logo

Index


Jan van Havenstraat 42

Het cijnsboek van Helmond van eind 15e eeuw en de 16e eeuw toont de bewoning aan, waarin de naam Johannis Gorts naar voren komt:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1498-1589, post 30; folio 3:
Gerardus unus 4 / 3 bus pro duobus partibus toto et Dominius Johannes pro 4 ta liberi 4 Godefridi Johannis Snabben et liber unus Maria Godefridi predicti pro duabus partibus novo Godefridus filius Johannis Snabben et liberi sex Petra filia Henrici Snoecx generis Bruestinus filius Philippi de Rijt et Anthonia eus filia ex parte heredum et hereditate Henrici filij Johannis filij Henrici Heynensoen ex hereditate Henrici Danielis ex Meluen et ex hereditate in Eyckhoff de bonis ten Hoevel de veth ½ den.

Gerard één van de 4 / 3 bus voor de twee delen van een geheel voor de 4e gratis, 4 en Dominicus Johannes en Johannis Snabben en Maria Gorts en een boek voor kinderen van zes en tweederde van de nieuwe, Johannis Gorts, de zoon van Peter, zoon van Henricus Snoecx Bruijstens zoon Philips de Rijt en Anthonia, dochter van de erfgenaam van de nalatenschap van Henrici Heynensoen, de zoon van Johannes Henricus zoon Henrici zoon van Johannis en Daniel Meluen Heynensoen van het landgoed en de erfenis van onroerend goed in de Eyckhoff tien Hoevel van Veth ½ den.

In het rechterlijk archief van Asten van 1614 staat dat Antonia als dochter van Jan Gorts van Otterdijck het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 7 verso; 28-02-1614:
Jan Joost Philips Abens man van Jutta en Antonia, dogter van Jan Goorts. Kinderen en erfgenamen van Jan Goorts van Otterdijck en Elisabeth, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Antonia het woonhuis met de plack waar het huis op staat, ene zijde erfgenamen Gevart Aerts Verschueren, andere zijde erfgenamen Thonis, andere einde op de pael.

Uit het cijnsboek van Helmond maken we op Art Frans Bakermans het huis heeft gekocht:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1621-1643, post 30 folio 5:
Soen Dierick Lamberts Verschout den veth 5 ort.
Andries Martens ende Marten Anthonissen.
Art Frans Bakermans.
Lijnttie weduwe Henrick Jan Peters van Rest. De 3 kijnderen Gort Jans van Otterdijck.
ex domo et orto in Ommel 12 den novo 1 stuffer 14 den.

Aert Frans Bakermans is getrouwd met Heylken Willem Peters en zij maken hun testament op, waaruit blijkt dat zij samen geen kinderen hadden:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 36 verso; 27-12-1656:
Aert Frans Bakermans, te Ommelen Heylken, dogter van Willem Peters, zijn vrouw, testeren. Hij gezond, zij ziek. Indien hij voor zij vrouw komt te sterven gaan al zijn goederen huis en land, haeff ende meubelen, gereet en ongereet, niets uitgezonderd, naar haar om daarmee haar vrije wil te doen. Zij zal echter wel, meteen na zijn dood, aan Joost, zijn broeder ƒ 25,- uitreiken. Hem daarmee exherederende. In het geval dat zij vóór hem komt te overlijden gaan al haar goederen een huys, haeff ende erffve, gereet en ongereet naar haar man, om daarmee te handelen zoals hem goeddunkt. Hij zal echter wel aan Grietgen, haar zuster, uitreiken, de beste rock en het beste lijffken van haar testatrice.

Heylken Willem Peters komt kort daarna te overlijden en Aert Fransen Bakermans hertrouwt te Deurne op 23-09-1657 met Jenneke Seel Faessen. Bij de verpondingen van 1662 is Aert Frans Bakermans nog eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-68 folio 45verso; 1662:
Aert Frans Bakermans, huijs.

Aert Frans Bakermans maakt opnieuw zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 12-01-1663:
Aert Fransen Bakermans, wonende te Ommel man van Jenneke Seel Faessen. Hij testeert. Ingeval hij komt te overlijden voor zijn vrouw, dat dan volgens de costuymen en rechten van deze bank, de goederen door hem, in dit tweede huwelijk, ingebracht zullen worden gedeeld in twee delen, te weten een helft ten behoeve van Jenneke, zijn vrouw, de andere helft gaat naar Wouter, Willem en Lijsken, kinderen van Joost Fransen en Mery Martens, zijn vrouw en, om daarvan te leven, aan Frans natuurlijke zoon van Joost Frans Bakermans zij worden beschouwd als een kinderen.

Het huis wordt door de nazaten van Aert Bakermans verkocht aan Peeter Jan Canters (zie Voormalig huis B401):

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 118; 24-02-1670:
Anthonis Marcelissen Faes als momboir van Jenneke weduwe van Aert Baeckermans, Frans Joosten, Wouter Joosten, Willem Joosten, Aert Jan Martens man van Lijsken Joosten. Zij verkopen aan Peeter Jan Canters een huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes te Ommel 7 lopense. Geweest en gebruikt van en door Aert Baeckermans.

Bij de verpondingen van 1680 staat Goortie Peters als weduwe van Jan Laurenssen (zie Marialaan 20) als bewoner van het huis:

Verpondingen XIV-58 folio 16 verso; 1680:
Weduwe Jan Laurenssen de ouden.

In het cijnsregister van Helmond over de tweede helft van de 17e eeuw komen de eerder genoemde namen voor echter in redelijk willekeurige volgorde:

Cijns Heer van Helmond, Vlierden 1645-1691, post 30.

Solvit Gertruijt 1664-1665

Betaald Gertruijt

Solvit Art 1659 1660

Betaald Art

Solvit Mayken 1659

Betaald Mayken

Peter Jan Canters bij coop van erffgenaemen Art Frans Bakermans de 5.
Weduwe ende 6 kijnderen Peter Jan Canters.
De weduwe ende 4 erffgenaemen Frans voorschreven.
Art Frans Bakermans pro 1½ lopensatis.
Gertruijt dochter Henrick Jan Peters van Rest huijsfrouwe van Peter Jan Canters, solvit 1670.
Lientien weduwe Henrick Jan Peters van Rest pro 1½ lopensaet.
Gort Jans van Otterdijck 12 den novo 1 stuijver 14 den vuijt huijs hoffstadt ende hoff met aengeleghen erffenisse in Ommel.
Resignavit 1602, vide supra Gort Janssen van Otterdijck ex domo et orto cum suis attinentiis 12 den novo.

Voor 1602 geannuleerd, zie hierboven Gort Janssen van Otterdijck 12 nieuwe uit hun huis en tuin, met hun aanhorigheden.

Dochter Elisabeth Petri Canters van Peeter Jan Canters (zie Kennisstraat 5), geboren te Asten op 25-11-1657 trouwt op 01-02-1682 met Johannes Jan (Vrensen) Laurensen, zoon van bovengenoemde Jan Laurenssen de ouden.

Contraxerunt sponsalia Joannes Joannes Vrensen et Elisabetha Petri Canters; testes Ambrosius Joosten et Petrus Henrici Canters. Conjucti sunt matrimonio Joannes Joannes Vrensen et Elisabetha Petri Canters con dispensation in tertio grado; testes Joannes Petri Canters et Franciscus Joannes van Ruth.

In ondertrouw Joannes Joannes Vrensen en Elisabetha Petri Canters; getuigen Ambrosius Joosten en Petrus Henrici Canters. In huwelijkse echt gebonden Joannes Joannes Vrensen en Elisabetha Petri Canters met dispensatie voor derde graads bloedverwantschap; getuigen Joannes Petri Canters en Franciscus Joannes van Ruth.

01

Voordat het huwelijk wordt afgesloten moeten huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 53; 16-01-1682:
Jan, natuurlijke zoon, wijlen Jan Laurenssen, aanstaande bruidegom, geassisteerd met Jan Laurenssen, zijn vader en Lijsbet, dochter wijlen Peter Jan Canters, aanstaande bruid geassisteerd met Jan Peters, te Liessel en Hendrick Jan Canters, te Asten, beiden ooms van Lijsbet. Zij maken huwelijksvoorwaarden. De vader van Jan brengt in een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Gerit Jansen en Jan Haldermans, beiden nomen unitatis als erfgenamen van wijlen Joost Laurenssen; een hoge kar of vijf patacons; een melkkoe; een bed met toebehoren; een pot boter; drie mouwer rogge; een mouwer boekweit. De bruid brengt in een erffbrieff, ten laste van Gerit Jansen en Jan Haldermans; een kar of vier rijksdaalders; een koe; een bed; een koperen ketel; drie mouwer rogge.
Bij overlijden van een der partners, zonder kinderen na te laten, blijven de goederen aan de zijde van waar ze gekomen zijn. Indien de bruid sterft voor de man, zonder kinderen na te laten, dan zal de bruidegom ontvangen uit de goederen van de overledene ƒ 300,-. Doch niet eerder dan na de dood van Geertruy weduwe Peter Jan Canters. Indien de bruidegom sterft voor de bruid, zonder kinderen na te laten, dan zal deze ƒ 400,- ontvangen. Doch niet eerder dan na de dood van Jan Laurenssen en Gortie Peters, zijn vrouw. Er is nog een testament, opgemaakt te Helmont de dato 23-03-1676 door Jan Laurenssen en Gortie Peters.

Het gezin van Elisabeth Petri Canters en Johannes Jan (Vrensen) Laurensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten 19-07-1683 Asten 07-07-1709
Anna Joannis Willems
Asten 13-06-1710

Kort daarna wordt de erfenis van Peeter Jan Canters verdeeld en wordt Johannes Jan (Vrensen) Laurensen eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 7 verso; 13-04-1685:
Jan Peeter Canters, Jan Jan Laurensen getrouwd met Elisabet, dochter Peeter Jan Canters, Hendrick Peeter Bollen getrouwd met Handerske, dochter Peeter Canters, Antony Peeter Jan Canters, Hendrick Jan Canters en Johan Peeter Wilbordts als momboiren over Joostie Peeter Jan Canters. Kinderen en erven van wijlen Peeter Jan Canters en Geertruyt Hendrick van Rest. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan Peeter Canters het nieuwe huis, schop en half aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde Jan Jan Vreynsen, andere zijde Jan Antonis, ene einde de straat, andere einde Joost Hendricx van Heughten; de voorste helft van neffens den Bochtwegh geheel 7½ lopense; land den achtersten Venacker 1 lopense; land den Heyacker bij Jan Goorts 2 lopense; groes het Goor 1½ lopense; groes het Campken aan den Bosserdijck 1 lopense; de helft van het weiveld in de Ossencampen geheel 4 lopense; de helft van den hoogen Dries 5 copse. Belast met ƒ 84,- aan Jan Peeters van Rest, 4 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius, 8 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten.
2e lot krijgt Jan Jan Laurensen het oude huis of schuur met de helft van het aangelag te Ommel, ene zijde de wederdelers, andere zijde Joost Hendricx van Heughten, ene einde de straat; land, de achterste helft van den Bochtwegh geheel 7½ lopense; land de voorste Venacker 1 lopense; land aen den Halsacker 2 lopense; groes het Eeuwselken 1½ lopense; de helft van den hoogen Dries geheel 5 copse; de helft van het weiveld in de Ossencampen geheel 4 lopense. Belast met 4 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten.
3e lot krijgen Hendrick Peeter Bollen en Antony Peeter Jan Canters ƒ 150,- ten laste van Marten Jan Antonis Hermens volgens drie brieven; ƒ 75,- ten laste van de kinderen Freyns Meeussen de dato
22-04-1619; ƒ 100,- ten laste van Jan Frans Coolen de dato 07-01-1650; ƒ 140,- ten laste van de erven Jan Michiels de dato 17-02-1645; ƒ 150,- ten laste van Flips Geerits de dato 09-04-1648; ƒ 100,- ten laste van de kinderen Goort Geef Slegers de dato 30-09-1639; ƒ 100,- ten laste van de erven Joost Vreynssen de dato 07-01-1650; ƒ 500,- ten laste van Jan Fransen Verrijt de dato 16-11-1651 in twee brieven; ƒ 100,- ten laste van de kinderen Jan Vreynsen de dato 31-03-1656.
4e lot krijgt Joost Peeter Jan Canters huis, hof, hofstad, land en groes aent Ommelsbroeck 8 lopense voor deze geweest van Peeter Jansen den Cuyper. Inclusief de lasten, pachten, cijnsen etcetera; groes in den Bocht 2 lopense; ƒ 250,- ten laste van het Corpus van Asten de dato 01-06-1646; ƒ 50,- ten laste van Gijsbert Willems en de erven Bruystens; ƒ 100,- ten laste van Hendrick Peeter Bollen en Antony Peeter Canters te lossen zonder intrest, Pasen 1686. Naschrift: De turfvelden zullen half / half gedeeld worden door Jan Jan Vreynssen en Jan Peeter Canters.

Elisabeth Petri Canters is op 30-11-1686 als Lyske Jan Vrensen overleden en bij de verpondingen van 1709 wordt Johannes Jan (Vrensen) Laurensen nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 25; 1709:
Jan Laurenssen.

Zijn zoon Peter is geboren op 19-07-1683 en op 07-07-1709 te Asten getrouwd met Anna Joannis Willems, geboren te Asten op 27-02-1685 als dochter van Johannes Willems en Johanna. Hij overlijdt kort na de geboorte van zijn zoon Johannes op 13-06-1710 en Anna Joannis Willems hertrouwt met Steven Anthonis. Bij de verpondingen van 1713 zien we Johannes Jan (Vrensen) Laurensen als eigenaar en Steven Anthonis als bewoner:

Verpondingen XIV-60 folio 34; 1713:
Jan Peters.
Jan Laureijnssen, gebruiker Steven Antonis.
Nog van Jan Laurensen ƒ 32. In de bede ƒ 5-1-0.

In de hoofdgeldlijsten van 1717 en 1721 worden Steven Anthonis en Johannes Jan (Vrensen) Laurensen als schoonvader van zijn vrouw als bewoners genoemd:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Steven Antonis, Anna de vrouw, Jan Vrijnse de vader, Caat de meijt
Jan, Peeter en Hendrien.

Hoofdgeld XVIII-23; 01-10-1721:
Steven Anthonis, Anneke de vrouw
Jan, Peter en Hendrien.

Johannes Jan (Vrensen) Laurensen is rond 1720 te Asten overleden. Steven Anthonis de Laure is op 01-02-1686 te Asten geboren als zoon van Antonius Stephani en Helena Hendrix. Hij is op 21-12-1712 te Asten getrouwd met Anna Joannis Willems, weduwe van Peeter Janssen Vreijnse.

Juncti sunt matrimonio Stephanus Antonij Stevens et Anna Jan Willems cum dispensation in tertio grado affinitatis; testos Wilhelmus van de Cruijs et Arnoldus Tho Poel.

In huwelijkse echt gebonden Stephanus Antonij Stevens en Anna Jan Willems met dispensatie voor derde graads bloedverwantschap; getuigen Wilhelmus van de Cruijs en Arnoldus Tho Poel.

02

De gezinnen van Anna Joannis Willems met Peter Jansen Vreijnse en Steven Anthonis de Laure:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 13-04-1710 Deurne 26-11-1741
Jenneke Peter Eijmerts
Deurne 28-10-1781
2 Petrus Asten 11-10-1713
3 Henrica Asten 27-08-1715 Asten 31-08-1754
Jan Tijs Kuijpers

* kind uit het eerste huwelijk

Bij de verpondingen van 1737 is zoon Jan Peeters Laurenssen de eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-61 folio 68 verso; 1737:
Jan Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bedeƒ 5-1-0.

Jan Peter Laureijnssen verkoopt het huis aan Jan Peter Maas:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 195 verso; 23-11-1750:
Jan Peters, wonende te Deurne, verkoopt aan Jan Peter Maas een huis, hof en aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde Jan Goort Loomans, andere zijde het straatje, andere einde Marten van de Loverbosch.

Uit de cijnslijsten blijkt de hiervoor beschreven bewoningsgeschiedenis tot 1750:

Cijns Heer van Helmond, Vlierden 1690-1783, post 30:
Jan Peter Maas bij coop 1750.
Jan Peter Vreijnssen soon.
Jan Jan Vreijnssen weduwe ende 1 kijnt van Lijske.
Peter Jan Canters.
Voor 3 lopens voor 1 stuijver 4 den Ende.
Uijt huijs hoffstadt ende hoff met aengeleghen erffenisse tot Ommel.

Johannes Peter Maas is geboren te Someren op 10-02-1718 als zoon van Petrus Maes en Anna Antonius Wijnen. Hij is op 18-01-1750 te Asten getrouwd met Margareta Arnoldi Verhees, geboren te Asten op 21-09-1726 als dochter van Arnoldus Hendricks en Maria Aerts (zie Ommelse Bos 11 en 13):

03

Het gezin van Johannes Peter Maas en Margareta Arnoldi Verhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 28-03-1750 Mierlo 10-02-1793
Elisabeth van de Meulenhoff
Mierlo 16-06-1803
2 Anna Asten 30-09-1752
3 Petronilla Asten 22-01-1755
4 Arnoldus Asten 09-10-1757
5 Henrica Asten 28-09-1760 Ongehuwd Asten 29-10-1779
6 Johanna Maria Asten 21-11-1763 Kind Asten ±1763
7 Johanna Maria Asten 01-03-1765 Asten 12-07-1789
Gerrit Janse van den Eynden
Asten 11-05-1816 zie Stegen 50
8 Johannes Asten 25-01-1768 Asten 15-02-1795
Hendrien Peter Roymans
Asten 07-05-1823 zie Jan van Havenstraat 38
9 Maria Asten 25-06-1769 Kind Asten 11-10-1779

Johannes Peter Maas is te Asten op 07-10-1779 overleden en Margareta Arnoldi Verhees is te Asten op 13-10-1779 overleden. Enkele jaren later worden de onroerende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 248; 03-01-1789:
Dirk van Helmond en Francis Roymans, als voogden over Jennemaria en Jan, onmondige kinderen van Jan Maas en Margareta Verhees, beiden overleden. Anna en Petronella Jan Maas, Peter Jan Maas, wonende te Mierlo. Zij verkopen aan Mattijs Dirk Wilbers een huis, hof en aangelag, stal en schuur te Ommel 2 lopense.

De bewoningsgeschiedenis van 1736 tot 1803 staat in onderstaande tabel samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 31 Ommel Bewoners nummer 31 Ommel
1736 Jan Peters Steven Antonis
1741 Jan Peters Hendrik Goris
1746 Jan Peters kinderen Hendrik Goris
1751 Jan Maas Jan Maas
1756 Jan Maas Jan Maas
1761 Jan Maas Jan Maas
1766 Jan Maas Jan Maas
1771 Jan Maas Jan Maas
1776 Jan Maas Jan Maas en Aalbert Roijmans
1781 kinderen Jan Maas Wilbert en Hendrik Vlemminx
1798 Matthijs Dirk Wilbers Matthijs Dirk Wilbers
1803 Matthijs Dirk Wilbers Matthijs Dirk Wilbers

In de verpondingen van 1810 wordt Mathijs Dirk Wilbers als eigenaar genoemd en waren de kinderen tot voor het transport de bewoners:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 69; 1810:
Mattijs Dirk Jan Wilbers bij transport 30-01-1789.
Pieter, Petronella, Anna, Jennemaria en Jan kinderen.
Jan Maas, nummer 31 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Mathijs Dirk Wilbers eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B537:
Huis en erf, groot 03 roede 52 el, Ommelsche horstje, klassen 9.
Eigenaar: Mathijs Dirk Wilbers.

04

Hierboven de kadasterkaart met het huis op het Ommels endje en hieronder de kadastergegevens behorende bij het huis:

05

Mathijs Dirk Wilbers is geboren te Asten op 24-05-1759 als zoon van Theodorus Joannis Wilbers en Francisca Matthiae Slaats (zie Voormalig huis A214) en op 20-01-1788 te Asten getrouwd met Johanna Maria Godefridi Kanters, geboren te Asten op 15-12-1755 als dochter van Godefridus Kanters en Martina Joannis van Dyck (zie Busselseweg 7):

06

Het gezin van Mathijs Dirk Wilbers en Johanna Maria Godefridi Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten 03-01-1789 Kind Asten 06-01-1789
2 Maria Asten 21-01-1790 Asten 02-02-1816
Francis van Heugten
Nederweert 20-12-1828 zie ook Diesdonkerweg 15
3 Godefridus Asten 09-03-1792 Kind Asten ±1792
4 Martinus Asten 30-07-1793 Kind Asten ±1793
5 Theodorus Asten 13-09-1794 Ongehuwd Meijel 04-11-1831
6 Martina Asten 24-05-1796 Kind Asten ±1796
7 Martina Asten 04-09-1797 Kind Asten ±1797

Jennemaria Goort Kanters is op 16-12-1818 te Asten overleden en Mathijs Dirk Wilbers is te Asten op 01-03-1831 overleden, waarbij buurman Francis van Bussel aangifte doet. Aangezien alle kinderen jong zijn overleden, is het huis verkocht:

Notarieel Archief 64-17 en 20 Asten; 16-12-1829:
Mathijs Dirk Wilbers, Dirk Mathijs Wilbers, dienstknecht te Meijel, Francis van Heugten, wonende te Nederweert als vader en voogt over zijn 5 kinderen Wilhelmus Mathijs, Johanna Maria, Egidius, Catharina en Martinus verwekt bij wijlen Maria Wilbers, Hendrik Dirk Wilbers, zij verkopen huis, schuur, stal, hof en aangelag gelegen te Ommel. Groot 66 roede 65 el, ene zijde Jan Loomans, andere zijde straatje.

Op basis van de huizingnummer is de meest waarschijnlijke koper Wilbert van Helmond, geboren te Asten op 01-03-1802 als zoon van Jan Hendrik van Helmond en Henrica Zeegers (zie Voormalig huis B524). Hij is op 28-01-1837 te Asten getrouwd met Wilhelmina Engelen, geboren te Someren op 08-04-1807 als dochter van Willem Lambert Engelen en Joanna van Otterdijk. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B124, later gewijzigd in B128:

07

Wilhelmina Engelen overlijdt op 30-05-1862 te Asten en Wilbert van Helmond overlijdt twee jaar later te Asten op 30-05-1864. Het huis wordt overgenomen door hun zoon Willem van Helmond, geboren te Asten op 24-10-1840 en op 17-02-1868 te Asten getrouwd met Petronella Jacobs, geboren te Vlierden op 14-05-1843 als dochter van Antonie Jacobs en Francina van Lanen. Petronella Jacobs komt te Asten op 29-02-1872 te overlijden en Willem van Helmond hertrouwt op 29-01-1876 te Deurne met Anna Maria Aldenzee, geboren te Vlierden op 11-02-1841 als dochter van Jan Aldenzee en Catharina van den Boomen.

Anna Maria Aldenzee overlijdt op 09-07-1883 te Asten (zie het bidprentje hieronder) en Willem van Helmond woont met zijn kinderen in het huis tot zijn vertrek op 01-04-1897 naar het Patersklooster te Deurne, waar hij op 08-11-1900 overlijdt. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-02-1896 staat zijn boerderij als te koop of te huur.

08

Het huizingnummer van het huis verandert van B127 over de periode 1879-1890 naar B132 over de periode 1890-1900. In het huis komt wonen, Godefridus van Dijk, geboren te Asten op 14-06-1840 als zoon van Arnoldus van Dijck en Petronella Verrijt en weduwnaar van Helena Dielissen. Hij is getrouwd op 17-02-1873 te Asten met Helena Dielissen, geboren op 06-04-1836 te Asten als dochter van Jelis Dielissen en Maria van Bussel en op 05-08-1891 te Asten overleden:

09 10

Godefridus van Dijck is op 08-01-1905 te Asten overleden en dochter Maria van Dijck, geboren te Asten op 16-11-1882 komt in het huis wonen. Zij is getrouwd op 02-02-1912 te Asten met Adrianus Bots, geboren te Asten op 18-10-1875 als zoon van Jan Bots en Helena Maria van Loon. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 heeft het huis huizingnummer B131 en over de periode 1920-1930 nummer B151 en ook wel bekend staand als Jan van Havenstraat 22:

11

Ook over de periode 1930-1938 wonen Adrianus Bots en Maria van Dijck met hun gezin in het huis aan de Jan van Havenstraat 22:

12

Maria van Dijck is op 25-06-1933 te Helmond overleden en Adrianus Bots is op 13-07-1935 te Asten overleden. Broer Theodorus van Dijck, geboren te Asten op 29-07-1875, ontfermt zich over zijn twee nichten en wordt hoofd van het huis.

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Adrianus Bots en een ansichtkaart van Ommel:

13 14

Theodorus van Dijck is op 09-07-1942 te Asten overleden en zijn nicht Helena (Leen) Bots, geboren te Asten op 06-08-1917, woont daarna in het huis. Zij is te Asten op 11-02-1941 getrouwd met Henricus Wilhelmus (Harrie) Kersten, geboren op 22-09-1911 te Balgoij als zoon van Theodorus Kersten en Elisabeth Petronella Willems en broer van Johannes Hendrikus Kersten (zie Voormalig huis B780). Onder een artikel uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-06-1942 met daarin de geboorte van zoon Theodorus van het echtpaar Henricus (Harrie) Kersten en Helena (Leen) Bots:

15

Door de stichting wederopbouwboerderij is de boerderij op basis van een tekening van 13-07-1951 van architect B. Clement1 heropgebouwd.

Links een foto van Harrie Kersten (geheel links met baldakijn) en rechts een foto van Leen Bots:

16 17

Henricus Wilhelmus (Harrie) Kersten is op 20-01-1991 te Asten overleden en Helena (Leen) Bots is op 19-07-2007 te Asten overleden en hieronder hun bidprentjes:

18 19

Ongeveer op de plaats van het huis staat deze boerderij op de huidige Jan van Havenstraat 42 nog steeds bewoond door de familie Kersten. Hieronder een afbeelding met streetview in 2010:

20

21

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1589 Jan Goorts van Otterdijck ±1550 Jan Goorts van Otterdijck ±1550
1614 Antonia Jan Goorts ±1580 Antonia Jan Goorts ±1580
1630 Aert Frans Bakermans ±1600 Aert Frans Bakermans ±1600
1670 Peeter Jan Canters Asten ±1634 Peeter Jan Canters Asten ±1634
1685 Jan Laurenssen ±1650 Jan Laurenssen ±1650
1710 Peter Jan Laurenssen Asten 19-07-1683 Peter Jan Laurenssen Asten 19-07-1683
1713 Stephanus Anthonis Asten 01-02-1686 Stephanus Anthonis Asten 01-02-1686
Ommel huis 31
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Peters Asten 13-04-1710 Steven Antonis Asten 01-02-1686
1741 Jan Peters Asten 13-04-1710 Hendrik Goris Liessel ±1685
1746 Jan Peters Asten 13-04-1710 kinderen Hendrik Goris Asten 25-02-1724
1751 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas Someren 10-02-1718
1756 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas Someren 10-02-1718
1761 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas Someren 10-02-1718
1766 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas Someren 10-02-1718
1771 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas Someren 10-02-1718
1776 Jan Maas Someren 10-02-1718 Jan Maas en Aalbert Roijmans Someren 10-02-1718
1781 kinderen Jan Maas Asten 28-03-1750 Wilbert en Hendrik Vlemminx Lierop 01-03-1736
1798 Matthijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759 Matthijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759
1803 Matthijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759 Matthijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759
Kadasternummer B537
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B537 1832 Wilbert van Helmond Asten 01-03-1802
Jan van Havenstraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1813-1818 Mathijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759 Jennemaria Canters Asten 15-12-1755 16-12-1818
1818-1831 Mathijs Dirk Wilbers Asten 24-05-1759 met kinderen 01-03-1831
1831-1859 Wilbert van Helmond Asten 01-03-1802 Wilhelmina Engelen Someren 08-04-1807
B124 1859-1864 Wilbert van Helmond Asten 01-03-1802 Wilhelmina Engelen Someren 08-04-1807 30-05-1864
B128 1864-1869 Willem van Helmond Asten 24-10-1840 Petronella Jacobs Vlierden 14-05-1843 29-02-1872
B128 1869-1879 Willem van Helmond Asten 24-10-1840 Anna Maria Aldenzee Vlierden 11-02-1841
B127 1879-1890 Willem van Helmond Asten 24-10-1840 Anna Maria Aldenzee Vlierden 11-02-1841 09-07-1883
B132 1890-1897 Willem van Helmond Asten 24-10-1840 met kinderen 08-11-1900
B132 1897-1900 Godefridus van Dijk Asten 14-06-1840 met kinderen
B128 1900-1910 Godefridus van Dijk Asten 14-06-1840 met kinderen 08-01-1905
B131 1910-1920 Adrianus Bots Asten 18-10-1875 Maria van Dijk Asten 16-11-1882
B151 1920-1930 Adrianus Bots Asten 18-10-1875 Maria van Dijk Asten 16-11-1882
22 1930-1935 Adrianus Bots Asten 18-10-1875 Maria van Dijk Asten 16-11-1882 13-07-1935
22 1935-1938 Theodorus van Dijck Asten 29-07-1875 met nichten
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/409)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 november 2022, 14:45:57

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen