logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B55

Volgens onderstaand archiefstuk bezit Aert Philips Verrijt een huis op den Bosch en uit andere archiefstukken zijn de volgende gezinsreconstructies te maken.

Aert Philips Verrijt is geboren rond 1520 als zoon van Philip Verrijt en rond 1544 getrouwd met Aleyda Bruysten Gevarts, geboren rond 1520 als dochter van Bruysten Gevarts. Hieronder het gezin van Aert Philips Verrijt en Aleyda Bruysten Gevarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten ±1545 Asten ±1566
Peter Claessen van den Heytrack
Asten ±1625
2 Maria Asten ±1546 Asten ±1570
Joost Anthonis Rommen (Mennen)
Asten ±1604 zie Voormalig huis G432
3 Wilhelma Asten ±1547 Asten ±1568
Willibrordus van Brey
Asten ±1620
4 Dochter NN Asten ±1548 Asten ±1570
Bruysten Aerts
Asten ±1615 uit eerder huwelijk dochters
Godefrida en Wendelina
zoon Claes

Uit dit archiefstuk blijkt de afkomst van de vrouw van Aert Philips Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 61a folio 15; 05-04-1543:
Mathijs, Gevart ende Marcelis wettige zonen Bruysten Gevarts en Aert Philips Verrijt man en momboir van Aleit zijn vrouw wettige dochter van Bruysten voorschreven en Bonaventura Verweyen als man en momboir van Marie ook een dochter van Bruysten, hebben opgedragen aan Peter Bruystens van den Eynde twee mud rog erfpacht jaarlijks geldend door Dirck Claes alias op ten Berck.

Aert Philips Verrijt was schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 96 verso; 05-12-1555:
Voor ons schepenen is verschenen Philips van den Bergh vorster van deze bank te Asten. Philip heeft op zijn eed, die hij aan sheren hand gedaan heeft, verklaart inzake zekere ondervragingen van wege Gerard van Brey, pachter van de impost onzer Heer den Keyser, gedaan voor de schepenen aangaande zekere executie die hij als vorster op Joest van de Ghoer gedaan zou hebben en waarop hij de vorster voornoemd op zijn eed getuigd heeft dat hij Joest van de Ghoer niet verder meer zal richten inzake den leesten gebrauw ende want dan goettelyck en behoerlyck is, der waerheyt getuigenis te geven byzonder als men daertoe wettelyck word verzocht. Zo hebben wij schepenen van Asten Jan Jacops, Jan Thielen, Aert van Otterdijck, Bonaventura Verweyden, Peter Vereynseldonck, Aert Philips Verrijt en Lenart Bottelmans hier beneden van letteren van certificatie gehangen onzen gemeynen zegel ons schependoms. Gegeven 5 dagen in december 1555. 

Aert Philips Verrijt is rond 1556 overleden en zijn weduwe zoekt het recht voor een erfbrief: 

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 153 verso; 19-08-1557:
Aleyt weduwe Aert Philips Verrijt heeft versteecken Mathijs Jan Heynen van zijn antwoord tegen een erfbrief.

Aleyda Bruysten Gevarts heeft een betaling van 50 gulden gedaan:

Asten Rechterlijk Archief 62 folio133 verso; 01-02-1563:
Henrick Jan Jacops en Henrick Jan Costerszoon bekennen dat Aleyt weduwe Aert Philips Verrijt hen betaald heeft van de 50 gulden die hen aangestorven zijn van Heer Henrick Jacops priester zijnde een broer van Henrick Jan Jacops.

Aleyda Bruysten Gevarts koopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 65 folio 56 verso, 05-04-1569:
Jan Andries van de Zeylberch verkoopt aan Aleydis weduwe Aert Philips Verrijt en haar kinderen een cijns van 6 gulden uit huis, hof enzovoort tot Astappen, ene zijde Daniel Gobbel, andere zijde de erfgenamen Joest van Liessel, ene einde de Aa, andere einde de gemeynt. 

Aleyda Bruysten Gevarts is rond 1610 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in handen komt van schoonzoon Peter Claessen van den Heytrack, deels door vererving en deels door aankoop van een ander erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 99; 24-01-1611:
Peter Claessen van den Heytrack getrouwd met Catharina, Joost Anthonis Mennen getrouwd geweest met Marie, Aert Joost Anthonis Mennen, Willem Anthonis getrouwd met Aleyd, Jan, Tielman en Heylwich kinderen Joost Anthonis Mennen en Marie, Heer Gerardt Willems van Brey, priester, namens Wilhelma, zijn moeder, Peeter Lamberts getrouwd met Maria, Claes Bruysten Aerts voor deze, zijn zwager Peter voorschreven Wendelina, dochter Aert Bruystens geassisteerd met Peter Claes, Thielman Anthonisse Verrijt getrouwd met Godefrida mede voor hun kinderen. Allen kinderen en kleinkinderen en alzo erfgenamen van Aert Philips Verrijt en Aleyen, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peeter Claessen huis, hof en dries aan den Bosch, ene zijde kinderen Bruysten Aerts, andere zijde Heer Gerard voorschreven; land de Laerdryes, ene zijde erfgenamen Bruysten voorschreven, andere zijde Joost cum suis delers, ene einde erfgenamen Aert Berckers, andere einde de hofstad; land in de Camp, ene zijde erfgenamen Bruysten voorschreven, andere zijde Joost voorschreven, ene einde de straat, andere einde erfgenamen Aert Berckers; land die grote Ecker, ene zijde Joost voorschreven, andere zijde en einde erfgenamen Bruysten voorschreven, ene einde de gemeente; hooibeemd, ene zijde erfgenamen Bruysten voorschreven, andere zijde Joost voorschreven, ene einde Thijs van de Goir, andere einde erfgenamen Aert Berckers; groes het Weyvelt, ene zijde erfgenamen Bruysten voorschreven, andere zijde en einde Joost voorschreven, ene einde de Aa; land in den dries, ene zijde Heer Gerard voorschreven, ander einde de straat, ene en andere einde erfgenamen Bruysten voorschreven. Belast met 6 gulden per jaar aan Joost voorschreven cum suis te lossen met 100 gulden; 1 malder rogge per jaar aan het Onze Lieve Vrouwenaltaar in de Kerk van Asten; ½ kan wijn per jaar aan de Kerk van Asten; alle de grondcijns in het boek van Asten.
2e lot krijgen Peter Lamberts cum suis als erfgenamen van Bruysten Aerts het bakhuis en den dries, ene zijde Jan Jan Everts den ouden, andere zijde Peter Claes, ene einde de straat, andere einde de schuur; den bovenste Laerecker; den benedenste Laerecker; een deel in den Laeghenecker off Brugecker; een deel in de Camp; een deel int Hoyvelt; een deel int groot Weyvelt; een deel in de Laerdries.
3e lot krijgt Heer Gerart van Brey de schuur met de hofstad, ene zijde en einde Peter Claes, andere zijde en einde de straat; een deel in de Langhenecker of Brughecker; land in de Camp; een deel in de Hoybeempt; een deel in 't groot Weyvelt; een deel in de Laerdries. Belast met 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Peter Lamberts cum suid. Op 26-05-1622 zijn deze ƒ 4,50 per jaar gelost aan Peter Lamberts en Claes Bruysten, zijn zwager.
4e lot krijgt Joost Anthonis Mette de schaapskooi en de ondergrond, ene zijde en beide einden Frans Thonis Verrijt, andere zijde de straat; den Laerecker; een deel in de Langh- off Brughecker; een deel in de Camp; een deel in de Hoybeempt; een deel in de Weygroesse.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 117 verso; 14-03-1611:
Aert Joost Anthonis en Jan, zijn broeder met zijn momboir, Willem Thonis Gerarts man van Aleyda, Joost Jan Willems man van Heylwich. Zij verkopen aan Peter van den Heytrack al de goederen die hun ten deel gevallen zijn van wijlen hun moeder Maria, dogter van Aert Philips en Aleyda, zijn vrouw te weten een huis, hof, land, groes enzovoorts aen genen Bosch en gedeeld volgens de deling daarvan zijnde als sij seyden. De koper zal aan de momboiren van Jan Joosten ƒ 160,- betalen.
Naschrift: Aert Joost Anthonissen heeft ƒ 25,- ontvangen op 19-02-1622.

Dochter Catharina Aert Philips Verrijt is geboren rond 1545 en rond 1566 getrouwd met Peter Claessen van den Heytrack en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Goertke Asten ±1567 Asten ±1590
Aert Claessen
Asten ±1615 dochter Wendelke getrouwd
met Symon Symons

Peter Claessen van den Heytrack heeft een achterstand met betrekking tot schepenbrieven:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 526; 28-02-1601:
Peter van den Heytrack heeft een schepenbrief van 14 vat rogge per jaar en is 11 jaar achter.

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 555; 1602:
Peter van den Heytrack getrouwd met Catharina heeft een schepenbrief van 4 peter per jaar en is 6 pachten achter.

Peter Claessen van den Heytrack had echter ook verschillende goederen in Asten zijn belast met enkele guldens per jaar aan hem:

Asten Rechterlijk Archief folio 61 verso; 27-02-1610:
Goederen van Goris Frans Peters te Bussel belast met ƒ 9,- per jaar aan de vrouw van Peter van den Heytrack.

Asten Rechterlijk Archief folio 137 verso; 01-07-1611:
Goederen van Henrick Gerart Aerts op het Rinckvelt belast met ƒ 7,- per jaar aan Peter van den Heytrack.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 41 verso; 18-11-1614:
Goederen van Henrick Joosten Henricx en Anna te Voordeldonck belast met 3 gulden 12 stuiver per jaar aan Peter van den Heytrack.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 52 verso; 07-05-1615:
Erfgoederen van Frans en Geertruy te Ommel belast met 6 gulden per jaar aan Peter van den Heytrack.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 57 verso; 20-06-1615:
Erfgoederen van Aert Dericx en Mari te Aestappen belast met 14 gulden per jaar aan Peter van den Heytrack.

Peter Claessen van den Heytrack en zijn dochter Goertke verkopen het huis door aan Heer Geraert van Brey en Jan Willems Hendrickx van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 26 verso; 02-06-1619:
Peeter Claessen van den Heytrack man van Catharina en Symon Symons man van Wendelke, dochter van wijlen Aert Claessen waer moeder van was Goertken, dochter van de voorschreven Peeter. Zij verkopen aan Heer Geraert van Brey, priester en Jan Willem Hendricx hun deel in een heerdstadt met het huis daarop aen den Bosch. Jan Willem Hendricx is de hoeve mede gebruikende en bezittende. Belast met 24 stuiver jaarlijks aan de kinderen van wijlen Joost Tuenis Mennen waarvan Peeter Claessen zijn deel heeft verkregen.

Peter Claessen van den Heytrack heeft een beemd in de Leensel in gebruik:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-04-1625:
Extract uit het Bedeboek van Asten de dato 22-06-1621 tot en met 21-06-1622. Bedesetters zijn ThijsWillem Thijssen en Michiel Franssen. De beempden en groesen die alhyer van buytenlieden gebruyckt worden en waeraff die gebruycker geseten sijn:
Peter van den Heytreck van den beempt Hendrick Francken bij de Leensel 3½ stuiver.

Peter Claessen van den Heytrack en Catharina Aert Philips Verrijt zijn rond 1625 te Asten overleden.

Zus Wilhelma Aert Philips Verrijt is geboren rond 1547 en rond 1568 getrouwd met Willibrordus van Brey en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1569 Asten ±1590
Jan Willem Hendrickx van Heugten
±1600
2 Geraert Asten ±1571 Priester ±1638 zie Voormalige kerk G589

Willibrordus van Brey en Wilhelma Aert Philips Verrijt zijn voor 1600 overleden.

Zoon en priester Geraert Wilbrorts van Brey is geboren rond 1571 en komt geregeld in de Astense archieven voor:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 212; 02-03-1613:
Heylken, weduwe Henrick Jan Joosten, Frans, haar zoon, Henrick Peter Jacobs getrouwd met Elsbena. Zij verkopen aan Heer Gerart Wilbrorts van Brey, priester groes aen genen Bosch, ene zijde de erfgenamen Willem Aert Goorts, andere zijde de erfgenamen Aert Philips, ene einde de Aa, andere einde de erfgenamen Willem Berckers. Belast met 31 stuiver per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 233 verso; 05-12-1613:
Mathijs Willem Thijssen verkoopt aan de Rector van het Sint Andries-altair inde kerk, alhier een rente van ƒ 6,- per jaar. Onderpand twee stukken land de Vennekens te Omel samen 4 lopense naast Jan Peter Henssens. Met deze rente heeft Heer Gerart van Brey, als rector van het Sint Andries-altaar, in aanwezigheid van Meester Thomas Stricken, priester, alhier, twee renten van elk ƒ 3,- gelost voor schepenen Helmont de ene de dato 27-03-1576 en de andere de dato 11-02-1576.

Betreft onderstaand archiefstuk ook priester Gereaert van Brey?

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-04-1626:
De schout van Asten, aanlegger contra Gerart van Brey, gedaagde. De aanlegger zegt dat gedaeghde, zijn nabuur, hem stoutelijck verwondert heft op de Goede Vrijdach laatstleden met geswaerde handt, hebbende in dezelve eenen rieck te innaderen ende innelopen den persoon van Laureyns Willem Tijs, op sijn eygen erffve, willende hem met de rieck doorlopen oft doorsteecken. Sij soo dat Laureyns meynden den rieck te keeren opdat hij nyet en soude worden doorsteecken. Heeft die gedaeghde hem gequetst in sijnen vinger, een lendighe wonde, waeraff Laureyns geschaepen in eeuwich laem en verminght te blijven. Zoiets kan niet ongestraft blijven. En aanlegger concludeert om aan gedaagde een straf op te leggen van 10 gulden en 10 stuiver naast de kosten van het recht.

Geraert Wilbrorts van Brey had een dienstmeid:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 96; 19-08-1633:
Gerardt Teunis, smidt, te Ommel, is schuldig aan Anna, dochter Aert Gielis, dienstmaeght van Heer Geraert van Brey 4 rijcxdaelders, 4 ducatons en 1 dobbelen Hertochs goudt.

Geraert Wilbrorts van Brey bediende onder meer het Sint Andries altaar in de kerk van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 74; 05-02-1636:
Peter Dryes Reynders van Ruth heeft overgedragen aan Meester Geraert van Brey, priester een rente van ƒ 50,- à 6%. Onderpand beemd 3½ lopense naast de weduwe Henrick Bernaerts; land 2½ lopense naast Reynder van Ruth. Alles tot behoef van het beneficie voor Sint Andries, Peter en Pauwels en Sint Jan Baptista.

Geraert Wilbrorts van Brey is rond 1636 te Asten overleden, aangezien er daarna in de archieven gesproken wordt over de erfgenamen van de Heer Geraert van Brey.

Zijn zuster Maria Willems van Brey is geboren te Asten rond 1569 en rond 1590 getrouwd met Jan Willem Hendrickx van Heugten, geboren rond 165 als zoon van Willem Henrickx van Heugten en Catharina. Hieronder het gezin van Jan Willem Hendrickx van Heugten en Maria Willems van Brey:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aelken Asten ±1591 Asten ±1612
Reynder Peter Nouwen (Coolen)
Asten ±1639

Hanrick Gevers
Asten ±1650
2 Anneke Asten ±1595 Asten ±1620
Marten Ceel Martens
Asten ±1639 zoon Marten en
dochter Maria

Jan Willem Hendrickx van Heugten ontvangt voor zijn vader een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 165 verso; 26-11-1596:
Thijs Jan Emmenssoon, Evert Hoeben als man van Margreta, CorstiaenAerts man van Elisabeth, Jenneke natuurlijke dochter Jan Gerits verwekt bij Arnolda Jan Joris dochter met Henrick Gerits en Willem van Beeck haar mombers, Philip Willem van Huechten man van Henricxken ten eenre en Joest Jan Henricx mede voor zijn broers en zusters, Marten Joest Henricx mede voor zijn broers en zusters, Marten Derick Henricx mede voor zijn broers en zusters, Philips en Jan Willem Henricx zonen mede voor hun broers en zusters en Henrick Aerts van den Berghe als man van Mechtelt ten andere zijde zijnde allen wettige erfgenamen van Hendrick Mathijs Henrickssoon en Emken zijn vrouw, delen alle goederen en renten hen aangestorven van de voornoemde Henrick en Emken. Onder meer: 100 gulden aan Willem van Huechten, ook Willem Henricx genoemd; 50 gulden aan Willem van Huechten; 50 gulden aan Willem van Huechten.

Jan Willem Hendrickx van Heugten erft een huis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 177 verso; 17-03-1597:
Deling door de kinderen van Willem Henrickx te weten Joost Willems en Joest zijn zoon met Jan Thijs als momber en Mathijs, Philips, Jan en Henrick en Joest Peters als man van Mechtelt, alle kinderen en erfgenamen van Willem Henrickx hun vader en Catharina hun moeder:
4e lot krijgt Jan Willems huis, hof, hofstad en erf daaraan; land, den Halsecker. Belast met 2 vaten rog aan de vicari; 9 vaten rog aan het Heilige Geestaltaar in Asten; 6 vaten rog aan altaar in Deurne; 4 1⁄2 gulden aan Eerken Hoeben. 

Jan Willem Hendrickx van Heugten legt de eed af als setter:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 495; 06-1600
Derick Duyssen en Jan Willem Henricx hebben hun eed gedaan van commer, bede en andere lasten te setten. Op molestatie staat een peen van 100 daalder.

Jan Willem Hendrickx van Heugten gebruikt zijn huis en land als onderpand voor een rente of cijns en verkoopt zijn geërfde stuk land met de naam Halsecker:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 103; 04-02-1611:
Jan Willem Henricx en Joost Peters Verheyen verkopen aan Jan Bakermans, als momboir over Elisabet dochter Jan Michiels en ten bate van haar een rente van ƒ 6,50 per jaar ofwel ƒ 108,- à 6%. Jan stelt als onderpand voor zijn 3 gulden 13 stuiver en 2 ort huis, hof en land te Omel, ene zijde Philips Willem Henricx, andere zijde Joost Peters Verheyen, ene einde Anthonis Henrick Canters, andere einde de gemeente. Joost stelt als onderpand voor zijn 2 gulden 16 stuiver en 2 ort land den Venacker te Omel naast Jan Willem Henricx .De koper, mede namens de erfgenamen Jan Michiels heeft met deze rente van ƒ 6,50 gequeten een opdracht die Jan Michiels eertijds heeft gedaan aan zijn broeder Willem met penningen van Huybert Thijs en alle versterff van Heyn van Beeck.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 230; 12-11-1613:
Jan Willem Hendricx verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs en Daniel Frans Coolen, kerkmeesters en ten bate van de Kerk een rente van ƒ 2,- per jar ofwel ƒ 32,- à 6¼%. Onderpand huis, hof en land te Omel, ene zijde Philips Willems, andere zijde de erfgenamen Joost Peters Verheyen, ene einde de straat, andere einde Thonis Henrick Canters; land die Cloet naast Jan Peter Henssens. Nog aan Michiel Frans Coolen, schepen een rente van ƒ 2,- per jaar uit de gelijke onderpanden. Marge: 06-04-1624 zijn beide renten gelost.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 51; 09-04-1615:
Jan Willem Henricx verkoopt aan Jan Willem Thijsen land den Halsecker te Omel, ene zijde Philips Willem Henricx, andere zijde Tielen Thonis Verrijt, ene einde de weg, andere einde Gevart Aerts Verschueren. De koper zal daarvoor betalen ofte ten Bosch voor hem affte doen ƒ 160,-. 

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 105 verso; 11-08-1616:
Jan Willem Henricx verkoopt aan de zusters te Omel ten bate van de Capel een cijns van ƒ 3,- per jaar ofwel ƒ 50,- à 6%. Onderpand land in de Hoove te Omel naast Thonis Henrick Canters. Marge: 17-02-1627 gelost aan Heer en Meester Jacobus van den Boomen, pater van Omel.

Maria Willems van Brey is vermoedelijk rond 1600 overleden en Jan Willem Hendrickx van Heugten is rond 1636 te Asten overleden. Daarna worden een aantal rentebrieven aan erfgenamen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 50 verso; 27-10-1639:
Marten Marcelissen als man en momboir van wijlen Anneke, dochter wijlen Jan Willems van Heuchten mede namens hun kinderen, Hanrick Geuers getrouwd met Aelken, dochter Jan Willems van Heuchten, Frans Tijs Willems getrouwd met Elsken, dochter Aelken voorschreven, Marten Selen als momboir van Peter, zoon van Aelken getrouwd geweest met Reynder Peter Nouwen. Allen erven van Jan Willems van Heuchten. Zij verkopen aan Anthonis, zoon wijlen Aert Vrients te Meyel een rentebrief van ƒ 5,- per jaar uit de goederen gelegen op Heusden en geweest zijnde van de broeder van Aert Vrients de dato 05-03-1610 protocol Asten. Er zijn nog brieven van 07-03-1623 en 03-02-1624. De brieven komen ten goede aan Anthonis Aert Vrients en zijn mede-erfgenamen.

Dochter Aelken Jan Willem Hendrickx van Heugten is geboren te Asten rond 1591 en rond 1612 getrouwd met Reynder Peter Nouwen (Coolen). Na diens overlijden rond 1636 is Aelken Jan Willem Hendrickx van Heugten in 1639 hertrouwd met Hanrick Gevers. Het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen nageslacht en hieronder het gezin van Aelken Jan Willem Hendrickx van Heugten en Reynder Peter Nouwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elske Asten ±1613 Asten ±1634
Frans Matijssen Willems
Asten ±1642
2 Peter Asten ±1620 Asten ±1648
Judoca Marcelis Peeters (Schepers)
Asten 19-12-1705 zie Voormalig huis B524
en Voormalig huis F732

Reynder Peter Nouwen heeft samen met anderen een schuld afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 133 verso; 30-05-1611:
Aert Henricx van den Eynde is voldaan door Reynder Peter Nouwens, Frans Thonissen Verrijt getrouwd met Marie en Anthonis Dries Reynens getrouwd met Anna van een rente van 14 stuiver en 1½ ort per jaar.

Reynder Peter Nouwen verkoopt een stuk land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 27; 15-08-1614:
Reynder Peter Nauwens verkoopt aan Jan Gerarts van der Horst land te Omel 1 lopense naast Gerart Henricx Vermeulen.

Reynder Peter Nouwen verkoopt een rente:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 69; 03-10-1615:
Reynder Peter Nauwens verkoopt aan Laureys Willem Thijssen een rente van ƒ 4,- per jaar. Hem verkoper aangekomen na de dood van Jan Peter Nauwens. En op 22-09-1579 verkocht door Gerart Peters Verleysdonck aan Jan.

Reynder Peter Nouwen komt nog geregeld in de archieven voor als buurman bij een huis of perceel tot zijn overlijden rond 1636 en daarna worden voogden over zijn kinderen toegewezen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 3; 26-01-1638:
Jan Willem Tijs is schuldig aan Marten Marcelissen en Frans Tijs Willems als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Reynder Peter Nouwen ƒ 50,- à 6%. Marge: Gelost 18-02-1642.

Na het overlijden van Heer Geraert Wilbrorts van Brey en Jan Willems Hendrickx van Heugten komt het huis door vererving in handen van Frans Tijs Willems, weduwnaar van achternicht, respectievelijk kleindochter Elske Reynders:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 55 verso; 07-12-1639:
Marten Marcelissen getrouwd geweest met Anneken Jans van Heuchten en mede als momboir van Peter, zoon Reynder Peter Nouwen, Hanrick Geuers getrouwd met Aelken, dochter Jan Willems van Heuchten, Frans Tijs Willems getrouwd met Elsken Reynders. Allen erven van wijlen Heer Gerart van Brey. Er is sprake van verkochte goederen de dato 19-11-1638 aan Jan Willem Tijs te weten huis, hof, hofstad en landerijen. In een erfbrief van de dato 14-10-1626 is sprake van een rente van 21 vat rogge.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 6; 31-12-1643:
Marten, zoon van wijlen Seel Martens voor zichzelf en mede voor Wilbort en Seel, zijn zonen, Joost Dirck Jan Goortssen Verberne man van Merike, dogter van Marten Selen ter eenre en Hanrick Gevers man van Aelken, dogter van wijlen Jan Willem Hanricx, Frans Tijs Willems gehuwd geweest met Elsken Reynders, dogter van Aelken voorschreven, Anthoni Canters als momboir van Peter, zoon van wijlen Reynder Peter Nouwen en als momboir van de onmondige kinderen van Frans Tijs Willems en Elsken voorschreven. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Heer Gerart van Brey, hun Heeroom en van Jan Willems van Heuchten, hun vader en grootvader:
1e lot krijgt Marten Seel Martens en zijn kinderen een huis te Ommel, met het land, groes, schop waar nu Jan Goorts woont; de helft van een woonhuis bij de Cappelle van Ommel het achterste einde, naast het klein huiske de put samen te gebruiken; de schuur en de ondergrond aen den Bosch; land de Laer aen den Bosch naast de Laerstraet; land het Rosendael aen den Bosch naast Jan Aerts van de Cruys; land de helft van den ouden Camp te weten dat dit deel met het voorschreven Rozendael samen te groot zal worden als de andere helft van dezen ouden Camp naast Hanricx van Heuchten; land de helft daarvan gekomen van Aert Berckers naast Jan Franssen Verrijt; land den acker in den Bosch naast Willem Philipssen van Heuchten; de helft van den akker aen de padt ter plaatse voorschreven naast de pad; de helft van een hooiveld naast Michiel Jacops van de Cruys; de helft van een weiveld naast de erven Peter Lemmens, dit veld, een lopense minder dan het wederdeel; de helft van den hoff naest de Mortel naast Aert Franssen; land de helft van de Hoeff naast Jan Willem Tijs; land de helft van de Venacker naast Jan Willem Tijs; de helft van den Eeckelhoff naast Jan Willem Tijs; land den Hoghenacker naast Frans Tijs Willems; land de helft van den Loyenacker naast Frans Tijs Willems; wei de helft daarvan naast Jan Willem Tijs; de helft van een hooiveld te Ommel naast de erven Dryes Reynders van Rudth. Al het hout blijft op de diverse percelen staan. Belast met de cijns van de grond uit het gehele goet te Ommel aan de Heer van Helmont en Jonker Kessel te Someren; 12½ vat rogge aan de Pastory, den Heilige Geest en het Onze Lieve Vrouwe-altaar te weten 7 vat per jaar aan de Heilige Geest en 5½ vat per jaar aan het Onze Lieve vrouwe-altaar.
2e lot krijgen Hanrick Gevers, Frans Tijs Willems en zijn kinderen en Peter Reynder Peter Nouwen. het groot huis aen den Bosch waar Frans Tijs Willems nu woont, ene zijde Jan Franssen Verrijt en Jan Aerts van de Cruys; de helft van den ouden Camp; de helft van een akker gekomen van Aert Berckers; de helft van een akker aen de padt; land den Conijnberch; de helft van een hooiveld aen den Bosch; de helft van een hooiveld aen den Bosch gekomen van de erven Aert Berckers dit perceel wordt 1½ lopense groter dan het wederdeel; de helft van de hoff naest Aert Franssen; een schuur en de ondergrond; de helft van den Hoeff; de Venacker hiervan 1 lopense; den Hogenacker hiervan 22 roede; de helft van de Venacker; de helft van de Loyenacker; de helft van het Weyvelt; de helft van het Hooyvelt; de helft van de Eeckelhoff. Al het hout blijft op de percelen staan. Belast met de cijns van de grond aan de Heer van Asten; ƒ 100,- aan het Convent van Ommel; ƒ 100,- aan het Sint Andryes-aultair te Asten; de helft van 18 vaten rogge per jaar aan Henrick van Heuchten. De andere helft wordt door de wederdelers betaald. Bij verschil van mening over de grootte van de twee loten zullen zij een en ander regelen met het placxken int Derp. Bij dit lot komt alsnog het half huis bij de Ommelsse Cappelle gekomen van wijlen Heer Gerart van Brey naast de straat. Dit perceel is ook nog belast met 9 vaten aan een seker beneficie in de Kerk van Asten, waarvan rector is Heer Aert van Rest; 3½ vat aan de Pastorye alhier.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 89 verso; 10-01-1647:
Frans Tijs Willems voor zichzelf, Hanrick Gevers als momboir van de onmondige kinderen van Frans Tijs Willems gehuwd geweest met Elsken, dogter van Reynder Peter Nouwen ter eenre en Peter, zoon van Reynder Peter Nouwen geassisteerd met Marten Marcelissen en Meester Anthony Canters ter andere zijde. Zij delen hun goederen:
1e lot krijgen Frans Tijs Willems en zijn onmondige kinderen een huis, hof, schuur, schop, hofstad, land aen den Bosch, ene zijde Jan Franssen Verrijt, andere zijde Marten Selen, ene einde Marten Selen en Wilbort Stouwen; land gekomen van Tijs van de Goor naas Frans Tijs Willems; land de groten Acker aen de pat naast Marten Selen; het wei- en hooiveld aaneen gekomen van Jan van Heuchten naast Marten Selen; de hof aen den Dijck. Belast met ƒ 100,- aan de rector van het Sint Andryes-aultair; ƒ 100,- aan het Clooster van Ommel; de cijns van de gronden uit het goet van Jan van Heuchten, zo aan den Bosch, als Ommel; 9 vat rogge per jaar aan het Heilige Geest-aultair; 3½ vat rogge per jaar aan de Pastoor; de helft van 6 vat rogge per jaar van Loy van Baeckel aan de Heilige Geest; het halve deel van 18 vat rogge per jaar aan Hanrick van Heuchten. Het houdt op ieders perceel blijft staan.
2e lot krijgt Peter Reynder Nouwen huis en schuur, dries en land te Ommel, ene zijde Jan Canters, andere zijde en ene einde Frans Tijs Willems, andere einde de straat; den acker van Loy van Baeckel naast Aert Frans Baeckermans; land in de Hoeve naast Marten Selen; land de Venacker naast Jan Canters; nog de Venacker naast Marten Selen; land het cleyn ackerken boven den Heghacker naast Jan Canters; het Venackerke gekomen van Jan Willem Tijs naast Lijntien van Rest; land de Camp, aen den Bosch met het Voortackerken aaneen gekomen van Aert Blockmaeckers naast Marten Selen; weigroes in den Bosch naast Geeff van Rest, Frans Tijs Willems en den Busserdijck; het Hooyvelt op de Aa naast Jan Canters; groes aen den Bosch gekomen van Aert Blockmaeckers naast Frans Tijssen. Belast met 2 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Helmont; de reductie rogge aan de Pastoor.

Dochter Elsken Reynders is geboren te Asten rond 1613 en rond 1634 getrouwd met Frans Matijssen Willems, geboren rond 1610. Het gezin van Elsken Reynders en Frans Matijssen Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anneke Asten ±1635 Asten 27-05-1660
Marten Jan Thonis Hennis
Asten 06-01-1715 zie ook Voormalig huis F767
2 Matheus Asten ±1636 Asten 21-09-1660
Anneke Jansen
Asten 11-11-1692 zie Kloostereind 1
en ook Achterbos 5
3 Gertruda Asten 31-12-1637

Frans Matijssen Willems koopt een stuk land op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 62; 19-01-1640:
Dirck Hanricx verkoopt aan Frans Tijs Willems land aen de hoog Eynd aen den Bosch naast de erfgenamen Jan Willems van Heuchten.

Frans Matijssen Willems koopt een schuur en een huis in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 81; 26-05-1640:
Floris de Merode, Heer van Asten, en Guillielme Fabry te Helmont verkopen aan Frans Tijs Willems getrouwd met Aelken Reynders en Peter Reynder Peter Nouwen, zijn zwager een halve schuur gekomen van wijlen Anthonis Dryes van Rudth te Ommel en zoals deze tegen wijlen Reynder Peter Nouwen is gedeeld met de gehele schop en huis met de helft van de dries en camp naast Goossen Jans. En bijaldyen, nu noch naermaels ennighen geestelijcke pacht daerop quaeme denselven sullen de Heren vercopers den copere goet doen tegen den penninck sessthien.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 89; 17-06-1640:
Jan Willem Tijs en Thomas Aert Berckers als momboiren van Frans, onmondige zoon wijlen Willem Aert Berckers verkopen aan Frans Tijs Willems huis, hof, land, groes, hei te Ommel. Belast met 1 malder rogge per jaar aan het Clooster te Ommel; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 6,- per jaar aan Jan van de Cruys; ƒ 100,- aan de erfgenamen van de Scholaster; 1⁄3e deel van ƒ 100,- aan de erven van de Scholaster uit een meerdere rente; ƒ 5,- per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 50,- aan Frans Tijs Willems.

Frans Matijssen Willems heeft schulden en verkoopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 126 verso; 11-04-1641:
Frans Tijs Willems is schuldig aan Willemken, weduwe Aert Berckers ƒ 150,- à 5% wegens erffgoederen gekocht door Frans voorschreven. Marge: 13-03-1662 Aert Aerts getrouwd met Mery, dochter Willemke is voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 126 verso; 11-04-1641:
Marten Selen en Frans Tijs Willems als momboiren van Peter, onmondige zoon wijlen Reynder Peter Nouwen zijn schuldig aan Willemken, weduwe Aert Berckers ƒ 150, à 5%. Marge: Jan Dircx en Maes Blockmaeckers als momboiren van Willemke Aert Berckers zijn voldaan op 18-02-1642.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 127; 11-04-1641:
Frans Thijs Willems verkoopt aan Marten Marcelissen en Peter Dircx, als Heilige Geestmeesters der Taeffele van den Heilige. Geest ten bate van de Heilige Geest een cijns van ƒ 75,- à 5%. Marge: 02-09-1643 gelost aan Peter Dircx en Aert Jan Aelbers, Heilige Geestmeesters.

Elsken Reynders is rond 1642 te Asten overleden en Frans Matijssen Willems is op 15-07-1644 te Asten hertrouwd met Heylke Bruysten van Bussel, geboren te Asten rond 1622 als dochter van Ambrosius Joost van Bussel en Willemken Anthonis Canters (zie Busselseweg 7):

Contraxerunt matrimonium Franciscus Mathiae et Heylgundis Ambrosi, 15 julij 1644.

Hieronder het gezin van Frans Matijssen Willems en Heylke Bruysten van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elsbena Asten 24-02-1645 Asten 12-01-1670
Johannes Jansen Verhindert
Asten 07-04-1698 zie Voormalig huis C803
2 Wilhelma Asten 05-05-1646 Asten 15-08-1677
Mathias Lamberts
Asten 11-02-1733 zie Voormalig huis F429
3 Maria Asten 06-06-1649 Asten 01-12-1674
Gerardus Claessen Neerven
Vlierden ±1720 zie Voormalig huis F429
4 Ambrosius Asten 08-07-1652 Ongehuwd Asten 20-08-1685
5 Aleida Asten 30-04-1655
6 Hendrixke Asten 13-04-1659 Asten 23-06-1686
Geerit Eymerts van Loon
Asten 01-10-1702
Godefridus Jansen
>1713 zie Voormalig huis B56

Frans Matijssen Willems koopt een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 64 verso; 11-10-1645:
Floris van Merode, Heer van Asten, verkoopt namens wijlen Frans Hanricx Crael, aan Frans Tijs Willems getrouwd met Heylke, dochter Bruysten van Bussel en Joost Laurens Joosten getrouwd met Yken, dochter Bruysten van Bussel een rentebrief van 15 gulden 12½ stuiver per jaar waarvan ƒ 12,- zijn gelost op 22-06-1627. Resteert nog 3 gulden 12 stuiver 2 ort. Op de onderpanden in de brief de dato 16-01-1618 's Hertogenbosch genoemd. Achterstand in betaling bedraagt 20 jaar. Vorige eigenaar was Jan Wouters, cuyper, te 's Hertogenbosch en overgedragen op 30-05-1642,te 's Hertogenbosch, aan Frans Hanricx Crael. Naschrift: Item is besproken want anders bevonden dat Bruysten van Bussel voorschreven voldaen hadde off anderssints sal een yeder wederom in sijn geheel gecommen.

Frans Matijssen Willems koopt een stuk land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 71; 24-04-1646:
Jan Willem Tijs verkoopt aan Frans Tijs Willems en Peter Reynder Nouwen land d' Espen te Ommel 1 lopense naast Lijntien van Rest. Belast met 2 vat rogge per jaar aan de pastoor van Asten; 2 stuiver per jaar aan het boek van Helmont, in een meerdere cijns, te betalen met Marten Gerits Vermeulen.

Frans Matijssen Willems erft een rentebrief van zijn tweede schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 36; 13-07-1649:
Claes Wilbort Jan Selen verkoopt aan Jan Job Denen, zijn oom, zijn deel in een erffrentebrief van ƒ 12,- per jaar. De rente is geconstitueert door wijlen Jan Joost van Bussel ten bate van wijlen Jan Corstjaens Smidts en die nu wordt gegolden door de erven van wijlen Bruysten van Bussel te weten Frans Tijs Willems en Joost Vreynsen beiden getrouwd met de dochters van Bruysten voorschreven. De onderpanden worden in de brief van de dato 16-03-1617 genoemd.

Frans Matijssen Willems koopt nog stukken land en groes aan de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 34 verso; 14-07-1655:
Gevard Jansen van Rest verkoopt aan Frans Tijs Willems land den Uytvanck, aan den Busserdijck te Ommel 4 lopense naast Peeter Reynders.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 68 verso; 05-03-1657:
Peeter Reynder Colen verkoopt aan Frans Tijssen, schepen land aen den Bosch 4 lopense naast Joost Dircx; groes aen den Bosch 6 lopense naast Aert Fransen Verrijt. Belast met ¼e van 6 vat rogge per jaar, gekomen van Loy van Bakel en te betalen met de verkoper aan de Heilige Geest, alhier.

Bij de verpondingen van 1662 is Frans Matijssen nog eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 42 verso:
Frans Matijssen, huijs.

In 1675 maken Frans Matijssen Willems en Heylke Bruysten van Bussel hun testament op, waarbij alle kinderen worden genoemd: 

Asten Rechterlijk Archief 53; 14-01-1675:
Frans Mathijssen en Heylken, dochter Ambrosius van Bussel, zijn vrouw, testeren. Dit om alle verschillen, die na de dood van een van hen, kunnen ontstaan tussen hun voor- en nakinderen te vermijden. Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije keuze. De testateur heeft twee voorkinderen uit zijn huwelijk met Elske Reynder Coolen. Uit het tegenwoordige huwelijk zijn zes kinderen geboren. Al deze kinderen worden beschouwd als uit eene bedde en als enige erfgenamen.

Heylke Bruysten van Bussel is op 01-04-1676 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Frans Matijssen Willems moet 21 vaten rogge per jaar als rente leveren aan Huybert Mars:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 143; 17-12-1682:
Wij, Petrus van Luytelaer en Dirck van Flodrop, schepenen, te Eyndhoven, getuigen dat voor ons gekomen is Joan Fredericx, coopman, te Antwerpen welke heeft verkocht aan Huybert Mars, oud-borgemeester en coopman, te Eyndhoven een rente van 21 vat rogge per jaar maat van Helmont tegenwoordig betaald wordende door Frans Tijssen, te Asten. De onderpanden zijn gelegen te Asten. De brief is van de dato 28-04-1400 en hem transportant aangekomen namens zijn vrouw, bij scheiding en deling. Naschrift: Ingeschreven op verzoek van Huybert Mars.

Frans Matijssen Willems, hier ook Frans Mathijssen de Groot genoemd, wil een huurovereenkomst innen:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 22; 14-02-1685:
Frans Mathijssen de Groodt, aanlegger contra Jan Peeter Bakermans alias Heckepost, gedaagde. Het betreft een huurcedulle ten laste van de gedaagde de dato 06-12-1683 om deze executabel te stellen.

In onderstaand archiefstuk wordt de leeftijd van Frans Matijssen Willems genoemd, evenals het feit dat hij voor zijn eerste huwelijk op Brouwhuis onder Vlierden heeft gewoond:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 21; 16-10-1685:
Frans Mathijssen de Groodt, schepen, 75 jaar, verklaart ter instantie van de regeerders van Vlierden dat hij weet dat de inwoners van Vlierden, 40 jaar herwaerts den Brouwhuysse Wijer, altijd onbewoond, vreedelijcken gerustelijcken met haere bestialen met weyden hebben gebruyckt daernae drijvende hunne peerden, beesten ende scaepen dweerts den geheelen Wijer door tot de Brouwhuysse ackers toe, sonder dat de selve innegesetene van Vlierden daerinne sijn geturbeert. Hij weet een en ander omdat hij in de jaren 1633 en 1634 op Brouwhuys, zijnde toentertijd twee hoeven, heeft gewoond.

Frans Matijssen Willems heeft ook tienden gepacht:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 55; 26-04-1686:
Frans Mathijssen de Groodt en Marcellus Martens, gewezen pachters van de Braselse of Wijtflietse tienden in eigendom van Jacob Jansen van Emmen en na diens dood ook nog verscheidene jaren in pacht gehad. Zij verklaren dat zij verscheyde jaeren herwaerts de goederen hebben geleverd aan Frans Janssen van Emmen, broeder van Jacob.

De jongste dochter van Frans Matijssen Willems treedt in het huwelijk met Geerit Eymerts van Loon (zie Voormalig huis B56), die in tegenstelling tot haar minder bedeeld is. Daarom worden huwelijkse voorwaarden opgesteld en staat Frans Matijssen Willems garant indien zij tot armoede zullen vervallen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 61; 24-06-1686:
Geerit Eymmerts van Loon geassisteerd met Eymmert van Loon, zijn vader en Handerske, dochter Frans Matijssen de Groodt, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Geerit Eymmerts van Loon en Handerske Frans Matijssen de Groodt zijn op 23-06-1686 getrouwd. Mocht een van beiden komen te overlijden zonder wettige geboorten na te laten, dan zal de langstlevende uit de nagelaten goederen van de overledene niet een duyt sal hebben te pretenderen als alleen hetgene hij tot onderstand van dit huwelijk heeft ingebracht.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 62; 24-06-1686:
Frans Matijssen de Groodt stelt zich borg voor Geerit Eymerts van Loon indien deze tot armoe quame te vervallen.

Frans Matijssen Willems verkoopt roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 144; 30-12-1686:
Frans Matijssen de Groot verkoopt alderhande meubelen, bestialen als andersints dit ten zijne huize aan den Ommelse Bosch. Opbrengst ƒ 30,-.

Frans Matijssen Willems had nog meer huizen in bezit (zie Voormalig huis F429 en zie Voormalig huis B56) en geeft dit laatstgenoemde huis in huur aan zijn schoonzoon Geerit Eymerts van Loon:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 84; 04-11-1687:
Frans Matijssen de Groodt heeft aan Geerit Eymerts van Loon, zijn zwager, in huyringe ende jaerschaere gegeven huis, land en groes in den Ommelsen Bosch 70 lopense. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 100,- per jaar en een tonneke booter van ontrent 30 pont. De huerlingh sal aen de verhuyrder doen alle potspijse soveel tot sijn nootdruft van doen heeft. Borg staat Eymert Geerits van Loon. De verhuurder behoudt de camer in het huis voor zichzelf.

Frans Matijssen Willems, ook wel de Groot genoemd, is op 26-01-1690 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Na het overlijden van Frans Matijssen Willems de Groot is geen erfdeling gemaakt en het huis is deels in eigendom van zijn zoon Mattijs Fransen de Groot en schoonzoon Marten Jan Thonis Hennis is de bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 10 verso:
Mattijs de Groot, Marten Jan Antonis.

In 1684 wordt Matijs Fransen de Groot voor de helft eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 205; 14-09-1684:
Marten Jan Antonis Henis verkoopt aan Matijs Fransen de Groodt zijn ¼e kindsdeel in een huis, land en groes te Ommel 20 lopense. Zoals hem is aangestorven van Aleke Reynder Coolen. Koopsom ƒ 250,-.

Matijs Fransen de Groot woont op Voordeldonk (zie Kloostereind 1 en ook Achterbos 5) en verhuurt dit deel van het huis aan zijn zwager Marten Jan Thonis Hennis. Een ander deel van het huis was in handen van zijn zoon Jan Thyssen de Groot die in 1702 aan dysenterie is overleden. Een kwart deel van het huis wordt daarna verkocht aan Hendrik Canters:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 55; 13-02-1703:
Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, Sint Jan 1701-1702 verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Matijssen de Groot. Zij verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Mattijssen de Groot aan Hendrick Antony Canters ¼e deel van huis, schuur, schop, aangelag, land en groes aan den Ommelschen Bosch 50 lopense. Bewoner en gebruiker Aert Aerts Tielen. Belast met ƒ 556,- tegen de rente van ƒ 22-5-8.

De helft van het huis was in handen van Anneke Fransen Thijssen de Groot, geboren te Asten rond 1633 en op 27-05-1660 te Asten getrouwd met Marten Jan Thonis Hennis, geboren te Asten rond 1630:

Marten Jans Thonis et Anneke Fransse; Jois Heughten et Thijs Fransse.

Marten Jans Thonis en Anneke Fransse; Jois Heughten en Thijs Fransse.

02

Het gezin van Anneke Fransen Thijssen de Groot en Marten Jan Thonis Hennis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 08-12-1661 Ongehuwd Asten 26-12-1741 zie Voormalig huis F767
2 Elske Asten 22-10-1664 Kind Asten ±1664
3 Peter Asten 14-04-1667 Asten 28-05-1713
Catharina Teunis Loomans
Asten 02-05-1717
Jenneke Willems Roymans
Asten 26-03-1739 zie Voormalig huis F767
4 Maria Asten 06-01-1671 Ongehuwd Asten 07-01-1738 zie Voormalig huis F767
5 Wilbert Asten 08-09-1674 Kind Asten ±1674
6 Helena Asten 01-02-1676 Kind Asten ±1676
7 Elisabeth Asten 25-03-1678 Asten 23-02-1716
Petrus Teunis Loomans
Asten 29-05-1718
Matijs Reynders van Hoof
Asten 20-10-1747 zie Voormalig huis E293

Een kamer in het huis wordt verhuurt en later gebeurt dit met het hele goed:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 70; 21-12-1667:
Peeter Reynders, Mathijs Frans Willems en Marten Jan Teunissen getrouwd met Anneken verkopen aan Meester Anthoni Canters een kamer met het aangelag te Ommel waar nu Michiel Jacobs de Seeger in woont, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde Willem Philipsen, ene einde de weg, andere einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 144; 16-02-1678:
Peeter Reynders, Marten Jan Teunis Hennens en Mathijs Fransen de Groot verhuren aan Aert Hendricx huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes te Ommel 34 lopense. Zoals de eerste en derde comparant het in gebruik en labeur hebben gehad. Reseverende een stuk groes aent Laerbroeck 2 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huursom groespacht van ƒ 30,- per jaar; korenpacht van ieder lopensaat 2½ vat rogge en ½ vat boekweit per jaar. Te dekken 2 vim stro per jaar. Borg een obligatie van ƒ 75,- per jaar de dato 15-09-1666 ten laste van Daniel Jansen van Breey, te Liessel; een obligatie van ƒ 100,- ten laste van de kinderen Jacob Coppens de dato 1656. eigenaa

Marten Jan Thonis Hennis verhuist met zijn gezin naar de Dijk (zie Voormalig huis F767) en is te Asten op 01-03-1694 te Asten overleden. Daarna zijn de kinderen en later de weduwe genoemd als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 15 verso:
De kinderen Marten Antonis. 8-2-0-0.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 10 verso:
De weduwe Marten Antonis. In de bede ƒ 5-7-12.

Na het overlijden van de eerste man van jongste dochter Elisabeth (Elsken) Martens, wordt er een taxatie van de goederen gedaan, waarbij het huis op de Ommelse Bos genoemd wordt:

Asten Rechterlijk Archief 162; 08-08-1716:
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Antonis Loomans, overleden te Delft, 28-06-1716. De taxatie is gedaan op verzoek van Elsken, dochter van Marten Jansse weduwe van de overledene. 1⁄8e deel in waarde:
Huis, hof, aangelag, land, groes aen den Ommelsen Bosch 6 lopense, ene zijde Peeter Peeter Slaats, andere zijde Wilbert Verberne ƒ 20,-;
Huis, hof, aangelag, groes en land aan den Dijck 4 lopense, ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Marcelis Driessen ƒ 20,-;
Groes en land 5 lopense naast Symon IJsbouts ƒ 9,-; hooiveld agter Bussel 4 lopense naast Willem Hendrix ƒ 6,50; weiveld aan den Dijck 1½ lopense naast Symon IJsbouts ƒ 7,-; groes en land 't Ven 5 lopense naast Frans van Bussel ƒ 7,-; land aant Ven 4 lopense naast Jan Wilborts ƒ 8,-; land 2½ lopense naast Symon IJsbouts ƒ 5,-; land 5 copse naast Symon IJsbouts ƒ 2,50; beemd 8 lopense naast Aart Tielen ƒ 26,-; land 2 lopense naast Jan Teunis ƒ 2,50. Totaal ƒ 113,-. En verklaart Elske, weduwe Peeter Antonis Martens dat de voorschreven goederen zijn belast met 1⁄8e van ƒ 100,- aan de kinderen Jan Wilborts ofwel ƒ 12-10-00; ƒ 12-05-00 per jaar aan rentmeester des Tombes in kapitaal ƒ 306-05-00; 1⁄8e deel is ƒ 38-10-00; ƒ 11-00-00 per jaar aan de erven Jan Dielis Wagemakers in kapitaal ƒ 275,- 1⁄8e deel is ƒ 34-07-08; ƒ 1-19-00 per jaar cijns in twee posten in kapitaal ƒ 48-15-00 1⁄8e deel is ƒ 6-02-00; ƒ 1-03-00 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 28-15-00 1⁄8e deel is ƒ 3-12-00; ƒ 0-15-00 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00 1⁄8e deel is ƒ 2-07-00; ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Deursen in kapitaal ƒ 37-10-00; 1⁄8e deel is ƒ 4-09-00. Totaal ƒ 101-17-08, afgerond ƒ 102,-. Rest ƒ 11,-. 20e penning is ƒ 0-11-12.

Anneke Fransen Thijssen de Groot is als Anneke Teunis op 24-09-1717 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 zijn Peter Martens en twee zussen, Jenneke en Elsken, eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 33:
Peter Martens met sijn 2 susters proprietarissen.
Huijs, hoff en aangelagh gelegen aen de Ommelsche bos 6 lopense. In de bede ƒ 5-7-12.

Peter Martens is op 28-03-1739 te Asten overleden en Jenneke Martens is op 26-12-1741 te Asten overleden. Zij hebben hun goederen op de Dijk al verkocht en hun goederen op de Ommelse Bos worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 01-05-1739:
Taxatie van de onroerende goederen van Peter Martens overleden 28-03-1739. Jenneke Martens is zuster en erfgenaam van de overledene. 1⁄3e deel in waarde huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Wilbert Verberne, andere zijde Cotshausen, ene einde Jan van de Loverbosch, andere einde de straat ƒ 45,-; land de Conijnsberg 2 lopense naast Wilbert Verberne ƒ 3,-; groes de Blocker 8 lopense naast Aart Tielen ƒ 48,-. Totaal ƒ 96-00-00. Het geheel is belast met ƒ 9-05-00 per jaar aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 231-05-00; ƒ 0-15-00 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00; ƒ 0-19-00 per jaar aan de Heer van Asten ƒ 25-15-00. Totaal ƒ 275-15-00, 1⁄3e deel hiervan is ƒ 91-18-04. Rest ƒ 4-01-12. 20e penning is ƒ 0-4-2.

Asten Rechterlijk Archief 162a; 31-01-1742:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Martens overleden, 26-12-1741. Mattijs Reynders is erfgenaam van de overledene. De helft van waarde huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Wilbert Verberne, andere zijde Cotshausen, ene einde Jan van de Loverbosch, andere einde de straat ƒ70,-; land den Conijnsberg 2 lopense naast Wilbert Verberne ƒ5,-; land den Blocker 8 lopense naast Aart Tielen ƒ68,-. Totaal ƒ143-00-00. De goederen zijn belast met ƒ 9-05-0 per jaar aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 231-05-00; ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00; ƒ 0-19-0 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 23-15-00. Totaal ƒ 273-15-00, de helft is ƒ 136-17-08. Rest ƒ6-02-08. 20e penning is ƒ 0-6-2.

Volgens de bewoningslijst zijn daarna de kinderen van Peter Martens (zie Voormalig huis F767) eigenaar en is het later in handen van Elisabeth (Elske) Martens, die in Heusden woont (zie Voormalig huis E293) en het aan derden verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 2 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 2 Ommelsche Bosch
1736 kinderen Peeter Martens onbewoont
1741 kinderen Peter Martens Peter Keijsers
1746 Elske Martens Jan Wilbert Berkers

Elisabeth (Elske) Martens verkoopt het huis aan Joseph Vervoordeldonk, die volgens de bewoningslijst over de periode 1751-1756 het huis afbreekt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 110; 04-10-1748:
Mattijs Reynders man van Elske Martens verkoopt aan Maria Aart Tielen weduwe van Joseph Vervoordeldonk een huis, hof en aangelag 8 lopense, ene zijde Wilbert Verberne, andere zijde Cotshausen, andere einde Jan van de Loverbosch. Belast met: ƒ 0-19-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 2-17-4 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Land den Conijnsberg 2 lopense naast Wilbert Verberne. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Groes den Blocker zijnde de voorste en en grootste hoyvelt 4 lopense naast Dirk Meulendijk. Verponding ƒ 1-1-0 per jaar. Het tweede Hoyvelt 3 lopense naast Wilbert Verberne. Belast met ƒ 4-1-0 per jaar aan het Gemene Land. Groes het Horstje met het Weyvelt 5 lopense naast de weduwe Teunis Dirks. Opmerking: Koopsom ƒ 131,-. Het geheel is afgehangen van ƒ 400,-en gedaald op ƒ 106,-gemijnt door Maria Aart Tielen slaat 16 slagen ƒ 16,- nog 9 slagen ƒ 9,- tot ƒ 131,-.

Jaar Eigenaar nummer 2 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 2 Ommelsche Bosch
1751 weg weg
1756 is afgebrooke is afgebrooke

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is de tuin in handen van de weduwe van Marcelis Berkers (zie Voormalig huis B54):

Kadaster 1811-1832; B55:
Tuin, groot 03 roede 60 el, Ommelsche bos.
Eigenaar: Weduwe van Marcelus Berkers.

03

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1611 Peter Claessen van de Heitrack
1619 Jan Willems Hendriks van Heugten
1643 Frans Thijssen de Groot Asten ±1600 Frans Thijssen de Groot Asten ±1600
1692 Marten Jan Thonis Asten ±1633 Marten Jan Thonis Asten ±1633
1694 Anneke Frans Thijssen de Groot Asten ±1633 Anneke Frans Thijssen de Groot Asten ±1633
Peter Martens Asten 14-04-1667 Peter Martens Asten 14-04-1667
Ommelsche Bosch huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Peeter Martens Asten 31-01-1718 onbewoont
1741 kinderen Peter Martens Asten 31-01-1718 Peter Keijsers Asten 13-04-1693
1746 Elske Martens Asten 25-03-1678 Jan Wilbert Berkers Asten 10-03-1711
1751 afgebroken
Kadasternummer B55
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B55 1832 Anna Alberti Verheijen Asten 26-08-1774 weduwe Berkers voormalig huis

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 3 april 2023, 20:28:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen