logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B54

Dit huis behoort toe aan Antonius Josephs Verdeuseldonck, geboren rond 1640 en rond 1670 te Vlierden getrouwd met Theodora Lamberta Verhaseldonck. Na haar overlijden, is hij op 06-11-1677 te Asten hertrouwd met Johanna Aerts Verrijt:

Juncti sunt matrimonio Antonius Josephs Dornensis et Joanna Aerts Verrijt Astensis; testes Michael van de Cruijs et Arnoldus Fransen Verrijt.

In huwelijk verbonden Antonius Josephs uit Deurne en Joanna Aerts Verrijt uit Asten; getuigen Michael van de Cruijs en Arnoldus Fransen Verrijt.

01

Het gezin van Antonius Josephs Verdeuseldonck met Theodora Lamberta Verhaseldonck en met Johanna Aerts Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus* Vlierden ±1674 Vlierden 22-02-1705
Maria Verhees
2 Lambertus* Vlierden ±1676 Deurne 28-06-1706
Cathelyn Matyssen Bartels
Deurne 20-05-1708
Henrica Arnoldi Claus
3 Josephus Asten 28-09-1678 Deken Turnhout (B) 07-07-1753 **
4 Johannes Asten 24-05-1681 Kind Asten ±1681
5 Arnoldus Asten 24-05-1681 Kind Asten ±1681
6 Maria Asten 08-10-1683 Asten 30-01-1701
Jan Henderix van den Broeck
Asten ±1762 zie ook Voormalig huis B97
7 Christina Asten 03-07-1687 Kind Asten ±1687
8 Arnoldus Asten 28-04-1689 Ongehuwd Asten 24-04-1714
9 Johanna Maria Asten 07-06-1692 Ongehuwd Asten 04-05-1714

*  kinderen uit het eerste huwelijk
**  Josephus Verdeuseldonck wordt door Hendrik Nicolaas Ouwerling als beroemde Astenaar genoemd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-05-1915 en ook in het boek Turnhout in het verleden en het heden, deel 2, 1904-19051 komen we hem tegen:

Volgens de verpondingslijst van 1680 woont Antonij Josephs in het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 10 voorzijde:
Antonij Josephs.

Antonij Josephs heeft verschillende schulden:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 54 verso 13-09-1707:
Wij, ondergeschreven, verklaren dat wij in september 1706 zijn geweest ten huize van Antonis Josephs, aan den Ommelschen Bosch. En deze Antonis Josephs, in presentie van Hendrick Canters en Meester Arnoldus Swinckels, advocaet, hebben horen verklaren dat hij aan Hendrick Canters 10 gulden 1 stuiver schuldig bleef terzake van geleende penningen en aan Jan van Riet 20 gulden deselve meer hadde aen hem uytgegeven als hij op sijn verpondinghboeck van den jaere 1687-1688 van de lieden hadden ontvangen ende dander 10 gulden wegens sijne gedaene devoiren ende salaris. Antonis Josephs en Hendrick Canters hebben dan afgesproken dat ieder zijn eigen verpondingsboek zou verantwoorden en daarvoor instaan. Enzovoort. Was getekend: Hendrick Tho poel, Jan van Riet, Philips van Heusden, Joost Roefs.

In 1709 is Antonis Josephs nog steeds eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 16:
Antonis Josephs.

Antonis Josephs Verdeuseldonck is op 08-06-1720 te Asten overleden. Dochter Maria Verdeuseldonck, geboren te Asten op 08-10-1683 is op 30-01-1707 te Asten getrouwd met Johannes Hendrix van den Broeck, geboren te Vlierden rond 1680:

Compareerde voor schepenen ondergebnoemd Jan Hendrix van den Broeck sijnde ouderdom ontrent 26 jaeren, geboortig tot Vlierden ende woonende tot Vlierden ende Maria dochter Antonij Verdeusseldonck geboortig ende woonagtig alhier binnen Asten haere ouderdom ontrent 23 jaeren versoeckende hun drie sondaagse proclamatien omme dezelve gedaen sijn in de houwelijkse staet te worden bevestigt. Actum di 15 januarij 1707.
Ende de voorschreven proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde soo sijn de voornoemde persoonen getrouwt, dij ... janaurij 1707.

Rechtsonder: 1707 Januarij 15; contraxerunt sponsalia Joannes van den Broeck et Maria Verdeusseldonck; testes Joost van den Broeck et Arnoldus Verdeusseldonck. 30; juncti sunt matrimonio Joannes van den Broeck et Maria Verdeusseldonck; testes Judocus van den Broeck et Arnoldus Verdeusseldonck.

15 januari Januarij; ondertrouwcontract tussen Joannes van den Broeck en Maria Verdeusseldonck; getuigen Joost van den Broeck en Arnoldus Verdeusseldonck. 30; in huwelijkse echt verbonden Joannes van den Broeck en Maria Verdeusseldonck; getuigen Judocus van den Broeck en Arnoldus Verdeusseldonck

Het gezin van Johannes Hendriks van den Broeck en Maria Verdeuseldonck:
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-06-1708
2 Christina Asten ±1710 Mierlo 19-05-1754
Johannes Janssens
3 Hendrick Asten ±1712 Ongehuwd Asten 23-06-1755
4 Johanna Asten 15-04-1715 Vlierden 20-07-1738
Antonius Verouden
Vlierden ±1760 zie Voormalig huis B97
5 Maria Asten 04-08-1717 Vlierden 09-02-1744
Marcellus Neerven
Asten 31-12-1791
6 Catharina Asten 24-04-1719 Vlierden 17-11-1751
Jan Huybers van Gansewinckel
Mierlo 23-01-1779
7 Antonius Asten 26-08-1721 Deurne 03-06-1753
Maria Eymert Goossens
Liessel 28-12-1785

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont het gezin met vier kinderen in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717: Jan van de Broeck, Marij de vrouw, Francis de knegt en Lijsbet de meijt. Jan, Hendrick, Kristien en Jenneke.

Johannes van den Broeck is op 11-12-1738 te Asten overleden en Maria Verdeuseldonck wordt bij de verponding genoemd als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 53 voorzijde: Maria Verdeuseldonck, weduwe Jan van den Broeck. Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 4 Ommelsche Bosch
1736 Jan van den Broek Hendrick Baekermans
1741 weduwe Jan van den Broek weduwe Jan van den Broek
1746 weduwe Jan van den Broek weduwe Jan van den Broek
1751 weduwe Jan van den Broek weduwe Jan van den Broek
1756 weduwe Jan van den Broek Aalbert Roijmans
1761 weduwe Jan van den Broek Aalbert Roijmans

De huurder Hendrik Jan Bakermans dient achterstallige huur te betalen en later wordt hij uit het huis gezet en woont Maria Verdeuseldonck er samen met haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 74 voorzijde, 08-07-1738:
Gerrit van Riet, vorster, namens Maria Verduyseldonk weduwe van Jan van den Broek, legt beslag op de schaare van rogge en boekweit, staande op de erve van voornoemde Maria Verduyseldonk, in huur en gebruik bij Hendrik Jan Bakermans en aan hem competerende, om daaraan te verhalen de verschuldigde en achterstaande huur of pachtgelden ter somme van 40 gulden en 21 vat rogge mitsgaders tot verhaal van de lands- en gemeentelasten over 1735-1736-1737 met de kosten van dien.

In het onvolprezen boek Vlierdens Verleden van Henk Beijers2 staat de volgende passage:

Het was vroeger verboden om zonder toestemming meel van Vlierden naar Asten te vervoeren. In Asten gold het molendwangrecht, dat betekende dat men zijn granen in het dorp zelf moest laten malen. De weduwe van den Broek was molenaresse in Vlierden en eigenaresse van een boerderij op de Ommelsche Bosch onder Asten. De pachter moest uiteraard zijn granen bij de Vlierdense mulderin laten malen, maar graan en meel moesten dan wel over de gemeentegrenzen gesmokkeld worden. Op 14 februari 1754 werd voerman en muldersknecht Willem Verdeuseldonk door de Astense ondervorster aangehouden toen hij om half acht 's avonds met een kar met zes of zeven zakken meel over de Belgerense brug op Astens grondgebied kwam. Peter Aalbers, die als knecht op de hoeve van de mulderin werkte, liep, met één hand op zijn rug, echter steeds achter de ondervorster aan die daarvan behoorlijk zenuwachtig werd. Op een gegeven moment was de ondervorster zo in beslag genomen door de bewegingen van Aalbers dat Verdeuseldonk zijn kans schoon zag, paard en wagen keerde en naar het veilige Vlierden vluchtte.

Maria Verdeuseldonck verhuurt haar boerderij aan Albert Roymans, wiens gezinsreconstructie elders is beschreven (zie Voormalig huis B63). Zelf bewoont ze een kamer in het huis:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 133 verso; 19-12-1754:
Maria Verduyseldonk, weduwe Jan van den Broek geassisteerd met Marcelis van Neerven, te Vlierden, geeft in huur aaan Aalbert Jan Roymans huis, schuur en stallen, hof, wei- en landerijen aan den Ommelse Bosch. Zoals thans door de verhuurster wordt bewerkt met uitzondering van een stuk groes de Mortel, een klein drieske den Boschdries, de kamer en een hof voor aan de deur. Indien de verhuurster komt te overlijden of zelf niet gebruiken kan zal de huurder kamer en hof ook mogen gebruiken. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 22,- per jaar en 22 vat rogge per jaar en daarenboven een suykerbroot. De lasten zijn voor de huurder. Te dekken 3 vijm dakstro per jaar. Borgen zijn Peter Aalbers en Dirk Haasen. Opmerking: Aalbert Jan Roymans wordt in deze acte ook gescheven als Aalbert  Meusse Roymans. 

Maria Verdeuseldonck is als weduwe van Jan van den Broek, rond 1762 waarschijnlijk te Vlierden overleden en Albert Roymans verhuist naar een nabij gelegen boerderij (zie Voormalig huis B63). Kort daarna verkopen de kinderen de bomen bij het huis van hun ouders. De meeste kinderen wonen niet meer in de buurt:

Asten Rechterlijk Archief 155, 05-05-1763:
Marcelis Neerven getrouwd met Maria van den Broek, te Vlierden, Jan Jansen getrouwd met Christina van den Broek, Jan Huybers van Gansewinkel getrouwd met Catarina van den Broek, beiden te Mierlo, Jan Antoni Verouden, Jenneke van den Broek, te Mierlo alsmede Peter Goossens, te Deurne samen de eerste comparant als momboiren over Jan en Eymert kinderen van Antoni van den Broek. De eerste drie wegens hun vrouws kinderen en Jan Verouden en de voorschreve twee onmondigen als kindskinderen. Allen erven van wijlen Jan van den Broek en Maria Verdeuseldonk overleden en gewoond hebbende te Vlierden. Zij verkopen een partij zwaare, schoone eyke en andere boomen staande op hun gronden aan den Ommelse Bosch. 56 kopen 125 bomen ƒ 204,-.

Dochter Maria Janse van den Broek, geboren te Asten op 04-08-1717 is op 09-02-1744 te Vlierden getrouwd met Marcelis Jacobs van Neerven, geboren te Vlierden op 30-08-1714 als zoon van Jacobus Gerardi Neerven en Anthonia Marcelli:

Contraxerunt coram me matrimonium Marcelis Neerven et Maria van den Broeck conjugum; testes Jacobus Neerven et Henricus van den Broeck.

Huwelijkscontract voor de echtelieden Marcelis Neerven en Maria van den Broeck; getuigen Jacobus Neerven en Henricus van den Broeck.

03

Het gezin van Marcelis van Neerven en Maria van den Broek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-04-1745 Ongehuwd Vlierden 22-04-1812
2 Franciscus Asten 16-01-1747 Kind Asten ±1747
3 Maria Asten 20-04-1748 Budel 21-05-1786
Jan Theeuwen
Budel 04-12-1809
4 Antonius Vlierden 29-07-1750 Ongehuwd >1796 Soldaat
5 Helena Vlierden 24-01-1752 Kind Vlierden ±1752
6 Helena Vlierden 07-05-1755 Budel 03-03-1793
Gaspar Dominicus Dens
Vlierden 15-07-1827
7 Henrica Vlierden 21-04-1758 Ongehuwd Vlierden 21-09-1825

Marcelis van Neerven is rond 1763 te Vlierden overleden en Maria van den Broek zit met schulden:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 225, 18-10-1766:
Maria Janse van den Broek, weduwe Marcelis Jacobs van Neerven, te Vlierden, is schuldig aan Eduard Dirk Gallas, schepen, te Helmond ƒ 500,- à 3% om gelijke ƒ 500,- af te lossen aan Jan Jansen, molenaar, te Vlierden. Schepenen van Vlierden geven toestemming tot het aangaan van hieruit ondermeer:
Bij scheiding en deling, in 1763, van de goederen Jan van den Broek en Maria Verdeuseldonk door Maria Verdeuseldonk als langstlevende nagelaten is haar man nomen uxoris toegevallen een huis met de teul- en hooilanden aan den Ommelsen Bosch en uit te keren aan de boedel ƒ 340,-. Deze ƒ 340,- en nog enige andere schulden ter waarde van ƒ 160,- zijn door Jan Jansen, hun zwager, betaald, met de bedoeling om dit dadelijk schriftelijk vast te leggen. Haar man is daarop overleden, haar met een aantal kinderen achterlatende, zo dat zij niet in staat was te restitueren. Omdat Jan Jansen echter steeds op securiteit aandrong is ons verzocht om bovenstaande lening af te mogen sluiten. Toestemming hebben ook verleend Jan van Ganzenwinkel en Francis van Hugten als naaste vrienden van de minderjarige kinderen.

Maria van den Broek is daarna teruggekeerd naar het ouderlijk huis aan de Ommelse Bosch:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 4 Ommelsche Bosch
1766 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven Francis Verreijt
1771 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts
1776 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts
1781 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts

Bewoner Francis Marcelis Verrijt is geboren te Asten op 29-07-1706 als zoon van Marcelllus Teunis Verrijt en Johanna Jansen (zie Oostappensedijk 54). Hij komt rond 1765 vanuit een ander huis in Ommel (zie Voormalig huis B507) hier wonen en heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 98, 29-09-1766:
De drost, aanlegger contra Francis Verreyt aan den Ommelse bosch is ƒ 7-18-8 schuldig aan de Gemene Middelen over de periode october 1763-1764.

Francis Marcelis Verrijt vertrekt rond 1770 naar de Stegen (zie Stegen 76).

Daarna is medebewoner Gerardus Willem Aarts, geboren te Vlierden op 30-04-1747 als zoon van Wilhelmus Aarts Haanackers en Joanna Claes van den Kerckstap. Hij is op 26-01-1771 te Vlierden getrouwd met Christina Francis Meulendijk, geboren te Deurne op 28-09-1748 als dochter van Franciscus Meulendyk en Maria Adriana van den Broek.

Het gezin van Gerardus Willem Aarts en Christina Francis Meulendijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Vlierden 08-1772 Kind Vlierden 01-11-1772
2 Joannes Vlierden 10-10-1773
3 Henrica Asten 18-05-1775 Deurne 10-07-1796
Arnoldus Dirk Jacobs
Vlierden 28-12-1858
4 Magdalena Asten 29-09-1777 Deurne 29-07-1798
Peter van Gog
Deurne 11-06-1824 *
5 Arnoldus Asten 22-06-1779 Asten 07-02-1817
Anna Maria Martinusse
Asten 28-12-1846 zie Jan van Havenstraat 32 en 36
6 Wilhelmus Asten 03-09-1781 Deurne 02-07-1815
Adriana van Doorne
Deurne 26-06-1847
7 Francisca Asten 29-03-1783
8 Franciscus Asten 19-06-1785

*  ook bekend onder de naam Helena

Christina Francis Meulendijk is als Christina Gerardus Aerts op 08-06-1787 te Asten overleden en Gerardus Willem Aarts verhuist in 1792 naar Deurne en is aldaar op 17-09-1814 overleden.

Eigenaar Maria van den Broeck, als weduwe van Marcelis van Neerven, moet het een en ander verkopen om rond te komen:

Asten Rechterlijk Archief 153, 13-07-1774
Maria van den Broek, weduwe Marcelis Neerven, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt eenige rogge en gras te velde. 7 kopen met opbrengst ƒ 127,-.
Maria van den Broek, weduwe Marcelis Neerven, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt meubilaire en andere goederen, onder andere twee koeien ƒ 37,-. Totale opbrengst ƒ 120,-

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 71 verso, 04-11-1776:
Maria van den Broek, weduwe Marcelis Neerven, Jan Neerven, te Someren, Francis Neerven en Antoni Neerven, soldaat, deze drie meerderjarige kinderen van voornoemde weduwe zijn schuldig aan Gerrit Welten, te Vlierden ƒ 100,- à 3½%. Marge: 06-03-1781 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 176, 06-03-1781:
Maria van den Broek, weduwe Marcelis Neerven, Jan Neerven, te Vlierden, Francis Neerven, te Liessel. Zij zijn schuldig aan Antoni Timmermans ƒ 200,- à 3½% om ƒ 100,- af te lossen op obligatie de dato 04-11-1776, ƒ 50,- aan de weduwe Antoni van den Broek, te Vlierden en ƒ 50,- aan Jelis van Hugten, te Vlierden. Marge: 23-11-1792 gelost.

Maria van den Broek reist naar Budel voor het huwelijk van haar dochter Maria:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 56, 19-05-1786:
Ontlastbrief voor Buedel ten behoeve van Maria Marcelis Neervens, geboren en wonende te Asten.

Een zwager van medebewoner Gerardus Willem Aarts heeft zich vergrepen aan dochter Helena:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 61, 24-09-1791:
Helena Neervens, 34 jaar, geboren te Vlierden, wonende te Asten.
Of zij, comparante, in 1790, in de Hooymaand van junius of julius geen vleeselijke conversatie heeft gehad met Arnold Francis Meulendijk?
Helena Neervens antwoordt bevestigend.
Of zij daartoe niet is gebracht geworden met schone woorden van trouwbeloften?
Helena Neervens antwoordt ontkennend.
Of Arnold Francis Meulendijk en zijn zwager, Gerrit, in dit jaar, 1791, circa 3 weken voor Pasen met een kar hebben gebracht, haar comparante, te Horst, bij Engel Engels alias Geurts, zwanger zijnde en dat Arnold Francis Meulendijk en zijn zwager niet een accoord hebben gemaakt met Engel Engels dat zij voor het verplegen van haar, comparante, elke maand zouden betalen ƒ 4-10-0?
Helena Neervens antwoordt bevestigend.
Dat Arnold Francis Meulendijk en zijn zwager, Gerrit, ten huize van Engel Engels hadden raed gehouden hoe het kind, welke zij, comparante, zou baren genoemd zou worden en dat daarvan een briefke gemaakt is dat van dit kind de vader was Jan van de Veen?
Deponente zegt dat zij ten huize van Engel Engels wel heeft horen zeggen dat door Arnoldus Francis Meulendijks en zijn zwager, Gerrit Aarts, alhier wonende, raad gehouden was dat de vader van het kind, dat zij zou baren, zou worden genaamd Peeter van de Veen. Zij heeft echter geen kennis aan de persoon van de Veen.
Of zij, comparante, niet aan Arnoldus Francis Meulendijks had gevraagd of het nog lang zou duren voor zij zou kramen. Hij, Arnold, heeft toen gezegd: "Dat kunt gij ligt nareekenen in de Hooymaand is het geschiet"?
Helena Neervens antwoordt bevestigend.
Of zij, comparante, niet dikwijls tegen Margareta Engels, dochter van Engel Engels en tegen meer andere vrouwspersonen heeft gezegd dan dat niemand anders van haar kind de vader was dan Arnoldus Francis Meulendijks, uit Deurne op het Vloeyend?
Helena Neervens antwoordt bevestigend.
Of zij, comparante, niet de 10e september is vertrokken van Horst naar haar moeder die haar benoodigt hadden en wonende aan Ommelschen Bosch?
Helena Neervens antwoordt bevestigend en zij bevestigd een en ander onder eede.

In het dooparchief van de Sint Lambertuskerk in Horst vinden we de doopakte van het kind terug:

Marcellis Catharina filia illegitima Helena Neervens, quo in gravidata huc in Horst ex Deurne in maje satii sylvo ducensi advenit et in puerperio patrem declainvit Petrum van de Veen. Susceptores Engelbertus Engels in cujus adibus prolemenixa est et Cornelia Ridders una aprilis natus et renata est.

Catharina Marcellis onwettige dochter van Helena Neervens, die zwanger zelfstandig vanuit Deurne naar Horst is gekomen, verklarende in het kraambed dat Peter van Veen de vader was. Getuigen Engelbert Engels en Cornelia Ridders bij hen in huis bevallen en op een april geboren.

04

Maria van den Broek is als Mie Cornelus Neervens op 31-12-1791 op 75-jarige leeftijd te Asten overleden:

Mie Cornelus Neervens, Mie staat voor Marie en Cornelus had moeten zijn Marcelis.

05

De kinderen van Marcelis Neerven en Maria van den Broek verkopen het huis en uiteindelijk wordt Marcelis Petri Berkers de eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 129 voorzijde 24-09-1792:
Provisioneel op 08-10-1792 definitief, Jan Theeuwen man van Maria Neervens, wonende te Budel, Francis en Hendrien Neervens, wonende te Deurne, Helena Neervens, wonende te Budel geassisteerd met Jelis, wonende te Vlierden, Jan Neervens, wonende te Vlierden mede voor, Antony Neervens, zijn broeder, grenadier in het eerste battaillon van het Regiment van de Collonel de Petit, in garnizoen, te Leeuwarden. Allen kinderen van Marcelis Neerven en Maria van den Broek, beiden overleden. Zij verkopen aan Anthony Ramaar, secretaris, te Vlierden mede ten bate van Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester, te Asten, een huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ommelschen Bosch 2 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 150 verso, 28-07-1796:
Anthony Ramaer, secretaris te Vlierden en wonende te Helmond en Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester en koster, verkopen aan Marcelis Berkers: huis, stal, schuur, hof en aangelag te Ommelsche Bosch 8 lopense, 47 roede, land de Vlinkert 2 lopense, 20 roede, land de Horsakker 40 roede, land de Kamp 1 lopense, 23 roede, land Voorakker 5 lopense, 17 roede, waarvan 1 lopense groes, land Meerakker 2 lopense, 39 roede, groes Jacobsveltje 2 lopense, 34 roede, groes den Blukker 4 lopense, 34 roede, groes den Blukker 5 lopense, 39 roede, groes het Weyvelt 6 lopense, 36 roede, groes groote en kleyne Weyvelt 4 lopense, 49 roede, groes de Donk 3 lopense, 25 roede, groes Hoogendries 4 lopense, land Jacobsakker 2 lopense, 19 roede. Belast met ƒ 0-7-8 per jaar aan den Armen van Asten, ƒ 0-2-0 per jaar aan de Heer van Helmond, ƒ 0-8-0 per jaar aan het huis van Asten.
Koopsom ƒ 1785,-. Waarvan ƒ 1000,- à 4%. Gecasseert de dato 19-07-1802.

Marcelis Petri Berkers, is geboren te Asten op 25-02-1747 als zoon van Petrus Marceli Berckers en Elizabetha Henrick Tielens zie Voormalig huis C790. Hij is sinds 16-01-1783 weduwnaar van Catharina Petri Slaats, geboren te Asten op 12-03-1755 als dochter van Petrus Mathijs Slaats en Johanna Joannes van Dyck (zie Voormalig huis E856), met wie hij op 16-04-1780 te Asten getrouwd was. Hij is op 22-01-1786 te Asten hertrouwd met Anna Alberti Verheijen, geboren te Asten op 26-08-1764 als dochter van Albertus Verheyen en Maria Joannis Wilbers (zie Kasteellaan 1 tot en met 5):

06

Aangezien het Marcelis Petri Berkers zijn tweede huwelijk is, moet hij een inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden vastgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 43, 06-01-1786:
Staat en inventaris opgemaakt door Marcelis Berkers, weduwnaar van Catarina Slaats, wonende aan den Dijk voor Peternella, zijn onmondige kind. Hij wil hertrouwen met Anneke Aalbert Verheyen.
Onroerende goederen: De vader van de overleden vrouw en zijn vijf kinderen is aangekomen bij deling de dato 21-01-1773 huis, land en groes aan den Astense Dijk 48 lopense. De vader voor ½e deel en de kinderen met name Mattijs, Antoni, Anna Maria, Catarina en Maria elk voor 1⁄5e deel. Dit gedeelte komt nu toe aan zijn kind.
Roerende goederen: Onder meer vijf stoelen, een tafel, een kist, een bed, enige ketels, potten en pannen, vuurgerei, een paard, vier melkbeesten, twee lege beesten, landbouwgereedschap, circa 12 lopense met rogge bezaaid.
Schulden: Achterstaande huur en andere lasten ƒ 150,-

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 45 verso; 06-01-1786:
Marcelis Berkers, weduwnaar Catarina Slaats, wonende aan den Dijk geassisteerd met de grootvader van zijn kind, Peternella, te weten Pieter Slaats. Hij wil hertrouwen met Anna Aalbert Verheyden, minderjarige jonge dochter geassisteerd met Dirk Wilbers, haar voogden Jan Verheyden, haar broer. Zij maken huwelijksvoorwaarden.

De gezinnen van Marcelis Petri Berkers met Catharina Petri Slaats en met Anna Alberti Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella* Asten 01-01-1783 Asten 01-02-1807
Pieter Jan van den Eynden
Sint-Oedenrode 24-10-1857 zie ook Voormalig huis B68
2 Catharina Asten 01-05-1787 Kind Asten ±1787
3 Henricus Asten 02-03-1789 Kind Asten ±1789
4 Maria Asten 14-07-1791 Vlierden 18-06-1815
Theodorus Dirk Jacobs
Deurne 03-06-1854
5 Albertus Asten 02-12-1794 Asten 05-06-1835
Egidia Weijlaars
Deurne 28-01-1837
Anna Maria de Haert
Asten 02-10-1863 zie Voormalig huis B519
6 Henricus Asten 08-06-1797 Kind Asten ±1797
7 Elizabetha Asten 17-01-1800 Ongehuwd Nuenen 18-10-1830
8 Maria Agnes Asten 08-01-1803 Nuenen 31-01-1833
Peter de Louw
Gemert 03-01-1881
9 Johannes Asten 15-04-1806 Bakel 25-05-1850
Johanna van Gerwen
Mierlo 03-03-1883 Mierlo dorp

* kind uit eerste huwelijk van Marcelis Berkers met Catharina Slaats

Marcelis Petri Berkers is rond het einde van de 19e eeuw eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 4 Ommelsche Bosch
1798 Marcelis Berkers Marcelis Berkers
1803 Marcelis Berkers Marcelis Berkers

De verpondingen in 1810 beschrijven de bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 50:
Marcelis Berkers bij transport 28-07-1792. Antoni Ramaer en Hendrik Wildeman bij transport 23-11-1792. Jan, Francis, Antoni, Helena, Hendrien, Jan Theeuwen gehuwd met Maria kinderen ½ van en Maria van den Broek weduwe Francis Neerven ½ bij versterf 1791. Nummer 4 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In 1816 verhuurt Marcelis Petri Berkers het huis aan zijn schoonzoon:

Notarieel Archief 39-99 Asten, 17-12-1816:
Marcel Berkers verhuurt aan Theodorus Dirk Jacobs een huis, hof een aangelag op den Ommelschen Bosch, groot 8 lopense 22 roede, ene zijde Antonij van der Laak, andere zijde kinderen Peter van der Laak.

Marcelis Petri Berkers overlijdt te Asten op 24-08-1820 en Anna Alberti Verheijen op 23-09-1842 te Asten. In het archief van 1826 is een inventaris van het huis en bijbehorende grond gemaakt:

Brabant Historisch Informatie Centrum 17 inventaris 4104, 16-12-1826:
Een huis, hof en aangelag aan den Ommelschen-bosch, groot 8 lopense 22 roede, ene zijde Antonij van Laak en kinderen Peter van de Laak. Land de Vlinkert, 2 lopense 20 roede, ene zijde Pieter Jan van den Eijnden. Land en groes Voorakker, groot 5 lopense 17 roede, ene zijde Peter Roijakkers. Land Neerakker groot 2 lopense 39 roede, ene zijde Jan Martinussen en Pieter van den Eijnden. Groes Jacobsveltje groot 2 lopense 24 roede, ene zijde Peter van den Eijnden en volgende perceel. Groes den Bleeker groot 4 lopense 34 roede, ene zijde Antonij van de Laak en vorige perceel. Groes de Del groot 5 lopense 39 roede, ene zijde Antonij van de Laak. Groes Meiveld groot 6 lopense 36 roede, ene zijde Antonij van de Laak en weduwe Willem Swinkels. Groes de Mortel groot 3 lopense 24 roede, ene zijde kinderen Peter van de Laak, volgende perceel. Groes het Hogendries groot 4 lopense, ene zijde Peter Rooijakkers en Peter van den Eijnden. Groes de Donker 3 lopense 25 roede, ene zijde kinderen Peter van de Laak en vorige perceel. Land Jacobsakker groot 2 lopense, ene zijde Peter Rooijakkers.

In het kadaster over de periode 1811-1832 is Anna Alberti Verheijen als weduwe van Marcelis Petri Berkers de eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B54:
Huis, schuur en erf, groot 11 roede 40 el, Ommelsche bos, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Marcelus Berkers.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

07

08

Aangezien al hun kinderen elders wonen, buiten Asten of in Ommel, is het huis na het overlijden van Marcelis Berkers en Anna Verheijen en het vertrek van jongste zoon Johannes naar Mierlo niet meer bewoond geweest. Hieronder de overlijdensakte van de langstlevende Anna Verheijen:

09

Waarschijnlijk worden de goederen verkocht, zoals gemeld in de Noord-Brabander van 23-03-1843:

Volgens de kadastrale legger is Godefridus Rooijakkers de koper. Godefridus Rooijakkers is geboren te Asten op 26-05-1799 als zoon van Peter Rooijakkers en Martina Petri van der Laak (zie Voormalig huis B56). Hij is op 28-06-1821 te Asten getrouwd met Johanna Hurkmans, geboren op 11-11-1795 te Someren als dochter van Johannes Petri Hurkmans en Johanna Maria Franciscus Sleegers. Johanna Hurkmans is op 17-05-1858 te Asten overleden en zij woonden in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis B98). 

Na het overlijden van Godefridus Rooijakkers op 20-11-1863 komt het huis bij een scheiding en deling in handen van schoonzoon Johannes (Jan) Vinken, geboren te Asten op 23-09-1821 als zoon van Adrianus Vinken en Helena Hendrik Slegers (zie Voormalig huis A267). Hij is op 23-01-1846 te Asten getrouwd met Martina Rooijakkers, geboren te Asten op 23-03-1822 als dochter van Godefridus Rooijakkers en Johanna Hurkmans (zie Voormalig huis B98). Hoogstwaarschijnlijk zijn zij al vanaf hun huwelijk bewoner van het huis en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B88 en vanaf 1869 huizingnummer B92:

Johannes (Jan) Vinken overlijdt te Asten op 03-04-1870 en Martina Rooijakkers is op 01-03-1875 te Asten overleden. Na hun overlijden wordt zoon Johannes Vinken, geboren te Asten op 29-10-1848 en op 31-01-1880 getrouwd met Johanna Maria Nijnens, geboren te Asten op 07-03-1853 als dochter van Johannes Hendrikus Nijnens en Hendrika van Heugten (zie Voormalig huis B401), eigenaar en bewoner van het huis.

Hij sloopt de oude boerderij en laat rond 1872 een nieuwe boerderij met schuur bouwen met kadasternummer B1055, zie nevenstaande kadasterkaart.

Als rond 1880 de kunstweg van Asten naar Deurne over Ommel wordt aangelegd, moet de schuur wijken en wordt een nieuwe schuur ten noorden van de boerderij gebouwd. Ze krijgen het kadasternummer B1214, zoals te weergegeven op de middelste kadasterkaart.

Rond 1886 wordt de schuur tot woonhuis omgebouwd en krijgen de 2 huizen kadasternummer B1278 en B1279, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen de broers Johannes, Adrianus en Wilhelmus Vinken nog in het huis met huizingnummer B90:

Beide huizen, B1278 en B1279, worden hier verder besproken. Johannes Vinken verhuist rond 1886 naar het Ommels Horstje (zie Jan van Havenstraat 38), Adrianus Vinken bewoont het nieuwe huis met kadasternummer B1279 (zie Kadasternummer B1279) en Wilhelmus Vinken woont in het oorspronkelijke huis.

Kadasternummer B1278

De bewoner en eigenaar van dit huis wordt Wilhelmus Vinken, geboren op 01-03-1864 te Asten als zoon van Johannes Vinken en Martina Rooijakkers. Hij is op 05-01-1888 te Asten getrouwd met Arnoldina Mennen, geboren op 15-01-1863 te Asten als dochter van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). Volgens het bevolkingsregister van 1890-1900 wonen zij in huis B90:

Wilhelmus Vinken is door een ongeluk op 04-08-1911 om het leven gekomen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-08-1911:

Over de periode 1900-1910 is het huizingnummer B86 en over de periode 1910-1920 het huizingnummer B84 en over de periode 1920-1930 het huizingnummer B86 woont Arnoldina Mennen met haar gezin in het huis:

Arnoldina Mennen is op 19-05-1927 te Asten overleden en op 09-01-1928 vindt bij de notaris in Uden een scheiding van onroerende goederen plaats van de vijf nog in leven zijnde kinderen van Wilhelmus Vinken en Arnoldina Mennen:

5731, toegangsnummer 7654, inventaris nummer 172:
Scheiding van onroerende goederen onder Asten en Vlierden en een hypothecaire vordering tusschen 1. Martinus Vinken te Ommel, gemeente Asten; 2. Johannes Vinken te Asten; 3. Johanna Maria Vinken te Roermond; 4. Maria Johanna Vinken te Roermond en 5. Petrus Johannes Aarts te Ommel, gemeente Asten. Verdeelde baten ƒ 12000,-; ƒ 3000,- en ƒ 2000,-.

Dochter Francisca Vinken, geboren te Asten op 17-11-1896 komt in het huis wonen. Zij is op 17-02-1922 te Asten getrouwd met Petrus Johannes Aarts, geboren te Someren op 01-04-1895 als zoon van Petrus Aarts en Maria van de Broek. Petrus Johannes Aarts is dan eigenaar van het huis met huizingnummer B86 dat ook bekend staat als Deurnescheweg 7:

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin aan de Deurnescheweg 7:

In de Provinciale Noord Brabantsche Courant van 19-09-1936 een verslag van de raadsvergadering in Asten met de verkoop van 3 hectare grond aan Peter Johannes Aarts:

Francisca Vinken is op 01-05-1937 te Asten overleden en Petrus Johannes Aarts is op 30-03-1981 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het huis is rond 1953 verkocht aan de Provincie Noord-Brabant en vanwege de uitbreiding van de weg afgebroken.

Kadasternummer B1279

Het nieuwe huis met kadasternummer B1279 is in eigendom van en wordt bewoond door Adrianus Vinken, geboren te Asten op 15-11-1850 als zoon van Johannes Vinken en Martina Rooijakkers. Hij is op 15-06-1888 te Bakel hertrouwd met Anna Maria van de Ven, geboren op 22-04-1850 te Bakel als dochter van Godefridus van de Ven en Ida van Oorschot. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B90a:

10

Ook over de periodes 1890-1900 (B91), 1900-1910 (B87) en 1910-1920 woont Adrianus Vinken met zijn gezin in het huis met over laatstgenoemde periode het huizingnummer B85:

11

Rond 1911 is er nog een schuur bijgebouwd en krijgt het huis kadasternummer B1433, zoals weergegeven op de nevenstaande kadasterkaart.

Adrianus Vinken overlijdt te Asten op 17-04-1921 en rond 1922 wordt er op het erf van dit huis nog een nieuw huis bijgebouwd dat kadasternummer B1481 krijgt (zie Deurneseweg 39). Dit wordt bewoond door dochter Martina Vinken en Anna Maria van de Ven verhuist naar dat nieuwe huis.

Daardoor verandert ook het kadasternummer van het huis tot B1482, zoals zichtbaar is op de kadasterkaart geheel rechts. Dit huis blijft in haar eigendom tot haar overlijden op 24-08-1929 te Asten en gaat daarna over naar haar schoonzoon Theodorus Martens. Zij verhuren dit huis aan derden.

In het huis komt wonen Theodorus (Dorus) Maas, geboren te Vlierden op 22-04-1900 als zoon van Johannes Wilhelmus Maas en Johanna van Heugten. Hij is op 20-04-1928 te Asten getrouwd met Antonia (Tonna) Aarts, geboren te Asten op 22-07-1904 als dochter van Gerardus Aarts en Godefrida Berkers (zie Antoniusstraat 28 en 30). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B87 ook bekend staand als Deurnescheweg 9:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Theodorus Maas en Antonia Aarts met hun gezin in het huis op de Deurnescheweg 9:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-10-1935 de geboorte van dochter Godefrida en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-11-1939 hun vertrek naar Deurne:

14 15

Zij verhuizen eind 1939 naar Z181 in de Zeilberg. Theodorus (Dorus) Maas is op 18-04-1971 te Deurne overleden en Antonia (Tonna) Aarts is te Helmond op 26-08-1998 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden en een foto van Tonna:

16 17

18

Het huis wordt rond 1940 gedeeltelijk afgebroken. 

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Antoni Josephs Verdeuseldonck Vlierden ±1640 Antoni Josephs Verdeuseldonck Vlierden ±1640
1717 Johannes van den Broeck Vlierden ±1680 Johannes van den Broeck Vlierden ±1680
Ommelsche Bosch huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van den Broek Vlierden ±1680 Hendrick Baekermans Asten ±1685
1741 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683
1746 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683
1751 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683
1756 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Aalbert Roijmans Asten 09-03-1717
1761 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Aalbert Roijmans Asten 09-03-1717
1766 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven Asten 09-02-1744 Francis Verreijt Asten 09-09-1723
1771 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven Asten 09-02-1744 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts Asten 09-02-1744
1776 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven Asten 09-02-1744 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts Asten 09-02-1744
1781 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven Asten 09-02-1744 weduwe en kinderen Marcelis van Neerven en Gerrit Aarts Asten 09-02-1744
1798 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747
1803 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747
Kadasternummer B54
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B54 1832-1842 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 weduwe Berkers
B54 1843-1863 Godefridus Rooijakkers Asten 26-05-1799
B1055 1863-1870 Jan Vinken Asten 13-09-1821 herbouw
B1214 1870-1880 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 verbouw
B1214 1880-1886 Johannes Vinken Asten 29-10-1848
-B1278 1886-1927 Willem Vinken Asten 01-03-1864 splitsing
-B1278 1927-1938 Peter Johannes Aarts Someren 01-04-1895
B1279 1886-1911 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 splitsing
B1433 1911-1922 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 bijbouw
B1482 1922-1929 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850 vereniging
B1482 1929-1938 Theodorus Martens Asten 31-12-1885
Deurnescheweg 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 24-08-1820
1820-1842 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 weduwe Berkers 23-09-1842
1846-1859 Jan Vinken Asten 13-09-1821 Martina Rooijakkers Asten 23-03-1822
B88 1859-1869 Jan Vinken Asten 13-09-1821 Martina Rooijakkers Asten 23-03-1822
B92 1869-1870 Jan Vinken Asten 13-09-1821 Martina Rooijakkers Asten 23-03-1822 03-04-1870
B92 1870-1875 Martina Rooijakkers Asten 23-03-1822 weduwe Vinken 01-03-1875
B92 1875-1879 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 met broers en zussen
B90 1879-1886 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 Johanna Maria Nijnens Asten 07-03-1853 naar Ommel
B90 1886-1890 Willem Vinken Asten 01-03-1864 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863
B90 1890-1900 Willem Vinken Asten 01-03-1864 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863
B86 1900-1910 Willem Vinken Asten 01-03-1864 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863
B84 1910-1911 Willem Vinken Asten 01-03-1864 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863 04-08-1911
B84 1911-1920 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863 weduwe Willem Vinken
B86 1920-1927 Arnoldina Mennen Asten 15-01-1863 weduwe Willem Vinken 19-05-1925
B86 1927-1930 Peter Johannes Aarts Someren 01-04-1895 Francisca Vinken Asten 17-11-1896
7 1930-1938 Peter Johannes Aarts Someren 01-04-1895 Francisca Vinken Asten 17-11-1896 01-05-1937
Deurnescheweg 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Marcelis Berkers Asten 25-02-1747 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 24-08-1820
1820-1842 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 weduwe Berkers 23-09-1842
1842-1850 Johannes Berkers Asten 15-04-1806 ongehuwd naar Mierlo
1850-1859 onbewoond
1859-1887 onbewoond
B90a 1887-1890 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850
B91 1890-1900 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850
B87 1900-1910 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850
B85 1910-1920 Adrianus Vinken Asten 15-11-1850 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850 17-04-1921
B87 1920-1928 Anna Maria van de Ven Bakel 22-04-1850 weduwe Vinken naar B87a
B87 1928-1930 Theodorus Maas Vlierden 22-04-1900 Antonia Aarts Asten 22-07-1904
9 1930-1938 Theodorus Maas Vlierden 22-04-1900 Antonia Aarts Asten 22-07-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 14:18:31

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen