logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Ommelse Broek

Onder de kadasterkaart van het Ommels Broek grenzend aan de zuidzijde van de Kluisstraat en de westzijde van de Marialaan en geheel onder dezelfde situatie in 2015:

01

02

Het Ommels Broek was een soort gemeenschappelijke plek, waar de bewoners van Ommel hun vee lieten weiden. De naam broek komt van een vochtig weidelandschap en er is sprake van een plas waar ook toffelpartijen (zie Jan van Havenstraat 23 en Voormalig huis B511 en B512) plaatsvonden. In het resolutieboek van Asten III, nummer 14, deel 1 over de periode 1706-1716 lezen we in oktober 1706 het volgende over het Ommels Broek:

Terwijlen schepenen regenten deser heerlijckheijdt Asten ende Ommelen, goetgevonden hadden ende verstaen eenen slaghboom ende een heijningen te laeten setten, ende stellen tusschen het gemeene broeck van Omel voorscreven, ende die eerste huijsinge aldaer, omme ten gemeener besten te weeren, ende af te keren, dat geene perden oft andere beesten opt selve broeck te weijde gaende, bijsomerdacgh door hitte als andersintsloopende oft bissende werdende die straeten van Ommel als voor henen inneloopende eenige ongelucken ofte schaden, aen die op ende ingesetenen aldaer mochten konnen toebrengen, dat oock desen slaghboom, ende heijninge tot contendement der op en innegesetenen van Ommelen voorscreven is gestelt, soo ist echter dat het aen d' heer Arnoldus Swinckels advocaet gelust heeft te querelleren ende aen Henrick Tho Poell schepen deser heerlijckheijdt Asten.

In datzelfde resolutieboek lezen we ook over de poel op het Ommels Broek:

Op heden wesende den tweeden Julij 1710 soo is ter vergaderinge vande gelijcke schepenen, ende vier mannen met aggreatie van haer hoogh Edele Vrouwe, deser grondtheerlijckheijdt Asten ende Ommelen verdragen ende geconsenteert aenden here Franchois sone Antonij vande Cruijs, aen den selven wert gepermitteert, mits desen tot sijn prive gebruijck ter exclusie van alle andere naegebuijren salmogen met vis besetten, ende daer af vangen. den waeterlaet, ende poell, genaempt de Pelle weteringe, staende voor aen t Ommels broeck, naest de huijsinge van Hendrick Canters staende waer over een vonder leght, omme naer het dorp alhier te connen gaen, behoudens dat een ieder, naegebuijr ende ingesetenen gepermitteert blijft sijne beesten aldaer te mogen weteren, ende daer door te mogen drijven, ende vaeren sonder wert dat duurvert der gemelten heer vande Cruijs sal moeten onderhouden, de seijen liggende op het dijcxke teijnde deser waeterlaet, soodanigh dat de gemeene ingesetenen des aengaende buijten clachten mogen blijven. Dit alles alsoo verdragen, ende gestelt tot voorcominge van allen questiƫn, te vallen, verschillen overmits ter regarde, deser foeijen was questie gevallen endemer niet seecker can weeten tot wiens lasten voor dato die selve is gemaeckt geworden, des toirconde dese onderteeckent: Philips van Heusden schepen en Henderick Tho Poell schepen.

De in bovenstaand archiefstuk genoemde families van de Cruys en Canters waren de belangrijkste bewoners in de 17e en 18e eeuw aan de rand van het Ommels Broek. De familie van de Cruys kwam in die tijd in het bezit van twee huizen, gekocht van de families Jansen en van Maerhees. Het eerstgenoemde huis lag aan de huidige Marialaan en werd in 1700 verkocht aan advocaat Swinkels en later in 1740 aan dokter Halbersmit. Vanaf 1775 is het door aan- en verkoop in handen van verschillende families geweest. Het andere huis aan de huidige Kluisstraat is door vererving in 1750 in handen gekomen van de familie Muyen en vanaf 1800 zijn er verscheidene eigenaars.
De familie Canters kocht in die tijd een huis van de familie Baessen en een ander van de familie van de Rest. Het eerste huis is in 1740 afgebroken en het tweede huis is in 1735 opgekocht door de familie van de Loverbosch. Rond 1750 is het huis verkocht aan de familie Wilberts en ook dit huis kent na 1800 verschillende bewoners. Een ander oud huis op het Ommels Broek aan de huidige Marialaan was oorspronkelijk van de familie Coopman en is via advocaat Swinkels in 1740 eveneens in handen gekomen van een nazaat van Hendrick Canters. Ook dit huis kende na 1780 diverse eigenaren en bewoners.
Tot 1832 was er nog sprake van een zesde huis, gebouwd voor 1730 en gelegen op de hoek van de huidige Kluisstraat en de Marialaan en in eigendom van de Deurnese familie van Doerne. In 1740 is het aangekocht door de familie Coolen en door vererving uiteindelijk in handen gekomen bij de familie Eijsbouts en nog heden den dage bekend als zaal Eijsbouts.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 19:45:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen