logo

Index


Voormalig huis B431

Jan Jacops erft het huis van zijn schoonouders en verkoopt het door aan Huybert Janssen van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 62, 19-01-1640:
Dirck Henricx man van Anneke, dogter van wijlen Jan Peter Willems, Jan Jacops gehuwd geweest met Heylken, dogter van Jan Peter (Willems) mede voor hun dochter Meriken, Laurens Willem Tijs en Jan Joosten van Brey als momboiren van Aelken, dogter van Jan Peter (Willems). Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 1e lot krijgt Jan woonhuis en placke te Ommel, ene zijde erfgenamen Teunis van Rudth. Belast met de grondcijns voor twee delen, ƒ 6,- jaarlijks aan het Klooster van Soeterbeeck, ƒ 2,- jaarlijks aan Fransken de Schoenmaker te Helmont, een roggepacht te Bynderen. Het houdt op de eens off anders parchelen wordt gelijkelijk verdeeld en mag daarna nog twaalf jaar blijven staan.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 82 verso, 26-05-1640:
Jan, zoon van wijlen Jacop Jan Gerart gehuwd geweest met wijlen Heylken, dogter van Jan Peter Willems, Dirck Henricx en Jan voorschreven als momboiren van Meriken, onmondige dogter van hem en Heylken. Zij verkopen aan Huybert Janssen huis, hofstad en het land daarbij gekomen van Jan Peter Willems, ene zijde Aert Jan Aelbers, andere zijde Michiel Jacops van de Cruys, ander einde Anthonis van Rudth. Belast met ƒ 6,- jaarlijks aan het Convent van Soeterbeeck, 3 stuiver jaarlijks cijns aan de Heer van Asten.

Huybert Janssen van Maerhees is rond 1648 getrouwd met Maria Huybers en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten ±1649 Asten ±1674
Aleydis
2 Johannes Asten ±1651 Asten 04-06-1678
Helena Willems van de Cruys
Asten 09-11-1681
Antonia Janse Verhindert
Asten 20-12-1704
3 Jacobus Asten ±1653 Ongehuwd Asten 04-04-1680
4 Johanna Asten ±1655 Asten 17-01-1682
Antonius Vrense Verleijsdonk
Asten 28-05-1698 zie Voormalig huis C602
5 Mayke Asten ±1657 Ongehuwd Asten 20-08-1682
6 Heylke Asten 18-04-1658
7 Maria* Asten 23-03-1685

* onecht kind bij Anna Thyssen Vermeulen (zie Voordeldonk 73)

In het archief van Asten wordt nog gemeld dat tegen Huybert Janssen van Maerhees een zaak wordt aangespannen voor dat onechte kind:

Asten Rechterlijk Archief folio 61; 12-09-1685:
Anna, dochter Matijs Vermeulen, geassisteerd met Matijs haar vader, aanlegster contra Huybert Jansen van Maris, gedaagde.

Hieronder de geboorteakte van dochter Maria:

1685 Marty 23; baptizata est Maria filia illegitima Huberti Jansen van Maerhees et Anna Thijssen Vermeulen; susceptores Gerardus Geraerts et Elisabetha Thijssen Vermeulen:

23 maart 1685; gedoopt is Maria onwettige dochte van Huberti Jansen van Maerhees en Anna Thijssen Vermeulen; getuigen Gerardus Geraerts en Elisabetha Thijssen Vermeulen:

Volgens de verpondingen is Huybert Janssen van Maerhees in 1662 eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-68 folio 43, 1662:
Huijbert Jan van Mares, huijs.

Huybert Janssen van Maerhees is op 25-10-1700 te Ommel overleden:

01

Johannes Huybert van Maerhees is op 04-06-1678 te Asten getrouwd met Helena Willems van de Cruys, geboren te Asten rond 1644 als dochter van Willem Jacobs van de Cruys en Anneken Joost van de Vorst (zie Jan van Havenstraat 1). Helena Willems van de Cruys is op 26-06-1679 te Asten overleden en Johannes Huybert van Maerhees hertrouwt op 09-11-1681 te Asten met Antonia Janse Verhindert, geboren te Asten rond 1645 als dochter van Johannes Anthoni Verhindert en Sijken Tielen Marcelissen (zie Voormalig huis B716):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Huberti van Maerhees et Helena Willems, testes Jacobus van de Cruys et Judoca Jansen Coopman.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Huberti van Maerhees en Helena Willems, getuigen Jacobus van de Cruys et Judoca Jansen Coopman.

02

De gezinnen van Johannes Huybert van Maerhees met Helena Willems van de Cruys en met Antonia Janse Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 02-05-1678
2 Wilhelma Asten 23-06-1679
3 Johanna** Asten ±1683
4 Maria** Asten 28-06-1687 Kind Asten ±1687

*  kind pas legitiem na het huwelijk
** kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de verpondingslijst van 1680 is Jan Huybert van Maerhees eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-58 folio 11, 1680:
Jan Huijbert van Maris. 9-32-2-8-4.

Johannes Huybert van Maerhees is op 20-12-1704 overleden en het huis wordt eerder eigendom van de twee voorkinderen van Jan Huyberts van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 1, 13-10-1696:
Peeter Willemsen van de Cruys verkoopt aan de twee onmondige voorkinderen van Jan Huyberts van Maris met name Jan en Willemke, uit het huwelijk met Heylke, dogter van Willem Jacobs van de Cruys een huis, land, groes aan den Ommelschen Bosch 9 lopense. Gebruiker is Jan Huyberts van Maris. Koopsom ƒ 129,-.

Ook in de verpondingen van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1717 worden de kinderen van Jan Huybert van Maerhees nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 17 verso, 1709:
De kinderen Huijbert van Maris. 6-6-1-10-0.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
De weduwe Jan Huijbers, Jan en Willemijn en Jenneke.

Antonia Janse Verhindert is rond 1717 te Asten overleden. De goederen van de weduwe en kinderen zijn een jaar later verlaten en worden aan neef Jan van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 1) van de kinderen Jan en Willemijn doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 136, 03-05-1719:
Johan Draak, als curator van de geabbandonneerde goederen van de weduwe en kinderen van Jan Huybert van Maris, te Ommel, verkoopt publiek een huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense.

Johannes van de Cruys is geboren te Asten op 08-02-1672 als zoon van Jacobus van de Cruys en Margaretha Swinckels (zie Jan van Havenstraat 1) en is op 11-10-1705 te Vlierden getrouwd met Lysbet Gerits Claessen Neerven:

Vigetima septima 7bris, contraxerunt sponsalia cum dispensationi in tertio en in quarto consanguini tertis gradi Joannes van de Cruys et Elisabetha Gerardi Neerven para mi RDo et testibus Antonie van de Cruys et Gerardo patre sponse.

27-09-1705, ondertrouw van Joannes van de Cruys en Elisabetha Gerardi Neerven met dispensatie voor 3e en 4e graads verwantschap, getuigen de pastoor, Antonio van de Cruys en Gerardo, vader van de bruid.

03

Het gezin van Johannes van de Cruys en Lysbet Gerits Claessen Neerven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 09-07-1714
2 Maria Asten 10-04-1716
3 Jacobus Asten 04-08-1719 Kind Asten ±1719
4 Jacobus Asten 24-05-1722 Asten 12-02-1747
Henrica Willem Keels
Asten 24-05-1759 zie Stegen 80

Lysbet Gerits Claessen is op 02-03-1724 te Asten overleden en Johannes van de Cruys hertrouwt op 18-02-1725 te Asten met Maria Francen. Het huwelijk is kinderloos en Johannes van de Cruys is op 15-02-1742 te Asten overleden en Maria Francen is op 20-11-1756 te Asten overleden.

Na het overlijden van Jan van de Cruys worden zijn goederen verkocht aan Jan Vrients:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 27, 31-12-1745:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der verponding, 1742, de goederen van wijlen Jan van de Cruys, te Ommel, om daaraan te verhalen de verponding en bede over 1742, zijnde ƒ 12-10-4. Hij verkoopt aan Jan Vrients een huis, hof en aangelag, te Ommel 5½ lopense.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1746 met eerst Jan van de Cruys als eigenaar en bewoner en later Jan Vrients als eigenaar en Leendert van Gerwen (zie Kennisstraat 1) als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1736 Jan van de Cruijs Jan van de Cruijs
1741 Jan van de Cruijs Jan van de Cruijs
1746 Jan Vrients Leendert van Gerwen

Kort daarna, begin 1751, verkoopt Jan Vrients het huis aan Matheus Antony Muyen en volgens een ander archiefstuk moet er nog het nodige aan worden opgeknapt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 199, 13-01-1751:
Jan Vrients verkoopt aan Mattijs Muyen een huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Marcelis Coolen, andere zijde de weg, andere einde het Broek.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 42 verso, 26-03-1751:
Inspectierapport van huis en stal, aangekocht door Mattijs Muyen van Jan Vrients op 13-01-1751. De gebonte van het hele huis, doch vooral het eerste gebont is seer versonken en naar agteren versakt het moet noodzakelijk gericht en gesteld worden. Er is geen schoorsteen nog brantmuur off heert in het huis. De wanden en deuren in het huis en neere te repareren. De buitenmuren, zo ver die nog van steen zijn, zijn op veel plaatsen open, dit te repareren ook rond de kelder. De wanden van het kamertje zijn bijna geheel weg. De wand, aan de zijde van het Broek, van het huis te vernieuwen. Het dak van het huis en de neere te stoppen en te repareren. Aan het huis is geen schop of schuur, alleen twee oude en bijna verrotte gebonten Sijnde vooral nodig een schuur om den oogst van de erve daarbij gehoorende daar in te konne leggen.

De cijnzen over de periode 1709-1761 geven de bewoningsgeschiedenis goed weer, waarbij uiteindelijk Mattijs Muyen de eigenaar wordt:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 52 folio 15:
Mattys Muyen by koop 1751.
Jan Vrients bij koop bij executie 1745.
Margriet en Jacobus van den Kruijs sijne kinderen bij successie 1742.
Nu 1720 Jan van den Cruijs bij koop van executie.
Jan ende Willemijntie kinderen van Jan Huijberts van Maris, uyt huijs, hoff ende aengelagh onder Asten, ter plaetse tot Omel gelegen, groot drie lopenen ene zijde Jacob Basen, andere zijde den Mistwegh, ene einde de kinderen van Antonis Vreijnssen, andere einde de gemeene straet. Die selve uyt de selve panden ½ d. quarta pars pul (een kwart deel).

Matheus Antony Muyen is geboren te Asten op 06-06-1706 als zoon van Antonius Jansse Deynen (Muyen) en Maria Reynders van Geldrop. Hij is op 16-07-1730 te Asten getrouwd met Maria Goort Doensen, geboren op 18-10-1704 te Asten als dochter van Godefridus Marten Doense en Maria Stevens:

04

Het gezin van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1731 Asten 03-02-1765
Pieter Paulus Jansen
Asten 10-04-1801
2 Johannes Asten 07-03-1733 Asten 25-07-1756
Johanna Arnoldi Deckers
Asten 02-12-1782
3 Henrica Asten 01-03-1736 Kind Asten ±1736
4 Franciscus Asten 19-05-1738 Kind Asten ±1738
5 Godefrida Asten 30-11-1741 Kind Asten ±1741
6 Reinerus Asten 03-07-1744 Asten 10-05-1778
Jenneke Peeter Haasen
Asten 20-05-1806 zie Voormalig huis B97
7 Henrica Asten 04-01-1747 Kind Asten ±1747
8 Godefridus Asten ±1748 Ongehuwd Asten 04-10-1779 Soldaat*
9 Arnoldus Asten ±1752 Asten 03-06-1780
Maria Elisabeth Heijnix
Asten 02-04-1785

* zoon Godefridus Mathijs Muyen is soldaat:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

In verschillende documenten komt naar voren dat Matheus Antony Muyen verwant is aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en recht had op een beurs, die zijn ouders echter voor andere doeleinden hebben aangewend:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 26; 04-05-1712:
Jan Antonis Deynen, 70 jaar en Antony Joosten Coopman, 66 jaar, beiden te Ommel. Zij verklaren dat Matijs Antonis Muyen een neef is van wijlen de Heer Antonis Mennen, in leven pastoor, te Swamen, ontrent Rueremonde. En dat deze even na is verwant aan voornoemde Antonis Mennen als Laurens Bruystens, welke nu, sedert circa acht jaar, een jaarlijks inkomen van 16 patacons ontvangt uit de Beurse van Antonis Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 60 verso; 30-01-1734:
Staat en inventaris van de goederen die Merie van Geldorp weduwe Teys Hendricx en nu getrouwd met Antony Muyen met wijlen haar man in gemeenschap heeft bezeten. Bij deselve Maria van Geldorp, geassisteert met haar voorschreven man ten overstaan van ons, onderschreven geregte persoonen ter requisitie van Maria Barbara Verhoysen weduwe Jan Matteyssen voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van haar doghter bij voorschreven Jan Matteyssen aan haar verweckt. Opgemaakt als volgt:
Mathijs Antony Muyen, als naaste bloedverwant van pastoor Mennens, te Swamen, heeft ontvangen, voor acht jaar, uit de door de pastoor gefundeerde beurs ƒ 248-00-00. Die zijn vader voor aankoop van goederen gebruikt heeft en dus terugbetaald moeten worden. Daarna heeft Willem Antony Muyen uit dezelfde beurs ontvangen ƒ 124,- voor de eerste vier jaar en ƒ 84,- voor de volgende vier jaar ƒ 208-00-00. Die ook gebruikt zijn voor de aankoop van goederen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 89 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen de oudste is 8 jaar. Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Laurens heeft acht jaar genoten van de fundatie gesticht door Antoni Mennen en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie enige jaren genoten hebben.

Matheus Antony Muyen is vanaf 1751 tot zijn overlijden eigenaar en het grootste deel van de tijd bewoner van het huis geweest:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1751 Matthijs Muijen Matthijs Muijen
1756 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1761 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1766 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1771 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1776 Mattijs Muijen Mattijs Muijen
1781 Mattijs Muijen en kinderen Joost Warenberg

Matheus Antony Muyen is te Asten op 03-04-1783 overleden en Maria Goort Doensen is te Asten op 27-10-1779 overleden.

Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 170 verso, 06-01-1784:
Pieter Paulusse man van Maria Mattijs Muyen, wonende aan den Ommelschen Bosch, Reynder Mattijs Muyen, wonende in het Dorp, Antoni en Arnoldus, meerderjarige zonen van Jan Mattijs Muyen, Andries Timmermans en Martinus Stevens wettelijke voogden op 10-11-1783, over de verdere onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Maria en Johanna. Kinderen en kindskinderen van Mattijs Muyen en Maria Goort Martens, beiden overleden, gewoond hebbende te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Pieter Paulusse en de zes kinderen van Jan Mattijs Muyen ieder voor de helft. Een huis, hof en aangelag, te Ommel 5½ lopense, ene zijde weduwe Wilbert Wilbers, andere zijde Jan Martinus Martens, andere einde het Broek.

Pieter Paulusse komt kort daarna vrijwel volledig in het bezit van het huis en komt er vanuit de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 11 en 13) in wonen::

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 56 verso, 20-02-1784:
Antoni en Arnoldus, zonen van Jan Mattijs Muyen verkopen aan Pieter Paulusse 2⁄6e deel onverdeeld in de helft in een huis en hof te Ommel 5½ lopense, ene zijde weduwe Wilbert Wilbers, andere zijde Martinus Martens, andere einde het Broek.

Pieter Paulus Jansen is geboren te Asten op 02-10-1717 als zoon van Paulus Jansen en Henrica Meusen. Hij is op 06-11-1746 te Asten getrouwd met Cecilia Philips van Hout, geboren te Asten op 17-02-1721 als dochter van Johannes Philpse en Hendrina Joosten. Cecilia Philips van Hout is te Asten op 23-03-1763 overleden en Pieter Paulus Jansen hertrouwt op 03-02-1765 te Asten met Maria Tijs Muyen, geboren te Asten op 29-03-1731 als dochter van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen:

05

De gezinnen van Pieter Paulus Jansen met Cecilia Philips van Hout en met Maria Tijs Muyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 30-07-1747 Asten 10-02-1770
Petronella Thyssen
Asten 19-06-1794
2 Henrica Asten 06-11-1749 Asten 31-01-1773
Godefridus van der Laak
3 Philippus Asten 30-11-1751 Asten 17-01-1779
Johanna van Hooff
Asten 26-08-1781
Elisabeth Antoni van Bree
Asten 29-07-1813
4 Helena Asten 25-01-1753 Kind Asten ±1753
5 Judocus Asten 06-08-1754 Kind Asten ±1754
6 Kind Asten 13-09-1755 Kind Asten 13-09-1755
7 Johanna Asten 11-04-1757 Kind Asten ±1757
8 Franciscus Asten 20-10-1759 Asten 15-02-1784
Jennemaria Hendrik van Moorsel
9 Lucia* Asten 11-02-1766 Asten 04-02-1787
Francis Wilbert Aarts
Asten 19-06-1838
10 Maria* Asten 20-12-1767 Kind Asten ±1767
11 Peter* Asten ±1769
12 Antonius* Asten 01-05-1771 Asten 27-01-1793
Hendrina Leendert van Hugten

* kinderen uit het tweede huwelijk, Lucia wordt ook wel Cecilia genoemd

Pieter Paulus Jansen is op 14-06-1788 te Asten overleden en Maria Muyen is op 10-04-1801 te Asten overleden en in de archieven staat dat Maria Muyen alle goederen uit haar huwelijk ontvangt:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 227 verso, 17-09-1788:
Paulus Pieter Paulus, Goort van de Laak man van Hendrien Pieter Paulus, Philip Pieter Paulus, Francis Pieter Paulus. Allen kinderen en erven van Pieter Paulus en wijlen Cecilia van Houdt. Zij verkopen aan Maria Muyen gehuwd met Pieter Paulus, hun vaders tweede vrouw, al de goederen welke hun vader tijdens dit huwelijk heeft verkregen. Koopsom ƒ 10,-.

De kinderen uit het tweede huwelijk van Pieter Paulus verdelen na het overlijden van hun moeder de goederen. Het huis komt toe aan Francis Wilbert Aarts, geboren te Asten op 28-11-1762 als zoon van Willebrordus Arnoldi Wilbers en Maria van den Broek (zie Voormalig huis B714). Hij is getrouwd op 04-02-1787 met Lucia Peters Paulusse, geboren te Asten op 11-02-1766 als dochter van Piet Peters Pauwels en Maria Thys Muyen (zie Ommelse Bos 11 en 13). Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 88, 30-03-1803:
Francis Wilbert Aarts man van Lucia Pieter Paulus en Anthony Pieter Paulus. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot gaat naar Francis een huis, hof en aangelag te Ommel groot 5½ lopense.

Ook in de verpondingen van 1810 en het huizenquohier rond 1800 staat deze bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 54 verso, 1810:
Francis Wilbert Aarts bij deling 30-03-1803.
Lucia Pieter Paulus gehuwd met Francis Wilbert Aarts en Antoni Pieter Paulus bij versterf 1801.
Maria Muijen weduwe Pieter Paulusse ½ en Lucia, Peter en Antoni haar kinderen ½ bij transport
17-09-1788.
Pieter Paulusse ½.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag. 5½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 4 Ommel Bewoners nummer 4 Ommel
1798 Antonij Pieter Paulus weduwe Pieter Paulus
1803 Francis Wilbert Aarts Antonij Pieter Paulus

In 1817 verkoopt Francis Wilbert Aarts het huis aan Willem Bukkems en verhuist naar een ander huis in Ommel (zie Marialaan 20):

Notarieel Archief 40-18 Asten, 06-03-1817:
Francis Wilbert Aarts verkoopt aan Willem Bukkems een huis, schuur, stalling en hof te Ommel.

Francis Wilbert Aarts is op 10-09-1824 te Asten overleden en Lucia Peters Paulusse is op 19-06-1838 te Asten overleden:

06

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit huis bekend als B431 en is Willem Bukkems nog steeds eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B431:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 00 el, de hoog Ommel.
Eigenaar Willem Bukkems.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met daarop het huis van Willem Bukkems en daaronder de kadastergegevens:

07

08

Wilhelmus Antoni Bukkems is geboren te Someren op 23-02-1759 als zoon van Antonius Bukkems en Mechelina Willems van Stratum. Hij is op 18-02-1786 te Asten getrouwd met Joanna Maria Petri Jelissen, geboren te Asten op 23-10-1762 als dochter van Petrus Jelis en Maria Petri van Bussel (zie Slotweg 1):

09

Het gezin van Wilhelmus Antoni Bukkems en Joanna Maria Petri Jelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 10-01-1787 Kind Asten 15-01-1787
2 Petrus Asten 07-05-1788 Kind Asten ±1788
3 Franciscus Asten 03-06-1790 Ongehuwd Asten 03-04-1853
4 Johannes Asten 12-12-1792 Asten 12-02-1841
Hendrica Verspeek
Asten 25-04-1844
5 Antonius Asten 04-03-1795 Ongehuwd Asten 15-04-1852
6 Marcellus Asten 20-10-1797 Kind Asten 17-02-1798
7 Mechtildis Asten 08-05-1799 Asten 16-02-1827
Petrus van Heugten
Deurne 17-08-1834
8 Anna Asten 30-04-1802 Asten 12-02-1836
Joannes van Heugten
Asten 06-03-1856 zie ook Voormalig huis E274
dochter Petronella zie Voormalig huis G547 
9 Henricus Asten 11-06-1805 Asten 25-09-1858
Joanna Maria van den Boomen
Asten 08-03-1875

Willem Bukkems is te Asten op 10-04-1831 overleden en Joanna Maria Jelissen is te Asten op 16-04-1843 overleden.

10 Links zicht op de Kluisstraat vanaf de kerk.

11

Hun zoon Johannes Bukkems woont daarna in het huis en is op 25-04-1844 te Asten overleden. Zijn vrouw Hendrina Verspeek vinden we in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 terug als woonachtig met haar zoon Willem in het huis met huizingnummer B97:

12

Zoon Willem Bukkems, geboren te Asten op 22-02-1842, vertrekt in 1860 naar Helden en treedt in 1867 toe tot het Pauselijk leger van zouaven, getuige de mededeling in het Weekblad van Tilburg van 09-02-1867:

12a

Willem Bukkems heeft na zijn terugkeer uit Rome nog als timmerman bij zijn oom Hednrik Bukkems in Ommel gewerkt en is op 02-05-1872 te Nuenen getrouwd met Hendrina Hijmans, geboren te Nuenen op 29-06-1843 te Nuenen als dochter van Christiaan Hijmans en Geerdina Cuijten. Willem Bukkems is op 26-03-1907 te Nuenen overleden.

Het huis is na het overlijden van Hendrina Verspeek te Asten op 22-11-1863 tot hun vertrek naar Mierlo in 1871, in bezit geweest van Marcelis Verrijt, geboren op 11-01-1819 te Asten als zoon van Jan Verrijt en Wilhelmina Stevens. Hij is op 11-02-1860 te Dommelen getrouwd met Johanna Hansen, geboren te Heeze op 21-02-1816 als dochter van Godefridus Hanssen en Johanna Maria Bakermans.

Daarna woont Johanna Maria Croijmans, geboren te Bakel op 06-02-1804 als dochter van Joachimus Croijmans en Theodora Berckers en weduwe van Martinus Evers met haar zoon Joost Evers een korte tijd in het huis met dan huizingnummer B100 tot hun vertrek in 1876 naar Deurne.

In een ander deel van het huis woont Johannes Adriaans, geboren te Deurne op 02-01-1824 als zoon van Peter Adriaans en Hendrina van de Heuvel, de eerste bewoner was. Hij is op 27-04-1849 te Asten getrouwd met Johanna Slegers, geboren te Asten op 15-07-1822 als dochter van Martinus Sleegers en Catharina van Doren.

Johannes Adriaans vertrekt in 1869 naar Voordeldonk en Jan van Bussel, geboren op 05-12-1836, te Asten als zoon van Francis van Bussel en Johanna Smits, neemt tijdelijk tussen het overlijden van zijn eerste vrouw en het huwelijk met zijn tweede vrouw, het huis over. Hij is op 21-02-1876 hertrouwd te Asten met Helena Maria van de Voort, geboren te Someren op 02-05-1835 als dochter van Willem van de Voort en Hendrina Elisabeth van Segchelen.

Jan van Bussel vertrekt in 1877 terug naar B110 (zie Voormalig huis B409) en Wilhelmus Engelen, geboren te Asten op 16-12-1837 als zoon van Peter Engelen en Helena Slegers, komt in het huis wonen. Hij is te Someren op 03-02-1877 getrouwd met Anna Maria van Bree, geboren te Someren op 31-03-1841 als dochter van Mathijs van Bree en Johanna van Heugten.

Hieronder is het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 te zien met huizingnummer B96 en vanf 1869 B99:

13

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen Wilhelmus Engelen en Anna Maria van Bree met hun gezin nog in het huis tot hun vertrek in 1887 naar Voordeldonk. Dan neemt Theodorus van Heugten, geboren te Asten op 19-12-1834 als zoon van Francis van Heugten en Jacoba van de Loverbos (zie Voormalig huis B416), het huis over. Hij heeft net als zijn oudere broer Johannes van Heugten nog gestudeerd voor  capucijner1, maar heeft de studie afgebroken. Daarna werkte hij in 1864 een half jaar bij bierbrouwer Andries van den Bosch in de Kapelstraat in Uden. Theodorus van Heugten is sinds 15-05-1875 weduwnaar van Joanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 28-12-1840 als dochter van Jan van Heugten en Anna Bukkems, met wie hij op 22-02-1868 te Asten getrouwd was. Theodorus van Heugten komt vanuit een onbewoonbaar naastgelegen huis met huizingnummer B98 in dit huis met huizingnummer B99 wonen:

14

Theodorus van Heugten overlijdt te Asten op 21-07-1892 en volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1892 wordt het huis daarna door de kinderen verkocht:

15

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 is het huis verkocht aan Pieter Neervens, geboren te Vlierden op 27-05-1863 als zoon van Jacobus Neervens en Arnoldina Verstappen. Hij is op 01-05-1895 te Vlierden getrouwd met Francisca Verhoijsen, geboren te Vlierden op 10-01-1866 als dochter van Peter Verhoijsen en Hendrina Jacobs. Het huis heeft dan huizingnummer B100:

16

Pieter Neervens vertrekt met zijn gezin in 1902 naar Voordeldonk en het huis komt dan in het bezit van Francis Meulendijks, geboren te Asten op 13-05-1869 als zoon van Arnoldus Meulendijks en Hendrika Bukkems. Hij is op 14-02-1903 te Deurne getrouwd met Maria Catharina Hermans, geboren te Deurne op 04-09-1870 als dochter van Hendrik Hermans en Hendrika Scheepers. In het bevolkings-register van Asten over de periode 1900-1910 heeft het huis dan huizingnummer B95:

17

Maria Catharina Hermans overlijdt te Asten op 30-11-1917 en Francis Meulendijks woont tot zijn vertrek op 04-03-1932 naar Deurne met zijn gezin in het huis. Het huizingnummer verandert naar B93 over de periode 1910-1920 tot B95 over de periode 1920 - 1930 en dan ook bekend staand als Kluisstraat 11:

18

Het huis wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1931 te koop aangeboden:

19

Francis Meulendijks is op 02-06-1933 te Mierlo overleden en volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periode 1920-1930 en in de periode 1930-1938, wordt het huis daarna bewoond door Wilhelmus van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 18-03-1849 als zoon van Joannes van de Kerkhof en Catharina Kessels. Samen met zijn zoon Wilhelmus Hubertus van de Kerkhof, dochter Anna Maria van de Kerkhof en schoonzoon Johannes Lemmens woont hij tot zijn overlijden te Asten op 12-01-1935 in het huis aan de Kluisstraat 11:

20

21

Daarna woont Johannes Lemmens, geboren te Deurne op 09-05-1886 als zoon van Theodoor Lemmen en Elisabeth Clara Engelen. Hij is op 08-11-1929 te Nederweert getrouwd met Anna Maria van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 03-02-1889 als dochter van Wilhelmus van de Kerkhof en Joanna Catharina Stultiens. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1944 biedt Johannes Lemmens waakhonden te koop aan:

22

In het huis heeft zwager Wilhelmus Hubertus (Guleke) van de Kerkhof, geboren te Nederweert op 13-09-1890, ingewoond. Johannes Lemmens is op 20-02-1951 te Geldrop overleden, Anna Maria van de Kerkhof is te Asten op 12-10-1967 overleden en Wilhelmus Hubertus (Guleke) van de Kerkhof is op 13-11-1980 te Lierop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

25

Het huis aan de Ommelse Broek bestaat niet meer.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1620 Jan Peter Willems ±1590 Jan Peter Willems ±1590
1640 Huybert van Maerhees ±1620 Huybert van Maerhees ±1620
1680 Jan Huybert van Maerhees Asten ±1651 Jan Huybert van Maerhees Asten 1651
1696 kinderen Jan Huybert van Maerhees Asten 02-05-1678 weduwe en kinderen Jan Huybert van Maerhees Asten 02-05-1678
1719 Jan van de Cruys Asten 01-09-1694 Jan van de Cruys Asten 01-09-1694
Ommel huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694
1741 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694 Jan van de Cruijs Asten 01-09-1694
1746 Jan Vrients Asten 23-06-1712 Leendert van Gerwen ±1705
1751 Matthijs Muijen Asten 08-09-1704 Matthijs Muijen Asten 08-09-1704
1756 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1761 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1766 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1771 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1776 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704 Mattijs Muijen Asten 08-09-1704
1781 Mattijs Muijen en kinderen Asten 08-09-1704 Joost Warenberg Lierop 26-01-1747
1798 Antonij Pieter Paulus Asten 01-05-1771 weduwe Pieter Paulus Asten 29-03-1731
1803 Francis Wilbert Aarts Asten 28-11-1762 Antonij Pieter Paulus Asten 01-05-1771
Kadasternummer B431
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B431 1832 Johannes Bukkems Asten 12-12-1792
Kluisstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Willem Bukkems Someren 23-02-1759 Joanna Jelissen Asten 23-10-1762 10-04-1831
1832-1859 Johannes Bukkems Asten 12-12-1792 Hendriena Verspeek Someren 20-08-1814 25-04-1844
B97 1859-1869 Hendriena Verspeek Someren 20-08-1814 weduwe Bukkems 22-12-1863
B97 1864-1869 Marcelis Verrijt Asten 10-01-1819 Johanna Hansen Heeze 16-01-1818 naar Mierlo
B100 1869-1879 Johanna Croijmans Bakel 06-02-1804 weduwe Martinus Evers naar Deurne
Kluisstraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B96 1859-1869 Johannes Adriaans Deurne 02-01-1824 Johanna Slegers Asten 15-07-1822 naar Voordeldonk
B99 1869-1877 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835 naar B110
B99 1877-1879 Wilhelmus Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841
B99 1879-1887 Wilhelmus Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841 naar Voordeldonk
B99 1887-1890 Theodorus van Heugten Asten 19-12-1834 Joanna Maria van Heugten Asten 28-12-1840
B100 1890-1892 Theodorus van Heugten Asten 19-12-1834 21-07-1892
B100 1892-1900 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866
B95 1900-1902 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866 naar C34
B95 1902-1910 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 Maria Catharina Hermans Deurne 04-09-1870
B93 1910-1920 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 Maria Catharina Hermans Deurne 04-09-1870
B95 1920-1930 Francis Meulendijks Asten 13-05-1869 met kinderen
11 1930-1935 Willem van de Kerkhof Nederweert 18-03-1849 met kinderen 12-01-1935
11 1935-1938 Johannes Lemmen Deurne 09-05-1886 Anna Maria van de Kerkhof Nederweert 03-02-1889

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 januari 2023, 16:00:21

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen