logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B507

Dit betreft een huis in bezit van Laurens Joosten, geboren rond 1590 en rond 1620 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1620 Asten ±1643
Yken Bruysten van Bussel
2 Johannes Asten ±1627 Asten ±1650
Goortie Peters
Asten <1680 zie ook Jan van Havenstraat 42

Laurens Joosten is rond 1648 overleden en zijn zonen verdelen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 30 verso, 08-03-1649:
Joost en Jan, zonen van wijlen Laurens Joosten verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders gelegen te Ommel.
1e lot krijgt Joost het groot oud huis en hofstad met het achterste deel van de schuur.
2e lot krijgt Jan het nieuwe huis te Ommel met het deel van de schuur tot het achterste gebont.

Bij de verpondingen van 1662 is Joost nog eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-68 folio 46, 1662:
Joost Laurens, huijs.

Joost Laurenssen (Vrenghsen) is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Laurens Joosten. Hij is rond 1643 getrouwd met Yken Bruysten van Bussel, geboren te Asten rond 1623 als dochter van Ambrosius Joosten van Bussel en Willemken Anthonis Canters (zie ook Voormalig huis B401). Hieronder het gezin van Joost Laurenssen (Vrenghsen) en Yken Bruysten van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-06-1645 Asten 13-05-1685
Jan Antonis Muyen
Asten ±1700
2 Ambrosius Asten 26-11-1648 Asten 15-50-1699
Anna Mathia Vermeulen
Asten ±1705 zie Voordeldonk 73
en ook Kloostereind 2
3 Wilhelma Asten 07-04-1652 Asten ±1675
Gerardus Janssen
4 Francisca Asten ±1655
5 Hendrick Asten 15-11-1658 Kind Asten ±1658
6 Antonia Asten 15-04-1661
7 Feyken Asten 05-03-1665 Asten 07-02-1694
Jan Joosten
Asten ±1738 zie Voormalig huis G131
8 Laurens Asten 20-05-1667

Joost Laurenssen (Vrenghsen) en zijn zwager Frans Tijs Willems kopen een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 64 verso; 11-10-1645:
Floris van Merode, Heer van Asten, verkoopt namens wijlen Frans Hanricx Crael, aan Frans Tijs Willems getrouwd met Heylke, dochter Bruysten van Bussel en Joost Laurens Joosten getrouwd met Yken, dochter Bruysten van Bussel een rentebrief van 15 gulden 12 1⁄2 stuiver per jaar, waarvan ƒ 12,- zijn gelost op 22-06-1627. Resteert nog 3 gulden 12 stuiver en 2 ort. Op de onderpanden in de brief de dato 16-01-1618 te 's Hertogenbosch genoemd. Achterstand in betaling bedraagt 20 jaar. Vorige eigenaar was Jan Wouters, cuyper, te 's Hertogenbosch en overgedragen op 30-05-1642, te 's Hertogenbosch, aan Frans Hanricx Crael. Naschrift: Item is besproken want anders bevonden dat Bruysten van Bussel voorschreven voldaen hadde off anderssints sal een yeder wederom in sijn geheel gecommen. 

Joost Laurenssen (Vrenghsen) meent nog iets meer dan 2 rijksdaalders van zijn grootvader Antheunis Henrick Canters (zie Voormalig huis B401) te goed te hebben:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-01-1650:
Op 16-12-1649 ben ik, vorster, te Asten, geweest bij Joost Laureynssen en Frans Tijs Willems, namens de kinderen Antonis Canters, en hun aangeboden twee rijcxdaelders ten eynde van exheridacy van alsulcke goederen breder in de acte van rolle in de sake deser gehouden blijckende. Zij hebben het geld niet willen ontvangen. Op last van de erfgenamen is het geld geconsigneert bij de president Jan Somers.

Frans Thijssen en Joost Laurenssen, aanleggers contra de kinderen Jan en Antoni Canters, gedaagden.
De verweerders persisteren bij hun acte van verbaal. Zij verbazen zich dat de aanleggers de rechter met eenige frivole argumenten ende abuysen willen verblinden. Maar genoteerd dient te worden dat Anthonis Canters en Elsken, zijn vrouw, op 06-09-1633, hun testament hebben gemaakt en Anthonis Canters, op 16-06-1645, waaruit deze procedure is voortgekomen. In den eerste dat Anthonis Canters, uit kracht van het testament de dato 06-09-1633 zijn kinderen en aanleggers vrouwen als kindskinderen, dadelijk zijn goederen heeft geporteert als hij in 1638 herhouden. Bij deze deling heeft Antonis Canters, als langstlevende en ook als grootvader en momboir van de onmondige kinderen, hen gegeven, conform het testament een hoeve aan Vordeldonck gelegen voor hun filiale portie en gelijk zij onmondige die lange tijd hebben bezeten en gebruikt. Ook de aanleggers, als mannen en momboiren van de onmondige geworden zijnde hebben ze nog verhuurd en gebruikt. Nu komen de aanleggers, na een langdurig gebruik, zich beroepen op hun filiale portie, conform het eerste testament tussen Anthonis Canters en Elske, als hebbende die niet gehad. Niettegenstaande dat zij de hoeve wel tien jaar, en ook Anthonis, nog in leven zijnde, hebben gebruikt. Zonder daar iets over te zeggen. Anthonis Canters heeft als langstlevende in zijn laatste testament ook gewilt dat de deling, voor deze gemaakt, zou zijn en blijven. Nu blijkt dat de aanleggers niet tevreden zijn met dit laatste testament van wijlen Anthony Canters en dat zij alleen het testament van de dato 06-09-1633 accepteren. Omdat de deling, in 1638 gemaakt, niet ten protocolle is gesteld komen de aanleggers nu, na het overlijden van Anthony Canters, om hun filiale portie. Anthonis Canters heeft, tergoedertrouwe, de deling in 1638 niet geprotocolleerd. Elske, zijn vrouw is in 1636 overleden. De aanleggers hebben geen protest laten horen dat Anthonis Canters, bij het eerste testament, de macht ontnomen zou zijn om nog met een ander te testeren. Anthonis Canters heeft als langsytlevende bij zijn laatste testament simpel begeert dat de deling, voor deze gemaakt, zou blijven. Met daarbij de clausule en conditie dat wanneer iemand van zijn kinderen met de hem, bij gift of deling, gegeven portie niet tevreden zou zijn, hij uit het testament zou gaan met twee rijksdaalders. Hieronder moet worden verstaan uit de goederen die aan Anthonis, bij het maken van het eerste testament, toebehoorden en voorts in zijn weeuwlijcken stoell aangekomen. Alsmede de goederen die door hem in zijn tweede huwelijk zijn aangenomen. Waarvan hij als langstlevende alleen bij zijn laatste testament de dato 16-06-1645 heeft gedisponeert. Menende dat de deling voor deze, ter goeder trouwe gedaan, conform het eerste testament, zou zijn en blijven zoals hij die simpel bij zijn laatste testament ook respecteert. Het is daarom vergeefs dat de aanleggers komen augueeren dat AnthonisCanters na het maken van het eerste testament de macht is benomen om nog te mogen testeren. Temeer, daar bij het eerste testament Anthonis Canters is toegelaten, om met ƒ 100,- per jaar zijn vrije wil te mogen doen. En dat hij dus ook bij een ander testament deze mocht testeren. Eveneens mocht hij toch beschikken over de goederen hem in zijn tweede huwelijk aangekomen. 

Joost Laurenssen (Vrenghsen) koopt een hooiveld en een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 59 verso; 11-12-1656:
Bruysten Geeff Colen en Cornelis Joosten als momboiren van de weduwe Peeter Anthonis Botermans en haar kinderen verkopen, met consent van schepenen, aan Joost Laurensen hooiveld aen den Bosch 2 lopense 1 copse naast Aert Fransen Verrijt. Belast met 11 stuiver 1 ort per jaar in een meerdere rente aan de Heilige Geest van Helmont en ƒ 100,- aan Jan Canters.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 81; 07-11-1657:
Aert Frans Bakermans verkoopt aan Joost Laurensen groes op 't hooch Eusel te Ommel 3 lopense 13 roede naast Peter Reynder Colen.

Joost Laurens (Vrenghsen) is op 11-08-1667 te Asten overleden en zijn weduwe, Yken Bruysten van Bussel, moet een schuld betalen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 53; 03-10-1675:
Hendrick van Winteroy, drossard, aanlegger contra de weduwe Joost Laureyns, gedaagde. Betaling van 2 gulden 2 stuiver.

Yken Bruysten van Bussel is als Ida Joost Vrensens op 17-11-1675 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Zoon Bruysten Joost Laurensen heeft een schuld aan zijn broers en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 18; 27-03-1677:
Bruysten Joost Laurenssen is schuldig aan Frans Mathijssen en Jan Laurenssen als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Joost Laurensen ƒ 130,- à 5%. Als onderpand geldt zijn nog onbedeelde deel in de ouderlijke goederen.

Rond 1678 verdelen hun kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59, 06-01-1679:
Merike, dogter van Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen man van Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen gehuwd geweest met Yken Bruysten van Bussel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Gerit Janssen, Frensken en Laurensken Joosten huis, hof en hofstad, aangelag, land en groes aan Vosselen; land den Ceulacker te Ommel; groes in den Ossencamp 2 1⁄2 lopense. Belast met 10 1⁄2 vat rogge per jaar aan Madelena van den Broeck; ƒ 100,- aan Matijs Joppen, te Someren; ƒ 100,- aan de weduwe Peeter Canters; ƒ 100,- aan de weduwe Goort Verberne; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys. In de verponding ƒ 1-12-0 per jaar hetwelk gekort zal moeten worden aan het Ommelsgoet. Overeengekomen is dat dit lot zal mogen hebben de twee laatste bomen op het goet op Voordeldonck, aen den eeckelhoff. Met nog twee bomen staande op het goet van Frans Mathijssen binnen zes jaar om te houwen.
2e lot krijgen Merike en Feyken, huis, hof, hofstad, land en groes te Ommel 28 lopense met uitzondering van de twee stukken die naar het eerste lot gegaan zijn. Belast met ƒ 300,- aan Catalijn Bure; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Capelle van Ommel; 3 vat per jaar reductie aan de Capell van Herssel, gestaan hebbende te Lierop; 2 vat per jaar reductie aan Sint Jorisaltaar; 2 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 ort per jaar cijns aan de Heer van Helmont; ƒ 15-1-0 per jaar aan Mayke weduwe Aerts. Dit lot zal één boom mogen houwen op het goet tot Voordeldonck in de Belenheghe binnen zes jaar.
3e lot krijgen Bruysten Joost Laurenssen en Antoniske huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense. Belast met ƒ 200,- aan de weduwe Aert van Ebben. Overeengekomen is verder dat de ƒ 100,- à 5% die uit staan ten laste van de weduwe Michiel Coolen zullen toekomen aan Laurens, hun jongste broeder vermits zijn jonckheyt. Dat de vier oudste kinderen, meerderjarig, met name Bruysten, Geerit Jansen nomen uxoris, Merike en Frenske aan Feyke, hun minderjarige zuster, ieder zullen geven ƒ 3-3-0, boven haar kindsdeel. Alsmede dat Feyke en Toniske uit het sterfhuis een nieuwe cleedinghe zullen ontvangen. 

Zoon Bruysten Joost Laurenssen daagt bewoner Cornelis Jan Duyssen (zie Keizersdijk 6) om de huurachterstand te innen: 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-11-1681:
Bruysten Joost Laurensen, aanlegger, contra Cornelis Jan Duyssen, gedaagde. Gedaagde heeft een huurschuld van ƒ 34,50 wegens huur van huis, hof, land en groes te Ommel. Aanlegger heeft deze som in de minne niet kunnen bekomen. Reden om te dagen.

De man van Maria Laurenssen, Jan Antonis Muijen, is volgens de verpondingen van 1680 eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-58 folio 14, 1680:
Jan Antonis Muijen.

Dochter Maria Joost Vrenghsen, geboren te Asten rond 1650, is op 13-05-1685 te Asten getrouwd met Jan Antonis Muijen:

Conjucti sunt matrimonio Joannes Anthonis et Maria Joost Vreijnsen; testes Franciscus Verrijt et Antonius Peter Canters.

In echt gebonden Joannes Anthonis en Maria Joost Vreijnsen; getuigen Franciscus Verrijt en Antonius Peter Canters.

01

Het gezin van Maria Joost Vrenghsen en Jan Antonis Muijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 04-12-1686 Asten 11-05-1721
Antonet Goorts
Asten 19-10-1763 zie Voormalig huis B63
2 Henricus Asten 07-05-1688

Jan Antonis Muijen haalt meel om brood van te bakken:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 40, 29-04-1693:
Wij, schepenen van Asten, verklaren, dat toonder dezes Jan Antonis Muyen, brootbacker, zich wil begeven, met paard en kar naar 's-Hertogenbosch om daar wekelijks te kopen en te halen een kar rogge of koren om daar, ten behoeve van den Armen van Asten, brood van te bakken. Wij verklaren dat hier te Asten geen rogge of koren te koopt is derhalve de ingesetenen van honger souden moeten vergaen ofte desen dorpe moeten verlaeten, soo geen coorn van andere plaetse mochte haelen. Wij schepenen willen ten allen tijde het boeck van de requirant overleggen om te bewijzen aan wie hij zijn brood heeft verkocht ende dat tselve coorn niet is verbroght naer de vijant ofte plaetsen daervan tselve lichtelijck naer de vijant souden connen vervoert worden.

Jan Antonis Muijen koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 24; 01-06-1697:
De kinderen van Steven Lambert getrouwd met Elisabet Jan Canters verkopen aan Jan Antonis Muyen land den Hoeckacker 2 lopense 9 roede naast Jan Peters van Rest. Verponding 16 stuiver per jaar. Belast met 7 stuiver per jaar aan rentmeester van Frans van Hurn. Koopsom ƒ 146,-

Maria Vrenghsen is rond 1700 overleden en in het archief van 1701, bij de verpondingen van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1715 wordt weduwnaar Jan Antonis Muijen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 37, 28-07-1701:
Jan Antonis Muyen gehuwd geweest met Maria Joosten Laurensen verkoopt aan Jan Laurensen en Jan Joosten één gebont, met de ondergrond, van een schuur geheel drie gebont, te weten het buitenste, naar de heide, ene zijde en einde Jan Vreynsse, andere zijde en einde de gemeente. Koopsom ƒ 30,-.

Verpondingen XII-5 folio 21, 1709:
Jan Antonis Muijen.

Hoofdgeld XV-19, 18-03-1715:
Jan Antonis Meuijen.

Jan Antonis Muijen verkoopt een stuk land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 117 verso; 04-11-1710:
Jan Antonis Muyen verkoopt aan Willem Jansen Walravens land de Clampenbergh in de Steegen 1 lopense naast Jan Joosten Voermans. Verponding 5 stuiver per jaar. Jan Dircx Coolen, in de Steegen, stelt zich borg.

In 1737 worden de goederen van Jan Antonis Muijen aan Martinus van de Loverbosch verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 121; 24-06-1737:
Hendrik Tempelaar, deurwaarder, executeert, namens Jacob Wolters en Pieter de Cort, als collecteurs der verponding, 1734, de goederen van de kinderen Joost Jan Antony Muyen. Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch, te Vlierden land de Loo 3 lopense; land de Stockacker 1½ lopense; land den Hoeckacker 2 lopense; land het nieuwe Erff 3 copse; groes het Voorste velt 2 lopense; groes het Hoyvelt 1½ lopense; groes het Weyvelt 4 lopense.

Hendrik Tempelaar, deurwaarder, met machtiging van Jacob Wolters en Pieter de Cort, collecteurs der verponding, 1734, heeft, op 08-06-1737, publiek verkocht de erfelijke goederen van Joost Jan Antoni Muyen wegens verschuldigde verpondingen van ƒ 8-8-6. Opbrengst ƒ 84-10-0 welk bedrag is geconsigneerd ten behoeve van verdere crediteuren. Dit, ter voldoening van haar Edele Mogendheden reglementen van 10-07-1727 en 27-10-1727.

Bij de verdeling van de erfenis van Marten van de Loverbosch komt dit huis in eigendom van zijn nicht Elisabeth van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie, en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e blinde lot gaat naar de kinderen Jan van de Loverbosch huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ommel 5 copse Waarin Francis van der Reyt woont.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 80, 19-01-1759:
Jan Janse van de Loverbosch, Mattijs Janse van de Loverbosch, Heer Symon Janse van de Loverbosch, Jan de Groot man van Johanna Maria Janse van de Loverbosch, wonende te Nunen, Engelina Janse van de Loverbosch, Antonetta Janse van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als momboiren over Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch alsmede Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni Janse van de Loverbosch, wonende te Vlierden. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardus Smits, overleden en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, volgens deling, alhier op. 05-01-1758 gepasseert. 6e lot krijgt Elisabet, dochter van Jan van de Loverbosch een huis, schuur, stal en aangelag te Ommel 5 copse.

Ook uit de verpondingen en de cijnsen over 1709-1761 blijkt deze bewoningsgeschiedenis van het huis te Ommel:

Verpondingen XIV-63 folio 84 verso, 1754:
Elisabeth van de Loverbosch bij deijling 19-01-1759.
Antoni, Jan, Mattijs, Jennmie, Engel, Antonetta, Sijmon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet kinderen van Jan van de Loverbosch deling 05-01-1758.
Nummer 16 huijs, schuur, stallinge, schop, hoff en aangelag 5 copse.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 35 folio 17 verso:
Nu bij deijlinge Elisabet van de Loverbosch dato Asten elff januarij 1759.
Nu de elff kindere van de Jan van de Loverbosch bij deijlinge 1758.
Francis en Jan Cisse Loverbosch voor ⅓, Jan Goort Lomans uxor ⅓ en de elff kinderen van Jan van de Loverbosch ⅓ in plaats van Marte van de Loverbosch bij versterff 1757.
Marten van de Loverbosch bij koop van executie van de helft 1737.
Joseph soon Joost Meuijen in plaats van sijn vader Joost 1730.
Jan Antonissen, mitsgaders Hendrick ende Joost sijne kinderen uyt huijs ende hoffstadt met de aengehorende erffenisse onder Asten gelegen tot Omel, groot ontrent seven lopenen, ene zijde Dirck Janssen, andere zijde Jan Vreijnssen, utrocq fine Jan Vreijnssen. 1 ½ d. 1 oort

De bewoningslijst van het huis laat het eigendom van de familie Loverbosch over de periode 1736 tot 1776 zien:

Jaar Eigenaar nummer 16 Ommel Bewoners nummer 16 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch onbewoont
1741 Marten van de Loverbosch onbewoont
1746 Marten van de Loverbosch onbewoont
1751 Marten van de Loverbosch Joost Antonis
1756 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1761 Elisabet van de Loverbosch Francis Verreijt
1766 Elisabet van de Loverbosch Marten Aart Zeegers en weduwe Hendrik Evers
1771 Elisabet van de Loverbosch Gijsbert Bijsterveld
1776 Elisabet van de Loverbosch Gijsbert Bijsterveld

Eigenaar Martinus van de Loverbosch, geboren te Vlierden op 20-11-1724 als zoon van Joannes Joannis van der Looverbosch en Luttildis Joannes Smits (zie Voormalig huis B409), verhuurde het huis aan derden. Hij is ongehuwd op 09-03-1757 overleden en het huis gaat over naar zijn zus Elisabeth van de Loverbosch, geboren te Vlierden op 29-10-1744. Zij is op 10-06-1766 te Weert getrouwd met Jacobus Reinerus Verstappen, geboren te Antwerpen rond 1740.

1766, 10 junij; Jacobus Reinerus Verstappen praemissis duo bus bannis et obtenta dispensatione in tertio ab amplino Domino Decano hujus districtus 2 hujus obtentisque dimissorialibus Reverendum Dominum Pastoris ad Santo Jacobum Antverpia contraxit matrimonium cum Maria Elizabeth van den Looverbosch; testes Antonius Vervoordendonck et Margarita Verstappen. 

10 juni 1766; Jacobus Reinerus Verstappen, die eerder twee vrijstellingen had gekregen en bij de derde een dispensatie had gekregen van de decaan van dit district en vrijstellingen had verkregen van de Pastoor van de parochie Sint Jacobus van Antwerpen, gaat een huwelijk aan met Maria Elizabeth van den Looverbosch; getuigen Anthony Vervoordendonck en Margarita Verstappen.

Het gezin van Elisabeth van de Loverbosch en Jacobus Reinerus Verstappen

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Lutgardis Weert 03-04-1768 Ongehuwd Weert 06-07-1813
2 Catharina Isabella Weert 02-07-1770 Weert 06-08-1798
Jean Mathieu Peeters
Weert 11-08-1850
3 Joannes Franciscus Weert 21-05-1772 Kind Weert 07-06-1772
4 Maria Margaretha Weert 03-05-1773 Weert 23-06-1794
Joannes Franciscus Claessens
Weert 03-05-1860

Zij woonden in Weert en verhuurden het huis aan derden.

Bewoner Joost Antonis is elders beschreven (zie Voormalig huis B63) en ruilt rond 1755 van huis met Johannes Francis (Jan) Vrients (zie Marialaan 20). Later vertrekt laatstgenoemde met zijn gezin naar het dorp in Asten.

Bewoner Francis Marcelis Verreijt is geboren te Asten op 29-07-1706 als zoon van Marcelllus Teunis Verrijt en Johanna Jansen (zie Oostappensedijk 54). Hij is op 16-05-1745 te Valkenswaard getrouwd met Petronella Martens Hoeijmans, geboren te Bergeijk rond 1723 als dochter van Martinus Lambrechts en Joanna Andries Hoemans.

Het gezin van Francis Marcelis Verreijt en Petronella Martens Hoeijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellinus Valkenswaard 06-08-1745 Asten 27-10-1782
Johanna Maria Jansen van de Moosdijk
Asten 18-01-1823 zie Voormalig huis G773 en G774
2 Johanna Maria Helmond 23-09-1747 Kind Helmond 11-09-1750
3 Henricus Helmond 25-04-1750 Asten 06-02-1780
Catharina Hendrik Verhees
Asten 13-05-1798
Petronella Jan Hendriks
Asten 19-12-1815 zie Voormalig huis E146
4 Antonius Helmond 13-03-1752 Lierop 14-02-1779
Anna van Deyck
Lierop 25-06-1823
5 Joannes Helmond 16-06-1754 Kind Helmond 14-12-1754
6 Joannes Helmond 30-04-1756
7 Judocus Asten 30-09-1758 Lierop 19-02-1786
Johanna Maria van Geffen
Lierop 28-01-1798
Johanna van der Linden
Helmond 13-06-1840
8 Martinus Asten 30-11-1761 Ongehuwd Asten 15-05-1789

Francis Marcelis Verreijt komt vanuit Helmond in dit huis wonen en heeft een huurachterstand bij eigenaar Elisabeth van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 36; 25-07-1763:
Francis Janse van de Loverbosch, namens Jan Goort Gijben, president, te Someren, die momboir is over zijn minderjarige zuster, Elisabet van de Loverbosch die van Francis Verreyt, wonende op de erve van voornoemde Elisabet van de Loverbosch een pretentie had van achterstallige huur en lasten, waarvoor Jan Goort Gijben een request had gepresenteerd aan het gerecht, alhier. Zij maken nu een accoord. Francis Verreyt geeft zijn oogst, 10 lopense rogge, voor ƒ 100,- over aan Francis Janse van de Loverbosch die deze zal gadeslaan en dit in mindering van de verschuldigde lasten welke, zo lands- als dorpslasten bedragen ƒ 145,-. Het restant wordt met de oogst van 1764 betaald. Mocht Francis Verreyt dan in gebreke blijven, dan geeft hij bij deze procuratie aan Francis van de Loverbosch om zoveel van de oogst, 1764, te verkopen als nodig is. Daarmede is ook de achterstaande huur voldaan.

Francis Marcelis Verreijt vertrekt rond 1765 naar de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B54) en de nieuwe huurder is Martinus Aart Zegers, geboren te Asten op 08-03-1735 als zoon van Arnoldus Driessen de Zeger en Maria Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis C1171). Zijn gezin is elders beschreven (zie Voormalig huis G94). Rond 1770 verhuist hij naar het dorp in Asten (zie Voormalig huis G479).

De nieuwe bewoner is Gijsbert van Bijsterveld, geboren te Mierlo op 14-02-1718 als zoon van Johannes Gisbrechts Melisse en Maria Andrissens. Hij is op 28-01-1748 te Mierlo getrouwd met Anna Antoni Verhees, geboren te Vlierden op 07-01-1715 als dochter van Anthonius Andreae Verhees en Joanna Thomae. Na haar overlijden rond 1758, is Gijsbert van Bijsterveld op 18-01-1761 te Vlierden hertrouwd met Catharina Adriani Verbakel, geboren te Vlierden op 13-08-1724 als dochter van Adrianus Hendrick Huybers en Maria Theunis Meulendyck.

De gezinnen van Gijsbert van Bijsterveld met Anna Antoni Verhees en met Catharina Adriani Verbakel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Mierlo 03-03-1749 Asten 14-08-1785
Matthijs Smits
Asten 19-09-1816 zie Jan van Havenstraat 50
2 Antonia Mierlo 30-05-1751 Ongehuwd Deurne 27-03-1811
3 Theodorus Helmond 24-04-1754 Asten 03-05-1789
Anna Maria Thomas Coolen
Deurne 23-10-1803
Anna Dirk Jan Wilbers
Deurne 25-11-1810
Petronilla van Heugten
Deurne 13-02-1839 zie Voormalig huis B511 en B512
Vloeieind
4 Anna* Vlierden 18-11-1761 Deurne 17-08-1788
Thomas Arnoldi Slaats
Deurne 30-05-1804 **
5 Hubertus* Mierlo 29-06-1763 >1782
6 Johanna Maria* Mierlo 04-11-1765 Deurne 17-01-1802
Hendrik Martens
Deurne 26-11-1830 zie ook Kloostereind 4
Liessel
7 Adriana* Deurne 10-07-1767 Someren 15-02-1801
Hendrik Peter van Duynhoven
Someren 14-04-1812
8 Johannes* Asten 14-01-1772 Kind Asten <1782

*  kinderen uit het tweede huwelijk
**  Gijsbert van Bijsterveld en Anna Antoni Verhees woonden destijds in het gehucht Blikhalm onder Vlierden

Gijsbert van Bijsterveld kwam rond 1771 vanuit Deurne in dit huis wonen. 

Catharina Adriani Verbakel is op 26-04-1774 als Catrien Gysbert van Bijstervelt te Asten overleden en in 1782 maakt Gijsbert van Bijsterveld zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 62; 01-03-1782:
Gijsbert van Bijstervelt, te Ommel, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn erfgenamen worden zijn kinderen met name Johanna, Antonetta en Dirk uit hethuwelijk met zijn eerste vrouw en de kinderen uit zijn tweede huwelijk met name Anna, Maria, Huybert en Adriana alsof het één kinderen zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt, omdat daarvan weinig nagelaten is, met de goederen van moederszijde gekomen. 

Gijsbert van Bijsterveld is tien jaar later nog in leven en koopt een groes in het Zwartbroek:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 83; 06-01-1792:
Hendrik Willem Goris, te Nederweert en Marcelis Peeter Adriaans weduwnaar Josyna Willem Goris als vader en voogd van hun minderjarige zoon, Peeter. Zij verkopen aan Gijsbert Bijstervelt groes het Goor in de Swartbroeken 3 1⁄2 lopense naast Arnoldus Zeegers. Koopsom ƒ 37,-.

Weer bijna tien jaar later woont hij in Deurne en verkoopt het groes in het Zwartbroek aan zijn zoon Theodorus:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 16; 29-07-1801:
Gijsbert van Bijstervelt, te Deurne, verkoopt aan Dirk Bijstervelt, te Deurne groes de Swartbroeken 3 1⁄2 lopense. Hem aangekomen bij transport de dato 06-01-1792. Koopsom ƒ 50,-.

Gijsbert van Bijsterveld is rond 1802 te Deurne overleden.

Ruim een jaar voor het overlijden van eigenaar Elisabeth van de Loverbosch te Weert op 25-10-1779, verkoopt haar man Jacobus Verstappen het huis aan Joost Antonis Verduyseldonk: 

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 105 20-02-1778:
Jacobus Verstappen getrouwd met Elisabet van de Loverbosch, te Weert, verkoopt aan Joost Antonis Verdijseldonk, te Someren huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense 1 copse, ene zijde Jan van Dijk, andere zijde Tomas Coolen; land aan de Kolken 3 lopense naast Gerrit Everts; groes 3 lopense naast Jan van Dijk; land op de Loo 3 copse naast Jan van Dijk; land 1⁄2 lopense naast Cotshausen; land de Galre 3 lopense naast Mattijs Muyen; de Looacker 3 lopense naast Cotshausen; de Stockacker 1 1⁄2 lopense naast Jan van Dijk; land 3 lopense naast Gerrit Evers; groes aan de Loop, bij de Brug 3 lopense naast de gemeente of Broek; groes 3 lopense naast Wilbert Wilbers; groes de Kolke 6 lopense naast Pero van der Laak; het Swartbroek van de kinderen Jan Joosten 2 lopense naast Martinus Peter Martens; groes het Swartbroek van Moolemakers 2 1⁄2 lopense naast Francis van de Vorst; land aan de Hey van het Clooster 1 copse naast Gerrit Everts; groes en land de Nieuw Erff gekomen van het Clooster 1 copse naast Dirk van de Loverbosch; land agter den Hoff van het Clooster van den hoek van de heg rechtdoor op den acker van Jan Coolen naast Gerrit Everts. Belast met ƒ 5-00-00 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-18-00 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-11-08 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-12-08 per jaar aan het Huis van Asten. Verkoper aangekomen bij deling de dato 19-01-1759. Koopsom ƒ 1500,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 107 verso; 22-02-1778:
Joost Antoni Verduyseldonk, te Someren, is schuldig aan Jacobus Verstappen, te Weert ƒ 800,- à 3%. Marge: 11-08-1785 gelost.

Joost Antonis Verduyseldonk is geboren te Someren op 09-11-1744 als zoon van Antonius Marcellis Verdyseldonck en Anna Judocus Michiels. In het huizenquohier van 1781 is Joost Antonis Verduyseldonk eigenaar en hij verhuurt het aan Gijsbert van Bijsterveld:

Jaar Eigenaar nummer 16 Ommel Bewoners nummer 16 Ommel
1781 Joost Antonis Verduijseldonk Gijsbert Bijstervelt

In 1785 verkoopt Joost Antonis Verduyseldonk het huis door aan Arnoldus Segers:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 122, 09-08-1785:
Jan Marcelis Verduyseldonk, te Someren, met procuratie van Joost Antonis Verduyseldonk, te Santpoort, verkoopt aan Arnoldus Segers huis, stalling, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, 16 copse, ene zijde Jan van Dijk, andere zijde weduwe Tomas Coolen; land aan de Kolken 3 lopense; groes 3 lopense; op de Loo 3 copse; land 1½ lopense; land 3 lopense; land de Galre 3 lopense; de Looacker 3 lopense; de Stockacker 1½ lopense; land 3 lopense; Groes aan de Loop bij de Brug 3 lopense; groes 3 lopense; groes de Kolke 6 lopense; het Swartbroek van de kinderen Jan Joosten 2 lopense; groes int Swartbroek van Moolemakers 2½ lopense; land aan de Heg van het Clooster 1 copse; groes en land de Nieuwe Erve van 't Clooster 10 lopense; land agter den Hoff van het Clooster van den hoek rechtdoor op den akker van Jan Coolen 3 lopense. Belast met ƒ 5-00-00 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-11-08 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-18-00 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-12-08 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 1500,- waarvan ƒ 400,- à 3% aan Jan van de Cruys. Marge 10-08-1801 gelost.

Het huizenquohier laat Arnoldus Zeegers als eigenaar en bewoner zien:

Jaar Eigenaar nummer 16 Ommel Bewoners nummer 16 Ommel
1798 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers
1803 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers

Arnoldus Franciscus Segers is geboren te Helmond op 21-06-1739 als zoon van Franciscus Arnoldi de Zeger en Willemijn Peters. Hij is op 27-10-1771 te Asten getrouwd met Agnetis Jacob van de Cruys, geboren te Asten op 17-10-1747 als dochter van Jacobus van de Cruys en Henrica Willem Keels (zie Stegen 80):

02

Het gezin van Arnoldus Franciscus Segers en Agnetis Jacob van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 20-11-1772 Asten 11-02-1812
Johanna van der Weerden
Asten 01-09-1839 * en ***
zie ook Voormalig huis B453 
dochter Wilhelmina zie Kluisstraat 14
dochter Theodora zie Voormalig huis B709
2 Franciscus Asten 03-11-1774 Ongehuwd Asten 09-04-1834 *
3 Elizabetha Asten 18-10-1776 Asten 28-01-1809
Hendrik Haazen
Asten 25-02-1847 zie Oostappensedijk 36
4 Wilhelmina Asten 30-12-1779 Asten 24-02-1811
Hendrikus van der Loo
Asten 02-03-1846 zie Voormalig huis G681
5 Henrica Asten 26-08-1782 Helmond 24-02-1812
Jan Jan Kanters
Asten 04-03-1863 zie 't Hoekske 10
6 Petrus Asten 15-11-1784 Ongehuwd Asten 07-01-1861 **
7 Johannes Asten 18-03-1787 Ongehuwd Asten 28-10-1824 ***
8 Johanna Maria Asten 30-07-1789 Asten 28-01-1825
Johannes van Heugten
Asten 03-09-1844 *

*   aangegeven door buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453)
**  aangegeven door buurman Francis van Heugten
*** aangegeven door buurman Jan van Heugten

Arnoldus Franciscus Segers is op 24-12-1791 te Asten overleden en Agnetis Jacob van de Cruys is op 04-04-1831 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1810 staat Arnoldus Zeegers nog genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 61, 1810:
Arnoldus Zeegers bij transport 11-08-1785.
Joost Antonis Verdijseldonk.
Nummer 16 huijs, schuur, stallinge, hof en aangelag. 1¼ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Agnes van de Cruijs als weduwe van Arnoldus Segers als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B507:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 60 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Arnoldus Segers.

Hieronder de kadasterkaart met het huis met daaronder de kadastergegevens bij dit huis:

03

04

Rond 1846 wordt het huis opgesplitst in drie delen met van west naar oost: een schuur met kadasternummer B892 (schuur), een huis met kadasternummer B893 (meest westelijk; zie hieronder) en nog een huis met kadasternummer B894 (zie Voormalig huis B894). De kadasterkaart rechts toont de nieuwe situatie.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat zoon Petrus (Piet) Segers als woonachtig bij zijn neef Francis van Heugten, geboren te Asten op 28-03-1827 als zoon van zijn zus Johanna Maria Segers en Johannes van Heugten. Later na het overlijden van Piet Segers te Asten op 07-01-1861, neemt Francis van Heugten het huis over en is op 25-01-1865 te Asten getrouwd met Jacomina van Rijt, geboren te Deurne op 20-02-1836 als dochter van Lambert van Rijt en Maria Joosten:

05

Francis van Heugten en Jacomina van Rijt verhuizen in 1882 via B113 (zie Kloosterstraat 2) naar B99b (zie Voormalig huis B1238) en het huis met inmiddels kadasternummer B1133 (zie kadasterkaart rechts) wordt verkocht aan de naastgelegen pastorie (zie Marialaan 20) die het gebruikt als bergplaats. In 1915 wordt de bergplaats verkocht aan Peter Verberne en tegelijkertijd samengevoegd met zijn huis (zie Voormalig huis B894).

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1649 Joost Laurens Joosten Asten ±1625
1679 Jan Anthonis Muijen Asten ±1650
Ommel huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Vrients Asten 23-06-1712
1761 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Francis Verreijt Asten 09-09-1723
1766 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Marten Zeegers weduwe Hendrik Evers Asten 08-03-1735
1771 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Gijsbert Bijsterveld Mierlo ±1720
1776 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Gijsbert Bijsterveld Mierlo ±1720
1781 Joost Antonis Verduijseldonk Someren 09-11-1744 Gijsbert Bijstervelt Mierlo ±1720
1798 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739
1803 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739
Kadasternummer B507
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B507 1832-1846 Petrus Segers Asten 15-11-1784
B893 1846-1861 Petrus Segers Asten 15-11-1784 splitsing
B893 1861-1881 Francis van Heugten Asten 28-03-1827
B1133 1881-1882 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 verbouw
B1133 1882 nieuwbouw pastorie
Jan van Havenstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1831 Agnes van de Cruys Asten 01-10-1747 weduwe Arnoldus Segers 07-04-1831
1831-1859 Petrus Segers Asten 15-11-1784
B111 1859-1861 Petrus Segers Asten 15-11-1784 07-01-1861
B111 1861-1869 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836
B115 1869-1879 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836
B114 1879-1882 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836 naar B99b
1882-1915 in gebruik als bergplaats
1915 samengevoegd

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 14:17:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen