logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B503

In 1609 is er sprake bewoning van een huis aan 't Ommels Horstje door Geraert Henrick van Helmont:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 8; 05-03-1609:
Jan Guerts van Buul man van Catharina, dogter van Aert Janssen ter eenre en Jacob Jacobs van den Cruys en Aert Jacobs, zijn broeder ter andere zijde. Allen erfgenamen van Jacob Willem Hanssen en Merie, zijn vrouw. Zij verkopen aan Gerard Henricx van Helmont, een huis, hof en land te Omel, ene zijde het Convent van Omel, andere zijde Thonis Henrick Canters. Naschrift: Jacob en Aert van de Cruys hebben van het voorschreven goet elcker darthien gulden ontvangen. Zij beloven deze weer in te brengen om gelijkelijk te verdelen.

Geraert Henrick Vermeulen (ook van Helmond genoemd) is geboren rond 1570 als zoon van Henrick Gerardt Vermeulen. Hij is rond 1600 getrouwd met Aleken Mennen, geboren te Asten rond 1575. Het gezin van Geraert Henrick Vermeulen en Aleken Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten ±1601

Asten ±1625
Margriet Peter Lenaerts
Asten ±1650
Frenske

Asten ±1656 zie Kloostereind 2
2 Maria Asten ±1603

Asten ±1630

Peter Tijs Celen
Asten ±1642
3 Henrica* Asten ±1605

Asten ±1635
Anthonis Jan Deijnen

Asten 13-08-1672
4 Gertruda Asten ±1608

Asten ±1635

Lambertus Adriani
Asten ±1650 zie Voormalig huis B410
5 Marten** Asten ±1611

Asten ±1635

Barbara Claas
Asten ±1655 zie Voormalig huis B410

*  in onderstaand document staat dat Aleke de overgrootmoeder is van Antony Jan Deynen, die de kleinzoon is van Henrica Gerard Vermeulen, ofwel Aleke is haar moeder.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 72 verso; 08-05-1687:
Antony Canters den ouden, 76 jaar en Frans Matijssen de Groodt, 77 jaar verklaren dat zij gekend hebben den Eerwaarde Heer Antonius Mennens, gewezen pastoor, te Swamen en diens afkomst voor een groot deel. Verder dat Antony, zoon Jan Antonis Deynen, hier schoolgaande en ondertussen ledigh tijt is hebbende zijn ambacht te leren, geboren is te Asten, uit eerlijke ouders, die bloedverwant zijn van Heer Antonius Mennens in die zin dat de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynens overgrootmoeder latine ab avia was de wettige zuster van de vader van de Heer Antonis Mennens, fundateur. Een en ander is de gelijke graad als Martinus Backers, gewezen student, te Rueremunde. Attestanten verklaren verder dat zij de overgrootmoeder, met name Aleke en de uit haar voortgekomen descenderende kinderen tot de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynen toe, altijd hebben gekend en daarvan nog goede memorie hebben.

** in onderstaand document staat dat de overgrootmoeder van moeder, ofwel de grootmoeder van zijn vader Gerrit Martens Vermeulen, ofwel de moeder van zijn grootvader Marten Vermeulen en dus de vrouw van Geraert Henrick Vermeulen is:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 7 verso; 01-06-1697:
Hendrick Canters en Antonis Josephs, schepenen, verklaren dat wij gekend hebben Antonius Mennius, gewezen pastoor van Swamen en dat wij zijn afcompste voor het grootste deel kennen. Verder dat Marten, zoon Gerrit Martens Vermeulen, tegenwoordig zijn ambacht exercerende en twee jaar heeft uitgeoefend en ondertussen is schoolgaande, van eerlijke, getrouwde ouders is en daardoor is verwant aan Antonius Mennius, in dier voege dat Martens overgrootmoeder de zuster was van de vader van Antonius Mennius, fundateur. Volgt verwijzing naar protocol de dato 08-05-1687.

Aangezien Aleke een zuster is van de vader van Antonius Mennen, heeft zij als patroniem Mennen en zijn haar kinderen neven van pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410). Waarschijnlijk hadden de ouders van Antonius Mennen geen verdere nakomelingen en was zijn tante Aleke de enige in de familie met nageslacht.

Geraert Henrick Vermeulen ruilt land met het klooster van Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 95 verso; 15-12-1610:
Gerarts Henricx van Helmont geeft bij erffwisseling over aan zuster Maria Janssen, materse des convents Marienschoot en ten behoeve van het Convent land te Omel 1½ lopense 5½ roede 2 voet, ene zijde en einde het Convent, andere zijde Aert Coolen en Thonis Henricx Canters, andere einde de verkoper. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het altaar of rector der capel van Onze Lieve Vrouw te Omel. Gerart Henrix ontvangt land te Omel 1½ lopense 5½ roede 2 voet, ene zijde Jan Peters, andere zijde Aert Jacobs van de Cruys, ene einde Goessen Janssen, andere einde het Convent.

Geraert Henrick Vermeulen verkoopt en koopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 98; 18-01-1611:
Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Matthijs van de Goir land te Omel, ene zijde Jan Peter Willems, andere zijde Jan Jan Everts, ene einde Aert van de Cruys, andere einde de weg. Belast met 2 gulden per jaar aan Jan Gelis Henricx en Marcelis Peter Jacobs; 1 gulden per jaar aan Peter Loyen te Helmont; 14 stuiver 5 penningen per jaar grondcijns; nog de grondcijns van de goederen gekomen van Gerards ouders.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 87 verso; 30-03-1616:
Aert Henricx van den Eynde verkoopt aan Gerart Henricx van Helmont: land te Omel, ene zijde het Convent van Omel, andere zijde de koper, ene einde Thonis Henrick Canters, andere einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 88; 30-03-1616:
Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Anthonis Dries Reynen land in de Galre te Omel, ene zijde de koper, andere zijde Goossen Janssen, ene einde de gemeente, andere einde Frans Thonis Verrijt.

Geraert Henrick Vermeulen en Aleke Mennen zijn rond 1636, vermoedelijk als gevolg van de pestepidemie, te Asten overleden, gezien het feit dat er in 1638 wordt gesproken over hun erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 140; 30-10-1638:
Peter Janssen van Haubraken verkoopt aan Aert Jan Aelbers landgroes den Oudenhoff te Ommel 2 lopense, ene zijde en einde erfgenamen Gerart Henricx van Helmont, andere zijde erfgenamen Jacop Aerts, andere einde de gemeente.

Zijn kinderen verkopen het huis aan hun zwager Anthonis Jan Deijnen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 201 verso; 16-02-1643:
Peter, zoon van wijlen Tijs Celen voor zichzelf en met Willem Geritssen van Helmont als momboiren van de onmondige kinderen van hem en zijn vrouw, Merike, dogter van wijlen Gerarts van Helmont. Zij verkopen aan Anthonis, zoon van wijlen Jan Dijnen de helft in seker huis met het brouwhuis daarbij horende en voorts alles voor deze helft daarbij horende en wezende te Ommel, ene zijde Michiel Jacops van de Cruys, andere zijde weduwe Dryes van Buel.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt enkele jaren daarvoor een cijns met een stuk land te erven als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 143; 19-07-1641:
Anthonis Jan Dijnen, getrouwd met Hanricxken, dochter Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys een cijns van ƒ 100,- à 6%. Onderpand zijn deel in de Horst te Ommel geheel 3 lopense, ene zijde het Convent van Ommel, andere zijde Marten Gerits, ene einde Vreyns Joosten, andere einde erven Peter Mennen.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 202; 16-01-1643:
Anthonis Janssen Dijnen verkoopt aan Jan Franssen Verrijt land de nyeuwe Erffve te Ommel aen de Heyde, ene zijde Laurens Willem Tijs, andere zijde de koper, ene einde de gemeente, andere einde erven Anthonis van Rudth. Zoals verkoper ten deel is gevallen tegen zijn mede-erfgenamen van wijlen Gerart Henricx van Helmont.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt een cijns met het huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 205; 07-03-1643:
Anthonis Janssen Dijnen verkoopt aan Frans Tijs Willems als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Evers ten behoeve van deze. Een cijns van ƒ 133,- à 5%. Als borg een huis, hof en hofstad te Ommel, ene zijde Michiel Jacops van de Cruys, andere zijde weduwe Dryes van Buel, andere einde Marten Geritssen.

Anthonis Jan Deijnen koopt de andere helft van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 55; 18-10-1656:
Johan Boomardts, griffier van zijn Koninklijke Majesteit van Spangien, int vernieuwen van de wetten der steden en kastelerijen van de provincie Vlaenderen zoon van wijlen Hendrick Boomardts man van Maria Mennen. Peeter Anthonis Laetgen, zoon van Anthonis Laetgen man van Heylken Mennen. Nicolaes Gijsberts als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Jan Mennen man van Maeyken Soetenwey. Zij verkopen aan Anthonis Jan Deynen een huis, hof, hofstad, schop en boomgaard te Ommel aan het Broeck, ene zijde weduwe Marten Gerits, andere zijde Michiel Jacobs, andere einde de waterlaet naest de straet; land en groes de Horst 1 lopense, ene zijde en einde 't Convent van Ommel, andere zijde de weduwe Marten Gerits, andere einde Anthonis Jansen. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 50,- samen met de erven Gerits Vermeulen aan de Heer van Erp. Wordt betaald met ƒ 1,- per jaar.

Henrica Gerard Vermeulen is geboren te Asten rond 1605 als dochter van Geraert Henrick Vermeulen en Aleken Mennen. Zij is rond 1635 getrouwd met Anthonis Jan Deynen, geboren te Asten rond 1605 als zoon van Jan Jan Deynen. Het gezin van Henrica Gerard Vermeulen en Teunis Jan Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1640 Asten 28-01-1674
Helena Huijberts Jansen
Asten 24-04-1715
2 Aleida Asten 21-04-1642 Kind Asten ±1642
3 Gertrudis Asten 27-06-1643

Asten 12-06-1673

Johannes Anthonis
Asten ±1685
4 Aleida Asten 04-10-1646 Asten 28-02-1677
Philippus Gielens
Asten 04-07-1698
5 Elisabeth Asten 07-09-1650

Asten ±1675

Gevardus Dierx van Weert
Asten 29-10-1689 zoon Dirck in Geldrop*
voor zoon Willem zie
Voormalig huis G427

*  Zoon Dirck Geven van Weert, geboren te Asten op 19-11-1677, woont in Geldrop en is verwant aan Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 102 verso; 20-01-1721:
Schepenen van Asten verklaren dat Dirck Geven van Weert, te Geldrop, geboren te Asten, een zoon is van Geef Dircx van Weert en Elisabet Antonis Dijnen. Deze Elisabet was de geregte zuster van Jan Antonis Dijnen, die op zijn beurt bloedverwant was van Heer Antonis Mennen, in leven pastoor te Swalmen, en heeft genoten een jaarlijkse som uit de fundatie door Heer Antonis Mennen gesticht. Dirck Geven van Weert is belast met verscheidene kinderen en richt zich uit dien hoofde op de fundatie.

Bij de verpondingen van 1662 staat Anthonis Jan Deijnen nog als eigenaar bekend:

Verpondingen XIV-68 folio 44 verso; 1662:
Teunis Jan Deijnen, huijs.

Henrica Gerard Vermeulen is op 13-08-1672 als Henricxken Antonissen te Asten overleden en Antonius Joannis Deijnen is op 15-08-1673 te Asten overleden en hieronder hun doodakten:

Volgens de verpondingen van 1680 heeft zijn zoon Johannes het huis overgenomen:

Verpondingen XIV-58 folio 13 verso 1680:
Jan Antonis Deijnen. 2-1-6 0-11-8.

Zoon Johannes Antonius Deynen is geboren te Asten rond 1640 en op 28-01-1674 te Asten getrouwd met Heijlken Huijberts Jansen, geboren te Asten op 13-12-1637 als dochter van Huybert Jansen van der Schouwen en Catharina Roefs (zie Koningsplein 16):

Contraxerunt sponsalia Joannes Antony Deijnen et Heijlken Huijberts coram testibus Jan Joannis et Willem Jansen. Matrimonio 28 coram testibus Judoco Hendrix et Joanna Hendrix.

Ondertrouw van Joannes Antony Deijnen en Heijlken Huijberts voor getuigen Jan Joannis en Willem Jansen. Huwelijk op 28 januari voor getuigen Judoco Hendrix en Joanna Hendrix.

02

Het gezin van Johannes Antonius Deijnen en Heijlken Huijberts Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1
Antonius
Asten 27-06-1674
Kind
Asten ±1674
2 Henricus Asten 13-12-1678 Asten 01-06-1705
Johanna Laurenssen
Asten 20-01-1752
3 Antonius Asten 05-09-1680 Asten 07-06-1705
Maria Reyniers van Geldrop
Asten 07-04-1746 zie Voormalig huis G655

Johannes Antonius Deijnen en zijn zwager Philippus Gielens hebben beiden ruzie gemaakt in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts (zie Voormalig huis B280):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-07-1668:
Johan van Hattem, drossard contra Jan Teunis Deynen en Philips Gielen Jacobs de Seger. Te verhoren ten behoeve van de drossard: Dries Peters, Hendrick Jacobs, Jan Jan Canters en Jan Goorts Hoeffnaegels.
Of zij op 1 juli laatstleden, aan of in huis van de weduwe Aert Jan Aelberts hebben gehoord of gezien dat naer ettelijcke injurien die welcken worden vuytgespoegen bij Jan Teunis Deynen tot last van Dries, soone van Jan Driessen van Ruth ende het ontkennen van den voorschreven Dries off gebruyckt hebbende het woort liegen, crackeel is gevolght tusschen die voorschreven twee litigante persoonen ende ten leste eyndelijck hebben gesien dat Jan Teunis Deynen met eene stoel off anderegewapent, heeft geslaegen naar Dries Jan Driessen?
Nog te verhoren Peter Huyberts van Maris, de dochter van Joost Laureyns, Meryken, de dochter van Styne, te Ommel en Metjen, de dienstmaagd van van Steven Lamberts.
Of zij op 1 juli laatstleden, aan of in huis van Aert Jan Aelberts weduwe hebben gehoord of gezien dat tussen Jan Jan Laureyssen en Philips Michiel Jacobs de Seger eenige injurieuse woorden gevallen sijnde oyck hebben gesien dat Philips heeft geslaegen ende gestooten Jan Laureyssen ende ten lesten soo verre gecoomen dat hij, Philips, sijn messe heeft getrocken?

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-07-1668:
Andries Peters, 20 jaar, verklaart tegenover Johan van Hattem, drossard, dat hij op 1 juli laatstleden is geweest in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts, alwaar hij in een groot gezelschep zijn geld heeft verdronken. Onder andere waren daar ook aanwezig Jan Teunis Deynen en Dries Jan Driessen. En dat eerstgenoemde hem niet en heeft ontsien den voorchreven Dries Jan Driessen te slaen met een stoel, oock soo dat den voorschreven Dries Jan Driessen ter aerde viel, al off hij doot was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.Hendrick Jacobs, 27 jaar, verklaart als voor. Hij sagh dat Dries Jan Driessen ter aerde viel met eenen stoel, sonder te connen seggen wie den stoel gesmeten hadde.Maer daernae gehoort te hebben, van die gene diewelcke mede in dat geselschap waeren, dat Jan Teun Deynen den voorschreven Dries hadde geslaegen met eene stoel,soo hart dat Dries ter aerde viel, al off hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.Jan Jan Canters, 22 jaar, verklaart als voor. Hij was buytenhuys wesende ende wederom in de camer comende, heeft hij hooren seggen dat Jan Teunis Deynen den voorschreven Dries Jan Driessen hadde geslaegen met ene stoel, dat deze ter aerde nederviel ende bleef liggen alsoff hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.

Het is vrij waarschijnlijk dat zus Aleida Antonius Deynen, geboren te Asten op 04-10-1646 als dochter van Anthonis Jan Deynen en Henrica Gerard Vermeulen, eveneens in een deel van het ouderlijk huis heeft gewoond. Zij is op 28-02-1677 te Asten getrouwd met Philippus Gielens, geboren te Asten rond 1640 als zoon van Michael Jacobi de Seger en Anna Filippi:

13 Februarij 1677; contraxerunt sponsalia Philippus Gielens et Aleidis Anthonis Deijnen; testes Daniel Martens et Lambertus Jansens.
28 Februarij 1677; juncti sunt matrimonium Philippus Gielens et Alegundis Anthonis Deijnen; testes Daniel Martens et Wilhelmus Fransen.

13 februari 1677; ondertrouwcontract van Philippus Gielens en Aleidis Anthonis Deijnen; getuigen Daniel Martens en Lambertus Jansens.
28 februari 1677; in huwelijkse echt gebonden Philippus Gielens en Alegundis Anthonis Deijnen; getuigen Daniel Martens en Wilhelmus Fransen.

Het gezin van Philippus Gielens en Aleida Teunis Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 06-03-1678

Asten 16-07-1713

Jan Reijnders Tempels
Asten 01-04-1742 zie Voormalig huis B386
2 Antonius Asten 29-08-1682

Asten 04-02-1704

Jenneke Cornelis Duysten
* voor hun zoon Antonius
zie Jan van Havenstraat 23
3 Michael Asten 15-03-1687

* zoon Antonius heeft recht op een studiebeurs van Antony Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115, folio 91 verso; 25-10-1720:
Jan van Helmont en Bendert Vervorreldonck verklaren dat Antony Flipsen een neef is van Antony Meujen en net zo verwant is aan Antony Mennen, in leven pastoor in Swalmen,  Antony Flipse getrouwd met Jenneke Cornelis Duyssen, waarbij hij een zoon heeft, Antony, 15 jaar, welcke hij graag een hantwerck wilde laten leren, doch hiertoe vermits zijn armoede niet toe in staat is. Hij zou graag, voor zijn zoon, het effect van de fundatie van Antony Mennen ontvangen. 

De vader van Philippus Gielens woonde in een kamer, die verkocht gaat worden:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 70; 21-12-1667:
Peeter Reynders, Mathijs, Marten Jan Teunissen getrouwd met Anneken. Zij verkopen aan Meester Anthoni Canters een kamer met het aangelag te Ommel waar nu Michiel Jacobs de Seeger in woont, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde Willem Philipsen, ene einde de weg, andere einde de straat.

Philippus Gielens en zijn zwagers dagen de kinderen van Joost Laurensen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 199; 14-05-1677:
Philips Michielsen getrouwd met Aleke Antonis, Jan Antonis getrouwd met Geertruy Antonis, Jan Antonis Deynen mede namens Geef Dircx, zijn zwager. Allen kinderen van Antonis Deynen, aanleggers contra Bruysten Joost Laurensen, Frans Mathijssen en Jan Laurensen als momboiren van de kinderen van wijlen Joost Laurensen, gedaagden.

Het overlijden van Philippus Gielens is vooralsnog niet bekend en Aleida Antonius Deynen is als Aleke Philipsen op 04-07-1698 te Asten overleden. Veertig jaar later wordt bekend gemaakt dat hun kinderen Anna en Antonius verwant zijn aan Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en hun kinderen recht hebben op een beurs:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 88 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Anneke Flipsen getrouwd geweest met Jan Rijnders, waarbij twee kinderen, die nog in leven zijn met name Jacob, 22 jaar en Flip, 18 jaar. Anneke is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede geweest als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Jacob Jan Reynders, haar zoon, heeft genoten het effect van een fundatie, gesticht door Antoni Mennen ordonnantie schepenen Zwalmen 07-01-1721. Deze attestatie is pro deo verstrekt.

Keren we terug bij de eigenaar van dit huis, Johannes Antonius Deijnen, die een stuk groes in de Stegen koopt:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 21 verso; 03-04-1677:
De erfgenamen van Peeter Antonis Lomans verkopen aan Jan Antonis Deynen groes in de Steegen 1 1⁄2 lopense naast Flips Willems. Koopsom ƒ 141,- 

De afkomst van de echtgenote van Johannes Antonius Deijnen wordt duidelijk in onderstaand archiefstuk: 

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 58; 21-11-1678:
Faes Lamberts Kerckels namens de onmondige kinderen Lambert Kerckels, Jan Antonis Deynen getrouwd met Heylke, dochter Huybert van de Schouwen en Catelijn Roefs, Adriaen Daniels getrouwd met Elisabeth Huybers van der Schouwen en Catalijn Roefs, Joris Willems van der Wynden namens zijn dochter Willemke, Hendrick Gijsberts getrouwd met Josyntie, allen kinderen van Joris Willems en Catalijn Roefs. En alzo erfgenamen van wijlen Catalijn Roefs, wijlen Jan Jansen Claeuws en Lijsken Roefs. Zij bekennen voldaan te zijn vanwege Heer Peeter Claeuws wegens het contractnuptiael of huwelijksvoorwaarden gemaakt voor schepenen, alhier, tussen Jan Jansen Claeuws getrouwd geweest met Elisabeth Roefs. Alsook van het testament van dezelfde echtelieden. Zij zullen geen pretenties meer hebben op de goederen van Heer Peeter Claeuws.

Johannes Antonius Deijnen koopt land en groes in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 63; 30-01-1679:
Geeff Dircx verkoopt aan Jan Anthonis Deynen land en groes den Horst 40 roede naast het Convent van Ommel. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 150,-.

Johannes Antonius Deijnen heeft een schuld, die lang blijft uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 20; 30-09-1686:
Johan Antonis Deynen is schuldig aan Catalijn weduwe Frans Wouters Cocx, te Leende ƒ 100,- à 5%. Marge: 06-05-1774 copie gemaakt voor Wilhelmus Bruynen cum suis, te Asten. Marge: 03-06-1774 Frans Royaarts, te Leenderstrijp, is op 07-10-1771 voldaan met ƒ 85,- door Wilhelmus Bruynen, Peter Berkers en anderen als onderpanden bezittende van Hendrik Canters.

Bij de verpondingen van 1709 wordt Johannes Antonius Deijnen nog als huiseigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 20 verso; 1709:
Jan Antonis Deijnen.

Op zoijn oude dag getuigt Johannes Antonius Deijnen van een verwantschap met pastoor Antonius Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 26; 04-05-1712:
Jan Antonis Deynen, 70 jaar en Antony Joosten Coopman, 66 jaar, beiden te Ommel. Zij verklaren dat Matijs Antonis Muyen een neef is van wijlen de Heer Antonis Mennen, in leven pastoor, te Swamen, ontrent Rueremonde. En dat deze even na is verwant aan voornoemde Antonis Mennen als Laurens Bruystens, welke nu, sedert circa acht jaar, een jaarlijks inkomen van 16 patacons ontvangt uit de Beurse van Antonis Mennen. 

Heijlken Huijberts Jansen is als Heylke Jan Deynen te Asten op 28-01-1707 overleden en Johannes Antonius Deijnen is op 24-04-1715 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de verpondingen van 1717 is zijn zoon Hendrick de huiseigenaar:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Hendrick Jan Dijne, Jenneke de vrouw.
Tonij, Laurijns, Jan en Catrijn.

Zoon Henricus Jan Deijnen is geboren te Asten op 13-12-1678 en op 01-06-1705 te Asten getrouwd met Johanna Laurenssen, geboren te Asten op 31-10-1677 als dochter van Laurentius Theunis en Maria Jansen (zie Bergdijk 36):

Juncti sunt matrimonio Hendrick Jan Deijnen et Joanna Laureynssen. Testos Egidius Laureynssen et Elisabetha Laureynssen.

Zijn in huwelijk verbonden Hendrick Jan Deijnen en Joanna Laurenssen. Getuigen Egidius Laurenssen et Elisabetha Laurenssen.

03

Het gezin van Henricus Jan Deijnen en Johanna Laurenssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-03-1706 Ongehuwd Asten ±1735
2 Laurentius Asten 06-10-1708 Kind Asten ±1725
3 Antonius Asten 15-11-1709 Kind Asten ±1725
4 Laurentius Asten 20-07-1712 Deurne 20-11-1746
Henderina Dirk Beks
Deurne 13-03-1764
5 Johannes Asten 10-04-1715 Asten 14-01-1753
Cristina Hendrik Aart Smits
Asten 26-11-1780
6 Philippus Asten 01-08-1717 Kind Asten ±1725
7 Helena Asten 31-05-1724 Asten 20-07-1755
Arnoldus Timmermans
Asten 23-09-1806 zie Hindert 4

Henricus Jan Deijnen vraagt na of hij recht heeft op een beurs voor zijn zonen van pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115, folio 100; 30-11-1720:
Schepenen van Asten verklaren dat Hendrik Jan Dijnen een neef is van Antony Meujen en alzo verwant is aan wijlen Antony Mennen, geboren te Asten en in leven pastoor te Swalmen. Hendrik Jan Dijnen, getrouwd met Jenneke Lavrijnssen heeft vier zonen, nog in leven met name, Antony, 11 jaar; Lavrijns, 8 jaar; Jan, 6 jaar en Flips, 3 jaar. Hij zou deze kinderen graag de school laten bezoeken, studeren en een handwerk laten leren. Vanwege zijn gering daggeld, als kleermaker, is hij hiertoe niet in staat, omdat zijn daggeld, als hij werk heeft, maar zes stuiver per dag is, waarvan hij met zijn vrouw en vijf kinderen moet leven. Hij vraagt om ook in aanmerking te komen voor de beurs van Antony Mennen. Wij verstrekken hem vanwege zijn armoe deze attestatie pro deo.

De hoofdgeldlijst van 1729 laat de bewoners van het huis zien, waarbij dochter Catharina boven de 3 maal 7 is en de andere kinderen Laurens, Johannes en Helena onder de 3 maal 7 zijn:

Hoofdgeld XV-20; 29-09-1729:
Hendrik Jan Deijnen, Jenneke de vrouw.
Caat de dogter boven 3.
Vrijns, Jan en Leen kind: onder 3.

Henricus Jan Deijnen verkoopt samen met zijn zwagers en schoonzus een half huis in Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 161; 15-05-1731:
Jan, Gielis en Hendrien Vrinsen, Thomas Aarts en Hendrick Jan Deynen verkopen aan Francis Willem Loomans een half huis, hof en aangelag te Heusden, ene zijde IJsbout Hendriks en Dirck Driessen, andere zijde de straat; een akkertje de Stapacker 1 1⁄2 lopense naast de weduwe Jenneke Peter Coolen; een akkertje naast IJsbout Hendriks; akkertje Willemkenskamp 1 1⁄2 lopense naast Willem van den Eynde; hooiveldje het Vorste veltje 2 lopense naast IJsbout Hendriks; beemdje de Schildmeerkamp 3 lopense naast de weduwe Tielen Peeters; beemd den Reybempt 3 1⁄2 lopense naast de Heer van Asten; het Hofke 3 roede naast IJsbout Hendriks. Belast met ƒ 6-10-0 per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 300,-.

Uit onderstaand archiefstuk blijkt dat Henricus Jan Deijnen ook kleermaker en kuiper geweest is. Hij komt in de archieven ook voor als Hendrik de Snijer:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Hendrick Jan Deynen, kleermaker arbeidsloon ƒ 6-00-00; Hendrick Jan Deynen wegens kuypen ƒ 3-04-00. 

Ook bij de verpondingen van 1737 wordt Henricus Jan Deijnen nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIV-61 folio 59; 1737:
Hendrick Deijnen.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 0-16-8.

Henricus Jan Deijnen krijgt een boete voor het illegaal steken van turf: 

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 8; 06-07-1739:
Den drossard, aanlegger contra Mattijs Muyen en Hendrik Deynen, gedaagden. Gedaagden zijn, op 12 juni laatstleden gecalangeert door de vorster wegens het  steken van turf in de groes, boete, elk ƒ 3,-.

Henricus Jan Deijnen heeft ook een achterstand met de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 66; 28-03-1744:
Gerrit van Riet, vorster, legt, met machtiging van Marcelis Geven en Francis Coolen, borgemeesters, 1741-1742, beslag op de vaste goederen van Hendrik Deynen tot verhaal van ƒ 2-11-10.

Johanna Laurenssen is als Johanna Henrici Deenen op 30-05-1751 te Asten overleden en Henricus Jan Deijnen overlijdt te Asten op 20-01-1752. Hieronder hun doodakten:

Een jaar later doet zoon Laurens Hendrik Deijnen afstand van de erfenis ten gunste van zijn broer Jan Hendrik Deijnen en zus Helena Hendrik Deijnen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 100; 29-06-1753:
Laurens Hendrik Deynen, wonende te Deurne, verklaart de nagelaten goederen van zijn ouders te repudiëren en te verlaten, zonder zich als erfgenaam te gedragen. Hij laat de goederen over aan Jan en Helena, zijn broeder en zuster. Zij zullen ook alle schulden van hun ouders voldoen.

Zoon Jan Hendrik Deijnen is geboren te Asten op 10-04-1715 en op 14-01-1753 te Asten getrouwd met Cristina Hendrik Aert Smits, geboren te Someren op 12-10-1723 als dochter van Hendrikus Arnoldus Smits en Anna Hendrix:

Het gezin van Jan Hendrik Deijnen en Cristina Hendrik Aert Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus* Asten 04-06-1749
2 Johanna Asten 16-10-1753
3 Henricus Asten 26-08-1756
4 Anna Maria Asten 05-09-1758

*  Jan Hendrik Deijnen had voor zijn huwelijk een onwettige zoon met Elizabetha Josephs

Jan Hendrik Deijnen dronk voor zijn huwelijk een borreltje in de herberg van Antoni van Riet in Asten en maakte daar het volgende mee:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 270 verso; 13-01-1742:
De regenten van Asten verklaren dat zij geweest zijn ten huize van Hendrik Meusse Roymans, te Ommel, waar zij gevonden hebben Peter Aart Keysers, welke onder presentie van eede verklaart dat hij op Sondag laatstleden sijnde geweest den 7e deser maand, des morgens ontrent 10 à 11 uuren is gekoomen ten huyse van Antoni van Riet, herbergier en inwoner, alhier, als wanneer denselve ten selve huyse heeft vinde sitten, Jan Trouwen, Jan Vreynsen, Jan Hendrik Deenen en Jan Jan Hendriks met welke persoonen de voornoemde Peter Keyzers in compagnie eenige romertjes jenever gedronken heeft. Dat na het drinken over de betalinge vant selve daarover in verschil is geraakt met voornoemde Antoni van Riet en sijn huisvrouw, sijnde in dat verschil present geweest Jan Hendrik Deenen, waaraan voornoemde Peter Keysers vraagde off hij niet gesien had, dat hij betaald had, waarop denselve Jan Hendrik Deenen antwoorddesulx niet te weeten, alsoo daar geen agt op gegeven had. Verder sulx vragende aan Antoni van Riet off hij niet gesien had, dat hij betaald had, waarop Antoni van Riet vraagde aan wien hij betaald had, dat den deponent daarop seyde aan U vrouw. Waarop Antoni van Riet seyde, dat liegde gij, op welk gesegde off verschil woorden, nadat den deponent nog eens een halve stuyver betaalt had, waarover in verschil waren, den voornoemde Antoni van Riet een asschop, schuymspaan off diergelijks met swaarder hand den deponent op sijn hooft geslagen heeft, soodanig dat hij daarop aanstonts ter aarde off in voornoemde Antoni van Riet sijn huys nedergevallen is, beswijmt en in onmagt. Dat hij deponent alsdoen is opgestaan off door imand is opgeholpen een weynig tijts heeft geseeten in den hoek van de schoorsteen en also doen heeft sien sitten Martinus Jan Paulus en Joseph Vervoordeldonk, dat hij deponent vervolgens cort na den middag na sijn wooninge, alhier, is gegaan. Verklarende hij, deponent, verders, indien hij van dese quetsure quam te overlijden den voornoemde Antoni van Riet den dader soudewesen, die hem den dootslag soude toegebragt hebben. 

Jan Hendrik Deijnen was in datzelfde jaar ook betrokken bij een tafelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 8; 28-06-1742:
Verhoor van Anna Maria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Kreyl, te Ommel.
Of zij op zaterdag, 23 juni, 's avonds, rond 9 uur, in haar huis, te Ommel, zich niet heeft uitgekleed en naar bed is gegaan, terwijl haar man bij een van de naburen was, hebbende de deur op de cling geset of dicht gedaan. En of, nadat zij enige tijd op bed gelegen had, rond 10 uur, met geraas en geschreeuw in haar huis zijn gekomen, Willem Hendrik Hoefnagels, Jan Vrients met zijn knecht, genaamd, Aalbert Hendrik Aalbers en de knecht van Jan Flipsen, te weten Tielen Hendrik Slaats, alsmede de zoon van Hendrik de Snijer of Hendrik Deyne, zijnde genaamd Jan Hendrik Deenen, alsmede Ferdinandus den Dubbelen?
Anna Maria Hoefnagels verklaart gezien te hebben, Aalbert Hendrik Aalbers, Tiele Hendrik Slaats, Jan Hendrik, Jan Hendrik Deenen en Ferdinandus den Dubbelen, Willem Willem Roefs alsmede de scheper of knecht van de kinderen Jan Joosten, Piet Paulussen, knecht van Antony Coolen en een menigte andere mensen, die zij door de grote alteratie niet herkend heeft. 

Jan Hendrik Deijnen krijgt een boete voor het illegaal maaien van groes en ook nog een andere boete:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 145; 13-07-1744:
Den drossard, aanlegger contra Jan Coolen en Jan Hendrik Deenen, gedaagden .Jan Jansen Aarts, ondervorster, heeft op 20 juni laatstleden, gedaagden bevonden in het Scheefven, in het Ommelsbroek, welke bezig waren mayende en vlaggende in de groese. Gedaagde worden beboet met 5 peters ofwel ƒ 4-10-0 elk. 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 24; 02-12-1754:
Den drost contra contra Jan Hendrik Deenen, gedaagde. Aanlegger heeft nog te ontvangen ƒ 5-5-0 wegens acte. Toegezegd is om binnen vier weken te komen betalen. 

Tijdens een zomerstorm is de oogst van Jan Hendrik Deijnen deels vernield en daarvoor krijgt hij een schadevergoeding:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten . Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade henoverkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden, door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoeken of haartgangen ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld het aantal lopense dat door ieder was bezaaid, het aantal lopense der boekweit en zomervruchten .  Jan Hendrik Deynen te Ommel 1 lopense bezaaide rogge,  2 lopense der boekweit en zomervruchten en het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert op ƒ 15.

Cristina Hendrik Aert Smits is als Christina Joannis Deenen op 04-06-1768 te Asten overleden en Jan Hendrik Deijnen moet nog een schuld van zijn vader afbetalen:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 135; 11-11-1771:
Francis Royaarts, te Leenderstrijp, aanlegger contra Jan Hendrik Deynen, erfgenaam en bezitter van de goederen van wijlen Jan Antoni Deynen, gedaagde. Betreft de aflossing van ƒ 100,- à 5% met achterstaande intrest, sedert 1745, ten laste van  Johan Antoni Deynen obligatie de dato 30-09-1647 opgemaakt te Asten en ten bate van Catalijna, weduwe Frans Wouter Cox, te Leende.  Borg stond Hendrik Antoni Kanters. De laatste intrestbetaling is gedaan in 1765 en betaald is toen tot 1745. Gedaagde is opgelegd te betalen. 

Uiteindelijk worden de goederen van Jan Hendrik Deijnen bij executie via Francis van de Vorst aan Johannes Slaats verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 88; 19-10-1772:
Gezien het verzoek van Francis Royaarts, te Leende, om, de ingevolge vonnis de dato 20-01-1772 en om den treyn en kostbare evictie af te sneyden dat wijde goederen van Jan Deynen voor verhantligt houden en om P. de Roy, zijn procureur, te machtigen deze goederen publiek te verkopen.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 208.1 verso; 20-01-1773:
Francis Royaars, te Leende, laat de goederen van Jan Deynen executeren om daaraan het voorschreven vonnis te verhalen. Verkocht wordt aan Francis van de Vorst een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde Joost en Antony Willem Muyen. Koopsom ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 231 verso; 22-04-1773:
Francis van de Vorst verkoopt aan Johannes Slaats een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde Joost en Antoni Willem Muyen, andere zijde kinderen Jan Verhoysen. Verkoper aangekomen respectievelijk 20-01-1773 en 09-02-1773. Koopsom ƒ 100,-.

De bewoningslijst over de periode 1736-1771 laat de laatste twee generaties Deijnen als eigenaars en bewoners van het huis zien:

Jaar Eigenaar nummer 10 Ommel Bewoners nummer 10 Ommel
1736 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1741 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1746 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1751 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1756 Jan Hendrik Deijnen weduwe Aart Verhees
1761 Jan en Helena Deijnen Jan Hendrik Deijnen
1766 Jan en Helena Deijnen Jan Hendrik Deijnen
1771 Jan en Helena Deijnen Jan Deijnen

Jan Hendrik Deijnen is op 26-11-1780 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Cristina Hendrik Aert Smits en Jan Hendrik Deijnen.

Johannes Francis Slaats is geboren te Beek en Donk op 05-10-1743 als zoon van Franciscus Antonii Slaets en Johanna Hendrici Deckers (zie Voormalig huis B93). Hij is op 06-07-1766 te Asten getrouwd met Josyna Henrik Roymans, geboren te Asten op 26-08-1735 als dochter van Hendrik Meusse Roijmans en Hendrien Aart Keysers (zie Voormalig huis B278). Josyna Henrik Roymans is op 27-07-1789 als Josina Joannis Slaets te Asten overleden en Johannes Francis Slaats hertrouwt te Asten op 18-12-1791 met Francisca Henrici Martens, geboren op 04-06-1761 te Bakel als dochter van Henricus Martens en Johanna Joannis Josten:

04

De gezinnen van Johannes Francis Slaats met Josyna Henrik Roymans en Francisca Henrici Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 14-02-1767 Kind Asten ±1767
2 Francisca Asten 22-04-1769 Kind Asten ±1769
3 Antonia Asten 02-06-1771 Kind Asten ±1771
4 Maria Asten 10-08-1773 Asten 26-02-1797
Hendricus Jan van Lieshout
Deurne 28-02-1854 wonende in 't
Derp te Deurne
5 Franciscus Asten 09-09-1775 Kind Asten ±1775
6 Johanna Maria Asten 29-03-1778 Kind Asten 04-01-1786
7 Franciscus Asten 16-12-1780 Kind Asten ±1793
8 Henricus* Asten 19-02-1793 Meijel 02-09-1817
Anna Theunissen
Nederweert 24-10-1856
9 Franciscus* Asten 10-09-1794 Meijel 13-09-1820
Joanna Thijssen
Meijel 02-09-1828
Martina Thijssen
Meijel 10-02-1859
10 Johanna Maria* Asten 02-08-1797 Someren 29-07-1819
Wilhelmus van Moorsel
Asten 15-12-1829
11 Antonius* Asten 12-03-1799 Meijel 27-04-1824
Maria van de Laar
Asten 22-08-1854 zie Paalberg 1
12 Henrica* Asten 24-12-1800 Helmond 03-02-1825
Johannes Teunissen
Asten 15-09-1877 zie Pannenhoef 10
13 Ludovicus* Asten 18-08-1803 Beek en Donk 20-01-1843
Maria van de Vondevoort
Beek en Donk 15-10-1848

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johannes Francis Slaats koopt nog een stuk land en een huisplaats:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 17; 21-05-1783:
Johannes Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, te Sint Oedenroode, verkoopt aan Johannes Slaats, te Ommel land den Busserpat 1 lopense 20 roede naast de kinderen Mattijs Muyen. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-06-0 per jaar. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente aan de Kempenaar. Huisplaats en aangelag in de Steegen 1 1⁄2 lopense, ene zijde Peter Lomans, andere zijde de weduwe Francis van de Vorst, ene einde de weg. Verponding ƒ 0-14-12 per jaar. Bede ƒ 0-07-08 per jaar. Koopsom ƒ 38,-.

Johannes Francis Slaats koopt een huis op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B93) van zijn stiefvader en zijn zussen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 164; 17-07-1786:
Willem van den Eventuyn getrouwd geweest met Jennemaria Dekkers, weduwe Francis Slaats 1⁄4e deel, Peternel Francis Slaats, te Buedel, weduwe Hendrik Kroese 1⁄4e deel en Margo Francis Slaats 1⁄4e deel. Zij verkopen aan Johannes Francis Slaats, welke ook 1⁄4e deel bezit, hun 1⁄4e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 44 roeden, ene zijde Huybert van der Laak, andere zijde het volgende perceel; land de Konijnsakker 2 lopense naast het vorig perceel en Johannes van den Eynden; groes in de Bunders te Ostappen naast de medereyers; land de Nieuwe Erve tussen Ommel en de Watermolen aan de linkerzijde van de hei. Koopsom ƒ 124,-.

Johannes Francis Slaats koopt een stuk groes in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 211 verso; 11-06-1787:
Antoni Schepers verkoopt aan Johannes Francis Slaats groes in de Horst 3 copse naast Johan de Rooy, te Someren. Koopsom ƒ 46,-

Johannes Francis Slaats was timmerman en heeft samen met Pieter Klomp (zie Prins Bernhardstraat 2) nog geld tegoed van de bouw van een huis in Gemert:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 128; 14-04-1788:
Pieter Klomp en Johannis Francis Slaats geven procuratie aan Abraham van Nouhuys om met assumptie van Meester C. van Ommeren, advocaat, te Geemert, wonende te Aarle Rixtel, te vervolgen en te voleindigen de procedure, begonnen voor het gerecht te Geemert, tegen Arnoldus van de Laar, gedaagde, te Geemert, terzake en tot bekoming van ƒ 345,- wegens het maaken en timmeren van een huysinge tot Geemert, in de Moolestraat.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 129; 14-04-1788:
Abraham van Nouhuys, procureur, stelt zich cautie juratoir voor Pieter Klomp en Johannis Francis Slaats, timmerlieden, terzake van het bovenstaande. Hij kiest tijdens deze zaak domicilie ten huize van de weduwe H. van Mierlo, in de Valck, te Geemert.

Johannes Francis Slaats koopt een visvijver in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 11 verso; 31-01-1790:
Johannes Pelms Antonius de Cocq, chirurg, te Sint Oedenrode, verkoopt aan Johannis Francis Slaats een visvijver te Ommel de maat onbegreepe naast Dirk van der Weerden. Koopsom ƒ 5,-.

Pieter Klomp heeft borg gestaan voor Johannes Francis Slaats en wordt daarop aangesproken:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 84; 06-12-1790:
Peter Thielen Coolen en Jan Bruystens, borgemeesters 1788, aanleggers contra Pieter Klomp, gedaagde. Gedaagde is borg geweest voor Johannes Francis Slaats ten behoeve van een koop hout op de koopdag de dato 29-12-1788 voor de somma van ƒ 11-5-0

Johannes Francis Slaats verhuurt de helft van zijn bezit aan Jan Mattijs Slaats en waarschijnlijk woonde laatstgenoemde op het bezit aan de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B93):

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 30 verso; 29-01-1791:
Johannis Francis Slaats geeft in huur aan Jan Mattijs Slaats, te Vlierden huis, stal, hof en aangelag te Ommel. Zoals dit bij hem in gebruik is met uitzondering van de kamer en een deel van den hof 1⁄2 lopense; groes 1 roede; land den Busserpatakker 1 lopense 20 roede; een huisplaats en aangelag in de Steegen 1 1⁄2 lopense; een huisplaats en aangelag aan den Ommelschen Bosch 44 roede; land den Conijnsakker 2 lopense; groes in de Bunders agter Ostappen; de Nieuwe Erve 4 lopense; de helft van een groesveld in de Horst geheel 4 lopense. De andere helft blijft bij de verhuurder in gebruik. Huurtermijn 3 jaar. Huurprijs ƒ 36,- per jaar. Onderhoud voor de verhuurder. Lasten voor de verhuurder. 

Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes Francis Slaats een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 74; 26-11-1791:
Staat en inventaris opgemaakt door Johannis Francis Slaats, weduwnaar Francyna Roymans ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen met name Francis en Maria. Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense met daaraan een stukje groes 1 roede; land den Busserpatakker 1 lopense, 20 roede; een huisplaats in de Steegen 1½ lopense; een huisplaats en aangelag aan den Ommelschen Bosch 44 roeden; land de Konijnsberg 2 lopense; groes in de Buunders agter Ostappen 2 lopense; Nieuwe Erve 4 lopense; groes in de Horst 3 copse.
Roerende goederen: een bed en vier kussens, een wollen deken, vier slaaplakens, acht tinnen schotels, tien tinnen borden, een kist, een kast, een tafel, zes stoelen, diverse ketels, potten van tin, koper, ijzer, vuurgerei, timmermansgereedschap zoals kortsagen, kliefsagen, handsagen, wijnen, deurlaten, effers, en hetgene tot radmakersgereedschap behoort.
Schulden: ƒ 100,- aan Jacobus van Hugten; ƒ 50,- aan elk van zijn zusters, Peternel en Margo.

Johannes Francis Slaats heeft een schuld aan Jacobus van Hugten uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 148 verso; 07-02-1793:
Johannis Francis Slaats is schuldig aan Jacobus van Hugten ƒ 116,- à 4% voortkomende uit een onderhandse gelofte van ƒ 100,-, circa 8 jaar geleden, waarvan de intrest is verachterd.

Johannes Francis Slaats wil land kopen in het Ommels Broek, maar moet daarvoor eerst groes verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 146; 17-02-1793:
Aan het College, Johannis Francis Slaats en zijn vrouw, Francyn Hendrik Martens, hebben van Antonetta Verhees gekocht twee percelen land bij het Ommelsche Broek gelegen. Totale kosten hebben bedragen ƒ 159,-. Deze penningen zijn bij hen niet voorhanden. Zij bezitten wel een stuk groes in de Steegen beneffens de Brandwagt, een stuk land Nieuwe Erve. Zij willen deze verkopen en daarmee de nieuwe aankoop bekostigen en verdere schulden afbetalen. Zij kunnen dit echter niet doen zonder Uw toestemming omdat van de te verkopen percelen 1⁄3e deel toekomt aan de twee voorkinderen van Johannes, uit zijn eerste huwelijk, met wijlen Francyn Rooymans. Zij vragen om Uw toestemming.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 149 verso; 18-02-1793
Johannes Francis Slaats verkoopt aan Adriaan Reyskey groes in de Steegen 1 lopense 11 roed enaast de weduwe Francis van de Vorst. Koopsom ƒ 66,-. Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys land de Nieuwe Erve 5 1⁄2 lopense naast Johannis van den Eynden en de hei. Koopsom: ƒ 36,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 151 verso; 18-02-1793:
Johannis Francis Slaats is schuldig aan zijn twee voorkinderen met name Maria en Francis ƒ 34,-. Betreft: 1⁄3e deel van de koopgelden uit voorschreven acte.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 152; 20-02-1793:
Antonetta Verhees verkoopt aan Johannis Francis Slaats land in de Horst 1 lopense 15 roede naast Dirk Loverbosch. Koopsom ƒ 78,-. Land Nieuwe Erve 1 lopense naast Dirk van der Weerden en  het Ommelsche broek. Koopsom ƒ 48,-.

Een zwager van Johannes Francis Slaats beschuldigt hem van huiselijk geweld, maar komt van een koude kermis thuis:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 209 verso; 03-07-1795:
Martinus Martens, 28 jaar, verklaart dat zijn zuster, Josyna Martens getrouwd met Johannis Francis Slaats en bij hem in de buurt wonende, in de voormiddag bij hem gekomen is om te klagen dat zij door haar man geslagen werd. Comparant is naar het huis van Johannis gegaan en daarin gekomen heeft zijn zuster de deur toegestoten en hem comparant vastgepakt. Waarop Johannis op hem toegekomen is en met een blood mes een steek in de linkerzijde toegebracht heeft, alsmede een wonde aan zijn hoofd. Hij is in zijn huis teruggekomen zonder dat iemand anders kan getuigen. Indien nodig wil hij een en ander onder eede bevestigen.

Johannes Francis Slaats heeft een achterstand bij de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 102; 30-04-1804:
Gerardus Hermanus Roosen, vorster, neemt, namens Hermanus Driessen, collecteur der landsverponding en koningsbede, 1802, in arrest de vaste goederen van Johannis Francis Slaats tot verhaal van ƒ 5-11-2. Staande op het quohier der verponding en bede in twee posten.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 151; 02-05-1805:
Gerardus Hermanus Roosen, voster, deurwaarder, neemt, namens Hermanus Driessen, collecteur der landsverponding en koningsbede, 1803, in arrest de vaste goederen van Johannis Francis Slaats tot verhaal van ƒ 5-11-2.

De tweede vrouw van Johannes Francis Slaats, Francisca Henrici Martens, laat niet met zich sollen:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 27 verso; 15-10-1807:
Hendrikus van den Eerenbeemt en Peter Marcelis Verrijt verklaren dat zij, op 09-10-1807, des voormiddags, wanneer zij en Hendrik Althuys, dienaar der justitie, met zijn dochter, Anna en zoon Nicolaas met het uitdoen van aardappelen bezig waren bij hen is gekomen, Francyna Hendrik Martens getrouwd met Johannis Francis Slaats en dat deze met een blank mes in de hand op Hendrik Althuysis komen aanlopen roepende: "Bijaldien gij van mijne grond niet afblijft dan zal ik Uw doodsteeken of gij mij". Waarop Hendrik Althuys geantwoord heeft: "Ik moet mijn aardappelen evenswel uyt hebben". Comparanten zijn doorgegaan met aardappelen uitdoen. Daarop is Francyna met een riek in de hand op Hendrik Althuys aangekomen en heeft hem gezegd dat hij de aardappelen moest laten staan tot hij haar had voldaan. En heeft zij, Francyna, daarop met de riek gestoken in de linkerduim en door een slag met de riek hem een wonde aan de rechterhand kleine vinger toegebracht. Daarna heeft zij de dochter op het hoofd en arm geslagen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

De schuld aan Jacobus van Hugten is nog steeds niet helemaal voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 30-09-1809:
Johannes Francis Slaats is schuldig aan Jacobus van Hugten ƒ 76,- à 4%.

De bewoningslijst van het huis in het laatste kwart van de 18e eeuw met Johannes Francis Slaats als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 10 Ommel Bewoners nummer 10 Ommel
1776 Johannes Slaats Johannes Slaats
1781 Johannes Slaats Johannes Slaats
1798 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats
1803 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats

Ook op de Ommelse Bos bezit Johannes Francis Slaats een huis, waarin hij ook rond 1800 als eigenaar en bewoner wordt genoemd (zie Voormalig huis B93). Johannes Francis Slaats is op 29-01-1810 te Asten overleden en Francisca Henrici Martens wordt genoemd bij de verpondingen van 1810 als zijn weduwe:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 57 verso; 1810:
Weduwe Johannes Slaats.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Francisca Henrici Martens als weduwe van Johannes Francis Slaats, verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 14-04-1810:
Francyna Hendrik Martens, weduwe Johannes Francis Slaats, verkoopt aan Hendrik Vinken land den Ommelschen Bosch 3 lopense 16 roede. Koopsom ƒ 90,-.

Francisca Hendrik Martens is op 13-08-1816 te Asten hertrouwd met Joseph Pompen, geboren te Oirschot op 20-03-1771 als zoon van Josephus Pompen en Johanna van den Hurck.

Francisca Henrici Martens is op 05-02-1831 te Asten overleden overleden en bij het kadaster van Asten staan de kinderen van Johannes Slaats als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B503:
Huis en erf, groot 01 roede 72 el, Ommelsche horstje, klassen 10.
Eigenaar: de kinderen van Johannes Slaats.

05

06

Het huis is rond 1833 verbouwd tot schuur, rond 1839 afgebroken en rest een tuin met kadasternummer B973, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. Mogelijk heeft dochter Henrica Slaats, geboren te Asten op 24-12-1800 nog in het huis gewoond.  in het bevolkingsregister van 1859-1879 woont dochter Henrica Slaats in Heusden (zie Pannenhoef 10) en wonen de andere kinderen van Johannes Slaats buiten Asten of zijn overleden.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1609 Gerart Hendricks van Helmont ±1570 Gerart Hendricks van Helmont ±1570
1643 Antonius Jan Deynen Asten ±1605 Antonius Jan Deynen Asten ±1605
1673 Jan Antonis Deynen Asten ±1640 Jan Antonis Deynen Asten ±1640
1717 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
Ommel huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1741 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1746 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1751 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1756 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715 Maria Daendels en weduwe Aart Verhees  Asten 22-12-1695
1761 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715
1766 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715
1771 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Deijnen Asten 10-04-1715
1776 Johannes Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Slaats Beek en Donk 05-10-1743
1781 Johannes Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Slaats Beek en Donk 05-10-1743
1798 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743
1803 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743
Kadasternummer B503
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B503 1832-1833 kinderen Johannes Slaats
B503 1833-1839 kinderen Johannes Slaats verbouwd tot schuur
B973 1839 kinderen Johannes Slaats afgebroken, resteert tuin
Marialaan
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743 Francisca Martens Asten 24-06-1747 29-01-1810
1810-1831 Francisca Martens Asten 24-06-1747 weduwe Johannes Slaats 05-02-1831
1831-1833 Antonius Slaats Asten 12-03-1799
1833 verbouwd tot schuur en later afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023, 10:25:37

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen