logo

Index


Jan van Havenstraat 32 en 36

Volgens de verpondingen van 1680, 1709 en 1737 bezit Marcelis Peeters een huis in Ommel:

Verpondingen XIV-58 folio 16; 1680:
Marcelis Peters.

Verpondingen XII-5 folio 24; 1709:
Marcelus Peeters.

Verpondingen XIV-61 folio 9; 1737:
Marcelis Peeters. Huijs, hoff en aangelagh gelegen tot Ommel. In de bede ƒ 6-14-13.

Marcellus Peeter Colen is geboren op 15-12-1665 als zoon van Peter Reynders Colen en Jeustien Marcelis Schepers (zie Voormalig huis F732). Hij is op 21-10-1691 te Asten getrouwd met Maria Thomas Kanters, geboren te Asten op 15-01-1667 als dochter van Tomas Jan Anthonis Canters met Goortien Anthonis Tielens (zie Voormalig huis B401). Maria Thomas Canters is rond 1705 te Asten overleden en Marcellus Peeter Colen is op 08-08-1706 te Asten hertrouwd met Luytgardis Teunis van Helden:

Conjuncti sunt matrimonio Marcellis Petri Colen et Maria Thomae Canters; testes Joannes Petri Colen et Godefridus Thomae Canters.

In huwelijkse echt gebonden Marcellis Peter Colen en Maria Thomas Canters; getuigen Joannes Peter Colen en Godefridus Thomas Canters.

01

De gezinnen van Marcellus Peeter Colen met Maria Thomas Canters en met Luytgardis Teunisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 23-08-1692 Kind Asten <1704
2 Godefrida Asten 28-07-1693 Asten 31-10-1717
Jan Laureynsse
Asten 24-10-1767 zie ook Bergdijk 36
3 Mary Asten 19-10-1696 Asten 30-07-1719
Jelis Vreijnsse
Asten 12-11-1747 zie Bergdijk 36
4 Thomas Asten 13-12-1698 Asten 16-02-1727
Catarina Frans Tielen
Asten 22-11-1733
Anna Maria Hoogers
Asten 11-08-1748
Sophia Hoefnagels
Asten 27-10-1784 zie Voormalig huis F210
5 Johanna Asten 20-10-1700 Asten 19-05-1726
Arnoldus Symons van Bussel
Asten 23-04-1782 zie Dijkstraat 45
6 Antonius Asten 17-07-1702 Asten 22-05-1735
Elisabeth Willem Smits
Asten 04-11-1747 zie ook Prins Bernhardstraat 34
7 Anna Maria Asten 22-02-1704 Asten 16-09-1736
Johannes Janse van de Leensel
Asten 08-06-1785 zie Voormalig huis E146
8 Maria* Asten 25-01-1710 Asten 26-11-1741
Martinus Peter Martens
Asten 26-10-1779

* kind uit het tweede huwelijk

Marcelis Peeters Colen woonde in Ostade (zie Voormalig huis F210) en is op 09-01-1752 te Asten overleden en een moeilijke erfdeling volgt, waarbij eerst voogden worden aangesteld, goederen worden verkocht, de nodige voorbereidingen worden getroffen en een voorstel tot erfdeling bij schout en schepenen neergelegd:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 63 verso; 02-03-1752:
Laurens Jelis Vreynsen en Pieter Wilbert Coolen zijn aangesteld als momboiren over Elisabet, Maria en Jenneke, onmondige kinderen van Jelis Vreynsen en Maria Marcelis Coolen, beiden overleden.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 4; 06-03-1752:
Gezien het request van Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats als momboiren van de onmondige kinderen van Antoni Marcelis Coolen alsmede van Laurens Jelis Vreynsen en Peter Wilbert Coolen als momboiren over de onmondige kinderen van Jelis Vreynsen waarin:
Dat met het overlijden van Marcelis Coolen de onmondige kinderen van Antoni Coolen daarvan voor 1⁄7e deel erfgenaam zijn geworden. Ook de drie onmondige en de drie meerderjarige kinderen van Jelis Vreynsen zijn voor 1⁄7e deel erfgenaam geworden. De nalatenschap bestond uit enig onroerend en roerend goederen en konden tussen de erfgenamen niet wel verdeeld worden. Waarna men is overeengekomen om alle roerende goederen te verkopen voor ƒ 400,- aan Tomas Coolen, ook erfgenaam voor 1⁄7e deel en Laurens Jelis Vreynsen, met dien verstande dat Marten Peter Martens Nomen Uxoris, ook voor 1⁄7e deel erfgenaam, uit de voornoemde boedel zijn uitzet, zoals de andere kinderen, zal hebben genoten. Ook zal Martinus Peter Martens de erffgoederen nog een jaar in gebruik mogen hebben dit tegen betaling van de lasten, renten en pachten. Hiermede is dan voldaan dat hij Marcelis Coolen in zijn oude dag en ziekte heeft gadegeslagen en opgepast. Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om een en ander zo af te handelen.

Asten Rechterlijk Archief 143; 13-03-1752:
Tomas Marcelis Coolen en Laurens Jelis Vreynssen mede namens de verdere erven van wijlen Marcelis Coolen verkopen eenige meubilen, peert, hoy, stro, bouwgereetschap, eenige eyke- en willigeboomen; het paard ƒ 17,-, twee koeien ƒ 39,-, twee kalveren ƒ 24,-, twee karren ƒ 13,-, hooi, stro ƒ 35,-, 27 bomen ƒ 43,-. Totale opbrengst: ƒ 153,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 9 verso; 26-02-1753:
Gezien het request van Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats momboiren over de onmondige kinderen van Antoni Marcelis Coolen alsmede Laurens Jelis Vreynsen en Peter Wilbert Coolen momboiren over de onmondige kinderen van Jelis Vreynsen. Waarin zij laten weten dat met het overlijden van Marcelis Coolen de onmondige kinderen van Antoni Coolen daarin voor 1⁄7e deel gerechtigd zijn geworden. De nalatenschap bestaat nog uit de goederen, hierna genoemd, die niet naar genoegen onder de erfgenamen gescheiden kunnen worden. Er is nu een nieuwe, provisionele, scheiding gemaakt waarbij enige loten op geld en andere op meer goederen gezet zijn te weten:
Tomas Coolen zal hebben 3⁄7e deel in huis, hof en aangelag genaamd het Slootje 3 lopense; hooiveld het velt aan de Graft 1½ lopense; het voorste Hoyvelt 2½ lopense; hooibeemd het achterste Weyvelt 5 lopense; land en groes 6 lopense; land 3½ lopense; land en groes 3½ lopense; land en groes 3 copse; Belast met 3⁄5e deel van ƒ 150,- aan de weduwe van den Broek, te Eyndhoven; idem ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden; idem ƒ 200,- aan kinderen Goort Sijnen, te Hees; idem ƒ 300,- aan Goort Sijnen, te Hees; idem ƒ 4-10-00 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; idem ƒ 0-03-10 per jaar cijns uit het geheel. Daarenboven nog aan de weduwe Aart Symons voor haar 1⁄7e deel ƒ 60,-; aan Jan Vreynse, getrouwd met Goortje, dochter Marcelis Coolen voor haar 1⁄7e deel ƒ 60,-. De 2⁄7e delen komen toe aan Jan van de Leensel, getrouwd met Anneke Marcelis Coolen en aan de onmondige kinderen Antoni Marcelis Coolen te weten land de Duytsecamp 8½ lopense ; land / groes den Hoppencamp 4 copse; groesbeemd het Voorste velt 4 lopense; het agterste Hoyvelt 3½ lopense; den hoff over de straat en het boske en Eekelhoff 3 copse. Belast met 2⁄5e deel van de schulden die Tom Coolen te betalen heeft. De verpondingen en beden ook naar evenredigheid te voldoen.
Jan van de Leensel en de momboiren van de voornoemde onmondige kinderen zouden hun 2⁄5e deel graag overgeven aan Laurens Jelis Vreynsen voor de voorschreven lasten en nog te betalen ƒ 60,- aan ieder van hen aan de zes kinderen van Jelis Vreynsen. Martinus Peter Martens, getrouwd met Maria, dochter Marcelis Coolen voor hun 2⁄7e deel; huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense; land / groes de Camp 5 lopense waarvan 1 lopense groes; den Clootacker 2 lopense; de Venacker 1 lopense; de Meeracker 2 lopense; de Looacker 2½ lopense; den Bosseracker 1½ lopense; groes den Ossencamp 3 lopense; groes het Bosservelt 2 lopense; groes aant Broek te Ommel 2 lopense; groes in de Galdere 1 lopense; groes in de Engelsebeemt 4 lopense; groes het Swartbroek 2 lopense; hooiland in de Vloet ½ lopense. Belast met 7 vat 1 cop rogge per jaar aan Michiel van de Cruys en anderen; ƒ 0-18-6 per jaar cijns aan de Heer van Asten. Het stukje groes dat leengoed is van het Huis van Asten komt toe aan Tomas Coolen, als oudste zoon. Zij vragen toestemming om een en ander zo te mogen verdelen.
Naschrift: Na overleg met Arnoldus Willem Smits, om van de onmondige kinderen van Antoni Coolen wordt toestemming gegeven. Hierin verzoeken de zes kinderen van Jelis Vreynse om het aan hen toegewezen deel, wegens onbereikbaarheid, over te mogen dragen aan Martinus Peter Martens voor ƒ 75,-. Naschrift: Fiat.

Uiteindelijk vindt de erfdeling plaats:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 90; 01-03-1753:
Tomas Marcelis Coolen, Jenneke Marcelis Coolen, weduwe Aart Symons, Jan Vreynse, getrouwd met Goortje Marcelis Coolen, Jan van de Leensel, getrouwd met Anneke Marcelis Coolen, Laurens Jelis Vreynse voor zichzelf en mede voor Maria, Elisabet en Jenneke, zijn onmondige zusters alsmede Pieter Coolen als momboir over deze kinderen alsmede, Hendrien en Peter Jelisse tesamen zes kinderen van Jelis Vreynse getrouwd geweest met Maria Marcelis Coolen en dus met zijn zessen kindskinderen van Marcelis Coolen, Martinus Peter Martens getrouwd met Maria Marcelis Coolen en dan alsnog Tomas Marcelis Coolen, voorschreven en Tiele Hendrik Slaats als momboiren over Willem en Pieter, onmondige kinderen van Antoni Marcelis Coolen. Allen kinderen en kindskinderen van Marcelis Coolen en Maria Tomas Canters, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Tomas Marcelis Coolen huis, hof en aangelag in sijne grafte het Slootje, te Ostaden 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Janse van Dijk, andere zijde Jan Verhoysen, ene einde de straat. Met recht van pooten op de straat nevens de gracht, zover de gracht duurt. Hooiveld het velt aant Graft 1½ lopense; het voorste Hoyvelt 2½ lopense; hooibeemd het agterste Weyvelt 5 lopense; land / groes 6 lopense; land 3½ lopense; land / groes (land 3 lopense /groes ½ lopense); land / groes (land 2 copse, groes 1 copse); groes het Laarbroek 2 lopense. Leenroerig aan het Leenhof van Asten waarvan de condivident, als oudste zoon, reeds het verheff heeft gedaan. Belast met 3⁄5e deel van ƒ 150,- aan de kinderen Hendrik van den Broek, te Eyndhoven, 3⁄5e deel van ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden.
3⁄5e deel van ƒ 200,- aan de kinderen Goort Sijnen, te Hees, 3⁄5e deel van ƒ 300,- den condivident van dit lot ten lasten van de gedeylde goederen en nalatenschap competerende, 3⁄5e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, ƒ 0-3-8 per jaar cijns aan het Huis van Asten. De ontvanger van dit lot zal moeten uitkeren, elk ƒ 60,-, aan de ontvangers van het 4e en 5e lot. Verponding ƒ 11-09-8 per jaar. Bede ƒ 2-10-0 per jaar.
2e lot krijgt Jan van de Leensel, het Weythoyvelt 3½ lopense; land in de Duytsecamp 4 lopense; land / groes den Hopcamp (3 copse land / 1 copse groes). Belast met 1⁄5e deel van ƒ 150,- per jaar aan de kinderen van Hendrik van den Broek, te Eyndhoven, 1⁄5e deel van ƒ 50,- per jaar aan Jan Wouters, te Vlierden, 1⁄5e deel van ƒ 200, per jaar aan de kinderen Goort Sijnen, te Hees, 1⁄5e deel van ƒ 300,- per jaar aan Tomas Coolen, ontvanger van het 1e lot, 1⁄5e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 3-16-6 per jaar. Bede ƒ 1-01-0 per jaar.
3e lot krijgen Willem en Pieter, onmondige kinderen van Antoni M. Coolen land in de Duytsecamp 4½ lopense; groesbeemd het voorste Weyvelt 4 lopense; den hof over de straat en het boske of Ekelhoff samen 3 copse. Belast met 1⁄5e deel van de posten genoemd in het 1e en 2e lot. Verponding ƒ 3-16-6 per jaar. Bede ƒ 1-01-0 per jaar.
4e lot krijgt Jenneke Marcelis Coolen weduwe Aart Symons ƒ 60,- te betalen door het 1e lot.
5e lot krijgt Jan Vreynse ƒ 60,- te betalen door het 1e lot.
6e en 7e lot krijgt Martinus Peter Martens getrouwd met Maria, dr. Marcelis Coolen, de zes kinderen van Jelis Vreynse ieder de helft huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Hendrik Zeegers; land den Camp 5 lopense waarvan 2 lopense groes; den Clootacker 2 lopense; land den Venacker 1 lopense; de Meeracker 2 lopense; de Looacker 2½ lopense; den Bosseracker 1½ lopense; groes den Ossenkamp 3 lopense; groes het Bosservelt 2 lopense; groes aant Broek te Ommel 2 lopense; groes in de Galdere 1 lopense; groes den Engelsebeemt 4 lopense; groes het Swartbroek 2 lopense; hooiland in de Vloet ½ lopense. Belast met 7 vat en 1 cop rogge per jaar aan Michiel van de Cruys in een meerdere rente, ƒ 0-18-6 per jaar cijns aan de Vrouwe van Asten. Verponding ƒ 12-15-14 per jaar. Bede ƒ 4-05-02 per jaar.
In diezelfde rechterlijke zitting verwisselen nog enkele goederen van eigenaar:
Asten Rechterlijk Archief 97 folio 12 verso; 01-03-1753:
Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren van Willem en Pieter, onmondige kinderen van Antoni Marcelis Coolen verkopen aan Laurens Jelisse land in den Duytsencamp 4½ lopense; groesbeemd het voorste Weyvelt 4 lopense; den hof over de straat en het boske of Eekelhof 3 copse. Verkopers aangekomen bij overlijden van hun grootvader, Marcelis Coolen bij deling. Koopsom ƒ 60,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 13 verso; 01-03-1753:
Jan Janse van de Leensel verkoopt aan Laurens Jelisse groes het weyt-heyvelt 3½ lopense; land in de Duytsecamp 4 lopense; land / groes aan de Hoppencamp (3 copse land, 1 copse groes). Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouw ouders deling. Koopsom ƒ 60,-.

Het huis te Ommel komt dan volledig in handen van Martinus Peter Martens:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 15; 01-03-1753:
Laurens Jelis en Hendrien Jelis, jonge dochter, Peter Jelisse, voor zichzelf, Peter Jelisse voornoemd en Pieter Wilbert Coolen als momboiren over Maria, Elisabet en Jenneke, onmondige kinderen van Jelis Vreynse. Zij verkopen aan Martinus Peter Martens de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag, te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Hendrik Zeegers; land de Camp geheel 5 lopense waarvan 1 lopense groes; Clootacker geheel 2 lopense; Venacker geheel 1 lopense; de Meeracker geheel 2 lopense; Looacker geheel 2½ lopense; den Bosseracker geheel 1½ lopense; groes den Ossenkamp geheel 3 lopense; groes het Bosservelt geheel 2 lopense; groes te Ommel aant Broek geheel 2 lopense; groes in de Galdere geheel 1 lopense; groes den Engelsenbeemt geheel 4 lopense; groes het Swartbroek geheel 2 lopense; hooiland in de Vloet. Belast met: de helft in 7 vat en 1 cop rogge per jaar aan Michiel van de Cruys in een meerdere rente met meer andere, ƒ 0-18-6 per jaar aan het Huis van Asten. Verkopers aangekomen bij versterf van hun grootvader, Marcelis Coolen,
Deling de dato 01-03-1753. Koopsom ƒ 75,-.

Dochter Maria Marcelis Colen is geboren te Asten op 25-01-1710 en op 26-11-1741 te Asten getrouwd met Martinus Peter Martens, geboren te Asten op 31-01-1718 als zoon van Peter Martens en Jenneke Willems Roymans (zie Voormalig huis F767):

02

Het gezin van Martinus Peter Martens en Maria Marcelis Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-09-1742 Asten 29-10-1769
Jennemie Peters van Heugten
Asten 03-04-1823
2 Petrus Asten 26-04-1744 Asten 19-02-1775
Anna Maria Petri Berkers
Asten 11-10-1779
3 Johanna Maria Asten 16-06-1747 Kind Asten ±1747
4 Johanna Maria Asten 13-04-1749 Asten 30-04-1792
Antony Pieter Slaats
Asten 10-03-1823 zie Lagendijk 7
5 Johanna Cecilia Asten 22-11-1752 Kind Asten ±1752

Martinus Peter Martens is op 06-10-1779 te Asten overleden en Maria Marcelis Colen is te Asten op 26-10-1779 overleden. In de bewoningslijst over de periode 1741-1803 is te zien dat Martinus Peter Martens en Maria Marcelis Colen tot hun overlijden in het huis hebben gewoond:

Jaar Eigenaar nummer 29 Ommel Bewoners nummer 29 Ommel
1741 Marcelis Peters leijt ledig
1746 Marcelis Peters weduwe Jan Keijzers
1751 Marcelis Peters weduwe Joost Smulders
1756 Martinus Peter Martens weduwe Joost Smulders
1761 Martinus Peter Martens Martinus Peter Martens
1766 Martinus Peter Martens Martinus Peter Martens
1771 Martinus Peter Martens Martinus Peter Martens
1776 Martinus Peter Martens Martinus Peter Martens
1781 Jan Martinusse Jan Martinusse
1798 Jan Martinusse Jan Martinusse
1803 Jan Martinusse Jan Martinusse

Verder blijkt uit bovenstaande bewoningsgeschiedenis en uit de verpondingen van 1810 dat zijn oudste zoon Jan Martinisse het huis heeft overgenomen:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 67; 1810:
Jan Martinisse.
Nummer 29 huijs, hof en aangelag, 1 lopense.

Zoon Jan Martinusse is geboren te Asten op 12-09-1742 als zoon van Marten Peter Martinisse en Maria Koolen. Hij is op 29-10-1769 te Asten getrouwd met Jennemie Peters van Heugten, geboren te Asten op 31-10-1747 als dochter van Petrus Jooste van Heugten en Anna Derix van Heugten:

03

Het gezin van Jan Martinusse en Jennemie Peters van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Deurne 17-09-1775 Asten 30-03-1799
Jan Peeter van de Laak
Asten 11-05-1811
Gerard Martin Zegers
Asten 01-11-1835 zie Voormalig huis B97
2 Petrus Deurne 19-11-1778 Ongehuwd Asten 11-08-1847 *
3 Martinus Asten 02-08-1781 Kind Asten ±1781
4 Anna Maria Asten 09-02-1784 Kind Asten ±1784
5 Anna Maria Asten 04-01-1788 Asten 07-02-1817
Arnoldus Aarts
Asten 09-06-1843 *

* buurmannen Hendrik Michiels en Antonie Bukkems doen aangifte

Jennemie Peters van Hugten is op 10-11-1813 te Asten overleden en Jan Martinisse is op 03-04-1823 te Asten overleden.
In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 worden de kinderen van Jan Martinussen als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; B529:
Huis en erf, groot 04 roede 20el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Jan Martinussen.

Hieronder de kadasterkaart en daaronder de kadastergegevens van het betreffende huis:

04

05

Na het overlijden van hun ouders is het huis in handen gekomen van dochter Anna Maria Martinusse:

Notarieel Archief 764-756, Deurne; 01-10-1829:
Pieter Martinussen, Joanna Maria Martinussen gehuwd met Gerrit Zeegers, Annamaria Martinussen gehuwd met Arnoldus Aarts, maken een deling van de goederen van hun vader Jan Martinussen. 1e lot krijgt Annamaria een huis, stalling, hof en aangelag gelegen op den Ommelschen bosch, groot 16 roede, ene zijde Jan Anthonie Loomans, andere zijde weduwe Jan van Helmond.

Anna Maria Martinusse is geboren te Asten op 04-01-1788 en op 07-02-1817 te Asten getrouwd met Arnoldus Aarts, geboren te Asten op 22-06-1779 als zoon van Gerardus Aarts en Cristina Meulendijkx. Anna Maria Martinusse is op 09-06-1843 te Asten overleden en Arnoldus Aarts is op 28-12-1846 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door hun dochter Johanna Aarts, geboren te Asten op 08-06-1822 en op 13-05-1848 te Asten getrouwd met Hendricus Michiels, geboren op 30-11-1819 te Someren als zoon van Hendricus Michiels en Francisca Heiligers. Johanna Aarts is op 01-08-1858 te Asten overleden en Hendricus Michiels is op 04-06-1867 te Asten overleden en woonde volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 in het huis met huizingnummer B120:

06

Na het overlijden van Hendricus Michiels neemt zoon Arnoldus Michiels, geboren op 05-10-1854 te Asten, het huis over met dan huizingnummer B124. Hij is op 30-01-1880 te Asten getrouwd met Johanna Maria Driessen, geboren te Asten op 24-12-1852 als dochter van Johannes Driessen en Anna Elisabeth Rooijmans. Johanna Maria Driessen overlijdt te Asten op 26-10-1886 en Arnoldus Michiels hertrouwt op 04-06-1890 te Vlierden met Maria van den Boomen, geboren te Vlierden op 18-03-1855 als dochter van Martinus van den Boomen en Margrita van Rooij. In het bevolkingsregister van Asten over 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B123 en over 1890-1900 het nummer B128:

07

Arnoldus Michiels overlijdt te Asten op 28-08-1892 en Maria van den Boomen blijft met het gezin bestaande uit stiefzoon Hendrikus en zonen Johannes en Martinus in het huis wonen. Zoon Johannes overlijdt op 21-09-1892 en zoon Martinus, geboren te Asten op 07-05-1892 trouwt op 17-02-1922 met Helena Maria van Bussel, geboren te Asten op 20-10-1898 als dochter van Willem van Bussel en Johanna van der Loo. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910, 1910- 1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer B124, B126 en B146, waarbij het laatste ook bekend staat als Jan van Havenstraat 18:

08

Stiefzoon Hendrikus Michiels overlijdt te Asten op 11-10-1931 en Maria van den Boomen overlijdt te Asten op 14-05-1935. Daarna en ook over de periode 1930-1938 woont zoon Martinus Michiels met Helena Maria van Bussel en hun gezin in het huis aan de Jan van Havenstraat 18:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-12-1939 de verkoop van goederen door Martinus Michiels:

10

In 1944 slaat het noodlot toe en we lezen op Panoramio1 en bij Deurnewiki:

Op 22 september 1944 lag Ommel in de frontlinie van gevechten tussen Duitse bezetters en Engelse geallieerden. De bewoners vluchtten of probeerden een veilig onderkomen te vinden in en om huis. Zo dachten de families Klaus en Michiels in het Ommels Eindje, de Jan van Havenstraat, in een diepe sloot veilig te zijn. Een granaatinslag maakte in één klap beide gezinnen kapot. Direct vonden acht kinderen de dood, kinderen Thilemania (Thea), Aloijsius (Louis), Henricus (Hendrik) en Martinus (Martien) Michiels enArnoldina (Dina), Leonardus (Leo), Johannes (Jan) en Agnes (Arma) Klaus. Later stierven nog twee kinderen Petronella (Nella) en Maria (Miet) Michiels en moeder van Bussel.
Martinus Hendricus (Driek) Klaus is geboren op het Loon in Liessel en vertrok op 11-09-1929 naar Asten om te gaan werken als dienstknecht en later als bierbrouwersknecht. In Asten leerde hij ook zijn vrouw Petronella (Nel) Verrijt kennen. Ze trouwden op 28-08-1931 te Asten en woonden op Voordeldonk, waar ze zes kinderen kregen. In 1940 verhuisde het gezin naar Ommel, waar nog twee kinderen geboren werden.

Rechtsboven nog een artikel over de gevolgen van de oorlog in Ommel uit de krant Oost-Brabant van 10-10-1944. Linksonder nog een foto van zoon Noud Michiels, geboren te Asten op 08-03-1923, nog voor de oorlog met paard en kar voor de boerderij aan de Jan van Havenstraat 18 en rechtsonder het oorlogsmonument te Ommel met de namen van de Ommelse slachtoffers2:

11 12

In 'De kleine apostel lezen we over dit drama3:

Onder het bidprentje bij het overlijden van Helena Maria van Bussel en zes van haar kinderen:

Martinus Michiels is op 17-01-1972 te Weert overleden. Hieronder een foto uit 2015 van de uit 1875 daterende boerderij, inmiddels gesplitst in de Jan van Havenstraat 32 en Jan van Havenstraat 36 met streetview.

14

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Marcelis Peters Asten 15-12-1665
Ommel huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marcelis Peters Asten 15-12-1665 leijt ledig
1741 Marcelis Peters Asten 15-12-1665 leijt ledig
1746 Marcelis Peters Asten 15-12-1665 weduwe Jan Keijzers
1751 Marcelis Peters Asten 15-12-1665 weduwe Joost Smulders
1756 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704 weduwe Joost Smulders
1761 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704
1766 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704
1771 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704
1776 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704
1781 Jan Martinusse Asten 12-09-1742 Jan Martinusse Asten 12-09-1742
1798 Jan Martinusse Asten 12-09-1742 Jan Martinusse Asten 12-09-1742
1803 Jan Martinusse Asten 12-09-1742 Jan Martinusse Asten 12-09-1742
Kadasternummer B529
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B529 1832 Arnoldus Aarts Asten 22-06-1779
Jan van Havenstraat 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1846 Arnoldus Aarts Asten 22-06-1779 Anna M Martinusse Asten 04-01-1788 28-12-1846
1846-1859 Hendricus Michiels Someren 30-11-1819 Johanna Aarts Asten 08-06-1822
B120 1859-1869 Hendricus Michiels Someren 30-11-1819 Johanna Aarts Asten 08-06-1822 04-06-1867
B124 1869-1879 Arnoldus Michiels Asten 05-10-1854 Christina Aarts Asten 06-12-1825
B123 1879-1890 Arnoldus Michiels Asten 05-10-1854 Johanna Maria Driessen Asten 24-12-1852 26-10-1886
B128 1890-1900 Arnoldus Michiels Asten 05-10-1854 Maria van den Boomen Vlierden 18-03-1855 28-08-1892
B124 1900-1910 Maria van den Boomen Vlierden 18-03-1855 weduwe Arnoldus Michiels
B126 1910-1920 Maria van den Boomen Vlierden 18-03-1855 weduwe Arnoldus Michiels
B146 1920-1930 Maria van den Boomen Vlierden 18-03-1855 weduwe Arnoldus Michiels
18 1930-1938 Martinus Michiels Asten 07-05-1892 Helena Maria van Bussel Asten 20-10-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 december 2022, 11:05:29

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen