logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B446

Jan Jan Peters van Rest bezit een huis te Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 45 verso, 13-06-1635:
Jan Jan Peters van Rest verkoopt aan Heer en Meester van Brey een cijns van ƒ 100,- à 6%. Als borg een huis, hof en de Nyeuwe Erffve daarbijgelegen te Ommel, ene zijde Anthonis van Ruth. Marge: Gelost op 13-06-1638.

In 1662 is Anthony Canters (zie Voormalig huis B401) bewoner van het huis en later koopt hij nog een kamer in het huis van Peter Reynders, weduwnaar van Jeustien Peters en van Mathijs Jansen, man van Anna Peters:

Verpondingen XIV-folio 44 verso, 1662:
Meester Anthonij Canters, huijs.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 70, 21-12-1667:
Peeter Reynders, Mathijs Marten Jan Teunissen, man van Anneken. Zij verkopen aan Meester Anthoni Canters een kamer met het aangelag te Ommel waar nu Michiel Jacobs de Seeger in woont, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde Willem Philipsen.

Anthonis Anthonis Canters is geboren rond 1611 als zoon van Antheunis Henrick Canters en Elsbena Groetens (zie Voormalig huis B401). Hij is rond 1638 getrouwd met Johanna Francisci (Anna) Verrijt, geboren rond 1610 als dochter van Frans Antonissen Verrijt en weduwe van Michiel Tijs Franssen.

Hieronder het gezin van Anthonis Anthonis Canters en Anna Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1640 Asten 06-11-1674
Anna Maria van Hove
Asten 01-05-1725 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
2 Henricus Asten 14-11-1642 Aarle Rixtel 10-07-1666
Anna Swinckels
±1673
Catarina Idelet
Lieshout 23-12-1729

zie ook Prins Bernhardstraat 23

3 Elsbena Asten 28-01-1646 Religieuze Nunhem 24-02-1736 *
4 Maria Asten 31-05-1648 Religieuze Asten 11-08-1699 **

*  suster in Mariënschoot te Ommel 91 jaar out, geprofessyt 73 jaeren, jubilaria 24 jaeren (zie Voormalig huis B409)
** procuraterse van het convent Mariënschoot te Ommel, out 51 jaeren, geprofessyt 27 jaeren (zie Voormalig huis B409)

Anthonis Anthonis Canters was voor een deel eigenaar van de goederen van de eerste echtgenoot van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 51; 31-10-1639:
Anthonis Canters, schepen, getrouwd met Anneke, weduwe Michiel Tijs Franssen, voor de helft of 1⁄3e deel eigenaar in de goederen van Mathijs Franssen, Aert Symons van Bon getrouwd geweest met Jenneken Jan Tielen mede voor hun onmondige kinderen, Aert Jan Tielen, Joost, Huybert en Jan, zijn broeders, Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen als momboiren van Peerken, onmondige kind van wijlen Jan Jan Jan Gebelen getrouwd geweest met Heylken Jan Tielen. Allen erven van wijlen de onmondige kinderen van wijlen Frans Tijs Franssen en wijlen Sijken Tielen, hun moeder ook voor 1⁄3e deel. Zij verkopen, met toestemming van schepenen hun onroerende goederen.

Anthonis Anthonis Canters koopt een stuk land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 118 verso; 06-02-1641:
Anthonis Thielens verkoopt aan Anthonis Canters land te Ommel 2 lopense, ene zijde en einde het Convent van Ommel, andere zijde den mistwech, andere einde Dirck Peters.

Anthonis Anthonis Canters was werkzaam als meester en schepen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 24; 18-01-1649:
Meester Anthonis Canters verklaart dat de rente van ƒ 3,- per jaar ten bate van zijn vader en ten laste van de weduwe Philips Goossens aan hem gelost is door Jan Anthonis Mennen.

Anthonis Anthonis Canters koopt een stuk groes van zijn zwager Huybert Thomas:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 48 verso; 31-03-1656:
Huybert Thomas, te Vlierden, verkoopt aan Meester Anthonis Canters groes aen den Bosch 3 lopense naast Aert Fransen Verrijt en Jan Fransen. 

Johanna (Anna) Verrijt is als Anneke Anthonis Canters op 02-11-1682 te Asten overleden en Anthonis Anthonis Canters koopt nog land:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 88; 28-06-1688:
Cornelis Jan Kemp verkoopt aan Anthonis Canters land in de Pas 23 roede naast Jan Tielen en de weduwe Jan Slaets; land inde Pas 28 roede naast Jan Canters en Peeter Teunis Loomans. Koopsom ƒ 47,50.

Anthonis Anthonis Canters heeft in 1655 samen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 1) nog de Laarbroekse tiende van de heren van Asten gekocht, zoals gemeld in onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 57 verso; 01-06-1686:
Sieur Antony Canters, 75 jaar, en Jacob van de Cruys, 43 jaar verklaren te instantie van Everard de Doerne, Heer van Asten, dat de Laerbroecxe tiende heeft toebehoort aan de Heer van Asten. Dat deze tiende, met de smale tiende te Asten, bij belening, door de Heer van Asten zijn verkocht aan Antony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys, respectievelijk de eerste attestant en wijlen de vader van de tweede attestant voor schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Sijnde deselve tiende leenroerig aan Leenhof en Huis van Asten. De tiende is vier achtereenvolgende jaren in belening gebruikt voor een som van ƒ 6000,-. Na deze vier jaar heeft de eerste attestant nog ƒ 2000,- betaald aan de Heer van Asten en daardoor de Laarbroeckse tiende en de smale tiende aangekochtsamen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys. De tweede attestant beaamt een en ander. Circa vier jaar geleden heeft Antony Canters, zijn helft van de voornoemde tienden verpacht voor vijf jaar aan Jan Goort Hoefnagel, molder, alhier, voor ƒ 110,- per jaar en waarvan deze dus de jaren 1683 tot en met 1685 de oogst heeft genoten en nog te genieten van 1686 en 1687. Eyndelijck verclaert den eerste deponent, dat doentertijt als hij de voorschreven tiende in eygendom cochte, dat hij sijne penningen heel wel beleght hadde, dat hij noyt nochte nimmer meer met gedachten soude connen wenschen sijne penningen beeter connen beleght gehadt te hebben. De tweede deponent verklaart nog dat de andere helft van de tienden door zijn vader en zijn erfgenamen altijd zijn opgevaeren en gebruyckt zonderdeze ooit verpacht te hebben.

Anthonis Anthonis Canters is op 14-04-1689 te Asten overledenen hieronder de doodakten van Johanna (Anna) Verrijt en Anthonis Canters:

Zoon Antony erft de Laarbroekse tiende (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) en zoon Hendrick neemt het huis over en is bij de verpondingen van 1680 en 1709 eigenaar:

Verpondingen XIV-58 folio 12verso, 1680:
Hendrick Canters, gebruiker Jan Joosten. 11-34-2-18-8.

Verpondingen XII-5 folio 18, 1709:
Henderick Canters, gebruiker Goort Geerits.

Hendrick Canters is gegoed te Asten, onder meer ter plaatse aan den Dijck, maar woont als koopman in 's-Hertogenbosch en in 1723 in Lieshout. Hij verkoopt het huis aan Jan Peeters van de Rest:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 114 verso 29-09-1710:
Hendrick Antoni Canters, koopman, te 's-Hertogenbosch, verkoopt aan Jan Peeters van Rest den jongen een huis, schuur, hof, land en groes te Ommel 1 lopense in bewoning en gebruik van de koper, ene zijde de koper, andere zijde en ene einde Joost Isbouts, andere einde de straat; dries gelegen over de straat 2 lopense naast Arnoldus Swinckels; land te Ommel 3 copse naast Wilbort Peters; land te Ommel 1 1⁄2 lopense naast Jan Peeter Meeis; groes Ruttenvelt 4 lopense naast Cornelis Manders. Belast met ƒ 0-09-0 per jaar aan de Vrouwe van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Verponding ƒ 9,- per jaar. Koopsom ƒ 800,- à 4%.

Om Jan Peeters van Rest te kunnen plaatsen, maken we gezinsreconstructie van de familie van Rest, waarvan we tot op heden nog niet precies weten waar ze gewoond hebben:

Peeter Jansen van Rest is geboren rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Joostie Teunis Jansen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Asten 24-10-1644
2 Joannes Asten 04-04-1648 Asten 01-09-1669
Elisabeth Peeters Verspecke
Asten 12-02-1702
Jenneke Aart Voermans
Asten 14-04-1725
3 Henrica Asten 17-02-1651

Peeter Jansen van Rest verkoopt land in Ommel aan zijn zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 41; 18-10-1680:
Peeter Jansen van Rest getrouwd met Joostie Teunis Jansen verkoopt aan Jan Peeters van Rest, zijn zoon land te Ommelen 9 copse, ene zijde Antony Canters, andere zijde Steven Lamberts, ene einde Peeter Reynders, andere einde de voetpa; groes aent Broeck 5 copse, ene zijde Geeff Jansen van Rest, andere zijde het Broeck, ene einde Steven Lamberts, andere einde weduwe Michiel Jacobs van de Cruys. Koopsom ƒ 374,-.

Peeter Jansen van Rest is op 12-03-1683 te Asten overleden

Zoon Jan Peeters van de Rest is geboren te Asten op 04-04-1648 en op 27-04-1687 te Asten getrouwd met Leijste Peeters Verspecke. Na haar overlijden te Ommel als Lyske Peeters op 06-04-1694, hertrouwt Jan Peeters van de Rest op 12-02-1702 te Asten met Jenneke Aert Voermans, geboren rond 1663. Uit dit tweede huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren.

Septembris 1, 1669; Jan Peters Lijsken Peters; Geef van Rest, Jan Jan Canters.

Het gezin van Jan Peeters van de Rest en Leijste Peeters Verspecke:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 28-12-1669 Asten 13-02-1702
Frans Jansen Vrients
Asten 27-02-1711 zie Marialaan 20
2 Maria Asten 10-04-1672
3 Godefridus Asten 12-03-1674
4 Catharina Asten 14-02-1676

Asten 27-01-1697
Jacobus Henrici Baessens

Asten 13-09-1720 zie Voormalig huis B430
5 Joannes Asten 24-06-1679

Asten 27-01-1704
Johanna Joosten Bruystens

Asten 09-10-1747

Zoon Jan heeft als jongeling iemand valselijk beticht en zijn vader Jan Peeters van de Rest wordt samen met hem gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-03-1699:
Jan Janssen van Ruth, aanlegger contra Jan Peeters van Rest en zijn zoon Jan, te Ommel, gedaagden. Namens aanlegger H. Verbeeck, namens gedaagden de Louwe. Jan Jan Peeters van Rest als gedaagde heeft zich onlangs niet ontzien de aanlegger achter zijn rug uit te schelden en na te crijten. Dat hij, aanlegger, ten huyse van Jenneke Huyberts een paer clompen gestolen sou hebben. Een en ander hem, aanlegger, ter oire en kennisse kommende heeft de vorster tot drie distincte reysen toe het hem laten afvragen en steeds was gedaagde afwezig. Reden waarom hij deze zaak aan het gerecht overgeeft.
Jan Peeter Huyberts, 25 jaar en Anneke Frans Aerts, 26 jaar, verklaren ter instantie van Jan Jansen van Ruth dat zij geweest zijn ten huize van Frans Aerts, te Ommel, en daar hebben horen en zien spreken Jan, zoon Jan Peter van Rest, nu enige maanden geleden, dat Jan Jansen van Ruth een paar blocken gestolen had ten huize van Jenneke Huybtiens. 

Als dochter Jenneke op sterven ligt, maakt ze haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 96 verso; 26-02-1711:
Frans Jansen Vrients en Jenneke Jan Peters van Rest, zijn vrouw, te Ommel, testeren. Hij cloeck ende gesont, zij ziek. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Al hun goederen, roerend en onroerend, komen aan de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.

Jan Peeters van de Rest koopt een huis in Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 90; 07-06-1713:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jan Peters van Rest huis, schuur, stal met een hofke en drieske te Vordeldonck 3 copse, ene zijde Bernard Reynders, andere zijde Aert Driessen, ene einde de straat, andere einde Marcelis Berckers. Koopsom ƒ 117,50.

Daarvoor heeft hij zich in de schulden gestoken:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 10 verso; 05-02-1714:
Jan Peters van Rest is schuldig aan Teunisken weduwe Jan van de Loverbosch ƒ 200,- à 4%. Borg een beempt ontrent 't Broeck te Ommel naast Hendrick Tho poel en de weduwe Jacob van de Cruys.

Jan Peeters van de Rest is getuige van een brand bij buurman Hendrick Tho Poel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 259 verso; 09-02-1718:
Jan Peeters van Rest, oud borgemeester, Jenneke Aarts, zijn vrouw, Hendrik Everts en Willemyn Dircx, zijn vrouw naaste naburen van Hendrick Tho poel getuigen ter instantie van deze dat zij, op 8 februarij laatstleden, 's avonds rond half twaalf, hebben gezien dat er brand aan de schuur van Hendrick Tho poel was ontstaan, welke brand eerst begost heeft"aan twee hoeken van de voorschreven schuur, naast den dries, westwaarts, en is zo hevig geworden dat die schuur in volle brand geraakte. Nadat die schuur was afgebrand is de peertstallinge en daarna de schop, zijnde een huysinge, in brand geraakt waarna in weinig tijd het stookhuis en het bakhuis in brand raakten.

Jan Peeters van de Rest is getuige bij een biecht van zijn neef Jan Geven van Rest, maar die biecht levert problemen met de geestelijkheid van Asten:

Someren Rechterlijk Archief 135 folio 87 verso, 17-01-1722:
Gecompareert voor schepenen van Someren, Jan van Rest, alias Jan Geve, gewesene twee mael borgemeester tot Asten, woonagtigh alnog binnen Asten tot Omel, alhier ter instantie van Jan Doensen, ende Peeter Henderick, gewesene borgemeester van Asten, geciteert ende versogt sijnde omme getuijgenisse daer waerheijdt te geven, ende dat den voorschreven Jan van Rest heeft verclaert op sijne manne vromigheijdt ende schriftelijcke waerheijt in plaetsse van eede, dog met presentie van eede, dies versogt, het volgende met eede te sullen verclaren ende bij forme van recollectie te persisteren, bij sijne verclaringe opden 25 januarij XVIIc ende een en twintig, met sijne huijsvrouwe voorschreven voor schepenen van Asten gegeven, ende onderteeckent, luijdende van woort tot woordt als volgt. Wij Johan Smits, Antonij Tonij Voermans, schepenen grondtheerlijckheijdt van Asten doen cond ende certificerende mits desen, dat voor ons is verschenen Jan Peeters van Rest alias Jan Geven, woonende tot Omel onder Asten, geweest twemael borgemeester alhier, sieckelijck sijnde, nogtans sijn verstant ende memorie wel machtig sijnde, soo ons uijtterlijck heeft gebleken, ende Jenneken Aerts, sijne wettige huijsvrouwe, ende dat deselve hebben verclaert op henne vromigheijdt ende sinceriteijt, dog met presentatie van eede, ten alle tijden het volgende met eede te sullen confirmeren, dies versogt sijnde, waer en waeragtig te wesen, ende namentlijck den eersten deponent dat opden tweeentwintigsten januarij XVIIc ende een en twintigh, ten huijse vanden voorschreve Jan Geve van Rest, gelegen tot Omel, was gecomen de Heer Francis vanden Cruijs, Rooms Priester ende Pastoer, residerende tot Asten, ende dat hij hem deponent niet en wilde biegten ofte eenige sacramenten administreren, ofte hij Rooms Pastoor voornoemt wilde te voorens hebben, dat hij deponent, sieck sijnde, eerst voor alle vergiffenis ende pardon soude moeten vragen van Henderick Thopoell, Aert Tielens, ende Willem Lomans, ende dat selfts voor twee getuijgen, ende mits Jan Peters voornoemt voor eenige tijt gelegen waeragtige attestatie hadde gegeven gehadt, concernerende den voorschreven Aert Tielen ende Willem Lomans ende Henderick Tho Poell, soo hadde hij deponent gewijgert de voorschreven vergiffenis of pardon voor getuijgen te vragen. Ende dat daer over den voorschreven Rooms Pastoor was vertrocken, sonder dat hij hem deponent wilde biegten ofte kerck geregtigheijt doen. Ende dat de voornoemde tweede deponente Jenneken Aerts opden 25 deser int dorp van Asten hadde aengesproocken den voornoemde Heer Francis vanden Cruijs, ende tegens hem hadde geseijt, ende gevraegt oft hij nog eens bij haren siecken man wilde comen. Ende dat den voornoemde Roems Pastoor daerop tegens haer hadde geantwoort, neen, want hij wil niet doen wat ick versogt, ende ick en sal niet comen, ende dat sij deponent daerop seijde, daer mogen geen getuijgen dan bij sijn, waerop den voorschrevene Heer op seijde, waerom niet, ende dat sij deponente daer op antwoorde, men sal ofte mijn man soude dan misschien wel beheept worden alsser getuijgen bij sijn. Ende dat den voorschreven Heer Francis vanden Cruijs over dat seggen misnoegt was. Ende voor redenen van welwetentschap sijn gevende alle het voornoemde respectivelijck gehoort ende gesien te hebben. Actum Asten een duijsent seven hondert een en twintigh, den twintigsten januarij. Ende de voorschreven comparant verclaert bij desen gemelten verclaringe te blijven, alleenlijck daer bij voegende, dat hij deponent was vermenende niet bevoegt te wesen pardon te versoecken voor twee getuijgen wegens de voorschreven attestatie bij hem gegeven tegens Henderick Tho Poell, Aert Tielens ende Willem Lomans, als sustinerende de selven waeragtig te wesen, daer nogtans den voors. Heer Francis vanden Cruijs van hem was versoeckende te geven eene verclaringe daer tegens strijdende, ende die onwaeragtig ende valsch soude hebben geweest, tot voordeel van Henderick Tho Poell, sijn swager. Ende dat hij deselve oversulcx hadde geweijgert, ende dat den voorschreven Francis vanden Cruijs inmiddels was vertrocken sonder biegten, so den deponent is verclarende, gevende redenen van welwetenschap van alle het voorschrevene goede kennisse ende memorie te hebben, ende naer voorlesinge daerbij persisteert. Actum Someren den seventiende januarij, een duijsent seven hondert twee en twintigh. Jan Peters van Rest. Dit + merck heeft gestelt Jan Verbernen, schepen Niclaes Verhooeijsen, schepen. Jan van Eijck, schepen. G. vander Lith, secretaris.

Jan Peeters van de Rest is op 14-04-1725 te Asten overleden en Jenneke Aert Voermans is als Jenneke Jan van Rest op 14-05-1725 te Asten overleden. Op hun begraafakten staat voor beiden geheel rechts de letter o, hetgeen als betekenis Ommel heeft:

In het rechterlijk archief staat dat de familie van de Rest, met name zoon Jan Janssen van de Rest, nog steeds een schuld aan Hendrick Canters:

Asten Rechterlijk Archief 33-52, 23-09-1726:
Hendrick Antoni Canters, aanlegger contra Jan Janssen van Rest, te Ommel, gedaagde. Aanlegger heeft, op 29-09-1710, aan gedaagde verkocht een huis, hof, aangelag, groes en land te Ommel. Koopsom ƒ 800,-.

Zoon Johannes Jansen van de Rest is geboren te Asten op 24-06-1679 en is op 27-01-1704 te Asten getrouwd met Johanna Joosten Bruystens, geboren rond 1680.

Januarij 1704, 27; contraxerunt matrimonio Joannes Peeters van Rest et Joanna Joost Bruijstens; testes Franciscus Janssen et Lutgardis Joost Bruijstens.

27 januarij 1704; huwelijkscontract tussen Joannes Peeters van Rest en Joanna Joost Bruijstens; getuigen Franciscus Janssen en Lutgardis Joost Bruijstens.

Het gezin van Johannes Jansen van de Rest en Johanna Joosten Bruystens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 18-03-1704

Kind

Asten ±1704
2 Judocus Asten 09-08-1705

Asten 15-04-1731
Elisabetha Diricks van Gerwen

Asten 22-11-1773 zie Voormalig huis B640
3 Elisabetha Asten 30-04-1708

Asten 03-03-1737
Petrus Mattijssen

Asten 11-05-1755 zie ook Voormalig huis E501
4 Mattias Asten 01-05-1711

 

5 Anna Asten 22-12-1712

Kind

Asten ±1712
6 Johanna Asten 22-12-1712

Kind

Asten ±1712
7 Petrus Asten 07-09-1714

Mierlo 19-05-1743
Helena Sloots

Deurne 11-12-1790
8 Anna Asten 21-01-1717

Ongehuwd

Asten 08-05-1766

Johannes Jansen van de Rest heeft onenigheid met Hendrick Tho Poel over een stuk groes, hij verkoopt het aan hem, maar later vernadert zijn schoonzus Lutgardis Joosten Bruystens het:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 204; 07-09-1711:
Hendrick Tho poel, aanlegger, voor deze advocaat Swinckels contra Jan Jansen Peeters van Rest de jonge en Jenneke Joosten, zijn vrouw, en Jan Jansen Geven van Rest de jonge, gedaagden, voor deze Wolphangus Idelet. Betreft een gekocht stukje groes, te Ommel 1 roede tussen de aanleger en de gedaagden. Koopsom ƒ 5,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 27; 12-10-1711:
Jan Jansen Peters van Rest verkoopt aan Hendrick Tho poel groes te Ommel 1 roede. Koopsom ƒ 5,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 79 verso; 26-01-1713:
Luytie Joosten is nader van den bloede aan Jan Jansen Peters van Rest getrouwd met Jenneke Joosten dan Hendrick Tho poel. Zij vernadert groes 1 roede.

Johannes Jansen van de Rest wordt geregeld gedaagd in verband met schulden:

Asten Rechterlijk Archief 33 - 52 02-12-1711:
Marcelis Peters, aanlegger contra Jan Jansen Peters van Rest de jonge, te Ommel, gedaagde. Betreft de invordering van huurschuld.

Asten Rechterlijk Archief 12 fol 234ev. 29-02-1712:
Wolphangus Idelet, procureur, aanlegger contra Jan Janssen Peters van Rest, gedaagde. Betreft de aanspraak op gemaakte kosten.

Als zijn schoonzus Lutgardis Joosten Bruystens overlijdt, worden haar goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162 07-04-1725:
Taxatie van de onroerende goederen van Luytjen Joosten begraven op 24-02-1725. Jan van Rest is een van de naaste vrienden van de overledene. De helft van waarde in:
Een huiske of schaapskooi en land en groes 3 lopense, ene zijde Hendrik Kanters, andere zijde Jan van Rest de jonge ƒ 12,-.
Land 2 lopense, ene zijde Hendrik Kanters, andere zijde Jan van Rest de jonge ƒ 4,-.
Groes 2 lopense, ene zijde kinderen Dirck Peeters, andere zijde de Heer Verstralen ƒ 5,-.
Totaal aan onroerende goederen: ƒ 21.
20e penning is ƒ 1-1-0.

Johannes Jansen van de Rest int de helft van een cijns en verkoopt de andere helft: 

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 283 verso; 23-06-1725:
Jan Janssen van Rest de jonge en Jenneke Joosten Janssen, zijn vrouw, hebben ontvangen van Antonis Goorts van Bussel ƒ 50,-, in 1721. En op heden ƒ 75,- van Willem Willems van den Eynden en Goort Antonis van Bussel zijnde de helft van de cijns van ƒ 15,- per jaar ten laste van Goort Peeter Jacobs en ten bate van Daandel Anchem Daandels, schepenen Asten de dato 04-03-1638. Met deze ƒ 125,- is de helft van de cijns voldaan. De ontvangers beloven niets meer te verhalen op de voornoemde personen doch de andere helft te verhalen op de erven Antony Tonissen van den Ekelcamp.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 74; 11-12-1727:
Jan Jansse van Rest verkoopt aan Laureyns Morees, te Lieshout de helft van een rente van ƒ 250,- à 6% de dato 04-03-1638 ten bate van Daendel Ansem Daendels. Onderpand huis, hof, hofstad en land te Heusden 3 lopense 1 copse, ene zijde Gielen de Scheper, andere zijde Jan Vrients en anderen, ene einde de straat, andere einde den buschpat. Alnog uit schuur en aangelegen 6 lopense, gekomen van de erven Frans Peter Colen, ene zijde de gemeente, andere zijde de erven Jan Jacob Eeckelkamp, ene einde de straat, andere einde Jan Vrients gelooft aan Goort Peter Jacobs, waarvan nu bezitter der onderpanden zijn de kinderen Antony Tonis van den Eckelcamp welke rente voor de helft is aangekomen van zijn vrouws moeder. Marge 08-08-1749 Jan Jansse van de Leensel heeft ƒ 125,- gelost aan Helenavan Moorsel weduwe Laureyns Moorrees.

Johannes Jansen van de Rest moet een door zijn vader gemaakte schuld nog aflossen:

Asten Rechterlijk Archief 32-52; 28-06-1728:
Meester Arnoldus Swinckels, advocaat, aanlegger contra Jan Jansse van Rest, te Ommel, gedaagde. Aanlegger heeft met Jan Peters van Rest, in leven zijn nabuer en vader van de gedaagde in sijnen hoogen ouderdom in noot sijnde medogentheyt hebbende hem, op verscheidene tijden, geringe sommen penningen verstrekt en geleend te weten op 08-10-1721 ƒ 5,-; op 04-12-1721 ƒ 5,-; op 02-01-1723 ƒ 7,-; op 24-03-1723 ƒ 5,-; en op 06-07-1723 ƒ 2,40, makende in totaal ƒ 24,40. Jan Peters van Rest is, in 1725, overleden zonder zijn credita afgelost te hebben. Jan Janssen van Rest, gedaagde, heeft als zoon en erfgenaam, de goederen van zijn vader aanvaardt en bezit ze nu nog. Hij is zich ook bewust van de rechtmatige pretenties van aanlegger. In juli 1725, heeft hij een ducaat ter waarde van ƒ 5,25 op het voorschreven bedrag gelost. Aanlegger heeft toen een koe van hem gekocht. Gedaagde en zijn vrouw ontkennen de resterende schuld van ƒ 19,15 ook niet. Doch tot nu toe, hebben ze ondanks aanmaningen geen terugbetaling meer gedaan en beloven ze steeds 'over enige tijd'. Reden om in recht te gaan.

De goederen van Jan Janssen van de Rest worden geëxecuteerd en verkocht aan Marten van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409), maar hij blijft volgens de verpondingen van 1737 wel bewoner:

Asten Rechterlijk Archief 156, 30-07-1735:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, geregtsbode en exploiteur, van de geëxecuteerde goederen van Jan Janssen van Rest. Dit om daaraan de achterstaande verponding, over 1731, te verhalen. De executie is gedaan in opdracht van Florens Pieter von Cotzhausen, collecteur der verponding over 1731. Executie op 28-12-1733. Ontvangst een huis, schuur, land en groes te Ommel, koper Marten van de Loverbosch ƒ 180,-. Uitgave voor executiekosten ƒ 51-01-00. Meer ontvangen dan uitgegeven ƒ 128-19-00. Hierop wordt preferent onder andere advocaat Kets ƒ 5-05-00; diverse collecteurs ƒ 103-08-08. In totaal ƒ 108-13-08. Rest ƒ 20-05-08 en voor dit bedrag wordt preferent de obligatie van Hendrik Antony Canters waarde ƒ 800, à 4% de dato 29-09-1710.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 117 verso; 08-08-1735:
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als, door de wet van Lieshout, aangestelde curator over de erfelijke goederen, actien en crediten van wijlen Hendrik Antony Canters, gewoond hebbende te Lieshout en oud president te Asten. Hij verklaart van Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, te Asten, te hebben ontvangen ƒ 16-5-6 komende, bij repartitie, uit de, bij executie, verkochte goederen van Jan Jansen van Rest.

Verpondingen XIV-61 folio 57, 1737:
Jan Janssen van Rest.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jan Janssen van de Rest heeft ook nog een schuld voor de huur van een stuk land in Ommel. De eigenaren leggen beslag op de rogge, die ze gaan verkopen om de huurachterstand te verminderen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-07-1738:
Hendrik van Meuwen, met toestemming van zijn moeder, Catarina van Lieshout, geeft te kennen dat Jan van Rest, te Ommel, enige jaren geleden in huur heeft gehad land te Ommel en dat deze nog enige jaren de huur ten achter is, evenals de lasten. Suppliant verzoekt om de schaer op den akker staande in beslag te mogen laten nemen om zo betaling van huur en lasten te krijgen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 80 verso; 18-07-1738:
Gerrit van Riet, vorster, namens Hendrik van Meuwen, als gelaste van zijn moeder, Catarina van Lieshout, legt beslag op alle de te velde staande rogge op de akker van Catarina van Lieshout, die in huur en gebruik is bij Jan van Rest, om daaraan te verhalen de verschuldigde huurgelden met de onbetaalde lands- en dorpslasten en de kosten van dien.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 462; 19-07-1738:
Gezien het request aan het Corpus van Asten van Hendrik an Meeuwen, namens zijn moeder, Catarina van Lieshout, te Geldrop, inhoudende dat Jan van Rest enige jaren geleden in huur heeft gehad land te Ommel. Hij is hiervan nog twee of drie jaar huur ten achter alsmede de diverse lasten. Suppliant is niet zonder reden beducht dat de akker geëxecuteert wordt mede omdat deze nu al in arrest is. Suppliant zou dan ook niet graag zien dat Jan van Rest de schaar te velde weghaalde. Hij verzoekt deze publiek te mogen verkopen. Naschrift: Fiat.

Jan Janssen van de Rest krijgt ook nog een boete voor het illegaal steken van turf:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 6; 06-07-1739:
Den drossard, aanlegger contra Jan Verrijt, Hendrik Goris, Jan van Rest, weduwe Wilbert Coolen, Jan Jan Joosten, Peter Keyzers, Jasper Hendriks, Hendrik Jansen en Aart Jansen, gedaagden. Gedaagden zijn vervallen in een boete van elk ƒ 3,- en de confiscatie van de turf wegens het steken van turf in het Eeuwig Leven ofwel boven de Hemelse Baan.

Het houdt maar niet op met de betalingsachterstanden van Jan Janssen van de Rest:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 135 verso; 22-08-1739:
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Willem Franse Kels en Jelis Flipsen,borgemeesters, Sint Jan 1737-1738, beslag op de vaste goederen van Jan Janse van Rest tot verhaal van ƒ 6-00-11.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 22; 12-10-1739:
Arnoldus Meulendijk en Goort Jan Hoefnagels, collecteurs van het hooftgelt 1718-1719 contra Jan van Rest; nog schuldig ƒ 5-09-0.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 132; 11-11-1743:
Jan Teunis Jelis, aanlegger contra Jan Jansen van Rest, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen ƒ 1-7-0 voor het hoeyen van de beesten in 1741.

Jan Jansen van Rest is genoodzaakt land te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 1; 18-01-1740:
Jan Jansen van Rest verkoopt aan Marten van de Loverbosch groes 10 lopense naast de weduwe Jacob van de Cruys; den Dries over de straat 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Halbersmit en de schuur van de koper. Koopsom ƒ 300,-.

In 1742 is het huis afgebrand en wordt voor herbouw van het huis een verzoek opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 26, 20-06-1743:
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Marten van de Loverbosch dat deze heeft gehad een huis, stal en turfschop groes en land 30 lopense. Huurder is Jan Jansen van Rest. Ordinaire verponding ƒ 18-4-00, dorps reële lasten ƒ 18-4-00, coninxbede ƒ 4-8-10. Op 26-12-1742 is het huis, stal en schop geheel afgebrand. De huurder heeft om die reden de gronden moeten verlaten. Bij niet herbouwen van het huis kan men tegemoet zien dat én huurder én gemeente zeer benadeeld worden. Verder wordt verklaard dat, op 30-10-1732, is ingevoerd een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand dit naar aanleiding van haar Hoge Mogendheden resolutie op 06-02-1732.

Hieronder een document over brandvoorschriften waarin de resolutie van 06-02-1732 wordt gerefereerd1:

Jan Jansen van Rest huurt nu een huis en land op het Laarbroek (zie Hindert 4):

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 35 verso; 31-12-1742:
Conditie en voorwaarden waarop Hendrik Peter Driessen, armmeester, zal verkopen of verhuren de goederen nagelaten door Jan Paulus en Tiele Verhindert en nu eigendom van de twee onmondige kinderen van Tiele Verhindert. Volgen de voorwaarden:
Huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes aan het Laarbroek 7 lopense, ene en andere zijde de gemeente, ene einde Jan Verhindert, andere einde het Gemene Land; land en groes den Bremberg 9 lopense; land 1 lopense naast Jan Verhindert; land den Meulenacker 5 copse naast Jan Verhindert; den ouden Schutacker 2 1⁄2 lopense naast Aart Tielen; groes 5 copse naast Jan Verhindert. Verponding ƒ 8-14-0 per jaar. Bede ƒ 2-14-0 per jaar. Belast met 16 vat rogge per jaar, in kapitaal ƒ 4,- per jaar aan den Armen van Asten; 1 mud rogge per jaar, in kapitaal ƒ 3,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-0-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; ƒ 1-7-4 per jaar aan de Vrouwe van Asten. De verkoop is opgehouden op ƒ 62,-. Huurder wordt nu Jan van Rest. Huurtermijn 6 jaar. Huursom de lasten en het in onderhoud nemen van kost, drank, logement enzovoorts van de twee onmondige kinderen. De huurder verklaart dat, zolang hij op de voorschreven goederen zal blijven wonen hij zijn hooibeemd te Ostappen niet zal verkopen en zal verbinden als onderpand. Borg wordt Peter Janse van Rest, zijn zoon, met sijne huur die hij bij Mattijs Dirx off bij andere sal koomen te winne.

Jan Jansen van de Rest is op 09-10-1747 te Asten overleden en Johanna Joosten Bruystens is als Johanna Jan van Rest op 16-09-1751 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

De bewoningslijst over de periode 1736-1756 vermeldt Jan Jansen van Rest tot de brand bewoner is en dat Peter Jan Roijmans (zie Ommelse Bos 15) vanaf 1745 bewoner wordt:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Jan Janssen van Rest
1741 Marten van de Loverbosch Jan Janse van Rest
1746 Marten van de Loverbosch Peter Roijmans
1751 Marten van de Loverbosch weduwe Peter Roijmans
1756 Marten van de Loverbosch weduwe Peter Roijmans

Na het overlijden van Marten van de Loverbosch te Asten op 09-03-1757 en de verdeling van de goederen in 1761 komt het huis in handen van Antonetta Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie, en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e blinde lot krijgt Jan van de Loverbosch, alhier en Frans van de Loverbosch, wonende te Mierlo. Een nieuw huis, stal, schuur en hof te Ommel, bij de Capel 1 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 34, 20-05-1761:
Frans van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt namens Jan Francisse van de Loverbosch aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks een schoone en welgeleege huysinge met de stal, schuur, hof en aangelag te Ommel, ontrent de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en einde Hendrik Halbersmit, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Een aangelag gekomen van de kinderen Jan Joosten 2 lopense; verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Huisplaats, groes 2 lopense, land 5 lopense gekomen van Jan van Rest 7 lopense, verponding ƒ 3-15-0 per jaar. Land 4½ lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Land 1½ lopense, verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Land 1½ lopense, verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Land 1 lopense, verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Land 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Land 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. De hooge Looacker 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Schoone Jansvelt aan de Ommelse Bosch 3 lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Groes het Broekvelt aan de Eent na het Laarbroek 4 lopense, verponding ƒ 2-0-0 per jaar. Groes 3 lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Den dries over de straat 1½ lopense, verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Groes 4 lopense, verponding ƒ 2-0-0 per jaar. Den dries aan het Eyntje 2 lopense, verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Groes het Swartbroek aan de Loop naast de zijde van Ommel ½ lopense, en voorts met het recht dat de verkoper daarop, of in, is hebbende van dat perceel zo voor als over de Loop, verponding ƒ 1-2-0 per jaar. 1⁄3e deel, groes / land, in het Rouwven 2½ lopense, verponding ƒ 1-0-4 per jaar. 1⁄3e deel in Teuniskeven groes geheel 3 copse, verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Belast met: ƒ 3-0-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 1-8-2 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 100,- à 3%, de dato 04-01-1759 ten behoeve van Jan Venmans, te Deurne. Verkoper aangekomen de helft bij versterf van zijn oom, Martinus van de Loverbosch, deling de dato 05-01-1758 en de helft bij transport de dato 08-02-1758. Verponding ƒ 22-12-04 per jaar, bede ƒ 6-10-12 per jaar. Koopsom ƒ 970,-.

Hendrien Jan Frans Berkers als weduwe van Peter Roijmans verhuist naar een ander huis in Ommel (zie Jan van Havenstraat 38) en is op 21-06-1764 te Asten overleden. 

Henricus Hendricks is geboren te Asten op 01-01-1691 als zoon van Johannes Hendrix en Anna Dierx. Hij is op 25-08-1720 te Asten getrouwd met Marij Willems, geboren te Vlierden op 29-08-1695 als dochter van Henricus Wilhelmi en Cristina Theodori. Marij Willems is als Maria Hendricks op 05-04-1721 te Asten overleden en Henricus Hendricks hertrouwt op 06-05-1725 te Asten met Antonetta Willem Slaats, geboren te Asten op 16-02-1691 als dochter van Wilhelmus Joannes Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

01

De gezinnen van Hendrik Hendricks met Marij Willems en met Antonetta Willem Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 31-03-1721 Kind Asten ±1721
2 Maria* Asten 01-05-1726 Asten 03-05-1750
Wilbert Jan Wilberts
Asten 15-11-1786
3 Wilhelmus* Asten 08-10-1728 Kind Asten 01-05-1732
4 Hendrina* Asten 17-12-1730 Asten 22-01-1758
Mattijs Aart Wilbers
Asten 21-02-1774 zie Hoekstraat 2
5 Wilhelmus* Asten 01-02-1734 Kind Asten ±1734

* kinderen uit het tweede huwelijk

Hendrik Hendricks is op 25-12-1742 te Asten overleden en na de koop van dit huis verkoopt Antonetta Willem Slaats haar oude huis aan de Diesdonk (zie Voormalig huis F1155):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 47; 06-11-1761:
Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts getrouwd met Maria Hendrik Hendriks, Mattijs Aart Wilberts getrouwd met Hendrina Hendrik Hendriks. Zij verkopen aan Antoni Francis van Lierop huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 1⁄2 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Land en groes 16 lopense. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan het Gemene Land, 1⁄3e deel van ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 336,-.

Uit de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 en het huizenquohier over de periode 1761-1766 blijkt de bewoning van het huis tot het overlijden van Antonetta Slaats:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 77 folio 15 verso:
Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks bij koop 1761.
Jan van de Loverbosch alleen de helft bij koop van Francis in 1758 en helft bij deijling ondergenoemt.
Francis en Jan van de Loverbosch bij deijlinge dato Asten 5 januarij 1758.
Francis en Jan van de Loverbosch, Jan Goort Lomans en de elff kinderen van Jan van de Loverbosch bij versterff in plaats van Marte van de Loverbosch.
Martinus van de Loverbosch bij koop 1740.
Jan Jansse Peters van Rest bij versterff 1726.
Jan Peeters van Rest uijt huijs, hoffstadt mette erffve daerbij liggende ende gehorende, onder Asten, ter plaetse tot Omel, groodt samen een lopen, ene zijde het gemeijn broeck, andere zijde de heer advocaet Swinckels, ene einde de straete, ander einde de weduwe Jacob van de Cruijs. V d. I pul.
Den selven uyt de selve panden. I pul, den selven uyt de selve. VI d. II tertias partes duorum pullorum.

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1761 Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks en Wilbert Jan Wilberts
1766 Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks en Wilbert Jan Wilberts

Antonetta Slaats is op 04-08-1770 als Antonia Hendrikx te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 103 verso, 24-05-1771:
Mattijs Aart Wilbers gehuwd met Hendrien Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts man van Maria Hendrik Hendriks, kinderen en erven van Hendrik Hendriks en Antonetta Slaats, beiden overleden, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Zij verdelen de nagelaten ouderlijke goederen. 2e lot gaat naar Wilbert Jan Wilbers een huis, stal, schuur, hof en aangelag omtrent de Capel, te Ommel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit.

Dochter Maria Hendrick Hendricks is geboren te Asten op 01-05-1726 en op 03-05-1750 te Asten getrouwd met Wilbert Jan Wilbers, geboren te Asten op 27-04-1723 als zoon van Johannes Wilbers en Maria Jan Berckers (zie Voormalig huis A214):

02

Het gezin van Maria Hendrick Hendricks en Wilbert Jan Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 10-06-1751 Ongehuwd Asten 24-10-1779
2 Johannes Asten 21-03-1753 Ongehuwd Asten 26-03-1839
3 Maria Asten 18-10-1755 Asten 30-01-1780
Thomas Rovers
Asten 17-02-1827
4 Wilhelmus Asten 13-07-1758 Ongehuwd Asten 05-10-1779
5 Petrus Asten 14-04-1761 Kind Asten ±1761
6 Petrus Asten 25-09-1763 Asten 07-05-1797
Maria Janse Van Rijt
Asten 16-08-1836 zie Kluisstraat 1
7 Antonius Asten 31-08-1770 Kind Asten 27-09-1779

Wilbert Jan Wilbers koopt nog een nabij gelegen huis (zie Kluisstraat 1) op:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 18; 09-11-1775:
Lambert Sauve verkoopt aan Wilbert Jan Wilberts, te Ommel huis en hof, te Ommel aan de Capel 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde Cornelis Peters, ene einde de koper. Verkoper aangekomen bij transport de dato 31-05-1774. Koopsom ƒ 215,-.

Wilbert Jan Wilbers wordt benoemd tot armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 47; 17-05-1776:
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings zijn aangesteld als armmeesters voorde tijd van drie jaar.

Wilbert Jan Wilbers wordt aangesteld als voogd over de kidneren van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 51 verso; 01-05-1777:
Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilberts zijn, op 21-04-1777, aangesteld als voogden over Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabet de onmondige kinderen van wijlen Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks, aan den Astense Dijk. Mattijs is in maart laatstleden overleden.

Wilbert Jan Wilbers vordert als armmeester een schuld van de erven van Jan Goort Lomans:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 26 verso; 13-07-1778:
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings, aanleggers contra Antoni Goort van Bussel getrouwd met Catarina Lomans, Joseph Sauve getrouwd met Jennemie Lomans, Antoni Lomans, Goort Lomans, kinderen en erven van Jan Goort Lomans, gedaagden. Gedaagden zijn schuldig aan den Armen van Asten een jaarrente van ƒ 0-16-0 over 1776 tot en met 1778. 

Wilbert Jan Wilbers koopt land van de gemeente:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 120; 11-11-1778:
De gemeente verkoopt aan Wilbert Jan Wilberts hooiland in de Bunders agter Ostappen 2 lopense 1 copse naast de Ostappensevelden en geweest van Hendrik Peter van Coll met verponding ƒ 1-1-0 per jaar; hooiveld te Ostappen 2 lopense rijdende met de kinderen Francis Konings; in den Bunder neven voorschreven stuk en geweest van Peter Doense met verponding ƒ 1-1-0 per jaar; de Beemden in de Bunders gekomen van Peter Wouters en gestaan ten name van Magriet Wouter Kleyns en Aart Jansen, te Vlierden met verponding ƒ 0-17-8 per jaar; hooiland 2 lopense gekomen van Hendrik Smits naast een perceel gekomen van Gevard van Doorne met verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom de lasten ƒ 3-13-8 per jaar. 

In de bewoningsgeschiedenis is Wilbert Jan Wilberts en na zijn overlijden is Maria Hendricks als weduwe van Wilbert Jan Wilberts, eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1771 Wilbert Jan Wilberts Wilbert Jan Wilberts
1776 Wilbert Jan Wilberts Wilbert Jan Wilberts
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts

Wilbert Jan Wilbers is op 20-10-1779 te Asten overleden en het voogdijschap over de kinderen van zijn zwager wordt overgedragen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 77; 13-01-1783:
Hendrik IJsbouts en Wilbert Aart Koppens worden aangesteld als voogden over Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks dit in plaats van de overledene voogden Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilbers. 

Maria Hendrick Hendricks (Eijsbouts) is als Maria Wilbert Jan Wilberts op 15-11-1786 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Wilbert Jan Wilbers en Maria Hendrick Hendricks:

Na hun overlijden worden er voogden aangesteld over de kinderen en wordt een staat en inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 89; 22-01-1787:
Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mattijs Aarts worden aangesteld als voogden over Pieter en Johannis, minderjarige kinderen van wijlen Wilbert Jan Wilbers en Maria Hendrik Hendriks.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 79 verso; 09-03-1787:
Staat en inventaris opgemaakt door Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mathijs Aarts, als voogden over Pieter en Joannis, minderjarige kinderen van wijlen Wilbert Jan Wilbers en Maria Hendrik Hendriks.
Onroerende goederen: huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense; huis en hof 1 copse; huisplaats met aangelag te Ommel 2 lopense; huisplaats met land en groes 7 1⁄2 lopense; land 4 1⁄2 lopense; land 1 1⁄2 lopense; land 1 1⁄2 lopense; land 1 lopense; land 2 lopense; land 2 lopense; land de hooge Looakker 2 lopense; groes Schoone Jansvelt 3 lopense; groes het Broekvelt aan de Eend 4 lopense; groes daarnevens 3 lopense; groes den Dries in de straat 1 1⁄2 lopense; groes aan het Broek 4 lopense; den Dries aan het Eyndje 2 lopense; groes het Swartbroek aan de Loop 1 1⁄2 lopense; groes en land in het Rouven 2 1⁄2 lopense; groes en land in Teuniskeven 1 copse; groes in de Bunders agter Ostappen 2 1⁄2 lopense; een hooiveld rijdende met de kinderen Francis Konings en 1⁄3e in de Bunders van Hendrik Smits en daarneven 2 lopense; nog in de Bunders, gekomen van de erven Wouter Peters, een dito gekomen van Hendrik Tomas Smits 2 lopense.
Roerende goederen: een paard, vier koeien, drie jonge beesten, twee kalveren, landbouwgereedschap, diverse ketels, potten en pannen, vuurgerei, bedden met toebehoren, twee tafels, vijf stoelen.
Schulden: aan de kinderen Mattijs Aarts ƒ 150,- à 3%. 

Een deel van de roerende goederen wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 153; 24-08-1788:
Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mattijs Aarts, als voogden over Pieter en Johannis, minderjarige kinderen van Wilbert Jan Wilbers en Maria Hendriks, beiden overleden. Zij verkopen roerende goederen, onder andere vier koeien ƒ 127,-, een vet varken ƒ 16,-, twee karren ƒ 22,-, hooi en stro ƒ 43,-, rogge ƒ 33,-. Totale opbrengst bedraagt ƒ 297,-.

Bijna 10 jaar later wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 50 verso, 03-11-1797:
Thomas Rovers man van Maria Wilbert Jan Wilbers, Pieter Wilbert Jan Wilbers, Johannis Wilbert Jan Wilbers. Kinderen en erven van Wilbert Jan Wilbers Maria Hendriks, beiden overleden. Zij verdelen de goederen te Ommel.
1e lot krijgen Thomas Rovers en Johannis Wilbert Jan Wilbers het groot huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ommel, 1 lopense 27 roede; land Rouwven 3 lopense 5 roede; land Looakker 1 lopense 28 roede; 2⁄3e deel van land bij de Kluys geheel 8 lopense 46 roede; land Looakker 2 lopense 5 roede; de helft van Looakker geheel 4 lopense 18 roede; land voorsten Akker 2 lopense 20 roede; de helft van het Broekvelt geheel 4 lopense 11 roede; 3⁄4e deel van de Bunders geheel 11 lopense 38 roede; groes Busservelt 2 lopense 30 roede; 4 lopense van Broekvelt geheel 6 lopense 30 roede; groes het Swartbroek 2 lopense 47 roede. Belast met ƒ 1-7-12 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 3-0-00 per jaar aan het Gemene Land. 

Dochter Maria Willibrordi Jan Wilbers, geboren te Asten op 18-10-1755 is op 30-01-1780 te Asten getrouwd met Thomas Johannes Rovers, geboren te Mierlo op 29-04-1754 als zoon van Johannes Rovers en Maria Gruiters:

03

Het gezin van Maria Willibrordi Jan Wilbers en Thomas Johannes Rovers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-09-1781 Ongehuwd Asten 19-06-1846 *
2 Henrica Asten 02-10-1783 Asten 11-02-1822
Joseph Multener
Asten 02-04-1841 zie ook Voormalig huis E458 en E459
3 Kind Asten 11-03-1786 Kind Asten 11-03-1786
4 Willebrordus Asten 20-02-1787 Bakel 19-11-1815
Joanna Rijnders
Deurne 08-02-1851 Bleijs of Molenhof
5 Johanna Maria Asten 22-10-1789 Kind Asten 08-03-1790
6 Johanna Maria Asten 10-03-1791 Asten 23-04-1847
Leonardus Bots
Asten 23-03-1862 zie Voormalig huis B709
7 Antonius Asten 27-03-1796 Zesgehuchten 22-02-1827
Henrica Leijten
Zesgehuchten 04-12-1876

* buurman Jan Slaats doet aangifte

Thomas Johannes Rovers heeft een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 65; 22-05-1802:
Thomas Rovers is schuldig aan Theodorus van de Loverbosch ƒ 150,- à 4%. 

Het kind van zijn zwager Pieter Wilbers (zie Kluisstraat 1) is in een sloot bij het huis van Thomas Johannes Rovers verdronken:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 9; 21-07-1804:
Dirk Thielen verklaart dat hij, op woensdagavond, 18 juli jongstleden, met zijn buren is gaan zoeken naar een kind van Pieter Wilbers, te Ommel, hetwelk vermist werd. Op donderdag, 19 juli, tussen 3 en 4 uur 's morgens, heeft hij het kind opgedregd uyt een sloot ontrent de huysinge en aan den dries van Thomas Rovers.

Thomas Johannes Rovers staat borg voor Pieter Klomp:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-02-1809:
Pieter Klomp heeft, op 10-01-1808, aan Theodorus Sengers, schout, zijn paard in bewaring gegeven. Bij deze verklaart hij zijn paard wederom ontvangen te hebben. Met belofte hetzelve weer op eerste requisitie in bewaring te stellen. Als borgen treden nu op Thomas Rovers en Jan Dirk Wilbers.

De bewoningslijst rond 1800 en de verpondingen van 1810 laten zien dat Johannes Wilberts en Thomas Rovers de gezamenlijke eigenaars zijn en Thomas Rovers met zijn gezIn de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1798 Johannes Wilberts en Thomas Rovers Thomas Rovers
1803 Johannes Wilberts en Thomas Rovers Thomas Rovers

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 56, 1810:
Peter en Johannes Wilbert Jan Wilbers en Thomas Rovers gehuwd met Maria Wilbert Jan Wilbers kinderen en erve.
Nummer 6 huijs, schuur en stalling 1 lopense.

Ook in het kadaster van Asten in 1832 staan beide erfgenamen nog genoemd:

Kadaster 1811-1832; B446:
Huis, en erf, groot 14 roede 83 el, broek Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Thomas Rovers en Johannes Wilberts.

Hieronder de kadasterkaart met het huis B446 en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

04

05

Maria Willibrordi Jan Wilbers is op 17-02-1827 te Asten overleden en Thomas Johannes Rovers is op 06-01-1836 te Asten overleden, waarbij buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453) aangifte doet. Aangezien geen van de kinderen Rovers in het huis blijft wonen en Johannes Wilberts op 26-03-1839 te Asten komt te overlijden, is het huis verkocht. Volgens de kadastrale legger is het huis in eigendom gekomen van Petrus Verheijen.

Petrus Verheijen is geboren te Asten op 13-10-1790 als zoon van Wilbert Verheijen en Helena Smets (zie Brand 15). Hij heeft nog bij het 7e Regiment Huzaren onder Napoleon gediend en is op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Johanna Eijsbouts, geboren te Asten op 02-04-1796 als dochter van Wilhelmus Henrici Eijsbouts en Maria Antoni van Bussel (zie Antoniusstraat 8). Het gezin van Petrus Verheijen en Johanna Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 05-07-1829 Asten 11-04-1856
Catharina van Heugten
Asten 23-10-1891 zie Voormalig huis B453
2 Wilbert Asten 22-02-1833 Kind Asten 22-02-1833
3 Helena Asten 22-02-1833 Kind Asten 22-02-1833
4 Helena Asten 01-02-1835 Asten 10-02-1868
Petrus Bukkems
Asten 09-01-1909 zie Stegen 46
5 Wilberdina Asten 25-01-1838 Asten 11-02-1869
Joannes van Helmond
Asten 30-12-1886

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staan Petrus Verheijen en Johanna Eijsbouts als bewoners van het huis met huizingnummer B100 en vanaf 1869 nummer B103:

06

Petrus Verheijen is op 02-03-1862 te Asten overleden en Johanna Eijsbouts is op 16-01-1877 te Asten overleden. Na hun overlijden neemt hun dochter Wilberdina Verheijen, geboren op 25-01-1838 te Asten en op 11-02-1869 te Asten getrouwd met Joannes van Helmond, geboren op 08-05-1834 te Asten als zoon van Piet van Helmond en Elisabeth Keijzers (zie Stegen 64), het huis over. Bij die overname krijgt het huis door vereniging kadasternummer B1106 en vier jaar later vindt er nog een vereniging plaats resulterend in kadasternummer B1168:

In het bevolkingsregister van 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B102 en in die periode komt Wilberdina Verheijen op 30-12-1886 te Asten te overlijden. Daarna woont Joannes van Helmond met zijn kinderen tot zijn overlijden te Asten op 01-12-1910 in het huis. Bij de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 is sprake van huizingnummer B104, B99 en B97 respectievelijk:

07

Johannes van Helmond is op 01-12-1910 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Maria Elisabeth van Helmond, geboren te Asten op 17-08-1872 en op 03-02-1912 te Asten getrouwd met Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 19-12-1875 als zoon van Petrus Eijsbouts en Jacoba Jacobs (zie Voormalig huis F1467).

In 1914 wordt op de plaats van het oorspronkelijke kadasternummer B449, eveneens in eigendom van Maria Elisabeth van Helmond, een nieuw huis gebouwd (zie Kluisstraat 1) en daar verhuizen zij naar toe. Dit huis krijgt hierdoor kadasternummer B1456, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het huis wordt verhuurd aan derden en de nieuwe bewoner is Willem van de Vorst, geboren te Asten op 26-01-1882 als zoon van Mathijs van de Vorst en Maria Coolen (zie Voormalig huis B511 en B512). Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Petronella Timmermans, geboren te Asten op 18-06-1888 als dochter van Petrus Timmermans en Petronella Verberne (zie Oostappensedijk 48). 

In het bevolkingsregister van Asten komen zij in het huis wonen met huizingnummer B97:

08

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B99 ook bekend staand als Kluisstraat 5:

09

Zoon Petrus van de Vorst, geboren te Asten op 21-06-1919, heeft bijna het aantal ballen in een etalage geraden en wint een prijs, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1931:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Willem van de Vorst en Petronella Timmermans met hun gezin in het huis op Kluisstraat 5:

10

11

Willem van de Vorst is te Asten op 13-06-1970 overleden en Petronella Timmermans is te Asten op 13-07-1977 overleden. Links het graf te Ommel2 en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

12 13

Hieronder een foto van een schilderij van Van der Heijden uit 1933 met op de voorgrond het huis van Willem van de Vorst:

Het huis is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en op de plek van het huis staat nu nog alleen nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Jan Jan Peters van de Rest Asten ±1600
1667 Anthoni Canters Asten ±1611
1689 Hendrik Anthoni Canters Asten 14-11-1642
1710 Jan Peters van de Rest Asten 04-04-1648 Jan Peters van de Rest Asten 04-04-1648
1735 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Aart Jan Aarts Asten 09-03-1674
Ommel huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Janssen van Rest Asten 24-06-1679
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Janse van Rest Asten 24-06-1679
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Peter Roijmans Asten ±1715
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Peter Roijmans Asten ±1715
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Peter Roijmans Asten ±1715
1761 Antonetta Slaats Asten 16-02-1691 weduwe Hendriks en Wilbert Jan Wilberts Asten 16-02-1691
1766 Antonetta Slaats Asten 16-02-1691 weduwe Hendriks en Wilbert Jan Wilberts Asten 16-02-1691
1771 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723
1776 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Asten 01-05-1726 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Asten 01-05-1726
1798 Johannes Wilberts Tomas Rovers Asten 21-03-1753 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
1803 Johannes Wilberts Tomas Rovers Asten 21-03-1753 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
Kadasternummer B446
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B446 1832-1839 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
B446 1839-1877 Piet Verheijen Asten 28-08-1790
B1106 1877-1883 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 vereniging
B1168 1883-1910 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 vereniging
B1168 1910-1914 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872
B1456 1914-1938 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872 splitsing
Kluisstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754 Maria Jan Wilberts Asten 18-10-1755 06-01-1836
1836-1859 Piet Verheijen Asten 28-08-1790 Johanna Eijsbouts Asten 09-08-1795
B100 1859-1869 Piet Verheijen Asten 28-08-1790 Johanna Eijsbouts Asten 09-08-1795 02-03-1862
B103 1869-1879 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 Wilberdina Verheijen Asten 25-01-1838
B102 1879-1890 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 Wilberdina Verheijen Asten 25-01-1838
B104 1890-1900 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen
B99 1900-1910 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen
B97 1910-1920 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen 01-12-1910
B97 1910-1914 Johannes Eijsbouts Asten 19-12-1875 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872 naar B101
B97 1915-1920 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
B99 1920-1930 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
5 1930-1938 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
Referenties
  1. ^Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek, 1792 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%226+februarij1732%22&coll=boeken1&identifier=2ghiAAAAcAAJ&rowid=1)
  2. ^Genealogie van Wilhelmus van de Vorst (http://membershome.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2024, 11:59:44

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen