logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B453

Joost Jansen (zie Voormalig huis B450 en B451) wordt in 1639 eigenaar van een huis, is dat volgende de verpondingen van 1662 nog steeds, maar komt later in bezit van de familie van de Cruys:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 27 verso, 28-05-1639:
Anthonis Vreynssen en Symon Symons, wonende te Eyndhoven, beiden als geëede momboiren van Grietien, onmondige dogter van wijlen Henrick Michielssen en wijlen Iken, dogter van Jan Peters van den Eynde. Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Joost Janssen, een huis, hof en hofstad aan de Capelle te Ommel, ene zijde Michiel Jacops, andere zijde Anthonis Canters, andere einde erfgenamen Heer Gerart van Brey.

Verpondingen XIV-68 folio 44 verso, 1662:
Joost Jansen, huijs.

Anton Michiel Jacobs van de Cruys is geboren rond 1630 als zoon van Michiel Jacobs van de Cruys en Yken Antonis Canters (zie Jan van Havenstraat 1). Hij is op 25-09-1661 te Asten getrouwd met Marie Aert Fransen Verryt, geboren te Asten rond 1630 als dochter van Aert Fransen Verryt en Stijntien Ambrosius Verhees (zie Voormalig huis B98):

Anthoni Migiel vande Cruijs Mari Aerts; Hendrick Anthoni Canters Jan vande Cruijs.

01

Het gezin van Anton Michiel Jacobs van de Cruys en Marie Aert Fransen Verryt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-09-1662 Asten 06-02-1705
Gevardus van Doorne
Vlierden ±1750 President Vlierden,
wonend Schooteinde
2 Elsken Asten 19-08-1665 Asten 05-06-1691
Johan Claessen Sporenbergh
Asten 22-05-1701
Hendrick van de Poel (Thopoel)*
Asten 15-05-1728 zie Voormalig huis B409
voor dochter Ida
3 Godefrida Asten 10-03-1668 Leende 14-01-1704
Joannes van Roy
Leende 07-09-1740
4 Johanna Asten 05-02-1671 Kind Asten ±1671
5 Francis Asten 24-03-1674 Pastoor Asten 28-01-1743 zie Voormalig huis G521
6 Christina Asten 28-10-1678 Asten 06-09-1711
Johannes Kerstiens
Venray ±1725
7 Antonius Asten 21-02-1681 Priester Mechelen (B) ±1728

* Hendrick Thopoel is geboren te Goch (D) en eerder getrouwd op 31-01-1691 te Venray met Anna Bistervelds. Hij was een van de bestuurders van Asten.

Anton Michiel Jacobs van de Cruys is op 22-08-1681 te Asten overleden en in de verpondingen is het huis in eigendom van zijn kinderen:

Verpondingen XIV-58 folio 11 verso, 1680:
De kinderen Anton van de Cruijs, gebruiker Claes Hendricx.

De kinderen komen onder voogdij van hun ooms van vaders- en moederszijde en er worden zaken verkocht om in hun levensonderhoud te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 328; 23-11-1684:
Jacob van de Cruys en Peeter Verrijt zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Antony van de Cruys en Marie Verrijt. Jacob van de Cruys en Peeter Verrijt als momboiren der onmondige kinderen Antony van de Cruys zullen verkopen bestialen, hooy en strooy mitsgaders meubelen ende voorts tgene ter voorscheynen sal worden gebrocht. Bruto opbrengst ongeveer ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 144; 19-12-1691:
Verkoop van paarden, beesten, karren, ploegen, hooi, stro ende alderhande meubelen van huysraet door de kinderen Antony van de Cruys. Bruto opbrengst ƒ 133-10-08 -, kosten ƒ 74-12-08, netto
ƒ 58-18-00. Op 03-03-1692 voldaan door Jacob van de Cruys. Was getekend Elske van de Cruys getrouwd met Jan Spoorenbergh.

De kinderen erven nog het een en ander van familie van moederszijde:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 80; 17-10-1687:
Antonis Josephs, getrouwd met Jenneke, dochter Aert Fransen Verrijt en Jacob van de Cruys als geëede momboiren over de kinderen van wijlen Antony van de Cruys en Maria, dochter Aert Fransen Verrijt samen erven van wijlen Peeter Aert Fransen Verrijt. Zij delen de nagelaten goederen.
2e lot de onmondige kinderen de helft van de Meeracker aan den Ommelsen bosch geheel 8 lopense; land de Cromacker 3 lopense; de helft van 14 roede; de helft van de Donck geheel 4 lopense; de helft van een weiveld geheel 14 lopense; groes de helft van het Antonis van Rutvelt; het Convent groes den Bocht 2½ lopense; de helft van de schuur en ondergrond; de helft van de turfvelden; halve deel in de Beersdonck, te Vlierden, waarin de kinderen de helft competeren. Zoals in bewoning en gebruik bij Matijs Lammerts. Belast met ƒ 450,- aan Anna Gruythuysen, ƒ 200,- aan Antony van Stratum, te Eyndhoven, ƒ 100,- aan Evert in 't land van Kessel, ƒ 2-5-0 per jaar aan de Heilige Geest van Helmont.

De kinderen van Anton Michiel Jacobs van de Cruys en Maria Verryt verdelen hun erfenis in 1704:

Asten Rechterlijk Archief 110 fol. 176 10-10-1704:
Maria Antony van de Cruys geassisteerd met Antony Verdeuseldonck, Hendrick Tho poel, getrouwd met Elske Antonis van de Cruys, Jan van Rooy, getrouwd met Goverdyn Antonis van de Cruys, Heer Francis van de Cruys en Cristina van de Cruys geassisteerd met Jan van de Cruys. Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys en Maria Verrijt. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot Maria, de helft van de Laerbroeckse tiende; ƒ 300,- ten laste van Cristina, uit haar groot huis aan den Ommelsen Bosch, in bewoning geweest bij Matijs Lamberts Vermele.
2e lot Hendrick, het huiske, schop, schuur en de halve schuur aan de Ommelse Bosch 2 lopense, ene zijde Aelbert Peters, andere zijde weduwe Antonis van der Linden, ene en andere einde de straat.

De verdeling van de nalatenschap van Johan van de Cruys, een broer van Anton, Josina en Willem van de Cruys en heeroom van neven en nichten:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 156 verso; 07-03-1704:
Maria van de Cruys, Franciscus van de Cruys, Hendrick Tho poell, getrouwd met Elske van de Cruys, Jan van Rooy, getrouwd met Goverdyn, Christina van de Cruys, Antony, zoon van Antony van de Cruys absent zijnde voor deze Hendrick Tho poel, Hendrick Canters en Hendrick Knippenbergh als geëede momboiren van de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob van de Cruys en Agnes Knippenbergh, Johan, ook zoon van Jacob van de Cruys en Margaretha Swinckels in eerste huwelijk, Hendrick Horckmans, Frans Hoefnagel getrouwd met Sophia Horckmans, Catarina Horckmans, weduwe Bastiaen Verhoeven, alle drie kinderen van wijlen Cornelis Horckmans en Josina van de Cruys. Allen nichten en neven van wijlen de Heer Johan van de Cruys, zijnde de naaste erfgenamen. Zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot kinderen van Antony van de Cruys ƒ 1200,- staande tot hun eigen last, huis en hof, in zijn heggen, waar Johan van de Cruys is overleden ten bate van Maria van de Cruys.
2e lot kinderen Cornelis Horckmans ƒ 600,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.
3e lot kinderen Jacob van de Cruys ƒ 760,- ten laste van de gemeente Asten, de coornrente ten laste van Peeter Reynders en anderen, ƒ 100,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.
4e lot Johan van de Cruys ƒ 200,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.

De Laarbroekse tiende, die voor de helft in eigendom was van Anton Michiel Jacobs van de Cruys, wordt verdeeld en Gevardus van Doerne en Jan van Roy krijgen ieder de helft:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 75 verso; 21-01-1708:
Gevert van Deurne, getrouwd met Maria Antonissen van de Cruys, Hendrick Tho Poel getrouwd met Elske Antonissen van de Cruys, weduwe, Jan Claessen Spoorenbergh geassisteerd met Goort Nicolaessen Spoorenbergh alsmomboir van de drie onmondige kinderen van Jan Claesen Spoorenbergh en Elske voorschreven, met name Maria, Ida en Joannes, Jan van Rooy getrouwd met Goverdina Antonissen van de Cruys, Heer Francis Antonissen van de Cruys, Christina Antonissen van der Cruys geassisteerd met Johan van de Cruys. Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys en Maria Verrijt. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Gevert van Deurne de helft van de Laerbroeckse tiende; ƒ 300, te betalen uit het lot van Christina Antonissen van de Cruys in de groote huysinge gestaen en gelegen aen den Ommelsen Bosch.
3e lot: Jan van Rooy de helft van de Laerbroeckse tiende; ƒ 300,- te betalen uit het 2e lot op naam van Hendrick Tho poel en Goort Nicolaes Spoorenbergh.

In deze tijd is het huis te Ommel naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan Arnoldus Swinckels, een neef van de bovengenoemde Margareta Swinckels:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 97 verso, 17-04-1708:
Meester Arnoldus Swinckels, advocaat, geeft in huur aan Wolphangus Idelet huis, stal, schop, schuur te Ommel, ene zijde Jan Aerts den Coopman, andere zijde het gemeen broek van Ommel of het Ommelsbroeck. Incluis alle meubelen en roerende goederen en circa. 6 lopense land, twee driessen groes, hof en aangelag. Huursom ƒ 49,- jaarlijks.

Arnoldus Swinckels is geboren te Eindhoven op 13-03-1668 als zoon van Adriaen Swinckels en Catharina Idelet (zie Prins Bernhardstraat 23). Ook bij de verpondingen van 1709 staat Arnoldus Swinckels als eigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 20, 1709:
De Heer Swinckels 5-37-1-9-0.

Arnoldus Swinckels is ongehuwd op 31-08-1734 te Asten overleden, hij had geen testament nagelaten en zijn erfgenamen zijn kinderen van tantes van moederskant, Margaretha en Maria Idelet verdelen de boedel:

Asten Rechterlijk Archief 142, 29-09-1734:
Catarina van den Weerden, Jan van Eersel, Michiel van de Cruys mede namens anderen. Allen erven ab intestato van wijlen Meester Arnoldus Swinckels. Zij verkopen alle roerende goederen, meubilen en huysraed zoals bevonden in het sterfhuis. Onder andere 12 snaphanen, 5 pistolen, 8 degens, 2 koeien, een aantal kopen oude lappen en vodden, 15 schilderijen à 12 stuiver per stuk, kousen, schoenen, rokken, broeken, handschoenen, kammesolen, japonnen, behangsel voor een bed, het schouwkleed, tafelkleed, kuipen en tonnen, huishoudelijke artikelen, servetten, tafellakens, hemden en laken, 3 kasten à ƒ 35,- per stuk, 4 tafels à ƒ 13,- per stuk, 12 stoelen à ƒ 12,- per stuk, peper- en zoutvaten, koffie- en theepotten, koffiemolen, enzovoorts. Totaal opbrengst ƒ 800,-.

Asten Rechterlijk Archief 162a, 15-10-1734:
Taxatie van de onroerende goederen van Meester Arnoldus Swinckels overleden op 02-09-1734 en begraven te Ommel. Een huis, stal, schuur, schaapskooi, hof en aangelag, land ƒ 125,-.

Het huis wordt door de erven van Arnoldus Swinckels verkocht aan chirurgijn Hendrik Halbersmit:

Asten Rechterlijk Archief folio 129 verso, 12-09-1737:
Miggiel van de Cruys, president schepen, man van Catarina van der Linden, Jan van der Linden, Johan van Eersel, wonende te Woensel, Adrianus van Osch, wonende te Eyndhoven, namens zijn moeder. Allen erven van Meester Arnoldus Zwinkels. Zij verkopen aan Meester Hendrik Halbersmit, chirurgijn, huis, hof en aangelag te Ommel 3 lopense.

Verpondingen XIV-61 folio 77 verso, 1737:
Nu Meester Hendrick Halbersmit transport 12-09-1737.
De erfgenamen van de advocaat Zwinkels, proprietarissen.
Eerst huijs en aangelagh 3 lopense.

Hendrick Halbersmit is geboren op 17-09-1682 te Winterberg (D) en op 17-09-1721 te Asten getrouwd met Maria Aert Clemens, geboren te Loon op Zand rond 1690 en weduwe van Quintien den Dobbele (zie Voormalig huis G644):

Hieronder het gezin van Hendrick Halbersmit en Maria Aert Clemens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 15-12-1722 Asten 28-11-1745
Johannes Dirk Coolen
Asten 10-03-1798 zie Kluisstraat 1
2 Johanna Asten 26-02-1724 Asten 21-11-1756
Francis Willems van den Eerenbeemt
Asten ±1811 zie Voormalig huis G506
3 Anna Maria Asten 27-08-1725 Asten 29-11-1762
Johannes Petrus de Cock
Schijndel 10-07-1797 zie Voormalig huis G644

Hendrik Halbersmit is stiefvader van Catharina Elisabeth den Dubbele, geboren te Asten op 23-04-1721 uit de eerdere relatie van zijn vrouw. Vanaf 1742 wonen zij in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Voormalig huis G644).

Maria Aert Clemens is als Maria Halbersmit op 04-06-1767 te Asten overleden en schoonzoon Francis Willems van den Eerenbeemt runt een herberg in het huis en aldaar vond een vechtpartij plaats:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 130 verso; 11-08-1767:
Verklaring van Jan Muyen wonende in het Dorp. Hij is, op zondagavond, 9 dezer, gekomen in de herberg van Francis van den Eerenbeemt, te Ommel. Vermits Ommel kermis waren daar veel personen aanwezig. Na met deze en gene wat gedronken te hebben is hij voor de deur gegaan om zijn water te maken. Hier kwam Dirk van de Loverbosch bij hem, zeggende: "Die van het Dorp en de Stegen moeten naar huis gaan". Waarop hij teruggezegd heeft: "Dat behoef ik voor U niet te doen". Samen weer in huis gaande heeft van de Loverbosch hem zo hard op zijn mond geslagen dat zijn tanden bloedden. Van de Loverbosch daarop weer willende slaan is toen door zijn broeder, Goort Muyen, daarvan weerhouden. Samen zijn zij daarop geraakt onder den lindenboom en handgemeen willende rakende daarvan tegengehouden door voornoemde Goort, zeggende: "Ik wil hier onder 'tvolk geen gevegt hebben, maar als gij, lieden, wilt vegten, zoo moet ge alleen gaan". Samen zijn zij toen gegaan, richting Broek, tot bij de schuur van Francis van den Eerenbeemt. Hij, deponent, heeft daar een stuk hout uit de heg gerukt om Loverbosch van zijn lijf te houden, die telkens toe kwam lopen, ziende dat hij wat in zijn hand had, terwijl hij, deponent, geen mes had. Hij heeft Loverbosch niet meer kunnen afkeren en in het ontlopen een slag van achteren of terzijde op zijn hoofd gekregen en daardoor zeer aan het bloeden geraakt. Zij zijn samen weer in de voornoemde herberg gekomen. Aangezien het bloeden niet ophield is hij met Goort, zijn broeder, naar Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gegaan, welke de wonde verbonden heeft. Een en ander heeft zich afgespeeld, rond een uur. Getuigen waren Peter Verreyt, Gerrit Wegers, Adriaan Hoefnagels, Gerrit van Hugten, Jan Lomans, Paulus Verberne en anderen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 133 verso; 14-08-1767:
Verhoor van Gerrit Wegers, Peter Verreyt, Willem Willems van den Eerenbeemt, 18 jaar, Willem Laurens Bruystens. Onder andere:
Of zij weten, dat in of aan de voorschreven herberg van Francis van den Eerenbeemt Francis van de Loverbosch met een klippel of hout op zijn arm is geslagen rond 9 uur 's avonds en wie dit gedaan kan hebben?
Willem Willems van den Eerenbeemt meent enige beweging gezien te hebben dat Hendrik Jan Hendriks naar voornoemde Francis sloeg, zo hij dacht met een klippel. De anderen weten van niets.
Aan Willem Willems van den Eerenbeemt en Willem Laurens Bruystens nog te vragen of zij weten dat vroeg in de avond Dirk Loverbosch aan Willem Willems van den Eerenbeemt, staande samen bij de schop, heeft gevraagd of geëist om met het mes met hem te vechten. Dat Willem dat niet wilde doen, zeggende: "Ik heb geen mes, maar hairplucke wil ik wel". Dirk wilde echter vechten met het mes hetgeen door andere bijkomende personen verhinderd werd?
Willem Willems van den Eerenbeemt bevestigt dit en Willem Laurens Bruystens weet dat Willem van den Eerenbeemt, in de voorschreven herberg, tegen hem en Hendrik Roeters stond te praten over het haarplukken dat hij en de zoon van Pieter Paulus van den Ommelschebosch gedaan hadden. Dirk Loverbosch die een en ander gehoord had, riep, om met hem voor de deur te gaan, hetgeen zij deden. Hij, deponent, is samen met Hendrik Roeters, gevolgd. Zij hebben echter geen ruzie gehoord of gezien.
Of zij weten van de ruzie tussen Dirk Loverbosch en Jan Muyen?
Allen weten niets nieuws te vertellen.
Wie er nog meer bij waren en of ze nog meer gezien of gehoord hebben?
Gerrit Wegers heeft onder andere gezien de knecht van Jan Mutsers en Gerrit van Hugten, Peter Verreyt heeft Andries Walraven gezien, Willem Willems van den Eerenbeemt heeft Hendrik Jan Hendrix, Willem Vreynsen en Willem Willem Tijssen gezien en Willem Laurens Bruystens voegt Hendrik Roeters daar nog aan toe. Zij hebben niet meer gezien dan het door hen verklaarde. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 139; 22-08-1767:
Verklaring van Hendrik Roeters: Hij is in voornoemde herberg geweest en heeft daar onder meer gezien Francis en Dirk van de Loverbosch, Willem Vreynse, Willem Willems van den Eerenbeemt, Willem Willem Tijsse en anderen. Hij heeft in de keuken staan drinken en praten met onder andere Willem Willem van den Eerenbeemt welke vertelde dat hij bij Jan Coolen met de zoon van Pieter Paulus, wonende aan den Ommelsebos had gehairpluckt omdat hij hem geslagen had. Dirk van de Loverbosch die een en ander gehoord had, riep Willem Willems van den Eerenbeemt voor de deur, zeggende: "Ik moet U spreeken". Zij zijn beiden naar buiten gegaan en naar het hem comparant toescheen om te vechten. Met Willem Vreynse is hij daarop ook naar buiten gegaan om te sussen en dat Dirk Loverbosch dan zei: "Wilt gij dan met mij alleen gaan". Waarop hij, comparant, dan gezegd heeft: "Meent gij dan Loverbosch, dat ik voor U zo vervaart ben". Zijnde daarop Dirk Loverbosch gekomen om het voor zijn broeder op te nemen en op hem aanviel of hij wilde vechten. Om dit te voorkomen heeft, hij comparant, een stokje of klippel dat Willem Vreynse in zijn hand had, gevat en daarmee voornoemde Francis op zijn arm geslagen. Onder deze actie werd hij teruggetrokken en is met enige personen in huis gegaan zonder verder iets te weten. Een en ander wordt bevestigd onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 140 verso; 22-08-1767:
Verklaring van Hendrik Halbersmit, chirurgijn. Hij heeft bij Jan Muyen een wonde verzorgd, aan de rechterzijde van zijn hoofd, omtrent een vinger lang. Zo het leek was de wonde aangebracht door een mes of ander scherp voorwerp. Volgens verklaring van Jan Muyen zou deze wonde hem toegebracht zijn door Dirk van de Loverbosch. Wil een en ander onder eede bevestigen. 

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 141 verso; 27-08-1767:
Verhoor van Francis Willems van den Eerenbeemt, herbergier, te Ommel, aan het Gemeenteshek en Johanna Halbersmit getrouwd met Francis van den Eerenbeemt. In zijn herberg waren tijdens het beschreven voorval onder meer Hendrik Coopmans, Antoni Fransen en Andries Timmermans. Zij kunnen beiden geen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

In 1773 verkoopt Hendrik Halbersmit dit door derden bewoonde huis aan Gerrit Evers (zie ook Kluisstraat 1)

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 223 verso, ongedateerd 1773:
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Gerrit Evers, te Ommel huis, schuur, stal, hof en aangelag, ene zijde de gemeente, andere zijde Dirk Leenders; land de Horst 2½ lopense; land de Reytacker 3 lopense; land de drie Eegde 1 lopense; den Bergacker 1 lopense; groesveld het Loopvelt 2 lopense; groes het Broekvelt 3 lopense; weiland het Ven 2 lopense; een huisplaats te Ommel 3 copse; groes / land 2 lopense; groes het Swartbroek 2½ lopense; Nieuwe Erve 1 lopense, 20 roede, naast de weg. Belast met: ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 1400,-. Conditie Gerrit Evers zal Maria Halbersmit, de verkopers zuster, gedurende haar verdere leven onderhouden. In deze koop is mede begrepen een perceel weiland het Ven 2 lopense, ene zijde Heer Hermanus Albers, andere zijde Francis van de Vorst, afkomstig van Ferdinandus den Dubbelen, schoonzoon van Hendrik Halbersmit getaxeerd ƒ 100,-. Opmerking, akte is niet gedateerd, waarschijnlijk een conceptacte.

Het huizenquohier over de periode 1736-1771 geeft een overzicht van de eigenaars en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommel Bewoners nummer 9 Ommel
1736 erfgenamen Arnoldus Swinckels Francis Aarts
1741 Hendrik Halbersmit Hendrik Halbersmit
1746 Hendrik Halbersmit Jan Dirk Coolen
1751 Hendrik Halbersmit Jan Dirk Coolen
1756 Hendrik Halbersmit Jan Dirk Coolen
1761 Hendrik Halbersmit Jan Dirk Coolen
1766 Hendrik Halbersmit Francis van Eerenbemt
1771 Hendrik Halbersmit Gerrit Evers

Het gezin van bewoner en schoonzoon Jan Dirk Coolen is elders beschreven (zie Kluisstraat 1) evenals dat van schoonzoon Francis Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis G506).

Hendrik Halbersmit is op 23-12-1782 te Asten overleden. In een ander huis (zie Voormalig huis B450 en B451) is Gerrit Evers met zijn gezin al besproken. In de bewoningslijst over de periode 1776 tot 1781 staat Gerrit Evers als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommel Bewoners nummer 9 Ommel
1776 Gerrit Evers Gerrit Evers
1781 Gerrit Evers Gerrit Evers

Enkele jaren later verkoopt Gerrit Evers het huis door aan Dirk van der Weerden:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 156 verso, 15-06-1786:
Gerrit Antony Evers, te Ommel, verkoopt aan Dirk van der Weerden een huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 3 lopense, ene zijde de weduwe Wilbert Jan Wilberts, andere zijde de gemeente. Inclusief 30 lopense land en groes en twee huisplaatsen. Koopsom ƒ 2506,-

Theodorus Thomas (Dirk) van der Weerden is geboren te Asten op 27-07-1738 als zoon van Thomas van der Weerde en Johanna Maria Joannis Kolen (zie Keizersdijk 2). Hij is op 07-02-1779 getrouwd met Elizabetha Joost Verheyen, geboren te Asten op 25-03-1752 als dochter van Judocus Verheyen en Elizabetha Joannis Slaats (zie Lagendijk 3):

04

Het gezin van Theodorus Thomas van der Weerden en Elizabetha Joost Verheyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 18-02-1780 Asten 05-02-1804
Dirk Verhulst
Asten 31-01-1862 zie Dijkstraat 54
2 Elizabetha Asten 06-06-1781 Ongehuwd Asten 19-10-1828 *
3 Johanna Asten 17-04-1783 Asten 11-02-1812
Jacobus Segers
Asten 19-06-1844 zie ook Voormalig huis B507
4 Thomas Asten 15-09-1785 Ongehuwd Asten 26-01-1851
5 Judoca Asten 20-04-1788 Ongehuwd Asten 24-01-1852 **
6 Josephus Asten 12-06-1790 Kind Asten ±1790
7 Josephus Asten 09-09-1794 Ongehuwd Asten 18-09-1876 zie Voormalig huis G440

*  buurman Francis Sleegers doet aangifte
** buurman Jan van Heugten doet aangifte

Dirk van Weerden runde in het huis een herberg en moet getuigen bij een vechtpartij:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 181; 07-04-1788:
Verhoor van Dirk van der Weerden, 47 jaar, herbergier.
Of, op gisteren 6 april, rond half acht 's avonds, niet in zijn huis gekomen zijn Hendrik Mennen, Pieter Wilbert Jan Wilbers, Lambert Hendrik Timmermans, Johannes Wilbers en Hendrik Arnoldus Timmermans de knecht van hem, deponent?
Dirk van Weerden antwoordt: "Ja".
Of zij lang in huis zijn geweest, wat zij gedronken hebben en of van die personen iemand dronken is geweest?
Dirk van der Weerden: "Ze zijn circa een half uur binnen geweest en aldaar drie dropjes jenever gedronken. Hij heeft geen van hen dronken gezien".
Of de voornoemde personen in zijn huis geen woorden hebben gehad en waaruit die bestonden. Waar zij samen toen naar toe gegaan zijn?
Dirk van der Weerden heeft gemerkt dat er iets was tussen Hendrik Mennen en Lambert Hendrik Timmermans en dat er questie ontstond. Ook dat Hendrik Mennen Lambert Timmermans met zijn hand tegen het hoofd sloeg. Hij dacht dat dit speels gebeurde. Ze zijn terstond zijn huis uitgegaan, doch weet niet waar naar toe.
Wie tegen hem is komen zeggen dat er actie of ruzie was, of dat er iemand buiten op den dries lag. Of hij Hendrik Mennen op den dries heeft gevonden en wie daar bij waren?
Dirk van der Weerden dacht dat Jennemie Hendrik Timmermans en Maria Jan Deenen geroepen hadden. Dat hij met Pieter Wilbert Jan Wilbers naar den dries is gegaan en daar voornoemde Hendrik Mennen vonden.
Of hij van verre ook niemand heeft zien staan en wie hij dacht dat het was. En of hij voornoemde Hendrik in zijn huis heeft gebracht?
Dirk van der Weerden heeft niemand zien staan en samen met Pieter Wilbers voornoemde Hendrik in huis gebracht.
Wie er toen in zijn huis waren en of Hendrik niet uit zijn neus bloedde en overgaf?
Dirk van Weerden antwoordt: "Johannis Francis Slaats en Gerrit Eevers zijn binnengekomen. Hendrik bloedde uit zijn neus en gaf over".
Of hij niet aan Hendrik heeft gevraagd wat hem mankeerde en wat er gedaan was?
Dirk van Weerden heeft dit wel gevraagd, doch Hendrik wist dit ook niet.
Of hij van zijn knecht, Hendrik Arnoldus Timmermans, niet vernomen heeft of er van te voren verschil was ontstaan en tussen wie en waarover?
Dirk van Weerden antwoordt: "De knecht heeft wel eens gezegd dat Lambert Timmermans en Hendrik Mennen niet meer zulke goede vrienden waren nadat ze eens te Voordeldonk waren geweest. Verder is hem niets bekend".
Een en ander onder eede bevestigd.

Dirk van Weerden koopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 163 verso; 09-02-1804:
Hendrikus Francis Bruynen, kapelaan te Eyndhoven en Johan Baptist Bruynen, pastoor, te Raamsdonk. Als testamentaire executeuren van de nalatenschap van wijlen Wilhelmus Bruynen en Alegonda van de Cruys verkopen aan Dirk van der Weerden groes het voorste Ven 2 lopense 40 roede. Koopsom ƒ 176,-

Dirk van Weerden erft van zijn schoonouders en van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 132 fol. 49vo 29-04-1807:
Dirk van der Weerden getrouwd met Elisabeth Joost Verheyen, Jan Joost Verheyen, Jan Goort Kanters getrouwd met Jenneke Joost Verheyen en Marcelis Peter Marcelissen getrouwd met Petronella Joost Verheyen. Kinderen en erven van Joost Verheyen en Elisabeth Slaats, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Dirk van der Weerden- ƒ 500,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot Marcelis Peter Marcelissen.

Asten Rechterlijk Archief 132a 20-01-180:
Jan Jooste Verheyen testeert; twee zakken rogge aan den Armen van Asten; ƒ 100,- aan Elisabeth Verheyen getrouwd met Dirk van der Weerden; ƒ 100,- aan Johanna Verheyen getrouwd met Jan Canters. Enig en universeel erfgenaam wordt Peternel Verheyen getrouwd met Marcelis Goort Peter Marcelissen met de last om bovenstaande uitkeringen te doen.

In de bewoningslijst over de periode 1798 tot 1803 staat Dirk van Weerden als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Ommel Bewoners nummer 9 Ommel
1798 Dirk van der Weerden Dirk van der Weerden
1803 Dirck van der Weerden Dirck van der Weerden

Bij de verpondingen van 1810 staat Dirk van der Weerden nog steeds als eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 57 verso, 1810:
Dirk van der Weerden bij transport 15-06-1786.
Gerrit Evers.
Nummer 9 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Theodorus Thomas (Dirk) van der Weerden heeft recht op een vergoeding voor het leveren van een paard voor militaire doeleinden, zoals gemeld in het Journal du département des bouches du Rhin van 02-10-1813:

Theodorus Thomas (Dirk) van der Weerden is op 05-03-1818 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt de weduwe van Dirk van der Weerden als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B453:
Huis, en erf, groot 01 roede 04 el, broek Ommel, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Dirk van der Weerden.

02

03

Elizabetha Joost Verheyen is op 26-07-1833 te Asten overleden, waarbij buurman Francis van Heugten aangifte doet. Zoon Josephus van der Weerden is als langstlevende van het gezin in het huis blijven wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont hij in bij bakker Gerardus van den Eijnden in het dorp Asten zie Voormalig huis G440). Het huis is dus verkocht en volgens de kadastrale legger is, de koper Willem Verheijen, geboren te Asten op 05-07-1829 als zoon van Petrus Verheijen en Johanna Eijsbouts (zie Kluisstraat 1). Hij is op 11-04-1856 te Asten getrouwd met Catharina van Heugten, geboren te Asten op 06-04-1830 als dochter van Francis van Heugten en Jacoba Loverbosch (zie Voormalig huis B416):

05

Het gezin van Willem Verheijen en Catharina van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 07-04-1857 Asten 20-02-1900
Fredericus Michielsen
Asten 16-04-1929 zie Emmastraat 18 en 20
2 Maria Asten 15-09-1858 Ongehuwd Asten 12-02-1895
3 Peter Asten 06-07-1861 Vlierden 11-02-1903
Johanna Maria Verstappen
Asten 31-12-1938
4 Antonie Asten 23-11-1863 Broeder Terheijden 06-05-1943 Broeder Didacus*
5 Johannes Asten 23-06-1867 Frater Vught 02-07-1946 Frater Brindisius
6 Petronella Asten 05-05-1871 Ongehuwd Asten 18-12-1932 zie Emmastraat 18 en 20
7 Theodorus Asten 28-07-1872 Frater Vught 01-05-1945 Frater Didacus
8 Wilbert Asten 01-05-1875 Broeder Singkawong (Ind) 05-07-1953 Broeder Faustus

Rond 1858 wordt het huis gesloopt en bij een herbouw komt het dwars op het vorige huis te staan. Het huis krijgt kadasternummer B972, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Rond 1884 vindt er nog een vereniging plaats en krijgt het huis kadasternummer B1256, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1859-1879, 1879-1890 en 1890-1900 woont het gezin van Willem Verheijen en Catharina van Heugten in het huis met huizingnummer B103, B106 en B109 respectievelijk:

06

Catharina van Heugten is te Asten op 31-03-1885 overleden en Willem Verheijen is op 23-10-1891 te Asten overleden. Vier van hun zonen zijn in het klooster getreden, waarvan hieronder wat meer gegevens.

Zoon Antonie Verheijen, geboren te Asten op 23-11-1863, was vanaf 01-03-1885 werkzaam als dienstknecht bij Piet Prinsen (zie Voormalig huis G539) en vertrekt op 31-10-1887 naar Zevenaar. Hij deed zijn professie bij de broeders capucijnen in het klooster Babberich op 19-05-1890. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-10-1936 linksonder meldt zijn gouden kloosterjubileum. Antonie Verheijen is op 06-05-1943 te Terheijden overleden als gevolg van hartfalen; daaronder in de Noordbrabantsche courant van 11-05-1943 een korte levensbeschrijving en rechtsonder een iets uitgebreidere levensloop1:

Zoon Johannes Verheijen, geboren te Asten 23-06-1867 vertrok op 26-04-1892 vanuit het ouderlijk huis naar Tilburg en trad daar in bij de fraters. Hij vertrok op 14-04-1894 naar Reusel, daarna op 23-04-1895 naar Sint Michielsgestel en werd op 27-08-1895 als frater Brindisius geprofest. Op 21-11-1895 vertrok hij naar Grave en keerde op 20-10-1930 vanuit Oss terug in het fraterhuis in Tilburg. De Nieuwe Tilburgsche courant van 11-08-1937 meldt dat hij is bediend, maar hij overleed bijna 10 jaar later op 02-07-1946 in Vught. Rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Zoon Theodorus, geboren te Asten op 28-07-1872, vertrok vanuit het ouderlijk huis op 06-09-1885 naar Oss en kwam op 19-05-1886 in het fraterhuis te Tilburg. Op 22-04-1889 trad hij in het noviciaat en ging naar de kweekschool. Hij werd op 28-08-1892 als frater Didacus geprofest en behaalde de hulpakte op 24-04-1893 en later nog de akte Frans. Hij gaf les op twee scholen in Tilburg en kwam daarna op 23-04-1898 van Tilburg naar Deurne als onderwijzer aan de fraterschool aan de Visser. Hij vertrok op 27-04-1904 naar Tilburg om vervolgens op 26-04-1905 weer terug te keren in Deurne. Hij bleef tot 29-12-1916 in Deurne en gaf daarna nog les op diverse lagere scholen waaronder die in Reusel. Hij ging op 01-05-1936 met pensioen en woonde in Huize Steenwijk in Vught. Hij overleed op 01-05-1945 in Vught en werd begraven op het kerkhof van de fraters op landgoed Huize Steenwijk in Vught. Linksonder een foto van frater Didacus en rechtsonder zijn overlijdensakte:

07

Wilbert Verheijen, geboren te Asten op 01-05-1875, vertrok op 17-02-1896 vanuit het ouderlijk huis naar Terheijden. Daarna ging hij op 14-01-1899 naar 's-Hertogenbosch en begon met zijn noviciaat. Op 14-05-1900 verhuisde hij naar Helmond, waar hij op 01-01-1903 als broeder Faustus werd geprofest. Hij werkte vanaf 1908 in de missie op Borneo en keert in 1923 terug in Asten, zoals gemeld in het Dagblad van Noord-Brabant van 16-08-1923 linksonder. In het artikel daaronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-09-1925 lezen we dat hij weer terugkeerde naar Borneo en overleed aldaar op 05-07-19531:

In het huis komt wonen hun oudste zoon Peter (Peer) Verheijen, geboren te Asten op 06-07-1861 en op 11-02-1903 te Vlierden getrouwd met Johanna Maria (Marie) Verstappen, geboren te Vlierden op 17-10-1865 als dochter van Pieter Verstappen en Johanna Fransen. Hij is dan eigenaar en in de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B104, B103 en B105 en ook wel bekend staand als Marialaan 13:

08

Peter Verheijen had een herberg aan de Marialaan 13 en vanuit die herberg werden verkopen gedaan van roerend en onroerend goed. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-11-1922 een verkoop van bouw- en weiland en in de krant van 03-11-1923 de verkoop van huis, tuin en bouwmanserf en ook van een brandkast:

09

10

Rond 1924 vindt nog een vereniging plaats en krijgt het huis met de tuin kadasternummer B1484, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Verheijen en Johanna Maria Verstappen nog in het huis aan de Marialaan 13:

11

Johanna Maria (Marie) Verstappen is op 27-11-1937 te Asten overleden en Peter (Peer) Verheijen is op 02-01-1939 te Asten overleden. Het huis is geschonken aan de zusters van Ommel, zoals ook te lezen bij het Brabant Historisch Informatie Centrum:

De stichting van het klooster in Asten-Ommel werd mogelijk werd mogelijk door een fundatie van de dames Verheijen, die een huis vermaakten aan het kerkbestuur. Het huis moest klooster of kerk worden. De fundatie ging naar de Franciscanessen, omdat het perceel voor een kerk ongunstig lag. In 1938 werd het klooster opgericht. De zusters kregen op 13 april 1939 een feestelijke intocht. De zusters gingen zich bezighouden met het naai- en bewaarschoolonderwijs. Het klooster kreeg de naam Mariaschoot, naar het voormalige klooster van de franciscanessen, die de kapel van Ommel met het genadebeeldje van Maria hadden beheerd van 1598 tot 1731. 

Bij de komst van de zusters op 13-04-1939 hangt bij het huis van Peter Verheijen en Johanna Verstappen de vlag uit. Zij hebben de terugkeer van de zusters niet meer meegemaakt en wie had kunnen bevroeden dat een jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

12

Hieronder nog een foto bij de komst van de zusters met het beeld van Maria:

Het huis met de Franse kap en de versierde poort, waarschijnlijk het huis van het hoofd der school (zie Voormalig huis B1260) en is verbouwd tot klooster voor de vier zusters die op 13-04-1939 hun intrek namen in Ommel. In de Tweede Wereldoorlog is het huis verwoest en in 1975 afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Broek
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1639 Joost Jansen Asten ±1620
1665 Anton van de Cruijs Asten ±1615
1684 kinderen Anton van de Cruijs
1704 Arnoldus Swinckels Eindhoven 13-03-1668 Wolphangus Idelet Someren 24-09-1678
Ommel huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Arnoldus Swinckels Francis Aarts
1741 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1700
1746 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1751 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1756 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1761 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Jan Dirk Coolen Asten 27-12-1698
1766 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Francis van Eerenbemt Asten ±1723
1771 Hendrik Halbersmit Winterberg (D) ±1695 Gerrit Evers Asten 16-03-1742
1776 Gerrit Evers Asten 16-03-1742 Gerrit Evers Asten 16-03-1742
1781 Gerrit Evers Asten 16-03-1742 Gerrit Evers Asten 16-03-1742
1798 Dirk van der Weerden Asten 27-07-1738 Dirk van der Weerden Asten 27-07-1738
1803 Dirck van der Weerden Asten 27-07-1738 Dirck van der Weerden Asten 27-07-1738
Kadasternummer B453
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B453 1832-1833 Elizabetha Verheijen Asten 25-03-1752 weduwe van der Weerden
B453 1833-1858 Josephus van der Weerden Asten 09-09-1794
B972 1858-1884 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 herbouw
B1256 1884-1891 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 vereniging
B1256 1891-1924 Peter Verheijen Asten 06-07-1861
B1484 1924-1938 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 vereniging
Marialaan 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1833 Elizabetha Verheijen Asten 25-03-1752 weduwe van der Weerden 26-07-1833
1833-1859 Josephus van der Weerden Asten 09-09-1794 naar Dorp
B103 1859-1869 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 Catharina van Heugten Asten 05-04-1830
B106 1869-1879 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 Catharina van Heugten Asten 05-04-1830
B106 1879-1890 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 Catharina van Heugten Asten 05-04-1830 31-03-1885
B109 1890-1891 Willem Verheijen Asten 05-07-1829 met kinderen 23-10-1891
B109 1891-1900 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 met familie
B104 1900-1910 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 Johanna Verstappen Vlierden 17-01-1865
B103 1910-1920 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 Johanna Verstappen Vlierden 17-01-1865
B105 1920-1930 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 Johanna Verstappen Vlierden 17-01-1865
13 1930-1938 Peter Verheijen Asten 06-07-1861 Johanna Verstappen Vlierden 17-01-1865 02-01-1939
Referenties
  1. ^abUni trinoque; officie╠łel orgaan van de Nederlandsche Capucijnenprovincie van de Allerheiligste Drievuldigheid, 1951 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK03:007508001:00365&query=%22broeder+didacus+van+ommel%22&page=1&coll=dts&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2024, 17:34:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen