logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B780

Peter Henrick Vreynssen had in elk geval drie zonen; Goort, Cornelis en Dirck, waarvan hij zijn zoon Goort overleefde. Op zijn oude dag wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van zijn zoon Dirck:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 51 verso; 21-04-1645:
Den eersamen Peter Hanrick Vreynssen, onsen nabuer, die welcke beginnende is te commen totten extremen ouderdom ende dat hij voorsulcx geen travaille zware arbeid of labeur meer can exerceren en om meer andere redenen hem daertoe moverende en na goede en rijpe deklaratie heeft besloten om zijn goederen aan zijn kinderen over te dragen; zonder er nochtans afstand van te willen doen. Onder zijn goederen zijn enige lenen van de Vrouwe van Asten en hij wil dat deze haar rechten krijgt. De erfgenamen zijn, Cornelis Peter Hanrick Vreynssen, Dirck, zijn broeder, Laurens Willem Tijs en Peter Michiel Colen, schepen als momboiren van het onmondig kind Heylke, dogter van Goort Peters van den Molendijck. Zij verdelen de goederen en accepteren de voorwaarden.
2e lot krijgt Dirck huis, hof, hofstad ter plaatse voorschreven te weten naast Ommel, met den halven camp, den middeldries naastPeter Dryessen; land de Vlinckert ter plaatse voorschreven; de helft van den Horsick in de Boesschotsse acker naast Cornelis Peters; land het cleyn Heghackerken naast Cornelis Peters; land het Campken naast Roeff Joosten; groesveldje in de Eyndelbempden naast Roeff Joosten; groesveldje de Wech naast de erven Peter Tijs Willems; groes het cleyn Eyndelbemptveltien naast Roeff Joosten; de grote bempt op de Aa naast Roeff Joosten. 

Ook bij de verpondingen van 1662 staat het huis op naam van Dirck Peeters van de Meulendijk:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 46:
Dirck Peeters, huijs.

Dirck Peeters van de Meulendijk is geboren rond 1612 als zoon van Peeter Hendrick Vreynsen en is rond 1633 getrouwd met Anneke Tielens en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1634 Asten 07-09-1665
Leendert Jan Coolen
Asten 04-1710 zie Voormalig huis B640
2 Henrica Asten ±1636 ±1660
Marten Antonis van der Speecke
Tongelre <1720
3 Catharina Asten ±1638 Asten 13-05-1686
Henricus Huberti
Asten 10-09-1693 zie Wolfsberg 50
4 Elisabeth Asten ±1640 ±1665
Peter Jansen
5 Johannes Asten 08-04-1642 Kind

Een deel van het huis wordt in 1680 aan Dirck Jansen en de rest via Hendrick Huybert in 1696 aan Dirk Jansen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 49; 16-12-1680:
Marten Antonis van der Speecke, wonende te cleyn Tongeren man van Handerske, dogter van Dirck Peters verkoopt aan Dirck Jansen de helft van huis, hof, hofstad en aangelag te Ommelen 6 lopense, ene zijde kinderen Merie Tielens, andere zijde kinderen Joost Laurensen.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 57; 14-01-1694:
Marten Antonis van der Speecken, te Tongeren, Elisabet Dirck Peters weduwe van Peter Jansen, Maria Dirck Peters weduwe van Leendert Jan Coolen. Zij verkopen aan Hendrick Huyberts hun kindsdeel in huis, land en groes te Ommel 10 lopense. Alwaar de koper op woont en de verkopers is aangekomen van wijlen Catalijn Dirck Peters. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 103; 05-02-1696:
Hendrick Huyberts verkoopt aan Dirck Jansen twee gebont huizen en de plaats waar ze op staan, te leegh Ommel.

Theodorus (Dirck) Jansen is geboren te Asten op 19-08-1649 als zoon van Johannes Corneli en Helwig. Hij is op 22-04-1674 te Asten getrouwd met Maria Jansen van Ruth, geboren te Asten op 18-12-1644 als dochter van Johannes Andreae de Ruth en Johanna Petri van Rest (zie Voormalig huis G647 en G648):

Anno 1674; 8 Aprilis; Contraxerunt sponsalia Dirck Jansen et Maria Jansen; coram Antoni Jansen van Ruth et Jan Jansen. 22 Matrimonio coram testibus.

8 april 1674; Ondertrouwcontract tussen Dirck Jansen en Maria Jansen; voor Antoni Jansen van Ruth en Jan Jansen. 22 april huwelijk voor dezelfde getuigen.
Het gezin van Theodorus Jansen en Maria Jansen van Ruth:
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 06-05-1677
2 Petrus Asten 15-09-1678 Kind Asten ±1678
3 Petrus Asten 16-04-1681 Kind Asten ±1681
4 Franciscus Asten 23-02-1684
5 Petrus Asten 30-01-1687 Asten 07-02-1717
Anna Janse van Hoof
Asten 21-04-1754
6 Antonius Asten 15-08-1688

Theodorus Jansen ontvangt nog een rente van bovengenoemde Elisabeth Dircks:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 196 verso; 24-05-1684:
Elisabeth Dircx competeerde een rente van ƒ 10,- per jaar ten laste van Jan Antonis welke betaald moet worden door Frans Joosten. De akte is niet meer te vinden. Dirck Jansen, als erfgenaam van Elisabeth Dircx, is nu voldaan door Frans Joosten en stemt toe in cassatie, 

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van Dirck Jansen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 25 verso:
Dirck Janssen.

In 1714 eist Dirck Jansen nog een schadeloosstelling:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 93; 29-10-1714:
Dirck Janssen, aanlegger contra Hendrick Huyberts. Aanlegger heeft, op 05-02-1696, van gedaagde gekocht een huis en land te Ommel. Belast met ƒ 0-7-8 jaarlijks aan rentmeester des Tombes. Nu blijkt echter dat deze rente ƒ 0-10-0 jaarlijks is. Aanlegger verzoekt schadeloosstelling over de periode 1695-1714, zijnde ƒ 2-5-0.

Maria Jansen van Ruth is als Maria Dierck Jansen op 30-09-1702 te Asten overleden en Theodorus (Dirck) Jansen is als Dirck Jan van de Vorst op 01-03-1721 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de hoofdgeldlijst van 1722 staan hun zoon Peter met zijn vrouw en kind als bewoners van het huis:

Hoofdgeld XVIII-24 29-08-1722:
Peeter van de Vorst, Anna de vrouw, Francis.

Zoon Peter Dirks van de Vorst is geboren te Asten op 30-01-1687 als zoon van Theodorus Jansen en Maria Willems. Hij is op 07-02-1717 te Asten getrouwd met Anna Jansen van Hoof, geboren te Asten op 18-01-1695 als dochter van Johannes Joris van Hoof en Helena Huijberts Tielen (zie Voormalig huis B711):

02

Liber Matrimonialis Communitatis Astensis Nomina Conjugatorum ab Anno 1717.
Februarij 7:
Juncti sunt matrimonio Petrus Dirix van de Vorst et Anna Janse van Hoof; testes Jan Fransen et Hubertus Janse van Hoof.

 

Trouwboek van de Astense gemeenschap met namen van de getrouwden vanaf het jaar 1717.
7 februari:
In huwelijkse echt gebonden Petrus Dirix van de Vorst en Anna Janse van Hoof; getuigen Jan Fransen en Hubertus Janse van Hoof.

Het gezin van Peter Dirks van de Vorst en Anna Jansen van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 09-01-1718 Asten 08-02-1750
Petronella Wilhelmi Roefs
Asten 21-10-1779

Peter Dirks van de Vorst koopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 2 verso; 15-09-1723:
Wolphangus Idelet, als evicteur, verkoopt de erfgoederen van Frans Jansse van Rut, te Ommel na vier kreppen en drie achtervolgende zondagse publicaties om daaraan te verhalen ƒ 39,- en de kosten van dien. Hij verkoopt aan Peeter Dircx van de Vorst groes in de Engelsbempt 2 lopense naast Goort Kanters. Koopsom ƒ 25,-

Peter Dirks van de Vorst is schepen van Asten en herinnert zich nog de windrichting bij een brand:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 264; 29-09-1724:
Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst, schepenen, Jan Janssen, ondervorster, Joost Janssen, oud deken van de oude Schutterij en Hendrik Frans Hoefnagels. Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten, dat zij nog goed weten, dat, op 8 februari 1718, 's avonds, toen de schur en het jeneverstoockhuys van Hendrik Thopoel, met stro gedekt zijnde, afbrandde de wint van de noortoostseyde was en niet van de west of suyde en was comende. Zij zijn toen aanwezig geweest bij de brand om deze te observeren en helpen blussen en hebben den wint accuratelijck doenmaals geobserveert. Dat den wint doenmaals van de noortoostseyde en dien kant was komende en wayende naar het stoockhuyske en schuur van de voorschreven Hendrik Thopoel en naar den huyse van Jan Peeters van Rest ende bukehegge van advocaat Swinkel staande aan desselfs hof gelegen agter het stoockhuyske van Hendrik Thopoel te weten naar den suytweste en dat oversulcx met dien wint doenmaals sterck wajende die voorschreven hegge van Swinckels staande naar den suytweste was naar die seyde aan brant gegaan. De eerste comparant voegt er nog aan toe dat sij doenmaals ten tijde van den brant hadden horen seggen van Francis van de Cruys, rooms pastoor tot Asten, en swager van Hendrik Thopoel, de volgende woorden in substantie: "Ende diergelijcke corragie ofte lustig naburen wert U bidt dat wij den wint soo houden te weten wajende ten tijde van dien brant van de seyde van den noortoosten dan is daar geen prykel vant groot huys, te weten van Hendrik Thopoel, omdat het leyt naar den noortoosten". Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.

De vader van Peter Dirks van de Vorst, Dirck Jansen, had nog een schuld openstaan en daar is nog wat om te doen::

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 207; 12-11-1725:
IJsbout Wouters Isbout, te Vlierden, aanlegger contra Peter van de Vorst, zoon wijlen Dirck Janssen, gedaagde. Gedaagde verzoekt om exhibitie van de originele obligatie door zijn vader getekend. Als deze deugdelijk is zal hij het restant voldoen.
Wijlen Dirck Janssen is, sinds 08-05-1697, schuldig aan aanlegger ƒ 100,- à 5% en de hoofdsom in drie jaar te lossen. De intrest is nu vier jaar verachterd. Reden om de zoon, als erfgenaam, te dagvaarden.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 10 verso; 28-01-1726:
Wij schepenen der heerlijkheyt van Asten doen conde dat de Heer Pieter de Cort, in qualitijt als drossard en schout, alhier, naar ouder gewoonte en naar dat 't ordinaare genegt op heden was gelegt in den naam van den hoog Edele Heere van Asten de banck hadde gespannen ende dat nimant anders soude hebbe te spreken als bij maniere van regt op peenen van sestig gaude realen welcke banckspanninge publieck ter raatcamere ende ter presentie van de Heer advocaat Swinckels, Peeter Wouters en IJsbout Wouters, welcke twee laatste sijn woonagtig tot Vlierden, is geschiet. Ende verclaren wij, Jan van Helmont, Marcelis Daandels, Bendert Vervorreldonck ende Jan Verberne, schepenen, alhier, gehoort en wel deugdelijck verstaan te hebben dat den gemelten IJsbout Wouters in de voorschrevene gebanne vierschaar ter raatcamere tegens Peeter Dircx van de Vorst, een der schepenen, alhier, seyde: "Gij liget" over welcke woorden den Heere drossard enschout, alhier, tegens de voorschreven IJsbout Wouters heeft geprotesteert en gearresteert. Aldus verclaart ter instantie van den voorschreven Heer drossard en schout en hebben wij naar prelecture gepersisteert en voor redene van welwetentheijt geallegeert als getuygt staat. Op heden in gebannen vierschare ter raatcamere, den 28 january 1726.

De balans van branden wordt opgemaakt en ook het huis van Peter Dirks van de Vorst is afgebrand:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 143 verso; 21-02-1729:
Schepenen van Asten verklaren, dat, op 10 augustus 1728, 's nachts tussen elf en twaalf uur, huis, schuur, en stallen zij afgebrand van:-
Marselis Daniels, schepen, Jan Aarts, Mattijs Diercx en Mattijs Reynders en dat alle graangewassen en het hooi, dat alsdoen eerst geschuurt en versamelt was met de meubelen en de huisraad zijn verbrand. De schade bedraagt circa ƒ 5000,-.
Op 2 januarij laatstleden is het huis van Peter van de Vorst, schepen, afgebrand. Hiervan zal de schade circa ƒ 600,- bedragen.
Verklarende verder dat beide branden zo vehement zijn geweest dat men niets heeft kunnen salveeren. De verponding en bede hebben bedragen:
Marselis Daniels ƒ 17-12-04 en ƒ 4-18-04, in totaal ƒ 22-10-08.
Jan Aarts ƒ 8-08-12, en ƒ 2-06-00, in totaal ƒ 10-14-12.
Mattijs Dircx ƒ 8-08-12 en ƒ 2-06-00, in totaal ƒ 10-14-12
En hebben zij te samen wegens de Heusdense tiende in de verponding te betalen ƒ 59-15-00.
Mattijs Reynders ƒ 11-11-12 en ƒ 3-13-06, in totaal ƒ 15-05-02.
Peter van de Vorst ƒ 10-01-04 en ƒ 3-02-14, in totaal ƒ 13-04-02.
Wij hebben de leggers van de reële lasten nagezien en deze bedragen te samen ƒ 132-04-04

Peter Dirks van de Vorst koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida, weduweFrancis van de Loverbosch, te Ommel, verkopen aan Peter van de Vorst land het Berghske 1 1⁄2 lopense naast de erven Hendrik Canters. Koopsom ƒ 7,-.

Peter Dirks van de Vorst verkoopt een obligatie die in handen was van zijn grootmoeder Johanna Petri van Rest, weduwe van Johannes Andreae de Ruth en moeder van zijn moeder (zie Voormalig huis G647 en G648):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 138 verso; 28-06-1730:
Peter van de Vorst verkoopt aan Peter van Daal, koopman, te Eyndhoven een obligatie van ƒ 100,- zijnde het restant van ƒ 200,- de dato 09-06-1696 ten laste van Jacob Thomas aan Jenneke, weduwe Jan Andriesse van Ruth, verkopers grootmoeder.

Peter Dirks van de Vorst heeft zijn schuld voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 14-01-1737:
Jan en Hendrik Joosten mede voor Hendrick Thomas, getrouwd met Dirsken Joosten, hun zuster als erfgenamen van Peter Hendrix, hun oom, aanleggers contra Mattijs Hendrik Bollen, als erfgenaam van zijn moeder, die meubilaire erfgenaam was van Hendrik Peter Bollen, zijn vader, gedaagde.
Peter van de Vorst, regerend schepen, heeft samen met Hendrik Peter Bollen, vader van de gedaagde, op 26-12-1719, van Peter Hendrix ƒ 100,- opgenomen. Peter van de Vorst heeft zijn helft afgelost. Ondanks iterative reysen zijn aanleggers niet kunnen geraken tot invordering van de resterende ƒ 50,-. Gedaagde heeft hierover wel intrest betaald.

Peter Dirks van de Vorst getuigt dat Hendrik Halbersmit op 30 april op pad is geweest, mogelijk om een pijp te roken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 36; 11-10-1745:
Verklaring van Aart Driessen de Zeger en zijn vrouw, Maria van den Eerenbeemt, alsmede van Peter van de Vorst, schepen. De twee eerste verklaren dat Hendrik Halbersmit, op 30 april 1744, 's avonds tussen 9 en 10 uur, in hun huis in de Steegen, is geweest en aldaar een pijp tabak heeft aangestoken. Peter van Vorst verklaart dat hij, op 1 mei 1744, 's morgens te 6 uur, van zijn huis, te Ommel, is gegaan naar de kerk van Asten. Onderweg, bij den Hoogendries, is Hendrik Halbersmit, komende van Ommel en ook gaande naar de kerk van Asten, bij hem gekomen. Met elkander sprekende heeft Halbersmit onder andere gezegd: "Het heeft te nagt gereegent, want ik heb ervan op mijn kolder gehadt en seer nat geweest", zonder dat hij zei waar hij naar toe was geweest.

Peter Dirks van de Vorst koopt het Vroukesveltje, dat hij later verhuurd en bijna drie jaar later weer verkoopt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 42; 20-06-1746:
Helena Aart Willem Smits, te Lierop, verkoopt de door haar ouders nagelaten goederen aan Peter van de Vorst het Vroukesveltje 1 lopense naast Jan Jan van Dijk. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 26,-

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 179; 29-04-1748:
Peter van de Vorst, aanlegger contra Willem Jan Loomans, gedaagde. Gedaagde is ƒ 2,- schuldig wegens huur, 1747, van het Vroukesveltje.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 131 verso; 17-02-1749:
Peter van de Vorst verkoopt aan Steeven Jansen groes het Vrouwkesveltje 1 lopense naast de kinderen Jan Jan van Dijk. Koopsom ƒ 34,-.

Peter Dirks van de Vorst wordt in 1750 vice-president:

Asten Rechterlijk Archief 120 voorblad; 09-01-1750:
In bediening zijn Jacobus Losecaat, drossard en secretaris, Michiel van de Cruys, president, Peter van de Vorst, vice-president, Jan Verberne, Antoni Haasen, Hendrik Berkers, Goort van Bussel en Jan van Riet, schepenen.

Peter Dirks van de Vorst en Anna Jansen van Hoof maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 15 verso; 20-05-1750:
Peter van de Vorst, schepen en Anna van Hooff, zijn vrouw, te Ommel, beiden gezond, testeren. Alle voorgaande maakinge vervallen. Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beide. 

Bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat Peter Dirks van de Vorst als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 73:
Peter Dirx van de Vorst.
Huijs, hoff en aangelagh 6 lopense.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 132 verso:
Peter Dirks van de Vorst.
Huijs, hoff en aangelag 6 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1736 Peeter van de Vorst Peeter van de Vorst
1741 Peter van de Vorst Peter van de Vorst
1746 Peter van de Vorst Peter van de Vorst
1751 Peter van de Vorst Peter van de Vorst

Peter Dirks van de Vorst is op 21-04-1754 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1761 staan Anna Jansen van Hoof en zoon Francis van de Vorst als eigenaren en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1756 weduwe en soon Peter van de Vorst weduwe en soon Peter van de Vorst
1761 weduwe Peter van de Vorst en Francis van de Vorst weduwe Peter van de Vorst en Francis van de Vorst

De cijnsenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 92 folio 18 verso:
Nu Anna van Hooff weduwe Peter van de Vorst met Francis de soon bij versterff 1754.
Nu Peeter den soonen, loco patris bij versterff.
Dirck Janssen uijt huijs, hoff ende aengehoorende goederen onder Asten, ter plaetse Omelen gelegen, groot een halff lopen, ene zijde Jan Joosten, andere zijde d'erffgenamen Antonis Canters, andere einde de gemeijne straete.
Dirck Janssen. ½ oort quarta pars pulle.

Anna Jansen van Hoof en haar zoon Francis verkopen land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 32; 06-04-1761:
Francis van de Vorst, te Ommel mede voor Anna van Hooff, weduwe Peter Dirks van de Vorst. Zij verkopen aan Johannes Martens, te Ommel land de Loo ofwel de helft van den akker hem aangekomen van zijn schoonouders bij deling de dato 20-03-1761. Deze akker is gelegen boven aan de Loo 2 lopense naast Joost van Wetten; groes het Kleynvelt 2 lopense naast Jan Goort Lomans. Koopsom ƒ 100,- à 3%. Deze ƒ 100,- worden betaald met de helft van de oogst van deze akker. 

Anna Jansen van Hoof verkoopt roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 29-11-1764:
Anna van Hooff, weduwe Peters van de Vorst, te Ommel, verkoopt roerende goederen, onder andere een paard ƒ 25,-, vijf koeien ƒ 90,-, huishoudgerei, landbouwgereedschap, hooi en stro ƒ 12,-. Totale opbrengst ƒ 173,-.

Anna Jansen van Hoof is als Anna Petri van de Vorst op 26-12-1764 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Peter Dirks van de Vorst en Anna Jansen van Hoof:

Het huis gaat over op zoon Franciscus Peters (Francis) van de Vorst, geboren te Asten op 09-01-1718 en op 08-02-1750 te Asten getrouwd met Petronella Wilhelmi (Peternel) Roefs, geboren te Asten op 08-03-1725 als dochter van Wilhelmus Peeter Roefs en Maria Diricks van Gogh (zie Voormalig huis B401).

03

Het gezin van Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 23-12-1750
2 Maria Asten 10-12-1752 Asten 31-01-1773
Adrianus Laurentius van Duuren
Asten 11-06-1842 zie Voormalig huis G470
3 Petrus Asten 18-09-1754 Kind Asten 18-08-1767
4 Wilhelmus Asten 03-09-1756 Ongehuwd Asten 09-10-1779
5 Johannes Asten 14-09-1759 Deurne 01-05-1785
Joanna Maria Jan Hikspoors
Asten 02-01-1815
6 Catharina Asten 03-07-1762 Asten 12-01-1783
Leonardus Dirk Bots
Asten 17-06-1846 zie Voormalig huis B709
7 Hubertus Asten 22-02-1765
8 Anna Maria Asten 07-03-1768 Kind Asten 10-10-1779

Voor zijn huwelijk was Franciscus Peters van de Vorst getuige van een opstootje in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 38; 22-06-1746:
Verhoor van Willem Hendrik Hoefnagels, 25 jaar, Hendrik Jan Flipsen, 26 jaar, Jan Tijs Haasen, 24 jaar, Francis Peter van de Vorst, 27 jaar, Jan Joosten van de Loverbosch, 25 jaar en Hendrik Jan Walraven, 18 jaar.
Of zij, op 12 juni, in de nacht, in de herberg van Antoni Colen, te Ommel, zijn geweest en of zij daar de personen Jan Jan Walraven, Hendrik Hendrik Walraven, Martinus Tijssen van Hooff, Peter van Bussel, Dirk Jacob Bosmans, Antoni Vreyns Antoni allen uit Asten en Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden gezien hebben?
Allen verklaren deze personenen gezien te hebben.
Of Peter Hendrik Tielen geen verschil heeft gehad met Martinus van Hooff dat zo hoog liep dat Peter iedereen uitdaagde om met hem te vegten en te snijen en of zij niet gezien hebben dat Peter naar Martinus gesneden heeft?
Willem Hendrik Hoefnagels heeft van dit verschil wel gehoord dat Peter Tiele uitdaagde Martinus van Hooff, Peter van Bussel, Joost Verlensdonk en Jan Jan Smets, om met twee tegelijk voor de deur te komen. Hij weet echter niet wie voor de deur gegaan zijn.
Hendrik Jan Flipsen verklaart geen mes gezien te hebben.
De anderen weten alleen dat Peter en Martinus verschil hadden.
Of Peter Hendrik Tielen, in de nacht, om twee of drie uur, niet voor de deur is gegaan met Jan Jan Walraven, Antoni Vreyns Verleysdonk en Dirk Jacob Bosman die allen ruzie hadden met hem en hun messe uyt hebbende. En of Goort Peter Loomans, ook een mes in de hand hebbende, niet heeft ge- sproken voor Peter Hendrik Tielen?
Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Jan Walraven, voor de deur zijnde, ging lopen,zeggende: "Ik heb geen mes" waarop Goort Loomans hem naliep en naar hem de miene maakte om te snijden, doch hij heeft geen mes gezien.
De anderen weten niets.
Of zij gezien hebben dat Dirk Jacob Bosman de voornoemde Goort Peter Loomans met een hout zijn mes uit de hand sloeg en dat Dirk en Antoni Vreyns Antoni de voornoemde Goort met een hout op zijn hoofd sloegen tot bezwijmt"neergevallen is?
Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Goort Peter Loomans en Dirk Bosman voor de deur naar elkander snijden en dat onder dat snijden Antoni Vreynse Goort Loomans heeft geworpen en dat deze op zijn gat viel. Na opgestaan te zijn is hij naar Antoni Vreynse gelopen, die voor het huis van Hendrik Evers stond en heeft daar naar hem gesneden. Tony zei daarop: "Hout op, ik heb geen mes, off ik sal U kletsen". Waarop Antoni Vreynse geslagen heeft naar Goort Loomans, zonder te weten waarmee, en deze is neergevallen.
Jan Joosten van de Loverbosch heeft nog gezien dat Antoni Vreyns Verleysdonk en Jacobus van de Cruys ieder met een mes naar elkaar snijde zonder te raken.
De anderen weten niets. 

Franciscus Peters van de Vorst was collecteur van de beden en verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 102; 07-05-1759:
Francis van de Vorst en Jan Dirks van Hugten, aangestelde en beëdigde collecteurs van de bede van 17-09-1757 tot en met 16-09-1758 en van de verponding van 01-01-1758 tot en met 31-12-1758. Het convenieert hen niet om zelf in te vorderen en te collecteren. Hen is te raden geworden deselve beede en verponding in te vorderen en collecteren aan te bestellen om in haare naam het selve te dirigeren en te doen waartoe sij, comparanten, verpligt sijn te doen aan de Heer Jacobus Losecaat, drost en secretaris, alhier. Zij machtigen deze. De comparanten hebben bij het passeren van deze acte aan Jacobus Losecaat ter hand gesteld het collecteboek der verponding en bede met de quitantie der betaalde beede en een somme van ƒ 265-4-10 die reeds gecollecteerd waren. Jacobus Losecaat zal ontvangen het collecteloon en nog ƒ 50,- van de comparanten.

Franciscus Peters van de Vorst verkoopt met zijn schoonfamilie land en erft ook veel land:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 202 verso; 11-03-1760:
Maria van Gog, weduwe Willem Roefs, Willem Roefs, Francis van de Vorst getrouwd met Peternella Roefs, Joost van Gerwen getrouwd met Maria Roefs. Zij verkopen aan Johannes Martens land den Toornacker, te Ommel 5 lopense naast Mattijs Muyen. Koopsom ƒ 125,-.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 155; 20-03-1761:
Willem Roefs, Francis van de Vorst getrouwd met Peternella Roefs, Joost van Wetten getrouwd met Maria Roefs. Kinderen van Willem en Maria van Gog. Hun vader is al enige jaren overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen, waarvan hun moeder voor haar deel, afstand heeft gedaan.
2e lot krijgt Francis van de Vorst de helft van drie akkers de Loo samen 8 1⁄2 lopense naast Mattijs Muyen; de helft van den Grootenacker deze helft 1 lopense naast Joost van Wetten; den Halsacker 1 1⁄2 lopense naast Jan Canters; de helft van de Galdere 3 lopense naast Willem Roefs; 1⁄3e deel in een groesveld het Swartbroek geheel 4 lopense naast Jan Maas; groes in het Swartbroek 1 lopense naast Jan Canters; 2⁄3e deel in een groesveld het Ven geheel 3 lopense naast Hendrik Halbersmit; de helft in een stuk groes de Bogt deze helft 3 copse naast Jan Goort Lomans. Belast met jaarlijks op de cijnsdag moeten betalen aan zijn medecondividenten ƒ 0-2-4 ter betaling aan de Heer van Asten van ƒ 0-6-12 per jaar; ƒ 10,- per jaar aan zijn schoonmoeder. Verponding ƒ 5-10-8 per jaar. Bede ƒ 2-02-8 per jaar.

Voor de verkoop van dat land moet Franciscus Peters van de Vorst overdrachtsbelasting betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 75; 01-02-1762:
Den drost, aanlegger contra Francis van de Vorst en Johannes Martens, gedaagden. Gedaagden zijn nog schuldig, ieder voor de helft ƒ 8-12-8 wegens jura en 40e penning van transport de dato 06-04-1761. Zij zullen te Vastenavont aanstaande betalen.

Nadat broer Huybert (zie Voormalig huis B711) van Anna Jansen van Hoof, de moeder van Franciscus Peters van de Vorst, ongehuwd is overleden, worden diens goederen getaxeerd en moet hij later de diensmeid nog betalen:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 41 verso; 16-07-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Huybert van Hooff overleden 05-06-1764. Francis van de Vorst heeft in deze last voor zijn zieke moeder, erfgename van de overledene. De helft van waarde:
Huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Jan Smits, andere zijde de weduwe Hendrik Verberne ƒ 70-00-00.
Schuur, dries en aangelag in de Steege 1 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde Wilbert Koppens ƒ 30-00-00.
Land het Loopense 1 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde de Loop ƒ 12-00-00.
Land den Oudenhoff 1 lopense, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde Marcelis Donkers ƒ 15-00-00.
Land den Hoppenkamp 1 lopense 1 copse, ene zijde Paulus van den Berg, andere zijde de erfgenamen ƒ 13-00-00.
Land in den Pas 2 lopense, ene zijde de kinderen Peter Fransen, andere zijde Jan Verreyt ƒ 25-00-00.
Groes den Papendonk 1 1⁄2 lopense, ene zijde de weduwe Francis Berkers, andere zijde Mattijs van Bussel ƒ 15-00-00.
Groes het Beemtje 1 lopense 1 copse, ene en andere zijde Mattijs van Bussel ƒ 15-00-00.
Land het Heytvelt 1 lopense, ene zijde de weduwe Laurens Verleysdonk, andere zijde Mattijs van Bussel ƒ 13-00-00.
Groes agter den Dries 1 1⁄2 lopense, ene zijde de kinderen Francis Timmermans, andere zijde Hendrik Timmermans ƒ 15-00-00.
Land tuschen de Weegen 1 1⁄2 lopense, ene zijde Goort Lomans, andere zijde de kinderen Francis Timmermans ƒ 10-00-00.
Land bij Leyske 1 1⁄2 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde de weduwe Goort Buckums ƒ 15-00-00.
Land aan de Pas 1⁄2 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde Jan van Reyt ƒ 8-00-00.
Groes int Root 3 lopense, ene zijde Antoni Fransen, andere zijde Mevrouw Cotshausen ƒ 50-00-00.
Groes den Dries 5 lopense, ene zijde Peter Hoebergen, andere zijde Wilbert Koppens ƒ 60-00-00. Dit perceel is belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar de helft bedraagt in kapitaal ƒ 31-05-00, rest in waarde ƒ 28-15-00.
Land 2 lopense 30 roede, ene en andere zijde Mattijs van Bussel ƒ 25-00-00.
Groes het Biesvelt 4 lopense, ene zijde Jan Sauve, andere zijde Mattijs van Bussel ƒ 25-00-00.
 Totaal aan onroerende goederen ƒ 384-15-00.
20
e penning is ƒ 19-4-12.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 109; 09-11-1767:
Paulus Hendrik Verberne getrouwd met Jenneke Loverbosch, aanleggers contra Francis van de Vorst, gedaagde. Aanlegger komt nog van gedaagde, als erfgenaam van Huybert van Hooff ƒ 6,- als huurloon door zijn vrouw verdient.

Franciscus Peters van de Vorst koopt het huis van Jan Deynen dat hij korte tijd later doorverkoopt aan Johannes Slaats (zie Voormalig huis B503):

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 208.1 verso; 20-01-1773:
Francis Royaars, te Leende, laat de goederen van Jan Deynen executeren om daaraan het vonnis van 20-01-1772 te verhalen. Verkocht wordt aan Francis van de Vorst huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene en andere zijde Joost en Antony Willem Muyen, andere einde de straat. Koopsom ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 220.1 verso; 09-02-1773:
Hendrik Aart Verhees verkoopt aan Francis van de Vorst groes te Ommel 1 roede naast Joost en Willem Muyen. Verkoper aangekomen bij transport de dato 31-10-1767. Koopsom ƒ 15,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 231 verso; 22-04-1773:
Francis van de Vorst verkoopt aan Johannes Slaats een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde Joost en Antoni Willem Muyen, andere zijde kinderen Jan Verhoysen. Verkoper aangekomen respectievelijk 20-01-1773 en 09-02-1773. Koopsom ƒ 100,-.

Franciscus Peters van de Vorst bezat ook een huis in de Stegen (zie Voormalig huis B709) en liet rond 1765 een huis in de toenmalige Molenstraat in het dorp bouwen (zie Voormalig huis G470). Volgens het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Franciscus Peters van de Vorst eigenaar en bewoner van dit huis in Ommel:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1766 Francis van de Vorst Francis van de Vorst
1771 Francis van de Vorst Francis van de Vorst
1776 Francis van de Vorst Francis van de Vorst

Franciscus Peters van de Vorst is op 21-10-1779 te Asten overleden en zoon Jan wordt nog bekeurd voor een overtreding:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 44 verso; 13-05-1782:
Den drost, aanlegger contra Peternella Roefs, weduwe Francis van de Vorst, namens haar minderjarige zoon, Jan van de Vorst, bij haar wonend, gedaagde. Volgens resolutie de dato 05-02-1781 is het onder meer verboden dat jongelui op Nieuwjaarsnacht of dag langs de straat lopen en om geld gaan vragen om te drinken. Ook is het niet toegestaan op Vastenavond met paarden rond te rijden. Een en ander kan, wanneer in de herbergen veel verteerd is, aanleiding geven tot baldadigheden en ongelukken. Bij overtreding kan beboet worden met ƒ 3,-. Terwijl de ouders voor hun kinderen en meesters voor hun dienstboden aansprakelijk zijn. Desondanks is Jan van de Vorst, op Nieuwjaarsdag, bij Antoni Goort Lomans, molenaar, geweest om één gulden en 16 stuivers af te vorderen onder dreigement dat ze anders met hun graan buyten ter moolen zullen gaan. Aanlegger dit ter oore gekomen zijnde is ambtshalve genoodzaakt geworden om de voormelde boete op te leggen. 

Petronella Wilhelmi Roefs is als Peternel van de Vorst te Asten op 27-10-1794 overleden. Hieronder de dooakte van Franciscus Peters van de Vorst en de begraafakte van Petronella Wilhelmi Roefs:

Enkele jaren daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 77; 30-04-1798:
Jan van de Vorst, Adriaan van Duuren man van Maria van de Vorst, Leendert Bots man van Catharina van de Vorst. Kinderen van Francis van de Vorst en Petronella Roefs, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lotkrijgt Jan van de Vorst huis, hof en aangelag te Ommel 6 lopense; land akker agter het Klooster 2 lopense; land den Berg 1 lopense; land aant Eindje 1 lopense; land Nieuwe Erve 2 lopense; land het Hoekvelt 3 copse; groes Bosservelt 2 lopense; groes Engelsenbeemt 6 lopense; groes den Heyhorst 2 lopense; groes het oud Weyvelt 4 lopense; groes het voorste Velt 3 lopense; land Looakker 1 1⁄4 lopense; land Halsakker 1 1⁄2 lopense; land Grootenakker 1 lopense; land Galderen 1 1⁄2 lopense; groes het Swartbroek 1 1⁄2 lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; groes het Ven 2 lopense; groes de Bogt 3 copse. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Aan het 2e lot uit te keren ƒ 300,-.
2e lot krijgt Adriaan van Duuren een huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Leendert van Riet, ene einde de Kerkpat, andere einde de weduwe Willem Verberne. Van het 1e lot te ontvangen ƒ 300,- en van het 3e lot te ontvangen ƒ 100,-.
3e lot krijgt Leendert Bots een huis, hof en aangelag in de Steegen, ene zijde de weduwe Joseph Reyskey; land de Hofstad 1 lopense; land den Oudenhof 1 lopense; land Hoppekamp 1 1⁄4 lopense; land Pasakker 2 lopense; groes de Papendonk 1 1⁄2 lopense; groes het Beembdje 1 1⁄4 lopense; groes het Heytvelt 1 lopense; groes agter den Dries 1 1⁄2 lopense; land Jan Leuwenakker 1 lopense 3 copse; land akker tussen de Weegen 1 1⁄2 lopense; land bij Lijske 1 1⁄2 lopense; land aan de Pas 1⁄2 lopense; groes in 't Rood 3 lopense; groes den Dries in de Steegen 5 lopense; land Logtenakker 1 lopense 28 roede; groes het Biesvelt 4 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 100,-.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1781-1803 en bij de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis van het huis rond 1800 samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Jan van de Vorst
1798 Jan van de Vorst Jan van de Vorst
1803 Jan van de Vorst Jan van de Vorst

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommel folio 70:
Jan van de Vorst bij deling 30-04-1798.
Jan van de Vorst, Maria van de Vorst gehuwd met Adriaan van Duuren en Catharina van de Vorst gehuwd met Leendert Bots bij versterf 1794.
Peternella Roefs weduwe Francis van de Vorst ½ en Adriaan van Duuren gehuwd met Maria van de Vorst met Jan en Catarina van de Vorst de kinderen de andere ½.
Nummer 33 huijs, hof en aangelag 6 lopense.

Zoon Johannes Francis van de Vorst is geboren te Asten op 14-09-1759 en op 01-05-1785 te Deurne getrouwd met Joanna Maria Jan Hikspoors, geboren te Deurne op 22-01-1760 als dochter van Joannes Lamberti Hikspoors en Joanna Maria Leonardi Hanegraaf:

04

Het gezin van Johannes Francis van de Vorst en Joanna Maria Jan Hikspoors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 23-10-1786 Asten 26-06-1818
Dorothea van der Sanden
Deurne 13-11-1856 vanuit Someren in 1826
naar Milheezerdijk
2 Johanna Maria Asten 07-03-1789 Asten 02-02-1816
Hendrikus Jacobs
Deurne 23-08-1824 Bottel
3 Wilhelmus Asten 16-10-1790 Kind Asten 29-12-1790
4 Wilhelmus Asten 18-03-1792 Ongehuwd Asten 27-03-1870
5 Petronella Asten 08-01-1795 Ongehuwd Asten 28-04-1814
6 Henricus Asten 22-05-1797 Ongehuwd Asten 01-06-1865
7 Petrus Asten 30-09-1799 Ongehuwd Asten 18-03-1827
8 Helena Maria Asten 18-11-1805 Ongehuwd Asten 24-02-1894

Joanna Maria Jan Hikspoors is op 27-03-1811 te Asten overleden en Johannes Francis van de Vorst is op 02-01-1815 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Jan van de Vorst.

Kadaster 1811-1832; B780:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, de Swart broeken, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Jan van de Vorst.

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

In het notarieel archief staat dat zoon Pieter zijn erfdeel verkoopt aan zijn broer Willem:

Notarieel Archief 50-9 Asten 16-02-1827:
Pieter van de Vorst verkoopt aan zijn broer Willem van de Vorst 1⁄6e part in een huis te Ommel, groot 1 bunder 7 roede 91 el, ene zijde Wilhelmus Kusters, andere zijde Mathijs Dirk Wilbers.

Zoon Willem van de Vorst, geboren te Asten op 18-03-1792, woont samen met zijn broer Hendrikus, geboren te Asten op 22-05-1797 en zus Helena Maria, geboren op 18-11-1805 te Asten en neef Johannis Jacobs, geboren te Deurne op 04-09-1826 als zoon van Johannis Jacobs en Antonia Manders in het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B125 en later B129:

07

Hendrikus van de Vorst is op 01-06-1865 te Asten overleden en Willem van de Vorst is te Asten op 27-03-1870 overleden. Helena Maria van de Vorst is op 24-02-1894 te Asten overleden. Het huis is rond 1882 verkocht aan Willem Arnoldus Goossens, geboren te Deurne op 02-10-1831 als zoon van Jan Mathijs Goossens en Helena Maria Slaats, maar Helena Maria van de Vorst blijft bewoonster.

Rond 1895 neemt Wilbert van Bussel het huis over. Wilbert van Bussel is geboren te Asten op 12-10-1861 als zoon van Johannes van Bussel en Joanna Maria van de Eijnden (zie Voormalig huis B68). Hij is op 07-12-1892 te Asten getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Asten op 05-07-1860 als dochter van Piet Verberne en Elisabeth Leenders (zie Voormalig huis B894). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft het huizingnummer B128 en over de periode 1890-1900 nummer B133:

08

Wilbert van Bussel en Johanna Verberne en hun gezin wonen tot het overlijden van Johanna Verberne op 08-04-1927 te Deurne in het huis. Het huizingnummer verandert in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 naar B129, over de periode 1910-1920 naar B132 tot B152 over de periode 1920-1930:

09

Wilbert van Bussel verhuist naar de verzorging in de Kerkstraat 5 in Asten en overlijdt te Asten op 15-07-1939. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1926 wordt zijn huis op het Ommelsch Eind te koop gezet:

10

Het huis wordt gekocht door Adrianus Bots (zie Jan van Havenstraat 42), die het aan derden verhuurt. De eerste huurder is Laurens Snijders, geboren te Asten op 14-07-1903 als zoon van Leonard Snijders en Wilhelmina van Heugten (zie Paalberg 3). Hij is op 10-04-1931 te Asten getrouwd met Johanna Meulendijks, geboren te Asten op 09-02-1904 als dochter van Antonie Meulendijks en Maria Catharina Peeters (zie Voormalig huis F155). Het huis staat dan bekend als Jan van Havenstraat 24:

11

12 13 Links een foto van Laurens Snijders en rechts van Johanna Meulendijks.

Zij verhuizen volgens het bevolkingsregister van Asten in 1933 naar de Peel (zie Veluwsedijk 11), hetgeen in een raadsvergadering (verslag uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1933) wordt besproken. Zij zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Canada geëmigreerd; Johanna Meulendijks is overleden en Laurens Snijders is op 02-11-1981 overleden.

14

15

Als eigenaar Adrianus Bots in 1935 komt te overlijden, worden zijn dochters Helena en Johanna Bots eigenaar en blijft het huis in de verhuur. In het huis aan de Jan van Havenstraat komt dan te wonen Petrus van Beek, geboren op 09-11-1904 te Deurne als zoon van Francis van Beek en Francina Janssen. Hij is op 03-02-1934 te Deurne getrouwd met Petronella Joosten, geboren te Deurne op 25-08-1907 als dochter van Hendricus Joosten en Henrica van Gerven:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1934 en 17-10-1935 de geboorte van hun zonen Franciscus Henricus en Henricus Franciscus:

17 18

Zij verhuizen in april 1936 naar de Zeilberg onder Deurne. Petrus van Beek is op 03-10-1966 te Helmond overleden en Petronella Joosten is op 21-12-2004 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Daarna woont Johannes Hendrikus Kersten, geboren te Overasselt op 23-08-1906 als zoon van Theodorus Kersten en Elisabeth Petronella Willems en broer van Wilhelmus Kersten (zie Jan van Havenstraat 42), in het huis. Hij is op 15-05-1936 te Asten getrouwd met Maria Catharina Bernarda Weekers, geboren te Nederweert op 25-11-1905 als dochter van Joannes Mathijs Weekers en Maria Catharina Beerens (zie Jan van Havenstraat 23). Over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Jan van Havenstraat 24:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-05-1937 staat de geboorte van hun dochter Maria Catharina:

22

Johannes Hendrikus Kersten is op 22-10-1955 te Asten overleden en Maria Catharina Bernarda Weekers is op 28-10-1971 te Weert overleden.

Ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een uit 1965 daterende woning op het adres Jan van Havenstraat 44.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Dirck Peeters 1612 Dirck Peeters 1612
1680 Dirck Jansen 1650 Dirck Jansen 1650
1715 Peeter Jansen van de Vorst Asten 30-01-1687 Peeter Jansen van de Vorst Asten 30-01-1687
Ommel huis 33
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peeter van de Vorst Asten 30-01-1687
1741 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1746 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1751 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1756 weduwe en soon Peter van de Vorst Asten 18-01-1695 weduwe en soon Peter van de Vorst Asten 18-01-1695
1761 weduwe van de Vorsten Francis van de Vorst Asten 18-01-1695 weduwe van de Vorst en Francis van de Vorst Asten 18-01-1695
1766 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1771 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1776 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Asten 08-03-1725 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
1798 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
1803 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
Kadasternummer B780
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B780 1832-1865 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792
B780 1865-1882 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805
B780 1882-1894 Willem Arnoldus Goossens Deurne 02-10-1831
B780 1894-1927 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861
B780 1927-1938 Adrianus Bots Asten 18-10-1875
Jan van Havenstraat 24
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1815 Johannes van de Vorst Asten 14-09-1759 Joanna Maria Hikspoors Deurne 22-01-1760 02-01-1815
1815-1859 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792 met broer en zus
B125 1859-1869 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792 met broer en zus 01-06-1865
B129 1869-1879 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 met neef Jan Jacobs
B128 1879-1890 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 met neef Jan Jacobs
B133 1890-1895 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 24-02-1894
B133 1896-1900 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B129 1900-1910 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B132 1910-1920 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B152 1920-1927 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860 08-04-1927
B152 1927-1930 Laurens Snijders Asten 14-07-1903 Johanna Meulendijks Asten 09-02-1904
24 1930-1933 Laurens Snijders Asten 14-07-1903 Johanna Meulendijks Asten 09-02-1904 naar Peel
24 1933-1936 Petrus van Beek Deurne 09-11-1904 Petronella Joosten Deurne 25-08-1907 naar Zeilberg
24 1936-1938 Johannes Hendrikus Kersten Overasselt 23-08-1906 Maria Catharina Weekers Nederweert 25-11-1905

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2023, 16:27:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen