logo

Index


Voormalig huis B450 en B451

Joost Jansen Coopman wordt eigenaar van het huis en Jan Jan Everts is bewoner:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 55, 18-10-1656:
Johan Boomardts, griffier van zijn Koninklijke Majesteit van Spangien, int vernieuwen van de wetten der steden en kastelerijen van de provincie Vlaenderen zoon van wijlen Hendrick Boomardts man van Maria Mennen. Peeter Anthonis Laetgen, zoon van Anthonis Laetgen man van Heylken Mennen. Nicolaes Gijsberts als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Jan Mennen man van Maeyken Soetenwey. Zij verkopen aan Joost Jansen Coopman, een huis, hof, hofstad en twee stukjes land te Ommel, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde 't Convent van Ommel.

Verpondingen XIV-68 folio 44, 1662:
Joost Jansen, gebruiker Jan Jan Everts, huijs.

Joost Jansen is rond 1640 getrouwd met Jenneke Diepenbeecx, geboren te Asten rond 1613 als dochter van Huybert Jan Diepenbeecx en Mayken Lucas en weduwe van Jan Dircx (zie Busselseweg 5) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joost Asten ±1642 Kind Asten ±1642
2 Jan Asten ±1644 Kind Asten ±1644
3 Antony Asten 29-12-1646 Asten ±1665
Maria Jan Slaets
Asten 17-04-1720
4 Maria Asten 29-12-1646 Asten 13-10-1675
Jan Peters van Geldrop
Asten 30-06-1680
Johannes Aerts
Asten 28-05-1688

Joost Jansen de Coopman is op 19-07-1683 overleden en Jenneke Diepenbeecx is op 14-05-1688 te Asten overleden:

01

Joost Jansen de Coopman wordt verdacht van het stelen van hout:

Asten Rechterlijk Archief, 19-07-1667:
Heren Schepenen gelieve te verhoren ter instantie van Meester Anthony Canters, 1) Peeter Andriesse, 28 jaar, 2) Anneke gehuwd met Peeter Andriessen, 48 jaar, 3) Geeff Janssen van Rest, 56 jaar, 4) Peeter Jan Canters, 36 jaar, 5) Anthonis Jan Deynen, 50 jaar, 6) Bruysten Franssen, 40 jaar, 7) Cornelis Janssen Cemp, 43 jaar, 8) Joris Willems, 43 jaar. Dits merk van Joris Willems. Aan 1-2-3-4 te vragen: Of het hun niet kennelijck is en of zij niet met eigen ogen hebben gezien dat Joost Janssen Coopman verscheidene reysen is gekomen van het Ommelsche Broeck met hiester ofte houdt dit dragende naar zijn huis, hoe dikwijls, waartoe hij het hout was gebruikende en of zij het hem hebben zien houwen.
1) Verklaart dat hij 15 of 16 jaeren herwaerts, drie ofte vier onbeheept, Joost Jansen Coopman over de straat enig hout naar zijn huis heeft zien dragen weet verder niet van hoe. wat, waar enz. 2) Verklaart dat zij gezien heeft, nu al vele jaren geleden, zittende in haar huis, spinnende, dat Joost Janssen Coopman daar voorbijgaande, dragende een hout. Zij heeft het maar eens gezien, niet wetende of het een heester was of hoe hij het zelve gebruikt heeft. 3) Heeft van het gevraagde egeene de minste kennisse. 4) Weet alleen dat hij, vele jaren geleden, Joost Janssen Coopman op het Ommels Broeck heeft sien houwen een heester, sonder te connen segen of hij de selve geheel afhouwde of niet. Hij heeft hem alleen zien kappen.

Joost Jansen de Coopman is op 19-07-1683 te Asten overleden en het huis wordt door Jenneke Diepenbeecx, weduwe van Joost Jansen de Coopman, verhuurd aan Johannes Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 37, 18-01-1686:
Jenneke weduwe van Joost Janssen Coopman geassisteerd met Joost, haar zoon, heeft in huur gegeven aan Jan Aerts, haar zwager een huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes te Ommel 10 lopense. Zoals Jenneke tegenwoordigh in huyringe en gebruyck is hebbende. Hij zal Jenneke, zijn schoonmoeder, gedurende haar verdere leven onderhouden in kost en drank, op dezelfde wijze als hij leeft. Indien zij meer nodig heeft dan hij in huis heeft zal zij het zelf bekostigen. Jenneke zal geen goederen verkopen, tenzij dringend nodig. De lasten zijn voor de huurder.

Na het overlijden van Jenneke Diepenbeecx te Asten op 14-05-1688 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 113, 30-11-1688:
Antony Joosten Jansen en Jan Aerts man van Maria Joost Jansen. Kinderen en erven van wijlen Joost Jansen Coopman en Jenneke Diepenbeecx. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antony, de camer en de keucken, weefhuyske en de helft van de hof naast Johan van de Cruys scheidende op het gebont tussen de keuken en de koestal, staande te Ommel, ene zijde de straat, andere zijde Peeter Reynders, ene einde Jan van de Cruys, andere einde de delers.
2e lot krijgt Jan Aerts, de koestal met de schuur recht op het gebont tussen de keuken en de koestal met de schop, bakhuis en de helft van den hof de zijde van Hendrick Canters te Ommel, ene zijde Peeter Reynders, ene einde de delers, andere einde Meester Antony Canters.

In de verpondingen van 1680 en 1709 staat Antoni Joosten Coopman als eigenaar:

Verpondingen XIV-58 folio 13, 1680:
Antonij Joosten Coopmans.

Verpondingen XII-5 folio 19, 1709:
Antonis Joosten.

Zijn zus Maria Joosten Coopman is geboren te Asten op 29-12-1646 en is op 13-10-1675 te Asten getrouwd met Jan Peters van Geldrop. Na diens overlijden is zij op 30-06-1680 te Asten hertrouwd met Johannes Aerts. Maria Joosten Coopman is op 28-05-1688 te Asten overleden en Johannes Aerts hertrouwt op 22-05-1689 te Asten met Maria Petri Coninx.

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Aerts et Maria Joost Jansen; testes Franciscus et Arnoldus Jansen.

In huwelijk gebonden Joannes Aerts en Maria Joost Jansen; getuigen Franciscus en Arnoldus Jansen.

02

De gezinnen van Johannes Aerts met Maria Joosten Coopman en met Maria Petri Coninx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 11-07-1682 Asten 07-11-1706
Lysebeth Thys Vermeulen
Asten 16-08-1756 zie ook Kloostereind 2
2 Judocus Asten 01-09-1685 Asten 07-12-1710
Allegonda Aerts
Asten 20-11-1734
Mary Jansen
Asten ±1760
3 Henricus* Asten 10-10-1691
4 Wilhelmus* Asten 04-06-1693 Asten 1722
Maria Dielis
Asten 21-06-1739
Wilhelma Loomans
Asten ±1745
5 Cornelius* Asten 04-01-1696 Kind Asten ±1696

* kinderen uit het tweede huwelijk van Johannes Aerts

Johannes Aerts is op 21-04-1716 te Asten overleden en Maria Petri Conincx maakt een inventaris:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 198 verso, 12-11-1716:
Inventaris gemaakt door Maria Peeter Conincx weduwe van Jan Aarts, van de goederen die ten tijde van het solemniseeren van haar huwelijk met Jan Aarts aanwezig waren in het sterfhuys van Maria Joosten dit ten behoeve van Joost en Johan, zoonen van Jan Aarts. Onroerende goederen een huis, stal, schuur en een agterhuysken met een hoofken te Ommel, ene zijde advocaat Swinckels, andere zijde erven Michiel van de Cruys, ene einde de straat, andere einde Hendrik Thopoel.

De kinderen uit het eerste huwelijk verkopen de roerende en onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 136, 04-12-1716:
Jan en Joost, zoonen Jan Aarts zullen publiek verkopen de roerende goederen gestaan en gelegen te Ommel. Voorwaarden onder andere de kopers zullen moeten betalen van iedere gulden, zowel van de slagen als kooppenningen 7 oortiens voor schrijfgeld, afhanger en wijncoop. Opbrengst ƒ 120-10-12, kosten ƒ 8-13-02, netto ƒ 112-03-10.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 91 verso, 28-12-1716:
Joost Jansen en Jan Jansen verkopen aan en ten behoeve van Joost Jansen, een huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde advocaat Swinckels, andere zijde Gevard van Doerne, andere einde Hendrick Tho poel. Koopsom ƒ 360,-.

Volgens de hoofdgeldlijst en het rechterlijk archief uit 1718, 1719 en 1728 komen de goederen uiteindelijk in het bezit van advocaat Swinkels:

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
De heer advocaat Theodorus Swinkels, Marij en Marij de meijden.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 253 verso, 22-01-1718:
Jacob Baassen, ondervorster, verklaart, na gedane insinuatie van schepenvonnis, sommatie, renovatie, presentatien en executien. Mitsgaders naar afvragingen en opsoekingen van panden ten woonhuyse van Joost zoon van wijlen Jan Aart den Coopman ter requisitie van Jan Doense cum suis borgemeesters Sint Jan 1714-1715 gedaan en geen panden, gereede ofte erfhaaffelijcke goederen aldaar gevonden hebbende, ter instantie van voorsschreven Jan Doensse en Peeter Hendricx, oud borgemeesters, in presentie van twee schepenen, in arrest te nemen een huis, hof en aangelag te Ommel 1 copse, ene zijde advocaat Swinckels, andere zijde Gevert van Doorne, ene einde de straat, andere einde Hendrik Tho poel.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 4, 26-07-1718:
Symon IJsbouts en Frans van Weert, schepenen en Jacobus van den Berge, ondervorster, verklaren dat Francis van de Loverbosch, of zijn vrouw, aan hen te kennen hadden gegeven dat men voor gaf dat Jacob Baassen, een der ondervorsters, alhier, ter instantie van Jan Doense cum suis, oud borgemeesters, de persoon van Joost Jan Aarts, zoon van de overledene Jan Aarts den Coopman, te Ommel en erf-genaam van zijn vader had gesommeert, renoveert en in executie gepresenteert alsmede zijn meubilaire goederen had gepant, om die te vercoopen om daaraan verscheidene borgemeesters-lasten van de goederen Jan Aarts den Coopman te verhalen. Zij zijn ter instantie en op verzoek van Francis van de Loverbosch, samen met Jacobus van den Berge, kort nadat de voorschreven pandinge aan de goederen zou zijn gedaan, geweest ten huize van Jan Aarts den Coopman en daar gevonden dat op den neren of koeystal waren sijne koeybeesten zoals hij altijd heeft gehad en dat zijn huis nog was gemeubileerd met bedden, potten, ketels, kist, kast en verdere meubelen zoals andere ingezetenen ook in hun huizen hebben. Zij hebben ook nog een weefgetouw met toebehoren gevonden dat Jan Aarts nog bezit.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 20, 01-10-1718:
Jan Bosmans en Jacob Janssen verklaren ter instantie van Hendrik Thopoel. De eerste deponent, dat, eind februari of begin maart laatstleden, Joost Jan Aarts den Coopman aan Jan Peeter Wollifs heeft verkocht de materialen van een afgebroken schop en schuurke, gestaan hebbende achter het huis van Joost Jan Aarts, te Ommel, ene zijde advocaat Swinckels, andere zijde Gevert van Doorne.

Asten Rechterlijk Archief 148, 08-01-1719:
Jan Doense en Peeter Hendrix, borgemeesters, Sint Jan 1714-1715 verkopen, wegens achterstallige borgemeesterslasten, de goederen van de overledene Jan Aarts den Coopman aan Meester Arnoldus Swinkels, Agnees weduwe van Jacobus van de Cruys en Maria Peter Roefs een huis hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde advocaat Swinkels, andere zijde Gevert van Doerne, andere einde Hendrik Thopoel.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 89 verso, 23-08-1728:
Johan Goort Hoefnagels, geboren te Asten man van Maria Roefs, molenaar, te Halder, verkoopt aan Meester Arnoldus Swinkels de helft van huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Meester Arnoldus Swinkels, andere zijde Gevert van Dorne, andere einde Elske van de Cruys, weduwe Hendrik Thopoel. Hem aangekomen van zijn vrouwe ouders. Koopsom ƒ 150,-.

Na het overlijden van Arnoldus Swinkels op 02-09-1734 wordt Michiel van de Cruys eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 142, 29-09-1734:
Catarina, Jan van Eersel, Michiel van de Cruys mede namens anderen. Allen erven ab intestato van wijlen Meester Arnoldus Swinckels. Zij verkopen alle roerende goederen, meubilen en huysraed zoals bevonden in het sterfhuis. Onder andere 12 snaphanen, 5 pistolen, 8 degens, 2 koeien, een aantal kopen oude lappen en vodden, 15 schilderijen 12 stuiver stuk, kousen, schoenen, rokken, broeken, handschoenen, kammesolen (kousen), japonnen, behangsel voor een bed, het schouwkleed, tafelkleed, kuipen en tonnen, huishoudelijke artikelen, servetten, tafellakens, hemden en laken, 3 kastenƒ 35,- per stuk, 4 tafels ƒ 13,- per stuk, 12 stoelen ƒ 12,- per stuk, peper en zoutvaten, koffie en theepotten, koffiemolen. Totaal opbrengst ƒ 800,-.

Asten Rechterlijk Archief 162a, 15-10-1734:
Taxatie van de onroerende goederen van Meester Arnoldus Swinckels overleden op 02-09-1734 en begraven te Ommel. Een huis en een klein huiske, hof, schuur en aangelag te Ommel 3½ lopense ƒ 225,-, ene zijde het Broeck, andere zijde Jan van Rest.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 129 verso, 12-09-1737:
Miggiel van de Cruys, president schepen, man van Catarina van der Linden, Jan van der Linden, Johan van Eersel, wonende te Woensel, Adrianus van Osch, wonende te Eyndhoven, namens zijn moeder. Zij verkopen aan Miggiel van de Cruys een huis en hof ½ lopense, ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde weduwe Gevard van Doerne.

Verpondingen XIV-61 folio 204 verso, 1737:
Miggiel van de Cruijs transport 12-09-1737, tot Ommel
Huijs en hoff van folio 77 verso ½ lopense in de bede ƒ 1-4-0.

Michiel van de Cruys is geboren te Asten op 24-08-1682 (zie Jan van Havenstraat 1) en is op 04-05-1721 te Asten getrouwd met Anna Catharina van der Linden, geboren te Asten op 09-09-1686 als dochter van Nicolaus van der Linde en Margareta Idelet.

Juncti sunt matrimonio Michael van de Cruys et Catharina van der Linde, testos Jois van der Linde et Maria Petri Roefs.

In huwelijkse echt gebonden Michael van de Cruys en Catharina van der Linde, getuigen Johannes van der Linde en Maria Petri Roefs.

03

Het gezin van Michiel van de Cruys en Anna Catharina van der Linden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegonda Asten 03-08-1722 Asten 15-08-1745
Wilhelmus de Bruyn
Asten 08-10-1803 zie Jan van Havenstraat 1
2 Maria Elisabeth Asten 03-07-1725 Ongehuwd Asten ±1760

Anna Catharina van der Linden is op 02-10-1749 te Asten overleden en Michiel van de Cruys is te Asten op 11-02-1755 overleden. Onder de bewoningslijst van 1736 tot 1755:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommel Bewoners nummer 8 Ommel
1736 erfgenamen Swinckels Francis Antonis
1741 Michiel van de Cruijs Joost Jansen
1746 Michiel van de Cruijs onbewoont
1751 Michiel van de Cruijs Hendrik Verleijsdonk

Door vererving komt het huis in het bezit van schoonzoon Wilhelmus Bruynen, geboren te Geldrop op 11-10-1723 als zoon van Henricus de Bruyn en Maria van Dijck. Het huizenquohier toont het eigendom van Wilhelmus de Bruijn van 1755 tot 1772:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommel Bewoners nummer 8 Ommel
1756 Wilhelmus de Bruijn Jan Noijen
1761 Wilhelmus de Bruijnen Jan Noijen
1766 Wilhelmus de Bruijnen Willem van Leent en Francis Slaats
1771 Wilhelmus de Bruijnen Willem van Leent en Hendrik Roijmans

Wilhelmus de Bruijn is op 06-07-1787 te Asten overleden. Het huis wordt al in 1772 verkocht aan Dirk Leenders, die het een jaar later doorverkoopt aan zijn schoonvader Cornelis Peters:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 191, 26-03-1772:
Wilhelmus Bruynen verkoopt aan Dirk Leenders huis en hof bij de Capel te Ommel 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Wilbert Jan Wilbers, ene einde Jan Coolen, andere einde Hendrik Halbersmit; land den Berg ½ lopense, ene zijde Wilbert Jan Wilbers, andere zijde Mattijs Muyen, ene einde de straat. Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 306-6-0 à 3%. Marge 22-11-1773 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 238, 06-09-1773:
Dirk Leenders verkoopt aan Cornelis Peters huis en hof te Ommel bij de Capel ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Wilbert Jan Wilbers, ene einde Jan Coolen, andere einde Gerrit Evers; land den Berg ½ lopense, ene zijde Wilbert Jan Wilbers, andere zijde Mattijs Muyen, ene einde de straat, andere einde Tomas Coolen. Belast met ƒ 200,- aan Wilhelmus Bruynen de dato 26-03-1772. Koopsom ƒ 100,-.

Cornelis Peters is geboren te Asten op 04-12-1706 als zoon van Petrus Nelis Duysten en Maria Peeter Reynders. Hij is op 24-08-1732 te Asten getrouwd met Peternel Wilberts van Lijssel, geboren te Asten op 20-01-1710 als dochter van Willebrordus Peeters van Lyssel en Maria Peters:

04

Het gezin van Cornelis Peters en Peternel Wilberts van Lijssel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-01-1734 Asten 26-01-1766
Antonia Antoni Cuypers
Asten 10-06-1804
2 Maria Elisabeth Asten 05-03-1737 Asten 26-01-1766
Antoni Claasen van der Heyden
Asten 31-01-1817 zie Voormalig huis G132
3 Antonius Asten 18-03-1741 Kind Asten ±1741
4 Willibrordus Asten 25-05-1744 Asten 24-10-1784
Maria Berkers
Asten 24-11-1821
5 Johanna Maria Asten 12-11-1748 Asten 28-04-1771
Theodorus Leenders Lambers
Asten 20-09-1779 zie Berken 7

Peternel Wilberts van Lijssel is op 22-08-1774 te Asten overleden en Cornelis Peters is op 03-04-1783 te Asten overleden en na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 78 verso, 07-08-1783, 125 folio 149, 20-08-1783:
Jan Cornelisse is aangesteld tot toeziende voogd, om samen met zijn zuster, Maria Cornelisse, weduwe Antoni Claase van der Heyde voor de drie onmondige kinderen, met name Maria, Peternel en Nicolaas. Een en ander om de scheiding en deling van de grootouderlijke goederen te regelen.
Jan Cornelissen, Wilbert Cornelissen, Maria Cornelissen, weduwe van Antoni van der Heyden, Dirk Leenders man van Jennemie Cornelis Peters, waarbij een kind met name Johanna. Kinderen en kinds-kinderen van Cornelis Peters en Peternel van Lijssel, beiden overleden, verdelen de nagelaten goederen:
1e (blinde) lot krijgt Jan Cornelis het oude huis, stal, hof en de helft, middendoor van het aangelag 3 lopense 1 copse, ene zijde Peter Vermeulen, andere zijde 2e lot, ene einde de weg, andere einde Willem Bruynen; het Hoyvelt 2 lopense; den Meulenacker 1 lopense, 7 roede. Verponding ƒ 2-17-06 per jaar; bede ƒ 1-03-14 per jaar; belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten.
2e (blinde) lot krijgt Maria Cornelissen het nieuwe huis, schuur, schop en de helft middendoor van het aangelag, 3 lopense, 1 copse, ene zijde het 1e lot, andere zijde Peter Vermeulen, ene einde kinderen Hendrik Berkers, andere zijde de weg; land den Hengst 1 lopense; groes de Karis 2½ lopense. Verponding ƒ 2-17-06 per jaar, bede ƒ 1-03-14 per jaar; belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten.
3e (blinde) lot krijgt Wilbert Cornelissen huis en hof te Ommel ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde en einde weduwe Wilbert Wilbers, ene einde Gerrit Evers. Uit de boedel nog te ontvangen ƒ 75,-.
4e (blinde) lot Johanna Dirk Linders ƒ 325,-.

Wilbert Cornelis verkoopt het huis door aan Gerrit Eevers:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 165 verso, 20-07-1786:
Wilbert Cornelis verkoopt aan Gerrit Antoni Eevers een huis, hof en aangelag te Ommel ½ lopense, ene zijde Dirk van der Weerden, andere zijde weduwe Wilbert Jan Wilbers.

Gerrit Antoni Eevers is geboren te Asten op 16-03-1742 als zoon van Antonius Vreynse Everts en Catarina Geraerts Kerkers (zie Dijkstraat 43). Hij is op 12-02-1764 te Asten getrouwd met Anneke Lambert Verheyden, geboren te Asten op 24-04-1742 als dochter van Lambert Verheyen en Maria Teunis Colen (zie Oostappensedijk 54):

05

Het gezin van Gerrit Antoni Eevers en Anneke Lambert Verheyden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 17-01-1765 Asten 08-02-1795
Johannes Goort van Bussel
Asten 23-12-1808
2 Maria Asten 05-02-1767 Asten 08-02-1795
Hendrikus Timmermans
Asten 22-07-1840
3 Johanna Asten 14-10-1769 Ongehuwd Asten 13-09-1786
4 Johanna Maria Asten 03-03-1772 Kind Asten 22-09-1779
5 Kind Asten 19-02-1780 Kind Asten 19-02-1780
6 Kind Asten 09-01-1787 Kind Asten 09-01-1787

Gerrit Antoni Eevers heeft op 15-jarige leeftijd nog een brand veroorzaakt toen hij scheper was bij Willem Frans Kels (zie Stegen 76).

Anneke Lambert Verheyden is op 02-03-1792 te Asten overleden en Gerrit Antoni Eevers is te Asten op 07-05-1811 overleden, waarbij Gerardus en Godefridus van Dijk (zie Jan van Havenstraat 42) aangifte doen.

De verpondingen en het huizenquohier daaronder geven de bewoningsgeschiedenis weer:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 56 verso, 1810:
Geerit Eevers bij transport 20-07-1786.
Wilbert Cornelis bij deling 20-08-1783.
Nummer 8 huijs, hof en aangelag ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommel Bewoners nummer 8 Ommel
1776 Cornelis Peters Jan Antoni Verreijt en Dirk Lambers
1781 Gerrit Evers Dirk Lambers
1798 Gerrit Evers Gerrit Evers en in de kamer Hendrik van Laenen
1803 Gerrit Evers Gerrit Evers en in de kamer Goort van Rijt

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is dochter Maria Evers als weduwe van Hendrikus Timmermans eigenaar van de percelen B450 en B451:

Kadaster 1811-1832; B450 en B451:
Huis, en erf, groot 00 roede 93 el, broek Ommel, klassen 9.
Huis, en erf, groot 01 roede 04 el, broek Ommel, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Hendrik Timmermans.

06

07

Maria Gerrit Eevers is geboren te Asten op 05-02-1767 en op 08-02-1795 te Asten getrouwd met Hendrikus Arnoldus Timmermans, geboren te Asten op 25-02-1763 als zoon van Arnoldus Theodori Timmermans en Helena Henrici Deynen:

08

Het gezin van Hendrikus Arnoldus Timmermans en Maria Gerrit Eevers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 16-05-1796 Kind Asten 06-05-1797
2 Anna Asten 06-06-1798 Kind Asten 09-06-1798
3 Arnoldus Asten 05-06-1800 Kind Asten ±1800
4 Anna Catherina Asten 06-04-1802 Asten 27-07-1838
Hendricus van Breij
Asten 19-10-1877 *
5 Theodorus Asten 18-06-1803 Ongehuwd Asten 11-12-1864
6 Johannes Asten 15-11-1804 Deurne 09-02-1839
Wilhelmina van Bree
Deurne 14-08-1872

* buurman Antonie Welten doet aangifte

Hendrikus Arnoldus Timmermans is op 30-04-1807 te Asten overleden en Gerrit Eevers is op 07-05-1811 te Asten overleden.

Het huis is na hun overlijdens gesplitst in de kadasternummers B450 en B451, maar al snel worden deze twee huizen weer samengetrokken tot één huis, met later kadasternummer B1132.

In dit huis woont Maria Gerrit Evers als weduwe van Hendrikus Arnoldus Timmermans. Zij is te Asten op 22-07-1840 overleden, waarbij buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453) aangifte doet. Dochter Anna Catharina Timmermans, geboren te Asten op 06-04-1802 is op 27-07-1838 te Asten getrouwd met Hendricus van Breij, geboren te Deurne rond 1802 als zoon van Martinus van Breij en Maria Mechtilda Wilms. Hendricus van Breij is op 27-06-1852 te Asten overleden en Anna Catharina Timmermans woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 samen met haar broer Theodorus en dienstmeiden in het huis met huizingnummer B101 en later B105:

09

Na haar overlijden te Asten op 19-10-1877, neemt haar zoon Hendricus Hubertus van Bree, geboren te Asten op 02-10-1839 en op 03-02-1888 te Asten getrouwd met Francisca Verberne, geboren te Someren op 16-06-1846 als dochter van Johannes Verberne en Petronella Verberne, het huis over. In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 zijn zij de bewoners van het huis met huizingnummer B105 en B108 respectievelijk:

10

Zij hadden samen geen kinderen en na het overlijden van Hendricus Hubertus van Bree te Asten op 17-03-1901, is Francisca Verberne teruggekeerd naar Someren. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-09-1901 wordt het huis door Francisca Verberne, als weduwe van Hendricus Hubertus van Bree, verkocht:

11

Het huis is daarna verkocht aan schoenmaker Johannes van Heugten, geboren op 12-03-1866 te Asten als zoon van Francis van Heugten en Jacomina van Rijt (zie Voormalig huis B507), die sinds 1899 al in een deel van het huis woont. Hij is op 15-02-1895 te Asten getrouwd met Maria Zeegers, geboren te Asten op 25-07-1864 als dochter van Hendricus Zeegers en Antonia Bukkems:

15

In 1901 koopt hij ook het huis van de buren (zie B451) en wordt het op basis van de huizingnummer één huis. Volgens het bevolkingsregisters van Asten over periode 1900-1910 wonen zij met hun gezin in het huis met dan huizingnummer B103:

16

Ook in het bevolkingsregister van 1910-1920 wonen zij in het huis met dan het huizingnummer B102. Johannes van Heugten overlijdt te Asten op 09-06-1915 en Maria Zeegers blijft met haar gezin in het huis wonen met over de periode 1920-1930 het huizingnummer B104 en ook wel bekend staand als Marialaan 15:

17

Ook dit huis wordt in april 1922 door de grote brand van Ommel getroffen, waarvan onderstaand artikel in het Eindhovensch Dagblad van 03-04-1922 verslag doet:

17a

Ook over de periode 1930-1938 woont Maria Zeegers met haar gezin nog in het huis op de Marialaan 15:

18

19 Links een foto van de Marialaan in Ommel in 1915 met van links naar rechts de boerderij en café van Peer en Mie Verheijen, (zie Voormalig huis B453), de boerderij en schoenmakerij van Jan en Mieke van Heugten, (besproken hierboven), op de hoek met de Kluisstraat café en winkel van Hanneske Eijsbouts (zie Kluisstraat 1), de kerk en rechts de muur van de pastorie.

In de Tweede Wereldoorlog is het huis verwoest.

Maria Zeegers is te Asten op 22-09-1952 overleden en hieronder staat de akte van overlijden, waarbij Petrus Johannes Eijsbouts de aangever was.

20

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1656 Joost Jansen Coopman ±1620 Joost Jansen Coopman ±1620
1686 Jenneke Diepenbeecx ±1620 Johannes Aerts ±1645
1688 Antony Joost Coopman Asten 29-12-1646 Antony Joost Coopman Asten 29-12-1646
1717 Arnoldus Swinckels Eindhoven 13-03-1668 onbekend
Ommel huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Swinckels Francis Antonis ±1690
1741 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 Joost Jansen ±1700
1746 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 onbewoont
1751 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 Hendrik Verleijsdonk Asten 20-09-1718
1756 Wilhelmus de Bruijn Geldrop 11-10-1723 Jan Noijen Deurne 24-01-1725
1761 Wilhelmus de Bruijnen Geldrop 11-10-1723 Jan Noijen Deurne 24-01-1725
1766 Wilhelmus de Bruijnen Geldrop 11-10-1723 Francis Slaats en Willem van Leent Asten 11-12-1720
1771 Wilhelmus de Bruijnen Geldrop 11-10-1723 Hendrik Roijmans, Willem van Leent Asten 09-09-1728
1776 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Jan Antoni Verreijt en Dirk Lambers Asten 13-06-1725
1781 Gerrit Evers Asten 16-03-1742 Dirk Lambers Asten 21-08-1746
1798 Gerrit Evers Asten 16-03-1742 Gerrit Evers, kamer Hendrik van Laenen Asten 16-03-1742
1803 Gerrit Evers Asten 16-03-1742 Gerrit Evers, kamer Goort van Rijt Asten 16-03-1742
Kadasternummer B450
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B450 1832 Maria Eevers Asten 05-02-1767 weduwe Hendricus Timmermans
Kadasternummer B451
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B451 1832 Maria Eevers Asten 05-02-1767 weduwe Hendricus Timmermans
Marialaan 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Gerrit Eevers Asten 16-03-1742 met kinderen 07-05-1811
1811-1840 Maria Eevers Asten 05-02-1767 weduwe Hendricus Timmermans 22-07-1840
1840-1859 Hendrikus van Bree Deurne ±1802 Anna Catharina Timmermans Asten 06-04-1802 27-06-1852
B102 1859-1869 Anna Catharina Timmermans Asten 06-04-1802 weduwe Hendrikus van Bree
B105 1869-1879 Anna Catharina Timmermans Asten 06-04-1802 weduwe Hendrikus van Bree 19-10-1877
B105 1879-1890 Hendrikus van Bree Asten 02-10-1839 Francisca Verberne Someren 16-06-1846
B108 1890-1900 Hendrikus van Bree Asten 02-10-1839 Francisca Verberne Someren 16-06-1846 17-03-1901
B103 1900-1910 Johannes van Heugten Asten 12-03-1866 Maria Zeegers Asten 25-07-1864 samen B108
B102 1910-1920 Johannes van Heugten Asten 12-03-1866 Maria Zeegers Asten 25-07-1864 09-06-1915
B104 1920-1930 Maria Zeegers Asten 25-07-1864 weduwe van Heugten
15 1930-1938 Maria Zeegers Asten 25-07-1864 weduwe van Heugten

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 januari 2023, 16:35:32

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen