logo

Index


Voormalig huis B98

Volgens het cijnsboek van Vlierden over de periode 1498-1589 is het huis vanaf eind 15e eeuw in bewoning eindigend eind 16e eeuw met Johannes Ambrosius van Hees:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1498-1589, post 40 folio 3 verso:
Johannes filius Ambrosij de Heeze.
Johannes unus 4or filius Francisci filij Jodoci de Liessel.
Liberi 4or Johanna una trium Bruistinus.
Johannes filius Brustini vander Heze relictus et liberi tres Margareta heredium opus.
Relicta et VI liberi Et IIII or liberi Andree filij Mathei predicti trium.
Bruestinus filius Philippi de Rijt et Matheus filius Andree Nauws.
Et Wilhelmus filius Johannis Allecis ex parte hereditate Henrici filij Andree filij naturalis Henrici Nauws ex hereditate quondam Reyneri de Ravenecker ex Heesstreepe de veth 2 den.
Post obitum Gertrudis una VI ad opus IIIIor liberorum.

Diens zoon Ambrosius Jansse Verhees wordt de eigenaar van een huis op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 72; 24-04-1630:
Peeter, Aerdt, Geertruydt en Marie, kinderen van wijlen Mathijs Willems. De onmondige kinderen geassisteerd met Jan Willem Tijssen, hun wettige momboir. Zij verkopen aan Ambrosius Janssen Verheesse een huis, schuur, schop, hofstad en land aan den Bosch, ene zijde Jan Aerts, andere zijde Jacop Willems, andere einde Marcelis Jacops; land den Cromacker; land het Ven; land het Priesterbosch; land den Heesterberch; land het Willichstuck; land den Hoeuick; groes d'Ept; land den Ossencamp; groes de Donck; groes de hooghe Donck. Belast met 13 vat rogge per jaar en het 1⁄5e deel van een sester rogge per jaar Astense maat, alhier te Asten te leveren aan de erfgenamen Jan de Bercker; 4 vat min 1 cop rogge per jaar aan den Heilige Geest te Helmont, te betalen met 7½ stuiver per vat; 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Huybert Hermans; nog ten Bosch 22 stuiver per jaar;  395,- aan Gouaert de Wever te 's-Hertogenbosch;  700,- aan Aert Gerlincx te Veghel.

Uit de cijnsenlijst van Vlierden over de periode 1645-1691 kunnen we opmaken dat dochter Stijntje van Ambrosius Janssen Verhees is getrouwd met Aert Franssen Verrijt:

Cijns Heer van Helmond, Vlierden 1645-1691, post 40.
De 7 kijnderen van Marie voorschreven.
Maria ende Jenneken kijnderen Art Francen Verrijtt.
Art Francen van Rijt vigori testamenti ut afferit.
Stijnttien dochter Ambrosius Janssen Verhees huijsvrouw Art Francen van Rut.
Ambrosius Jans Verhees.
½ den veth 2 den.
Vuijt goet aenden Bosch pro ut folio 13.

Bij de verpondingen van 1662 is Aert Fransen Verrijt de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 43:
Aert Fransen Verrijt, huijs.

Marie Aert Fransen Verryt is geboren te Asten rond 1630 als dochter van Aert Fransen Verrijt en Stijntien Ambrosius Verhees. Zij is op 25-09-1661 te Asten getrouwd met Anton Michiel Jacobs van de Cruys is geboren rond 1625 als zoon van Michiel Jacobs van de Cruys en Yken Canters:
Anthoni Migiel vande Cruijs Mari Aerts; Hendrick Anthoni Canters Jan vande Cruijs.

01

Het gezin van Anton Michiel Jacobs van de Cruys en Marie Aert Fransen Verryt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-09-1662 Asten 06-02-1705
Gevardus van Doorne
2 Elsken Asten 19-08-1665 Asten 05-06-1691
Johan Claessen Sporenbergh
Asten 22-05-1701
Hendrick van de Poel (Thopoel)*
Asten 15-05-1728
3 Godefrida Asten 10-03-1668 Leende 14-01-1704
Joannes van Roy
Leende 07-09-1740
4 Johanna Asten 05-02-1671 Kind Asten ±1671
5 Francis Asten 24-03-1674 Pastoor Asten 28-01-1743 zie Voormalig huis G521
6 Christina Asten 28-10-1678 Asten 06-09-1711
Johannes Kerstiens
7 Antonius Asten 21-02-1681 Priester Mechelen (B) ±1728 **

* Hendrick Thopoel is geboren te Goch (D) en eerder getrouwd op 31-01-1691 te Venray met Anna Bistervelds. Hij was een van de bestuurders van Asten.

** Antonius van de Cruys was lector in Mechelen en Hendrik Nicolaas Ouwerling rekent hem tot de belangrijke Astenaren in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-05-1915 en hij staat ook opgetekend in de Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, volume 3, 18431:

Anton Michiel Jacobs van de Cruys is op 22-08-1681 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 en 1688 staan de kinderen van Antonij van de Cruys als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 11:
De kinderen Antonij van de Cruijs, gebruiker Mattijs Lammers.

Verpondingen XIV-58; 06-01-1688 folio 24:
De kinderen Antonij van de Cruijs. 17-4-2-12.

In 1689 verkopen de kinderen van Antonij van de Cruys het huis aan hun oom Jacobus van de Cruys.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 80; 19-12-1689:
Hendrick en Antony Canters verkopen aan Jacob van de Cruys en Antony Josephs als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Antony van de Cruys ten behoeve van deze kinderen een huis, schuur, schop, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 2 lopense, ene zijde Jan Aert de Zeger, andere zijde Aelbert Peeters cum suis.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 175 verso; 19-12-1691:
Jacob van de Cruys, oom en momboir van de kinderen van wijlen Antonis van de Cruys alsmede Jan Nicolaessen man van Elske, dogter van Antonis van de Cruys. Zij verhuren aan Nicolaes Meulendijcx een huis, schuur en schop, aangelag, land en groes aan den Bosch. Zoals zij het nu in gebruik hebben. Huurtermijn 6 jaar. Verponding ƒ 20,- jaarlijks ten laste van de huurder. Te dekken 4 vimmen dakstro jaarlijks. Huursom ƒ 100,- jaarlijks, groesgeld ƒ 50,- korenpacht ƒ 50,-. Indien de verhuurders hun klamptiende niet kunnen verpachten dan mogen zij hun tienden, zonder bezwaar van de huurders, in de huysinge mogen scuren.

Na het overlijden van Jacobus van de Cruys op 06-01-1699 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 176; 10-10-1704:
Maria Antony van de Cruys geassisteerd met Antony Verdeuseldonck, Hendrick Tho poel man van Elske Antonis van de Cruys, Jan van Rooy man van Goverdyn Antonis van de Cruys, Heer Francis van de Cruys en Cristina van de Cruys geassisteerd met Jan van de Cruys. Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys en Maria Verrijt. Zij delen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Hendrick het huiske, schop, schuur en de halve schuur aan de Ommelse Bosch 2 lopense, ene zijde Aelbert Peters, andere zijde weduwe Antonis van der Linden.

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 75 verso; 21-01-1708:
Gevert van Deurne man van Maria Antonissen van de Cruys, Hendrick Tho poel man van Elske Antonissen van de Cruys, weduwe van Jan Claessen Spoorenbergh geassisteerd met Goort Nicolaessen Spoorenbergh als momboir van de drie onmondige kinderen van Jan Claesen Spoorenbergh en Elske voorschreven met name Maria, Ida en Joannes, Jan van Rooy man van Goverdina Antonissen van de Cruys, Heer Francis Antonissen van de Cruys, Christina Antonissen van der Cruys geassisteerd met Johan van de Cruys. Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys en Maria Verrijt. Zij verdelen de nagelaten goederen. 5e lot krijgt Christina Antonissen van de Cruys, huis, schuur, schop en aangelag aan den Ommelsen Bosch 4 lopense, ene zijde weduwe Frans Verrijt, andere zijde Antoni Verduiseldonck. Belast met 4 gulden 10 stuiver jaarlijks aan de Armentafel van Helmont met meer andere.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis nog op naam van de kinderen van Antonij van de Cruys:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 16 verso:
De kinderen Antonij van de Cruijs, gebruiker Frans Peeter van Bussel.

Na het overlijden van de jongste zoon Antonius van de Cruys, die kanunnik in Mechelen was, worden zijn broer Francis van de Cruys en Sebastiaan van de Cruys, kanunnik van Sint Rombout te Mechelen (B) afkomstig uit Peer (B), als curatoren aangesteld:  

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 150; 20-04-1729:
Gerard van Doerne, president, te Vlierden getrouwd met Mary van de Cruys, die de zuster is van wijlen Heer Antonis van de Cruys, in leven Canonick der Metropolitane Kercke der stadt Mechelen, Goverdyn van de Cruys weduwe Jan van Roy, te Leende zuster van Heer Antoni en Ida Sporenbergh weduwe Francis van de Loverbosch verwekt bij wijlen Elisabeth van de Cruys, die ook een zuster was van Antoni voornoemd en welke Elisabeth van de Cruys haar broeder heeft overleefd. Zij verklaren dat de boedel van hun broeder tot nog toe is geweest onder curatele van het kapittel metropolitane der kerk. Inmiddels is Heer Sebastiaan van de Cruys, canonik van dezelfde kerk te Mechelen, benoemd tot curator. De comparanten committeren hun broeder en oom, Heer Francis van de Cruys, pastoor, Asten, als curator om samen met voornoemde Sebastiaan van de Cruys de boedel te reguleren, dirigeren en te vereffenen. Alsook de Heer Schoor, archidiaken van Mechelen, als executeur gesteld door wijlen Heer Govaarts, vicaris apostoliqu, zoals deze over dezelfde boedel gedaan heeft. Met maght dat den welgemelten Heer geconstitueerden tot verrigtinge van het eene of andere offwel tot verrightinge van beyde dese boedels effeninge sal connen en mogen affirmeeren oock substitueeren wie en soodanige persoon of persoonen als sijn eerwaarde sal goetvinden.

Uiteindelijk worden de goederen verkocht aan de familie van de Loverbosch en komen dan via Francis van de Loverbosch in handen van Jan van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 64 verso; 13-05-1727:
Johan Kerstens, schepen, te Venray, weduwnaar van Cristina van de Cruys geassisteerd met Francis van de Cruys en Gevard van Dorne, als naaste bloedvrienden van zijn onmondig kind. Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch cum suis, de erfelijke goederen van wijlen zijn vrouw gelegen aan den Ommelsen Bosch voor ƒ 850,-. Hierin begrepen de ƒ 200,- welke de weduwe van Jan van de Loverbosch, moeder van Marten voorschreven pretendeert van de goederen. Te betalen binnen 10 jaar. De goederen bestaan uit een huis, schuur, schop, hooi- teul- en weilanden en worden bewoond en gebruikt door Hendrick Aart de Zeger. Belast met 5 duiten jaarlijks cijns aan de Heer van Helmont. ƒ 4-10-0 jaarlijks aan den Armen van Helmont, samen in kapitaal ƒ 113,52½.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida weduwe van Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen. Zij verkopen aan Jan van de Loverbosch een huis, schuur, schop en aangelag aan den Ommelse Bosch.

Met de familie van de Loverbosch wordt het gezin van Johannes Francen van de Loverbos en Antoniske Martens bedoeld. Johannes Francen van de Loverbos is geboren te Asten rond 1651 als zoon van Frans Joosten (van de Loverbosch) en Johanna Joannis Mennen. Hij is op 03-03-1680 te Asten getrouwd met Antoniske Martens, geboren te Asten rond 1652 als dochter van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 25-12-1680 Ongehuwd Asten 31-03-1757
2 Johanna Asten 12-07-1683 Kind Asten ±1683
3 Franciscus Asten 29-01-1686 Asten 16-07-1713
Ida Sporenbergh
Asten 28-01-1728
4 Antonius Asten 08-09-1688 Kind Asten ±1688
5 Maria Asten 16-07-1690 Asten 03-12-1711
Johannes Goort Loijmans
Asten 31-12-1762 zie Voormalig huis G636
6 Joannes Asten 14-08-1693 Vlierden 13-08-1719
Luttildis Joannis Smits
Vlierden ±1745

Bij de verpondingen van 1737 staat Jan van de Loverbosch, wonende te Vlierden, als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 213 verso:
Jan van de Loverbosch tot Vlierden.
F214 huijs, hoff en aangelagh aan den Ommelschen bosch 2 lopense.

Joannes Joannis van der Looverbosch is geboren te Asten op 14-08-1693 als zoon van Johannes Francen van de Loverbos en Antoniske Martens. Hij is op 13-08-1719 te Vlierden getrouwd met Luttildis Joannes Smits, geboren te Vlierden op 18-02-1701 als dochter van Joannis Antony Smits en Engel Simons van den Boomen.

Contraxerunt coram me matrimonium Joes Jois van der Looverbosch et Luttildis Jois Smidts; testes Joannes Smidts et Martinus van der Looverbosch.

Huwelijkscontract van Johannes Jansen van der Looverbosch et Luttildis Jansen Smidts; getuigen Joannes Smidts en Martinus van der Looverbosch.

02

Het gezin van Joannes Joannis van der Looverbosch en Luttildis Joannes Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 10-07-1721 Ongehuwd Vlierden 17-09-1763
2 Antonius Vlierden 11-12-1722 Vlierden 14-09-1749
Johanna L van den Bome
Vlierden ±1760
3 Martinus Vlierden 20-11-1724 Ongehuwd Asten 31-03-1757
4 Angela Vlierden 06-11-1725 Asten 28-08-1762
Lambert Sauve
Asten 15-01-1800
5 Mathias Vlierden 10-07-1727 Ongehuwd Asten ±1759
6 Joanna Maria Vlierden 15-02-1729 Asten 23-04-1756
Johannes Jan de Groot
Vlierden 20-11-1805
7 Franciscus Vlierden 29-11-1730 Kind Vlierden ±1739
8 Antonia Vlierden 02-05-1733 Henderik vd Boomen Vlierden 01-03-1805
9 Simon Vlierden 30-07-1734 Priester
10 Franciscus Vlierden 01-10-1736 Asten 15-05-1764
Maria Elisabeth vd Berg
Vlierden 20-09-1806
11 Petrus Vlierden 19-11-1738 Ongehuwd Vlierden ±1770
12 Theodorus Vlierden 22-09-1740 Mierlo 01-05-1774
Hendrina Petri Slaats
Asten 13-03-1827
13 Elisabetha Vlierden 02-03-1743 Kind Vlierden ±1743
14 Elisabetha Vlierden 29-10-1744 Weert 10-06-1766
Jacobus Verstappen
Weert 25-10-1779

In de bewoningslijst over de periode 1736-1756 staat Jan van de Loverbosch en later zijn weduwe als eigenaar met Hendrick Zeegers en Peter Coolen als bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 9 Ommelsche Bosch
1736 Jan van de Looverbosch Hendrick Segers
1741 Jan van de Loverbosch Hendrick Zegers
1746 Jan van de Loverbosch Hendrick Zeegers
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Peter Coolen
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Peter Coolen

Joannes Joannis van der Looverbosch is rond 1747 te Vlierden overleden en Luttildis Joannes Smits is op 05-11-1758 te Asten overleden. In 1759 vindt na het overlijden van Martinus van de Loverbosch een boedelscheiding plaats tussen de erfgenamen van de familie

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 80; 19-01-1759:
Jan Janse van de Loverbosch, Mattijs Janse van de Loverbosch, Heer Symon Janse van de Loverbosch, Jan de Groot man van Johanna Maria Janse van de Loverbosch, wonende te Nunen, Engelina Janse van de Loverbosch, Antonetta Janse van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als momboiren over Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch alsmede Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni Janse van de Loverbosch, wonende te Vlierden. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardus Smits, overleden en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, volgens deling, alhier op 05-01-1758 gepasseert. 5e lot krijgt Peter Janse van de Loverbosch de hoeve den Ommelsche Bosch in bewoning en gebruik bij Pieter Coolen 2 lopense.

Over de periode 1761-1766 is Peter van de Loverbosch eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 9 Ommelsche Bosch
1761 Peter van de Loverbosch onbewoont
1766 Peter van de Loverbosch Paulus Wittenboer

In 1766 verkoopt Peter van de Loverbosch zijn erfdeel aan Peter van de Laak:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 227 verso 15-11-1766:
Peter van de Loverbosch verkoopt aan Peter van de Laak, wonende te Mierlo een huis, schuur, stal en aangelag aan het Ommelse Bosch 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotshausen.

Het gezin van Peter van de Laak en Catharina Huybert van Cuylenburg is eerder beschreven (zie Voormalig huis B63). Hij is vanaf de aankoop in 1766 tot zijn overlijden op 31-10-1804 te Asten eigenaar en bewoner en in 1810 worden de goederen verdeeld en komt het huis in handen van Peter Royakkers:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 9 Ommelsche Bosch
1771 Peter van de Laak Peter van de Laak
1776 Peter van de Laak Peter van de Laak
1781 Peter van de Laak Peter van de Laak
1803 Peeter van de Laak Peeter van de Laak

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-12-1810:
Geerit van Dijk man van Elisabeth Peter van der Laak, Huybert Peter van der Laak, Peter Royakkers man van Martina Peter van der Laak voor zijn kinderen, Joanna Jan Martinusse gehuwd met Jan Peter van der Laak voor haar kinderen, Zij verdelen hun goederen te Asten en Mierlo. 3e lot krijgt Peter Royakkers huis en erf aan den Ommelschen Bosch met het half hofke van het oud huis het volgende lot toebedeelt en de schuur, staande bij het oud huis nummer 78.

Bij de verpondingen van 1810 staan de kinderen van Martina van der Laak, getrouwd met Peter Royakkers (zie Voormalig huis B56) als erfgenamen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 53:
Hendrien, Jan en Godefridus Roijakkers in egte verwekt bij wijlen Martina van de Laak kinderen en kindskinderen van Peter van de Laak bij versterf 1804.
Peter van de Laak.
Nummer 9 huijs, schuur en stalling met aangelag 2 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Peter Rooijakkers:

Kadaster 1811-1832; B98:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 80 el, Ommelsche bos, klassen 8.
Eigenaar: Peter Rooijakkers.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

Zoon Godefridus Rooijakkers is geboren te Asten op 17-05-1790 als zoon van Petrus Rooijakkers en Martina van der Laak (zie Voormalig huis B56). Hij is op 28-06-1821 te Asten getrouwd met Johanna Hurkmans, geboren op 11-11-1795 te Someren als dochter van Johannes Petri Hurkmans en Johanna Maria Franciscus Sleegers. Johanna Hurkmans is op 17-05-1858 te Asten overleden en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Godefridus Roijakkers als weduwnaar in het huis met huizingnummer B92:

05

Na het overlijden van Godefridus Rooijakkers op 20-11-1863 woont zoon Johannes Rooijakkers, geboren te Asten op 13-03-1827 nog enige tijd in het huis. Hij is op 01-02-1856 te Vlierden getrouwd met Theodora Maria van de Loverbosch, geboren te Asten op 17-05-1832 als dochter van Petrus Loverbosch en Martina van Heugten en zus van Reinerus Loverbosch (zie hieronder) en verhuizen daarna naar Ommel.

Het huis wordt overgenomen door Reinerus Loverbosch, geboren te Asten op 01-01-1825 als zoon van Petrus Loverbosch en Martina van Heugten en broer van Theodora Loverbosch, die al eerder in een deel van het huis woonde. Hij is te Asten op 20-04-1855 getrouwd met Maria Anna Rooijakkers, geboren te Asten op 15-11-1829 als dochter van Godefridus Roijackers en Johanna Hurkmans (zie Voormalig huis B56). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B93 en vanaf 1869 nummer B96:

06

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Renier Loverbosch met zijn gezin in het huis met huizingnummer B95, B96, B92 en B89 respectievelijk:

07

08

Maria Anna Rooijakkers is op 25-01-1896 te Asten overleden en Renier Loverbosch overlijdt te Asten op 11-01-1911 en hun zoon Peter Loverbosch, geboren te Asten op 23-11-1865 en weduwnaar van Henrica Driessen (zie Voormalig huis B63) woont daarna in het huis. Over de periode 1920-1930 woont Peter Loverbosch met zijn kinderen in het huis met huizingnummer B91 ook bekend staand als Deurnescheweg 8:

09

Zoon Renier Loverbosch, geboren te Asten op 24-02-1902 studeerde aan het seminarie te Haaren en is op 11-07-1927 tot priester gewijd. Zij verhuizen in 1928 naar een nieuw huis op de Deurnescheweg 18 (zie Deurneseweg 30). Vanuit Kluisstraat 6 in Ommel komt Antonius Ludovicus (Toon) Peters, geboren te Asten op 06-12-1879 als zoon van Lambertus Peters en Clara Petronella Holten, in het huis wonen. Hij is op 14-02-1911 te Vlierden getrouwd met Maria Hendrica (Drieka) van Stratum, geboren te Deurne op 12-04-1889 als dochter van Theodorus Hubertus van Stratum en Maria Catharina Janssen. Het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 toont deze verhuizing:

10

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij op de Deurnescheweg 8 tot hun vertrek naar Stegen 14:

11

Maria Loverbosch, geboren te Asten op 15-03-1903 als dochter van eerder genoemde Reinerus Loverbosch en Maria Anna Rooijakkers, is op 11-01-1929 te Asten getrouwd met Cornelis Martinus Goossens, geboren te Deurne op 01-12-1900 als zoon van Gerardus (Geert) Goossens en Hendrica Martens. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930 - 1938 wonen zij in bij Peter Loverbosch (zie Deurneseweg 30). Cornelis Martinus Goossens en zijn gezin verhuizen in 1932 naar Deurne en Maria Loverbosch is op 19-12-1932 te Venray overleden.

Cornelis Martinus Goossens komt in 1934 terug met zijn gezin naar Asten en hertrouwt te Asten op 01-05-1934 met Johanna Maria Wilhelmina Driessen, geboren te Asten op 31-08-1892 als dochter van Antonie Driessen en Antonetta Ceelen. Aanvankelijk wonen zij op de Diesdonk, maar spoedig keren ze terug in het huis op Deurnescheweg 8:

12

Hieronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-03-1943 de paardenfokkerij van Cornelis Goossens:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1944 wordt er melding gemaakt van een brand in de Ommelsche Bos waarbij de boerderij van Goossens betrokken raakt (zie ook Voormalig huis B68 en Voormalig huis B63):

13a

Cornelis Martinus Goossens en Maria Loverbosch zijn de ouders van Gerardus (Gradje) Goossens, geboren te Asten op 03-06-1931, die later de kippenslachterij Goossens ongeveer op de plaats van het huis heeft opgericht. Gerardus Goossens is rond 1955 getrouwd met Helena Maria (Leny) Bennenbroek, geboren te Deurne op 28-05-1933 als dochter van Henricus (Driek) Bennenbroek en Francina Henrica (Sien) van Dinther. Hieronder een foto van het gezin van Grardje Goosens en Leny Bennenbroek:

13b

Uit de krant Het Vrije Volk van 29-09-1962 het plan van Goossens om de prijs van kip fors omlaag te brengen:

14

Uit Vrij Nederland van 23-06-1990 een interview met de kippenkoning:

De brand in de turfstrooiselfabriek van Ospel rond 1960 vormde het einde van een periode. Het tijdperk van de bio-industrie kondigde zich aan. Het dorp Asten staat symbool voor de voorspoed die de Peel de laatste dertig jaar beleeft. Een keurig, uitgestorven centrum met onberispelijke nieuwbouwwijken waar mannen van middelbare leeftijd het gras aan de randen van het gazon bijpunten. De sjiekste wijk ligt aan de Dijkstraat. Grote woningen gebouwd in bombastische architectuur die zich het best laat omschrijven als Belgische stijl. Vooral veel gedrochtelijke vonkenvangers boven schoorstenen.

15

De turfstrooiselfabriek in de Astense Peel

Het allergrootste huis is van Gerard Goossens. Zoon van een keuterboer met wat varkens en kippen en graan. "Op zeker moment dacht ik, ik wil wat meer varkens en pluimvee". Het werden tenslotte een pluimveeslachterij met 700 man in dienst, een varkensbedrijf met 15.000 dieren, een landbouwbedrijf met 280 hectare grond, een horecabedrijf omdat dat toevallig in zijn terrein lag en een bouwbedrijf met 160 man. Rondom het huis aan de Dijkstraat toont hij me het zwembad, veertig hectare bos, het koetshuis, de garages en het gazon, zo groot als een golfbaan. "Dat houd ik helemaal zelf bij" zegt hij vergenoegd en wijst trots op de grootste en zwaarste zitgrasmaaimachine die ik ooit zag. Want heggeschaar of machine, voor mannen van middelbare leeftijd op het platteland rest niet veel anders dan het gras kort te houden. Goossens is intussen puissant rijk maar heeft net als Frens Feyen heimwee naar het verleden: "Er heerste echte armoede hier maar de mensen hadden toch plezier. Er was gezelligheid, ze lagen met elkaar te kletsen onder de lindebomen. Ze gingen buurten, naar de kerk en naar het café. Daar bestond het leven uit".
"Ik ben altijd erg actief geweest in de boerenorganisaties. Op zeker moment ben ik slachtkuikens gaan houden. Op een dag vertelde ik de coöperatie dat hun slachterij niet deugde. Dan moet je het zelf maar gaan doen als je het beter kan, zei de directeur. Zo ben ik begonnen. En na de ruilverkaveling werd alles groter. Wat doe je dan als boer? Dan ga je grond kopen. Grond is alles. Als de één het kan, doet de ander het ook en dan lopen de prijzen vanzelf omhoog".
"Twintig jaar geleden werd de grond van Van de Griendt in het openbaar verkocht. Jan, de kleinzoon, maakte er niks van. Hij woonde op een groot kasteel in Griendtsveen met 300 hectare landbouwgrond maar het bedrijf ging steeds verder achteruit. Een vriend van mij, Bekkers die in frikandellen doet, heeft toen het kasteel gekocht en ik kocht de 300 bunder grond. Die kostte me zesduizend gulden per bunder en na vijf jaar verkocht ik de helft voor vijftig duizend gulden. Zo verdiende ik bijna zeven miljoen en dat was belastingvrij. De grondprijs doet hier inmiddels zeventig duizend gulden per bunder. Met tien procent rente kost je dat zeven mille per jaar. Daar haal je dan aan mais voor hoogstens ƒ 2500 af. Ook al betaalt de fiscus de helft terug, met deze prijzen klopt er niets meer van. Ik heb een vriend die ook gek is op grond. Hij heeft een paar honderd bunder gekocht en die leveren hem vijf ton verlies per jaar op. Die betaalt hij uit zijn varkensbedrijf".

16

Het kasteel in Griendtsveen waar de familie van der Griend woonde.

"Mijn grootste order was de levering van zestien miljoen kippen aan de Sovjet-Unie. Een Russische delegatie zou vier bedrijven in de Peel bezoeken en de beste uitkiezen. Ik was als eerste aan de beurt. Toen zeiden die Russen, kunnen onze vrouwen hier zwemmen? Ik zei, daar is het zwembad. Is er ook wodka en whisky. Ik zei zoveel als jullie hebben willen, daar staat het. Na een paar uur zei de leider van de delegatie. Ik heb het al gezien, bel die andere drie maar af".
"De groten worden alsmaar groter. De particuliere mengvoerfabrikanten hebben alleen maar belangstelling voor de grote en de beste boeren, de kleintjes willen ze niet hebben. Die zijn te onvoordelig. Het beste is die groten hun gang te laten gaan. Laten zij de quota opkopen van de kleine boeren. Die krijgen dan geld en de besten kunnen hun gang gaan".
"Ik heb zelf vijftienduizend varkens. Ik beschik over zoveel capaciteit dat ik de mest acht maanden kan opslaan. Wij halen voedsel uit de mest. Het afval van de fritesbakkers, stoomschillen, biergist dat kunnen we allemaal weer gebruiken. Mest is ook geen probleem, die kunnen we indikken en de dikke mest gaat via de Mestbank naar de polders en de dunne mest gaat hier in de omgeving over het land. Dat kunnen al die kleine bedrijven niet, zij werken oneconomisch, investeringen zijn voor hen te duur. Ik zou zeggen, minister komt nou op met de nieuwe wetgeving. Als wij dertig procent van onze varkens moeten inleveren zou ik dat niet erg vinden. Voor ons zou dat geen ramp zijn. Die kleine zullen in de problemen komen, zij zitten met hun verplichtingen aan de bank".
"Kijk nu eens naar mijn tuin. Notenbomen, essen, witte elzen, ze staan er prachtig bij. En hier vlakbij is mijn varkensbedrijf. Er staan singels van groen omheen en je ziet geen boom die aangetast is. Mest? Ik merk niks van mest. Bij de naaldbomen zit het probleem en dat komt omdat niemand ze onderhoudt".

17 18

Boven een foto van Gradje Goossens in 1970 en een artikel uit de Telegraaf van 09-01-1970, onder twee foto's van de kippenslachterij van Gradje Goossens.

19 20

Johanna Maria Wilhelmina Driessen is op 19-02-1950 te Asten overleden, Cornelis Martinus Goossens is op 20-06-1984 te Deurne overleden en Gerardus (Gradje) Goossens is op 12-05-2012 te Asten overleden.

21 22

Links het huis van de grootvader van Gerard (Gradje) Goossens aan het Haageind 17 in Deurne en rechts grootvader Gerard (Geert) Goossens. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Cornelis Martinus Goossens:

23

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Gerard (Gradje) Goossens:

24 25

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu nog een oude schuur, waarschijnlijk behorend bij het uit 2002 daterende huis op de Ommelse Bos 10.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1580 Johannes Ambrosius van Hees Asten ±1550
1630 Ambrosius van Hees Asten ±1580
1662 Aert Fransen Verrijt Asten ±1600
1680 Antony van de Cruys Asten ±1625 Mattijs Lammers Asten ±1645
1689 Jacobus van de Cruys Asten ±1625 Nicolaas Meulendyx Vlierden ±1650
1704 Hendrick Tho Poel Goch ±1660 Frans Peeters van Bussel Asten ±1653
1727 Johannes van de Loverbosch Asten ±1651
Ommelsche Bosch huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van de Looverbosch Asten 14-08-1693 Hendrick Segers Asten 23-12-1688
1741 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Hendrick Zegers Asten 23-12-1688
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Hendrick Zeegers Asten 23-12-1688
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Peter Coolen Asten 21-11-1680
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Peter Coolen Asten 21-11-1680
1761 Peter van de Loverbosch Vlierden 19-11-1738 onbewoont
1766 Peter van de Loverbosch Vlierden 19-11-1738 Paulus Wittenboer Woensel 07-04-1729
1771 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735
1776 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735
1781 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735 Peter van de Laak Mierlo 11-01-1735
1803 Peeter van de Laak Mierlo 11-01-1735 Peeter van de Laak Mierlo 11-01-1735
Kadasternummer B98
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B98 1832 Godefridus Rooijakkers Asten 17-05-1790
Deurnescheweg 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1829 Petrus Rooijakkers Stiphout 24-07-1856 partner M vd Laak 01-08-1829
1829-1859 Godefridus Rooijakkers Asten 17-05-1790 Johanna Hurkmans Someren 11-11-1795 17-05-1858
B92 1859-1869 Godefridus Rooijakkers Asten 17-05-1790 met kinderen 20-11-1863
B93 1859-1869 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 Maria A Rooijakkers Asten 15-11-1829
B96 1869-1879 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 Maria A Rooijakkers Asten 15-11-1829
B95 1879-1890 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 Maria A Rooijakkers Asten 15-11-1829
B96 1890-1900 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 Maria A Rooijakkers Asten 15-11-1829 25-01-1896
B92 1900-1910 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 met kinderen
B89 1910-1911 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825 met kinderen 11-01-1911
B89 1911-1920 Peter Loverbosch Asten 23-11-1865 met kinderen
B91 1920-1928 Peter Loverbosch Asten 23-11-1865 met kinderen naar B91
B91 1928-1930 Antonius L Peters Asten 06-12-1879 Maria H van Stratum Deurne 12-04-1889
8 1930-1932 Antonius L Peters Asten 06-12-1879 Maria H van Stratum Deurne 12-04-1889 naar Stegen
8 1934-1938 Cornelis Goossens Deurne 01-12-1900 Johanna Driessen Asten 31-08-1892

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 30 april 2022, 11:44:17

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Peter van Bussel op (0493) 49 10 77 of (06) 38 06 71 63
Printen