logo

De Vonder Homepagina


Jan van Havenstraat 50

Hendrick Willem Horckmans wordt eigenaar van een huis te Ommel:

Archief Helmond R3822 akte 185; 24-09-1612:
Hendrick Cornelis van den Eijnde, man van Margrieta verkoopt aan Hendrick Willem Horickmans, een huijs en erfenis te Ommel, ene zijde Jan Thoenis Gerits en Aert van den Cruijs, andere zijde de erfgenamen Anthonis Hendrick Canters. Belast 1½ gulden aan de kerk van Deurne.

Hendrick Willem Horckmans is geboren rond 1570 en rond 1600 getrouwd met Sophia en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Sterksel ±1602
2 Simon Sterksel ±1604 Priester te Lierop *
3 Hendrick Sterksel ±1606 Heeze 18-11-1657
Helena Peeters
4 Jacobus Sterksel ±1608
5 Cornelis Sterksel ±1610 Asten 21-01-1652
Josina Michiel van de Cruys
Asten 28-08-1672
6 Maria Sterksel ±1612 ±1640
Adriaen Happen
Asten 20-08-1680

*  schrijft zich op 10-12-1627 in aan de universiteit van Leuven (B)

Henrick Horckmans geeft geld aan zijn studerende zoon:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 91; 02-06-1629:
Henrick Willem Horckmans transporteert aan Symon Horckmans, zijn zoon, tegenwordich Philisophien studerende binnen der vermaerder universitel van Louven en ten behoeve van zijn studie ƒ 63,-. Deze kwamen hem nog toe van de erfgenamen wijlen Henrick Niclaes Baeckermans te Someren.

Hendrick Willem Horckmans is rond 1645 overleden en zijn zoon Cornelis koopt het huis op:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 7 verso; 08-01-1654:
Reynier Jansen, wonende te Leende, verkoopt aan Cornelis Horckmans zijn deel in huis, hof, hofstad en land te Ommel. Gekomen van Hendrick Horckmans, vader van de koper.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 63; 15-01-1657:
Jacob Jan Zijnen, wonende te Leende, verkoopt aan Cornelis Horckmans zijn deel in de goederen van zijn grootvader Hendrick Horckmans gelegen te Ommel. Het betreft ⅓e deel in ¼e part.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 92; 27-01-1659:
Jan Jan Reynen verkoopt aan Cornelis Horkmans zijn deel in de goederen hem aangekomen van wijlen Hendrick Horckmans, zijn grootvader, te weten in huis, land, groes.

Zoon Cornelis Horckmans is geboren te Sterksel rond 1610 en op 20-01-1652 te Asten getrouwd met Josina Michiel Jacobs van de Cruys, geboren te Asten rond 1622 als dochter van Michiel Jacobs van de Cruys en Yken Canters (zie Jan van Havenstraat 1). Het gezin van Cornelis Horckmans en Josina Michiel Jacobs van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Sophia Asten ±1652 Asten 21-10-1674
Frans Jan Hoefnagels
Asten 24-08-1721 zie ook Voormalig huis B511 en B512
2 Maria Asten 11-12-1657
3 Hendrick Asten 14-02-1662 Pastoor Leende 21-06-1723 *
4 Catharina Asten 31-08-1669 Kind Asten ±1669
5 Catharina Asten 28-12-1670 Leende 10-12-1695
Bastiaen Verhoeven
Eindhoven 06-08-1705
Hendrick Verberne
Eindhoven 05-12-1719

*  Hendrick Horckmans, geboren te Asten op 14-02-1662, studeerde aan het gymnasium in Roermond1 en na 1678 in Leuven (B). Hij was van 1689 tot 1694 kapelaan te Asten (zie Kapelaans te Asten) en daarna van 1694 tot 1723 pastoor van Leende, zoals gemeld in het Katholyk Meyerysch Memorieboek van 18192:

Hendricus Hurckmans is op 21-06-1723 te Leende overleden en rechts zijn doodakte.

In de nacht tussen een en twee uur stierf de zeereerwaarde heer Hendricus Hurckmans, pastoor van onze gemeenschap.

Na zijn overlijden worden volgens zijn testament zijn onroerende goederen in Asten verdeeld, waaronder een huisje (zie Marialaan 20): 

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 17 verso; 03-04-1724:
Francis van de Cruys en Wilhelmus Frojen, als executeuren testamentair van wijlen Hendrick Horckmans, te Leende de dato 30-04-1723,verkopen:
Aan Frans Jan Vriens een huis, hof, schuur, schop te Ommel 7 copse, ene zijde de weduwe Jan Peter Kanters, andere zijde Jasper Hendrix, ene einde de straat, andere zijde een akker. Verponding ƒ 1-6-11 per jaar. Koopsom ƒ 69,-. Land aant aangelag 7 copse naast Jasper Hendrix en de weduwe Jan Peter Kanters. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 30,-.
Aan Hendrik Frans Hoefnagels land de Grootenacker de helft van 5 1⁄2 lopense in gebruik bij Peeter Dircx naast de erven Peeter Rijnders en de andere helft van de Grootenacker. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 46,-.
Aan Goort Kanters land de Grootenacker de helft van 5 1⁄2 lopense in gebruik bij Peter Nelis naast Wilbert Peter Rijnders en de andere helft van de Grootenacker. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 50,-.
Aan Jan Peter Loomans groes het Swartbroeck 4 1⁄2 lopense naast Dirck Flips Timmermans en Goort Kanters en het gewezen convent van Ommel. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 48,-.
Aan Jan Goort Loomans groes het Kempke 3 copse naast de weduwe Jan Fransse van de Loverbos en Jasper Hendrix. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 21,-.
Aan Jan Frans Hoefnagels groes de agterste Dries 2 lopense naast Wilbert Peter Peeters en de mistweg. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 11,-.
Aan Francis Peeter van de Vorst groes het Mortelke 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Teunis Josephs en de erven Albert Peters. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Koopsom ƒ 48,-.

Hieronder de doodakte van Hendrick Horckmans:

Junij 1723, 21; Juter primam et secundam nocturnam obijt amplissimus dominus Hendricus Hurckmans huius communitatus pastor

21 juni 1723; Op de eerste en tweede nacht stierf de voorname heer Hendricus Hurckmans, pastoor van deze gemeenschap

Volgens de verpondingen van 1662 en 1680 zijn de erven Hendrick Willem Horckmans nog steeds eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 45 verso:
Erven Hendrick Hoorickman, huijs.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 16 verso:
Hendrick Horckmans, gebruiker Jan Goorts, 13-3-3-5-0.

Cornelis Horckmans is op 28-08-1672 te Asten overleden en Josina Michiel Jacobs van de Cruys is als Judoca Cornelis Horckmans op 20-01-1678 te Asten overleden en hieronder hun doodakten:

Er worden voogden aangesteld over de onmondige kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 258; 09-02-1678:
Hendrick Horckmans, wonende buiten Asten, en Antony van de Cruys zijn beëdigd als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Horckmans en Joostie van de Cruys, zijn vrouw.

In 1682 wordt de erfenis van Hendrick Willem Horckmans verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 133 verso; 26-09-1682:
Dirck Hendrick Horckmans, Simon Hendrick Horckmans mede voor Anneke, dogter van Hendrick Horckmans, Preyntie, dogter van Hendrick Horckmans en Jacob Hendrick Horckmans. Allen meerderjarige kinderen en erven van Hendrick Horckmans. Adriaen Happen gehuwd geweest met Mayke Hendrick Horckmans den ouden en weduwe van Jan Peeters Hoofmeester van Heugten deze mede voor Jan, zijn zoon. Ieronimus Jansen Hoofmeester, Antonis Willem Roymans man van Fyke, dogter van Jan Hoofmeester, Geerit Jan Hoofmeester, Frans Hoefnagels man van Fyke Horckmans, Frans Hoefnagels en Jacob van de Cruys als wettige momboiren over Hendrick en Catharina onmondige kinderen van Cornelis Horckmans en Joostie van de Cruys. Zij allen verdelen de nagelaten goederen van wijlen Hendrick Horckmans.
1e lot krijgen Dirck, Simon, Anneke, Fyke, Perijntie, Jacob, Adriaen, Ironimus, Antonis en Geerit: de schuur en den akker waarop de schuur staat met de schop en het klein huiske te Ommel 3 lopense, ene zijde en einde Thomas Canters en anderen, andere zijde Jacob van de Cruys en anderen, andere einde de straat; den hoogen dries en het land daaraan 4 lopense naast Joost Hendricx van Heughten; de helft van een akker geheel 11 lopense naast Jenneke van Ruth; de helft van een akker en groes geheel 6 lopense naast Meester Antony Canters; de helft, naast de kinderen Aert Jan Aelberts van een groesveld geheel 3 lopense; groes, de voorste helft, van het Eeuwsel te delen tot het eyndgat toe naast Meester Antony Canters; de helft, de zijde van Isbout Conincx, van den Bocht geheel 6 lopense; de helft, naast Joachim Willems, van een groesveld int Swartbroeckgeheel 6 lopense. Belast met 6 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius.
2e lot krijgen Frans Hoefnagels en de twee onmondige kinderen, het oud huis met den dries naast den Hoogendries tot de groten eik naast de kinderen Aert Jan Aelberts, ene en andere zijde de wederdelers, ene einde de straat, andere einde de gemeente; de helft, naast Peeter Reynders, van een akker te Ommel geheel 11 lopense; de helft, naast Hendrick Jan Canters, van den Bocht geheel 3 lopense; de achterste helft, naast de Capellendijck, van het Eeuwsel geheel 6 lopense; groes, de helft naast Hendrick Jan Canters, van den Bocht geheel 6 lopense; een dries, naast het Convent van Ommel 3 copse; groes, de helft naast het Convent van Ommel int Swartbroeck. Belast met 2 stuiver 8 penningen per jaar aan de Heer van Helmont; 15 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten.

Frans Hoefnagels is geboren te Asten op 04-04-1653 als zoon van Johannes Godefridus Wouter Hoefnaegels en Angela Jansen Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is sinds zijn huwelijk op 21-10-1674 te Asten man van dochter Sophia Horckmans, geboren te Asten rond 1652 (zie ook Voormalig huis B511 en B512) en erft het huis:

Contraxerunt sponsalia Francis Hoefnagels et Judoca Horckmans; matrimonio 21 coram Judocus et Thomas Hoefnagels.

Ondertrouwcontract Francis Hoefnagels en Judoca Horckmans; huwelijk op 21 voor Judocus en Thomas Hoefnagels.
Het gezin van Sophia Cornelis Horckmans en Frans Jan Goort Hoefnagels:
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelia Asten 04-05-1676 Asten 29-01-1702
Mathijs Francisci van de Cruys
Asten 14-11-1740 zie Emmastraat 23
2 Henricus Asten 29-01-1679 Asten 04-08-1712
Handerske Willem Flipsen
Asten 27-10-1747 zie Voormalig huis B511 en B512
3 Godefridus Asten 25-10-1681 Kind Asten ±1681
4 Judoca Asten 24-02-1683 Asten 01-06-1710
Johannes Doensen
Asten 22-01-1767 zie Voormalig huis G582
5 Johanna Maria Asten 13-10-1686 Asten 26-01-1711
Hendrik Kievits
Deurne 13-12-1739
Dirk Peters van den Bloemen
Asten 20-01-1742
Adriaan van Creyl
Asten ±1751 zie ook Voormalig huis B511 en B512
6 Michael Asten 19-04-1690 Kind Asten ±1690
7 Aldegonda Asten 14-11-1691 Eindhoven 02-05-1733
Hendrik Konings
Eindhoven ±1740
8 Johannes Asten 12-03-1695 Kind Asten ±1695

Zij woonden elders in Ommel (zie Voormalig huis B511 en B512) en het huis werd aan derden verhuurd. Sophia Cornelis Horckmans is op 24-08-1721 te Asten overleden en Frans Jan Goort Hoefnagels is op 15-11-1721 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1709 is het huis nog in handen van de familie Horckmans en waarschijnlijk betreft het hier Hendrick Horckmans de pastoor:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 25 verso:
De heer Horckmans Biemans, gebruiker Aert van A, 3-3-3-5-0.

Op basis van onderstaande archiefstukken maken we op dat het huis waarschijnlijk bewoond werd door Arnoldus Janssen Kerckhof:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 71; 16-04-1714:
De Heer Hendrik Hurckmans, te Leende, aanlegger contra Aert Kerkhof, gedaagde. 

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 37; 16-06-1714:
Aert Kerckhoffs verklaart zich in te zetten om tot betaling te komen van de lands- en de gemeentelasten over de jaren 1710, 1711, 1712 en 1713 op de goederen van de Heer Hurckmans, te Ommel en bij hem, comparant, als huurder in bewoning en gebruik geweest. Mede compareerde Mechel Joost Verberne, weduwe Jan van de Kerckhoff, te Someren en Perijn Jansse de Groot weduwe Willem Verberne. Zij stellen zich borg.

Het gezin van Arnoldus Janssen Kerckhof en Maria Willems Jacobs is elders beschreven (zie Stegen 72) en na het overlijden van Arnoldus Janssen Kerckhof te Asten op 23-12-1719 verhuist Maria Willems Jacobs daar naar toe.

Volgens de verpondingen van 1713 is het huis via de weduwe van Antony Jan Canters in bewoning gekomen van Jasper Hendricks:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 34:
Jasper Hendericx.
De weduwe Antonij Jan Canters, gebruiker Jasper Hendrickx.
2 lopense af en aan een ander van sijn post.
13-01-1736 van Jan Frans Keijsers en Jasper Hendricx van Hendrick Horickmans. In de bede ƒ 1-14-5.

Jasper Hendrix (Biemans) is geboren rond 1670 en op 29-01-1696 te Asten getrouwd met Jenneke Antonis Canters, geboren te Asten op 25-02-1673 als dochter van Antony Jan Canters en Aleke Thonis Verrijt (zie Jan van Havenstraat 38):

02

Het gezin van Jasper Hendrix en Jenneke Antonis Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 17-10-1697 Kind Asten ±1697
2 Maria Asten 27-12-1698 Kind Asten ±1698
3 Henricus Asten 17-08-1701 Ongehuwd Asten 21-01-1741
4 Antonius Asten 13-10-1703 Asten 25-11-1731
Margarita Jacobs van Heugten
Asten 10-02-1763 zie Voormalig huis E393
5 Maria Asten 05-02-1707 Religieuze Antwerpen *
6 Henrica Asten 14-10-1709 Asten 30-10-1736
Peter Jan Smits
Asten 23-08-1794
7 Adrianus Asten 01-07-1712 Kind Asten ±1712
8 Johannes Asten 15-02-1717 Kind Asten ±1717

*  ook is het mogelijk dat zij getrouwd was (is geweest) met Martinus Timmermans op basis van onderstaand archiefstuk over hun zoon Antonius, geboren te Asten op 17-04-1738

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 213; 05-04-1773:
Martinus Timmermans, te Roermond en Maria Jasper Bouman, te Asten verklaren te consenteren dat hun zoon, Antoni Martinus Timmermans, te Rotterdam zal trouwen met Maria Hendriks, geboren te Diedam.

Aleke Thonis Verrijt, de schoonmoeder van Jasper Hendricks, verkoopt namens haar dochter Jenneke land:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 104 verso 24-06-1706:
Jasper Hendricx man van Jenneke, dogter van Antonis Jan Canters en mede namens Aleke weduwe van Antonis Jan Canters. Zij verkopen aan Frans Jacobs land aan de Boeschot 3½ copse, ene en andere zijde Nicolaes van Ruth, ene einde de gemeente, andere einde Jan Hendricx. Verponding 5 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 13,-.

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 staat het gezin genoemd:

Hoofdgeld 1717 XVIII-19; 05-03-1717:
Jasper Hendrix, Jenneke de vrouw, Tonij, Marij, Hendrick en Jan.

Jasper Hendricks heeft vorstschade geleden:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 167 verso; 21-07-1729:
Schepenen van Asten verklaren dat voor ons zijn verschenen Dierck Meulendijckx en Jacob Geradt Claassen van Neerven, schepenen van Vlierden, die ter instantie van de regenten van Asten verzocht zijn, om een opgave te doen van de boekweit die 's nachts, tussen de 17e, 18e en 19e juli 1729, te velde bevroren is: Jasper Hendrix 3 lopense. 

Jasper Hendricks heeft een achterstand in de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 52; 24-12-1732:
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Florens Pieter von Cotzhausen, collecteurs der verponding, 1731, in arrest de onroerende goederen van Jasper Hendricx voor de som van ƒ 2-04-12.

Ook bij de verpondingen van 1737 wordt Jasper Hendricks als bewoner genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 70:
Jasper Hendrix.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense, in de bede ƒ 1-14-5.

Jenneke Antonis Canters is als Jen Caspar Hendriks op 01-06-1749 te Asten overleden en het jaar daarop erft Jasper Hendricks het huis van zijn schoonouders en volgens de bewoningslijst woont hij daar tot 1741:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 261; 03-11-1741:
Jasper Hendriks, Jan Frans Keyzers, Maria Antoni Canters. Kinderen en erven van Antoni Jan Canters en Aalleke Antonis Tielens. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders:
1e lot krijgt Jasper Hendriks een huis, hof en aangelag, te Ommel 4 lopense, ene zijde Marcelis Peters, andere zijde Peter van de Vorst.

Jaar Eigenaar nummer 34 Ommel Bewoners nummer 34 Ommel
1736 Jasper Hendrix Jasper Hendrix
1741 Jasper Hendriks Jasper Hendriks

Jasper Hendricks is op 17-03-1742 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Jenneke Antonis Canters en Jasper Hendricks:

Na hun overlijden verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 281; 23-04-1742:
Antony Jasper Hendrix, Maria Jasper Hendrix, wonende te Antwerpen, Peter Jan Smits man van Hendrina Jasper Hendrix. Kinderen en erven van Jasper Hendrix en Jenneke Antony Canters. Antony en Maria doen afstand van de nalatenschap van hun ouders ten behoeve van Peter Jan Smits.

Dochter Hendrina Jasper Hendricks is geboren te Asten op 14-10-1709 en op 30-09-1736 te Asten getrouwd met Petrus Johannes Smits, geboren te Asten op 22-06-1707 als zoon van Johannes Andreas Smits en Maria Anna Fallis:

03

Het gezin van Hendrina Jasper Hendricks (Bouwmans) en Petrus Johannes Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 04-10-1737 Kind Asten ±1737
2 Mattias Asten 06-03-1741 Asten 14-02-1768
Elisabeth Verrijt
Asten 14-08-1785
Johanna Gijsbertus van Bijstervelt
Asten 04-02-1823
3 Gaspar Asten 23-01-1744
4 Johannes Asten 08-02-1748 Kind Asten 21-02-1748
5 Johanna Asten 12-04-1750 Kind Asten 29-11-1752
6 Jacoba Asten 21-07-1756

Peter Jan Smits is op 02-07-1767 te Asten overleden en daarna bewonen Hendrina en de kinderen het huis:

Jaar Eigenaar nummer 34 Ommel Bewoners nummer 34 Ommel
1746 Peter Jan Smits Peter Jan Smits
1751 Peter Jan Smits Peter Jan Smits
1756 Peter Jan Smits Peter Jan Smits
1761 Peter Jan Smits Peter Jan Smits
1766 Peter Jan Smits Peter Jan Smits
1771 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Mattijs Smits
1776 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Mattijs Smits
1781 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Mattijs Smits
1798 weduwe en kinderen Peeter Jan Smits Mattijs Smits
1803 kinderen Pieter Jan Smits Mattijs Smits

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis vanaf het overlijden van Peter Jan Smits tot na het overlijden van Hendrien Jasper Hendriks als Hendrien Peter Smits te Asten op 23-08-1794, weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommel folio 71:
Mattijs en Casper, kinderen Peter Jan Smits bij versterf 1794.
Hendrien Jasper Hendriks weduwe Peter Jan Smits voor ½ en Mattijs en Casper de kinderen ½.
Huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Zoon Mattias Peter Smits is geboren te Asten op 06-03-1741 en op 14-02-1768 te Asten getrouwd met Elisabeth Verrijt, geboren te Asten op 07-11-1727 als dochter van Johannes Janse Verrijt en Maria Jooste van Bussel (zie Voormalig huis E155). Na haar overlijden te Asten op 22-12-1784 is Mattias Peter Smits hertrouwd te Asten op 14-08-1785 met Johanna Gijsbertus van Bijstervelt, geboren te Mierlo op 03-03-1749 als dochter van Gijsbert Bijstervelt en Anna Verhees (zie Voormalig huis B507):

04

De gezinnen van Mattias Peter Smits met Elisabeth Verrijt en met Johanna Gijsbertus van Bijstervelt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 31-01-1770 Kind Asten ±1770
2 Petrus* Asten 11-12-1786 Kind Asten 09-01-1787
3 Elizabetha* Asten 02-12-1787 Asten 15-10-1815
Wilhelmus Kusters
Asten 04-01-1842
4 Anna Maria* Asten 05-08-1789 Kind Asten 31-08-1789

* kinderen uit het tweede huwelijk

Uit onderstaand archiefstuk blijkt dat Mattias Peter Smits en Elisabeth Verrijt geen in leven zijnde nakomelingen hadden:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 186; 22-06-1784:
Mattijs Smits, ziek en Elisabet Verreyt, zijn vrouw, te Ommel, testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden, echter na het overlijden van deze langstlevende zullen de goederen van de eerst overledene gaan naar zijn of haar naaste vrienden. De goederen worden door de langstlevende dus alleen in togte bezeten. Voorts zal nog aan de naaste vrienden van de eerst overledene, na het overlijden van de langstlevende ƒ 125,- uitgekeerd worden. Het zal de erfgenamen van de langstlevende echter vrij staan om in plaats van deze ƒ 125,- de helft van de boedel af te staan. 

Als Elisabeth Verrijt komt te overlijden, worden haar onroerende goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 fol. 28 20-01-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Elske Verreyt overleden en begraven op 24-12-1784. Waarde:
Groes den dries aan de schuur 1 lopense naast de kinderen Willem Goris en Jan Verreyt ƒ 40-00-00
Land de corte Espe 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Willem Goris en de weduwe Mattijs Smits- ƒ 30-00-00
Land de Venacker 2 1⁄2 lopense naast de weduwe Jan Canters en de kinderen Jan Maas ƒ 50-00-00
Het kleyn Venackerke 1 lopense naast Leendert van Gerven en de weduwe Jan Canters ƒ 20-00-00
Land in de Grootenacker het kort zijlke 1⁄2 lopense naast Jan Verreyt en Willem Hoebergen ƒ 10-00-00
Het binne groesvelt 2 lopense naast Huybert van der Laak en Willem Hoebergen ƒ 40-00-00
Een Weyvelt 3 lopense naast Jan Verreyt en Arnoldus Zeegers ƒ 45-00-00
Het Hoyvelt en Ossekamp 4 lopense naast Mattijs Smits en Willem Hoebergen ƒ 60-00-00
Totaal onroerende goederen: ƒ 295-00-00
De goederen zijn belast met 1⁄3e deel van 6 1⁄2 vat rogge per jaar aan de kinderen Jan van Eerzel in kapitaal ƒ 48-07-04
Rest onroerende goederen minus belasting ƒ 246-12-12
20
e penning is ƒ 12-6-10.

Johanna Gijsbertus van Bijstervelt is op 19-09-1816 te Asten overleden en Mattias Peter Smits is te Asten op 04-02-1823 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat schoonzoon Wilhelmus Kusters als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B752:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede, 90 el, de Stegen, klassen 8.
Eigenaar: Wilhelmus Kusters.

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

Dochter Elizabetha Smits is geboren te Asten op 02-12-1787 en op 15-10-1815 te Asten getrouwd met Wilhelmus Keusters, geboren te Lierop op 07-05-1772 als zoon van Peter Keusters en Wilhelmina van de Eijnden.

Elizabeth Smits is te Asten op 05-01-1842 te Asten overleden en Wilhelmus Kusters is op 08-06-1842 te Asten overleden. Hun zoon Peter Kusters, geboren te Asten op 29-01-1821 en op 05-02-1853 te Lierop getrouwd met Johanna Maria van Eijk, geboren op 28-03-1820 te Lierop als dochter van Arnoldus van Eijk en Johanna Biemans, bewoont daarna het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij dan op huizingnummer B126 en later B130:

07

Peter Kusters en Johanna Maria van Eijk wonen met hun gezin tot hun overlijden op respectievelijk te Asten 05-05-1905 en te Asten op 04-03-1898 in het huis. Over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer B129, over 1890-1900 nummer B134 en over de periode 1900-1910 nummer B130:

08

Het huis wordt overgenomen door hun zoon Wilhelmus Ambrosius (Willemke) Kusters, geboren op 07-12-1854 te Asten en op 16-02-1906 te Asten gehuwd met Francisca Jacobs, geboren op 25-07-1871 te Vlierden als dochter van Johannes Jacobs en Catharina van de Mortel. In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 heeft het huis het huizingnummer B133 en vervolgens B153 en staat dan ook bekend als Jan van Havenstraat 26:

09

Wilhelmus Ambrosius (Willemke) Kusters overlijdt te Asten op 18-03-1926 en zijn weduwe wordt een jaar later beroofd volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-06-1727:

09a

Francisca Jacobs is op 28-03-1940 te Asten overleden en haar zoon Petrus (Peerke) Kusters, geboren op 05-08-1907 is op 01-05-1931 te Asten getrouwd met Johanna Loverbosch, geboren te Asten op 28-02-1903 als dochter van Cornelis Loverbosch en Anna Maria van Bree (zie Voormalig huis B709), zijn later bewoners van het huis geworden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Petrus Kusters en Johanna Loverbosch met hun gezin in het huis op Jan van Havenstraat 26:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-05-1934 de geboorte van dochter Cornelia Francisca Maria Kusters:

11

Peter (Peerke) Kusters is op 06-05-1965 te Asten overleden en Johanna Loverbosch is op 20-04-1989 te Asten overleden. Links een foto van Peter (Peerke) Kusters en rechts en onder de bidprentjes bij het overlijden van Peter Kusters en Johanna Loverbosch.

12 13
14 15

Op basis van de topografische kaarten betreft dit huis het adres Jan van Havenstraat 50 met een uit 1957 daterende boerderij, waarvan hieronder een opname met streetview:

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1612 Hendrick Willem Horckmans ±1570 Hendrick Willem Horckmans ±1570
1654 Cornelis Horckmans Asten ±1610 Cornelis Horckmans Asten ±1610
1682 Frans Jan Hoefnagels Asten 04-04-1653 Jan Goorts
1709 Hendrick Horckmans Asten 14-02-1662 Aert van A
1713 Jasper Hendricks ±1670 Jasper Hendricks ±1670
Ommel huis 34
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jasper Hendrix ±1670 Jasper Hendrix ±1670
1741 Jasper Hendriks ±1670 Jasper Hendriks ±1670
1746 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707
1751 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707
1756 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707
1761 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707
1766 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707 Peter Jan Smits Asten 22-06-1707
1771 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Asten 14-10-1709 Mattijs Smits Asten 16-03-1741
1776 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Asten 14-10-1709 Mattijs Smits Asten 16-03-1741
1781 weduwe en kinderen Peter Jan Smits Asten 14-10-1709 Mattijs Smits Asten 16-03-1741
1798 weduwe en kinderen Peeter Jan Smits Asten 14-10-1709 Mattijs Smits Asten 16-03-1741
1803 kinderen Pieter Jan Smits Asten 16-03-1741 Mattijs Smits Asten 16-03-1741
Kadasternummer B752
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B752 1832-1842 Wilhelmus Kusters Lierop 07-05-1772
B752 1842-1905 Peter Kusters Asten 29-01-1821
B752 1905-1938 Wilhelmus Ambrosius Kusters Asten 07-12-1854
Jan van Havenstraat 26
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Mattijs Smits Asten 16-03-1741 Johanna G Bijsterveld Mierlo 03-03-1749 19-09-1816
1816-1823 Mattijs Smits Asten 16-03-1741 met kinderen 04-02-1823
1823-1842 Wilhelmus Kusters Lierop 07-05-1772 Elisabeth Smits Asten 02-12-1787 08-06-1842
1842-1859 Peter Kusters Asten 29-01-1821 Johanna Maria van Eijk Lierop 28-03-1820
B126 1859-1869 Peter Kusters Asten 29-01-1821 Johanna Maria van Eijk Lierop 28-03-1820
B130 1869-1879 Peter Kusters Asten 29-01-1821 Johanna Maria van Eijk Lierop 28-03-1820
B129 1879-1890 Peter Kusters Asten 29-01-1821 Johanna Maria van Eijk Lierop 28-03-1820
B134 1890-1900 Peter Kusters Asten 29-01-1821 Johanna Maria van Eijk Lierop 28-03-1820 04-03-1898
B130 1900-1910 Peter Kusters Asten 29-01-1821 met kinderen 05-05-1905
B133 1910-1920 Wilhelmus Ambrosius Kusters Asten 07-12-1854 Francisca Jacobs Vlierden 25-07-1871
B153 1920-1926 Wilhelmus Ambrosius Kusters Asten 07-12-1854 Francisca Jacobs Vlierden 25-07-1871 18-03-1926
B153 1927-1930 Peter Kusters Asten 05-08-1907 Johanna Loverbosch Asten 28-02-1903
26 1930-1938 Peter Kusters Asten 05-08-1907 Johanna Loverbosch Asten 28-02-1903

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2024, 10:57:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen