logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B430

Dit huis wordt bewoond door Jacob Hendrick Baessen, geboren te Asten op 09-03-1676 als zoon van Hendrick Jan Basen en Jenneke Cornelis Cornelissen (zie Voormalig huis G562). Hij is op 27-01-1697 te Asten getrouwd met Catharina Jans Peters van Rest, geboren te Asten op 14-02-1676 als dochter van Johannes Peeters van de Rest en Elisabetha Peeters Verspecke (zie Voormalig huis B446). Catharina Jans Peters van Rest is als Lijneke Jacob Baessen op 13-09-1720 te Asten overleden en Jacob Hendrick Baessen hertrouwt te Someren op 03-05-1721 met Petronella Peeters van Nuenen:

Comparerend voor schepenen ondergenoemd Jacob Hendrick Bassen sijnde ouderdom omtrent 22 jaaren, sijnde geassisteert bij Jan Baessen sijn broeder ende Cathalijn Jan Peters ouderdom omtrent de 21 jaar, sijnde geassisteerd bij Jan Peters haere Vaeder versoecken haer drie sondagse proclamatien in de houwelijkse staet te worden bevestigd. Actum 12 januarij 1697.

01

De gezinnen van Jacob Hendrick Baessen met Catharina Jans Peters van Rest en met Petronella Peeters van Nuenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 12-05-1698 Kind Asten 11-04-1700
2 Petrus Asten 03-08-1701 Asten 02-12-1725
Anna Maria Joosten Ysbouts
Asten 17-04-1756 zie ook Voormalig huis E1049
3 Johannes Asten 30-12-1703 Kind Asten ±1705
4 Martinus Asten 11-05-1705 Asten 18-11-1731
Hendrina Willems
Asten 03-03-1733
5 Johannes Asten 31-05-1706 Asten 15-10-1730
Johanna Graets
Asten 24-01-1758 zie Voormalig huis G493
6 Judocus Asten 01-04-1712 Kind Asten ±1712
7 Antonius Asten 01-04-1712 Kind Asten ±1712
8 Wilhelmus Asten 13-08-1716
9 Catharina* Asten 31-12-1721

* kind uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1709 is Jacob Hendrick Baessen eigenaar:

Verpondingen XII-5 folio 19, 1709:
Jacob Baessen. 2 28-0 12 13.

Jacob Hendrick Baessen heeft nog wel een achterstand bij het betalen van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 215; 02-11-1711:
Hendrick Tho poel, aanlegger contra Jacob Baessen, gedaagde. Betreft betaling van ƒ 1-11-8 verponding over Sint Jan 1704-1705

Jacob Hendrick Baessen heeft steun nodig van de armmeesters:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 38; 10-08-1712:
Francis Conincx en Willem Fransen Berckers, armmeesters, verklaren ter instantie van Jacobus Hendrick Baesen dat deze met zijn kinderen op verscheyde tijden een aalmoes van de armmeesters heeft ontvangen. Hij heeft ook langs de straten en huizen om een aalmoes verzocht. Derhalve staat Jacobus Hendrick Baesen met zijn vrouw en zes kinderen op de Armelijst. Indien hij wordt genoodzaakt om te procederen om zijn recht te vervolgen zal hij de kosten van het proces niet kunnen betalen. 

Jacob Hendrick Baessen is getuige van een vechtpartij en een moord in de herberg van Jan van de Cruys in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 1713:
Te verhoren Frans Jansen Vrients, 40 jaar, Jacob Baessen, 34 jaar, Jan van de Cruys, 39 jaar, Elisabet getrouwd met Jan van de Cruys, 27 jaar.
Of zij op dinsdag, 28 februari 1713, na de middag, rond twee uur zijn geweest in de herberg van Jan van de Cruys?
Allen antwoorden bevestigend.
Of daar niet met de kaarten werd gespeeld. En welke personen dat waren?
Frans Jansen Vrients verklaart dat hij heeft gespeeld met Jan van de Cruys, Peeter Antonissen, nu overleden en Aelbert Jansen van de Wildenbergh. Verder waren aanwezig, de vrouw van Jan van de Cruys, de vrouw van Peeter Antonis, de vrouw van Aelbert en Jacob Baessen, zijn vrouw. De anderen verklaren idem.
Of tijdens het spel geen questie was ontstaan?
Frans Jansen Vrients verklaart dat questie was ontstaan tussen hem en Jan van de Cruys. Dat zij handgemeen zijn geworden, zonder messen getrokken te hebben. Jacob Baessen verklaart dat er over het wissen van een crap tussen Frans Jan Vrients en Jan van de Cruys questie ontstond en dat Jan van de Cruys met een vuyst Frans Jan Vrients in sijn aengesicht heeft geslagen. Waarop Frans Jan Vrients een bierpint in de handt hebbende naer Jan van de Cruys heeft geworpen. Hierop zijn zij handgemeen geworden en hebben elkaar met de haar getrokken. De anderen verklaren ongeveer gelijkluidend als Jacob Baessen.
Of Peeter Antonis enige questie heeft gemaakt en of deze toen door Aelbert Jan van den Wildenbergh met een mes niet en is doorstoocken, soodanigh dat den selven naer eenigh weynige uren is comen te overlijden?
Frans Jansen Vrients verklaart niet te weten van een questie tussen voornoemde twee personen. Veel minder dat Antonis is doorsteecken. Jacob Baessen verklaart dat Peeter Antonis, niet de minste questie heeft gemaakt, noch tegen Aelbert, noch tegen iemand anders. Wel heeft hij gezien dat Peeter Antonis op een banck voor het bedde staende, was sittende en dat hij, deponent, eenigh bloet sagh en daarop vroeg: "Hoe bloeyde ghij soo?" waarop Peeter antwoordde, waar Aelbert Janssen bij was: "Daer steeckt mij Aelbert Janssen van den Wildenbergh in mijnen buyck, dat de darmen daeruyt lopen". Hierop is Aelbert, zijn vrouw roepende, het huis uitgegaan en gaan lopen. De verklaringen van Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet komen overeen met die van Jacob Baessen, Peeter Antonis heeft voor zijn overlijden nogmaals bevestigd dat Aelbert voorschreven hem de steeck had toegebracht.

Jacob Hendrick Baessen ruilt zijn huis met Hendrick Canters (zie Prins Bernhardstraat 23) en dit betreft waarschijnlijk het huis van Hendrick van den Bleeck (zie Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 18, 04-06-1714:
Hendrick Canters, koopman, te 's-Hertogenbosch, heeft te kennen gegeven dat hij wil vermangelen, huis en aangelag van Jacob Baessen te Ommel, tegen het huis en aangelag in bewoning bij Hendrick van den Bleeck in het Dorp 3 lopense. Hij verzoekt nu om taxatie om de 40e penning te kunnen betalen. Waarde ƒ 120,-. Het huis en aangelag van Jacob Baessen, te Ommel, is ook waard ƒ 120,-. De vermangeling gaat door.

Jacob Hendrick Baessen is ondervorster en moet als een soort deurwaarder geld zien te krijgen van mensen in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 148; 20-01-1718:
Op 19-01-1718 ben ik, Jacob Baessen, ondervorster, in opdracht van Johan Doenssen cum suis borgemeesters Sint Jan 1714-1715, ter voldoening van ƒ 16-6-10, geweest bij Joost zoon wijlen Jan Arts den Coopman, als bezitter van de goederen van zijn vader, om hem te vragen welke panden in executie gedaan konden worden en deze aan te wijzen. In het huis heb ik geen goederen of panden gevonden. Hij heeft mij verder gezegd dat hij geen vaste goederen aan kon wijzen omdat hij die niet bezat en er ook niets van wist. Dit omdat hij het grootste deel van het jaar in Hollandt was verblijvende en wonende om sijnen cost te winnen tot sobre onderhoudt van sijn vrou ende twee kinderen. Ende als hij tot Asten was dat hij dan op een gehuert weeffgetouw most gaen weven. Hij had huisraad moeten lenen om te kunnen cooken en deze had hij inmiddels weer terug gebracht aan de eigenaren. Verder heeft hij gezegd dat hij in de Frunt off gijselplaetse niet zou komen. Ook zouden de borgemeesters, zijn huis en aangelag, achtergelaten door wijlen zijn vader en door hem gekocht gerust kunnen verkopen, want hij was toch niet in staat om het te bewonen en te onderhouden. Reden ook dat Draeck de veste van deze koop nooit aan hem had willen uitgeven.

Voor zijn tweede huwelijk maakt Jacob Hendrick Baessen een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 106, 18-04-1721:
Jacob Baassen weduwnaar van Catelijn Jansse van Rest maakt ten behoeve van zijn meerder- en minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 2½ lopense.
Roerende goederen: 1 bed en toebehoren, 1 tafel, 5 stapelstoelen, 1 trog, 1 kaske, 1 blockxken, enige eerde schotels, 6 tinnen en enige houten lepels.

Jacob Hendrick Baessen overlijdt te Asten op 22-01-1727 en het huis wordt door de erfgenamen Hendrik Canters verkocht aan Willem Roefs (zie Voormalig huis B401):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 147 verso, 27-03-1731:
Laurens Morees, wonende te Lyshout, als curator van het testament 01-12-1723 van wijlen Hendrik Antony Canters, oud president, te Asten en gewoond hebbende te Lyshout, verkoopt aan Willem Roefs een huis en aangelag te Ommel 3 lopense, ene zijde Jan van Rest, andere zijde Jan van de Cruys. Belast met ƒ 0-03-8 jaarlijks aan het Huis van Asten, ƒ 2-10-0 jaarlijks aan rentmeester de Kempenaar.

In het cijnzenregister van Asten wordt de bewoningsgeschiedenis tot 1732 beschreven:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 55 folio 16:
Willem Roefs bij coop 1732.
Laureijns Moree excuteur en curateur.
Henrick Canters bij coop ofte erffmangelinge.
Catelijn Peters van Rest huijsvrouw van Jacob Hendrick Basen uyt huijs, hoff ende aengelagh, groot twee lopenen onder Asten tot Omel gelegen, ene zijde Hendrick Canters, andere zijde de weduwe Jan Huijberts, ene zijde de straet, voor een vierde part inde volgende texten off chijnssen.

Bij de verpondingen van 1737 is sprake van een vervallen huis en de bewoningslijst over de periode van 1736 tot 1741 laat zien dat het huis in 1741 is afgebroken:

Verpondingen XIV-61 folio 72 verso, 1737:
Willem Roefs. Een vervallen huijs en hoff 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 3 Ommel Bewoners nummer 3 Ommel
1736 Willem Roefs onbewoont
1741 huis is weg Jan van de Cruijs

Het kadaster van Asten van 1832 noemt bij de tuin Willem Bukkems (zie Voormalig huis B431) als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B430:
Tuin, groot 03 roede 75 el, Broek Ommel.
Eigenaar: Willem Bukkems.

Onder de kadasterkaart van 1832 met daaronder de kadastergegevens:

02

03

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Jacob Hendrick Baessen Asten 09-03-1676 Jacob Hendrick Baessen Asten 09-03-1676
1721 Hendrick Anthony Canters Asten 14-11-1642
1731 Willem Roefs Asten 14-11-1689
Ommel huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Roefs Asten 14-11-1689 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694
1741 huis is weg onbewoont
Adres
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B430 1832 Willem Bukkems Someren 23-02-1759 voormalig huis, nu tuin

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 16:02:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen