logo

Index


Kluisstraat 1

Bij de verpondingen van 1737 wordt Jan Dirk Coolen als eigenaar bij een transport in 1739 genoemd:

Verpondingen XIV-61 folio 57 verso, 1737:
Jan Dirk Coolen. Transport 14-01-1739. Huijs en hoff 1copse

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 177, 14-01-1739:
Maria van de Cruys weduwe van Gevart van Doorn, president te Vlierden, verkoopt aan Jan Dirk Coolen huis en hof te Ommel 1 copse. Ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde Michiel van de Cruys. Koopsom ƒ 130,-.

Jan Dirk Coolen is geboren te Asten op 27-12-1698 als zoon van Theodorus Petri Coolen en Maria Jansen Roefs. Hij is op 28-11-1745 te Asten getrouwd met Maria Halbersmit, geboren op 15-12-1722 te Asten als dochter van Henricus Halbersmit en Maria Clemens (zie Voormalig huis B453):

01

Het gezin van Jan Dirk Coolen en Maria Halbersmit:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 27-12-1745 Asten 22-01-1772
Henricus Johannes van Hirtum
Sint Oedenrode 25-05-1819

In de bewoningsgeschiedenis van 1736 tot 1771 is Jan Dirk Coolen eigenaar en soms ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommel Bewoners nummer 7 Ommel
1736 Gevert van Doerne onbewoont
1741 Jan Dirk Coolen Jan Dirk Coolen
1746 Jan Dirk Coolen Joost Coopmans en weduwe Jan van de Cruijs
1751 Jan Dirk Coolen Jan van Tongeren
1756 Jan Dirk Coolen Jan van Tongeren
1761 Jan Dirk Coolen Jan van Tongeren en Antoni Jan Schepers
1766 Jan Dirk Coolen Jan Dirk Coolen
1771 Jan Dirk Coolen Jan Dirk Coolen in de camer Dirk Leenders

Jan Dirk Colen is ook verwikkeld in een strijd om de erfenis van zijn schoonvader, die een kijkje geeft in het bezit van een chirurgijn in die dagen:

Asten Rechterlijk Archief 123, folio 192 verso, 23-01-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Halbersmit, chirurgijn, van de goederen die hij samen met zijn overleden vrouw, Maria Clemans, heeft bezeten. De inventaris is opgemaakt ingevolge een zekere insinuatie de dato 06-01-1773 aan hem gedaan door Jan Coolen getrouwd met Maria Halbersmit, Francis van den Eerenbeemt getrouwd met Johanna Halbersmit en Antoni de Cocq, chirurgijn, te Sint Oedenrode getrouwd met Johanna Maria Halbersmit. Deze willen uit deze inventaris hun legitieme portie ontvangen een en ander volgens testament de dato 08-05-1767.
Vaste goederen: huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 3 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Dirk Leenders. Waarde ƒ 550,-. Land de Horst 2 lopense; land den Reytacker 3 lopense; land de drie Eegden 1 lopense; den Berg 1 lopense; groes het Loopvelt 2 lopense; groes het Broekvelt 3 lopense; weiland het Ven 2 lopense; een huisplaats 3 copse; groes 2 lopense; groes / land 2 lopense; groes het Swartbroek 2½ lopense; den Dries 1½ lopense; land de Loens 3 lopense; een huisplaats van Jan Draak met twee akkers daaraan 3 lopense; Nieuwe Erve 1 lopense 20 roede; de Sprengersacker 1 ½ lopense; groes de Ipt 3½ lopense. Totale waarde ƒ 1970-00-00. En het perceel van Ferdinandus den Dubbelen ƒ 100,-. Deze goederen zijn in principe verkocht aan Gerrit Evers voor ƒ 1400, onder conditie dat de koper zal verkopers zuster, Maria Halbersmit, gedurende haar verdere leven onderhouden. De goederen zijn belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 37-10-00; ƒ 6-10-0 per jaar in drie posten aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in kapitaal ƒ 162-10-00. Totaal ƒ 200-00-00.
Volgen de vaste goederen die Halbersmit nog bezit huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense aan het huis van Peter Lomans waarin Hendrik Halbersmit woont ƒ 550-00-00. Land dit is echter belast met ƒ 8-1-4 per jaar in een meerdere rente aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in kapitaal ƒ 201-11-04, ƒ 348-08-12. Land het Nootje 1½ lopense; land den Driehoek ½ lopense; een huisplaats en aangelag in de Steege 1½ lopense; groes in het Rood 4 lopense. Totale waarde der vaste goederen ƒ 2318-08-12.
Roerende goederen: winkel en chirurgijnsinstrumenten; 149 flessen ƒ 10-10-00; 112 potten ƒ 15-00-00; 47 schuyven in een kasje met twee andere kastjes ƒ 3-00-00; 14 kleine instrumenten alsmede een trepaan; zaag en messen en wat er verder bij is ƒ 15-10-00; 107 boeken, groot en klein, medicijnen als anders ƒ 30-00-00; aan medicijnen ƒ 50-00-00; een distelleerketel ƒ 1-00-00; een stenen mortier ƒ 0-12-00; een ijzeren mortier ƒ 0-15-00. Waarde ƒ 125-17-00.
Koperwerk ondermeer een bedpan ƒ 1-10-00; een gieter ƒ 5-00-00; twee meremiten ƒ 2-00-00; een koeketel ƒ 17-00-00; een koeketel ƒ 12-00-00; twee koperen vuurijzers ƒ 10-00-00. Waarde 65-04-00.
Tinwerk ondermeer 13 tinnen schotels ƒ 21-00-00; 18 tinnen borden ƒ 10-10-00; 2 kandelaars ƒ 1-00-00. Waarde ƒ 38-06-00.
Bedden en toebehoren ondermeer drie bedden en hun toebehoren ƒ 40-00-00; een dekbed ƒ 5-00-00; drie beddelakens ƒ 8-00-00; drie slopen ƒ 1-00-00. Waarde ƒ 60-10-00.
Allerhande en meubelen ondermeer een tafel ƒ 2-00-00; twaalf stoelen ƒ 9-00-00; een kachel of stoof ƒ 9-00-00; 23 Delftse schotels ƒ 4-00-00; een kast ƒ 5-00-00; een kast of kabinet ƒ 6-00-00; vijf halve biertonnen ƒ 5-00-00; een trog ƒ 6-00-00. Waarde ƒ 94-01-00.
Geld aanwezig en in te vorderen: van Arnoldus van Moorsel, te Tongelre te vorderen ƒ 15-15-00; van Francis van den Eerenbeemt te vorderen ƒ 36-25-00. Waarde ƒ 52-10-00.
Schulden aan Dirk Coolen ƒ 115-00-00; aan Peter Wilbers ƒ 100-00-00; aan Antoni Fransen ƒ 43-02-12; aan Wilhelmus Bruynen ƒ 5-19-00; aan Joost Voermans ƒ 10-00-00; achterstaande lasten ƒ 63-06-14; onkosten van deze inventaris ƒ 20-00-00. Waarde ƒ 357-08-10.
De vaste goederen hebben een waarde van ƒ 2308-08-12. De gerede goederen ƒ 436-08-00. De schulden ƒ 357-08-10. Rest ƒ 2387-08-10.
Aanleggers protesteren Hendrik Halbersmit heeft wel toegezegd, dat hij hun de legitieme portie zou aandelen, doch niet dat hij een inventaris zal maken.

Hendrik Halbersmit wordt gedaagd namens de drie zwagers om een staat en inventaris te leveren van alle goederen en effecten, gerede als ongerede, door Maria Clemans bij haar dood nagelaten. En nadat die inventaris van alle debatten gezuiverd is aan aanleggers ieder 1⁄5e deel van de helft dezer nalatenschap uit te keren. Inclusief de profijten door gedaagde genoten na het overlijden van zijn vrouw. Francis van den Eerenbeemt voert het proces alleen verder nadat zijn twee mede-aanleggers een accoord bereikt hebben. Francis van den Eerenbeemt cum suis, aanleggers contra Hendrik Halbersmit, gedaagde. Extract uit het protocol van Allerhande actens. Op 8-5-1767 testeren Hendrik Halbersmit, chirurgijn en zijn vrouw, Maria Clemans. Alle voorgaande maakselen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije keuze. Na overlijden van de langstlevende worden hun enige erfgenamen de vijf kinderen te weten de voorkinderen Catarina en Ferdinandus den Dubbelen uit het huwelijk met testatrices eerste man en de drie kinderen uit dit huwelijk met name Maria getrouwd met Jan Coolen, Johanna getrouwd met Francis van den Eerenbeemt, Anna Maria getrouwd met Antoni de Cock, chirurgijn. Bij vooroverlijden van een der kinderen, komt dat deel aan de overige kinderen. De langstlevende zal moeten uytkeeren en voldoen de legitime portie off kintsgedeelte, de kinderen of kint van haar testateuren na regten toekomende en konnende off willende vraagen.
Gedaagde voldoet aan de eis om een inventaris te overleggen. De eis om ieder van zijn kinderen hun kindsdeel uit te keren verklaart hij voor niet ontvankelijk. De inventaris is opgemaakt, oprechtelijk en naar beste kennis en wetenschap zonder iets verzwegen of ter kwader trouwe achtergehouden te hebben en het anders alsnog in te brengen.
Aanleggers zeggen dat de legitieme portie moet komen uit alle goederen, die op het tijdstip van overlijden van gedaagdes vrouw, eigendom waren. Dat de taxatie der goederen quasie is gedaan. Dat diverse goederen verswegen zijn ondermeer een metalen vijzel, door gedaagde, in 1767, van zijn dochter verkregen en daarvoor aan haar zes karren turf, met de vracht, te Weert geleverd; een metalen vijzel, gegoten door klokgieter Petit; een grote ijzeren vijzel, in 1762, van predikant Aelbers gekocht; een instrument om de baarmoeder te openen. Verder verklaren aanleggers met de inventaris genoegen te nemen. Gedaagde zegt dat Jan Coolen en Antoni de Cock respectievelijk eerste en derde aanlegger hebben hun legitieme portie aangenomen. De tweede aanlegger, Francis van den Eerenbeemt is zich ondertussen blijven overgeven aan kritiek en beuzelingen. Dit betreft enige goederen, die al of niet in de inventaris gebracht zijn. Volgt beschrijving van de toestand dezer goederen.

Jan Dirk Coolen is op 04-10-1773 te Asten overleden en zijn schoonzoon verkoopt zijn bezittingen aan Lambert Sauve, die het doorverkoopt aan Wilbert Jan Wilberts (zie Voormalig huis B446):

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 271, 31-05-1774:
Hendrik van Hirtum, gewoond hebbende te Ommel, nu te Weert, mede voor zijn schoonmoeder, Maria Halbersmit, weduwe Jan Coolen, te Weert, verkoopt aan Lambert Sauve huis en hof te Ommel bij de Capel 1 copse, ene zijde en ene einde de straat, andere zijde Cornelis Peters, andere einde Wilbert Jan Wilbers. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar. Lambert Vlemminx heeft het huis, behalve de camer langs de straat, in huur en twee delen van den hof voor ƒ 12,- per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 100, folio 18, 09-11-1775:
Lambert Sauve verkoopt aan Wilbert Jan Wilberts, te Ommel huis en hof, te Ommel aan de Capel 1 copse, ene zijde en ene einde de straat, andere zijde Cornelis Peters, andere einde de koper. Verkoper aangekomen bij transport de dato 31-5-1774. Koopsom ƒ 215,-.

Maria Halbersmit is op 10-03-1798 te Asten overleden en na het overlijden van de vrouw van Wilbert Jan Wilberts, Maria Hendrick Hendriks (Eijsbouts) op 15-11-1786 te Asten (zie Voormalig huis B446), wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 50 verso, 03-11-1797:
Thomas Rovers man van Maria Wilbert Jan Wilbers, Pieter Wilbert Jan Wilbers en Johannis Wilbert Jan Wilbers. Kinderen en erven van Wilbert Jan Wilbers en Maria Hendriks, beiden overleden. 2e lot krijgt Pieter Wilbert Jan Wilbers een klein huis en hof te Ommel.

De bewoningslijst over de periode van 1776 tot 1803 laat de eigenaren en bewoners van het huis zien:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommel Bewoners nummer 7 Ommel
1776 Wilbert Jan Wilberts Hendrik Wilberts en Jan Deijnen
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Dirk Leenders
1798 Pieter Wilbers Pieter Wilbers
1803 Pieter Wilbers Pieter Wilbers

Ook bij de verpondingen in 1810 en in het kadaster van 1832 staat Pieter Wilbers nog als eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 55 verso, 1810:
Pieter Wilbers bij deling 03-11-1797.
Nummer 7 huijs, hof en aangelag.

Kadaster 1811-1832; B449:
Huis, en erf, groot 11 roede 88el, broek Ommel, klassen 9.
Eigenaar: Piet Wilbers.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met daaronder de kadastrale gegevens van huis B449 en omliggende panden en land:

02

03

Peter Wilbert Wilbers is geboren te Asten op 25-09-1763 als zoon van Wilbert Wilbers en Maria Hendrick Hendriks (Eijsbouts) (zie Voormalig huis B446). Hij is op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Maria Janse Van Rijt, geboren op 25-06-1771 te Asten als dochter van Johannes Jansse Verreyt en Petronella Andries van der Sande (zie Kennisstraat 5). Het gezin van Peter Wilbert Wilbers en Maria Janse Van Rijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willebrordus Asten 13-05-1798 Ongehuwd Asten 11-03-1842 *
2 Petrus Asten 08-05-1800 Kind Asten 20-07-1804
3 Henricus Asten 04-02-1802 Ongehuwd Asten 28-08-1846
4 Johanna Maria Asten 28-01-1804 Ongehuwd Asten 12-04-1840 *
5 Petronella Asten 28-01-1806 Kind Asten 02-02-1806
6 Petrus Asten 19-04-1808 Kind Asten 19-04-1808

* buurman Piet Verheijen doet aangifte bij overlijden

Een kind van Pieter Wilbers is door verdrinking om het leven gekomen:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 9; 21-07-1804:
Dirk Thielen verklaart dat hij, op woensdagavond, 18 juli jongstleden, met zijn buren is gaan zoeken een kind van Pieter Wilbers, te Ommel, hetwelk vermist werd. Op donderdag, 19 juli, tussen 3 en 4 uur 's morgens, heeft hij het kind opgedregd uyt een sloot ontrent de huysinge en aan den dries van Thomas Rovers.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10; 02-08-1804:
Michiel Aertnijs, medicijnen doctor en Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaren het kind van Pieter Wilbers, te Ommel, te hebben gevisiteerd en bevonden dat, na de borst geopend te hebben, de lugtader en de long met schuymende water was opgeset en de vingeren toegetrokken. Voor het overige waren er geen uiterlijke tekenen van letsel.

Het moet hier zoon Petrus zijn, die op 20 juli 1804 wordt begraven:

03a

Het kind is verdronken in een sloot gelegen achter het huis van de buurman Thomas Joannes Rovers (zie Voormalig huis B446).

Maria Janse Van Rijt is op 24-05-1808 te Asten overleden en Peter Wilbert Wilbers is op 16-08-1836 te Asten overleden, waarbij buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453) aangifte doet. Hendrik Wilbers heeft als langstlevende het huis rond 1845 verkocht en is gezien het feit dat hij door Leonardus van Heugten en Jan Peeters bij zijn overlijden is aangegeven, in Heusden overleden.

De bewoning tot het beginjaar van het bevolkingsregister is onbekend en de eerstvolgende bekende bewoner van het huis is Hendrik Bukkems, geboren te Asten op 14-05-1805 als zoon van Willem Bukkems en Joanna Maria Jelissen. Hij is als timmerman op 25-09-1858 te Asten getrouwd met Johanna van den Boomen, geboren te Asten op 04-03-1813 als dochter van Willem van den Boomen en Anna Slaats. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in huizingnummer B101 en vanaf 1869 nummer B104:

03b

Johanna van den Boomen is op 15-12-1870 te Asten overleden en Hendrik Bukkems is op 08-03-1875 te Asten overleden. In het huis komt wonen Wilhelma Hoebergen, geboren te Asten op 11-03-1845 als dochter van Antonij Hoebergen en Antonetta Cornelissen. Zij is sinds 12-07-1867 weduwe van Joannes Linders, geboren te Nederweert op 07-09-1808 als zoon van Antonius Linders en Joanna Maria Sovee en weduwnaar van Mathea Spoormakers, met wie zij op 23-04-1852 te Nederweert getrouwd was (zie Voormalig huis B700). In 1880 verhuist zij naar D113 en wordt dochter Anna Maria Linders, geboren te Nederweert op 04-04-1859, bewoner van het huis. Zij is op 07-04-1880 te Asten getrouwd met klompenmaker Willem Rijnders, geboren te Asten op 10-03-1850 als zoon van Reindert Rijnders en Wilhelmina Segers (zie Kluisstraat 14). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B104:

03c

In 1886 verhuizen zij naar B101 (zie Voormalig huis B888) en het huis staat dan enige tijd leeg tot in 1889 Catharina Isbouts, geboren te Asten op 14-02-1859 als dochter van Arnoldus Isbouts en Wilhelmina van Bree, in het huis komt wonen. Ook in de periode 1890-1900 woont Catharina Isbouts in het huis met dan huizingnummer B106:

03d

Catharina Isbouts is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Lambertus Lemmens, geboren te Asten op 11-12-1864 als zoon van Arnoldus Lemmens en Dilia Berkers en verhuist in 1891 naar B33.

Het huis is opnieuw een tijd onbewoond tot in 1901 molenaar Johannes Hendricus Raaijmakers, geboren te Sint-Oedenrode op 03-12-1840 als zoon van Christ Raaijmakers en Gerdina Winkel, in het huis komt wonen. Hij is weduwnaar van Johanna Verhugten, geboren te Schijndel op 13-03-1853 als dochter van Lambertus Verhugten en Anna Maria van den Heuvel, met wie hij op 29-10-1870 te Schijndel getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 woont hij met zijn kinderen in het huis met dan huizingnummer B102:

03e

Hij verhuist in 1905 met zijn gezin naar een nieuw huis in de buurt van zijn molen (zie Kloosterstraat 30) en het huis wordt vanaf dan waarschijnlijk bewoond door Johanna van Heugten, geboren te Asten op 18-09-1829 als dochter van Francis van Heugten en Jacomina van Rijt, samen met haar neef Marcelis van Heugten in het huis woont met dan huizingnummer B101:

03f

In 1912 verhuizen zij naar het Dorp en in het huis komt wonen Wilhelmus van Bommel, geboren te Deurne op 11-03-1883 als zoon van Pieter van Bommel en Geertruida Maas. Hij is op 23-04-1909 te Asten getrouwd met Wilhelmina Rijnders, geboren te Asten op 16-06-1882 als dochter van Willem Rijnders en Anna Maria Linders.

Zij verhuizen in 1914 naar Deurne en het huis wordt daarna herbouwd en vergroot en krijgt kadasternummer B1457. Vanuit het naastgelegen huis (zie Voormalig huis B446 komt dan in het huis wonen Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 19-12-1875 als zoon van Petrus Eijsbouts en Jacoba Jacobs (zie Voormalig huis F1467). Hij is op 02-02-1912 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van Helmond, geboren te Asten op 17-08-1872 als dochter van Joannes van Helmond en Wilberdina Verheijen. In het bevolkingsregister van Asten komen zij vanuit B97 in het huis wonen met huizingnummer B101:

04

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B103 ook bekend als Kluisstraat 1-3:

05

Over de periode 1930-1938 woont Maria Elisabeth van Helmond als weduwe van Johannes Eijsbouts met haar kinderen in het huis op de Kluisstraat 3:

06

07

Links betaling van weggeld bij weduwe J. Eijsbouts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-04-1935.

Johannes Eijsbouts is te Asten op 15-02-1929 overleden en Maria Elisabeth van Helmond is te Asten op 18-02-1945 overleden en hieronder de bidprentjes:

08 09 10

Hun zoon Peter Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 25-01-1913 en op 05-06-1939 te Asten getrouwd met Henrika Petronella (Drieka) van Helmond, geboren te Asten op 25-06-1914 als dochter van Peter Johannes van Helmond en Johanna Kanters (zie Voormalig huis B519), neemt het café over. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-10-1941 de geboorte van zoon Petrus:

11

Peter Johannes Eijsbouts is op 15-07-1969 te Asten overleden en Drieka van Helmond is te Asten op 28-06-1998 overleden. Hieronder een foto en de bidprentjes bij hun overlijden:

12 13
14 15

Onder het café en winkel van Hanneske Eijsbouts op de hoek van de Marialaan en de Kluisstraat na het bombardement in 1944 en daaronder het opgeknapte café en de winkel in de vijftiger jaren van de 20e eeuw.

16

17 18

Overzicht bewoners

Ommel huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Gevert van Doerne Vlierden 13-09-1693 onbewoond
1741 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1746 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Joost Coopmans en weduwe Jan van de Cruijs Asten ±1695
1751 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan van Tongeren Asten 29-10-1707
1756 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan van Tongeren Asten 29-10-1707
1761 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan van Tongeren en Antoni Jan Schepers Asten 29-10-1707
1766 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1771 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698 Jan Coolen in de camer Dirk Leenders Asten 27-12-1698
1776 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723 Hendrik Wilberts en Jan Deijnen Asten 10-06-1751
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Asten 01-05-1726 Dirk Leenders Asten ±1735
1798 Pieter Wilbers Asten 25-09-1763 Pieter Wilbers Asten 25-09-1763
1803 Pieter Wilbers Asten 25-09-1763 Pieter Wilbers Asten 25-09-1763
Kadasternummer B449
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B449 1832 Peter Wilbers Asten 25-09-1763

Kluisstraat 1-3

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Peter Wilbers Asten 25-09-1763 met kinderen 16-08-1836
1836-1845 Hendrik Wilbers Asten 04-02-1802 samen met zus 28-08-1846
1845-1858 onbekend
B101 1859-1869 Hendrik Bukkems Asten 14-05-1805 Johanna van den Boomen Asten 04-03-1813
B104 1869-1875 Hendrik Bukkems Asten 14-05-1805 Johanna van den Boomen Asten 04-03-1813 08-03-1875
B104 1875-1879 Wilhelma Hoebergen Asten 11-03-1845 weduwe Linders naar D113
B104 1879-1886 Willem Rijnders Asten 10-03-1850 Anna Maria Linders Nederweert 04-04-1859 naar B101
B104 1886-1890 onbewoond
B104 1889-1890 Catharina Isbouts Asten 14-02-1859
B106 1890-1891 Catharina Isbouts Asten 14-02-1859 naar B33
B106 1891-1900 onbewoond
B102 1900-1905 Johannes Raaijmakers Sint-Oedenrode 04-12-1842 met kinderen naar B110a
B102 1905-1910 Johanna van Heugten Asten 18-09-1829 met neef
B101 1910-1912 Johanna van Heugten Asten 18-09-1829 met neef naar Dorp
B101 1912-1914 Wilhelmus van Bommel Deurne 11-03-1883 Wilhelmina Rijnders Asten 16-06-1882 naar Deurne
B101 1914-1920 Johannes Eijsbouts Asten 19-12-1875 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872
B103 1920-1930 Johannes Eijsbouts Asten 19-12-1875 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872 15-02-1929
1-3 1930-1938 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872 weduwe Eijsbouts

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 september 2022, 13:07:01

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen