logo

De Vonder Homepagina


Marialaan 20

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

Dit betreft een huis bewoond door Dierck Joosten Verheyden, geboren rond 1590 en rond 1620 getrouwd met Frenske Jan Lammers, geboren rond 1595 als dochter van Jan Lammers en Elske Jacob Aerts van de Cruys. Hieronder het gezin van Dierck Joosten Verheyden en Frenske Jan Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1621 Asten ±1647
Maria
Asten 10-06-1694

Dierck Joosten Verheyden koopt paarden om daarmee als voerman het leger van de koning van Spanje te bevoorraden:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 96; 20-06-1629:
Dierick Joosten is schuldig aan Gerardt Dierix ƒ 81,45 à 4½% wegens een gekocht paard.

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 96; 21-06-1629:
Dierck Joosten en Joost Jan Willems zijn schuldig aan Aerdt Daniels een som van 14 pond Vlaemsch wegens een gekocht paard. Joost Jan Willems stelt als borg weiveld int Roet naast Gerardt Dierix

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-07-1629:
Aanspraak voor Tielen Marcelissen, aanlegger contra Dierick Joosten Verheyen, gedaagde. Gedaagde heeft van de aanlegger een paard gekocht en is hiermee naar het connincxleger gereisd. Hij heeft het paard zeven dagen gehad en toen weer teruggebracht. Aanlegger heeft meer schade gehad voor zijn verlet in die zeven dagen dan de ƒ 12,- verkoopsom. Hij vraagt om een expertise te laten doen betreffende zijn verdorven paard en de gedaagde alle kosten te laten betalen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 53; 09-08-1635:
Op heden is bij publycken clockenslagh voor alle man, ter instantie van Schout en & M. aan de kerk alhier affgehange drie karren om in het Skonninxlegher te vare blijkende bij beschrijving. De drie karren zijn aangenomen door Joost Rommen, Mathijs Joosten en Jan Reynders. Iedere kar voor 45 stuiver per dag. Te beginnen op 10 augstus. Handgeld 4 rijksdaalders per kar. Zij zullen instaan voor de schade die de gemeente eventueel lijdt. Ook is geconditioneerd dat mocht het gebeuren dat de voorschreven drie personen enige karren kunnen los krijgen, zonder daarop achterhaald te worden, zo zal het dorp daarvan ontvangen, de helft en de andere helft tot profijt van de voorschreven aannemers. Naschrift: Jan Reynders en Dirck Joosten zijn voor de gemeente uitgevaren op 1 augustus en teruggekomen op 26 augustus. 

Dierck Joosten Verheyden is rond 1636 te Asten overleden en Frenske Jan Lammers is rond 1650 te Asten overleden. Hun zoon Joost Dirck Verheyden verkoopt het huis aan Aert Jan Aelberts, die getrouwd is met Maria Jacobi van de Cruys (zie Voormalig huis B280):

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 54, 28-03-1650:
Joost, zoon van wijlen Dirck Joosten Verheyden verkoopt aan Aert Jan Aelbers al zijn goederen te Ommel te weten huis, hof, hofstad, land en groes. Hem aangekomen en verstorven van Frenske, zijn moeder, dogter van wijlen Jan Lammers.

Bij de verpondingen van 1662 staat Aert nog als eigenaar:

Verpondingen XIV-68 folio 45; 1662:
Aert Jan Aelberts, huijs.

In 1680 is zijn dochter Handerske als weduwe van Isbout Conincx eigenaar:

Verpondingen folio 14 verso XIV-58; 1680:
Weduwe Isbout Connincx.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 14, 28-08-1697:
Handerske weduwe van Isbout Conincx en dochter van Aert Jan Aelberts geassisteerd met Francis Conincx, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager, Anneke weduwe van Jacob Aert Jan Aelberts, kindskind geassisteerd met Jacob van de Cruys, Catarina, dogter Jan Cuypers en Margareta de Laue, Arnoldus, zoon van Jan Cuypers en Margareta de Laue ook kindskinderen. Allen kinderen en kindskinderen van Aert Jan Aelberts en Maria van de Cruys. Zij verdelen diens nagelaten goederen gelegen te Ommel.
1e lot krijgt Handerske en Anneke huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi en weilanden 33 lopense. Zoals resentelijck in bewoning en gebruik bij Handerske voornoemd.

In het huis van Handerske is een herberg gevestigd:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 19 verso, 30-12-1697:
Wij, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Goort Slegers, oud inwoner van Asten wiens vader een eerlijk man is geweest en in zijn regerend jaar als borgemeester is gestorven. Dat deze requirant in 1686 in gezelschap van ondermeer eenen Marcelis Goorts in het huis van Isbout Conincx, herbergier, te Ommel, door provoceren ende door uytwerpen van eenen penningh door Marcelis Goorts met deze Marcelis is hantgemeen geworden, in die zin dat zij in het voorschreven huis worstelende zijn geweest, waarbij Jan is ondergevallen en Marcelis op het lijff off lichaem van Jan. Waarna zij beiden weer opgestaan zijn. Zo is het dat de requirant een mesch uytgetrocke en in handen hadde naer apperentie om hem te defenderen. Waarop de requirant uit het huis is gelopen en na hem Marcelis, welke Marcelis de requirant wederom met de cop vattende den selven oock ter aerde heeft nedergeslagen ofte getrocken, soo verre dat den requirant was onderliggende ende op den voorschrevene Jan Goort Slegers sijn lijf. Waernaer Marcelis Goorts opstaende, seyde: "Ick ben gequest". Van deze kwetsuur is hij laten ook gestorven. Zonder dat er getuigen zijn gevonden die kunnen verklaren wie deze verwonding aan Marcelis Goorts heeft toegebracht. Er zijn alleen getuigen die gezien hebben dat de requirant een mes in zijn hand heeft gehad toen Marcelis Goorts hem uit het huis is nagelopen en de requirant met zijn hoofd heeft gevat en ter aarde heeft geworpen. Het kan dus zijn dat Marcelis Goorts in het mes is gevallen en dus misschien zelf de oorzaak van zijn verwonding kan zijn geweest. Tot nu toe heeft alleen Marcelis Goorts verklaart dat de requirant hem de verwonding had toegebracht, zonder dat dat door iemand anders betuigd is. Wij, schepenen, kunnen dus geen andere getuigenis geven en de requirant daardoor ook geen doodslag ten laste leggen, noch hem voor de dader houden maer hebben in dit voorschreven voorvalle in de procedure van officy weege daerop begonst den Heere officier gewesen dese sijn geallegeerde feyt te proberen ende aen den requirant daertegens te repocheren gelijck dese procedure daarbij tot noch toe is geïnstrueert.

Asten Rechterlijk Archief 167, 23-08-1699:
Op 23-08-1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren over Asten op 01-10-1698 tot 30-09-1699, in bijwezen van Gijsbert Hendricx, collecteur, bezocht en gevonden bij de weduwe Isbout Conincx, verklaarde niets in huis te hebben.

Handerske Aert Jan Aelberts is geboren te Asten op 21-04-1638 als dochter van Aert Jan Aelberts en Maria van de Cruys (zie Voormalig huis B280). Zij is op 08-07-1658 te Asten getrouwd met Isbout Jan Peters Conincx, geboren te Asten rond 1625 als zoon van Jan Peters Conincx:

Isbout Jan Peters et Henrijkske Aerts; Michiel Jacobs et Jois Aerts.

01

Het gezin van Handerske Aert Jan Aelberts en Isbout Jan Peters Conincx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 11-03-1659 Kind Asten ±1659
2 Francis Asten 30-03-1664 Lierop 23-01-1700
Maria Huyberts van den Boomen
Asten 28-09-1727 zie Voormalig huis B280
3 Jenneke Asten 18-06-1668 Deurne 07-06-1688
Jan Symons van den Boomen
Deurne 26-04-1749
4 Aert Asten 13-08-1672 Kind Asten ±1672
5 Catharina Asten 10-01-1674 Asten 28-02-1694
Goort Hoeffnagel
Someren 11-02-1751 zie Molenweg 23
6 Arnoldus Asten 10-06-1677 Ongehuwd Asten 03-12-1724
7 Maria Asten 07-02-1681 Kind Asten ±1681

Isbout Jan Conincx is op 03-01-1692 te Asten overleden en er is sprake van nog een huis in bezit van Handerske Aert Jan Aelberts (zie Voormalig huis B280). In 1700 wordt de eerdere erfdeling definitief:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 73 verso, 03-02-1700:
Handerske Aert Jan Aelberts, weduwe van Isbout Conincx geassisteerd met Francis Conincx, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager en Anna weduwe van Jacob Aerts Jan Aelberts geassisteerd met Willem Aert Jan Aelberts en Thomas Jansen, haar zwager. Zij delen de nagelaten goederen van Aert Jan Aelberts en Marie van de Cruys in conformite met de deling op 28-08-1697 voor schepenen Asten.
1e lot krijgt Handerske een huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi- en weilanden te Ommel. Zoals presentelijck in bewoning en gebruik bij Handerske, en achtergelaten, na overlijden, door Aert Jan Aelberts en Marie van de Cruys.

Handerske Aert Jan Aelberts is als Henrica Konincks op 24-12-1706 te Asten begraven en haar zonen Frans en Arnoldus staan bij de verpondingen van 1709 en 1713 als eigenaar en bewoner:

Verpondingen XII-5 folio 21 verso, 1709:
Frans Conincx, Arnoldus Conincx.

Verpondingen XIV-60 folio 29, 1713:
17-01-1736 nu Martinus van de Loverbosch.
Arnoldus Conincx, gebruiker Frans Conincx.

Arnoldus Conincx blijft eigenaar, maar het huis wordt verhuurd en bij de hoofdgeldlijst van 1721 staat Frans Vriens, getrouwd met Helena Jansen als bewoner:

Hoofdgeld XVIII-23, 30-08-1721:
Frans Vriens, Hijlke de vrouw, Jan, Michiel.

Franciscus Jansen Vriens is geboren te Asten op 29-06-1673 als zoon van Jan Jansen en Ceyke Hendrix. Hij is op 13-02-1702 te Asten getrouwd met Jenneke Jansen van Rest, geboren te Asten op 28-12-1669 als dochter van Jan Peeters van de Rest en Leijste Peeters Verspecke (zie Voormalig huis B446). Jenneke Jansen van Rest is op 27-02-1711 als Jenneke Francen te Asten overleden en Franciscus Jansen Vriens is op 11-10-1711 te Vlierden hertrouwd met Helena Jansen van der Linden, geboren te Vlierden.

Het gezin van Franciscus Jansen Vriens met Jenneke Jansen van Rest en met Helena Jansen van der Linden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 01-01-1709 Kind Asten ±1709
2 Franciscus Asten 27-10-1715 Kind Asten ±1715
3 Johannes Asten 08-01-1718 Someren 14-05-1752
Jenneke Jan Siemons
>1776
4 Godefridus Asten 02-05-1719 Kind Asten ±1719
5 Michael Asten 28-09-1720
6 Maria Asten 11-01-1724 Asten 23-06-1748
Petrus Antonius Weynen
Someren 15-07-1776

*  kind uit het eerste huwelijk

Vlak voor het overlijden van zijn eerste vrouw maakt Franciscus Jansen Vriens zijn testament op en daarna worden haar goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 96 verso; 26-02-1711:
Frans Jansen Vrients en Jenneke Jan Peters van Rest, zijn vrouw, te Ommel, testeren. Hij cloeck ende gesont, zij ziek. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Al hun goederen, roerend en onroerend, komen aan de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.

Asten Rechterlijk Archief 162; 09-03-1711:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke getrouwd geweest met Frans Janssen, overleden 27-02-1711. Frans Jansen is erfgenaam. Waarde: Groes te Ommel 1 lopense, ene zijde en einde Meester Arnoldus Swinckels, andere zijde Jan Deynen, andere einde Joost van Heughten ƒ 12,-.
Groes te Ommel 1 1⁄2 lopense, ene zijde de weduwe Jacob van de Cruys, andere zijde Hendrick Tho poel, ene einde Jan Peters van Rest, andere einde de straat ƒ 20,-. Totaal onroerende goederen ƒ 32,-. 20e penning is ƒ 1,60.

Franciscus Jansen Vriens moet getuigen bij een kaartspel, waarbij een dode is gevallen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 1713:
Te verhoren Frans Jansen Vrients, 40 jaar, Jacob Baessen, 34 jaar, Jan van de Cruys, 39 jaar, Elisabet getrouwd met Jan van de Cruys, 27 jaar.
Of zij op dinsdag, 28 februari 1713, na de middag, rond twee uur zijn geweest in de herberg van Jan van de Cruys?
Allen antwoorden bevestigend.
Of daar niet met de kaarten werd gespeeld. En welke personen dat waren?
Frans Jansen Vrients dat hij heeft gespeeld met Jan van de Cruys, Peeter Antonissen, nu overleden en Aelbert Jansen van de Wildenbergh. Verder waren aanwezig, de vrouw van Jan van de Cruys, de vrouw van Peeter Antonis, de vrouw van Aelbert en Jacob Baessen, zijn vrouw.
De anderen verklaren idem.
Of tijdens het spel geen questie was ontstaan?
Frans Jansen Vrients verklaart dat questie was ontstaan tussen hem en Jan van de Cruys. Dat zij handgemeen zijn geworden, zonder messen getrokken te hebben.
Jacob Baessen verklaart dat er over het wissen van een crap tussen Frans Jan Vrients en Jan van de Cruys questie ontstond en dat Jan van de Cruys met een vuyst Frans Jan Vrients in sijn aengesicht heeft geslagen. Waarop Frans Jansen Vrients een bierpint in de handt hebbende naer Jan van de Cruys heeft geworpen. Hierop zijn zij handgemeen geworden en hebben elkaar met de haar getrokken.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend.
Of Peeter Antonis enige questie heeft gemaakt en of deze toen door Aelbert Jansen van de Wildenbergh met een mes niet en is doorstoocken, soodanigh dat den selven naer eenigh weynige uren is comen te overlijden?
Frans Jansen Vrients verklaart niet te weten van een questie tussen voornoemde twee personen. Veel minder dat Antonis is doorsteecken.
Jacob Baessen verklaart dat Peeter Antonis, niet de minste questie heeft gemaakt, noch tegen Aelbert, noch tegen iemand anders. Wel heeft hij gezien dat Peeter Antonis op een banck voor het bedde staende, was sittende en dat hij, deponent, eenigh bloet sagh en daarop vroeg: "Hoe bloeyde ghij soo?" waarop Peeter antwoordde, waar Aelbert Janssen bij was: "Daer steeckt mij Aelbert Janssen van den Wildenbergh in mijnen buyck, dat de darmen daeruyt lopen". Hierop is Aelbert, zijn vrouw roepende, het huis uitgegaan en gaan lopen.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend en Peeter Antonis heeft voor zijn overlijden nogmaals bevestigd dat Aelbert voorschreven hem de steeck had toegebracht.

Helena Jansen van der Linden, de vrouw van Franciscus Jansen Vriens, scheldt op de heer van Asten:

Asten Rechterlijk Archief R33-52; 26-10-1719:
Gerit van Riet, vorster, is namens baron van Clouster, Heer van Asten op 26-10-1719, geweest bij Frans Polders, om hem aan te zeggen dat soo hij zonder schade woude comen betalen de boete waarin hij volgens het ceurboeck was vervallen, 't selve conde comen doen. In plaats van dankbaarheid te tonen heeft Heylke, de vrouw van Frans Polders, tot iteratieve maelen uytgeroepen en gesekgt: "Wij schijten in den Heer van Asten, wij sullen daer niet een duyt van betalen." Deze woorden kunnen in een land met justitie niet straffeloos gezegd worden. Verzoeke om haar te dagen. 

Franciscus Jansen Vriens koopt nog een huisje (zie Jan van Havenstraat 50) en stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 17 verso; 03-04-1724:
Francis van de Cruys en Wilhelmus Frojen, als executeuren testamentair van wijlen Hendrick Horckmans, te Leende de dato 30-04-1723,verkopen:
Aan Frans Jan Vriens een huis, hof, schuur, schop te Ommel 7 copse, ene zijde de weduwe Jan Peter Kanters, andere zijde Jasper Hendrix, ene einde de straat, andere zijde een akker. Verponding ƒ 1-6-11 per jaar. Koopsom ƒ 69,-. Land aant aangelag 7 copse naast Jasper Hendrix en de weduwe Jan Peter Kanters. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 21 verso; 25-04-1724:
Francis van de Cruys en Wilhelmus Froyen, als executeuren testamentair vanwijlen Hendrick Hurckmans, te Leende, verkopen aan Frans Jan Vriens groes en land de middelste Dries 2 lopense, ene zijde Jan Franssen, andere zijde de mistweg, ene einde de kinderen Frans Hoefnagels, andere einde de straat. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 15,-.

Na het overlijden van eigenaar Arnoldus Conincx op 03-12-1724 te Asten, wordt het huis getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162, 27-12-1724:
Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Conincx begraven op 03-12-1724. De taxatie is gedaan op verzoek van Francis Conincx, zijn broeder. Een klein huiske en hof 12 roede ƒ 50,-.

Franciscus Jansen Vriens woont nog een tijdje elders in Ommel (zie Voormalig huis B511 en B512) en in 1735 wordt het huis verkocht aan Marten van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 72, 20-09-1735:
Pieter van Hogerlinden, deurwaarder, executeert, in opdracht van Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, te 's-Hertogenbosch, de vaste goederen van Arnoldus Coninx om daaraan te verhalen een rente van ƒ 0-15-0 jaarlijks. Hij verkoopt aan Marten van den Loverbosch een huiske en hof te Ommel 1 copse, ene zijde weduwe Jacob van de Cruys.

De bewoningsgeschiedenis van 1736-1756 laat Marten van de Loverbosch als eigenaar zien en verschillende bewoners, waaronder het gezin Vrients dat nog altijd het huis bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 15 Ommel Bewoners nummer 15 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Frans Vrients
1741 Marten van de Loverbosch weduwe Frans Vrients
1746 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1751 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1756 Marten van de Loverbosch Joost Antonis

Franciscus Jansen Vriens is door verdrinking op 01-07-1740 te Asten om het leven gekomen. In het onderstaande archiefstuk krijgt hij de naam Frans Polders, maar de daaronder staande doodakte laat zien dat het hem betreft: 

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 216; 02-07-1740:
Op 01-07-1740 zijn wij, Michiel van de Cruys, president en Peter van de Vorst, schepen, alsmede Francis Graats, chirurgijn, geweest aan het Creystartvelt, alwaar eene voet- off binnepat is loopende van de Steegen na Ommel en bevonden dat tusschen den acker van Hendrick van Ruth en het weyvelt toebehoorende aan het gewesene Convent van Ommel, alwaar een hout is leggende om daar over te gaan, dat nevens hetselve hout een waterpoeltje off kuyltje is alwaar aan de kant daarvan was liggende Frans Polders, uit Ommel. Bij visitatie zijn geen kwetsuren of wonden aan het lichaam gevonden maar dat verdrinking de dood veroorzaakt zal hebben.

Daarna is zijn weduwe, Helena Jansen van Deurse bewoner tot haar overlijden te Asten op 16-12-1741 als Heylke Frans Vriens. De goederen worden in 1749 verdeeld tussen de twee kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 252 verso; 17-10-1749:
Jan Vrients, te Ommel, Peter Weynen getrouwd met Maria Vrients, te Ommel. Kinderen en erven van wijlen Frans Vrients en Heylke van der Linden, gewoond hebbende te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt: Jan Vrients land de Loo 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Roymans; land de Kolkacker 1 lopense naast Hendrik Halbersmit; land de Wittert 3 lopense naast Peter Jan Wilbers; land het Kampke 1 1⁄2 lopense naast Jan Keysers; groes den Broekdries 3 lopense naast Michiel van de Cruys en Jan Verhoysen. Belast met ƒ 0-5-8 per jaar met meer andere aan de Kempenaar; van het 2e lot te ontvangen ƒ 55,-. De ontvanger van dit lot zal alle schulden en lasten van de nalatenschap voldoen.
2e lot krijgt Peter Weynen alle gerede goederen, niets uitgezonderd.

Vervolgens woont zoon Johannes Francis Vrients, geboren te Asten op 08-01-1718, nog in het huis. Hij is op 14-05-1752 te Someren getrouwd met Joanna Jan Simons, geboren te Someren op 30-06-1724 als dochter van Johannes Henricus Simons en Antonia Peeters van de Vee en weduwe van Peter Joost Verberne:

Het gezin van Johannes Francis Vrients en Joanna Jan Simons:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Maria Asten 25-02-1754 Ongehuwd Asten 23-10-1828
2 Petrus Asten 25-06-1756
3 Martinus Asten 18-08-1763 Asten 03-02-1788
Wilhelmina Petri Linsen
Asten 14-10-1820

Johannes Francis Vrients ruilt rond 1755 met Joost Antonis (zie Voormalig huis B63) het huis met een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis B507).

Jan Francis van de Loverbosch, erfgenaam van Marten van de Loverbosch, verkoopt het huis aan Hendrick Aert Verhees:

Asten Rechterlijk Archief folio 195, 24-01-1760:
Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Hendrik Aart Verhees te Ommel huis 1 copse, ene zijde Jan Verhoysen. Het huis is in huur bij Willem Roefs. Koopsom ƒ 64,-

Bij de verpondingen van 1762 is Hendrik Aart Verhees eigenaar:

Verpondingen folio 87 verso, 1762:
Hendrik Aart Verhees bij transport 24-01-1760.
Nummer 15 huijs met den hoff 1 copse.

Hendrik Aart Verhees is geboren te Asten op 09-07-1729 als zoon van Arnoldus Hendricks Verhees en Maria Marcelis (zie Ommelse Bos 11 en 13. Hij is op 09-02-1755 te Asten getrouwd met Petronella Antonii Damen, geboren te Someren op 04-12-1723 als dochter van Antonius Antony Damen en Petronella Petrus van Helmont:

02

Het gezin van Hendrik Aart Verhees en Petronella Antonii Damen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 03-07-1755 Asten 06-02-1780
Hendrikus Franciscus Verreyt
Asten 28-07-1794
2 Petrus Asten 15-08-1757
3 Petronilla Asten 12-11-1759
4 Antonia Asten 11-04-1765 Lierop 25-10-1795
Cornelis Jan de With
Lierop 24-04-1811

Hendrik Aart Verhees moet nog goederen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 63 verso; 10-03-1760:
Den drost, aanlegger contra Hendrik Verhees wegens betaling van ƒ 6-16-08 van gekochte goederen op de koopdag van de kinderen Loverbosch, op 11-07-1759 met betaaldag 27-12-1759.

Hendrik Aart Verhees koopt land waaronder de Nieuwe Erve waarvoor hij nog extra moet betalen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 248; 31-12-1767:
Antoni Laurens Roymans, Goort Lambert Verheyden getrouwd met Antonetta Roymans, Peter Joosten van Hugten getrouwd met Francina Roymans, op Ostappen, mede namens hun moeder, Elisabet Berkers, weduwe Laurens Roymans, op Ostappen. Zij verkopen aan Hendrik Aart Verhees, te Ommel land het Lanckackerke 1 lopense naast Arnoldus Zeegers; akkerke de Kruysweg 1⁄2 lopense naast Wilbert Jan Wilbers; groes de Horst 1 lopense naast Dirk van de Loverbosch; een stukje groes 1 roede naast Jan Deynen en Joseph Sauve.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 55; 14-02-1769:
Francis Janse Meulendijks verkoopt aan Hendrik Verhees de Nieuwe Erve te Ommel 4 lopense naast Johannes Slaats. Aangekomen bij transport de dato 04-07-1768. Koopsom ƒ 18-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 2 verso; 25-10-1773:
Den drost, aanlegger contra Hendrik Aart Verhees, gedaagde. Gedaagde moet ƒ 5,- betalen wegens gekochte Nieuwe Erve.

Hendrik Aart Verhees heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 221 verso; 29-12-1772:
Hendrik Verhees, te Ommel, is schuldig aan Cornelis van Weert, te Someren, ƒ 50,- à 3%.

Hendrik Aart Verhees verkoopt groes en koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 220 verso; 09-02-1773:
Hendrik Aart Verhees verkoopt aan Francis van de Vorst groes te Ommel 1 roede naast Joost en Willem Muyen. Verkoper aangekomen bij transport de dato 31-12-1767. Koopsom ƒ 15,-

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 28 verso; 19-02-1776:
Antoni Goort van Bussel en Antoni Jan Lomans verkopen aan Hendrik Verhees, te Ommel een eekelhoff op de grond vandien te Ommel bij de Capel 1 copse naast Dirk van de Loverbosch en de koper. Blijven de bomen of heesters voor de verkopers. Verkopers aangekomen bij deling de dato 18-12-1764. Koopsom ƒ 20,-.

Petronella Antonii Damen is als Petronilla Henricus Verhees op 29-11-1783 te Asten overleden en Hendrik Aart Verhees is te Asten op 27-11-1789 overleden. Hieronder hun begraafakten:

Bij de verdeling van de erfgoederen wordt dochter Antonia Verhees eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 29 verso, 28-08-1790:
Hendrikus Verrijt man van Catharina Verhees verkoopt aan Anthonetta Verhees, zijn vrouwe zuster, de onbedeelde helft in een huis en hof te Ommel ¼ lopense.

Enkele jaren later verkoopt zij het huis aan Johannes van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1):

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 137; 29-12-1792:
Antonetta Verhees verkoopt aan Jan van Dijk een huisje en hof te Ommel, ene zijde de koper, andere zijde Arnoldus Slaats. Koopsom ƒ 75,-.

In de bewoningslijst over de periode 1761 tot 1803 staan deze verkopen en als laatste bewoner Pieter Adriaans:

Jaar Eigenaar nummer 15 Ommel Bewoners nummer 15 Ommel
1761 Hendrik Aart Verhees Hendrik Aart Verhees
1766 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1771 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1776 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1781 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1798 weduwe en kinderen Jan van Dijk Pieter Adriaans
1803 kinderen Jan van Dijk Pieter Adriaans

Bewoner Pieter Jan Adriaans is geboren te Asten op 15-08-1765 als zoon van Jan Peter Adriaans en Johanna Laurenti Roymans (zie Oostappensedijk 48). Hij is op 27-01-1793 te Asten getrouwd met Johanna Joannis van Dyck, geboren te Asten op 27-03-1766 als dochter van Johannes Jansen van Dyck en Elizabetha Eymers van Loon (zie Jan van Havenstraat 1).

Het gezin van Pieter Jan Adriaans en met Johanna Joannis van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 20-08-1793 Deurne 09-02-1825
Johannis Meelis
Deurne 17-05-1836
2 Johannis Asten 03-09-1795 Ongehuwd Deurne 01-12-1830
3 Antonius Asten 03-11-1797 Ongehuwd Deurne 30-09-1835
4 Johannes Asten 21-11-1799 Deurne 27-01-1833
Petronella Verbeek
Deurne 24-02-1854
Anna
Maria Hermans
Asten 05-11-1875 zie Voormalig huis C112
5 Bonaventura Asten 20-03-1802 Kind Deurne 26-03-1802
6 Gerardus Asten 14-05-1804 Deurne 11-02-1844
Wilhelmina
van Loon
Deurne 10-05-1859
7 Anna Elisabeth Deurne 02-09-1807

Deurne 13-04-1845
Theodorus
Dirks

Deurne 22-04-1864

8 Bonaventura Deurne 06-08-1811 Kind Deurne 20-07-1830

Zij zijn rond 1806 naar Liessel verhuisd. Bij deurnewiki lezen we nog dat Pieter Jan Adriaans gewond is geraakt bij het jagen:

Op 23-12-1815 vond er in de Helleman een jachtincident plaats. Het had gesneeuwd en men vermoedde dat die avond stropers op konijnenjacht zouden gaan. De veldwachter stelde zich daarom 's avonds, samen met Christiaan Leonhardi junior en Leonard Jozef Corman, verdekt op om de stropers op heterdaad te kunnen betrappen. Rond 11 uur hadden ze succes maar de twee stropers namen de benen. Leonhardi schoot op een van hen en raakte daarbij Pieter Jan Adriaans, die daarbij levensgevaarlijk gewond werd maar wel genas. Later zou Leonhardi verklaren dat hij stuikelde en dat daarbij zijn geweer per ongeluk afging.

Pieter Jan Adriaans is op 21-12-1823 te Deurne overleden en Johanna Joannis van Dyck is op 04-12-1831 te Deurne overleden.

De verpondingen van 1810 geven het verdere verloop van het eigendom weer:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 60 verso, 1810:
Jan van Dijk bij transport 29-12-1792.
Antonetta Verhees bij transport 28-08-1790.
Hendrik Verrijt man van Catharina Verhees en Antonetta Verhees kinderen van Hendrik Verhees bij versterf 1789. Nummer 15 huijs met den hoff aan 60, ¼ lopense.

Zoon Gerit van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1) wil het huis in 1813 verkopen:

Notarieel Archief 36-35 Asten 02-06-1813:
Gerit van Dijk verkoopt huis en tuin te Ommel, ene zijde weduwe Jan Slaats, andere zijde weduwe Francis van Hugten. Koop opgehouden.

In 1817 verkoopt zoon Gerrit van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1) zijn goederen in Ommel aan Francis Wilbert Aarts en vertrekt naar Mierlo:

Notarieel Archief 40-81 Asten, 03-09-1817:
Gerrit Janse van Dijk, wonende te Mierlo verkoopt aan Francis Wilbert Aarts huisje te Ommel, ene zijde weduwe Johan Francis Slaats, andere zijde weduwe Francis van Hugten.

Francis Wilbert Aarts is geboren te Asten op 28-11-1762 als zoon van Wilbert Arnoldus Wilberts en Maria Joannis van den Broek (zie Voormalig huis B714). Hij is op 04-02-1787 te Asten getrouwd met Lucia Peters Paulusse, geboren te Asten op 11-02-1766 als dochter van Piet Peters Pauwels en Maria Thys Muyen (zie Ommelse Bos 11 en 13). Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Francis Wilbert Aarts is op 10-09-1824 te Asten overleden en Lucia Peters Paulusse is op 19-06-1838 te Asten overleden.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat de weduwe van Francis Wilbert Aarts als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B504:
Huis en erf, groot 01 roede 78 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Francis Aarts.

03

Hierboven de kadasterkaart van 1832 met daarop het huis en hieronder de kadastergegevens behorende bij dit huis:

04

In het notarieel archief van Asten wordt het huis verkocht aan Martinus Keijzers:

Notarieel Archief 65-58, Asten, 01-09-1830:
Lucia Peters weduwe van Francis Aarts, verkoopt aan Martinus Antonie Keijzers. Een huisje, hof en aangelag op Ommel, groot 16 roede 55 el, ene zijde Joseph Pompen, andere zijde Arnoldus Zegers.

Martinus Antonie Keijzers is geboren te Someren op 12-03-1802 als zoon van Antonie Kijsers en Petronella Walraven. Hij is op 15-01-1831 te Asten getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 09-08-1796 als dochter van Henricus van Heugten en Maria van den Waersenburg (zie Voormalig huis B278). Het gezin van Martinus Antonie Keijzers en Francisca van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 26-04-1832 Ongehuwd Asten 08-03-1888 zie Voormalig huis B1179
2 Joanna Maria Asten 16-12-1833 Ongehuwd Mierlo 09-11-1890
3 Martina Asten 19-02-1836 Ongehuwd Mierlo 18-02-1892 zie Voormalig huis B1179

Martinus Antonie Keijzers is op 06-01-1836 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Francisca van Heugten met haar kinderen in het huis met huizingnummer B104 en vanaf 1869 huizingnummer B107:

04a

Francisca van Heugten is te Asten op 06-02-1862 overleden en zoon Antonie Keijzers wordt het hoofd van het huishouden, maar verhuist in 1881 samen met zijn zuster Joanna Maria naar een nieuw huis (zie Voormalig huis B1179).

Na zijn overlijden vertrekt zijn zuster Joanna Maria naar zuster Martina in Mierlo en zijn daar allebei tot hun overlijden als dienstmeid werkzaam.

05

Het huis is in 1882 afgebroken en er rest een terrein met kadasternummer B1171, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Ongeveer op de plaats van het huis samen met een deel van een ander huis (zie Voormalig huis B507) is de pastorie gebouwd, waarover hieronder meer informatie wordt verstrekt.

Pastorie

Eind 1882 wordt er ongeveer op de plaats van de huizen met kadasternummers B1133 en B1171 een pastorie gebouwd in opdracht van de nieuwe parochie van Ommel en in eigendom van de Roomsche gemeente van Asten. In de periode 1884 tot 1892 vinden er nog wijzigingen plaats die samen hangen met het nabijgelegen huis aan de Jan van Havenstraat (zie Voormalig huis B894). Het kadasternummer verandert in die tijd van B1236, B1245, B1253 naar B1301, zoals te zien is op onderstaande kadasterkaarten:

Over de architect, aanbesteding en uitvoerder is vooralsnog niets terug te vinden in de archieven en volstaan we met onderstaande foto:

Rond 1915 wordt de pastorie verkocht aan de Roomsch Katholieke kerk van Asten en krijgt de pastorie kadasternummer B1462, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

In 1932 wordt het 50-jarige bestaan van de parochie Ommel gevierd en daarmee ook van de pastorie, zoals beschreven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-04-1932:

Hieronder een foto van de in de oorlog verwoestte pastorie van Ommel met daaronder een streetview van de pastorie nadat hij weer hersteld was:

37

38

Pastoors van Ommel

Hieronder een overzicht van de pastoors van Ommel, die de pastorie bewoonden:

Periode Pastoor Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum
1882-1912 Dionysius Koolen Tilburg 04-05-1839 Oisterwijk 28-09-1912
1912-1931 Petrus van de Pas Berkel-Enschot 23-07-1869 Nijmegen 24-05-1933
1931-1939 Adrianus Egidius Jozef van Erven Boxtel 07-03-1885 Tilburg 23-10-1940
1939-1963 Johannes Franciscus Antonius Vogels Woensel 09-06-1893 Asten 14-02-1963

Dionysius Koolen, 1882-1912

Als eerste nam Dionysius Koolen, geboren te Tilburg op 04-05-1839 als zoon van landbouwer Franciscus Dionisius Koolen en Anna Cornelis van Hasselt, zijn intrek in de pastorie. Dionysius Koolen is in 1865 tot priester gewijd en dient daarna als kapelaan te Waalwijk om vervolgens in 1867 als kapelaan in Asten te worden benoemd. In de Tilburgsche Courant van 20-04-1882 staat de benoeming van Dionysius Koolen als eerste pastoor van Ommel met rechts een foto van hem:

06

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is de wisseling van huis naar pastorie te zien:

07

Dionysius Koolen was de eerste pastoor van de dan zelfstandige parochie Ommel. Hij stichtte er een school en voegde in 1889 aan de legende van de Mariaverering toe dat toen de zusters Franciscanessen van het klooster Mariaschoot in 1732 verlieten, het paard bleef staan. Hierop beloofden de zusters later terug te keren naar Ommel.

08

Links het eervol ontslag van pastoor Dionysius Koolen en de benoeming van Peter van de Pas in de Leidsche Courant van 27-08-1912.

Rechts een foto van Dionysius Koolen1.

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-03-1907 staat dat Dionysius Koolen 40 jaar werkzaam is in Asten:

Het vertrek van Dionysius Koolen en de aanstelling van pastoor Peter van de Pas kunnen we opmaken uit het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 op huizingnummer B108:

10

Dat pastoor Dionysius Koolen er warmpjes bij zat, blijkt wel uit de inventaris die hij te koop aanbiedt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-08-1912:

Dionysius Koolen vertrekt op 12-09-1912 naar Oisterwijk en is daar op 28-09-1912 overleden. In dagblad de Tijd van 30-09-1912 de overlijdensadvertentie en in diezelfde krant van 17-10-1912 de dankbetuiging:

Hieronder de overlijdensakte en het bidprentje van van Dionysius Koolen:

Petrus van de Pas, 1912-1931

Daarna kwam pastoor Petrus van de Pas, geboren te Berkel-Enschot op 23-07-1869 als zoon van Martinus van der Pas en Maria van de Wouw. Hij is in 1894 tot priester gewijd, zoals te lezen is in de Limburger koerier van 21-05-1894:

Petrus van de Pas heeft van 1894 tot 1901 als kapelaan te Boxtel gewerkt, aldus het dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage van 05-12-1894 en volgens de Nieuwe Tilburgsche courant van 23-04-1901 was hij van 1901 tot 1903 als kapelaan in Haaren:

Petrus van de Pas wordt in 1903 kapelaan te Heesch, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-05-1903 en wordt in 1905 overgeplaatst naar Someren, aldus de Nieuwe Tilburgsche courant van 27-06-1905:

In 1912 wordt Petrus van de Pas benoemd tot pastoor van Ommel, zoals bericht in De Maasbode van 26-08-1912:

Petrus van de Pas stichtte tussen 1915 en 1920 het processiepark naast de pastorie en richtte in 1914 ook de fanfare Sancta Maria op en schreef daarbij een handboekje voor pelgrims naar het genadeoord Ommel. Het bevatte communiegebeden, kruisweg en gezangen begeleid door de fanfare. Hieronder een foto van de fanfare Sancta Maria en rechts daarvan gelovigen bij een mis in het processiepark2:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij samen met dienstmeid Francisca van Bussel op nummer B123 dat ook bekend staat als Marialaan 4:

11

12

Links de pastorie en rechts een foto3 van dienstmeid Francisca van Bussel, dochter van Joannes van Bussel en Anna Maria Berkvens (zie Voormalig huis B1162).

13

Hieronder twee foto's van de kerk en de pastorie met links op de voorgrond het processiepark:

14 15
16

Petrus van der Pas keert op 31 oktober 1931 terug naar Berkel-Enschot en verhuisde later naar Nijmegen alwaar hij op Hemelvaartsdag 24-05-1933 overleed en hieronder zijn overlijdensakte: 

Adrianus Egidius Jozef van Erven, 1931-1939

Daarna werd Adrianus Egidius Jozef van Erven, geboren te Boxtel op 07-03-1885, als zoon van Joannes Cornelis Erven en Anna Catherina Clercx, pastoor van de parochie Ommel. Adrianus Egidius Jozef van Erven studeerde in Haaren wordt in 1910 tot priester gewijd, zijn subdiaconaat in de Tilburgsche courant van 16-06-1908, zijn diaconaat in dagblad De Tijd van 05-06-1909 en zijn priesterschap in dagblad De Tijd van 21-05-1910:

Adrianus Egidius Jozef van Erven is daarna van 1911 tot 1917 kapelaan van Bergharen, zoals gemeld in dagblad De Tijd van 18-04-1911 en daarna van 1917 tot 1918 kapelaan te Millingen, aldus dagblad De Tijd van 10-09-1917:

In De Maasbode van 16-09-1918 wordt gemeld dat hij in 1918 wordt benoemd tot kapelaan te Kaatsheuvel en in 1921 volgt zijn overplaatsing naar Gemert, blijkt uit onderstaande mededeling in het Eindhovensch dagblad van 05-06-1921:

Dagblad De Tijd van 25-09-1926 meldt dat Adrianus Egidius Jozef van Erven benoemd is als rector in Hintham

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 23-10-1931 staat de benoeming van pastoor Adrianus Egidius Jozef van Erven:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont Adrianus Egidius Jozef van Erven in de pastorie op de Marialaan 4:

17

Ook over de periode 1930-1938 woont pastoor Adrianus Egidius Jozef van Erven nog in de pastorie op de Marialaan 4:

19

In 1932, bij het 50-jarige bestaan van de parochie Ommel kreeg Adrianus Egidius Jozef van Erven toestemming van de Paus om in de meimaand en op 15 augustus een openluchtmis te houden, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-06-1932:

Er kwamen in de jaren erna wel 50.000 pelgrims naar Ommel om die missen bij te wonen. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-10-1938 meldt dat pastoor Adrianus Egidius Jozef van Erven ziek is:

In juni 1939 vertrekt volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant 14-06-1939 pastoor van Erven naar het Sint Liduina gesticht aan de Pelgrimsweg in Tilburg alwaar hij volgens het Nieuwsblad van het Zuiden van 24-10-1940 op 23-10-1940 overlijdt:

20 21

Links een foto van het Liduina gesticht en rechts de inschrijving in het bevolkingsregister van Tilburg:

22 23

Hieronder de overlijdensakte en het bidprentje bij het overlijden van Adrianus Egidius Jozef van Erven:

Johannes Franciscus Antonius Vogels, 1939-1962

De opvolger van Adrianus Egidius Jozef van Erven als pastoor van Ommel is Johannes Franciscus Antonius Vogels, geboren te Woensel op 09-06-1893 als zoon van Arnoldus Vogels en Mechtildis Deelen. Hij studeerde aan het seminarie te Haaren en krijgt in 1918 de tonsuur toegediend, zoals bericht in dagblad De Tijd van 25-05-1918 en tot priester gewijd in 1920 volgens De Maasbode van 29-05-1920:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 23-06-1920 meldt zijn aanstelling tot kapelaan te Diessen en de dagblad De Tijd van 27-03-1922 zijn overplaatsing als kapelaan naar Waalre:

Johannes Franciscus Antonius Vogels wordt in 1923 kapelaan te Son, aldus de Nieuwe Tilburgsche courant van 11-08-1923 Son en volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-08-1931 volgt zijn overplaatsing naar Valkenswaard

In de Provinciale Noord Brabantsche Courant 23-06-1939 wordt bekend gemaakt dat Johannes Franciscus Antonius Vogels benoemd is tot pastoor van Ommel en rechtsonder een foto van pastoor Vogels uitkijkend over de korenvelden en molen met boerenbondsgebouw in Ommel:

24

Links een foto van een processie nog voor de Tweede Wereldoorlog en rechts het vernielde Ommel na een bombardement door de Duitsers in september 1944: 

26 25

Pastoor Johannes Franciscus Antonius Vogels nam kort voor de oorlog het ambt van pastoor Adriaan Egidius Jozef van Erven over en was ook na de oorlog actief als pastoor in Ommel:

27 28

Boven pastoor Vogels bij de inzegening van de noodkerk, linksonder de vernieling van de kerk van Ommel door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en rechtsonder de noodkerk van Ommel, het voormalige boerenbondsgebouw:

29 30

In de nieuwe Venloosche Courant van 18-04-1942 maakt pastoor Vogels promotie voor Ommel als bedevaartsplaats en daaronder foto's van Marialaan in Ommel met rechts de pastorie:

31

32 33

Johannes Franciscus Antonius Vogels is op 14-02-1963 te Asten overleden. Onder een foto van Pastoor Vogels bij de kerk en waterpomp van Ommel en het bidprentje bij zijn overlijden:

34 35

36

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Aert Jan Aelberts Asten ±1600
1680 Handerske Aert Jan Alberts Asten ±1630
1706 Frans en Arnoldus Conincx Asten 30-03-1664 Frans Conincx Asten 30-03-1664
1721 Frans en Arnoldus Conincx Asten 30-03-1664 Frans Vrients Asten 14-02-1682
Ommel huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Frans Vrients Asten 29-06-1673
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Frans Vrients Asten 29-06-1673
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Vrients Asten 08-01-1718
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1761 Hendrik Aart Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Aart Verhees Asten 09-07-1729
1766 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1771 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1776 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1781 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1798 weduwe en kinderen Jan van Dijk Deurne 28-04-1734 Pieter Adriaans Asten 15-08-1765
1803 kinderen Jan van Dijk Asten 27-03-1766 Pieter Adriaans Asten 15-08-1765
Kadasternummer B504
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B504 1832-1836 Martinus Keijzers Someren 12-03-1802
B504 1836-1862 Francisca van Heugten Asten 09-08-1796 weduwe Keijzers
B504 1862-1881 Antoni Keijzers Asten 03-05-1833
B1171 1882-1883 Roomsche gemeente van Asten afgebroken
B1236 1883-1884 Roomsche gemeente van Asten nieuwbouw samen met B1133
B1245 1884-1885 Roomsche gemeente van Asten splitsing
B1253 1885-1891 Roomsche gemeente van Asten vereniging
B1301 1891-1915 Roomsche gemeente van Asten bijbouw
B1462 1915-1938 Roomsch Katholieke kerk Asten
Marialaan 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Lucia Peters Asten 11-02-1766 weduwe Francis Aarts 19-06-1838
1830-1859 Martinus Keijzers Someren 12-03-1802 Francisca van Heugten Asten 09-08-1796 06-01-1836
B104 1859-1869 Francisca van Heugten Asten 09-08-1796 weduwe Keijzers 06-02-1862
B107 1869-1879 Antoni Keijzers Asten 03-05-1833 met zuster Jennemie
B107 1879-1881 Antoni Keijzers Asten 03-05-1833 met zuster Jennemie naar B111
B107 1882-1890 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor nieuwbouw
B111 1890-1900 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor
B107 1900-1910 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor
B108 1910-1920 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor naar Oisterwijk
B123 1920-1930 Petrus van de Pas Berkel 23-07-1869 pastoor
4 1930-1938 Adrianus van Erven Boxtel 07-03-1885 pastoor

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024, 10:44:41

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen