logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B431

Jan Jacops erft het huis van zijn schoonouders en verkoopt het door aan Huybert Janssen van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 62, 19-01-1640:
Dirck Henricx man van Anneke, dogter van wijlen Jan Peter Willems, Jan Jacops gehuwd geweest met Heylken, dogter van Jan Peter (Willems) mede voor hun dochter Meriken, Laurens Willem Tijs en Jan Joosten van Brey als momboiren van Aelken, dogter van Jan Peter (Willems). Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan woonhuis en placke te Ommel, ene zijde erfgenamen Teunis van Rudth. Belast met de grondcijns voor twee delen, ƒ 6,- jaarlijks aan het Klooster van Soeterbeeck, ƒ 2,- jaarlijks aan Fransken de Schoenmaker te Helmont, een roggepacht te Bynderen. Het houdt op de eens off anders parchelen wordt gelijkelijk verdeeld en mag daarna nog twaalf jaar blijven staan.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 82 verso, 26-05-1640:
Jan, zoon van wijlen Jacop Jan Gerart gehuwd geweest met wijlen Heylken, dogter van Jan Peter Willems, Dirck Henricx en Jan voorschreven als momboiren van Meriken, onmondige dogter van hem en Heylken. Zij verkopen aan Huybert Janssen huis, hofstad en het land daarbij gekomen van Jan Peter Willems, ene zijde Aert Jan Aelbers, andere zijde Michiel Jacops van de Cruys, ander einde Anthonis van Rudth. Belast met ƒ 6,- jaarlijks aan het Convent van Soeterbeeck, 3 stuiver jaarlijks cijns aan de Heer van Asten.

Huybert Janssen van Maerhees is rond 1640 getrouwd met Maria Huybers en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-08-1640 Asten 04-06-1678
Helena Willems van de Cruys
Asten 09-11-1681
Antonia Janse Verhindert
Asten 20-12-1704
2 Petrus Asten 06-03-1642 Asten ±1674
Aleydis
3 Jacobus Asten 19-05-1644 Ongehuwd Asten 04-04-1680
4 Johanna Asten 12-05-1646 Asten 17-01-1682
Antonius Vrense Verleijsdonk
Asten 28-05-1698 zie Voormalig huis C602
5 Mayke Asten 13-01-1651 Ongehuwd Asten 02-01-1710
6 Maria* Asten 23-03-1685

* onecht kind bij Anna Thyssen Vermeulen (zie Voordeldonk 73). In het archief van Asten wordt nog gemeld dat tegen Huybert Janssen van Maerhees een zaak wordt aangespannen voor dat onechte kind:

Asten Rechterlijk Archief folio 61; 12-09-1685:
Anna, dochter Matijs Vermeulen, geassisteerd met Matijs haar vader, aanlegster contra Huybert Jansen van Maris, gedaagde.

Hieronder de geboorteakte van dochter Maria:

1685 Marty 23; baptizata est Maria filia illegitima Huberti Jansen van Maerhees et Anna Thijssen Vermeulen; susceptores Gerardus Geraerts et Elisabetha Thijssen Vermeulen:

23 maart 1685; gedoopt is Maria onwettige dochter van Huberti Jansen van Maerhees en Anna Thijssen Vermeulen; getuigen Gerardus Geraerts en Elisabetha Thijssen Vermeulen:

Huybert Janssen van Maerhees koopt een stuk land en steekt zich daarvoor in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 226; 05-12-1643:
Meester Anthoni Daniels, rentmeester der Vrouwe van Asten, en Laurens Volders, secretaris, verkopen aan Huybert Janssen van Maris het 1⁄4e deel in de hoge Loo te Ommel dit deel 1 1⁄2 lopense, 1 1⁄2 roede en 5 voet, naast Laurens Willem Tijs, Lambert Ariens, Aert Jan Aelbers en Lambert Ariens. Gekomen van Anthonis van Ruth en voor de cijns opgewonnen door de Heer van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 226 verso; 05-12-1643:
Huybert Janssen van Maris is schuldig aan Laurens Willem Tijs ƒ 84,65. Te lossen op 22-06-1645, zonder intrest. Marge: 12-01-1646 gelost.

Huybert Janssen van Maerhees koopt nog een heiveld in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 73; 19-04-1646:
Aert Jan Aelbers verkoopt aan Huybert Jan van Maris heiveld int Ven te Ommel naast Marten Gerits.

Huybert Janssen van Maerhees heeft nog een schuld aan Peerken Thyssen, die op 06-05-1657 te Deurne getrouwd is met Jan Willemsen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 3 verso; 30-11-1647:
Huybert Janssen van Maris, te Ommel, is schuldig aan Anthonis Thonissen van de Vorst en Thonis Peters als momboiren van Peerken, onmondige dochter Tijs Peters daer moeder aff was Merike dochtere ƒ 100,- à 5% komende uit het verkochte erfgoed van de onmondige. Marge: 01-02-1669 Peerke getrouwd met Jan Willems is voldaan. Ook beide momboiren stemmen in met cassatie.

Opnieuw koopt Huybert Janssen van Maerhees land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 123; 04-06-1660:
Tomas en Joost Gevers, gebroeders, Peeter Fransen en Jacob Jacobs getrouwd met Luytgen. Allen erven van wijlen Hendrick Gevers. Zij verkopen aan Huybert Jansen van Maris land op de hooch Loo, ene zijde Meester Anthony Canters, andere zijde Jan Canters, ene einde Aert Fransen Verrijt, andere einde Tomas Gevers. Belast met 1 stuiver 1 ort per jaar min of meer aan den Heer van Asten, te betalen met Meester Anthony Canters, in diverse teksten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 122 verso; 26-05-1660:
Huybert Jansen van Maris is schuldig aan Merike, weduwe Hendrick Gevers, ƒ 100,- à 5%.

Volgens de verpondingen is Huybert Janssen van Maerhees in 1662 eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-68 folio 43, 1662:
Huijbert Jan van Mares, huijs.

De uitbreiding van het bezit van Huybert Janssen van Maerhees gaat door met de aankoop van land en een koe:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 146; 21-02-1671:
Barbara Martens geassisteerd met Geerit Martens, haar zoon, Jacob Aerts getrouwd met Anneke Martens mede voor Daendel Martens, hun broeder en zwager, Frans Maes Blockmaeckers getrouwd met Joostie Martens. Zij verkopen aan Huybert Janssen van Maris groes het Ven te Ommelen 1 1⁄2 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Antony Dries Reynders, ene einde Aert Franssen Verrijt, andere einde de gemeente. Koopsom ƒ 104,-

Asten Rechterlijk Archief 145; 13-03-1684:
Jan Lammers, te Vlierden en Dirck Coppens als momboiren van de onmondige kinderen van Aert Hendricx, te Ommel, verkopen publiek onder andere een koe aan Huybert van Maris voor ƒ 13-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 16; 14-09-1686:
De gemeente Asten verkoopt aan Huybert Janssen van Maris en Jan Huybers, zijn zoon land het Ven Ommelschen Bosch 7 lopense, ene zijde Huybert Jansen van Maris, andere zijde 't Dijcxken, ene einde Antony Josephs en anderen, andere einde de gemeente. Verponding 3 gulden per jaar. Koopsom ƒ 44,-. Dit waren leegliggende landerijen en sufficant op te brengen de dorps- en landslasten. 

Als zijn dochter Johanna en haar man overlijden, wordt Huybert Janssen van Maerhees aangesteld als voogd over de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 147; 03-09-1700:
Andries en Goort Laurens alsmede Joost Laurens en Huybert van Maris als momboiren van de onmondige kinderen van Antonis Laurens en Jenneke van Maris met name Marie en Laurens. Zij verkopen ten huize van wijlen Antonis Laurens peert, bestialen, huysraet, hooy, strooy en meubelen. Opbrengst onder andere het paard ƒ 50,-, drie koeien ƒ 55,-, 33 schappen en lammeren ƒ 88,-, hooi en stro ƒ 40,-. Totale opbrangst bedraagt ƒ 294,-.

Maria Huybers is als Mayke Hubert van Maerhees op 20-08-1682 te Asten overleden en Huybert Janssen van Maerhees is op 25-10-1700 te Ommel overleden. Hieronder hun doodakten:

Na zijn overlijden wordt het voogdijschap over de kinderen van Johanna Huybert van Maerhees overgedragen aan zoon Johannes Huybert van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 109; 30-11-1700:
Joost Laurenssen en Jan Huyberts van Maris zijn aangesteld als momboiren over Marike en Laurens, onmondige kinderen van Antonis Laurenssen en Jenneke van Maris.

Ook verkopen de kinderen beesten en huisraad:

Asten Rechterlijk Archief 157; 06-12-1700:
De kinderen en erven van wijlen Huybert van Maris, te Ommel, verkopen bestialen en en huysraet, onder andere een paard ƒ 30,50, een melkkoe ƒ 17,-, een koe ƒ 19,50 en een weefgetouw ƒ 4.-. Totale bruto opbrengst ƒ155,-.

Zoon Johannes Huybert van Maerhees, geboren te Asten op 18-08-1640, is op 04-06-1678 te Asten getrouwd met Helena Willems van de Cruys, geboren te Asten rond 1644 als dochter van Willem Jacobs van de Cruys en Anneken Joost van de Vorst (zie Jan van Havenstraat 1). Helena Willems van de Cruys is als Heylke Jan Huyberts op 26-06-1679 te Asten overleden en Johannes Huybert van Maerhees hertrouwt op 09-11-1681 te Asten met Antonia Janse Verhindert, geboren te Asten rond 1645 als dochter van Johannes Anthoni Verhindert en Sijken Tielen Marcelissen (zie Voormalig huis B716):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Huberti van Maerhees et Helena Willems, testes Jacobus van de Cruys et Judoca Jansen Coopman.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Huberti van Maerhees en Helena Willems, getuigen Jacobus van de Cruys et Judoca Jansen Coopman.

02

De gezinnen van Johannes Huybert van Maerhees met Helena Willems van de Cruys en met Antonia Janse Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 02-05-1678
2 Wilhelma Asten 23-06-1679 Asten 20-01-1709
Peeter Antonis
dochter Johanna
en Petronella
3 Johanna** Asten ±1683
4 Maria** Asten 28-06-1687 Ongehuwd Asten 29-07-1724

*  kind pas legitiem na het huwelijk
** kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de verpondingslijst van 1680 is Jan Huybert van Maerhees eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-58 folio 11, 1680:
Jan Huijbert van Maris. 9-32-2-8-4.

Jan Huybert van Maerhees erft land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 96 verso; 13-12-1681:
Goort Paulus getrouwd met Maria, dochter Jan Antonis Verhindert, Jan Huyberts van Maris getrouwd met Antoniske Janse Verhindert, Jan Jan Antonis Verhindert, Tielen Jansen Antonis Verhindert, Aert Jansen Antonis Verhindert, Joachim Willems en Hendrick Jan Canters als wettige momboiren over Lijsbeth en Lijneken, dochters Jan Antonis Verhindert. Allen kinderen van Jan Antonis Verhindert en Sijke Tielen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Huyberts van Maris nomen uxoris land den Langenacker 2 lopense 35 roede naast de weduwe Michiel Peeter Coolen; groes de achterste Bleeck in de Steegen 7 copse naast Goort Lomans. Belast met 3 gulden per jaar aan de Heer van Helmont samen met Frans Jacobs en Jan van Ruth.

Jan Huybert van Maerhees koopt land aan:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 88 verso; 07-02-1690:
Antony Josephs Verdeuseldonck verkoopt aan Jan Huyberts van Maris land het Ven 1 1⁄2 lopense, ene zijde de koper, andere zijde de verkoper en anderen, ene einde de erven Frans Matijssen. Belast met ƒ 2-5-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 13-10-0 aan de Heilige Geest te Helmont. Koopsom ƒ 30,- à 5%.

Het huis wordt eerder eigendom van de twee voorkinderen van Jan Huyberts van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 1; 13-10-1696:
Peeter Willemsen van de Cruys verkoopt aan de twee onmondige voorkinderen van Jan Huyberts van Maris met name Jan en Willemke, uit het huwelijk met Heylke, dogter van Willem Jacobs van de Cruys een huis, land, groes aan den Ommelschen Bosch 9 lopense. Gebruiker is Jan Huyberts van Maris. Koopsom ƒ 129,-.

Jan Huybert van Maerhees verkoopt land een een hooibeemd:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 79; 05-12-1698:
Jan Huberts van Maris getrouwd met Antoniske Jansen Verhindert verkoopt aan Joost Hendrick Doense land aen de Pas 2 lopense 37 roede, ene zijde de kinderen Michiel Peter Coolen, andere zijde Frans Kerckels en anderen, ene einde Nicolaes van der Linden, andere einde Joost Roefs. Verponding 18 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 40; 23-11-1701:
Jan Huyberts van Maris getrouwd met Anthoniske Jansen Verhindert verkoopt aan Nicolaes van Rut hooibeemt in de Bleecker 1⁄2 lkopense, ene zijde Frans Cornelis, andere zijde Margareta weduwe Goort Lomans, ene einde Jan van Rut, andere einde Jan Andriesse. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 77,-.

Johannes Huybert van Maerhees is op 20-12-1704 overleden en zijn weduwe verkoopt een stuk groes aan de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 83 verso; 17-04-1705:
Antoniske Verhindert weduwe Jan Huyberts van Maris geassisteerd met Jan Jansenvan Maris, haar zoon, verkoopt aan Antony Josephs Verdeuseldonck groes de Ommelschen Bosch 37 roede naast de kinderen Antonis van der Linden. Verponding 7 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 60,-

Bij de verpondingen van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1717 worden de kinderen van Jan Huybert van Maerhees als eigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 17 verso, 1709:
De kinderen Huijbert van Maris. 6-6-1-10-0.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
De weduwe Jan Huijbers, Jan en Willemijn en Jenneke.

De weduwe en kinderen van Jan Huybert van Maerhees verkopen een stuk groes: 

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 27 verso 21-10-1711:
Antoniske Jansen weduwe Jan Huyberts van Maris, Jan Jansen Huyberts van Maris, haar zoon, Peeter Antonis getrouwd met Willemyn Jansen Huyberts van Maris en Maria Jansen van Maris. Zij verkopen aan Hendrick Tho poel groes het Loopvelt achter den Ommelschen Bosch 4 lopense, ene zijde en einde Aelbert Peeters, andere zijde Hendrick Canters, andere einde. Verponding ƒ 1-5-0 per jaar.

De man van dochter Wilhelmina Jansen Huybert van Maerhees is slachtoffer geworden van een misdrijf (zie ook Wolfsberg 16):

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 69; 01-03-1713:
Meester Gerardus Graets en Meester Daniel Sauve, chirurgijns, verklaren te heben gevisiteerd, ten overstaan van drost en schepenen, het dode lichaam van Peeter Antonissen en gevonden drie dodelijke wonden in de darm te weten eerstelijcken eene steeck dwars door den derden dunnen darm, de tweede wonde in denselven darm bijnaer de helfte dwars door gesteecken, de derde wonde in den eersten dicken darm de breete van eenen duym doorgesteecken welcke een van de drie voorschreven wonden genoechsaem doodelijck sijn. De overledene heeft na het bekomen van de wonden nog maar enige uren geleefd.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 70 verso; 03-03-1713:
Jacob Baessen, ondervorster, heeft namens de drossard in arrest genomen land op de hooghe Loo 5 copse en groes aan den Ommelsen Bosch 1 lopense. Zoals deze toebehoren aan Aelbert van den Wildenbergh, fugitief. Voor zover ons, schepenen, bekend bezit de fugitive geen verdere goederen.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 94; 18-04-1713:
Hendrick Tho poel en Jan van de Cruys, 40 jaar en Elisabet van Neerven, 28 jaar, zijn vrouw. Zij verklaren ter instantie van Peter de Cort, drost, dat zij samen, op dinsdag, 4 april laatstleden, door eenen Aelbert van den Wildenbergh, ingezetene van Asten, doch nu enige tijd fugitieff geweest, zijn ontmoet. Hij, eerste deponent. heeft tegen hem gezegd: "Hoe derffde gij, Aelbert, nogh onder ons gesight comen, daer gij Peter Anthonis soo moordadigh hebt vermoort off doot gestoocken". Waarop Aelbert antwoordde: "Ick beken qualijck te hebben gedaen. Ick beken dat ik den dader ben, tis mij leet, Ick hadde het soo quaet niet gedagt. Ick bidde dat tmij magh werden vergeven, Ick sal noyt te Asten comen of gij sult mij in leven daer niet sien. Ick ga nu nae Duytslant mijn kost winnen".

Asten Rechterlijk Archief 19 folio 1; 22-05-1713:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Aelbert Jansen van den Wildenbergh, gedaagde. Gedaagde is fugitief.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 1713:
Te verhoren Frans Jansen Vrients, 40 jaar, Jacob Baessen, 34 jaar, Jan van de Cruys, 39 jaar, Elisabet getrouwd met Jan van de Cruys, 27 jaar. Of zij op dinsdag, 28 februari 1713, na de middag, rond twee uur zijn geweest in de herberg van Jan van de Cruys?
Allen antwoorden bevestigend.
Of daar niet met de kaarten werd gespeeld. En welke personen dat waren?
Frans Jansen Vrients dat hij heeft gespeeld met Jan van de Cruys, Peeter Antonissen, nu overleden en Aelbert Jansen van de Wildenbergh. Verder waren aanwezig, de vrouw van Jan van de Cruys, de vrouw van Peeter Antonis, de vrouw van Aelbert en Jacob Baessen, zijn vrouw.
De anderen verklaren idem.
Of tijdens het spel geen questie was ontstaan?
Frans Jansen Vrients verklaart dat questie was ontstaan tussen hem en Jan van de Cruys. Dat zij handgemeen zijn geworden, zonder messen getrokken te hebben.
Jacob Baessen verklaart dat er over het wissen van een crap tussen Frans Jan Vrients en Jan van de Cruys questie ontstond en dat Jan van de Cruys met een vuyst Frans Jan Vrients in sijn aengesicht heeft geslagen. Waarop Frans Jansen Vrients een bierpint in de handt hebbende naer Jan van de Cruys heeft geworpen. Hierop zijn zij handgemeen geworden en hebben elkaar met de haar getrokken.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend.
Of Peeter Antonis enige questie heeft gemaakt en of deze toen door Aelbert Jansen van de Wildenbergh met een mes niet en is doorstoocken, soodanigh dat den selven naer eenigh weynige uren is comen te overlijden?
Frans Jansen Vrients verklaart niet te weten van een questie tussen voornoemde twee personen. Veel minder dat Antonis is doorsteecken.
Jacob Baessen verklaart dat Peeter Antonis, niet de minste questie heeft gemaakt, noch tegen Aelbert, noch tegen iemand anders. Wel heeft hij gezien dat Peeter Antonis op een banck voor het bedde staende, was sittende en dat hij, deponent, eenigh bloet sagh en daarop vroeg: "Hoe bloeyde ghij soo?" waarop Peeter antwoordde, waar Aelbert Janssen bij was: "Daer steeckt mij Aelbert Janssen van den Wildenbergh in mijnen buyck, dat de darmen daeruyt lopen". Hierop is Aelbert, zijn vrouw roepende, het huis uitgegaan en gaan lopen.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend en Peeter Antonis heeft voor zijn overlijden nogmaals bevestigd dat Aelbert voorschreven hem de steeck had toegebracht.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-08-1713:
Declaratie van de kosten die Pieter de Cort, drossard, aanlegger, gemaakt heeft contra Aelbert Jansen van den Wildenbergh, gedaagde.
Op 28 februari 1713, heeft gedaagde op een moorddadige wijze, met voorbedachte zin en boosaardigheid, zonder enig krakeel of kijfachtige woorden gehad te hebben Peter Anthonis gestoken, zodanig dat de darmen uit de wanden kwamen en hij binnen enige uren kwam te overlijden.
Bij visitatie is gebleken dat er verscheidene dodelijke wonden waren toegebracht.
De dader was fugitieff.
De dader is buiten de heerlijkheid gebannen op pene van doodstraf bij terugkeer.
Op 6 maart 1713 is de acte van verhoor aan de Raad van Brabant, via procureur van der Horst, gezonden.

Versturen van verslagen, zegelkosten etcetera.

Hieronder de begraafakte van Peter Anthonis:

Anno 1713, Martij 1; Obijt de vulnera Peter Teunis, om.

1 maart 1713; Overleden aan steekwonden Peter Teunis, uit Ommel.
Asten Rechterlijk Archief 27 folio 35; 05-02-1714:
Toestemming om twee percelen land, behorende aan Aelbert van den Wildenbergh, te verkopen tot verhaal van de proceskosten de dato 01-08-1713.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-02-1714:
Pieter de Cort, drossard, daagt Aelbert van den Wildenbergh, wegens een begane dootslagh voor het gerecht. Aelbert van den Wildenbergh is kennelijk spoorloos. Hij bezit niet anders dan twee pertsveltiens. Bij niet verschijnen worden deze verkocht.
Asten Rechterlijk Archief 92 folio17; 28-04-1714:
De gemeente Asten verkoopt aan Hendrick Tho poel de geabbandonneerde goederen van Aelbert van den Wildenbergh, te Ommel, van den Wildenbergh is fugitive en de verkoop wordt gedaan om de proceskosten op hem te verhalen. Land 5 copse naast Frans van Rut; weidrieske 1½ lopense naast Aelbert Peeters. Koopsom ƒ 48,-.

Dochter Wilhelmina Jansen Huybert van Maerhees overkomt nog meer onheil als anderhalf jaar later haar dochter Petronella, geboren te Asten op 21-02-1712, komt te overlijden:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 122; 19-09-1715:
Jan Aelbers van den Wildenberg en Peeter Janssen verklaren ter instantie van de drossard, dat zij op 18-09-1715's middags tussen vijf en zes uur, een groot alarm hebben gehoord door Willemyn, weduwe Peeter Teunis en haar familie, wonende te Ommel, ter oorzake dat Peternelleke, het kind van de weduwe, oud 4 jaar, onder een berg aarde was gevallen. Deponenten, als naburen, hebben de helpende hand geboden om 't selve kint soo veel mogelijck daer uyt te helpen. Zij hebben ondervonden dat het kind doot ende versmoort was, ja, soodanig dat den mont vol aarde was. Bij visitatie is Daniel Souveez, chirurgijn, ook tot de bevinding gekomen dat het kind versmoort moest wesen.

Na al die tegenslag zijn zij waarschijnlijk uit Asten vertrokken want kort daarna zijn de goederen van de weduwe en kinderen verlaten en worden aan Hendrik Canters verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 136, 03-05-1719:
Johan Draak, als curator van de geabbandonneerde goederen van de weduwe en kinderen van Jan Huybert van Maris, te Ommel, verkoopt publiek een huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene en andere zijde Hendrik Canters, ene einde de kinderen Antonis Laurijnsse, andere einde de weg, belast met ƒ 0-2-6 per jaar cijns; land de Loo 1 1⁄2 lopense naast advocaat Swinkels; land 't Rauven 7 lopense naast de weduwe Aalbert Peeters; land aan het Hoogeynd 2 1⁄2 lopense naast Jan Antonis; land Teunissenacker 3 copse naast de mistweg; land 't klijn Venneke en enig groes 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Thopoel; 't Doornboske1 1⁄4 lopense naast Hendrik Thopoel; groes 't leeg Ven 2 lopense naast Hendrik Canters; groes Teunisseven 3 copse naast de mistweg; groes het Rauwven 1 lopense naast Jan Kersius; 't Vengroes 1 1⁄2 lopense naasr de kinderen Antonis Laurijnsse. Belast met 3 duiten per jaar aan het Huis van Asten; ƒ  5,- per jaar aan advocaat de Graaf; ƒ 3-13-0 per jaar aan den Armen van Helmont; 7 1⁄2 vat rogge per jaar aan advocaat Swinkels; ƒ 7-10-0 per jaar aan de rentmeester der Geestelijke Goederen; ƒ 2,- per jaar aan de erven van Grietje Debbe, te Maarheeze. Hendrik Canters wordt koper voor ƒ 245,-.

Ook de oogst wordt verkocht om aan de schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 136;12-07-1719:
Johan Draak, als curator van de verlaten erfgoederen van de weduwe en kinderen Jan Huybers van Maris, verkoopt de te velde staande granen op de voorschreven goederen om daaraan de achterstaande dorps- en landslasten te verhalen. Rogge op 't Rouven ƒ 7-00-0; rogge op den Hoogeyndacker  ƒ 3-05-0; rogge op 't Doornboske ƒ 11-15-0.

Het huis wordt doorverkocht aan neef Johannes van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 1) van de kinderen Jan en Willemijn, het land en groes aan andere partijen:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 172 verso; 22-06-1720:
Michiel de Gasee, deurwaarder, verkoopt, namens Herman Cremers, waarnemend het comptoir van Martinus des Tombes rentmeester der Geestelijke Goederen over het quartier van Peelland, wegens pachtachterstand, de volgende goederen van Jan Huybers van Maris, om hieraan te verhalen een rente van ƒ 5,- per jaar en een rente van ƒ 2-10-0 per jaar aan het Convent van Soeterbeeck achterstand sinds 1703. Hij verkoopt aan Jan van de Cruys een vervallen huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene en andere zijde Hendrik Canters, ene einde de kinderen Antonis Laurijnsse, andere einde de weg. Koopsom ƒ 103,-.

Johannes van de Cruys is geboren te Asten op 08-02-1672 als zoon van Jacobus van de Cruys en Margaretha Swinckels (zie Jan van Havenstraat 1) en is op 11-10-1705 te Vlierden getrouwd met Lysbet Gerits Claessen Neerven:

Vigetima septima 7bris, contraxerunt sponsalia cum dispensationi in tertio en in quarto consanguini tertis gradi Joannes van de Cruys et Elisabetha Gerardi Neerven para mi RDo et testibus Antonie van de Cruys et Gerardo patre sponse.

27-09-1705, ondertrouw van Joannes van de Cruys en Elisabetha Gerardi Neerven met dispensatie voor 3e en 4e graads verwantschap, getuigen de pastoor, Antonio van de Cruys en Gerardo, vader van de bruid.

03

Het gezin van Johannes van de Cruys en Lysbet Gerits Claessen Neerven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 09-07-1714 Ongehuwd Asten 01-05-1764
2 Maria Asten 10-04-1716 Kind Asten ±1716
3 Jacobus Asten 04-08-1719 Kind Asten ±1719
4 Jacobus Asten 24-05-1722 Asten 12-02-1747
Henrica Willem Keels
Asten 24-05-1759 zie Stegen 80

Lysbet Gerits Claessen is als Lijsbet van de Cruys op 02-03-1724 te Asten overleden en Johannes van de Cruys hertrouwt op 18-02-1725 te Asten met Maria Francen. Daarvoor moet hij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 275; 07-02-1725:
Jan van de Cruys weduwnaar Lysbet Gerits maakt ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Maria Franssen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Marcelis Peeters, andere zijde advocaat Swinkels; groes en land 4 lopense naast Hendrik Kanters; groes 1 1⁄2 lopense naast de erven Arnoldus Conincx; groes en land 7 lopense naast de erven Frans Hoefnagels; land 3 lopense naast advocaat Swinkels.
Roerende goederen: een eiken beddekoets, een veren bed met toebehoren, een kinderbed, vijf paar slaaplakens, enig linnengoed, twee osluynen, acht tinnen schotels en vijf tinnen borden, nog enig tinwerk, diverse ketels, potten en pannen, een eiken kast, zes stoelen, twee eiken kisten, een spinnewiel, de helft van een ploeg samen met Joost IJsbouts, een slagkar. 

Het tweede huwelijk is kinderloos en Johannes van de Cruys beleent een korenpacht:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 43 verso; 06-03-1725:
Jan van de Cruys, vader en voogd van twee minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Elisabet Gerit Claasen, Michiel van de Cruys, president, als vaderljke bloedoom, Gerit Claassen, als moederlijke grootvader. Zij belenen aan Johannes van der Linden een korenpacht van 13 1⁄2 vat rogge bij uitkoop van zijn halve zusters en broeders verkregen en staande ten laste van Peeter Rijnder Colen. Beleentijd 3 jaar. Beleensom ƒ 200,-.

Johannes van de Cruys heeft geregeld achterstand bij de verpondingen, maar daar kwam in 1736 ook een misstand van de vorster aan het licht:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 26; 06-12-1734:
Pieter de Cort en Floris Pieter von Cotzhausen, collecteurs der verponding, 1731, hebben nog te ontvangen van Jan van de Cruys ƒ 5-13-00.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 128 verso; 31-10-1735:
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort, als collecteur van de borgemeesters van Willem Jan Loomans en Jan Dirx van Heughten, Sint Jan 1733-1734, in arrest de vaste goederen van Jan van de Cruys om daaraan te verhalen ƒ 8-09-12. 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1736:
Pieter de Cort, drost, verklaart dat hem in handen is gekomen een copie van een arrest de dato 31-10-1735 aan Jan van de Cruys en op 04-11-1735 uitgegeven en hetwelk was getekend door Jan Verberne en Antony Muyen, schepenen en Floris Pieter van Cotshuysen, secretaris. Het is nu zo dat deze acte van arrest niet door Floris Pieter van Cotshuysen is ondertekend. En dat dit door Gerit van Riet, als vorster, is gedaan, welke zich als een publiek persoon schuldig heeft gemaackt aan een notoire falciteyt en dus hoogst strafbaar is. Een en ander noodzaakt mij dit aan U voor te leggen om ten opzichte van Gerit van Riet in goede justitie te kunnen oordelen. Marge: 01-10-1736 Gerit wordt verzocht om binnen 14 dagen te reageren. 

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 111; 09-05-1739:
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Peters van Bussel cum suis, collecteurs der verponding, 1737, legt beslag op de vasten goederen van Jan van de Cruys tot verhaal van ƒ 9-14-00.

Johannes van de Cruys ruilt een huis in het dorp met een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 50; 20-03-1741:
Jan Janse van Dijk geeft bij erfmangeling over aan Jan van de Cruys een huiske en hof in de Wolfsberg 1⁄2 lopense naast de straat. Koopsom ƒ 30,-.
Jan van de Cruys geeft bij erfmangeling over aan Jan Janse vanDijk huis, hof en aangelag in 't Dorp 3 lopense, ene zijde Goort en Willem Loomans, andere zijde de weduwe Peter Verberne, ene einde de straat, andere einde de weg. Leenroerig aan het Huis van Asten. Taxatie prijs ƒ 180,-. Koopsom ƒ 40,-.

Johannes van de Cruys is op 15-02-1742 te Asten overleden en de vorderingen van de verpondingen stapelen zich op, zodat zijn goederen worden verkocht aan Jan Vrients (zie Marialaan 20):

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 123; 03-12-1742:
Willem Franse, borgemeester, 1737, heeft te vorderen van de weduwe Jan van de Cruys ƒ 9-09-0.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 27, 31-12-1745:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der verponding, 1742, de goederen van wijlen Jan van de Cruys, te Ommel, om daaraan te verhalen de verponding en bede over 1742, zijnde ƒ 12-10-4. Hij verkoopt aan Jan Vrients een huis, hof en aangelag, te Ommel 5½ lopense.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1746 met eerst Johannes van de Cruys als eigenaar en bewoner en later Jan Vrients als eigenaar en Leendert van Gerwen (zie Kennisstraat 1) als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1736 Jan van de Cruijs Jan van de Cruijs
1741 Jan van de Cruijs Jan van de Cruijs
1746 Jan Vrients Leendert van Gerwen

Maria Francen is als Maria van de Kruys op 18-11-1756 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Johannes van de Cruys en Maria Francen:

Begin 1751, verkoopt Jan Vrients het huis aan Matheus Antony Muyen en volgens een ander archiefstuk moet er nog het nodige aan worden opgeknapt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 199, 13-01-1751:
Jan Vrients verkoopt aan Mattijs Muyen een huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Marcelis Coolen, andere zijde de weg, andere einde het Broek.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 42 verso, 26-03-1751:
Inspectierapport van huis en stal, aangekocht door Mattijs Muyen van Jan Vrients op 13-01-1751. De gebonte van het hele huis, doch vooral het eerste gebont is seer versonken en naar agteren versakt het moet noodzakelijk gericht en gesteld worden. Er is geen schoorsteen nog brantmuur off heert in het huis. De wanden en deuren in het huis en neere te repareren. De buitenmuren, zo ver die nog van steen zijn, zijn op veel plaatsen open, dit te repareren ook rond de kelder. De wanden van het kamertje zijn bijna geheel weg. De wand, aan de zijde van het Broek, van het huis te vernieuwen. Het dak van het huis en de neere te stoppen en te repareren. Aan het huis is geen schop of schuur, alleen twee oude en bijna verrotte gebonten Sijnde vooral nodig een schuur om den oogst van de erve daarbij gehoorende daar in te konne leggen.

De cijnzen over de periode 1709-1761 geven de bewoningsgeschiedenis goed weer, waarbij uiteindelijk Mattijs Muyen de eigenaar wordt:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 52 folio 15:
Mattys Muyen by koop 1751.
Jan Vrients bij koop bij executie 1745.
Margriet en Jacobus van den Kruijs sijne kinderen bij successie 1742.
Nu 1720 Jan van den Cruijs bij koop van executie.
Jan ende Willemijntie kinderen van Jan Huijberts van Maris, uyt huijs, hoff ende aengelagh onder Asten, ter plaetse tot Omel gelegen, groot drie lopenen ene zijde Jacob Basen, andere zijde den Mistwegh, ene einde de kinderen van Antonis Vreijnssen, andere einde de gemeene straet. Die selve uyt de selve panden ½ d. quarta pars pul (een kwart deel).

Matheus Antony Muyen is geboren te Asten op 06-06-1706 als zoon van Antonius Jansse Deynen (Muyen) en Maria Reynders van Geldrop (zie Voormalig huis G655). Hij is op 16-07-1730 te Asten getrouwd met Maria Goort Doensen, geboren op 18-10-1704 te Asten als dochter van Godefridus Marten Doense en Maria Stevens (zie Koningsplein 2):

04

Het gezin van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1731 Asten 03-02-1765
Pieter Paulus Jansen
Asten 10-04-1801
2 Johannes Asten 07-03-1733 Asten 25-07-1756
Johanna Arnoldi Deckers
Asten 02-12-1782 zie Koningsplein 2
3 Henrica Asten 01-03-1736 Kind Asten ±1736
4 Franciscus Asten 19-05-1738 Ongehuwd Asten 03-10-1768
5 Godefrida Asten 30-11-1741 Kind Asten ±1741
6 Reinerus Asten 03-07-1744 Asten 10-05-1778
Jenneke Peeter Haasen
Asten 20-05-1806 zie Voormalig huis B97
7 Henrica Asten 04-01-1747 Kind Asten ±1747
8 Godefridus Asten ±1748 Ongehuwd Asten 04-10-1779 Soldaat*
9 Arnoldus Asten ±1752 Asten 03-06-1780
Maria Elisabeth Heijnix
Asten 02-04-1785

* zoon Godefridus Mathijs Muyen is soldaat:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

Uit historische canons1 citeren we het volgende over het bovengenoemde regiment:

Het Regiment van Oranje Friesland draagt de naam van prins Johan Willem Friso (1687-1711). Een naam die staat voor de verbondenheid van het regiment met de noordelijke provincies. De prins behoorde tot de Friese tak van de Nassaus. Hij was stadhouder van de noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe.

Hiernaast een portret van de naamgever prins Johan Willem Friso en geheel rechts een portret van Hans Hendrik Haersma.

Godefridus Mathijs Muyen is daarna in 1770 en 1771 doopgetuige en is in 1779 overleden, waarschijnlijk zonder te zijn teruggekeerd als soldaat.

In verschillende documenten komt naar voren dat Matheus Antony Muyen verwant is aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en recht had op een beurs, die zijn ouders echter voor andere doeleinden hebben aangewend:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 26; 04-05-1712:
Jan Antonis Deynen, 70 jaar en Antony Joosten Coopman, 66 jaar, beiden te Ommel. Zij verklaren dat Matijs Antonis Muyen een neef is van wijlen de Heer Antonis Mennen, in leven pastoor, te Swamen, ontrent Rueremonde. En dat deze even na is verwant aan voornoemde Antonis Mennen als Laurens Bruystens, welke nu, sedert circa acht jaar, een jaarlijks inkomen van 16 patacons ontvangt uit de Beurse van Antonis Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 60 verso; 30-01-1734:
Staat en inventaris van de goederen die Merie van Geldorp weduwe Teys Hendricx en nu getrouwd met Antony Muyen met wijlen haar man in gemeenschap heeft bezeten. Bij deselve Maria van Geldorp, geassisteert met haar voorschreven man ten overstaan van ons, onderschreven geregte persoonen ter requisitie van Maria Barbara Verhoysen weduwe Jan Matteyssen voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van haar doghter bij voorschreven Jan Matteyssen aan haar verweckt. Opgemaakt als volgt:
Mathijs Antony Muyen, als naaste bloedverwant van pastoor Mennens, te Swamen, heeft ontvangen, voor acht jaar, uit de door de pastoor gefundeerde beurs ƒ 248-00-00. Die zijn vader voor aankoop van goederen gebruikt heeft en dus terugbetaald moeten worden. Daarna heeft Willem Antony Muyen uit dezelfde beurs ontvangen ƒ 124,- voor de eerste vier jaar en ƒ 84,- voor de volgende vier jaar ƒ 208-00-00. Die ook gebruikt zijn voor de aankoop van goederen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 89 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen de oudste is 8 jaar. Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Laurens heeft acht jaar genoten van de fundatie gesticht door Antoni Mennen en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie enige jaren genoten hebben.

Matheus Antony Muyen loopt een boete op door vuur bij zich te dragen in de Peel:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 14; 12-06-1752:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Mattijs Muyen, gedaagde. Gedaagde is, op 27-09-1751, door de vorster beboet omdat hij in de Peel vuur droeg boete ƒ 12,- volgens artikel 59 uit de keure. Tot nu toe is deze boete niet betaald.

Zoon Franciscus Mathijs Muyen wordt ondervraagd over een vechtpartij in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 98 verso; 20-01-1759:
Verhoor van Antoni Janse van Hout, 29 jaar, herbergier, Francis Tijs Muyen, 17 jaar, Willem Roefs, 31 jaar.
Of zij op donderdagavond, 18 januarij, geweest zijn in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel, dat daar onder andere waren Jan Franse van de Loverbosch en Jan Canters en wie nog meer?
Zij hebben gezien Hendrik Dirk Timmermans, Peter Liessenhoff, Joost, de knecht van de kinderen Jan van de Loverbos, Willem Roefs, Francis Tijs Muyen, Goort Muyen die laatst gewoond heeft bij de kinderen Jan van de Loverbos.
Dat Jan Franse van de Loverbosch weg willende gaan, zijn geld uit zijn zak halende om te betalen, door Jan Canters met een tang op zijn hoofd werd geslagen, zeer bloedde, op de grond viel en daardoor een gat aan de linkerzijde van zijn hoofd bekomen heeft?
Zij hebben wel gezien dat Jan Canters een tang in zijn hand had, maar niet dat hij er mee geslagen heeft.
Of, nadat Jan van de Loverbosch met een tang of swaarder hant door Jan Canters geslagen was en opgestaan zijnde met elkaar handgemeen werden?
Zij verklaren dat dit zo geweest is. Antoni Janse van Hout en Willem Roefs bevestigen onder eede en Francis Tijs Muyen wil wel onder eede bevestigen.

Zoon Johannes Mathijs Muyen wordt beboet omdat hij geen lantaarn bij zich had:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 67; 20-04-1761:
Den drost, aanlegger contra Jan Mattijs Muyen een boete van ƒ 2-10-0 omdat hij voor de tweede maal sonder lantern is bevonde bij de brandschouw.

Matheus Antony Muyen verkoopt een stuk land uit een erfenis van zijn ouders (zie Voormalig huis G655):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 148 verso; 30-06-1764:
Mattijs Antoni Muyen verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch een hof, nu land, in het Dorp, aan het huis van de verkoper 3 copse, ene zijde Cotshausen, andere zijde de straat, beide einden de koper. Verkoper aangekomen bij deling de dato 12-02-1763. Koopsom ƒ 117,-

Matheus Antony Muyen koopt land in het Root en in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 43 verso; 13-07-1768:
Gerrit van Riet verkoopt aan Mattijs Muyen een groes- of hooibeemd int Root 2 1⁄2 lopense, ene zijde weduwe Jan Verhoysen, andere zijde de kinderen Jan Ture Lomans, ene einde Joseph Sauve, andere einde de gemeente. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 125 verso; 14-03-1771:
Johannes Slaats verkoopt aan Mattijs Muyen, te Ommel de Nieuwe Erven te Ommel 3 lopense 25 roede, ene zijde Hendrik Verhees, andere zeide en beide einden de gemeente. Verkoper aangekomen van de gemeente de dato 04-07-1768. Koopsom ƒ 30,-.

Een huis van Matheus Antony Muyen, waar zijn zoon Johannes woont (zie Koningsplein 2), brandt gedeeltelijk af, maar wordt weer opgebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 136; 17-05-1776:
Taxatie van de goederen, gestaan hebbende in de Moolenstraat, en die op donderdag, 9 mey laatstleden, 's morgens, rond 8 uur zijn afgebrand. Een huis en stal naast het huis van Antony Verreyt. Waarde ƒ 150,-. Eigenaar is Mattijs Muyen en bewoner is Jan Mattijs Muyen. Dit huis is door off met de brandspuyt den brant door Gods hulpe geblust geworden.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 107; 20-03-1777:
Francis van de Vorst, Mattijs Muyen en Antoni Verreyt, wiens huizen, op 09-05-1776, zijn afgebrand en door het gerecht getaxeerd. De huizen zijn wederom opgetimmert en in vorige staat gebracht. Zij verzoeken om 1⁄4e deel van de opbouwkosten terug te ontvangen ingevolge Hare Hoge Mogendheden publicatie de dato 15-01-1765. Zij verklaren geen ƒ 4000,- gegoed of rijk te zijn.

Maria Goort Doensen is te Asten als Maria Matthiae Muijen op 27-10-1779 overleden en Matheus Antony Muyen verkoopt zijn beesten, huisraad, landbouwwerktuigen en oogst:

Asten Rechterlijk Archief 151; 29-12-1779:
Mattijs Muyen, te Ommel, verkoopt zijn gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere een paard ƒ 53,-, tien koeien ƒ 230,-, twee osjes ƒ 12,-, een vet varken ƒ 13,-, twee karren ƒ 23,-, huishoudgerei ƒ 10,-, hooi en stro ƒ 40,-, turf ƒ 17,-. Totale opbrengst ƒ 438,-.

Asten Rechterlijk Archief 152; 19-07-1780:
Mattijs Muyen, te Ommel, verkoopt zijn oogst te velde, 11 kopen. Totale opbrengst ƒ 93,-.

Matheus Antony Muyen is vanaf 1751 tot zijn overlijden eigenaar en het grootste deel van de tijd bewoner van het huis geweest:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1751 Matthijs Muijen Matthijs Muijen
1756 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1761 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1766 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1771 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1776 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1781 Mattijs Muijen en kinderen Joost Warenberg

Matheus Antony Muyen is te Asten op 03-04-1783 overleden en hieronder hun doodakten:

Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 170 verso; 06-01-1784:
Pieter Paulusse man van Maria Mattijs Muyen, wonende aan den Ommelschen Bosch, Reynder Mattijs Muyen, wonende in het Dorp, Antoni en Arnoldus, meerderjarige zonen van Jan Mattijs Muyen, Andries Timmermans en Martinus Stevens wettelijke voogden op 10-11-1783, over de verdere onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Maria en Johanna. Kinderen en kindskinderen van Mattijs Muyen en Maria Goort Martens, beiden overleden, gewoond hebbende te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Pieter Paulusse en de zes kinderen van Jan Mattijs Muyen ieder voor de helft. Een huis, hof en aangelag, te Ommel 5½ lopense, ene zijde weduwe Wilbert Wilbers, andere zijde Jan Martinus Martens, andere einde het Broek.

Pieter Paulusse komt kort daarna vrijwel volledig in het bezit van het huis en komt er vanuit de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 11 en 13) in wonen::

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 56 verso; 20-02-1784:
Antoni en Arnoldus, zonen van Jan Mattijs Muyen verkopen aan Pieter Paulusse 2⁄6e deel onverdeeld in de helft in een huis en hof te Ommel 5½ lopense, ene zijde weduwe Wilbert Wilbers, andere zijde Martinus Martens, andere einde het Broek.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 118; 10-05-1784:
Gezien het request van Reynder en Arnoldus Muyen, momboiren over de vier onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Maria en Johanna waarin zij laten weten dat zij op 06-01-1784 met de deelvoogd, Andries Timmermans, een scheiding en deling hebben gemaakt van de onroerende goederen nagelaten door Mattijs Muyen en dat daar ten deel was gevallen de helft van de goederen te Ommel aan de zes kinderen van Jan Tijs Muyen. De twee meerderjarige zoons met name Arnoldus en Antoni hebben hun 1⁄6e deel van die helft verkocht aan Pieter Paulus getrouwd met Maria Tijs Muyen die de andere helft was aangekomen. Dit transport is gedaan, op 20-02-1784, voor ƒ 97-10-0. Pieter Paulus wil voor dezelfde som het overige 4⁄6e deel van de onmondigen wel overnemen en alzo het geheel bij elkaar houden. Andries Timmermans, als een der naaste vrienden, vindt dit ook een gunstige oplossing. Zij verzoeken toestemming. Naschrift: Fiat, mits de overblijvende penningen, naar ons oordeel, goed belegd zullen worden.

Pieter Paulus Jansen is geboren te Asten op 02-10-1717 als zoon van Paulus Jansen en Henrica Meusen (zie ook Voormalig huis G170). Hij is op 06-11-1746 te Asten getrouwd met Cecilia Philips van Hout, geboren te Asten op 17-02-1721 als dochter van Johannes Philpse en Hendrina Joosten (zie Voormalig huis B409). Cecilia Philips van Hout is te Asten als Caecelia Peeters op 23-03-1763 overleden en Pieter Paulus Jansen hertrouwt op 03-02-1765 te Asten met Maria Tijs Muyen, geboren te Asten op 29-03-1731 als dochter van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen:

05

De gezinnen van Pieter Paulus Jansen met Cecilia Philips van Hout en met Maria Tijs Muyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 30-07-1747 Asten 10-02-1770
Petronella Thyssen
Asten 19-06-1794 zie Voormalig huis C100
2 Henrica Asten 06-11-1749 Asten 31-01-1773
Godefridus van der Laak
Someren 23-02-1796
3 Philippus Asten 30-11-1751 Asten 17-01-1779
Johanna van Hooff
Asten 26-08-1781
Elisabeth Antoni van Bree
Asten 29-07-1813 zie Laarbroek 4
4 Helena Asten 25-01-1753 Kind Asten ±1753
5 Judocus Asten 06-08-1754 Kind Asten ±1754
6 Kind Asten 13-09-1755 Kind Asten 13-09-1755
7 Johanna Asten 11-04-1757 Ongehuwd Asten 07-10-1779
8 Franciscus Asten 20-10-1759 Asten 15-02-1784
Jennemaria Hendrik van Moorsel
Liessel 04-09-1810
9 Lucia* Asten 11-02-1766 Asten 04-02-1787
Francis Wilbert Aarts
Asten 19-06-1838
10 Maria* Asten 20-12-1767 Kind Asten ±1767
11 Peter* Asten ±1769 <1803
12 Antonius* Asten 01-05-1771 Asten 27-01-1793
Hendrina Leendert van Hugten
Deurne 06-06-1832 zie ook Voormalig huis C660

* kinderen uit het tweede huwelijk, Lucia wordt ook wel Cecilia genoemd

Pieter Paulus Jansen woonde tot 1784 elders in Ommel (zie Ommelse Bos 11 en 13). Hij heeft het geld voor de aankoop van het huis aan de kinderen van Johannes Mathijs Muyen aan hun voogd Reynder Mathijs Muyen afbetaald:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 110 verso; 12-03-1785:
Reynder Mattijs Muyen is schuldig aan de onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Marie en Johanna ƒ 250,- à 3%. Deze ƒ 250,- zijn afgeloste gelden door Pieter Paulusse. Marge op 24-10-1791, 21-10-1793, 11-02-1794 en 24-10-1797 gelost aan respectievelijk Willem, Johanna, Maria en Hendrik. 

Pieter Paulus Jansen is op 14-06-1788 te Asten overleden en in de archieven staat dat Maria Tijs Muyen alle goederen uit haar huwelijk ontvangt:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 227 verso; 17-09-1788:
Paulus Pieter Paulus, Goort van de Laak man van Hendrien Pieter Paulus, Philip Pieter Paulus, Francis Pieter Paulus. Allen kinderen en erven van Pieter Paulus en wijlen Cecilia van Houdt. Zij verkopen aan Maria Muyen gehuwd met Pieter Paulus, hun vaders tweede vrouw, al de goederen welke hun vader tijdens dit huwelijk heeft verkregen. Koopsom ƒ 10,-.

Maria Tijs Muyen heeft wel de nodige schulden:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 108 verso; 21-04-1792:
Maria Muyen, weduwe Pieter Paulus, is schuldig aan Catharina Jan Vrijnsen ƒ 200,- à 3 1⁄2%. Marge: 04-06-1811 gecasseert.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 140; 29-12-1792:
Maria Muyen, weduwe Pieter Paulus is schuldig aan Antonie Timmermans ƒ 300,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 140; 20-12-1792:
Maria Muyen, weduwe Pieter Paulus, is schuldig aan Catharina, minderjarige dochter van wijlen Mattijs Laurens Bruystens ƒ 300,- à 3,75%. Marge: 13-12-1805 gecasseert. 

Maria Tijs Muyen is als Mie Peter Poulus op 10-04-1801 te Asten overleden en de kinderen uit het tweede huwelijk van Pieter Paulus Jansen verdelen na het overlijden van hun moeder de goederen. Het huis komt toe aan Francis Wilbert Aarts, geboren te Asten op 28-11-1762 als zoon van Willebrordus Arnoldi Wilbers en Maria van den Broek (zie Voormalig huis B714). Hij is getrouwd op 04-02-1787 met Lucia Peters Paulusse, geboren te Asten op 11-02-1766 als dochter van Piet Peters Pauwels en Maria Tijs Muyen (zie ook Ommelse Bos 11 en 13). Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 88; 30-03-1803:
Francis Wilbert Aarts man van Lucia Pieter Paulus en Anthony Pieter Paulus. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot gaat naar Francis een huis, hof en aangelag te Ommel groot 5½ lopense; land aan de Kruysweg 5 1⁄2 lopense; land de Venne 1 1⁄2 lopense; land hoge Looakker 1 1⁄2 lopense; land Looakker 1 1⁄2 lopense; land de Kolke 1 lopense; land de Wittert 3 lopense; land het Kempke 1 1⁄2 lopense; land de Hofstad 4 lopense; groes de Nieuwe Erve 1 1⁄2 lopense; groes het Drieske 1 lopense; groes de Broekdries 3 lopense; de Nieuwe Erve 3 1⁄2 lopense; groes de Nieuwe Erve 4 lopense. Belast met ƒ 300,- aan Antony Timmermans; ƒ 260,- aan Catharina Mattijs Bruystens; ƒ 200,- aan Catharina Vrijnsen; ƒ 0-02-6 per jaar cijns aan het Boek van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar in een meerdere pacht met Johannes Francis Slaats aan de Geestelijke Goederen; ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Anthony Pieter Paulus ƒ 85,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot.

Francis Wilbert Aarts ruilt land met Jan Martinusse:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 146; 23-04-1807:
Francis Wilbert Aarts verkoopt aan Jan Martinusse land en groes de Wittert 3 lopense 19 roede; land de Wittert 1 lopense 25 roede. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 147; 23-04-1807:
Pieter Jan Martinusse, namens zijn vader, verkoopt aan Francis Wilbert Aarts land de Galderen 2 lopense 8 roede; groes aan de Cluys 36 roede; groes aan de Cluys 1 lopense 28 roede. Koopsom ƒ 200,-

Bij de verpondingen van 1810 en in het huizenquohier rond 1800 staat deze bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 54 verso, 1810:
Francis Wilbert Aarts bij deling 30-03-1803.
Lucia Pieter Paulus gehuwd met Francis Wilbert Aarts en Antoni Pieter Paulus bij versterf 1801.
Maria Muijen weduwe Pieter Paulusse ½ en Lucia, Peter en Antoni haar kinderen ½ bij transport 17-09-1788.
Pieter Paulusse ½.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag. 5½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1798 Antonij Pieter Paulus weduwe Pieter Paulus
1803 Francis Wilbert Aarts Antonij Pieter Paulus

In 1817 verkoopt Francis Wilbert Aarts het huis aan Willem Bukkems en verhuist naar een ander huis in Ommel (zie Marialaan 20):

Notarieel Archief 40-18 Asten, 06-03-1817:
Francis Wilbert Aarts verkoopt aan Willem Bukkems een huis, schuur, stalling en hof te Ommel.

Francis Wilbert Aarts is op 10-09-1824 te Asten overleden en Lucia Peters Paulusse is op 19-06-1838 te Asten overleden en hieronder haar overlijdensakte:

06

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit huis bekend als B431 en samen met nog een huisje aan de overkant van de straat met kadasternummer B429 is Willem Bukkems eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B429
Huisje, groot 45 el.
Eigenaar Willem Bukkems.

Kadaster 1811-1832; B431:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 00 el, de hoog Ommel.
Eigenaar Willem Bukkems.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met daarop het huis van Willem Bukkems en daaronder de kadastergegevens:

07

08

Wilhelmus Antoni Bukkems is geboren te Someren op 23-02-1759 als zoon van Antonius Bukkems en Mechelina Willems van Stratum. Hij is op 18-02-1786 te Asten getrouwd met Joanna Maria Petri Jelissen, geboren te Asten op 23-10-1762 als dochter van Petrus Jelis en Maria Petri van Bussel (zie Slotweg 1):

09

Het gezin van Wilhelmus Antoni Bukkems en Joanna Maria Petri Jelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 10-01-1787 Kind Asten 15-01-1787
2 Petrus Asten 07-05-1788 Kind Asten ±1788
3 Franciscus Asten 03-06-1790 Ongehuwd Asten 03-04-1853
4 Johannes Asten 12-12-1792 Asten 12-02-1841
Hendrica Verspeek
Asten 25-04-1844
5 Antonius Asten 04-03-1795 Ongehuwd Asten 15-04-1852
6 Marcellus Asten 20-10-1797 Kind Asten 17-02-1798
7 Mechtildis Asten 08-05-1799 Asten 16-02-1827
Petrus van Heugten
Deurne 17-08-1834
8 Anna Asten 30-04-1802 Asten 12-02-1836
Joannes van Heugten
Asten 06-03-1856 zie ook Voormalig huis E274
dochter Petronella zie Voormalig huis G1120
dochter Johanna Maria zie hieronder 
9 Henricus Asten 11-06-1805 Asten 25-09-1858
Joanna Maria van den Boomen
Asten 08-03-1875

Willem Bukkems is te Asten op 10-04-1831 overleden en Joanna Maria Jelissen is te Asten op 16-04-1843 overleden.

10

Links zicht op de Kluisstraat vanaf de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de overlijdensakte van Willem Bukkems.

11

Volgens de kadastrale legger komt het huis in eigendom van dochter Anna Bukkems, geboren te Asten op 30-04-1802, en zij verhuurt het waarschijnlijk aan haar broer Johannes Bukkems, geboren te Asten op 12-12-1792. Na het overlijden van Anna Bukkems te Asten op 06-03-1856, wordt haar dochter Petronella van Heugten, geboren te Asten op 01-07-1843, eigenaar (zie Voormalig huis G547) en zij blijft het verhuren. Johannes Bukkems is op 25-04-1844 te Asten overleden en zijn vrouw Hendrina Verspeek vinden we in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 terug als woonachtig met haar zoon Willem in het huis met huizingnummer B97:

12

Zoon Willem Bukkems, geboren te Asten op 22-02-1842, vertrekt in 1860 naar Helden en treedt in 1867 toe tot het Pauselijk leger van zouaven, getuige de mededeling in het Weekblad van Tilburg van 09-02-1867:

12a

Willem Bukkems heeft na zijn terugkeer uit Rome nog als timmerman bij zijn oom Hendrik Bukkems in Ommel (zie Kluisstraat 1) gewerkt en is op 02-05-1872 te Nuenen getrouwd met Hendrina Hijmans, geboren te Nuenen op 29-06-1843 te Nuenen als dochter van Christiaan Hijmans en Geerdina Cuijten. Willem Bukkems is op 26-03-1907 te Nuenen overleden.

Het huis wordt na het overlijden van Hendrina Verspeek te Asten op 22-11-1863 bewoond door Marcelis Verrijt, geboren op 11-01-1819 te Asten als zoon van Jan Verrijt en Wilhelmina Stevens (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 11-02-1860 te Dommelen getrouwd met Johanna Hansen, geboren te Heeze op 21-02-1816 als dochter van Godefridus Hanssen en Johanna Maria Bakermans.

Zij vertrekken in maart 1871 naar Mierlo, maar keren in mei 1881 weer terug in Asten op de Stegen (zie Voormalig huis C1705). Daarna woont Johanna Maria Croijmans, geboren te Bakel op 06-02-1804 als dochter van Joachimus Croijmans en Theodora Berckers en weduwe van Martinus Evers met haar zoon Joost Evers een korte tijd in het huis met dan huizingnummer B100 tot hun vertrek in 1876 naar Deurne en is aldaar op 26-08-1878 overleden.

In het kleinere huisje woont Johannes Adriaans, geboren te Deurne op 03-01-1825 als zoon van Peter Adriaans en Hendrina van de Heuvel als eerst bekende bewoner. Hij is op 27-04-1849 te Asten getrouwd met Johanna Slegers, geboren te Asten op 15-07-1822 als dochter van Martinus Sleegers en Catharina van Doren (zie Dennendijk 11).

Johannes Adriaans vertrekt in 1869 naar het Rinkveld (zie Rinkveld 16) en Johannes van Bussel, geboren op 05-12-1836, te Asten als zoon van Francis van Bussel en Johanna Smits (zie Jan van Havenstraat 13 en 15), neemt tijdelijk tussen het overlijden van zijn eerste vrouw en het huwelijk met zijn tweede vrouw, zijn intrek in het huisje. Hij is op 21-02-1876 hertrouwd te Asten met Helena Maria van de Voort, geboren te Someren op 02-05-1835 als dochter van Willem van de Voort en Hendrina Elisabeth van Segchelen.

Johannes van Bussel keert in 1877 terug naar B110 (zie Voormalig huis B409) en Wilhelmus Engelen, geboren te Asten op 16-12-1837 als zoon van Peter Engelen en Helena Slegers (zie Voormalig huis C1171), komt in het huis wonen. Hij is te Someren op 03-02-1877 getrouwd met Anna Maria van Bree, geboren te Someren op 31-03-1841 als dochter van Mathijs van Bree en Johanna van Heugten.

Hieronder is het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 te zien met huizingnummer B96 en vanf 1869 huizingnummer B99:

13

Rond 1870 komt het huis B431 en het huisje B429 beheerd door Petronella van Heugten, in eigendom van haar zwager Theodorus van Heugten. In eerste instantie blijft hij het huis verhuren en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen Wilhelmus Engelen en Anna Maria van Bree met hun gezin nog in het huis tot hun vertrek in 1887 naar de Stegen (zie Voormalig huis C1173).

Daarna bewoont eigenaar Theodorus van Heugten, geboren te Asten op 19-12-1834 als zoon van Francis van Heugten en Jacoba van de Loverbos (zie Voormalig huis B416), het huis. Hij heeft net als zijn oudere broer Johannes van Heugten nog gestudeerd voor capucijner2, maar heeft de studie afgebroken. Daarna werkte hij in 1864 een half jaar bij bierbrouwer Andries van den Bosch in de Kapelstraat in Uden. Theodorus van Heugten is sinds 15-05-1875 weduwnaar van Joanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 28-12-1840 als dochter van bovengenoemde Jan van Heugten en Anna Bukkems, met wie hij op 22-02-1868 te Asten getrouwd was. Theodorus van Heugten komt vanuit het onbewoonbaar naastgelegen huisje met huizingnummer B98 in dit huis met huizingnummer B99 wonen:

14

Theodorus van Heugten overlijdt te Asten op 21-07-1892 en volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1892 wordt het huis daarna door de kinderen verkocht:

15

Volgens de kadastrale legger is het huis via Martinus van Bussel verkocht aan Hendrina Bukkems, weduwe van Arnoldus Meulendijks. (zie Voormalig huis B278). Het huis wordt verhuurd aan Pieter Neervens, geboren te Vlierden op 27-05-1863 als zoon van Jacobus Neervens en Arnoldina Verstappen. Hij is op 01-05-1895 te Vlierden getrouwd met Francisca Verhoijsen, geboren te Vlierden op 10-01-1866 als dochter van Peter Verhoijsen en Hendrina Jacobs. Het huis heeft dan volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 huizingnummer B100:

16

Pieter Neervens vertrekt met zijn gezin in 1902 naar de Stegen (zie Stegen 80) en het huis komt dan in het bezit en bewoning van Francis Meulendijks, geboren te Asten op 13-05-1869 als zoon van Arnoldus Meulendijks en Hendrika Bukkems (zie Voormalig huis B278). Hij is op 14-02-1903 te Deurne getrouwd met Maria Catharina Hermans, geboren te Deurne op 04-09-1870 als dochter van Hendrik Hermans en Hendrika Scheepers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 heeft het huis dan huizingnummer B95:

17

Rond 1908 krijgt het huis door vereniging kadasternummer B1429, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Maria Catharina Hermans overlijdt te Asten op 30-11-1917 en Francis Meulendijks woont tot zijn vertrek op 04-03-1932 naar Deurne met zijn gezin in het huis.

 

Het huizingnummer verandert naar B93 over de periode 1910-1920 tot B95 over de periode 1920-1930 en dan ook bekend staand als Kluisstraat 11:

18

Het huis wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1931 te koop aangeboden:

19

Francis Meulendijks is op 02-06-1933 te Mierlo overleden en de kadastrale legger meldt dat het huis verkocht is aan Johannes Lemmen. Volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periode 1920-1930 en in de periode 1930-1938, wordt het huis daarna bewoond door Wilhelmus van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 18-03-1849 als zoon van Joannes van de Kerkhof en Catharina Kessels. Samen met zijn zoon Wilhelmus Hubertus van de Kerkhof, dochter Anna Maria van de Kerkhof en schoonzoon Johannes Lemmen woont hij tot zijn overlijden te Asten op 12-01-1935 in het huis aan de Kluisstraat 11:

20

21

Daarna woont Johannes Lemmen, geboren te Deurne op 09-05-1886 als zoon van Theodoor Lemmen en Elisabeth Clara Engelen (zie Kasteellaan 1 tot en met 5), in het huis. Hij is op 08-11-1929 te Nederweert getrouwd met Anna Maria van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 03-02-1889 als dochter van Wilhelmus van de Kerkhof en Joanna Catharina Stultiens. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1944 biedt Johannes Lemmen waakhonden te koop aan:

22

In het huis heeft zwager Wilhelmus Hubertus (Guleke) van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 13-09-1890, ingewoond. Johannes Lemmen is op 20-02-1951 te Geldrop overleden, Anna Maria van de Kerkhof is te Asten op 12-10-1967 overleden en Wilhelmus Hubertus (Guleke) van de Kerkhof is op 13-11-1980 te Lierop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

25

Het huis aan het Ommelse Broek bestaat niet meer.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1620 Jan Peter Willems ±1590 Jan Peter Willems ±1590
1640 Huybert van Maerhees ±1620 Huybert van Maerhees ±1620
1680 Jan Huybert van Maerhees Asten ±1651 Jan Huybert van Maerhees Asten 1651
1696 kinderen Jan Huybert van Maerhees Asten 02-05-1678 weduwe en kinderen Jan Huybert van Maerhees Asten 02-05-1678
1719 Jan van de Cruys Asten 01-09-1694 Jan van de Cruys Asten 01-09-1694
Ommel huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694
1741 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694
1746 Jan Vrients Asten 23-06-1712 Leendert van Gerwen ±1705
1751 Matthijs Muijen Asten 08-09-1704 Matthijs Muijen Asten 08-09-1704
1756 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1761 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1766 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1771 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1776 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1781 Mattijs Muijen en kinderen Asten 08-09-1704 Joost Warenberg Lierop 26-01-1747
1798 Antonij Pieter Paulus Asten 01-05-1771 weduwe Pieter Paulus Asten 29-03-1731
1803 Francis Wilbert Aarts Asten 28-11-1762 Antonij Pieter Paulus Asten 01-05-1771
Kadasternummer B429 en B431
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B429 en B431 1832-1843 Willem Bukkems Someren 23-02-1759
B429 en B431 1843-1856 Anna Bukkems Asten 30-04-1802
B429 en B431 1856-1870 Petronella van Heugten Asten 01-07-1843
B429 en B431 1870-1892 Theodorus van Heugten Asten 19-12-1834
B431 1892-1902 Hendrica Bukkems Asten 31-03-1837 B429 is gesloopt
B431 1902-1908 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869
B1429 1908-1931 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 vereniging
B1429 1931-1938 Johannes Lemmen Deurne 09-05-1886
Kluisstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Willem Bukkems Someren 23-02-1759 Joanna Jelissen Asten 23-10-1762 10-04-1831
1832-1859 Johannes Bukkems Asten 12-12-1792 Hendriena Verspeek Someren 20-08-1814 25-04-1844
B97 1859-1869 Hendriena Verspeek Someren 20-08-1814 weduwe Bukkems 22-12-1863
B97 1864-1869 Marcelis Verrijt Asten 10-01-1819 Johanna Hansen Heeze 16-01-1818 naar Mierlo
B100 1869-1879 Johanna Croijmans Bakel 06-02-1804 weduwe Martinus Evers naar Deurne
Kluisstraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B96 1859-1869 Johannes Adriaans Deurne 02-01-1824 Johanna Slegers Asten 15-07-1822 naar Voordeldonk
B99 1869-1877 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835 naar B110
B99 1877-1879 Wilhelmus Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841
B99 1879-1887 Wilhelmus Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841 naar Voordeldonk
B99 1887-1890 Theodorus van Heugten Asten 19-12-1834 Joanna Maria van Heugten Asten 28-12-1840
B100 1890-1892 Theodorus van Heugten Asten 19-12-1834 21-07-1892
B100 1892-1900 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866
B95 1900-1902 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866 naar C34
B95 1902-1910 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 Maria Catharina Hermans Deurne 04-09-1870
B93 1910-1920 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 Maria Catharina Hermans Deurne 04-09-1870
B95 1920-1930 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 met kinderen
11 1930-1935 Willem van de Kerkhof Nederweert 18-03-1849 met kinderen 12-01-1935
11 1935-1938 Johannes Lemmen Deurne 09-05-1886 Anna Maria van de Kerkhof Nederweert 03-02-1889

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 december 2023, 12:00:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen