logo

Index


Voormalig huis B511 en B512

Bij de verpondingen van 1680, 1709 en 1713 staat Frans Hoefnagels als eigenaar van het huis:

Verpondingen folio 14 verso, 1680:
Frans Hoofnagel.

Verpondingen XII-5 folio 22, 1709:
Frans Hoefnagels.

Verpondingen XIV-60 folio 29 verso, 1713:
Frans Hoefnagels. In de bede ƒ 4-16-0.

Frans Jan Goort Hoefnaegels is geboren op 04-04-1653 te Someren als zoon van Jan Goort Wouter Hoefnagels en Engel Jansen Baeckermans. Hij is op 21-10-1674 te Asten getrouwd met Sophia (Fijke) Cornelis Hurckmans, geboren rond 1650 te Asten als dochter van Cornelis Horckmans en Josina Michiel Jacobs van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 50):

Contraxerunt sponsalia Frans Hoefnagels et Sophia Hurckmans; matrimonio 21 coram Judoca et Thomas Hoefnagels.

Ondertrouw van Frans Hoefnagels en Sophia Hurckmans; huwelijk op 21 voor Judoca en Thomas Hoefnagels.

01

Het gezin van Frans Jan Goort Hoefnagels en Sophia (Fijke) Cornelis Hurckmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelia Asten 04-05-1676 Asten 29-01-1702
Mathijs van de Cruys
Asten 14-11-1740
2 Henricus Asten 29-01-1679 Asten 04-08-1712
Handerske Willem Flipsen
Asten 27-10-1747
3 Godefridus Asten 25-10-1681 Kind Asten ±1681
4 Judoca Asten 24-02-1683 Asten 01-06-1710
Johannes Doensen
Asten 22-01-1767 zie Voormalig huis G582
5 Johanna Maria Asten 13-10-1686 Asten 26-01-1711
Hendrik Robben Kievits*
Deurne 13-12-1739
Dirk van den Bloemen
Asten 31-12-1742
Adriaan van Creyl**
Asten ±1751 *
6 Michael Asten 19-04-1690 Kind Asten ±1690
7 Aldegonda Asten 14-11-1691 Eindhoven 02-05-1733
Hendrik Konings
Eindhoven ±1740
8 Johannes Asten 12-03-1695

* Johanna Maria Hoefnagels had tenminste twee kinderen met Hendrik Kievits:

1) Henricus, geboren te Sint-Michielsgestel op 09-10-1715 en op 07-09-1738 te Princenhage getrouwd met Adriaantje Peeter Lodders; na haar overlijden te Princenhage in november 1748 (zie inventaris hieronder), is hij hertrouwd op 02-02-1749 te Oisterwijk met Geertruid Versteijnen.

02

2) Cornelius, geboren te Sint-Michielsgestel op 26-09-1719 en op 10-07-1746 te Princenhage getrouwd met Petronella van den Bergh en op 12-09-1755 te Oosterhout overleden.

** Adriaan van Creyl, geboren te Helmond op 24-03-1679 als zoon van Henricus Michaelis van Creyl en Maria Joannis, is weduwnaar van Catharina van Tricht en van Elisabeth Voermans.

Sophia Cornelis Horckmans is op 24-08-1721 te Asten overleden en Frans Jan Goort Hoefnagels is op 15-11-1721 te Asten overleden. In 1726 wordt door de kinderen van Frans Hoefnagels een deel van het huis verhuurd:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 9, 26-01-1726:
Jan Doenssen man van Josyn Frans Hoefnagels, Mattijs Franssen van de Cruys man van Cornelia Frans Hoefnagels mede voor, Alegonda Frans Hoefnagels, wonende te Eyndhoven, Hendrik Kiviets man van Jenne Mary Frans Hoefnagels, wonende te Recum, land van Luyck. Zij verhuren aan Frans Jan Vriens 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes te Ommel. De goederen zijn nagelaten door Frans Hoefnagels en Jan Frans Hoefnagels, hun zwager en broeder.

Henricus Hoefnagels is geboren te Asten op 29-01-1679 en op 04-08-1712 te Asten getrouwd met Handerske Willem Aert Flipse, geboren te Asten op 30-04-1682 als dochter van Willems Flipse en Lucia Huybers en weduwe van Jan Colen (zie Voormalig huis G434):

Juncti sunt matrimonio Henricus Hoefnagels et Henrica Willems; testes Joannes Hoefnagels et Joannes Goorts.

In echt gebonden Henricus Hoefnagels en Henrica Willems; getuigen Joannes Hoefnagels en Joannes Goorts.

03

Het gezin van Henricus Hoefnagels en Handerske Willem Aert Flipse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-07-1713
2 Maria Asten 10-04-1715 Kind Asten 08-08-1715
3 Lucia* Asten 07-05-1716 Asten 12-02-1747
Frans Jan Keijsers
Asten 11-08-1748
Tomas Coolen
Asten 01-03-1793
4 Cornelius Asten 16-09-1718 Kind Asten ±1718
5 Wilhelmus Asten 30-08-1720 Asten 08-09-1771
Elisabeth Aart Zegers
Asten 30-07-1783 zie Voormalig huis G92

* ook wel Sophia genoemd

Hendrik Hoefnagels hield wel van een drankje, maar deed vreemde zaken onder invloed:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 145 verso; 05-02-1716:
Tileman Tileman Verdeyseldonck, Goort Joost Verberne en Lijneke Jansen, dienstmeyt van Jan Doensse. Zij verklaren ter instantie van Hendrick Hoefnagels. De eerste deponent dat hij, op
27-12-1715, is geweest in de herberg van Jan van Riet, waar ook waren Henrick Hoefnagels en Peeter Janssen Paulus, en daar gehoord heeft dat Hendrick Hoefnagels aan Peeter Janssen Paulus vroeg: "Wilt gij al 't goet van Jan Kolen coopen, dat ik tegenwoordig van Jan Colen besit, ik salt U geven voor 500 gulden". Waarop Peeter Janssen Paulus zei: "Ik sal se U daarvoor geven en tapt daar een ton bier op". Hij verklaart verder dat Hendrick Hoefnagels, zodra de koop gesloten was, op de stoel in den hoek van het huis van Jan van Riet zat als of hij dronken was en sliep. Dat toen zijn gekomen, de vrouw van Jan Doensse en de vrouw van Hendrick Hoefnagels, die hem, Hoefnagels, hebben "aangevat en alsoo gesleept, als eenen droncken mensch in de huysinge van Jan Doensse". De tweede deponent heeft gehoord, dat Peeter Jansse vroeg aan Hendrick Hoefnagels, of hij het goed, hetgeen hij, Hoefnagels, bezit van Jan Colen voor 500 gulden of 200 rijksdaalders wilde verkopen. Dit is door Henrick Hoefnagels toegestaan, waarop een ton bier lijcop is getapt. Hij verklaart verder dat Hoefnagels dan, in het passeren van de koop, sat slaapagtig en dat dan de vrouwen van Jan Doenssen en Hendrick Hoefnagels zijn gekomen en hem het huis uit hebben gesleept naar het huis van Jan Doensse. De derde deponente verklaart, dat Hendrick Hoefnagels te bedde gebragt is, wesende hij, Hoefnagels, soo droncken dat nergens van wist en eenige tijt geslapen hebbende vant bet is moeten opstaan en sonder blocken en hoet alsdoen uyt den huys is gelopen niet wetende wat hij dede of waar hij geweest was.

Uiteindelijk worden de goederen van Jan Colen verkocht, evenals de oogst ter velde:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 285 verso; 11-07-1725:
Schepenen van Asten hebben gevisiteerd, op verzoek van Willem de With junior, deurwaarder, als hoogste inzetter van de door hem verkochte erfelijke goederen van Hendrik Hoefnagels getrouwd met Hendrien, weduwe Jan Colen, al de graangewassen en grassen staande te velde en die aan hem toebehoord hebben, uitgezonderd de goederen die Hendrik Hoefnagels van zijn vader en broeder Jan Hoefnagels bij erfenis heeft verkregen. De granen en gewassen hebben een waarde van ƒ 100,- en zijn gekocht door Gerrit van Riet, vorster.

Nogmaals een zaak waarbij Hendrik Hoefnagels aan het pimpelen was:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-07-1727:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren: 1. Andries Antonis van Rijt, 36 jaar, 2. Catarina, getrouwd met Martinus van Hoeck, 57 jaar, 3. Jan Marten Doensen, absent, 4. Hendrien, getrouwd met Jan Marten Doensen, 50 jaar.
Of U niet weet dat Gabriel Swanebergh, schoolmeester, op 4 januarij laatstleden met Hendrik Hoefnagels en Harske, zijn vrouw, in gesprek zijn geweest over de koop en verkoop van de goederen die Swanebergh bij aftrecken vant segel in den Hage hadde gecogt en voor desen toebehoort gehadt aen den voorschrevene Hoeffnagels. En of Swanenbergh 't zelfde land en huis door hem gekocht toen weer niet heeft verkocht aan Hoeffnagels, onder conditie dat de verkoopgelden, in termijnen betaald zouden worden. Of, gij lieden, toen bij de wijncoop niet mee hebt helpen drinken?
Andries Verrijt verklaart, dat hij in die tijd, 's avonds, rond acht uur, door Coenraat, de zoon van Gabriel Swanenberg, is geroepen om bij zijn, Coenraats, vader te komen. Daar gekomen zijnde, vertelde Swanenbergh dat hij aan Hendrik Hoefnagels het huis en land had verkocht. Hij heeft ze geluk gewenst en is verzocht om de wijncoop mee te drinken. Hij is daar gebleven tot 's avonds tussen elf en twaalf uur en in welke tijd zij de voornoemde koop en verkoop menigmaal hebben besproken en laten blijken dat zij beide vergenoegt waren.
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, dit artikel waar te zijn. Zij voegt er aan toe, dat Swanenberg vroeg: "Wanneer sulde gij mijn gelt geven, neempt den tijt lang genog, want geen gelt geenen coop". Waarop Hendrik Hoefnagels antwoordde: "Dat spreekt van selfs, nu te Ligtmis, den eenen termijn en 't oicx den anderen". Zij verklaart verder dat men tot laat in den avond jenever dronk.
Hendrien Jan Marten Doensse verklaart, dat zij, rond Nieuwjaar, 's avonds ten huize van Gabriel Swanenberg is gekomen en dat daar ook was Hendrik Hoefnagels en zijn vrouw. Zij waren in vrintschap aan het drinken. Ook zij werd uitgenodigd op de lijcoop. In dat gezelschap heeft de vrouw van Hendrik Hoefnagels, met stemverheffing en vreugde, gezegd: "Ik heb een kint gebaart" voegende daarbij: "Ik heb mijn dinge weer, wij sijn overeengecomen en geaccordeert". Zij weet niet hoeveel de koop bedragen heeft doch wel gehoord dat Hoefnagels met Lichtmis geld moest geven.
Of U weet of door Hendrik Hoefnagels, of zijn vrouw, op deze koop enig geld is betaald of leverantie gedaan?
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, gezien te hebben, dat als de mannen in handeling waren dat Harske naar huis is gegaan en een potje boter heeft gehaald en aan de vrouw van Swanenberg gegeven, zeggende: "Vrouw Swanenberg, kom. haalt morgen nu ook speck, als U belieft".
Hendrien Jan Marten Doense verklaart, dat Swanenberg en zijn vrouw haar hadden gezegd dat Hendrik Hoefnagels hun al een half beest had geleverd. Van Harske, had zij gehoord dat die aan Swanenberg had gegeven twee hemden en laken tot een bocx.

Er wordt afstand gedaan van de erfenis van een stiefzoon:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 97 verso; 14-01-1728:
Hendrik Hoefnagels en Hendrina, zijn vrouw, doen afstand van alle erfgoederen welke Michiel Jan Colen, haar, tweede, comparants, zoon uit haar eerder huwelijk met Jan Colen, heeft nagelaten.

De kinderen van Hendrik Hoefnagels worden onder toezicht gesteld van voogden en uiteindelijk wordt het huis geëxecuteerd, getaxeerd en komt dan volledig in bezit van de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 175, 01-10-1731:
Michiel de Gaase, deurwaarder, executeert ten behoeve van Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, de goederen, zijnde 4⁄5e deel, welke toebehoren voor 3⁄5e deel aan Prins Johan Christiaan Zulspach Nomen Uxoris en voor 1⁄5e deel aan Gerrit van Oldersom hen aangekomen volgens brieven van onwillig decreet van de Raad van Staten van Brabant op 30-07-1726. Hij verkoopt aan Antony Antony Voermans een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Weert

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 64, 29-10-1732:
Gezien het request van Marselis Driessen en Jan Goort Gerarts momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnaegels en Hendrina Willem Aerts, waarbij de momboiren aantoonden dat Hendrik en zijn vrouw, ter opvoeding van deze kinderen hadden geprofiteert de geringe inkomsten van de goederen de voornoemde kinderen competerende. Nu is het zo dat Hendrik Hoefnaegels, hun vader, niet alleen tot decadentie is geraekt, maer ook voor desen jaare is afgebrant en alsoo buyten staet om haer kinderen de incomsten te laten profiteren. Antony Voermans heeft de kinderen opgenomen en de supplianten, ten behoeve van de kinderen, aangeboden een huis en landerijen, te Ommel en door hem, ten behoeve van zijn zoon, Antony, gekocht.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 204 verso, 11-11-1732:
Antony Voermans voor zichzelf en mede voor zijn zoon, Antony en Marcelis Andriessen en Jan Goort Geradts, als momboiren van de onmondige kinderen van Hendrik Hoefnagels en Hendrien Aarts Willem Smits, laten taxeren 4⁄5e deel in een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Werth. Belast met 4⁄5e deel van ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Heren van Asten, 4⁄5e deel van ƒ 0-02-8 jaarlijks aan de Kerk van Asten, 2 blanck jaarlijks aan de Heer van Helmont. Deze goederen zijn hen aangekomen op 01-10-1731 bij executieverkoop van Frans Hoefnagels.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 207 verso, 13-12-1732:
Antony Voermans, mede voor Antony, zijn zoon, verkoopt, bij erfmangeling, aan Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards als momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnagels gehuwd geweest met Hendrina Willem Aarts. het 4⁄5e deel in huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Werth. Belast met 4⁄5e deel van ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Heer van Asten, 4⁄5e deel van ƒ 0-02-8 jaarlijks aan de Kerk van Asten, 2 blanck aan de Heer van Helmont. Koopsom ƒ 400,- à 4%.

Bij de verpondingen worden de kinderen van Hendrik Hoefnagels als eigenaars genoemd:

Verpondingen XIV-61 folio 62 verso, 1737:
Kinderen Hendrik Hoefnaegels.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 4-16-0.

Jennemaria Hoefnagels schenkt haar kindsdeel in de erfenis van haar grootvader aan haar kinderen, die in Princenhage wonen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 285 verso; 25-05-1742:
Jennemaria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Creyl ziet af van de goederen haar nagelaten bij de dood van haar ouders te weten 1⁄5e deel in huis, land en groes. Zoals in bewoning en gebruik bij Hendrik Frans Hoefnagels. Zij laat de goederen aan Hendrik en Cornelis Kievits, haar wettige kinderen, wonende in het Haagje, bij Breda, welke verklaren deze erfenis van Frans Hoefnagels, hun grootvader, te aanvaarden.
Hendrik Kievits, molenaar, in het Haagje, bij Breda mede namens zijn broeder, Cornelis, ook wonende in het Haagje, geeft procuratie aan Antoni Heycoop, procureur, om namens hen het gerechte 1⁄5e deel der goederen nagelaten door wijlen Frans Hoefnagels, hun grootvader, te vertegenwoordigen in de verdeling van de nalatenschap van hun voornoemde grootvader.

Kort daarna en misschien wel daardoor een toffelpartij met Johanna Maria Hoefnagels als slachtoffer, haar broer Hendrik Hoefnagels en diens zoon Willem doen daar aan mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 8; 28-06-1742:
Verhoor van Anna Maria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Kreyl, te Ommel. Of zij op zaterdag, 23 juni, 's avonds, rond 9 uur, in haar huis, te Ommel, zich niet heeft uitgekleed en naar bed is gegaan, terwijl haar man bij een van de naburen was, hebbende de deur op de cling geset of dichtgedaan. En of, nadat zij enige tijd op bed gelegen had, rond 10 uur, met geraas en geschreeuw in haar huis zijn gekomen, Willem Hendrik Hoefnagels, Jan Vrients met zijn knecht, genaamd, Aalbert Hendrik Aalbers en de knecht van Jan Flipsen, te weten Tielen Hendrik Slaats alsmede de zoon van Hendrik de Snijer of Hendrik Deyne, zijnde genaamd Jan Hendrik Deenen alsmede Ferdinandus den Dubbelen? Zij verklaart gezien te hebben, Aalbert Hendrik Aalbers, Tiele Hendrik Slaats, Jan Hendrik, Jan Hendrik Deenen en Ferdinandus den Dubbelen, Willem Willem Roefs alsmede de scheper of knecht van de kinderen Jan Joosten, Piet Paulussen, knecht van Antony Coolen en een menigte andere mensen, die zij door de grote alteratie niet herkend heeft. Of deze personen, allen wonende te Ommel, tesamen niet voor haar bed kwamen, zeggende: "Sa, kievit op en kleet U aan" en of zij, toen ze dit niet wilde doen, haar niet aanpakten en met geweld van het bed trokken, doende haar de kleren aan, gelijk men dat een kind doet, zeggende: "Doe, duyvel, wij sulle U door het water sleepen"? Ja. zo is het gegaan. Of de voornoemde personen haar vervolgens niet met een touw gebonden hebben en haar daarmee uit haar huis getrokken hebben tot aan het huis van Jan Frans Keyzers, waar dezelfde personen haar op een mist off slagkar legde en haar daarmee voorttrokken door de straat van Ommel, tot aan de Waterpoel bij het Broek, alwaar zij van de kar genomen werd en met een touw dat om haar lijf gebonden was door het water van de poel getrokken werd en haar verscheidene malen in het water stooten? Ja, ze is getrokken en gesleept tot aan het huis van Jan Verrijt, te Ommel, aldaar op de kar gelegd en getrokken tot aan het huis van Antoni Coolen, herbergier, te Ommel, alwaar haar gevraagd werd: "Off sij brandewijn luste te drinken". Vandaar is zij met de kar gebracht tot aan de waterpoel en aldaar door meergenoemde personen en andere, een touw om haar middel gebonden. Roepende de zoon van haar broer met naam Willem Hendrik Hoefnagels: "Sa, duyvel hier, gij moet sterven", waarop de andere haar door het water hebben getrokken. Weer aan de oever zijnde wilde men haar noodzaken om genade te roepen. Dit heeft zij niet wilen doen, maar alleen verzocht om eens voor haar zonde te mogen zuchten, als niet anders verwachtende van ter dood gebracht te worden. Zo hebben diezelfde personen haar tegenover de waterpoel in een diepe sloot of graaf gesmeten en haar terlangs hier door getrokken. Doch alvorens tot die extremiteit van door de graaf getrokken te worden, gehoord te hebben dat door de knecht van Antoni Coolen werd geroepen: "Schelmen of duyvels, laet los, want sij is te vast geseelt" het touw is toen wat losser gebonden, alvorens zij door de graaf getrokken werd. Of de voornoemde personen, nadat zij zo mishandeld en door het water gesleept was, wederom niet op de kar gelegd is en alzo thuis gebracht onder een groot geraas en geblaas van hoorns en wie hier op blaasden. Ja, zij is gebracht tot het huis van Jan Verrijt. Wie op de hoorns geblazen heeft weet zij niet. Wie er nog meer meegeholpen off handdadig, of toeschouwer en omstanders waren geweest? Haar broer, Hendrik Hoefnagels, Peter Keysers, Ferdinandus den Dubbelen, Mattijs Jacob Kuypers, die haar ook nog gestooten heeft. Zij verklaart verder niets te weten dan dat acht dagen tevoren haar hof geheel is geruïneerd door een partij jonge mensen.

Interrogatorium voor 1. Jan Verrijt, oud borgemeester, te Ommel, 2. Joost Jan Coopmans, te Ommel, 3. Antony Antonis Zegers, te Ommel, 4. Peter Kuypers, te Ommel, 5. Jan Antonis Dielis, aan het Laarbroek. Of zij, op zaterdag, 23 juni laatstleden 's avonds, om 10 uur, niet een groot geraas en op verscheidene hoorns hebben toeten en blazen hebben gehoord, te Ommel.

En wie blaasde op de hoorns alsof er een alarm was?
1, 3 en 4. Hebben het blazen wel gehoord weten echter niet wie dit deden.
2. Heeft Jan Teunis Dielis eens zien blazen op de hoorn.
5. Heeft zelf geblazen.

Of op dat geraas en geblaas iedereen niet uit zijn huis kwam en van alle kanten te Ommel vergaderden. Wie en waar vandaan kwamen die personen?
1. Weet niets
2. Heeft Tijs van Bussel en zijn knecht gezien, Antoni Coolen, Hendrik Hoefnagels, Meester. Hendrik Halbersmit en anderen
3. Heeft alleen een menigte gezien.
4. Heeft ook de voornoemde personen gezien, alsmede Tomas Coolen, de vrouw van Peter van de Vorst en anderen.
5. Heeft gezien de knecht van Tony Coolen, Arnoldus Dirk Timmermans en zijn broer, Willem Hendrik Hoefnagels, Aelbert Hendrik Aelbers en anderen.

Of toen niet enige jongelui zijn gegaan in het huis van Adriaan van Creyl, te Ommel. En of de personen die in het huis gegaan waren de vrouw van Adriaan van Creyl niet van het bed hebben gehaald, gekleed en met touwen gebonden, haar daarmede uit haar trekkende en slepende tot aan het huis van Jan Frans Keyzers?
1 tot en met 5. Weten dat niet.

Of de voornoemde lieden, de vrouw van Adriaan van Creyl van haar bed en uit haar huis hadden gehaald, op een mestkar gelegd en haar trekkende tot aan het Ommelsbroek, waar een poel is?
1. Heeft een persoon gezien op de kar.
2. Heeft de vrouw van Adriaan van Creyl gezien.
3. Heeft een vrouwspersoon gezien, die op een kar langs zijn huis kwam en heeft horen zeggen dat het de vrouw van Adriaan van Kreyl was.
4. Als twee.
5. Weet van niets.

Of de vrouw van Adriaan van Kreyl niet uit haar huis is gehaald, gebonden op de kar gelegd en getrokken door Willem Hendrik Hoefnagels, Jan Vrients met zijn knecht Aelbert Hendrik Aalberts, de knecht van Jan Flipsen te weten Tiele Hendrik Slaats, alsmede Ferdinandus den Dubbelen en anderen?
1. Heeft wel iemand op de kar zien leggen doch niet wetende wie.
2. Weet niet wie de kar trok, deze was voorbij zijn huis eer hij de voordeur uitkwam.
3. Weet van niets.
4. Als twee.
5. Weet van niets.

Wat voor personen er meer waren die de kar voorttrokken?
1 tot en met 5. Weten dit niet.

Of dezelfde personen haar niet van de kar hebben genomen en met een touw verscheidene malen door het water trokken, zeggende: "Sulde U man beter te eete geven, of wij sulle U nu versuypen"?
1. Heeft gezien dat het een vrouw was en gehoord, dat het de vrouw was van Adriaan van Kreyl.
2. Heeft gezien dat Jan Vrients, Aalbert Hendrik Aalberts en Willem Hendrik Hoefnagels dit deden.
3. Weet niets, is niet uit zijn huis geweest, maar Adriaan van Creyl, die in zijn huis was, gezelschap heeft gehouden.
4. Weet, dat het de vrouw van Adriaan van Creyl is geweest, echter niet wie dit gedaan heeft.
5. Weet niets.

Of, nadat zij door het water was gesleept, weer op de kar werd gelegd en teruggebracht tot aan het huis van Jan Verrijt en dan verder naar huis is gesleept en wie daarbij present waren?
1. Heeft een en ander wel gezien doch weet niet wie de kar trokken.
2. Heeft de voornoemde personen gezien en ook dat Piet Paulus, de knecht van Antony Colen de vrouw mee op de kar heeft gelegd. Hij weet echter niet wie er nog meer bij waren.
3. Weet niet wie er bij waren, ze zijn er wel mee langs zijn huis gekomen.
4. Heeft gezien dat ze de voornoemde vrouw van Adriaan van Kreyl weder heen joegen.
5. Weet van niets omdat hij niet present is geweest. Hij is echter wel in haar huis geweest toen zij thuis was gebracht en met haar natte kleren bij het vuur zat. Hij heeft toen in huis gezien, Tielen, de knecht van Jan Fhilipsen en de knecht van Antony Colen die tegen de voornoemde zeiden: "Sal je nu gelooven, dat je het niet meer doen sult, off anders sullen wij nog anders handelen".

Of zij nog meer weten?
1, 2, 3, 5. Niets.
4. Niets, doch wil een en ander niet onder eede bevestigen. Hiertegen protesteerde de drost.

Foto van een toffelpartij, een volksgerecht waarbij mensen op karren door het dorp worden gevoerd:

04

Verhoor van Pieter Paulus, 1e deponent en Joost Jan Kuypers, 2e deponent, beiden te Ommel. Betreft het verhoor in de zaak Anna Maria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Kreyl. De vragen komen grotendeels overeen met die in de vorige verhoren gestelde. De tweede deponent weet eigenlijk niets van de zaak, heeft wel een en ander gezien maar niets onderscheiden. De eerste deponent verklaart ondermeer dat Willem Hendrik Hoefnagels met het seel in de hand met de voorschreven vrouw in het water was gegaan. Dat hij het seel zelf mee heeft verbonden, in de mening zijnde, van haar geheel te ontbinden, door compassie en medelijden, dit is hem echter belet geworden door de omstanders, echter niet wetende wie hem dit belet heeft.
Of na hetgeen voorschreven, gedaan zijnde niet werd gezegd tegen de voornoemde vrouw in haar huis door een van de omstanders werd gezegd: "Sal je nu belooven dat gij het niet meer sult doen, want anders sullen wij nog anders handelen".
Hij heeft wel gehoord dat door de omstanders gezegd en gevraagd werd: "Belooft ge nu dat gij U sult beteren", maar heeft niet gehoord dat gezegd werd: "Wij sullen U anders handelen". Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

Deze toffelpartij geeft een mooi kijkje in de bewoning van Ommel in het midden van de 18e eeuw. Vrijwel alle jongelingen uit de Jan van Havenstraat nemen deel aan dit volksgericht en de 56-jarige Anna Maria Hoefnagels is het slachtoffer. Zij dankt de bijnaam "kievit" aan haar eerste huwelijk met Hendrik Kievits te Asten op 26-01-1711 en is na een kort tweede huwelijk te Deurne op 13-12-1739 met herbergier Dirk Peters van den Bloemen, hertrouwd te Asten op 20-01-1742 met Adriaan van Kreyl. Helmonder Adriaan had ook al twee huwelijken achter de rug te Helmond op 10-07-1712 met Catharina van Tricht en op 10-06-1726 te Asten met Elisabeth Voermans.

Het waarom van deze toffelpartij is niet duidelijk, meestal was de reden dat verloofden op het laatste moment van hun huwelijk afzagen of door huwelijkse ruzies. Aangezien haar broer Hendrik en diens zoon Willem Hendrik Hoefnagels het voortouw namen bij de tafelpartij, kan het ook wel geweest zijn dat zij haar kindsdeel in een erfenis aan haar kinderen uit het eerste huwelijk heeft geschonken.
Hoe dan ook die inkijk in de Ommelse samenleving geeft ons de kans om een kleine reconstructie te maken van de deelnemers en de gebeurtenissen. Aan de hand van de genoemde namen gaan we na, wie zij waren na waar zij woonden en hoe en waar de tocht met de kar en het slepen door de poel en sloot is verlopen. De tabellen hieronder geven de namen, geboortedata, beroepen en huizen van de in het archiefstuk genoemde personen weer:

Naam toffelaar Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Willem Hendrik Hoefnagels Asten 30-08-1720 zie dit huis Knecht (neef) 18 B512
Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 zie dit huis Boer (broer) 18 B512
Jan Vrients Asten 23-06-1712 zie Marialaan 20 Boer 15 B504
Albert Hendrik Aelbers Asten 10-02-1720 zie Marialaan 20 Knecht 15 B504
Jan Flipsen Asten 19-12-1694 zie Voormalig huis B409 Boer 13 B409
Tielen Hendrik Slaats Asten 20-03-1715 zie Voormalig huis B409 Knecht 13 B409
Jan Hendrik Deyne (de snijer) Asten 10-04-1715 zie Voormalig huis B503 Kleermaker 10 B503
Ferdinandus den Dubbelen Someren 02-03-1719* zie Voormalig huis B450 en B451 Chirurgijn 9 B451
Willem Willem Roefs Asten 31-07-1721 zie Voormalig huis B401 Knecht 17 B394
Jan Joosten Asten ±1720
Piet Paulussen Asten 09-11-1719 zie Jan van Havenstraat 21 Knecht 21 B389
Antony Coolen Asten 29-05-1699 zie Jan van Havenstraat 1 Herbergier 14 B402
Jan Verryt Asten 19-12-1697 zie Kennisstraat 5 Boer 26 B376
Peter Keysers Asten 13-04-1693
Mattijs Jacob Kuypers Asten 04-11-1693
Tys van Bussel Asten 25-01-1704
Hendrik Halbersmit Winterberg 17-09-1682 zie Voormalig huis B453 Chirurgijn 9 B453
Tomas Coolen Asten 13-12-1698 zie Jan van Havenstraat 38 Boer 30 B531
Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 zie Voormalig huis B450 en B451 Knecht 8 B451
Joost Jan Kuypers Someren 22-06-1701
Naam verhoorde Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Jan Frans Keyzers Asten 06-11-1678 zie Jan van Havenstraat 32 en 36 Boer 29 B529
Joost Jan Coopmans Asten ±1695 zie Voormalig huis B450 en B451 Boer 8 B450
Antony Antonis Zeegers** Asten 05-12-1705 zie Jan van Havenstraat 23 Boer 24 B388
Peter Kuypers Someren 08-12-1699
Jan Antonis Dielis Asten 23-07-1696 zie Voormalig huis G154 Boer 7 G154
Naam slachtoffer Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Adriaan van Kreyl Helmond ±1676 zie Kennisstraat 1 Boer (echtgenoot) 22 B381
Anna Maria Hoefnagels Asten 13-10-1686 zie Kennisstraat 1 Boerin (slachtoffer) 22 B381

*  vader van de latere bisschop Henricus den Dubbelden, geboren te Asten op 14-12-1769 en was waarschijnlijk in de leer bij chirurgijn Hendrik Halbersmit
** buurman Zeegers waar Adriaan van Kreyl op bezoek was

Het is gissen waar Anna Maria Hoefnagels samen met Adriaan van Kreyl precies een kamer in een huis heeft, zoals we uit onderstaand archiefstuk opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 117, 02-07-1742:
Hendrik Peter Driessen, armmeester, aanlegger contra Adriaan van Creyl, gedaagde. Aanlegger heeft, als armmeester, te vorderen van de jaarhuur van de huysinge off camer aan den Armen toebehorende en door gedaagde bewoond tot Pasen 1741 een rest van ƒ 1-15-0 en tot Pasen, 1742 ƒ 7-00-0.

Later blijkt dat Adriaan van Kreyl nog een langlopende schuld heeft staan en daarvoor een deel van het huis moet verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52, 09-10-1747:
Jenneke Bexc, weduwe Hendrick van den Broeck, te Helmondt, aanlegger contra Adriaan Hendriks van Creyl, gedaagde. Gedaagde is, sinds 16-02-1726, schuldig aan Hendrik van den Broeck, te Helmondt ƒ 60,- à 3,33%. Crediteur is overleden, aanlegster heeft zijn roerende goederen geërft. Renteachterstand is 21 jaar ƒ 42,-.
Asten Rechterlijk Archief 119 folio 190 verso, 15-01-1748:
Adriaan Hendriks van Creyl geeft machtiging aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, te verkopen de helft in huis, stal, en verscheidene percelen groes en land te Ommel. De goederen zijn hem aangekomen bij huwelijk met zijn tegenwoordig absente vrouw. De andere helft komt toe aan de voorschreven vrouw en haar kinderen. Met de verkoop kan het schepenvonnis de dato 18-12-1747 ten zijne laste worden voldaan. Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt namens Adriaan van Creyl de goederen hem aangekomen bij het huwelijk met zijn vrouw, Jenneke Maria Hoefnagels zijnde de helft de andere helft competeert aan zijn vrouw of deselver kinderen. Procuratie de dato
15-01-1748. De verkoop wordt gedaan om een vonnis te voldoen de dato 18-12-1747, Asten, ten laste van hem, verkoper, en ten behoeve van de weduwe Hendrik van den Broek, te Helmond. De goederen bestaan uit de helft van huis, stal, hof en aangelag te Ommel geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Peter Jan Wilbers, ene einde Jan Goort Loomans, andere einde de gemeente.

Op basis van deze archiefdocumenten mogen we aannemen dat het huis 22 betreft, later aangeduid als huizingnummer B381. Bovendien staat erin dat Anna Maria Hoefnagels niet meer bij Adriaan van Kreyl in Ommel woont en is zij mogelijk na de toffelpartij uit Ommel gevlucht. Op onderstaande kadasterkaart uit 1832 zijn de namen van de toffelaars in het zwart gegeven en de namen van de mensen, die als getuigen zijn gehoord en slechts toeschouwer waren, in het blauw. In het rood de tocht die Anna Maria Hoefnagels vastgebonden te voet heeft moeten afleggen, eerst naar Jan Frans Keyzers, die echter geen kar ter beschikking stelde en daarna naar Jan Verryt. Van daar is zij op de kar gebonden en volgens de groene lijn gereden tot de herberg van Antony Coolen en vervolgens naar de waterpoel op het Ommels Broek gebracht.

05

Hoe is het verder met het echtpaar Kreyl-Hoefnagels gegaan? Adriaan van Kreyl komt op 77-jarige leeftijd nog voor in het archief van Asten en is vermoedelijk kort daarna overleden:

Asten Rechterlijk Archief folio 65 verso 10-11-1753:
Verhoor van Ida de Rover, 25 jaar, wonende bij predikant Alberts en Adriaan van Creyl, 77 jaar. Of zij in de nacht, tussen dinsdag en woensdag, zijnde geweest de nacht, dat 's morgen bij Cotshausen, Jan Ture Loomans, de Heer van Hooff en bij de pastoor brieven gevonden zijn over hetgene voorgevallen is op 04-07-1753, niet gewaakt hebben bij de was of bleek van predikant Albers, op de pastorie, alhier? Het wordt bevestigend beantwoord, maar zij hebben niets gezien.

Zoon Hendrik Kievits van Anna Maria Hoefnagels woont in Oisterwijk en zijn moeder is waarschijnlijk in 1752 overleden; de goederen van Hendrik Kievits worden geëxecuteerd:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 237, 08-02-1752:
Wilhelmus de Bruyn, collecteur der verponding 1749, laat executeren de goederen van Hendrik Kiviets, te Ommel, voor zijn erfgenamen om daaraan te verhalen de verschuldigde verponding van dat jaar over de helft der voorschreven goederen, zijnde ƒ 4-8-6. De voornoemde onverdeelde helft bestaat uit huis, stal, schop, hof en aangelag geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Peter Jan Wilbers.

Hendrik Hoefnagels is op 02-01-1755 te Asten overleden; enkele jaren daarvoor is zijn dochter Sophia weduwe geworden, wordt er een taxatie van de goederen gemaakt en verkoopt zij haar deel in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 26 verso, 06-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Keyzers overleden op 26-09-1747. Souvia Hoef-nagels is weduwe en erfgenaam van de overledene. ¼ deel in een huis, hof en aangelag 1 lopense ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 79 verso, 02-12-1747:
Souvia Hendrik Hoefnagels weduwe van Frans Jan Keyzers verkoopt aan Jan Keysers, te Lommel de onbedeelde helft in een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense.

Sophia Hendrik Hoefnagels is geboren te Asten op 07-05-1716 en op 12-02-1747 te Asten getrouwd met Frans Jan Keijzers en na diens overlijden te Asten op 26-09-1747, hertrouwt Sophia te Asten op 11-08-1748 met Tomas Marcelis Coolen, geboren te Asten op 13-12-1698 als zoon van Marcellus Petri Coolen en Maria Thomas Kanters. Hij is sinds 07-03-1748 weduwnaar van Maria Leendert Hoogers en was daarvoor getrouwd met Catarina Frans Huybers Tielen:

06

De gezinnen van Tomas Coolen met Catarina Frans Huybers Tielen, met Maria Leendert Hoogers en met Sophia Hendrik Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina* Asten 02-10-1728 Ongehuwd Asten 10-03-1755
2 Johannes* Asten 05-10-1735 Kind Asten ±1735
3 Franciscus* Asten 11-05-1738 Kind Asten ±1738
4 Petrus* Asten 14-01-1740 Kind Asten ±1740
5 Johannes* Asten 07-11-1743 Asten 31-03-1773
Aldegonda Jan Keijzers
Asten ±1800
6 Maria* Asten 13-10-1745 Kind Asten 15-12-1746
7 Franciscus Asten 29-08-1749 Kind Asten 03-10-1749
8 Anna Maria Asten 29-11-1750 Asten 03-05-1789
Theodorus Gijsbert van Bijsterveld
Deurne 24-05-1805
9 Marcellus Asten 10-04-1753 Kind Asten 26-02-1755
10 Marcelis Asten 24-02-1756 Ongehuwd Asten 20-01-1816
11 Henrica Asten 10-05-1759 Kind Asten ±1759
12 Franciscus Asten 03-08-1761 Asten 03-05-1789
Johanna Joost van Moorsel
Asten 23-06-1848 zie Voormalig huis F210
13 Henricus Asten 10-06-1764 Asten 27-01-1793
Anna Maria Hendrik Vinken
Asten 09-10-1796
Joanna Maria van Bussel
Asten 17-11-1839

* kind uit het eerste huwelijk van Thomas Coolen

Voor het derde huwelijk van Tomas Coolen en het tweede huwelijk van Sophia Hoefnagels moeten zij huwelijkse voorwaarden opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 218 verso; 07-08-1748:
Staat en inventaris van Tomas Coolen getrouwd geweest met Maria Leendert Hoogers ten behoeve van zijn kinderen, Catarina en Jan. Hij wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels. Roerende goederen onder andere een veere bed met toebehoren, zes slaaplakens, vijf stoelen, twee tinnen schotels en drie tinnen borden, diverse potten en ketels, landbouwgereedschap.
Tomas Coolen getrouwd geweest met Maria Leendert Hoogers wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels, getrouwd geweest met Francis Keyzers. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten. De nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Mocht de bruidegom voor de bruid, zonder kinderen te verwekken, komen te overlijden, dan zal de bruid uit de boedel ƒ 400,- ontvangen. Verder blijft alles voor de voorkinderen. Mocht de bruid voor de bruidegom komen te overlijden, zonder kinderen na te laten, dan zal ƒ 200,- uitgekeerd worden aan de naaste vrienden van de bruid.
De kinderen van Johanna Maria Hoefnagels en haar eerste man Hendrik Kievits verkopen hun erfdeel aan Hendrien, de weduwe van Hendrik Hoefnagels:
Asten Rechterlijk Archief 97 folio 77, 24-06-1755:
Hendrik Kievits, molenaar, te Oosterwijk en Cornelis Kievits, molenaar, te Oosterhout. Zij verkopen aan Hendrien Coolen, weduwe van Hendrik Hoefnagels 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes te Ommel. 40 lopense. 4⁄5e deel is van de kinderen Hendrik Hoefnagels. Koopsom ƒ 121,-.

Hendrien, de weduwe van Hendrik Hoefnagels overlijdt te Asten op 05-01-1763 en haar zoon Willem verkoopt zijn deel in het huis aan zijn zwager Tomas Coolen. Voor die tijd woonden zij op Ostaden (zie Voormalig huis F210):

Asten Rechterlijk Archief RA 98 folio 127, 23-02-1764:
Willem Hendrik Hoefnagels verkoopt aan Tomas Marcelis Coolen, zijn zwager, ⅔ e deel onverdeeld in een huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde Elisabet van de Loverbosch.

De bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode 1736 tot 1781:

Jaar Eigenaar nummer 18 Ommel Bewoners nummer 18 Ommel
1736 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1741 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1746 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1751 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1756 weduwe en kind Hendrik Hoefnagels weduwe Hendrik Hoefnagels
1761 weduwe en kind Hendrik Hoefnagels weduwe Hendrik Hoefnagels
1766 Tomas Coolen Willem Hoefnagels
1771 Tomas Coolen Tomas Coolen
1776 Tomas Coolen Tomas Coolen
1781 Tomas Coolen Tomas Coolen

Tomas Coolen is op 27-10-1784 te Asten overleden en Sophia Hoefnagels is op 01-03-1793 te Asten overleden en daarna wordt hun gezamenlijke erfenis verdeeld onder de vijf nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 145; 07-05-1793:
Jan Thomas Coolen, Marcelis Thomas Coolen, Francis Thomas Coolen, Hendrikus Thomas Coolen, Dirk van Bijstervelt, getrouwd met Anna Maria Coolen. Kinderen en erven van Thomas Coolen en Sophia Hoefnagels, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Thomas Coolen ƒ 550,- uit te betalen door het 4e lot en enige roerende goederen.
2e lot krijgt Marcelis Thomas Coolen ƒ 650,- uit te betalen door het 3e lot. Marge: 13-01-1816 voldaan.
3e lot krijgt Francis Thomas Coolen huis, schuur, schop, hof en aangelag het Slootje 3 lopense, 28 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; land de Wegakker 1 lopense, 38 roede; land / groes den Duytsencamp 6 lopense, 15 roede; land de Somerkamp 3 lopense, 27 roede; land de Gartskamp 3 lopense, 18 roede waarvan 18 roede groes; land den Hopkamp 1 lopense, 35 roede; land de Bekkers 1 lopense, 14 roede; land tussen de Weegen 1 lopense; land Logtenakker 1 lopense, 44 roede; groes het Pastoryeveltje 2 lopense, 24 roede; groes het Kleynveltje 44 roede; groes het Wijvelt 6 lopense, 15 roede; groes Slootjensveltje 2 lopense, 39 roede; groes Slootjensveltje 1 lopense, 46 roede; groes de Horst 2 lopense, 24 roede. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch, 1⁄6e deel van 2 vat rogge per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch, ƒ 0-2-08 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 0-3-10 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-4-08 per jaar aan het Huis van Asten. En zal de ontvanger van dit lot ƒ 650,- moeten uitkeren aan de ontvanger van het 2e lot.
4e lot krijgt Hendrik Thomas Coolen de kamer van het huis te Ommel met de schop en grote hof; ene zijde Dirk van der Weerden; land de Looakker 1 lopense, 3 rode; 2⁄3e deel in de Mettenakker; 3 lopense 38 roede; 2⁄3e deel van de Stokakker lopense, 27 roede; land den Bergakker 1 lopense, 31 roede; 2⁄3e deel van de Grootenakker 7 lopense, 2 roede; land de Wittert 2 lopense, 29 roede; groes het Weyvelt 11 lopense, 25 roede; 2⁄3e deel van het Aangelag 3 lopense, 34 roede; 2⁄3e deel van het Eeusel 6 lopense, 40 roede. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 01-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄3e deel in een cijns van ƒ 0-2-8 per jaar aan het Huis van Helmond. En zal de ontvanger van dit lot - ƒ 650,- moeten uitkeren aan het 2e lot.
5e lot: Dirk van Bijstervelt een huis, behalve de kamer met de schuur, keuken en kleine hof aan het einde van de schuur te Ommel, ene zijde de straat; 1⁄3e deel van de Mettenakker 3 lopense, 38 roede; 1⁄3e deel van de Stokakker 1 lopense, 27 roede; 1⁄3e deel van de Grootenakker 7 lopense, 2 roede; land de Wittert 1 lopense, 24 roede; 1⁄3e deel van de Bogt 11 lopense, 25 roede; 1⁄3e deel van het Aangelag 3 lopense, 34 roede; 1⁄3e deel van het Eeusel 6 lopense, 41 roede. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, 1⁄3e deel van ƒ 0-2-8 per jaar aan het Huis van Helmond.

Het kleine huis wordt toebedeeld aan Hendrik Thomas Coolen en Dirk van Bijstervelt krijgt de rest van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18 Ommel Bewoners nummer 18 Ommel
1798 Hendrik Thomas Koolen Hendrik Thomas Koolen
1803 Hendrik Thomas Coolen Hendrik Thomas Coolen

Bij de verpondingen in 1810 worden de kinderen Coolen samen als eigenaar van het huisje genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 62, 1810:
Jan, Marcelis, Francis en Hendrikus Coolen met Dirk Gijsbert van Bijstervelt man van Anna Maria Coolen.
Souvia Hoefnagels weduwe van Tomas Coolen ½ en de kinderen ½.
Nummer 18 huijs, hoff en aangelag 4 lopense.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt Hendrik Thomas Coolen als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B511:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 32 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Thomas Coolen.

07

De verpondingen van 1810 en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 over het grote huis geven Dirk van Bijsterveld en zijn dochter als eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 62; 1810:
Dirk van Bijstervelt ½ en sijn kint Anna Maria ½ bij versterf 1805 van sijn vrouw Anna Maria Colen.
Nummer 18 huijs, schuur en kleijne hof en ⅓ van aangelag.

Kadaster 1811-1832; B512:
Huis en erf, groot 04 roede 70 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Dirk van Bijsterveld.
Opmerking: B511 en B512 zijn samen huis nummer 18

Hierboven de kadasterkaart met het kleine huisje en het grote huis hieronder de kadastergegevens die daarbij behoren:

08

Hendrik Thomas Coolen is geboren te Asten op 10-06-1764 als zoon van Thomas Coolen en Sophia Henrici Hoefnagels. Hij is op 27-01-1793 te Asten getrouwd met Annemaria Hendrik Vinken, geboren te Asten op 05-12-1770 als dochter van Henricus Adriaen Vinken en Helena Bruijsten van Someren (zie Voormalig huis A267). Annemaria Hendrik Vinken is op 02-07-1795 overleden en Hendrik Thomas Coolen hertrouwt op 09-10-1796 te Asten met Jennemie Antonie Aart van Bussel, geboren op 19-11-1769 te Asten als dochter van Antonie Aart van Bussel en Anna Maria Willem van Vlockhoven (zie Beekstraat 17). De gezinnen van Hendrik Thomas Coolen met Annemaria Hendrik Vinken en met Jennemie Antonie Aart van Bussel, wonend in het kleine huis B511:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thomas Asten 02-01-1794 Asten 14-04-1837
Catharina Muijen
Asten 15-02-1876
2 Antonius* Asten 22-03-1797** Asten 06-05-1820
Anna Maria Eijsbouts
Asten 07-06-1848 dochter Wilhelmina
zie Emmastraat 6

*  kind uit het tweede huwelijk
** buurman Jan van Heugten doet aangifte; zijn nazaten wonen niet in Asten

Hendrik Thomas Coolen is op 17-11-1839 overleden en Johanna Maria Antonie van Bussel is te Asten op 22-06-1848 overleden, waarbij buurman Jan van Heugten aangifte doet.

Het andere gezin in het grote huis B512 bestaat uit Theodorus Ghisberti van Bijsterveld, geboren te Helmond op 24-04-1754 als zoon van Gijsbertus van Beijstervelt en Anna Verhees. Hij is te Asten op 03-05-1789 getrouwd met Anna Maria Tomas Coolen, geboren te Asten op 29-11-1750 als dochter van Thomas Coolen en Sophia Hoefnagels. Het gezin van Theodorus Ghisberti van Bijsterveld en Anna Maria Tomas Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 23-06-1791 Kind Asten 16-10-1791
2 Thomas Deurne 12-09-1793 Kind Deurne ±1793
3 Anna Maria Deurne 20-04-1796 Deurne 26-10-1821
Francis Hoeijmakers
Deurne 29-11-1843

Anna Maria Tomas Coolen is op 24-05-1805 te Deurne overleden en Theodorus Ghsberti van Bijsterveld is op 13-02-1839 te Deurne overleden.

De twee huizen worden weer samengevoegd na het overlijden van Johanna Maria Antonie van Bussel en Anna Maria Bijsterveld bewoond door Thomas Coolen, geboren te Asten op 02-01-1794 als zoon van de eerdergenoemde Hendrik Thomas Coolen en Johanna Maria van Bussel. Hij is op 14-04-1837 te Asten getrouwd met Catharina Muijen, geboren te Asten op 26-02-1789 als dochter van Wilhelmus Jan Muyen en Jacoba Gerardi van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten wonen zij in het huis met huizingnummer B114 en vanaf 1869 huizingnummer B118:

12

Catharina Muijen is op 11-07-1871 te Asten overleden en Thomas Coolen is op 15-02-1876 te Asten overleden. Na hun overlijdens wordt het het huis overgenomen door dochter Johanna Maria Coolen, geboren te Asten op 29-09-1841. Zij is te Asten op 19-08-1864 getrouwd met Mathijs van de Vorst, geboren te Someren op 14-03-1830 als zoon van Mathijs van de Vorst en Johanna Gloudemans.

Johanna Maria Koolen overlijdt te Asten op 11-02-1882 en Mathijs van de Vorst woont volgens het bevolkingsregister van Asten ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 met zijn kinderen in het huis met huizingnummer B120 en daarna B116:

14

Mathijs van de Vorst is op 17-02-1905 te Asten en overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Petronella van de Vorst, geboren te Asten op 04-12-1872 en op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Johannes Giebels, geboren te Beek en Donk op 20-04-1863 als zoon van Laurens Giebels en Hendriena van Woensel. Zij wonen in het huis met over de periode 191 - 1920 het huizingnummer B118 en over de periode 1920-1930 nummer B137 en ook bekend staand als Jan van Havenstraat 10:

15

Johannes Giebels is op 27-09-1930 te Asten overleden en Petronella van de Vorst woont samen met haar kinderen ook over de periode 1930-1938 in het huis aan de Jan van Havenstraat 10:

16

Petronella van de Vorst is te Asten op 06-11-1946 overleden en hieronder de overlijdensakte van Johannes Giebels en het bidprentje bij het overlijden van Petronella van de Vorst:

17 18

De kinderen van Johannes Giebels en Petronella van de Vorst waren allen religieus1:

Petrus Johannes Giebels, zoon van Johannes Giebels (1863-1930) en Petronella van de Vorst (1872 - 1946), werd geboren te Ommel op 10 februari 1914. Twaalf kinderen werden in dit gezin geboren, doch drie ervan zijn als kind overleden. Van de meisjes, die naar het klooster gingen, is er ook één jong gestorven; één van de andere meisjes heeft onmiddellijk haar plaats ingenomen en ook haar naam overgenomen (Zuster Zita). Uiteindelijk waren er 4 meisjes in het klooster, Piet werd missionaris, zijn broer Rens en twee zussen bleven thuis te Ommel, waar zij zich sterk ingezet hebben voor de kerk en de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Ommel. Ook hun jongste broer Piet nam een gerespecteerde plaats in in hun huis en in hun leven. Niemand van hen was getrouwd.

Piet ging in september 1926 als twaalfjarig jongetje, samen met zijn neefje Fried van Dijk, naar de missionarisopleiding te Nieuw Herlaer in Sint Michielsgestel, dat in april van dat jaar door de Sociëteit van Afrikaanse Missiën geopend was. Na de twee eerste jaren gingen de studenten verder met hun middelbare opleiding te Cadier en Keer. Daar had Piet in 1930 de treurige ervaring, dat hij zijn vader verloor aan maagkanker.

19 Links het familiegraf van de familie Giebels in Ommel.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1938 het priesterfeest van Pater Giebels in Ommel:

20

In 1933 ging Piet naar Bemelen voor de studie van de philosophie en op 15 juli 1935 werd hij lid van de Sociëteit door de aflegging van zijn eerste eed. Daarna ging hij naar het seminarie 'Ore Place' te Hastings in Engeland waar hij theologie studeerde en tijdens het vierde studiejaar, op 17 december 1938, samen met acht andere klasgenoten, door Monseigneur Amigo priester gewijd werd. Père Piet Giebels was van 1939 tot 1974 missionaris in Afrika.

Rechts een artikel uit de Zuid-Willemsvaart van 02-07-1939, bij de inhuldiging van collega Fried van Dijk (zie Kennisstraat 1).

21

Petrus Johannes (Piet) Giebels is op 27-01-1996 te Maastricht overleden en hieronder zijn bidprentje:

22 23

Op basis van een tekening van een architect van 01-01-19512 is het huis destijds wederopgebouwd.

Ongeveer op de plaats van de Jan van Havenstraat 10 zijn in 1975 nieuwe woonhuizen gebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Frans Hoefnagels Asten ±1645 Frans Hoefnagels Asten ±1645
1710 kinderen Frans Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
Ommel huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1741 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1746 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1751 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673 weduwe Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673
1761 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673 weduwe Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673
1766 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Willem Hoefnagels Asten 30-08-1720
1771 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1776 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1781 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1798 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Asten 10-06-1774 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Asten 10-06-1774
1803 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Helmond 24-04-1754 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Helmond 24-04-1754
Kadasternummer B512
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B512 1832 Hendrik Koolen Asten 10-06-1774
Jan van Havenstraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1848 Hendrik Koolen Asten 10-06-1774 Anna M van Bussel Asten 19-11-1769 22-06-1848
1848-1859 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789
B114 1859-1869 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789
B118 1869-1871 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789 11-07-1871
B118 1871-1876 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 met kinderen 15-02-1876
B118 1876-1879 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 Johanna Maria Coolen Asten 29-09-1841
B117 1879-1882 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 Johanna Maria Coolen Asten 29-09-1841 11-02-1882
B117 1882-1890 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen
B120 1890-1900 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen
B116 1900-1905 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen 17-03-1905
B116 1905-1910 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872
B118 1910-1920 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872
B137 1920-1930 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872 27-09-1930
10 1930-1938 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872 weduwe Giebels
Referenties
  1. ^Society of African Missions, le père Piet Giebels (https://defunts.smainternational.info/fr/necrologe/630-le-pere-piet-giebels)
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/410)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2023, 14:01:52

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen