logo

Index


Voormalig huis B446

Jan Jan Peters van de Rest bezit een huis te Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 45 verso, 13-06-1635:
Jan Jan Peters van Rest verkoopt aan Heer en Meester van Brey een cijns van ƒ 100,- à 6%. Als borg een huis, hof en de Nyeuwe Erffve daarbijgelegen te Ommel, ene zijde Anthonis van Ruth. Marge: Gelost op 13-06-1638.

In 1662 is Anthony Canters (zie Voormalig huis B401) bewoner van het huis en later koopt hij het huis van Peter Reynders, weduwnaar van Jeustien Peters en Mathijs Jansen, man van Johanna Peters:

Verpondingen XIV-folio 44 verso, 1662:
Meester Anthonij Canters, huijs.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 70, 21-12-1667:
Peeter Reynders, Mathijs Marten Jan Teunissen, man van Anneken. Zij verkopen aan Meester Anthoni Canters een kamer met het aangelag te Ommel waar nu Michiel Jacobs de Seeger in woont, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde Willem Philipsen.

Anthonis Canters is geboren rond 1611 als zoon van Antheunis Henrick Canters en Elsbena Groetens (zie Voormalig huis B401). Hij is rond 1638 getrouwd met Johanna (Anna) Verrijt, dochter van Frans Antonissen Verrijt. Hieronder het gezin van Anthonis Canters en Anna Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1640 Asten 06-11-1674
Anna Maria van Hove
Asten 01-05-1725 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
2 Henricus Asten 14-11-1642 Aarle Rixtel 10-07-1666
Anna Swinckels
±1673
Catarina Idelet
Lieshout 23-12-1729

zie ook Prins Bernhardstraat 23

3 Elsbena Asten 28-01-1646 Religieuze* Asten 24-02-1736 Mariënschoot
4 Maria Asten 31-05-1648 Religieuze** Asten 11-08-1699 Mariënschoot

*  suster in Mariënschoot te Omrnel 91 jaar out, geprofessyt 73 jaeren, jubilaria 24 jaeren
** procuraterse van het convent Mariënschoot te Omrnel, out 51 jaeren, geprofessyt 27 jaeren

Anthonis Canters heeft in 1655 samen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 1) nog de Laarbroekse tiende van de heren van Asten gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 57 verso; 01-06-1686:
Sieur Antony Canters, 75 jaar, en Jacob van de Cruys, 43 jaar verklaren te instantie van Everard de Doerne, Heer van Asten, dat de Laerbroecxe tiende heeft toebehoort aan de Heer van Asten. Dat deze tiende, met de smale tiende te Asten, bij belening, door de Heer van Asten zijn verkocht aan Antony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys, respectievelijk de eerste attestant en wijlen de vader van de tweede attestant voor schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Sijnde deselve tiende leenroerig aan Leenhof en Huis van Asten. De tiende is vier achtereenvolgende jaren in belening gebruikt voor een som van ƒ 6000,-. Na deze vier jaar heeft de eerste attestant nog ƒ 2000,- betaald aan de Heer van Asten en daardoor de Laarbroeckse tiende en de smale tiende aangekochtsamen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys. De tweede attestant beaamt een en ander. Circa vier jaar geleden heeft Antony Canters, zijn helft van de voornoemde tienden verpacht voor vijf jaar aan Jan Goort Hoefnagel, molder, alhier, voor  110,- per jaar en waarvan deze dus de jaren 1683 tot en met 1685 de oogst heeft genoten en nog te genieten van 1686 en 1687. Eyndelijck verclaert den eerste deponent, dat doentertijt als hij de voorschreven tiende in eygendom cochte, dat hij sijne penningen heel wel beleght hadde, dat hij noyt nochte nimmer meer met gedachten soude connen wenschen sijne penningen beeter connen beleght gehadt te hebben. De tweede deponent verklaart nog dat de andere helft van de tienden door zijn vader en zijn erfgenamen altijd zijn opgevaeren en gebruyckt zonderdeze ooit verpacht te hebben.

Anthonis Canters was werkzaam als meester en schepen is op 14-04-1689 te Asten overleden. Zoon Antony erft de Laarbroekse tiende (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) en zoon Hendrick neemt het huis over en is bij de verpondingen van 1680 en 1709 eigenaar:

Verpondingen XIV-58 folio 12verso, 1680:
Hendrick Canters, gebruiker Jan Joosten. 11-34-2-18-8.

Verpondingen XII-5 folio 18, 1709:
Henderick Canters, gebruiker Goort Geerits.

Hendrick Canters is gegoed te Asten, onder meer ter plaatse aan den Dijck, maar woont als koopman in 's-Hertogenbosch en in 1723 in Lieshout. Hij verkoopt het huis aan Jan Peeters van de Rest:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 114 verso 29-09-1710:
Hendrick Antoni Canters, koopman, te 's-Hertogenbosch, verkoopt aan Jan Peeters van Rest den jongen een huis, schuur, hof, land en groes te Ommel 1 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Joost Isbouts.

Jan Peters van de Rest is geboren te Asten op 28-10-1667 als zoon van Jan Peters en Mettien Jansen. Hij is op 27-04-1687 te Asten getrouwd met Leyste Peeters Verspecke en hertrouwt op 12-02-1702 te Asten met Jenneke Aert Voermans. Het gezin van Jan Peters en Elisabetha Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten 27-10-1689
2 Johannes Asten 14-06-1691
3 Mathias Asten 06-06-1696
4 Wilhelmus Asten 03-06-1699

De kinderen zijn naar alle waarschijnlijkheid jong overleden en broer Johannes Jan Peters van de Rest is getrouwd op 27-01-1704 met Johanna Joosten Bruystens en komt verderop in dit huis voor. Jan Peters van de Rest is op 14-04-1725 te Asten overleden en wil in 1722 nog de biecht laten afnemen, maar dat levert problemen met de geestelijkheid van Asten:

Someren Rechterlijk Archief 135 folio 87 verso, 17-01-1722:
Gecompareert voor schepenen van Someren, Jan van Rest, alias Jan Geve, gewesene twee mael borgemeester tot Asten, woonagtigh alnog binnen Asten tot Omel, alhier ter instantie van Jan Doensen, ende Peeter Henderick, gewesene borgemeester van Asten, geciteert ende versogt sijnde omme getuijgenisse daer waerheijdt te geven, ende dat den voorschreven Jan van Rest heeft verclaert op sijne manne vromigheijdt ende schriftelijcke waerheijt in plaetsse van eede, dog met presentie van eede, dies versogt, het volgende met eede te sullen verclaren ende bij forme van recollectie te persisteren, bij sijne verclaringe opden 25 januarij XVIIc ende een en twintig, met sijne huijsvrouwe voorschreven voor schepenen van Asten gegeven, ende onderteeckent, luijdende van woort tot woordt als volgt. Wij Johan Smits, Antonij Tonij Voermans, schepenen grondtheerlijckheijdt van Asten doen cond ende certificerende mits desen, dat voor ons is verschenen Jan Peeters van Rest alias Jan Geven, woonende tot Omel onder Asten, geweest twemael borgemeester alhier, sieckelijck sijnde, nogtans sijn verstant ende memorie wel machtig sijnde, soo ons uijtterlijck heeft gebleken, ende Jenneken Aerts, sijne wettige huijsvrouwe, ende dat deselve hebben verclaert op henne vromigheijdt ende sinceriteijt, dog met presentatie van eede, ten alle tijden het volgende met eede te sullen confirmeren, dies versogt sijnde, waer en waeragtig te wesen, ende namentlijck den eersten deponent dat opden tweeentwintigsten januarij XVIIc ende een en twintigh, ten huijse vanden voorschreve Jan Geve van Rest, gelegen tot Omel, was gecomen de Heer Francis vanden Cruijs, Rooms Priester ende Pastoer, residerende tot Asten, ende dat hij hem deponent niet en wilde biegten ofte eenige sacramenten administreren, ofte hij Rooms Pastoor voornoemt wilde te voorens hebben, dat hij deponent, sieck sijnde, eerst voor alle vergiffenis ende pardon soude moeten vragen van Henderick Thopoell, Aert Tielens, ende Willem Lomans, ende dat selfts voor twee getuijgen, ende mits Jan Peters voornoemt voor eenige tijt gelegen waeragtige attestatie hadde gegeven gehadt, concernerende den voorschreven Aert Tielen ende Willem Lomans ende Henderick Tho Poell, soo hadde hij deponent gewijgert de voorschreven vergiffenis of pardon voor getuijgen te vragen. Ende dat daer over den voorschreven Rooms Pastoor was vertrocken, sonder dat hij hem deponent wilde biegten ofte kerck geregtigheijt doen. Ende dat de voornoemde tweede deponente Jenneken Aerts opden 25 deser int dorp van Asten hadde aengesproocken den voornoemde Heer Francis vanden Cruijs, ende tegens hem hadde geseijt, ende gevraegt oft hij nog eens bij haren siecken man wilde comen. Ende dat den voornoemde Roems Pastoor daerop tegens haer hadde geantwoort, neen, want hij wil niet doen wat ick versogt, ende ick en sal niet comen, ende dat sij deponent daerop seijde, daer mogen geen getuijgen dan bij sijn, waerop den voorschrevene Heer op seijde, waerom niet, ende dat sij deponente daer op antwoorde, men sal ofte mijn man soude dan misschien wel beheept worden alsser getuijgen bij sijn. Ende dat den voorschreven Heer Francis vanden Cruijs over dat seggen misnoegt was. Ende voor redenen van welwetentschap sijn gevende alle het voornoemde respectivelijck gehoort ende gesien te hebben. Actum Asten een duijsent seven hondert een en twintigh, den twintigsten januarij. Ende de voorschreven comparant verclaert bij desen gemelten verclaringe te blijven, alleenlijck daer bij voegende, dat hij deponent was vermenende niet bevoegt te wesen pardon te versoecken voor twee getuijgen wegens de voorschreven attestatie bij hem gegeven tegens Henderick Tho Poell, Aert Tielens ende Willem Lomans, als sustinerende de selven waeragtig te wesen, daer nogtans den voors. Heer Francis vanden Cruijs van hem was versoeckende te geven eene verclaringe daer tegens strijdende, ende die onwaeragtig ende valsch soude hebben geweest, tot voordeel van Henderick Tho Poell, sijn swager. Ende dat hij deselve oversulcx hadde geweijgert, ende dat den voorschreven Francis vanden Cruijs inmiddels was vertrocken sonder biegten, so den deponent is verclarende, gevende redenen van welwetenschap van alle het voorschrevene goede kennisse ende memorie te hebben, ende naer voorlesinge daerbij persisteert. Actum Someren den seventiende januarij, een duijsent seven hondert twee en twintigh. Jan Peters van Rest. Dit + merck heeft gestelt Jan Verbernen, schepen Niclaes Verhooeijsen, schepen. Jan van Eijck, schepen. G. vander Lith, secretaris.

Volgens de hoofdgeldlijsten is Aart Jan Aarts met zijn gezin de bewoner van het huis:

Hoofdgeld XVIII, 1725:
Aart Jan Aarts, Josijn de vrouw 2.
Jan en Lovijns de kinderen 2.
In het rechterlijk archief staat dat de familie van de Rest, broer Jan Janssen van de Rest, nog steeds een schuld aan Hendrick Canters:
Asten Rechterlijk Archief 33-52, 23-09-1726:
Hendrick Antoni Canters, aanlegger contra Jan Janssen van Rest, te Ommel, gedaagde. Aanlegger heeft, op 29-09-1710, aan gedaagde verkocht een huis, hof, aangelag, groes en land te Ommel. Koopsom ƒ 800,-.

De goederen van Jan Janssen van de Rest worden geëxecuteerd en verkocht aan Marten van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409), maar hij blijft wel bewoner:

Asten Rechterlijk Archief 156, 30-07-1735:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, geregtsbode en exploiteur, van de geëxecuteerde goederen van Jan Janssen van Rest. Dit om daaraan de achterstaande verponding, over 1731, te verhalen. De executie is gedaan in opdracht van Florens Pieter von Cotzhausen, collecteur der verponding over 1731. Executie op 28-12-1733. Ontvangst een huis, schuur, land en groes te Ommel, koper Marten van de Loverbosch ƒ 180,-.

Verpondingen XIV-61 folio 57, 1737:
Jan Janssen van Rest.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

In 1742 is het huis afgebrand en wordt voor herbouw van het huis een verzoek opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 26, 20-06-1743:
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Marten van de Loverbosch dat deze heeft gehad een huis, stal en turfschop groes en land 30 lopense. Huurder is Jan Jansen van Rest. Ordinaire verponding ƒ 18-4-00, dorps reële lasten ƒ 18-4-00, coninxbede ƒ 4-8-10. Op 26-12-1742 is het huis, stal en schop geheel afgebrand. De huurder heeft om die reden de gronden moeten verlaten. Bij niet herbouwen van het huis kan men tegemoet zien dat én huurder én gemeente zeer benadeeld worden. Verder wordt verklaard dat, op 30-10-1732, is ingevoerd een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand dit naar aanleiding van haar Hoge Mogendheden resolutie op 06-02-1732.

Jan Jansen van de Rest is op 09-10-1747 te Asten overleden en de bewoningslijst over de periode 1736-1756 vermeldt dat Peter Roijmans (zie Jan van Havenstraat 23) bewoner wordt:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Jan Janssen van Rest
1741 Marten van de Loverbosch Jan Janse van Rest
1746 Marten van de Loverbosch Peter Roijmans
1751 Marten van de Loverbosch weduwe Peter Roijmans
1756 Marten van de Loverbosch weduwe Peter Roijmans

Na het overlijden van Marten van de Loverbosch te Asten op 09-03-1757 en de verdeling van de goederen in 1761 komt het huis in handen van Antonetta Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie, en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e blinde lot krijgt Jan van de Loverbosch, alhier en Frans van de Loverbosch, wonende te Mierlo. Een nieuw huis, stal, schuur en hof te Ommel, bij de Capel 1 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 34, 20-05-1761:
Frans van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt namens Jan Francisse van de Loverbosch aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks een schoone en welgeleege huysinge met de stal, schuur, hof en aangelag te Ommel, ontrent de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en einde Hendrik Halbersmit, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Een aangelag gekomen van de kinderen Jan Joosten 2 lopense; verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Huisplaats, groes 2 lopense, land 5 lopense gekomen van Jan van Rest 7 lopense, verponding ƒ 3-15-0 per jaar. Land 4½ lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Land 1½ lopense, verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Land 1½ lopense, verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Land 1 lopense, verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Land 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Land 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. De hooge Looacker 2 lopense, verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Schoone Jansvelt aan de Ommelse Bosch 3 lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Groes het Broekvelt aan de Eent na het Laarbroek 4 lopense, verponding ƒ 2-0-0 per jaar. Groes 3 lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Den dries over de straat 1½ lopense, verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Groes 4 lopense, verponding ƒ 2-0-0 per jaar. Den dries aan het Eyntje 2 lopense, verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Groes het Swartbroek aan de Loop naast de zijde van Ommel ½ lopense, en voorts met het recht dat de verkoper daarop, of in, is hebbende van dat perceel zo voor als over de Loop, verponding ƒ 1-2-0 per jaar. 1⁄3e deel, groes / land, in het Rouwven 2½ lopense, verponding ƒ 1-0-4 per jaar. 1⁄3e deel in Teuniskeven groes geheel 3 copse, verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Belast met: ƒ 3-0-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 1-8-2 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 100,- à 3%, de dato 04-01-1759 ten behoeve van Jan Venmans, te Deurne. Verkoper aangekomen de helft bij versterf van zijn oom, Martinus van de Loverbosch, deling de dato 05-01-1758 en de helft bij transport de dato 08-02-1758. Verponding ƒ 22-12-04 per jaar, bede ƒ 6-10-12 per jaar. Koopsom ƒ 970,-.

Henricus Hendricks is geboren te Asten op 01-01-1691 als zoon van Johannes Hendrix en Anna Dierx. Hij is op 25-08-1720 te Asten getrouwd met Marij Willems, geboren te Vlierden op 29-08-1695 als dochter van Henricus Wilhelmi en Cristina Theodori. Marij Willems is in 1721 te Asten overleden en Henricus Hendricks hertrouwt op 06-05-1725 te Asten met Antonetta Willem Slaats, geboren te Asten op 16-02-1691 als dochter van Wilhelmus Joannes Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

01

De gezinnen van Hendrik Hendricks met Marij Willems en met Antonetta Willem Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 31-03-1721 Kind Asten ±1721
2 Maria* Asten 01-05-1726 Asten 03-05-1750
Wilbert Jan Wilberts
Asten 15-11-1786
3 Wilhelmus* Asten 08-10-1728 Kind Asten 01-05-1732
4 Hendrina* Asten 17-12-1730 Asten 22-01-1758
Mattijs Aart Wilbers
Asten 21-02-1774 zie Hoekstraat 2
5 Wilhelmus* Asten 01-02-1734 Kind Asten ±1734

* kinderen uit het tweede huwelijk

Hendrik Hendricks is op 25-12-1742 te Asten overleden en uit de cijnzen over de periode 1709 - 1761 en de bewoningsgeschiedenis blijkt de bewoning van het huis tot het overlijden van Antonetta Slaats:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 77 folio 15 verso:
Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks bij koop 1761.
Jan van de Loverbosch alleen de helft bij koop van Francis in 1758 en helft bij deijling ondergenoemt.
Francis en Jan van de Loverbosch bij deijlinge dato Asten 5 januarij 1758.
Francis en Jan van de Loverbosch, Jan Goort Lomans en de elff kinderen van Jan van de Loverbosch bij versterff in plaats van Marte van de Loverbosch.
Martinus van de Loverbosch bij koop 1740.
Jan Jansse Peters van Rest bij versterff 1726.
Jan Peeters van Rest uijt huijs, hoffstadt mette erffve daerbij liggende ende gehorende, onder Asten, ter plaetse tot Omel, groodt samen een lopen, ene zijde het gemeijn broeck, andere zijde de heer advocaet Swinckels, ene einde de straete, ander einde de weduwe Jacob van de Cruijs. V d. I pul.
Den selven uyt de selve panden. I pul, den selven uyt de selve. VI d. II tertias partes duorum pullorum.

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1761 Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks en Wilbert Jan Wilberts
1766 Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks en Wilbert Jan Wilberts

Antonetta Slaats is op 04-08-1770 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 103 verso, 24-05-1771:
Mattijs Aart Wilbers gehuwd met Hendrien Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts man van Maria Hendrik Hendriks, kinderen en erven van Hendrik Hendriks en Antonetta Slaats, beiden overleden, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Zij verdelen de nagelaten ouderlijke goederen. 2e lot gaat naar Wilbert Jan Wilbers een huis, stal, schuur, hof en aangelag omtrent de Capel, te Ommel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit.

Dochter Maria Hendrick Hendricks is geboren te Asten op 01-05-1726 en op 03-05-1750 te Asten getrouwd met Wilbert Jan Wilbers, geboren te Asten op 27-04-1723 als zoon van Johannes Wilbers en Maria Jan Berckers (zie Voormalig huis A214):

02

Het gezin van Maria Hendrick Hendricks en Wilbert Jan Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 10-06-1751 Ongehuwd Asten 24-10-1779
2 Johannes Asten 21-03-1753 Ongehuwd Asten 26-03-1839
3 Maria Asten 18-10-1755 Asten 30-01-1780
Thomas Rovers
Asten 17-02-1827
4 Wilhelmus Asten 13-07-1758 Ongehuwd Asten 05-10-1779
5 Petrus Asten 14-04-1761 Kind Asten ±1761
6 Petrus Asten 25-09-1763 Asten 07-05-1797
Maria Janse Van Rijt
Asten 16-08-1836 zie Kluisstraat 1
7 Antonius Asten 31-08-1770 Kind Asten 27-09-1779

In de bewoningsgeschiedenis is Wilbert Jan Wilberts en na zijn overlijden is Maria Hendricks als weduwe van Wilbert Jan Wilberts, eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1771 Wilbert Jan Wilberts Wilbert Jan Wilberts
1776 Wilbert Jan Wilberts Wilbert Jan Wilberts
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts

Wilbert Jan Wilbers is op 20-10-1779 te Asten overleden en Maria Hendrick Hendricks (Eijsbouts) is op 15-11-1786 te Asten overleden. Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 50 verso, 03-11-1797:
Thomas Rovers man van Maria Wilbert Jan Wilbers, Pieter Wilbert Jan Wilbers, Johannis Wilbert Jan Wilbers. Kinderen en erven van Wilbert Jan Wilbers Maria Hendriks, beiden overleden. Zij verdelen de goederen te Ommel. 1e lot krijgt Thomas Rovers en Johannis Wilbert Jan Wilbers het groot huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ommel.

Maria Willibrordi Jan Wilbers, geboren te Asten op 18-10-1755 is op 30-01-1780 te Asten getrouwd met Thomas Johannes Rovers, geboren te Mierlo op 29-04-1754 als zoon van Johannes Rovers en Maria Gruiters:

03

Het gezin van Maria Willibrordi Jan Wilbers en Thomas Johannes Rovers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-09-1781 Ongehuwd Asten 19-06-1846 *
2 Henrica Asten 02-10-1783 Asten 11-02-1822
Joseph Multener
Asten 02-04-1841
3 Kind Asten 11-03-1786 Kind Asten 11-03-1786
4 Willebrordus Asten 20-02-1787 Bakel 19-11-1815
Joanna Rijnders
Deurne 08-02-1851
5 Johanna Maria Asten 22-10-1789 Kind Asten 08-03-1790
6 Johanna Maria Asten 10-03-1791 Asten 23-04-1847
Leonardus Bots
Asten 23-03-1862 zie Voormalig huis B709
7 Antonius Asten 27-03-1796 Zesgehuchten 22-02-1827
Henrica Leijten
Zesgehuchten 04-12-1876

* buurman Jan Slaats doet aangifte

De bewoningslijst rond 1800 en de verpondingen van 1810 laten zien dat Johannes Wilberts en Thomas Rovers de gezamenlijke eigenaars zijn:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommel Bewoners nummer 6 Ommel
1798 Johannes Wilberts en Thomas Rovers Thomas Rovers
1803 Johannes Wilberts en Thomas Rovers Thomas Rovers

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 56, 1810:
Peter en Johannes Wilbert Jan Wilbers en Thomas Rovers gehuwd met Maria Wilbert Jan Wilbers kinderen en erve. Nummer 6 huijs, schuur en stalling 1 lopense.

Ook in het kadaster van Asten in 1832 staan beide erfgenamen nog genoemd:

Kadaster 1811-1832; B446:
Huis, en erf, groot 14 roede 83 el, broek Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Thomas Rovers en Johannes Wilberts.

Hieronder de kadasterkaart met het huis B446 en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

04

05

Maria Willibrordi Jan Wilbers is op 17-02-1827 te Asten overleden en Thomas Johannes Rovers is op 06-01-1836 te Asten overleden, waarbij buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453) aangifte doet. Aangezien geen van de kinderen Rovers in het huis blijft wonen en Johannes Wilberts op 26-03-1839 te Asten komt te overlijden, is het huis verkocht.

Petrus Verheijen, geboren te Asten op 13-10-1790 als zoon van Wilbert Verheijen en Helena Smets, is op basis van de huizingnummers de meest waarschijnlijke koper. Petrus Verheijen heeft nog bij het 7e Regiment Huzaren onder Napoleon gediend. Hij is op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Johanna Eijsbouts, geboren te Asten op 02-04-1796 als dochter van Wilhelmus Henrici Eijsbouts en Maria Antoni van Bussel. Het gezin van Petrus Verheijen en Johanna Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 05-07-1829 Asten 11-04-1856
Catharina van Heugten
Asten 23-10-1891 zie Voormalig huis B453
2 Wilbert Asten 22-03-1833 Kind Asten 22-02-1833
3 Helena Asten 22-02-1833 Kind Asten 22-02-1833
4 Helena Asten 01-02-1835 Asten 10-02-1868
Petrus Bukkems
Asten 09-01-1909 Voreldonk
5 Wilberdina Asten 25-01-1838 Asten 11-02-1869
Joannes van Helmond
Asten 30-12-1886

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staan Petrus Verheijen en Johanna Eijsbouts als bewoners van het huis met huizingnummer B100 en vanaf 1869 nummer B103:

06

Petrus Verheijen is op 02-03-1862 te Asten overleden en Johanna Eijsbouts is op 16-01-1877 te Asten overleden. Na hun overlijden neemt hun dochter Wilberdina Verheijen, geboren op 25-01-1838 te Asten en op 11-02-1869 te Asten getrouwd met Joannes van Helmond, geboren op 08-05-1834 te Asten als zoon van Piet van Helmond en Elisabeth Keijzers, het huis over. In het bevolkingsregister van 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B102 en komt Wilberdina Verheijen op 30-12-1886 te Asten te overlijden. Daarna woont Joannes van Helmond met zijn kinderen tot zijn overlijden te Asten op 01-12-1910 in het huis. Bij de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 is sprake van huizingnummer B104, B99 en B97 respectievelijk:

07

Johannes van Helmond is op 01-12-1910 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Maria Elisabeth van Helmond, geboren te Asten op 17-08-1872 en op 03-02-1912 te Asten getrouwd met Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 19-12-1875 als zoon van Petrus Eijsbouts en Jacoba Jacobs.

Zij verhuizen in 1914 naar nieuwbouw met kadasternummer B1457 op de plaats van het oude kadasternummer B449 (zie Kluisstraat 1).

Daarna wordt het huis bewoond door Willem van de Vorst, geboren te Asten op 26-01-1882 als zoon van Mathijs van de Vorst en Maria Coolen. Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Petronella Timmermans, geboren te Asten op 18-06-1888 als dochter van Petrus Timmermans en Petronella Verberne. In het bevolkingsregister van Asten komen zij vanuit B129 in het huis wonen met huizingnummer B97:

08

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B99 ook bekend staand als Kluisstraat 5:

09

Ook over de periode 1930-1938 wonen Willem van de Vorst en Petronella Timmermans met hun gezin in het huis op Kluisstraat 5:

10

11

Willem van de Vorst is te Asten op 13-06-1970 overleden en Petronella Timmermans is te Asten op 13-07-1977 overleden. Links het graf te Ommel1 en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

12 13

Hieronder een oude foto van de Kluisstraat in Ommel:

14

Het huis is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en op de plek van het huis staat nu nog alleen nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Jan Jan Peters van de Rest Asten ±1600
1667 Anthoni Canters Asten ±1611
1689 Hendrik Anthoni Canters Asten 14-11-1642
1710 Jan Peters van de Rest Asten 28-10-1667
1735 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Aart Jan Aarts Asten 09-03-1674
Ommel huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Janssen van Rest Asten ±1675
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Janse van Rest Asten ±1675
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Peter Roijmans Asten ±1715
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Peter Roijmans Asten ±1715
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Peter Roijmans Asten ±1715
1761 Antonetta Slaats Asten 16-02-1691 weduwe Hendriks en Wilbert Jan Wilberts Asten 16-02-1691
1766 Antonetta Slaats Asten 16-02-1691 weduwe Hendriks en Wilbert Jan Wilberts Asten 16-02-1691
1771 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723
1776 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723 Wilbert Jan Wilberts Asten 27-04-1723
1781 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Asten 01-05-1726 weduwe en kinderen Wilbert Jan Wilberts Asten 01-05-1726
1798 Johannes Wilberts Tomas Rovers Asten 21-03-1753 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
1803 Johannes Wilberts Tomas Rovers Asten 21-03-1753 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
Kadasternummer B446
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B446 1832 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754
Kluisstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Thomas Rovers Mierlo 29-04-1754 Maria Jan Wilberts Asten 18-10-1755 06-01-1836
1836-1859 Piet Verheijen Asten 28-08-1790 Johanna Eijsbouts Asten 09-08-1795
B100 1859-1869 Piet Verheijen Asten 28-08-1790 Johanna Eijsbouts Asten 09-08-1795 02-03-1862
B103 1869-1879 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 Wilberdina Verheijen Asten 25-01-1838
B102 1879-1890 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 Wilberdina Verheijen Asten 25-01-1838
B104 1890-1900 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen
B99 1900-1910 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen
B97 1910-1920 Joannes van Helmond Asten 08-05-1834 met kinderen 01-12-1910
B97 1910-1914 Johannes Eijsbouts Asten 19-12-1875 Maria Elisabeth van Helmond Asten 17-08-1872 naar B101
B97 1915-1920 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
B99 1920-1930 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
5 1930-1938 Willem van de Vorst Asten 26-01-1882 Petronella Timmermans Asten 18-06-1888
Referenties
  1. ^Genealogie van Wilhelmus van de Vorst (membershome.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 april 2022, 14:52:24

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Peter van Bussel op (0493) 49 10 77 of (06) 38 06 71 63
Printen