logo

Index


Voormalig huis B503

In 1609 is er sprake bewoning van een huis aan 't Ommels Horstje door Geraert Henrick van Helmont:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 8; 05-03-1609:
Jan Guerts van Buul man van Catharina, dogter van Aert Janssen ter eenre en Jacob Jacobs van den Cruys en Aert Jacobs, zijn broeder ter andere zijde. Allen erfgenamen van Jacob Willem Hanssen en Merie, zijn vrouw. Zij verkopen aan Gerard Henricx van Helmont, een huis, hof en land te Omel, ene zijde het Convent van Omel, andere zijde Thonis Henrick Canters. Naschrift: Jacob en Aert van de Cruys hebben van het voorschreven goet elcker darthien gulden ontvangen. Zij beloven deze weer in te brengen om gelijkelijk te verdelen.

Geraert Henrick Vermeulen (ook van Helmond genoemd) is geboren rond 1570 als zoon van Henrick Gerardt Vermeulen. Hij is rond 1600 getrouwd met Aleken Mennen, geboren te Asten rond 1575.
Het gezin van Geraert Henrick Vermeulen en Aleken Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten ±1601

Asten ±1625
Margriet Peter Lenaerts
Asten ±1650
Frenske

Asten ±1656 zie Kloostereind 2
2 Maria Asten ±1603

Asten ±1630

Peter Tijs Celen
Asten ±1642
3 Henrica* Asten ±1605

Asten ±1635
Anthonis Jan Deijnen

Asten 13-08-1672
4 Gertruda Asten ±1608

Asten ±1635

Lambertus Adriani
Asten ±1650 zie Voormalig huis B410
5 Marten** Asten ±1611

Asten ±1635

Barbara Claas
Asten ±1655 zie Voormalig huis B410

*        in onderstaand document staat dat Aleke de overgrootmoeder is van Antony Jan Deynen, die de kleinzoon is van Henrica Gerard Vermeulen, ofwel Aleke is haar moeder.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 72 verso; 08-05-1687:
Antony Canters den ouden, 76 jaar en Frans Matijssen de Groodt, 77 jaar verklaren dat zij gekend hebben den Eerwaarde Heer Antonius Mennens, gewezen pastoor, te Swamen en diens afkomst voor een groot deel. Verder dat Antony, zoon Jan Antonis Deynen, hier schoolgaande en ondertussen ledigh tijt is hebbende zijn ambacht te leren, geboren is te Asten, uit eerlijke ouders, die bloedverwant zijn van Heer Antonius Mennens in die zin dat de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynens overgrootmoeder latine ab avia was de wettige zuster van de vader van de Heer Antonis Mennens, fundateur. Een en ander is de gelijke graad als Martinus Backers, gewezen student, te Rueremunde. Attestanten verklaren verder dat zij de overgrootmoeder, met name Aleke en de uit haar voortgekomen descenderende kinderen tot de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynen toe, altijd hebben gekend en daarvan nog goede memorie hebben.

**        in onderstaand document staat dat de overgrootmoeder van moeder, ofwel de grootmoeder van zijn vader Gerrit Martens Vermeulen, ofwel de moeder van zijn grootvader Marten Vermeulen en dus de vrouw van Geraert Henrick Vermeulen is:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 7 verso; 01-06-1697:
Hendrick Canters en Antonis Josephs, schepenen, verklaren dat wij gekend hebben Antonius Mennius, gewezen pastoor van Swamen en dat wij zijn afcompste voor het grootste deel kennen. Verder dat Marten, zoon Gerrit Martens Vermeulen, tegenwoordig zijn ambacht exercerende en twee jaar heeft uitgeoefend en ondertussen is schoolgaande, van eerlijke, getrouwde ouders is en daardoor is verwant aan Antonius Mennius, in dier voege dat Martens overgrootmoeder de zuster was van de vader van Antonius Mennius, fundateur. Volgt verwijzing naar protocol de dato 08-05-1687.

Aangezien Aleke een zuster is van de vader van Antonius Mennen, heeft zij als patroniem Mennen en zijn haar kinderen neven van pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410). Waarschijnlijk hadden de ouders van Antonius Mennen geen verdere nakomelingen en was zijn tante Aleke de enige in de familie met nageslacht.

Geraert Henrick Vermeulen ruilt land met het klooster van Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 95 verso; 15-12-1610:
Gerarts Henricx van Helmont geeft bij erffwisseling over aan zuster Maria Janssen, materse des convents Marienschoot en ten behoeve van het Convent land te Omel 1½ lopense 5½ roede 2 voet, ene zijde en einde het Convent, andere zijde Aert Coolen en Thonis Henricx Canters, andere einde de verkoper. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het altaar of rector der capel van Onze Lieve Vrouw te Omel. Gerart Henrix ontvangt land te Omel 1½ lopense 5½ roede 2 voet, ene zijde Jan Peters, andere zijde Aert Jacobs van de Cruys, ene einde Goessen Janssen, andere einde het Convent.

Geraert Henrick Vermeulen verkoopt en koopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 98; 18-01-1611:
Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Matthijs van de Goir land te Omel, ene zijde Jan Peter Willems, andere zijde Jan Jan Everts, ene einde Aert van de Cruys, andere einde de weg. Belast met 2 gulden per jaar aan Jan Gelis Henricx en Marcelis Peter Jacobs; 1 gulden per jaar aan Peter Loyen te Helmont; 14 stuiver 5 penningen per jaar grondcijns; nog de grondcijns van de goederen gekomen van Gerards ouders.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 87 verso; 30-03-1616:
Aert Henricx van den Eynde verkoopt aan Gerart Henricx van Helmont: land te Omel, ene zijde het Convent van Omel, andere zijde de koper, ene einde Thonis Henrick Canters, andere einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 88; 30-03-1616:
Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Anthonis Dries Reynen land in de Galre te Omel, ene zijde de koper, andere zijde Goossen Janssen, ene einde de gemeente, andere einde Frans Thonis Verrijt.

Geraert Henrick Vermeulen en Aleke Mennen zijn rond 1637 te Asten overleden, gezien het feit dat er in 1638 wordt gesproken over hun erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 140; 30-10-1638:
Peter Janssen van Haubraken verkoopt aan Aert Jan Aelbers landgroes den Oudenhoff te Ommel 2 lopense, ene zijde en einde erfgenamen Gerart Henricx van Helmont, andere zijde erfgenamen Jacop Aerts, andere einde de gemeente.

Zijn kinderen verkopen het huis aan hun zwager Anthonis Jan Deijnen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 201 verso; 16-02-1643:
Peter, zoon van wijlen Tijs Celen voor zichzelf en met Willem Geritssen van Helmont als momboiren van de onmondige kinderen van hem en zijn vrouw, Merike, dogter van wijlen Gerarts van Helmont. Zij verkopen aan Anthonis, zoon van wijlen Jan Dijnen de helft in seker huis met het brouwhuis daarbij horende en voorts alles voor deze helft daarbij horende en wezende te Ommel, ene zijde Michiel Jacops van de Cruys, andere zijde weduwe Dryes van Buel.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt enkele jaren daarvoor een cijns met een stuk land te erven als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 143; 19-07-1641:
Anthonis Jan Dijnen, getrouwd met Hanricxken, dochter Gerart Henricx van Helmont verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys een cijns van ƒ 100,- à 6%. Onderpand zijn deel in de Horst te Ommel geheel 3 lopense, ene zijde het Convent van Ommel, andere zijde Marten Gerits, ene einde Vreyns Joosten, andere einde erven Peter Mennen.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 202; 16-01-1643:
Anthonis Janssen Dijnen verkoopt aan Jan Franssen Verrijt land de nyeuwe Erffve te Ommel aen de Heyde, ene zijde Laurens Willem Tijs, andere zijde de koper, ene einde de gemeente, andere einde erven Anthonis van Rudth. Zoals verkoper ten deel is gevallen tegen zijn mede-erfgenamen van wijlen Gerart Henricx van Helmont.

Anthonis Jan Deijnen verkoopt een cijns met het huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 205; 07-03-1643:
Anthonis Janssen Dijnen verkoopt aan Frans Tijs Willems als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Evers ten behoeve van deze. Een cijns van ƒ 133,- à 5%. Als borg een huis, hof en hofstad te Ommel, ene zijde Michiel Jacops van de Cruys, andere zijde weduwe Dryes van Buel, andere einde Marten Geritssen.

Anthonis Jan Deijnen koopt de andere helft van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 55; 18-10-1656:
Johan Boomardts, griffier van zijn Koninklijke Majesteit van Spangien, int vernieuwen van de wetten der steden en kastelerijen van de provincie Vlaenderen zoon van wijlen Hendrick Boomardts man van Maria Mennen. Peeter Anthonis Laetgen, zoon van Anthonis Laetgen man van Heylken Mennen. Nicolaes Gijsberts als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Jan Mennen man van Maeyken Soetenwey. Zij verkopen aan Anthonis Jan Deynen een huis, hof, hofstad, schop en boomgaard te Ommel aan het Broeck, ene zijde weduwe Marten Gerits, andere zijde Michiel Jacobs, andere einde de waterlaet naest de straet.

Henrica Gerard Vermeulen is geboren te Asten rond 1605 als dochter van Geraert Henrick Vermeulen en Aleken Mennen. Zij is rond 1635 getrouwd met Anthonis Jan Deynen, geboren te Asten rond 1605 als zoon van Jan Jan Deynen. Het gezin van Henrica Gerard Vermeulen en Teunis Jan Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1640 Asten 28-01-1674
Helena Huijberts Jansen
Asten 24-04-1715
2 Aleida Asten 21-04-1642 Kind Asten ±1642
3 Gertrudis Asten 27-06-1643

Asten 12-06-1673

Johannes Anthonis
Asten ±1685
4 Aleida Asten 04-10-1646 Asten 28-02-1677
Philippus Gielens
Asten 04-07-1698
5 Elisabeth Asten 07-09-1650

Asten ±1675

Gevardus Dierx van Weert
Asten 29-10-1689 zoon Dirck in Geldrop*
voor zoon Willem zie
Voormalig huis G427

*  Zoon Dirck Geven van Weert, geboren te Asten op 19-11-1677, woont in Geldrop en is verwant aan Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 102 verso; 20-01-1721:
Schepenen van Asten verklaren dat Dirck Geven van Weert, te Geldrop, geboren te Asten, een zoon is van Geef Dircx van Weert en Elisabet Antonis Dijnen. Deze Elisabet was de geregte zuster van Jan Antonis Dijnen, die op zijn beurt bloedverwant was van Heer Antonis Mennen, in leven pastoor te Swalmen, en heeft genoten een jaarlijkse som uit de fundatie door Heer Antonis Mennen gesticht. Dirck Geven van Weert is belast met verscheidene kinderen en richt zich uit dien hoofde op de fundatie.

Bij de verpondingen van 1662 staat Anthonis Jan Deijnen nog als eigenaar bekend:

Verpondingen XIV-68 folio 44 verso; 1662:
Teunis Jan Deijnen, huijs.

Henrica Gerard Vermeulen is op 13-08-1672 te Asten overleden en Antonius Joannis Deijnen is op 15-08-1673 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

01

Volgens de verpondingen van 1680 heeft zijn zoon Johannes het huis overgenomen:

Verpondingen XIV-58 folio 13 verso 1680:
Jan Antonis Deijnen. 2-1-6 0-11-8.

Zoon Johannes Antonius Deynen is geboren te Asten rond 1640 en op 28-01-1674 te Asten getrouwd met Heijlken Huijberts Jansen, geboren te Asten op 13-12-1637 als dochter van Huybert Jansen van der Schouwen en Catharina Roefs:

Contraxerunt sponsalia Joannes Antony Deijnen et Heijlken Huijberts coram testibus Jan Joannis et Willem Jansen. Matrimonio 28 coram testibus Judoco Hendrix et Joanna Hendrix.

Ondertrouw van Joannes Antony Deijnen en Heijlken Huijberts voor getuigen Jan Joannis en Willem Jansen. Huwelijk op 28 januari voor getuigen Judoco Hendrix en Joanna Hendrix.

02

Het gezin van Johannes Antonius Deijnen en Heijlken Huijberts Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1
Antonius
Asten 27-06-1674
Kind
Asten ±1674
2 Henricus Asten 13-12-1678 Asten 01-06-1705
Johanna Laurenssen
Asten 20-01-1752
3 Antonius Asten 05-09-1680 Asten 07-06-1705
Maria Reyniers van Geldrop
Asten 07-04-1746 zie Voormalig huis G655

Johannes Antonius Deijnen en zijn zwager Philippus Gielens hebben beide ruzie gemaakt in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts (zie Voormalig huis B280):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-07-1668:
Johan van Hattem, drossard contra Jan Teunis Deynen en Philips Gielen Jacobs de Seger. Te verhoren ten behoeve van de drossard: Dries Peters, Hendrick Jacobs, Jan Jan Canters en Jan Goorts Hoeffnaegels.
Of zij op 1 juli laatstleden, aan of in huis van de weduwe Aert Jan Aelberts hebben gehoord of gezien dat naer ettelijcke injurien die welcken worden vuytgespoegen bij Jan Teunis Deynen tot last van Dries, soone van Jan Driessen van Ruth ende het ontkennen van den voorschreven Dries off gebruyckt hebbende het woort liegen, crackeel is gevolght tusschen die voorschreven twee litigante persoonen ende ten leste eyndelijck hebben gesien dat Jan Teunis Deynen met eene stoel off anderegewapent, heeft geslaegen naar Dries Jan Driessen?
Nog te verhoren Peter Huyberts van Maris, de dochter van Joost Laureyns, Meryken, de dochter van Styne, te Ommel en Metjen, de dienstmaagd van van Steven Lamberts.
Of zij op 1 juli laatstleden, aan of in huis van Aert Jan Aelberts weduwe hebben gehoord of gezien dat tussen Jan Jan Laureyssen en Philips Michiel Jacobs de Seger eenige injurieuse woorden gevallen sijnde oyck hebben gesien dat Philips heeft geslaegen ende gestooten Jan Laureyssen ende ten lesten soo verre gecoomen dat hij, Philips, sijn messe heeft getrocken?

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-07-1668:
Andries Peters, 20 jaar, verklaart tegenover Johan van Hattem, drossard, dat hij op 1 juli laatstleden is geweest in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts, alwaar hij in een groot gezelschep zijn geld heeft verdronken. Onder andere waren daar ook aanwezig Jan Teunis Deynen en Dries Jan Driessen. En dat eerstgenoemde hem niet en heeft ontsien den voorchreven Dries Jan Driessen te slaen met een stoel, oock soo dat den voorschreven Dries Jan Driessen ter aerde viel, al off hij doot was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.Hendrick Jacobs, 27 jaar, verklaart als voor. Hij sagh dat Dries Jan Driessen ter aerde viel met eenen stoel, sonder te connen seggen wie den stoel gesmeten hadde.Maer daernae gehoort te hebben, van die gene diewelcke mede in dat geselschap waeren, dat Jan Teun Deynen den voorschreven Dries hadde geslaegen met eene stoel,soo hart dat Dries ter aerde viel, al off hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.Jan Jan Canters, 22 jaar, verklaart als voor. Hij was buytenhuys wesende ende wederom in de camer comende, heeft hij hooren seggen dat Jan Teunis Deynen den voorschreven Dries Jan Driessen hadde geslaegen met ene stoel, dat deze ter aerde nederviel ende bleef liggen alsoff hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.

Het is vrij waarschijnlijk dat zus Aleida Antonius Deynen, geboren te Asten op 04-10-1646 als dochter van Anthonis Jan Deynen en Henrica Gerard Vermeulen, eveneens in een deel van het ouderlijk huis heeft gewoond. Zij is op 28-02-1677 te Asten getrouwd met Philippus Gielens, geboren te Asten rond 1640 als zoon van Michael Jacobi de Seger en Anna Filippi:

13 Februarij 1677; contraxerunt sponsalia Philippus Gielens et Aleidis Anthonis Deijnen; testes Daniel Martens et Lambertus Jansens.
28 Februarij 1677; juncti sunt matrimonium Philippus Gielens et Alegundis Anthonis Deijnen; testes Daniel Martens et Wilhelmus Fransen.

13 februari 1677; ondertrouwcontract van Philippus Gielens en Aleidis Anthonis Deijnen; getuigen Daniel Martens en Lambertus Jansens.
28 februari 1677; in huwelijkse echt gebonden Philippus Gielens en Alegundis Anthonis Deijnen; getuigen Daniel Martens en Wilhelmus Fransen.

Het gezin van Philippus Gielens en Aleida Teunis Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 06-03-1678

Asten 16-07-1713

Jan Reijnders Tempels
Asten 01-04-1742 zie Voormalig huis B386
2 Antonius Asten 29-08-1682

Asten 04-02-1704

Jenneke Cornelis Duysten
* voor hun zoon Antonius
zie Jan van Havenstraat 23
3 Michael Asten 15-03-1687

* zoon Antonius heeft recht op een studiebeurs van Antony Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 115, folio 91 verso; 25-10-1720:
Jan van Helmont en Bendert Vervorreldonck verklaren dat Antony Flipsen een neef is van Antony Meujen en net zo verwant is aan Antony Mennen, in leven pastoor in Swalmen,  Antony Flipse getrouwd met Jenneke Cornelis Duyssen, waarbij hij een zoon heeft, Antony, 15 jaar, welcke hij graag een hantwerck wilde laten leren, doch hiertoe vermits zijn armoede niet toe in staat is. Hij zou graag, voor zijn zoon, het effect van de fundatie van Antony Mennen ontvangen. 

De vader van Philippus Gielens woonde in een kamer, die verkocht gaat worden:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 70; 21-12-1667:
Peeter Reynders, Mathijs, Marten Jan Teunissen getrouwd met Anneken. Zij verkopen aan Meester Anthoni Canters een kamer met het aangelag te Ommel waar nu Michiel Jacobs de Seeger in woont, ene zijde Michiel Jacobs van de Cruys, andere zijde Willem Philipsen, ene einde de weg, andere einde de straat.

Philippus Gielens en zijn zwagers dagen de kinderen van Joost Laurensen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 199; 14-05-1677:
Philips Michielsen getrouwd met Aleke Antonis, Jan Antonis getrouwd met Geertruy Antonis, Jan Antonis Deynen mede namens Geef Dircx, zijn zwager. Allen kinderen van Antonis Deynen, aanleggers contra Bruysten Joost Laurensen, Frans Mathijssen en Jan Laurensen als momboiren van de kinderen van wijlen Joost Laurensen, gedaagden.

Het overlijden van Philippus Gielens is vooralsnog niet bekend en Aleida Antonius Deynen is op 04-07-1698 te Asten overleden. Veertig jaar later wordt bekend gemaakt dat hun kinderen Anna en Antonius verwant zijn aan Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en hun kinderen recht hebben op een beurs:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 88 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Anneke Flipsen getrouwd geweest met Jan Rijnders, waarbij twee kinderen, die nog in leven zijn met name Jacob, 22 jaar en Flip, 18 jaar. Anneke is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede geweest als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Jacob Jan Reynders, haar zoon, heeft genoten het effect van een fundatie, gesticht door Antoni Mennen ordonnantie schepenen Zwalmen 07-01-1721. Deze attestatie is pro deo verstrekt.

Keren we terug bij de eigenaar van dit huis, Johannes Antonius Deijnen, zoals ook gemeld bij de verpondingen van 1709:

Verpondingen XII-5 folio 20 verso; 1709:
Jan Antonis Deijnen.

Heijlken Huijberts is te Asten op 28-01-1707 overleden en Johannes Antonius Deijnen is op 24-04-1715 te Asten begraven en bij de verpondingen van 1717 is zijn zoon Hendrick de huiseigenaar:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Hendrick Jan Dijne, Jenneke de vrouw.
Tonij, Laurijns, Jan en Catrijn.

Zoon Henricus Jan Deijnen is geboren te Asten op 13-12-1678 en op 01-06-1705 te Asten getrouwd met Johanna Laurenssen, geboren te Asten op 31-10-1677 als dochter van Laurentius Theunis en Maria Jansen (zie Bergdijk 36):

Juncti sunt matrimonio Hendrick Jan Deijnen et Joanna Laureynssen. Testos Egidius Laureynssen et Elisabetha Laureynssen.

Zijn in huwelijk verbonden Hendrick Jan Deijnen en Joanna Laurenssen. Getuigen Egidius Laurenssen et Elisabetha Laurenssen.

03

Het gezin van Henricus Jan Deijnen en Johanna Laurenssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-03-1706 Ongehuwd Asten ±1735
2 Laurentius Asten 06-10-1708 Kind Asten ±1725
3 Antonius Asten 15-11-1709 Kind Asten ±1725
4 Laurentius Asten 20-07-1712 Deurne 20-11-1746
Henderina Dirk Beks
Deurne 13-03-1764
5 Johannes Asten 10-04-1715 Asten 14-01-1753
Cristina Hendrik Aart Smits
Asten 26-11-1780
6 Philippus Asten 01-08-1717 Kind Asten ±1725
7 Helena Asten 31-05-1724 Asten 20-07-1755
Arnoldus Timmermans
Asten 23-09-1806 zie Hindert 4

Henricus Jan Deijnen vraagt na of hij recht heeft op een beurs voor zijn zonen van pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115, folio 100; 30-11-1720:
Schepenen van Asten verklaren dat Hendrik Jan Dijnen een neef is van Antony Meujen en alzo verwant is aan wijlen Antony Mennen, geboren te Asten en in leven pastoor te Swalmen. Hendrik Jan Dijnen, getrouwd met Jenneke Lavrijnssen heeft vier zonen, nog in leven met name, Antony, 11 jaar; Lavrijns, 8 jaar; Jan, 6 jaar en Flips, 3 jaar. Hij zou deze kinderen graag de school laten bezoeken, studeren en een handwerk laten leren. Vanwege zijn gering daggeld, als kleermaker, is hij hiertoe niet in staat, omdat zijn daggeld, als hij werk heeft, maar zes stuiver per dag is, waarvan hij met zijn vrouw en vijf kinderen moet leven. Hij vraagt om ook in aanmerking te komen voor de beurs van Antony Mennen. Wij verstrekken hem vanwege zijn armoe deze attestatie pro deo.

De hoofdgeldlijst van 1729 laat de bewoners van het huis zien, waarbij dochter Catharina boven de 3 maal 7 is en de andere kinderen Laurens, Johannes en Helena onder de 3 maal 7 zijn:

Hoofdgeld XV-20; 29-09-1729:
Hendrik Jan Deijnen, Jenneke de vrouw.
Caat de dogter boven 3.
Vrijns, Jan en Leen kind: onder 3.

Ook bij de verpondingen van 1737 wordt Henricus Jan Deijnen nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIV-61 folio 59; 1737:
Hendrick Deijnen.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 0-16-8.

Johanna Laurenssen is op 30-05-1751 te Asten overleden en Henricus Jan Deijnen overlijdt te Asten op 20-01-1752. Een jaar later doet zoon Laurens Hendrik Deijnen afstand van de erfenis ten gunste van zijn broer Jan Hendrik Deijnen en zus Helena Hendrik Deijnen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 100; 29-06-1753:
Laurens Hendrik Deynen, wonende te Deurne, verklaart de nagelaten goederen van zijn ouders te repudiëren en te verlaten, zonder zich als erfgenaam te gedragen. Hij laat de goederen over aan Jan en Helena, zijn broeder en zuster. Zij zullen ook alle schulden van hun ouders voldoen.

Zoon Jan Hendrik Deijnen is geboren te Asten op 10-04-1715 en op 14-01-1753 te Asten getrouwd met Cristina Hendrik Aert Smits, geboren te Someren op 12-10-1723 als dochter van Hendrikus Arnoldus Smits en Anna Hendrix:

Het gezin van Jan Hendrik Deijnen en Cristina Hendrik Aert Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus* Asten 04-06-1749
2 Johanna Asten 16-10-1753
3 Henricus Asten 26-08-1756
4 Anna Maria Asten 05-09-1758

*  Jan Hendrik Deijnen had voor zijn huwelijk een onwettige zoon met Elizabetha Josephs

Cristina Hendrik Aert Smits is op 04-06-1768 te Asten overleden en de goederen van Jan Hendrik Deijnen worden bij executie via Francis van de Vorst aan Johannes Slaats verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 208.1 verso; 20-01-1773:
Francis Royaars, te Leende, laat de goederen van Jan Deynen executeren om daaraan het voorschreven vonnis te verhalen. Verkocht wordt aan Francis van de Vorst een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde Joost en Antony Willem Muyen. Koopsom ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 231 verso; 22-04-1773:
Francis van de Vorst verkoopt aan Johannes Slaats een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde Joost en Antoni Willem Muyen, andere zijde kinderen Jan Verhoysen. Verkoper aangekomen respectievelijk 20-01-1773 en 09-02-1773. Koopsom ƒ 100,-.

De bewoningslijst over de periode 1736-1771 laat de laatste twee generaties Deijnen als eigenaars en bewoners van het huis zien:

Jaar Eigenaar nummer 10 Ommel Bewoners nummer 10 Ommel
1736 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1741 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1746 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1751 Hendrik Janse Deijnen Hendrik Janse Deijnen
1756 Jan Hendrik Deijnen weduwe Aart Verhees
1761 Jan en Helena Deijnen Jan Hendrik Deijnen
1766 Jan en Helena Deijnen Jan Hendrik Deijnen
1771 Jan en Helena Deijnen Jan Deijnen

Jan Hendrik Deijnen is op 26-11-1780 te Asten overleden.

Johannes Francis Slaats is geboren te Beek en Donk op 05-10-1743 als zoon van Franciscus Antonii Slaets en Johanna Hendrici Deckers (zie Voormalig huis B93). Hij is op 06-07-1766 te Asten getrouwd met Josyna Henrik Roymans, geboren te Asten op 26-08-1735 als dochter van Hendrik Meusse Roijmans en Hendrien Aart Keysers (zie Voormalig huis B278). Josyna Henrik Roymans is op 04-01-1786 te Asten overleden en Johannes Francis Slaats hertrouwt te Asten op 18-12-1791 met Francisca Henrici Martens, geboren op 04-06-1761 te Bakel als dochter van Henricus Martens en Johanna Joannis Josten:

04

De gezinnen van Johannes Francis Slaats met Josyna Henrik Roymans en Francisca Henrici Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 14-02-1767 Kind Asten ±1767
2 Francisca Asten 22-04-1769 Kind Asten ±1769
3 Antonia Asten 02-06-1771
4 Maria Asten 10-08-1773 Asten 26-02-1797
Hendricus Jan van Lieshout
Deurne 28-02-1854 wonende in 't
Derp te Deurne
5 Franciscus Asten 09-09-1775 Kind Asten ±1775
6 Johanna Maria Asten 29-03-1778 Kind Asten ±1778
7 Franciscus Asten 16-12-1780 Kind Asten 04-01-1786
8 Henricus* Asten 19-02-1793 Kind Asten ±1793
9 Franciscus* Asten 10-09-1794 Meijel 13-09-1820
Joanna Thijssen
Meijel 02-09-1828
Martina Thijssen
Meijel 10-02-1859
10 Johanna Maria* Asten 02-08-1797 Someren 29-07-1819
Wilhelmus van Moorsel
Asten 15-12-1829
11 Antonius* Asten 12-03-1799 Meijel 27-04-1824
Maria van de Laar
Asten 22-08-1854 zie Paalberg 1
12 Henrica* Asten 24-12-1800 Helmond 03-02-1825
Johannes Teunissen
Asten 15-09-1877 zie Pannenhoef 10
13 Ludovicus* Asten 18-08-1803 Beek en Donk 20-01-1843
Maria van de Vondevoort
Beek en Donk 16-10-1848

* kinderen uit het tweede huwelijk

De bewoningslijst van het huis in het laatste kwart van de 18e eeuw met Johannes Francis Slaats als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 10 Ommel Bewoners nummer 10 Ommel
1776 Johannes Slaats Johannes Slaats
1781 Johannes Slaats Johannes Slaats
1798 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats
1803 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats

Ook op de Ommelse Bos bezit Johannes Francis Slaats een huis, waarin hij ook rond 1800 als eigenaar en bewoner wordt genoemd (zie Voormalig huis B93). Johannes Francis Slaats is op 29-01-1810 te Asten overleden en Francisca Henrici Martens wordt genoemd bij de verpondingen van 1810 als zijn weduwe:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 57 verso; 1810:
Weduwe Johannes Slaats.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Francyn Hendrik Martens is op 13-08-1816 te Asten hertrouwd met Joseph Pompen, geboren te Oirschot op 20-03-1771 als zoon van Josephus Pompen en Johanna van den Hurck.

Francisca Henrici Martens is op 05-02-1831 te Asten overleden overleden en bij het kadaster van Asten staan de kinderen van Johannes Slaats als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B503:
Huis en erf, groot 01 roede 72 el, Ommelsche horstje, klassen 10.
Eigenaar de kinderen van Johannes Slaats.

05

06

Het huis is rond 1845 verbouwd tot schuur, rond 1858 afgebroken en rest een tuin met kadasternummer B973, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. Mogelijk heeft dochter Henrica Slaats, geboren te Asten op 24-12-1800 nog in het huis gewoond.  in het bevolkingsregister van 1859-1879 woont dochter Henrica Slaats in Heusden (zie Pannenhoef 10) en wonen de andere kinderen van Johannes Slaats buiten Asten of zijn overleden.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1609 Gerart Hendricks van Helmont ±1570 Gerart Hendricks van Helmont ±1570
1643 Antonius Jan Deynen Asten ±1605 Antonius Jan Deynen Asten ±1605
1673 Jan Antonis Deynen Asten ±1640 Jan Antonis Deynen Asten ±1640
1717 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
Ommel huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1741 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1746 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1751 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678 Hendrik Janse Deijnen Asten 13-12-1678
1756 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715 Maria Daendels en weduwe Aart Verhees  Asten 22-12-1695
1761 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715
1766 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Hendrik Deijnen Asten 10-04-1715
1771 Jan en Helena Deijnen Asten 10-04-1715 Jan Deijnen Asten 10-04-1715
1776 Johannes Slaats Beek 05-10-1743 Johannes Slaats Beek 05-10-1743
1781 Johannes Slaats Beek 05-10-1743 Johannes Slaats Beek 05-10-1743
1798 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743
1803 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743
Kadasternummer B503
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B503 1832 Antonius Slaats Asten 12-03-1799
Marialaan
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Johannes Francis Slaats Beek 05-10-1743 Francisca Martens Asten 24-06-1747 29-01-1810
1810-1831 Francisca Martens Asten 24-06-1747 weduwe Johannes Slaats 05-02-1831
1831-1840 Antonius Slaats Asten 12-03-1799
1840 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 november 2022, 11:18:35

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen