logo

Index


Voormalig huis B507

Laurens Joosten is geboren rond 1590 en rond 1620 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1620 Asten ±1643
Elsken Bruysten Eysbouts
2 Johannes Asten ±1627 Asten ±1650
Goortie Peters
zie Jan van Havenstraat 42

Laurens Joosten is rond 1648 overleden en zijn zonen verdelen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 30 verso, 08-03-1649:
Joost en Jan, zonen van wijlen Laurens Joosten verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders gelegen te Ommel. 1e lot krijgt Joost het groot oud huis en hofstad met het achterste deel van de schuur. 2e lot krijgt Jan het nieuwe huis te Ommel met het deel van de schuur tot het achterste gebont.

Bij de verpondingen van 1662 is Joost nog eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-68 folio 46, 1662:
Joost Laurens, huijs.

Joost Laurenssen (Vrenghsen) is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Laurens Joosten. Hij is rond 1643 getrouwd met Elsken Bruysten Eysbouts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-06-1645 Asten 13-05-1685
Jan Antonis Muyen
Asten ±1700
2 Ambrosius Asten 26-11-1648 Asten 15-50-1699
Anna Mathia Vermeulen
Asten ±1705 zie Voordeldonk 73
en ook Kloostereind 2
3 Wilhelma Asten 07-04-1652 Asten ±1680
Gerardus Janssen
4 Francisca Asten ±1655
5 Hendrick Asten 15-11-1658 Kind Asten ±1658
6 Antonia Asten 15-04-1661
7 Feyken Asten 05-03-1665 Asten 07-02-1694
Jan Joosten
Asten ±1738 zie Voormalig huis G131
8 Laurens Asten 20-05-1667

Joost Laurens (Vrenghsen) is rond 1678 overleden en zijn kinderen verdelen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59, 06-01-1679:
Merike, dogter van Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen man van Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen gehuwd geweest met Elsken Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgen Merike en Feyken, huis, hof, hofstad, land en groes te Ommel 28 lopense.

Zoon Bruysten Joost Laurenssen daagt bewoner Cornelis Jan Duyssen (zie Keizersdijk 6) om de huurachterstand te innen: 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-11-1681:
Bruysten Joost Laurensen, aanlegger, contra Cornelis Jan Duyssen, gedaagde. Gedaagde heeft een huurschuld van ƒ 34,50 wegens huur van huis, hof, land en groes te  Ommel. Aanlegger heeft deze som in de minne niet kunnen bekomen. Reden om te dagen.

De man van Maria Laurenssen, Jan Antonis Muijen, is volgens de verpondingen van 1680 eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-58 folio 14, 1680:
Jan Antonis Muijen.

Jan Antonis Muijen haalt meel om brood van te bakken:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 40, 29-04-1693:
Wij, schepenen van Asten, verklaren, dat toonder dezes Jan Antonis Muyen, brootbacker, zich wil begeven, met paard en kar naar 's-Hertogenbosch om daar wekelijks te kopen en te halen een kar rogge of koren om daar, ten behoeve van den Armen van Asten, brood van te bakken. Wij verklaren dat hier te Asten geen rogge of koren te koopt is derhalve de ingesetenen van honger souden moeten vergaen ofte desen dorpe moeten verlaeten, soo geen coorn van andere plaetse mochte haelen. Wij schepenen willen ten allen tijde het boeck van de requirant overleggen om te bewijzen aan wie hij zijn brood heeft verkocht ende dat tselve coorn niet is verbroght naer de vijant ofte plaetsen daervan tselve lichtelijck naer de vijant souden connen vervoert worden.

Dochter Maria Joost Vrenghsen, geboren te Asten rond 1650, is op 13-05-1685 te Asten getrouwd met Jan Antonis Muijen:

Conjucti sunt matrimonio Joannes Anthonis et Maria Joost Vreijnsen; testes Franciscus Verrijt et Antonius Peter Canters.

In echt gebonden Joannes Anthonis en Maria Joost Vreijnsen; getuigen Franciscus Verrijt en Antonius Peter Canters.

01

Het gezin van Maria Joost Vrenghsen en Jan Antonis Muijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 04-12-1686 Asten 07-12-1710
Allegonda Aarts
Asten 18-07-1732
2 Henricus Asten 07-05-1688

Maria Vrenghsen is rond 1700 overleden en in het archief van 1701, bij de verpondingen van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1715 wordt weduwnaar Jan Antonis Muijen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 37, 28-07-1701:
Jan Antonis Muyen gehuwd geweest met Maria Joosten Laurensen.

Verpondingen XII-5 folio 21, 1709:
Jan Antonis Muijen.

Hoofdgeld XV-19, 18-03-1715:
Jan Antonis Meuijen.

In 1737 worden de goederen van Jan Antonis Muijen aan Martinus van de Loverbosch verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 121; 24-06-1737:
Hendrik Tempelaar, deurwaarder, executeert, namens Jacob Wolters en Pieter de Cort, als collecteurs der verponding, 1734, de goederen van de kinderen Joost Jan Antony Muyen. Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch, te Vlierden land de Loo 3 lopense; land de Stockacker 1½ lopense; land den Hoeckacker 2 lopense; land het nieuwe Erff 3 copse; groes het Voorste velt 2 lopense; groes het Hoyvelt 1½ lopense; groes het Weyvelt 4 lopense.

Hendrik Tempelaar, deurwaarder, met machtiging van Jacob Wolters en Pieter de Cort, collecteurs der verponding, 1734, heeft, op 08-06-1737, publiek verkocht de erfelijke goederen van Joost Jan Antoni Muyen wegens verschuldigde verpondingen van ƒ 8-8-6. Opbrengst ƒ 84-10-0 welk bedrag is geconsigneerd ten behoeve van verdere crediteuren. Dit, ter voldoening van haar Edele Mogendheden reglementen van 10-07-1727 en 27-10-1727.

Bij de verdeling van de erfenis van Marten van de Loverbosch komt dit huis in eigendom van zijn nicht Elisabeth van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie, en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e blinde lot gaat naar de kinderen Jan van de Loverbosch huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ommel 5 copse Waarin Francis van der Reyt woont.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 80, 19-01-1759:
Jan Janse van de Loverbosch, Mattijs Janse van de Loverbosch, Heer Symon Janse van de Loverbosch, Jan de Groot man van Johanna Maria Janse van de Loverbosch, wonende te Nunen, Engelina Janse van de Loverbosch, Antonetta Janse van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als momboiren over Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch alsmede Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni Janse van de Loverbosch, wonende te Vlierden. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardus Smits, overleden en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, volgens deling, alhier op. 05-01-1758 gepasseert. 6e lot krijgt Elisabet, dochter van Jan van de Loverbosch een huis, schuur, stal en aangelag te Ommel 5 copse.

Ook uit de verpondingen en de cijnsen over 1709-1761 blijkt deze bewoningsgeschiedenis van het huis te Ommel:

Verpondingen XIV-63 folio 84 verso, 1754:
Elisabeth van de Loverbosch bij deijling 19-01-1759.
Antoni, Jan, Mattijs, Jennmie, Engel, Antonetta, Sijmon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet kinderen van Jan van de Loverbosch deling 05-01-1758.
Nummer 16 huijs, schuur, stallinge, schop, hoff en aangelag 5 copse.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 35 folio 17 verso:
Nu bij deijlinge Elisabet van de Loverbosch dato Asten elff januarij 1759.
Nu de elff kindere van de Jan van de Loverbosch bij deijlinge 1758.
Francis en Jan Cisse Loverbosch voor ⅓, Jan Goort Lomans uxor ⅓ en de elff kinderen van Jan van de Loverbosch ⅓ in plaats van Marte van de Loverbosch bij versterff 1757.
Marten van de Loverbosch bij koop van executie van de helft 1737.
Joseph soon Joost Meuijen in plaats van sijn vader Joost 1730.
Jan Antonissen, mitsgaders Hendrick ende Joost sijne kinderen uyt huijs ende hoffstadt met de aengehorende erffenisse onder Asten gelegen tot Omel, groot ontrent seven lopenen, ene zijde Dirck Janssen, andere zijde Jan Vreijnssen, utrocq fine Jan Vreijnssen. I ½ d. I oort

Voor het overlijden van Elisabeth Loverbosch in 1779 wordt het huis verkocht aan Joost Antonis Verdijseldonk:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 105; 20-02-1778:
Jacobus Verstappen getrouwd met Elisabet van de Loverbosch, te Weert, verkoopt aan Joost Antonis Verdijseldonk, te Someren huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, 1 copse, ene zijde Jan van Dijk, andere zijde Tomas Coolen. Koopsom ƒ 1500,-. Joost Antoni Verduyseldonk, te Someren, is schuldig aan Jacobus Verstappen, te Weert ƒ 800,- à 3%. Marge: 11-08-1785 gelost.

De bewoningslijst van het huis laat het eigendom van de familie Loverbosch over de periode 1736 tot 1776 zien:

Jaar Eigenaar nummer 16 Ommel Bewoners nummer 16 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch onbewoont
1741 Marten van de Loverbosch onbewoont
1746 Marten van de Loverbosch onbewoont
1751 Marten van de Loverbosch Joost Antonis
1756 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1761 Elisabet van de Loverbosch Francis Verreijt
1766 Elisabet van de Loverbosch Marten Aart Zeegers en weduwe Hendrik Evers
1771 Elisabet van de Loverbosch Gijsbert Bijsterveld
1776 Elisabet van de Loverbosch Gijsbert Bijsterveld

Het huis wordt doorverkocht aan Arnoldus Segers, geen directe familie van de later genoemde Arnoldus Franciscus Zegers (zie Voormalig huis B524):

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 122, 09-08-1785:
Jan Marcelis Verduyseldonk, te Someren, met procuratie van Joost Antonis Verduyseldonk, te Santpoort, verkoopt aan Arnoldus Segers huis, stalling, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, 16 copse, ene zijde Jan van Dijk, andere zijde weduwe Tomas Coolen; land aan de Kolken 3 lopense; groes 3 lopense; op de Loo 3 copse; land 1½ lopense; land 3 lopense; land de Galre 3 lopense; de Looacker 3 lopense; de Stockacker 1½ lopense; land 3 lopense; Groes aan de Loop bij de Brug 3 lopense; groes 3 lopense; groes de Kolke 6 lopense; het Swartbroek van de kinderen Jan Joosten 2 lopense; groes int Swartbroek van Moolemakers 2½ lopense; land aan de Heg van het Clooster 1 copse; groes en land de Nieuwe Erve van 't Clooster 10 lopense; land agter den Hoff van het Clooster van den hoek rechtdoor op den akker van Jan Coolen 3 lopense. Belast met ƒ 5-00-00 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-11-08 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-18-00 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-12-08 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 1500,- waarvan ƒ 400,- à 3% aan Jan van de Cruys. Marge 10-08-1801 gelost.

Het huizenquohier laat Arnoldus Zeegers als eigenaar en bewoner zien:

Jaar Eigenaar nummer 16 Ommel Bewoners nummer 16 Ommel
1781 Joost Antonis Verduijseldonk Gijsbert Bijstervelt
1798 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers
1803 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers

Arnoldus Franciscus Segers is geboren te Helmond op 21-06-1739 als zoon van Franciscus Arnoldi de Zeger en Willemijn Peters. Hij is op 27-10-1771 te Asten getrouwd met Agnetis Jacob van de Cruys, geboren te Asten op 17-10-1747 als dochter van Jacobus van de Cruys en Henrica Willem Keels (zie Stegen 80):

02

Het gezin van Arnoldus Franciscus Segers en Agnetis Jacob van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 20-11-1772 Helmond 01-02-1812
Johanna van der Weerden
Asten 01-09-1839 * en ***
2 Franciscus Asten 03-11-1774 Ongehuwd Asten 09-04-1834 *
3 Elizabetha Asten 18-10-1776 Asten 28-01-1809
Hendrik Haazen
Asten 25-02-1847 zie Oostappensedijk 36
4 Wilhelmina Asten 30-12-1779 Asten 24-02-1811
Hendrikus van der Loo
Asten 02-03-1846 zie Voormalig huis G681
5 Henrica Asten 26-08-1782 Helmond 24-02-1812
Jan Jan Kanters
Asten 04-03-1863 zie 't Hoekske 10
6 Petrus Asten 15-11-1784 Ongehuwd Asten 07-01-1861 **
7 Johannes Asten 18-03-1787 Ongehuwd Asten 28-10-1824 ***
8 Johanna Maria Asten 30-07-1789 Asten 28-01-1825
Johannes van Heugten
Asten 03-09-1844 *

*   aangegeven door buurman Joseph van der Weerden (zie Voormalig huis B453)
**  aangegeven door buurman Francis van Heugten
*** aangegeven door buurman Jan van Heugten

Arnoldus Franciscus Segers is op 24-12-1791 te Helmond overleden en Agnetis Jacob van de Cruys is op 04-04-1831 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1810 staat Arnoldus Zeegers nog genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 61, 1810:
Arnoldus Zeegers bij transport 11-08-1785.
Joost Antonis Verdijseldonk.
Nummer 16 huijs, schuur, stallinge, hof en aangelag. 1¼ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Agnes van de Cruijs als weduwe van Arnoldus Segers als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B507:
Huis, schuur en erf, groot 06r 60e, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Arnoldus Segers.

Hieronder de kadasterkaart met het huis met daaronder de kadastergegevens bij dit huis:

03

04

Rond 1846 wordt het huis opgesplitst in drie delen met van west naar oost: een schuur met kadasternummer B892 (schuur), een huis met kadasternummer B893 (meest westelijk; zie hieronder) en nog een huis me kadasternummer B894 (zie Voormalig huis B894).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat zoon Petrus (Piet) Segers als woonachtig bij zijn neef Francis van Heugten, geboren te Asten op 28-03-1827 als zoon van zijn zus Johanna Maria Segers en Johannes van Heugten. Later na het overlijden van Piet Segers te Asten op 07-01-1861, neemt Francis van Heugten het huis over en is op 25-01-1865 te Asten getrouwd met Jacomina van Rijt, geboren te Deurne op 20-02-1836 als dochter van Lambert van Rijt en Maria Joosten:

05

Francis van Heugten en Jacomina van Rijt verhuizen in 1884 via de B113 (zie Kloosterstraat 2) naar B99b (zie Voormalig huis B1238) en het huis met inmiddels kadasternummer B1133 wordt verkocht aan de naastgelegen pastorie (zie Marialaan 20) die het gebruikt als bergplaats. In 1915 wordt de bergplaats verkocht aan Peter Verberne en tegelijkertijd samengevoegd met zijn huis (zie Voormalig huis B894).

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1649 Joost Laurens Joosten Asten ±1625
1679 Jan Anthonis Muijen Asten ±1650
Ommel huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 onbewoont
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Vrients Asten 23-06-1712
1761 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Francis Verreijt Asten 09-09-1723
1766 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Marten Zeegers wed Hendrik Evers Asten 08-03-1735
1771 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Gijsbert Bijsterveld Mierlo ±1720
1776 Elisabet van de Loverbosch Vlierden 29-10-1744 Gijsbert Bijsterveld Mierlo ±1720
1781 Joost Antonis Verduijseldonk Someren 09-11-1744 Gijsbert Bijstervelt Mierlo ±1720
1798 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739
1803 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739 Arnoldus Zeegers Helmond 21-06-1739
Kadasternummer B507
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B507 1832 Petrus Segers Asten 15-11-1784
Jan van Havenstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1831 Agnes van de Cruys Asten 01-10-1747 weduwe Arnoldus Segers 07-04-1831
1831-1859 Petrus Segers Asten 15-11-1784
B111 1859-1861 Petrus Segers Asten 15-11-1784 07-01-1861
B111 1861-1869 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836
B115 1869-1879 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836
B114 1879-1884 Francis van Heugten Asten 28-03-1827 Jacomina van Rijt Deurne 20-02-1836 naar B99b
1884-1915 in gebruik als bergplaats
1915 samengevoegd

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 december 2022, 10:29:20

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen