

Goort Hendrix van Bussel is geboren rond 1655 als zoon van Hendrick Goorts van Bussel. Hij is op 10-02-1686 te Asten getrouwd met Catharina Jansen Verhindert, geboren te Asten rond 1655 als dochter van Johannes Anthonis Verhindert en Lucia Tielen Marcelissen (zie Voormalig huis B716).

Januarij 1686, 26; contraxerunt sponsalia Godefridus Hendrix van Bussel et Catharina Jansen Verhindert; testes Arnoldus Jansen Verhindert et Joannes Huijbert van den Boomen. Februarij 10; conjuncti sunt matrimonio Godefridus Hendrix van Bussel et Catharina Jansen Verhindert; testes qui immediate supra

26 januarij 1686; ondertrouwcontract tussen Godefridus Hendrix van Bussel en Catharina Jansen Verhindert; getuigen Arnoldus Jansen Verhindert en Joannes Huijbert van den Boomen. 10 februarij; in huwelijkse echt gebonden Godefridus Hendrix van Bussel en Catharina Jansen Verhindert; getuigen direct hierboven

Compareerde voor schepenen ondergenoemd Goort Hendrix van Bussel, jonghman van Asten sijnde, ouderdom ontrent de 30 jaeren sijnde geassisteert bij ... ende Elisabeth (?) Janssen jonge dochter van Asten haere ouderdom ontrent de 25 jaeren, sijnde geassisteert bij Aert Jansen Verhindert haer broeder, versoeckende haer drie sondaagse proclamatien om deselve gedaen sijnde in de houwelijkse staet te worden bevestigt. Actum dij sesentwintigste dij dags die maant januarij een duijsent ses hondert ses ende taggentig.
Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in de houwelijkse staet bevestigt op heden dij tiende dags der maant februarij duijsent ses hondert ses ende taggentig. 

Het gezin van Goort Hendrix van Bussel en Catharina Jansen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 04-02-1687

Catharina Jansen Verhindert is als Lyneke Goort van Bussel op 17-11-1687 te Asten overleden en Goort Hendrix van Bussel en de dienstmeid van zijn vader leggen een verklaring af:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 108 verso; 06-09-1688:
Goort Hendrick van Bussel, 30 jaar, en Handerske Geerit Hendricx, 32 jaar, gewezen dienstmaeght bij Hendrick Goorts van Bussel. Zij verklaren ter instantie van Hendrick Wilborts Vervoordeldonck, schepen, te Vlierden, dat omtrent vier à vijf dagen voor het afsterven van Hendrick Goorts van Bussel welke tot dien tijd zijn verstand en vijf zinnen had is gecompareert Hendrick Jan Canters, welke samen met voornoemde Hendrick borgemeester is geweest. Dat de voorschrevene Hendrick Jan Canters van de voorschrevene Hendrick Goorts van Bussel, sieck te bedde liggende vraeghde de hondert gulden die wij tsamen opgenomen en ontfangen hebben uyt handen van Wilbordt Jansen dat is tussen ons versproocken en veraccordeert dat ick daermede niet doen en hebbe en die alleen staen tot Uwen laste Hendrick Goort van Bussel. Hierop heeft van Bussel gezegd: "Deselve hebt ghij en ick tsamen opgenomen en oock een hantobligatie daervan gegeven. Beiden hebben ook de obligatie getekend.

Goort Hendrix van Bussel is op 07-08-1689 te Asten hertrouwd met de bovengenoemde dienstmeid Handersken Geerits, geboren rond 1657.

Compareerde voor de heer drossard en schepenen der heerlijckheijt Asten Goort Hendricx van Bussel sijne ouderdom ontrent de 30 jaeren, geassisteert met Jan Jansen Verhindert sijn swager ende Handersken Geerits jonge dochter, haere ouderdom ontrent de 32 jaeren sijnde geassisteert met Goort Geerits haere broeder, versoeckende haer drie sondaeghse proclamatien om daer naer inde houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum dij 23 julij sestienhondert negenentagtig.
Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in de houwelijkse staet bevestigt op heden dij t7 augusti 1689.

Zij hadden voor zover bekend samen geen kinderen en als Goort Hendrix van Bussel ziek wordt, maakt hij samen met zijn tweede echtgenote zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 72; 17-12-1694:
Goort Hendricx van Bussel getrouwd met Handerske Geerits. Goort ziek, Handerske cloeck ende gesont. Zij testeren alle voorgaande maeckselen vervallen. Hun goederen peert, bestialen, meubelen, huysraet, karren, ploegh ende eeght ende voorts allen tgene haer testateuren in eygendom is toebehorende komt aan de langstlevende van hen beide als universele erfgenaam. 

Goort Hendrix van Bussel heeft de ziekte overleefd en legt een verklaring af.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 44 verso; 12-09-1712:
Goort Hendricx van Bussel en Goort Geerits verklaren dat Govert Wouters, wettige zoon van Wouter Hendrick Blockmaeckers en Cristina, wijlen zijn vrouw, in hun leven hier te Asten hebben gewoond en zich gedurende die tijd altijd eerlijk hebben gedragen. Govert Wouters woont tegenwoordig in de lande van Stralen.

Zoals we boven hebben gezien legde Goort Hendrix van Bussel op 70-jarige leeftijd nog een verklaring af. Hij is op 07-02-1726 te Asten overleden en Handersken Geerits is als Hariske Goort van Bussel op 02-05-1730 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Eigenaar Wilbort Willems Verberne is op 25-02-1725 te Lierop overleden en van zijn weduwe wordt een huis in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 241 verso; 22-12-1730:
Willem Geenhoven, deurwaarder, neemt, namens Alert Jan Gansneb genaamd Teunagel, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest een huis, hof, aangelag, land 12 lopense en groes 18 lopense aan den Ommelsen Bosch 30 lopense van de weduwe van Wilbert Verberne om daaraan te verhalen het kapitaal en de achterstel van en rente. Zoals Wilbert Willems Verberne betaald heeft. En hem aangekomen is van Anneke Verdeysseldonck weduwe van Jacob Hurckmans cum suis transport op 28-10-1717.

Zoon Wilbert Verberne is volgens de verpondingen van 1737 eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 53:
Wilbert Verbernen.
Huijs, hoff en aangelagh 6 lopense in de bede ƒ 3-4-0.

Wilbert Verberne verkoopt het huis aan zijn broers Jan en Willem:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 31; 15-01-1754:
Wilbert Verberne, wonende te Lierop, verkoopt aan Jan en Willem Verberne, wonende te Lierop huis, hof en aangelag aan den Ommelsche Bosch 6 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Joseph Vervoordeldonk.

In de bewoningsgeschiedenis van het huis op de Ommelsche Bosch staan deze veranderingen genoemd evenals de pachters. Zowel Wilbert, Jan als Willem Verberne wonen in Lierop:

Jaar Eigenaar nummer 3 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 3 Ommelsche Bosch
1736 kinderen Wilbert Verberne Peter Roijmans
1741 kinderen Wilbert Verberne Peter Roijmans
1746 kinderen Wilbert Verberne Peter Peter Roijmans
1751 kinderen Wilbert Verberne Peter Peter Roijmans
1756 Jan en Willem Verberne Peter Roijmans
1761 Jan en Willem Verberne Leendert Gerven
1766 Jan en Willem Verberne Jan van Kessel

De later bewoners Leendert van Gerven en Jan van Kessel zijn elders beschreven (zie respectievelijk Jan van Havenstraat 23 en Voormalig huis B68). De bewoner van het huis is in eerste instantie Peter Jan Roijmans en hij woont er al veel eerder zoals blijkt uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 7, 21-04-1732:
Den drost, aanlegger contra Peter Jan Roymans, gedaagde. Als gebruiker van de goederen van de Wilbert Verberne, is gedaagde nog schuldig ƒ 9-00-12 aan verponding van 1726. 

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 76, 06-08-1734:
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Jacob Wolters, collecterende de coninxbede, 1732-1733, in arrest de onroerende goederen van Wilbert Verberne met gebruiker Peeter Roymans ƒ 3-04-00. 

Peter Jan Roijmans is geboren te Asten op 05-01-1691 als zoon van Johannes Jansen de Rooij en Johanna Michiels (zie Antoniusstraat 6). Hij is op 03-11-1709 te Asten getrouwd met Hendrien Jan Frans Berkers, geboren te Asten op 18-08-1689 als dochter van Jan Frans Berkers en Elske Jansen (zie Voormalig huis A214).

1709 Novembris 3; juncti sunt matrimonio Petrus Jansen et Hendrica Jan Francis Berkers; testes Judocus Jansen et Maria Petri Jansen.

3 november 1709; in huwelijkse echt gebonden Petrus Jansen en Hendrica Jan Francis Berkers; getuigen Judocus Jansen en Maria Petri Jansen.

Het gezin van Peter Jan Roijmans en Hendrien Jan Frans Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 28-12-1712 Asten 20-11-1735
Judocus Linders van Heugten
Asten 07-09-1794 zie Voormalig huis C660
2 Petrus Asten 15-11-1714 Asten 16-10-1740
Anna Maria Peter Driessen

Asten 12-07-1744
Elisabeth Bendert Vervoordeldonck
Asten 25-09-1782
3 Franciscus Asten 02-08-1717 Asten 22-11-1744
Jenneke Aerts Verhees
Asten 29-09-1797 zie Jan van Havenstraat 38
4 Maria Asten 16-11-1719 Kind Asten 06-11-1737
5 Petronella Asten 13-09-1722 Kind Asten 15-11-1737
6 Theodorus Asten 10-05-1726

Peter Jan Roijmans heeft nog steeds geregeld achterstand met betalingen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 64, 06-02-1741:
Jan Jansen van Dijk, collecteur van de Gemene Middelen, october 1728-1729, aanlegger contra Peter Jan Roymans, gedaagde. Betaling van ƒ 3-9-0 hoorn- en slaggelt. 

Peter Jan Roijmans ziet af van de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 14 verso, 21-12-1742:
Peter Jan Roymans getrouwd met Hendrien Jan Frans Berkers, dochter van Jan Frans Berkers en Elske Jansen. Zij doen afstand van de nalatenschap van hun ouders ten bate van Jan Wilberts getrouwd met Maria Jan Frans Berkers.

Peter Jan Roijmans verhuist rond 1745 naar het Ommels broek (zie Voormalig huis B446) en is op 26-09-1747 te Asten overleden. Hendrien Jan Frans Berkers is op 21-06-1764 als Henrica Petri Roymans te Asten overleden.

Vanaf 1745 wordt het huis bewoond door zoon Peter Peter Roijmans, geboren te Asten op 15-11-1714. Hij is op 16-10-1740 te Asten getrouwd met Anna Maria Peter Driessen, geboren te Asten op 08-12-1705 als dochter van Peeter Andriessen en Maria Antonis Bollen (zie Oostappensedijk 40 en 42). Anna Maria Peter Driessen is als Joanna Maria Peter Roymans op 16-09-1742 te Asten overleden en Peter Peter Roijmans is op 12-07-1744 hertrouwd met Elisabeth Bendert Vervoordeldonck, geboren te Asten op 05-04-1709 als dochter van Bernaert Vervoordeldonk en Josijna Fransen Berkers (zie Voordeldonk 89).

De gezinnen van Peter Peter Roijmans met Anna Maria Peter Driessen en met Elisabeth Bendert Vervoordeldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 19-08-1741 Kind Asten ±1741
2 Johanna Maria Asten 25-01-1746 Asten 14-02-1768
Willem Willem Slaats
Asten 09-02-1804 zie Voormalig huis E306
3 Judoca Asten 24-06-1747 Kind Asten 30-07-1750
4 Petrus Asten 15-12-1750 Kind Asten 21-01-1751
5 Petrus Asten 13-03-1752 Kind Asten 24-01-1757

*  kind uit het eerste huwelijk

Peter Peter Roijmans woont vanaf rond 1758 elders in Ommel (zie Kennisstraat 1). Elisabeth Vervoordeldonck is als Elizabeth Petri Roymans op 25-01-1763 te Asten overleden en Peter Peter Roijmans maakt een staat en inventaris op voor een derde huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 34, 25-05-1763:
Staat en inventaris opgemaakt door Peter Roymans laatst weduwnaar Elske Bendert Vervoordeldonk, te Ommel ten behoeve van zijn onmondige dochter Jennemaria. Hij wil in derde huwelijk treden met Jennemaria Hendrik Zeegers.
Roerende goederen: een trekos, met zadel en getuig, twee koeien, een os van twee jaar, een os van een jaar, een kalf van enige dagen, een hoge kar, een slagkar, een ploeg, een eg, nogal wat klein landbouwgereedschap, zes oude koebakken, een veren bed en toebehoren, idem een linnen, een halve koets, een schaap, een tafel, drie stoelen, drie kisten, een trog, diverse kuipen, tobben, diverse ketels, potten, pannen, een emmer, 22 el grof linnen laken, 15 pond garen tot een fijn web off stuk, twee spinnewielen, enige manden en korven, aan gereet geld en met hetgeen is in te vorderen ƒ 83,-, de oogst te velde is circa. 19 lopense rogge en 2 lopense boekweit.
Schulden: twee jaar bede en verponding van de gehuurde goederen waar hij op woont, zijnde ƒ 30,-, twee jaar reeële verponding aan de borgemeesters met een personeel is samen ƒ 29,-., de lopende huur is ƒ 16,- en 16 vat rogge.

Peter Peter Roijmans trouwt voor een derde maal op 05-06-1763 te Asten met Johanna Maria Hendrik Zegers, geboren te Asten op 13-10-1728 als dochter van Hendrik Aarts de Seger en Maria Wilbert Colen (zie Voormalig huis B524).

Het gezin van Peter Peter Roijmans en Johanna Maria Hendrik Zegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
6 Henrica Asten 14-01-1765 Asten 15-02-1795
Johannes Maas
Asten 11-09-1827 zie Jan van Havenstraat 38
7 Petrus Asten 03-09-1766 Ongehuwd Asten 15-05-1792

Rond die tijd Peter Peter Roijmans huurt weer een ander huis in Ommel (zie Jan van Havenstraat 21), maar desondanks beschrijven we de verdere gebeurtenissen rondom Peter Peter Roijmans hier, mede omdat hij geen onroerende goederen bezat. Johanna Maria Hendrik Zegers is als Joanna Maria Petri Roymans op 07-10-1771 te Asten overleden en Peter Peter Roijmans maakt een staat en inventaris op voor een vierde huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 158 verso; 22-05-1772:
Staat en inventaris opgemaakt door Peter Roymans laatst weduwnaar van Jennemie Hendrik Zeegers, te Ommel van de goederen die hij met haar heeft bezeten, dit ten bate van zijn twee kinderen, met name Hendrien en Pieter, uit dat huwelijk. Hij wil zich in vierde huwelijk begeven met Pieternel Roymans, weduwe Willem Gerritse, te Someren. Peter Roymans heeft voor zijn derde huwelijk, op 25-05-1763, ten bate van zijn dochter, Jennemaria, een inventaris opgemaakt. Deze inventaris wordt gewijzigd. Niet meer aanwezig zijn een trekos, een os van twee jaar, een eenjarig kalf. Aangekomen zijn een paard en getuig, twee koeien, een bed en toebehoren, twee slaaplakens, twee stukken spek. De schulden ten laste van de boedel zijn nu de diverse lands- en dorpslasten ƒ 39-09-04, de huur van de afgegane meid ƒ 30-00-00, restant van de landhuur van ƒ 18-00-00, nog van huur ƒ 18-00-00 en 18 vat rogge, geleend geld ƒ 14-00-00. Totaal ƒ 101-09-04. Er is nu ingezaaid 13 lopense rogge in plaats van toen 9 lopense en 2 lopense evenhaver in plaats van 2 lopense boekweit. 

Peter Peter Roijmans is op 08-06-1772 te Someren voor een vierde maal getrouwd met Petronella Looijmans, geboren te Valkenswaard op 20-02-1728 als dochter van Laurentius Loomans en Maria Willemsen. Zij is sinds 18-06-1768 weduwe van Willem Aart Lammers, met wie zij op 27-05-1765 te Someren getrouwd was.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren en Peter Peter Roijmans is op 25-09-1782 te Asten overleden. Zijn erfgenamen verkopen de roerende goederen en de oogst op het veld:

Asten Rechterlijk Archief 152; 27-11-1782:
Willem Slaats voor zichzelf en Peter van Hugten en Arnoldus Zeegers als voogden over Hendrien en Peter, onmondige kinderen van Peter Roymans en wijlen zijn derde vrouw, Jennemaria Zeegers. Zij verkopen de nagelaten roerende goederen, onder andere een paard ƒ 14,-, drie koeien ƒ 68,-, een os ƒ 11,-, een vet varken ƒ 15,-, twee karren ƒ 11,-, stro ƒ 21,-, hooi ƒ 35,-, turf ƒ 14,-, aardappelen, boekweit en rogge ƒ 49,-. Totale opbrengst ƒ 326,-

Asten Rechterlijk Archief 147; 14-07-1783:
Willem Slaats voor zichzelf en Peter van Hugten en Arnoldus Zeegers, als voogden over Hendrien en Peter, onmondige kinderen van Peter Roymans verkopen den oogst te velde op de landerijen van den overledene Peter Roymans, onder andere op den Hulsacker rogge ƒ 10-15-0, op den Hoeckacker rogge ƒ 12-10-0, op den Espenacker ƒ 12-15-0. Bruto opbrengst ƒ 163,-. Netto opbrengst ƒ 151,-.

Petronella Looijmans verhuist naar Someren en is als Peternel Peter Rooijmans op 07-05-1790 te Someren overleden. Hieronder doodakten van Peter Peter Roijmans en Petronella Looijmans:

In 1769 verkopen de eigenaren, de kinderen van Jan en Willem Verberne, het huis aan Huybert van der Laak:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 33 verso; 02-10-1769:
Jan Verberne, te Lierop, doet afstand van togte van de helft van een huis, land en groes aan den Ommelsche Bosch. Zoals hem aangekomen bij transport Asten de dato 15-01-1754. Door het overlijden van zijn vrouw is het erfrecht verstorven op zijn kinderen met name Wilbert en Antoni Verberne. Latende deze goederen geheel aan de voornoemde kinderen.
Wilbert en Antoni Verberne en Hendrik en Jan Willem Verberne, te Lierop. Zij verkopen aan Huybert van der Laak huis, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 6 lopense, ene zijde Mevrouw Cotshausen en de koper, andere zijde en ene einde de gemeente en straat, andere einde kinderen Jan van der Linden; den Grootenacker 5 lopense, ene zijde Wilhelmus Bruynen, andere zijde kinderen Jan van der Linden, ene einde de gemeente, andere einde de straat; land den Busserdijk 2 lopense, ene zijde Wilhelmus Bruynen, andere zijde het straatje, ene eijnde de straat of Busserdijk; de Vooracker 5 copse, ene zijde Gerrit van Riet, andere zijde en ene einde weduwe Dirk Meulendijk, andere einde Mevrouw Cotshausen; het Hoyvelt 6 lopense, ene zijde weduwe Dirk Meulendijk, andere zijde weduwe Marcelis Neerven, ene einde Jan Verouden, andere einde het straatje; de Rietbeemt 2 lopense, ene einde Paulus van Bussel, andere zijde en ene einde Wilbert van Bussel; het Weyvelt 16 lopense, ene zijde de koper, andere zijde weduwe Marcelis Neerven, ene einde de Aa, andere einde het straatje. Belast met ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, de helft van ƒ 0-7-8 per jaar aan de Kerk van Asten. De eerste twee verkopers zijn de goederen aangekomen bij afstand van togt van hun vader heden gedaan. En de twee andere verkopers bij versterf van hun ouders ieder voor de helft. Koopsom ƒ 505,-.

Huybert van der Laak had kort daarvoor al een huisplaats en land aangekocht:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 247; 28-12-1767:
Francis Vervoordeldonk, te Leende, verkoopt aan Huybert van der Laak een huisplaats met het aangelag aan de Ommelse Bosch 8 lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde Cotshausen, ene einde Peter van der Laak, andere einde de straat; land de Conijnsberg 2 lopense, ene zijde Francis Slaats, andere zijde Joseph Sauve, ene einde W. Bruynen, andere einde de weg; groes den Blocker zijnde het voorste en grootste hooiveld 4 lopense, ene zijde weduwe Dirk Meulendijk, andere zijde het volgend perceel, ene einde Willem Antoni Dirks, andere einde de straat; het tweede Hoyvelt 3 lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde het vorig perceel, ene einde het volgend perceel, andere einde het straatje; groes het Horstje 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Dirks, andere zijde Jan Verberne, ene einde het vorig perceel, andere einde het volgende perceel; groes of Hoyvelt 3 lopense, ene zijde Willem Antoni Dirks, andere zijde Jan Verberne, ene einde het vorig perceel, andere einde de Aa. Belast met ƒ 0-07-12 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-15-00 per jaar aan den Armen van Asten, ƒ 4-01-14 per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij versterf van de weduwe van Joseph Vervoordeldonck en transport de dato 18-01-1762. Koopsom ƒ 211,-.

Huybert Martens van der Laak is geboren te Mierlo op 13-06-1739 als zoon van Martinus van der Laeck en Johanna Huybert Aerts van Gansewinckel en broer van Petrus Marten van der Laak (zie Voormalig huis B63). Hij is op 30-09-1764 te Mierlo getrouwd met Maria Francisci Maas, geboren te Stiphout op 26-11-1740 als dochter van Francis Maes en Joanna Maria Sleurs:

02

Het gezin van Huybert Martens van der Laak en Maria Francisci Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 13-07-1765 Kind Asten ±1765
2 Martina Asten 31-08-1766 Kind Asten ±1766
3 Antonius Asten 27-07-1767 Kind Asten ±1767
4 Antonius Asten 28-09-1769 Mierlo 28-05-1797
Hendrien Vlemings
Mierlo 06-08-1826
5 Johannes Asten 31-10-1771 Asten 02-02-1806
Helena Kuypers
Vlierden 06-08-1833
6 Henrica Asten 16-01-1774 Asten 03-02-1799
Adriaan Jacob Dirks
Asten 27-01-1861
7 Franciscus Asten 24-07-1777 Kind Asten 11-04-1793
8 Johanna Asten 27-11-1779 Asten 24-02-1811
Godefridus Verrijt
Asten 05-08-1833 zie Kennisstraat 5

Volgens de bewoningsgeschiedenis over 1771-1798 is Huijbert van der Laak eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 3 Ommelsche Bosch
1771 Huijbert van der Laak Huijbert van der Laak
1776 Huijbert van der Laak Huijbert van der Laak
1781 Huijbert van der Laak Huijbert van der Laak
1798 Huijbert van der Laak Huijbert van der Laak
1803 Antonij van der Laak Adriaan Jacobs

In 1800 verkoopt Huybert van der Laak het huis aan zijn zoon Antoni en hier boven is te zien dat diens zwager Adriaan Jacobs in het huis woont:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 157 verso; 13-06-1800:
Huybert van der Laak verkoopt aan zijn zoon, Antoni Huybert van der Laak, wonende te Mierlo, al zijn vaste goederen een huis, hof en aangelag in de Ommelsche Bosch. 6 lopense.

Huybert Martens van der Laak is op 07-01-1808 te Asten overleden en Maria Francisci Maas is te Deurne op 08-10-1819 overleden. Volgens de verpondingen van 1810 is Antoni van der Laak eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 49 verso:
Antoni Huijbert van de Laak bij transport 13-06-1800. Huijbert van de Laak. Nummer 3 huijs, hof en aangelag 6 lopense.

Anthonij van der Laak verkoopt het huis aan zijn zwager Adriaan Jacobs:

Notarieel Archief 48-68 Asten 21-02-1825:
Anthonij van der Laak, wonende te Mierlo verkoopt aan Adriaan Jacobs, een huis en aangelag op Ommelsche Bosch, groot 1bunder 15 roede 15 el, ene zijde weduwe Willem Swinkels.

In het kadaster over de periode 1811-1832 staat Adriaan Jacobs als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B69:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 20 el, Ommelsche bos, klassen 7.
Eigenaar: Adriaan Jacobs.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

05

Hendrina Huberti van der Laak is geboren te Asten op 16-01-1774 en is op 03-02-1799 te Asten getrouwd met Adriaan Jacob Dirks, geboren te Vlierden op 18-03-1775 als zoon van Jacobus Dirckx en Anna Maria van Heugten:

06

Het gezin van Adriaan Jacob Dirks en Hendrina Huberti van der Laak:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 29-11-1799 Ongehuwd Asten 16-07-1843
2 Francis Asten 27-05-1801 Asten 11-02-1831
Petronella van Helmond
Asten 25-12-1866 zie Voormalig huis F1467
3 Joanna Maria Asten 17-03-1803 Asten 09-06-1827
Joannes Welten
Deurne 04-04-1884 Bottel te Deurne
4 Martina Asten 17-06-1805 Kind Asten ±1805
5 Martina Asten 11-10-1807 Ongehuwd Asten 10-01-1876
6 Henrica Asten 23-07-1809 Asten 03-02-1837
Joannes van Heugten
Asten 13-12-1877 zie Antoniusstraat 32
7 Johannes Asten 14-04-1811 Kind Asten 28-06-1814
8 Johanna Asten 23-06-1813 Asten 08-06-1841
Joannes Vermeulen
Asten 18-04-1892
9 Catharina Asten 31-07-1815 Asten 16-02-1849
Theodorus Dannenberg
Asten 01-03-1875 zie Voormalig huis E132

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Hendrina van der Laak als weduwe, Adriaan Jacobs is op 24-03-1853 te Asten overleden, in het huis met huizingnummer B87:

07

Hendrina van der Laak overlijdt te Asten op 27-02-1861 en haar dochter Johanna Jacobs, geboren te Asten op 04-06-1813 komt vanuit Voordeldonk (zie Voordeldonk 75) daarna in het huis met dan huizingnummer B91 wonen. Zij is op 08-06-1841 te Asten getrouwd met Johannes Vermeulen, geboren te Asten op 01-11-1817 als zoon van Petrus Vermeulen en Catharina Bax (zie Voordeldonk 75). Haar zus Martina Jacobs, geboren te Asten op 11-10-1807, woont bij tot haar overlijden te Asten op 10-01-1876, haar in.

Johannes Vermeulen is op 25-10-1873 te Asten overleden en Johanna Jacobs woont daarna in dit huis in bij neef Johannes Loomans, die het huis heeft overgenomen. Johanna Jacobs overlijdt op 18-04-1892 te Asten, linksonder de overlijdensakte van Johannes Vermeulen en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Johanna Jacobs.

Johannes Loomans is geboren te Asten op 02-11-1846 als zoon van Godefridus Loomans en Elisabeth van Bussel (zie Wolfsberg 62). Hij is op 03-02-1874 te Asten getrouwd met Maria Anna van Heugten, geboren te Asten op 07-04-1846 als dochter van Johannes van Heugten en Hendrica Jacobs (zie Antoniusstraat 32).

Bij de aanleg van de grintweg van Asten naar Deurne is de grond herverdeeld en krijgt het huis met land kadasternummer B1212, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Voor de aanleg van die weg werd eind 1879 subsidie toegekand aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-11-1879:

Ook over de periodes 1879-1890 (B89), 1890-1900 (B89), 1900-1910 (B85), 1910-1920 (B83) en 1920-1930 woont Johannes Loomans met zijn gezin in het huis. Het laatste huizingnummer is B85 en staat ook bekend als Deurnescheweg 5:

08

09 10

Linksboven een foto van Johannes Loomans en rechtsboven van Maria Anna van Heugten. Hun zonen Adrianus en Franciscus zijn rond de eeuwwisseling voor de priesteropleiding naar Terheijden verhuisd.

In de Leidse courant van 08-03-1969 het 65-jarige jubileum van zoon Adrianus (pater Sigismundis).

11

Op de linker foto de kinderen Elisabeth (Beth) Loomans, Adriaan (pater Sigismundus), Godefrida (Frieda) en Johanna (Hanne) Loomans en op de foto rechts de kinderen Hendrikus (Driek) Loomans, Adriaan (pater Sigismundus) Loomans, Jacobus (Kobus) Loomans en Ludovicus (Louis) Loomans in Tilburg 25-01-1962. Onder 2 jubilea van Adrianus Loomans in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 31-12-1928 en 31-12-1928:

12 13
14 15

Maria Anna van Heugten is op 14-04-1919 te Asten overleden en Johannes Loomans is te Asten op 31-10-1925 overleden en hieronder het bidprentje van Maria en de overlijdensakte van Johannes:

16 17

Na hun overlijden wordt zoon Johannes (Jan) Loomans, geboren te Asten op 06-07-1876 hoofd van het huis. Samen met zijn broer Hendrikus en zussen Godefrida en Johanna woonde hij daarna in het huis. Rond 1931 wordt de boerderij gesloopt en vindt er een herbouw plaats, resulterend in kadasternummer B1527, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Deurnescheweg 5:

18

Johannes Loomans is ongehuwd op 12-09-1954 te Asten overleden. Hendrikus (Driek) Loomans is op 15-11-1967 te Asten overleden, Godefrida (Frida) Loomans is op 18-07-1972 te Asten overleden en Johanna (Hanne) Loomans is overleden. Hieronder enkele bidprentjes:

19 20

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1931 daterende woning met adres Ommelse Bos 15, waarvan hieronder een streetview:

21

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Joost Dircx Asten ±1615 Joost Dircx Asten ±1615
1680 Wilbort Verberne Lierop ±1650 Antonis van der Linden ±1655
1709 Wilbort Verberne Lierop ±1650 Goort van Bussel en Willem Willems ±1655
1725 Maria Wilberts Asten 23-03-1660 Peter Roijmans
Ommelsche Bosch huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Wilbert Verberne Lierop 16-01-1690 Peter Roijmans Asten 05-01-1691
1741 kinderen Wilbert Verberne Lierop 16-01-1690 Peter Roijmans Asten 05-01-1691
1746 kinderen Wilbert Verberne Lierop 16-01-1690 Peter Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1751 kinderen Wilbert Verberne Lierop 16-01-1690 Peter Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1756 Jan en Willem Verberne Lierop 28-01-1695 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1761 Jan en Willem Verberne Lierop 28-01-1695 Leendert Gerven Asten ±1709
1766 Jan en Willem Verberne Lierop 28-01-1695 Jan van Kessel Mierlo 03-10-1735
1771 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739
1776 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739
1781 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739
1798 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739 Huijbert van der Laak Mierlo 13-06-1739
1803 Antonij van der Laak Asten 28-09-1769 Adriaan Jacobs Vlierden 18-03-1775
Kadasternummer B69
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B69 1832-1861 Adriaan Jacobs Vlierden 18-03-1775
B69 1861-1874 Jan Vermeulen Asten 01-11-1817
B69 1874-1881 Johannes Loomans Asten 02-11-1846
B1212 1881-1930 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 vereniging
B1527 1930-1938 Johannes Loomans Asten 06-07-1876 nieuwbouw
Deurnescheweg 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1859 Adriaan Jacobs Vlierden 18-03-1775 Hendrina van der Laak Asten 16-01-1774 24-03-1853
B87 1859-1869 Hendrina van der Laak Asten 16-01-1774 weduwe van Jacobs 07-02-1861
B91 1869-1873 Jan Vermeulen Asten 01-11-1817 Johanna Jacobs Asten 04-06-1813 05-10-1873
B91 1874-1879 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 Maria Anna van Heugten Asten 07-04-1846
B89 1879-1890 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 Maria Anna van Heugten Asten 07-04-1846
B89 1890-1900 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 Maria Anna van Heugten Asten 07-04-1846
B85 1900-1910 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 Maria Anna van Heugten Asten 07-04-1846
B83 1910-1920 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 Maria Anna van Heugten Asten 07-04-1846 14-04-1919
B85 1920-1925 Johannes Loomans Asten 02-11-1846 met kinderen 31-10-1925
B85 1925-1930 Johannes Loomans Asten 06-07-1876 met broer en zussen
5 1930-1938 Johannes Loomans Asten 06-07-1876 met broer en zussen

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2023, 10:45:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen