logo

De Vonder Homepagina


Diesdonk 26

Jacob Janssen is rond 1650 eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 43 07-01-1650:
Jacop Janssen, op den achtersten Diesdonck, verkoopt aan Jan Anthonis Canters een cijns van ƒ 250,- à 5,46%. Als borg huis, schuur, hof, hofstad op den achtersten Diesdonck, ene zijde Meester Peter Bunnens, andere zijde Geurt Geuers, andere einde Jan Jacop Slaets.

Bij de verpondingen in 1662 is eerdere buurman Jan Jacob Slaets eigenaar en Peeter Jansen bewoner:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 39 verso: Jan Jacob Slaets, gebruiker Peeter Jansen, huijs.

Jan Jacob Slaets is geboren te Asten rond 1612 als zoon van Jacob Philips Thijssen en Fransken Jan Wouters. Hij is medio 1637 getrouwd met Margriet Ceele, geboren te Asten rond 1600 als dochter van Ceel Ceele en Maria Janssen en weduwe van Peter Hendrick Isbouts van Bussel (zie Diesdonk 28). Hieronder het gezin van Jan Jacob Slaets en Margriet Ceele:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 08-11-1637 Kind Asten ±1637
2 Peerken Asten ±1639 Asten 23-03-1663
Joost Philips Stouten Coolen
Asten 25-01-1689 zie Voormalig huis F1042
3 Maria Asten ±1641 Asten ±1665
Antony Joosten Coopman
Asten 29-06-1686 zie Voormalig huis B450 en B451
4 Frans Asten ±1643 Ongehuwd Asten 10-08-1689
5 Johanna Asten 23-07-1645 Kind Asten ±1645
6 Jan Asten ±1647 Lierop 25-11-1684
Wilhelma Peters van Breij
Lierop 28-02-1694
7 Marcelis Asten ±1648 Vlierden 14-02-1679
Anna Huberti Thomas Smits
Asten 07-04-1699
8 Jacob Asten 1650 Ongehuwd Asten 15-01-1690

Margriet Ceele overlijdt op 06-01-1665 en Jan Jacob Slaets overlijdt op 20-03-1681 op de Diesdonck onder Asten:

01

Nog voor het overlijden van Jan Jacob Slaets is zijn zoon Marcelis bewoner van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 7 verso: Marcelis Jan Jacob Slaets.

Na het overlijden wordt de erfenis verdeeld en erven de broers Jan, Jacob en Marcelis het huis:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 65, 18-04-1681:
Joost Coolen man van Peerke, dogter van Jan Jacob Slaets, Frans Jan Jacob Slaets, Jan Jan Jacob Slaets, Jacob Jan Jacob Slaets, Antony Joosten man van Merie, dogter van Jan Jacob Slaets, Marcelis Jan Jacob Slaets. Allen kinderen van Jan Jacob Slaets en Margriet Jan Mathijssen. 2e lot krijgen Jan Jan Jacob Slaets, Jacob Jan Jacob Slaets en Marcelis Jan Jacob Slaets. Een het huis en aangelag aan de achterste Diesdonck 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Meester Peter Bunnens.

Marcelis Slaets is nogal hardhandig ten opzichte van zijn zus en neef:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 18 verso, 13-09-1685:
Willem Jan Lamberts, 74 jaar, verklaart ter instantie van Joost Philips Stouten dat hij op 24 augustus laatstleden is present geweest omtrent het huis van Marcelis Jan Jacob Slaets, op den Diesdonck, en gezien heeft dat Marcelis voorschrevene ter aerde heeft nedergestoeten Peerke, huysvrouw Joost Flips Stouten ende terwijle deselve ter aerde nederlagh nog was stotende. Hij heeft ook nog gezien, dat tijden het stoten, Anna, de vrouw van Jan Aert Ceelen in haere deure stont.
Anna Peeter Lomans getrouwd met Jan Aert Ceelen, 40 jaar, verklaart ter instantie van Joost Philips Stouten dat zij op 24 augustus laatstleden, staande in haar deur, heeft gezien dat Marcelis Jan Jacob Slaets versceyde maelen met sijn voeten ende clompen was stootende aen en op het lijf van Percke, de vrouw van Joost Philips Stouten na welck lanhdurigh stooten, sij deponente, is uyt haer huys geloopen ende heeft Percke voorschreve met een arm gevat en in haer huyse getrocken. Verder verklaart zij gezien te hebben dat toen Peerke voorschreve in haar huis was dat Marcelis Jan Jacob Slaets naer liep den soon van Joost Philips Stouten ende bij denselven gecomen sijnde heeft den voornoemde Marcelis, de soon van Joost Philips Stouten ter aerde nedergestooten.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 48 verso, 13-03-1686:
Ten verzoeke van Joost Flyps Stouten, als obtinent van zeker vonnis ten laste van Marcelis Jan Jacob Slaets, gedaagde, sinds de dato 12-09-1685, hebben wij ons heden ten huize van Marcelis vervoegd, alwaar de vorsters en ondervorsters naer voorgaende lecture van het vonnis hebben gepant vier koeien, twee aan elkaar gebonden en twee zijn gevolgd. Met de beesten bij de schuur gekomen zijnde, is de voorschreve Marcelis met groote furie comen aenloopen, hebbende in sijn hant en dick hout en bij ons attestanten gecomen sijnde, soo heeft Marcelis voorschreve met groote furie en grammen gemoede, sijn bloot mesche uyt de scheede getrocken en heeft de touwen van de gepande bestialen aen stucken gesneden met bijvoeging van de woorden: "Ghij lieden, en hebt het hart niet om mijn beesten mede te nemen, al waert ghij duyvels, toos al ick se niet mede laeten nemen door welcken ontstucken snijden de bestialen wederom sijn geloopen naer hun stal".

Zoon Marcelis Jan Slaets is geboren te Asten rond 1648 en op 14-02-1679 te Vlierden getrouwd met Anna Huberti Thomas Smits, geboren te Vlierden rond 1650 als dochter van Huybert Thomas en Heylken (zie ook Voormalig huis B401):

Op heden den 27 januari 1679 ondertrout Marselis Jansen met Anneke Huibert Thomas voor Jan Goudsmit ende drost van Marselis Josephsen in Vlierden.
Item drie sondaagsche proclamatien is getrout Marselis Jansen met Anneke Huijbert Thomas op de 14 februari 1679 voor Jan Goudsmit en de drost Marselis Josephzoon in Vlierden.

02

Het gezin van Marcelis Jan Slaets en Anna Huberti Thomas Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 27-01-1680 Ongehuwd Asten 11-03-1702
2 Johannes Asten 24-06-1681 Kind Asten 31-12-1697
3 Anthonius Asten 01-05-1685 Ongehuwd Asten 01-11-1745
4 Helena Asten 29-11-1689 Lierop 04-11-1708
Peter Janssen van Helden
Asten 16-11-1714
5 Godefridus Asten 03-11-1695 Stratum 23-02-1717
Lucia Alberts
Lierop 26-11-1757

Volgens de verpondingen van 1688 zijn de kinderen van Jan Jacob Slaets de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 folio 17:
De kinderen Jan Jacob Slaets.

Schoonzoon Antony Joosten Coopman verkoopt zijn deel van de erfenis van zijn vrouw Maria:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 71, 07-04-1689:
Antony Joosten Coopman weduwenaar van Maria Jan Jacob Slaets testament voor notaris Theodoris Aelberts verkoopt aan Hendrick van den Bleeck een huis, hof en aangelag op den achtersten Diesdonck. Zoals in bewoning en gebruik bij de verkoper. En voorts alles wat hem bij scheiding en deling is toegevallen uit het sterfhuis van wijlen Jan Jacob Slaets, zijn schoonvader. Koopsom ƒ 10,-.

Zoon Jacob verkoopt zijn aandeel aan zijn broer Marcelis Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 86, 12-01-1690:
Hendrick de Winteroy, drossard, Willem Leenders van Heughten, schepen en Peter van der Lith, secretaris. Zij zijn op verzoek van Marcelis Jan Jacob Slaets gekomen in zijn huis aan den achterste Diesdonck alwaar ziek in bed lag, Jacob sone Jan Jacop Slaets en deze wil verkopen aan de kinderen van Marcelis Jan Jacob Slaets en Anneke, zijn vrouw, zijn kindsdeel in de goederen op Bussel en den achtersten Diesdonck gelegen voor ƒ 40,- onder restrictie dat Marcelis Jan Jacob Slaets, zijn broeder, in naam van zijn kinderen, jaarlijks zal uitreiken aan Jan Jacob Slaets, zijn broeder, zolang dezelfde Jan in leven is ƒ 7,50 en na de dood van Jan zal dit bedrag gaan naar de kinderen van Marcelis en Anneken. Marcelis is ook gehouden jaarlijks te betalen aan Margriet, dogter van Antony Joosten Coopman ƒ 1,50 en als zij mondig wordt, uit te keren ƒ 30,- zijnde het kapitaal van deze ƒ 150,-. Marcelis zal verder de voorschreve Jacob gedurende zijn verdere leven onderhouden in kost en drank. Jacob Jan Jacob Slaets kan deze akte ten alle tijde te niet doen. Koopsom ƒ 220,-.

Marcelis Jan Slaets koopt de goederen van zijn broer Frans:

Asten Rechterlijk Archief 146, 30-03-1690:
Antonis van Ruth en Thomas Jacobs, borgemeesters, verkopen de leeg liggende landerijen geweest zijnde van Frans Jan Jacob Slaets, huis, hof, land en groes op den achtersten Diesdonck 3 lopense. Om daaraan hun lasten te verhalen. Het surplus gaat naar de gerechtigden. Koper is Marcelis Jan Jacob Slaets ƒ 21,-.

Zoon Huybert wordt ingelijfd bij het Duitse leger:

Asten Rechterlijk Archief 09 folio 106 verso; 08-02-1696:
Anneke Huyberts Smits getrouwd met Marcelis Jan Jacob Slaets, op den achtersten Diesdonck, verklaart dat op 3 januari 1696, 's avonds tussen 7 en 8 uur, Joris van der Laeck, sergiant, in het regiment van Heer Tettau, bij hem hebbende Hendrick Hendricx van Vlierden en Claes Tongemans van Hasselt, zijnde soldaten van het voorschreve regiment. Welke voornoemde vier personen int gemoet ofte tegen gecomen sijn op de gemeyne heyde bij Ostappen Huybert sone van Marcelis Jan Jacob Slaets ende hebben alsoo de voorschreve Huybert met gewelt aengevat en medegenomen naer het dorp van Zomeren met dreygende woorden: "Huybert, ingevalle ghij nu geenen dienst en neempt, soo sullen wij U doodtschieten". Zettende ondertussen hem de roers op tlijf, de een van voren en de ander van achteren. Zodat Huybert, uit vrees van doodgeschoten te worden, genoodzaakt is geweest om dienst te nemen onder de voornoemde Joris van de Laack en hebben zij Huybert meegenomen naar Hasselt, alwaar het voorschreve regiment zijn garnizoen heeft.

Anna Huberti Thomas Smits is op 08-04-1700 te Asten overleden en Marcelis Jan Slaets is op 07-04-1699 begraven:

03

Na het overlijden van Marcelis Jan Slaats is Antonis Stevens bewoner van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 30 verso 10-02-1707:
Johan van Riet, als geauthoriseerde tot de curatele goederen van wijlen Marcelis Jan Jacop Slaets request en marginale appostile op 10-04-1703, wil verhuren huis, land, groes en hooilanden aan den achtersten Diesdonck 36 lopense. Achtergelaten door Marcelis Jan Jacop Slaets en nu toebehorende aan zijn kinderen. Huurder wordt, Antonis Stevens welke de goederen al verscheidene jaren in gebruik en labeur heeft gehad. Huurtermijn 8 jaar. Huurprijs ƒ 40,- jaarlijks mitsgaders te onderhouden in kost en drank Goortie onmondige zoon van Marcelis Jan Jacop Slaets en twee vimmen dakstro te laten dekken, op zijn kost maar de daghuur te korten op de huur. Dorpslasten en verpondingen voor rekening huurder.

Het gezin van huurder Antonius Stevens is elders beschreven (zie Emmastraat 31).

Enkele jaren later is Leendert Jansen de huurder van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 12:
De kinderen Marcelus Slaets, gebruiker Leendert Janssen.

In 1711 wordt de boedel van de kinderen van Marcelis Slaats opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 144, circa 1711:
Ongedateerd fragment, aangaande de afwikkeling van de nalatenschap van de kinderen van Marcelis Jan Slaets.

Ontvangsten onder andere:
Verkocht aan Cristina, de dienstmaeght, van wijlen Marcelis Jan Jacob Slaets 6 vat rogge ƒ 6-00-00
Aan Sr. De Bevan 60 vat boekweit ƒ 36-00-00
De huurpenningen van Antonis Stevens, ontvangen 01-09-1703 ƒ 15-00-00
Alsnog van dezelfde, op 01-01-1704 ƒ 13-00-00
Somma inkomsten ƒ 194-04-00
Uitgaven onder andere:
Aan Cristina, de dienstmeyt ƒ 8-15-00
Antonis Marcelis Slaets doe hij sieck was van den Rooden Loop ƒ 4-19-00
Joost van Heughten, te Ommel, waar Antony sieckelijk hadde gelegen ƒ 3-08-00
Catalijn Goorts voor 28 dagen omsien naar Antony ƒ 10-00-00
Meester Gerardt de Graedt, chirurgijn, wegens medicamenten ƒ 0-10-00
Aert de Wever voor 24 ellen laken van arbeid ƒ 1-16-00
Bruysten Fransen, hetgene Marcelis Slaets hem schuldig was, zo hij zei ƒ 2-10-00
Jan Aerts, op de Diesdonck, om land te teulen ƒ 2-10-00
Aan Hendrick Verhoeyen voor levering van boter, melk, room, brood als anderszins ƒ 3-00-08
Francis Taterbeeck wegens geleverd laken ƒ 18-10-10
Goort Hoefnagel van een jaar kostgeld vanwege Heylke Marcelis Slaets ƒ 9-00-00
Wegens gehaald laken bij Peeter Martens, te Eyndhoven ƒ 1-13-08
De collaterale successie van Huybert, de zoon ƒ 5-02-00
Aan Antony Marcelis Slaets ƒ 0-12-00
Reisgeld aan Heylke, dochter Marcelis Slaets om naar rauwsaeken te gaan ƒ 0-18-00
Jan Gijsberts van maakloon van het meyskenscleed ƒ 1-05-00
Peeter van der Lith, secretaris, wegens taxatiekosten der nalatenschap van Huybert ƒ 20-00-00
Aan kleding ten behoeve van Goort Marcelis Jan Jacob Slaets ƒ 8-00-00
Reparatie van het huis en de kleding van Goortie, zoon Marcelis Slaets ƒ 41-12-00
Op 23-11-1709, aan Herman Cremers, wegens 14 jaar achter stand van een rente van 4 vat rogge per jaar uit een meerdere pacht van 34 vat rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode nu tot 1705 betaald. ƒ 6-00-00
Aan Jan Peeter Smits wegens het maken van kleren ƒ 15-05-08
Frans van de Cruys wegens geleverd laken ƒ 13-02-00
Somma uitgaven ƒ 178-11-34

Vanwege een achterstallige schuld van hun vader worden de kinderen van Marcelis Slaats gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 2, 11-07-1718:
Peter Wouter IJsbouts, IJsbout Wouter IJsbouts en Catelijn Wouter IJsbouts, aanleggers contra Goort en Antony, zonen Marcelis Slaats alsmede Jan van Riet als curator der verdere onmondige kinderen en kindskinderen van Marcelis Slaats, gedaagden.

Laurens Meuse, ofwel Vrijns Mewise, woont in 1725 in het huis en verhuist later naar Oostappen:

Hoofdgeld 1725 XVIII 27:
Vrijns Mewise, Lijsbet de vrouw 2, Goort, Teunije, Willem, Marij, Anna en Tonij 6.

Volgens de bewoningslijst wordt het huis rond 1740 verkocht aan Aart Jan Aarts (zie Voormalig huis F1041), waarbij Lambert Jansen het huis bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 6 Diesdonk Bewoners nummer 6 Diesdonk
1736 kinderen Marcelis Slaats Vrijns Meuwissen
1741 Aart Jan Aarts Lambert Jansen
1746 Aart Jan Aarts Lambert Jansen

In 1749 wordt het huis via Jan Jan Schrijvers doorverkocht aan Hendrik Jansen van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 151, 1749:
Aart Jan Aarts verkoopt aan Jan Jan Schrijvers, wonende op de Schaft een huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 1 lopense, ene zijde Aart Jan Aarts.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 185 verso 03-09-1750:
Jan Janse Schrijvers, wonende op de Schaft, verkoopt aan Hendrik Jansen van Hugten een huis, hof en aangelag aan den Diesdonk 1 lopense, ene zijde Aart Jansen Aarts.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 50 folio 9.
Hendrik Janse van Hugten bij koop van Jan Janse Schrijvers 1751.
Aert, Pouwels ende Marie, kinderen Jan Aert Duysden voort resterende part inde volgende chijnssen uyt huijs, hoff ende aengelagh, groot een loopen onder Asten op den Achtersten Diesdonq gelegen, ene zijde d'kinderen Marcelis Slaets, andere zijde Frans Goorts, ene en andere einde de gemeente van Asten voorschreve.

Hendrik Jansen van Heugten is geboren te Asten op 05-05-1714 als zoon van Johannes van Heugten en Gertrudis Jansen (zie Voormalig huis F1055). Hij is op 26-07-1750 te Asten getrouwd met Maria Theodori Meulendijks, geboren te Someren op 08-10-1730 als dochter van Theodorus Meulendyx en Mechtilda Marcelissen:

Juncti sunt matrimonio Henricus Joannis van Heughten et Maria Theodori Meulendijk; testes Judocus Joannis de Smet et Catharina Joannis van Heughten.

In huwelijkse echt verbonden Henricus Joannis van Heughten en Maria Theodori Meulendijk; getuigen Judocus Joannis de Smet en Catharina Joannis van Heughten.

04

Het gezin van Hendrik van Hugten en Maria Meulendijks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gertrudis Asten 10-12-1750 Asten 14-05-1775
Wilhelmus van Moorsel
Lierop 08-01-1793
2 Theodorus Asten 26-12-1753 Kind Asten ±1753
3 Johannes Asten 27-07-1759 Asten 09-05-1784
Anna Martini Linden
Asten 31-12-1827

Volgens het huizenquohier over de periode 1751-1776 is Hendrik Janse van Hugten eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Diesdonk Bewoners nummer 6 Diesdonk
1751 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten
1756 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten
1761 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten
1766 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten
1771 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten
1776 Hendrik Janse van Hugten Hendrik Janse van Hugten

Ook bij de verpondingen staat Hendrik Janse van Hugten als eigenaar:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 55:
Hendrik Janse van Hugten transport 03-09-1750. Nummer 6 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Hendrik van Hugten verkoopt wat goederen:

Asten Rechterlijk Archief 151, 03-12-1778:
Hendrik van Hugten, aan den Diesdonk, verkoopt havelijke goederen onder andere een os ƒ 17,- en vier koeien ƒ 83,-. Totale opbrengst ƒ 127,-.

Hendrik Jansen van Heugten is te Asten op 05-08-1801 overleden en hiueornder zijn begraafakte:

05

Nog voor zijn overlijden verkoopt Hendrik van Heugten het huis aan zijn zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 47 verso, 17-08-1797:
Hendrik Jansen van Hugten en Maria Dirk Meulendijk, zijn vrouw, verkopen aan hun zoon, Jan van Hugten, hun goederen op Diesdonk. Een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde weduwe Goort van Bussel, land Heyakker 7 lopense 32 roede, ene zijde Francis van Lierop, land Bergakker 2 lopense 20 roede, ene zijde Marcelis Stevens, land de Vlinkert 1 lopense 13 roede, ene zijde Marcelis Stevens, land de Vlinkert 49 roede, ene zijde weduwe Joost Smits, groes het Aangelag 1 lopense, ene zijde weduwe Goort van Bussel, land / groes 1 lopense 20 roede, ene zijde Pieter Eysbouts, land Bergakker 2 lopense 14 roede, ene zijde Hendrik van Helmond, groes het Hooyvelt 3 lopense 20 roede, ene zijde Francis van Lierop, groes den Koelenbeemt 1 lopense 6 roede, ene zijde weduwe Goort van Bussel, groes het Weyvelt 10 lopense 8 roede, ene zijde Peter Thiele Coolen, groes in de Gemene Beembden 3 lopense 18 roede, ene zijde Hendrik van Helmond. Belast met ƒ 0-17-8 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-15-6 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-03-2 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 150,- aan Gerrit Noten, te Helmond schepenacte. De verkopers worden verder hun gehele leven onderhouden door de koper. De koper neemt alle lasten en schulden op zich. De koper betaald aan de zeven kinderen van Willem van Moorsel en Geertruy Hendrik van Hugten, te Lierop, ieder ƒ 25,- wanneer deze meerderjarig of tot staat gekomen zijn. Kosten van alimentatie ƒ 300,- (taxaat Asten de datum 19-8-1797). Pacht ƒ 21-17-8, cijns ƒ 19-04-6, kerk ƒ 3-18-2, kapitaal ƒ 150-00-0, uitkeren ƒ 175-00-0, totaal ƒ 670-00-0, 40e penning is ƒ 16-15-0.
Taxatie van de kosten van alimentatie en onderhoud van Hendrik Janse van Hugten en Maria Dirk Meulendijk, zijn vrouw betreffende hun goederen aan de Diesdonk. Deze goederen worden, heden, overgedragen aan Jan Hendrik van Hugten, onder de last dat hij zijn ouders gedurende hun verdere leven zal verzorgen. Zijn ouders zijn boven de 60 jaar en zullen nog circa 5 jaar leven.

Zoon Johannes Hendriks van Heughten, geboren te Asten op 27-07-1759, is op 09-05-1784 te Asten gehuwd met Anna Martini Linden, geboren op 25-11-1760 als dochter van Martinus Linden en Petronilla Kusters:

06

Het gezin van Jan van Heughten en Anna Linden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten 20-04-1785 Ongehuwd Asten 16-11-1847
2 Johanna Asten 18-06-1787 Asten 07-02-1817
Jan Verheijen
Asten 29-10-1847
3 Theodorus Asten 29-01-1791 Asten 27-01-1815
Johanna van den Eijnden
Asten 03-01-1857 zie Antoniusstraat 12
4 Franciscus Asten 09-04-1796 Asten 15-03-1827
Jacoba van de Loverbos
Asten 01-07-1836 zie Voormalig huis B416

Jan Hendrik van Heugten is over de periode 1798-1810 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Diesdonk Bewoners nummer 6 Diesdonk
1798 Jan Hendrik van Heugten Jan Hendrik van Heugten
1803 Jan Hendrik van Heugten Jan Hendrik van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 39:
Jan Hendrik Janse van Hugten.
Bij transport 29-08-1797 Hendrik Janse van Hugten.
Nummer 6 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Ook in 1827 is het huis nog in zijn bezit, omdat Jan Hendrik van Hugten het als onderpand gebruikt:

Notarieel Archief 50-16 Asten, 22-03-1827:
Jan Hendrik van Hugten, is schuldig aan Franciscus Josephus Sauvé, pastoor te Maarheese ƒ 200,-. Als borg een huis en aangelag te Diesdonk, groot 16 roede 50el, ene zijde kinderen Goort van Bussel.

Jan Hendrik van Heugten is op 31-12-1827 te Asten overleden en Anna Martini Linden is te Asten op 22-03-1828 overleden:

07

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Jan van Heugten eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F1052:
Huis en erf, groot 03 roede 47 el, achterste Diesdonk, klasse 8.
Eigenaar: Kinderen van Jan van Heugten.

08

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het oude huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

09

Dochter Johanna van Heugten, geboren te Asten op 18-06-1787 is op 07-02-1817 te Asten getrouwd met Johannes Verheijen, geboren te Asten op 26-03-1791, als zoon van Johannes Lambert Verheijen en Wilhelmina Joannis Roovers (zie Oostappensedijk 54). Johannes Verheijen is op 28-04-1840 te Asten overleden en Johanna van Heugten is op 29-10-1847 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen Wilhelmina Verheijen, geboren te Asten op 25-12-1817 en haar broers Johannes Verheijen, geboren te Asten op 03-11-1821 en Antonie Verheijen, geboren te Asten op 07-05-1823, en haar zus Antonia Verheijen, geboren te Asten op 15-05-1834, samen met anderen in het huis. Volgens de kadastrale legger komt het huis rond 1858 in bezit van Johannes Verheijen en rond 1866 van Antonie Verheijen. Het huizingnummer van het huis is B70 in 1859 en na het overlijden van Wilhelmina Verheijen te Asten op 20-07-1866, wordt het B74 in 1869:

10

Na het overlijden van Johannes Verheijen te Asten op 03-04-1882 wordt Antonie Verheijen na zijn huwelijk te Asten op 15-01-1864 met Francijna Dielissen, geboren te Asten op 11-08-1831 als dochter van Jelis Dielisse en Anna Maria van Bussel (zie Voormalig huis E76), hoofdbewoner van het huis. Antonia Verheijen verhuist naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G986). In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer B72:

11

Het huis krijgt rond 1882 door splitsing en vereniging kadasternummer F1774, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

Hendrikus Jacobs, geboren te Vlierden op 10-04-1824 als zoon van Francis Jacobs en Petronella van Helmond (zie Voormalig huis F1467) komt bij hen in dienst als knecht.

Antonie Verheijen is overleden te Asten op 23-06-1887 en zijn weduwe Francijna Dielissen wordt hoofdbewoner van het huis samen met haar gezin. In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 verandert het huizingnummer van B72 via B68 naar B66:

12

Dienstknecht Hendrikus Jacobs is op 08-03-1894 te Asten overleden en Francijna Dielissen is op 26-11-1918 te Asten overleden. Haar dochter Theodora Maria Verheijen, geboren te Asten op 17-11-1869 is te Asten op 31-01-1902 getrouwd met Jan van den Einden, geboren te Asten op 05-12-1870 als zoon van Hendrikus van den Einden en Anna Voermans (zie Voormalig huis B63). In het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer B67 en ook bekend als Diesdonk 13:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-03-1922 staat een mededeling dat in de kelder van Jan van den Einden stukken spek zijn gestolen.

 

 

Theodora Maria Verheijen is op 27-08-1927 te Asten overleden en over de periode 1930-1938 woont Jan van den Einden samen met zijn gezin in het huis op Diesdonk 13:

14

Jan van den Eijnden is op 16-04-1954 te Asten overleden en rechts is het bidprentje te zien bij het overlijden van Jan van den Eijnden.

Onder een korte beschrijving van de ontginningen rondom de Diesdonk:

De ontginningen van Diesdonk, Beersdonk en Oostappen dateren uit de late middeleeuwen. In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking toe en werd het bodemgebruik intensiever. De bewoning verplaatste zich van de hogere delen van de plateaus naar de randen van de beekdalen, zoals bijvoorbeeld bij Vlierden gebeurde. Nieuwe boerderijen werden gesticht buiten de bestaande dorpen. De boerderijen bij het onderzoeksgebied worden al in de late middeleeuwen genoemd: Stipdonk in 1197, Bussel in 1306, Diesdonk in 1421, Oostappen in 1368 en Beersdonk in 1340. Sommige hoeven werden gespitst, waardoor ze de namen Voorste en Achterste Beersdonk, Voorste en Achterste Diesdonk en Hoog en Laag Oostappen kregen. De oude eikenbossen, die vroeger gebruikt werden om de varkens te weiden, verdwenen geleidelijk om plaats te maken voor akkers en heidevelden. In de beekdalen werd het broekbos omgezet in hooi- en weiland.

15

Vanuit Diesdonk 11 (zie Diesdonkerweg 17) komt in het huis wonen dochter Francisca (Ciska) van den Einden, geboren te Asten op 07-12-1905. Zij is op 09-04-1937 te Asten getrouwd met Johannes (Hannes) Maas, geboren te Bakel op 07-09-1905 als zoon van Antonius Maas en Helena Maria van Bommel.

Rechts de geboorte van zoon Antonius in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1941.

16

Francisca (Ciska) van den Einden is op 07-06-1985 te Asten overleden en Johannes (Hannes) Maas is op 28-01-1992 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Ongeveer op de plaats van dit huis staat de uit 1925 daterende boerderij op Diesdonk 26, waarvan hieronder met streetview een opname:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Jacob Jansen Asten ±1610 Peter Jansen Asten ±1620
1662 Jan Jacob Slaets Asten ±1610 Peter Jansen Asten ±1620
1680 kinderen Jan Jacob Slaets Asten ±1648 Marcelis Jan Jacob Slaets Asten ±1648
1690 Marcelis Jan Jacob Slaets Asten ±1648 Marcelis Jan Jacob Slaets Asten ±1648
1707 kinderen Marcelis Slaets Asten 01-05-1685 Anthoni Stevens Asten 04-01-1661
1709 kinderen Marcelis Slaets Asten 01-05-1685 Leendert Jansen Asten 31-10-1681
1725 kinderen Marcelis Slaets Asten 01-05-1685 Laurens Meuse Asten 13-05-1685
Diesdonck huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marcelis Slaets Asten 01-05-1685 Vrijns Meuwissen Asten 13-05-1685
1741 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683 Lambert Jansen Asten 25-03-1712
1746 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683 Lambert Jansen Asten 25-03-1712
1751 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1756 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1761 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1766 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1771 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1776 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717 Hendrik Janse van Hugten Asten 05-05-1717
1798 Jan Hendrik van Heugten Asten 27-07-1759 Jan Hendrik van Heugten Asten 27-07-1759
1803 Jan Hendrik van Heugten Asten 27-07-1759 Jan Hendrik van Heugten Asten 27-07-1759
Kadasternummer F1052
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1052 1832 Jan Verheijen Asten 26-03-1791
Diesdonk 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1827 Jan Hendrik van Heugten Asten 27-07-1759 Anna Maria Linden Asten 25-11-1760 31-12-1827
1828-1840 Jan Verheijen Asten 26-03-1791 Johanna van Heugten Asten 18-06-1787 28-04-1840
1840-1847 Johanna van Heugten Asten 18-06-1787 weduwe Verheijen 29-10-1847
1847-1859 Wilhelma Verheijen Asten 25-12-1817 samen met broers
B70 1859-1869 Wilhelma Verheijen Asten 25-12-1817 samen met broers 20-07-1866
B74 1869-1879 Johannes Verheijen Asten 03-11-1821 samen met broer 03-04-1882
B72 1879-1890 Antonie Verheijen Asten 07-05-1823 Francijna Dielissen Asten 11-08-1831 23-06-1887
B72 1890-1900 Francijna Dielissen Asten 11-08-1831 weduwe Antoni Verheijen
B68 1900-1910 Francijna Dielissen Asten 11-08-1831 weduwe Antoni Verheijen
B66 1910-1920 Francijna Dielissen Asten 11-08-1831 weduwe Antoni Verheijen
B67 1920-1930 Jan van den Einden Asten 05-12-1870 Theodora Verheijen Asten 17-11-1869 27-08-1927
13 1930-1938 Jan van den Einden Asten 05-12-1870 met kinderen 16-04-1954

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2023, 20:22:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen