logo

De Vonder Homepagina


Diesdonk 28

Dit huis is vermoedelijk in bezit geweest van de familie Pauwels Colen. Pauwels Colen is geboren te Asten rond 1580 en rond 1610 getrouwd met Lijsbeth Jan Tijs Philips, geboren te Asten rond 1590. Hieronder het gezin van Pauwels Colen en Lijsbeth Jan Tijs Philips:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Asten ±1611 Asten ±1637
Maria Janssen*
Asten 19-02-1668
2 Antonis Asten ±1616 Asten ±1640
Eerke
Asten ±1666
3 Lijske Asten ±1621 Kind Asten ±1636

* weduwe Ceel Ceele en moeder van Margriet Ceele, getrouwd met Jan Jacob Philips Thijssen (alias Slaets)

Uit onderstaand archiefstuk blijkt het huwelijk van Pauwels Colen:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 31 verso; 01-07-1634:
Hanrick Jan Tijs Philips, Jacop, zijn broeder, Pauwels Colen getrouwd met Lijsbet, Weyndellen getrouwd geweest met Philips van Heuchten, geassisteerd met Bruysten,  haar zoon, Michiel Goortssen getrouwd met Ida als schoonvader van de drie onmondige kinderen uit het huwelijk van Philips Jan Tijs en Ida ter eenre en Mariken  getrouwd geweest met Jan Tijs Philips, geassisteerd met Aert Janssen van de Winckel voor Grietken, haar voordochter. Zij verdelen de nagelaten goederen van, hun  broeder en zwager, wijlen Jan Tijs Philips. Met dien verstande dat Marike en Grietken zullen mogen blijven bezitten en behouden alle goederen die zij met haar  voorschreven man heeft verkregen. De eerste vijf comparanten krijgen hieruit echter ƒ 475, , door de weduwe binnen een jaar te betalen; een rente van ƒ 200,- ten  laste van Jacop Verdijsseldonck; een rente van ƒ 75,- ten laste van Jacop Verdijsseldonck; een rente van ƒ 100,- ten laste van Jan Goort Sanen; een rente van ƒ 50,-  ten laste van Hanrick Blockmakers mette weduwe; een rente van ƒ 100,- ten laste van Jenneken, dochter Mathijs Teeuwens; een rente van ƒ 100,- ten laste van Mathijs  Tijssen van de Leenssel op een stuk groes; een rente van ƒ 62,- ten laste van Geuaert Jan Goortssen; een rente van ƒ 60,- ten laste van Jacop Jan Tijssen; een rente  van ƒ 260,- ten laste van weduwe Jan Cocx en kinderen.

Zoon Jan Pauwels Colen koopt een huis op de Achterste Diesdonk, waar ook vader Pauwels Colen zijn bezit had:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 40; 05-05-1635:
Joost Jan Cocx verkoopt aan Heer Henrick Isbouts van Bussel en Jan Pauwels Colen huis, hof, hofstad en stalleke op den Diesdonck, ene zijde weduwe Jacop Peters en  de kopers, andere zijde de straat, ene einde Jacop Verdijsseldonck, andere einde Jan de Sleger; groes in de gemeyn beempden zoals de verkoper deze met zijn  mededelers heeft gedeeld; land op den Diesdonck naast Meester Jan Loyen; land op den Diesdonck naast Pauwels Colen; land op den Diesdonck 't eynen de vorige post;  land op de Diesdonck in de Meercampen. Belast met ƒ 5,- per jaar aan Meester Anthoni Daniels; ƒ 3,- per jaar aan Jan Diepenbeecx en Mathijs Janssen de molder; ƒ  2,25 per jaar aan Henrick Heynen te Deursen; 1 daalder per jaar aan de scholaster van Sint Oeden-Rode; 15½ stuiver per jaar bij te leggen aan de weduwe Jan Cocx in  een meerdere rente; 1½ stuiver per jaar cijns van de grond. Koopsom ƒ 129,50. De verkoper en zijn vrouw mogen gedurende hun leven het stalleke blijven gebruiken.

Zoon Jan Pauwels, geboren te Asten rond 1611 is rond 1637 getrouwd met Mariken Jansen, geboren te Asten rond 1590. Zij hadden voor zover bekend samen geen  kinderen, maar Maria Janssen had een dochter Margriet Ceele, geboren te Asten rond 1610 uit een eerder huwelijk van haar met Ceel Ceele. Margriet Ceele is later  getrouwd is met Jan Jacob Philips Thijssen alias Slaets (zie Diesdonk 26).

Margriet Ceele heeft de pest overleefd, maar is ook verantwoordelijk voor een brand in het huis van Pauwels Coolen, waarvan een uitgebreide beschrijving staat in het archief van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-5205-05-1637:
Op heden 26 augustus 1636 compareerde voor mij Margriet Cele, kranck wesende van de contagieuse sieckte, maar haar verstand en vijf zinnen wel hebbende. Zij wil geen afscheid nemen van deze wereld zonder wettelijke dispositie van haar tijdelijke goederen. So begeert Margriet, testatrice, overdenkende de grote schade ende ongeluck de welcke Paulus Colen int verbranden sijns huys, schuer en schop is geschiet mede oock int verbranden van sijn siecke dochters lichaem twelck van maendach tot saterdach naercomende onbegraven onder den blauwen hemel heeft gelegen den gehele locht rontomme heeft door sijnen stanck gevuelts. Heeft begeert van haer moeder ende erfgenamen, is begeerende ende vereysschende mits deser dat aen Paulus Colen alle de schade, ruym ende incomoda gedaen, geschiet sullen voltcommentlijck ten danck, volle en haren belieften voldaen, betaelt ende naercomen worden, verbindende hiervoor alle haer goederen mobilia et immobilia. Getuigen: Peter Janssen, Jan Peters, Jan de Snijer, Jenneken Coecken. Getekend door Joes Peren, pastor in Asten.

Op 05-05-1637: Pauwels Colen en Jan Goortssen, aanleggers contra Margriet Peters van Bussel, gedaagde.

Wie een ander door onachtzaamheid en zijn schuld schade aandoet is gehouden de schade te laten arbitreren en door goede mannen te laten repareren. Daartoe dient geconsidereert dat gedaagde het huis van Pauwels Colen, besmet met de pest, contractueel was verbonden dit gade te slaan. En de zieken daarin als waeckersse offt scrubbersse te bewaren. Te meer ook omdat in hetzelfde huis het, onbegraven, dode lichaam van zijn dochter lag. Het is door onachtzaamheid en schuld van gedaagde geweest dat het huis van aanlegger in brand gestoken of geraakt is. En met alle huisraad daarin is afgebrand. Ook het dode lichaam is verbrand, dat van smaendaeghs tot tsaterdaeghs daerna onbegraven heefft laten ligghen, onder den blouwen hemel. Godt weet wat quaet door den boosen scrubbers den dorpe van Asten benae vuytgestorven, nyet en is overcoemen. De schade aangericht bij de eerste aanlegger beloopt ƒ 500,- bij de tweede aanlegger ƒ 600,-. Niet inbegrepen is dan het verdriet, door het verbranden van het dode lichaam, hun aangedaan. Gevraagd wordt om gedaagde te vonnissen tot betaling der voorschreve geleden schade.

Op 05-09-1637: Antwoord van Jan Jacobs op de aanspraak van 05-05-1637.

Tegen het 2e artikel zegt hij dat zijn vrouw, de vrouw van eerste aanlegger wel enige nachten bewaard heeft, doch daarvan geen loon heeft gehad. Hij ontkent dat door zijn vrouws onachtzaamheid of slordigheid het voorschreven huis in brand is geraakt. Men moet dit maar eens bethoonen. Ook zal men niet kunnen bewijzen, dat zijn vrouw ten tijde van het afbranden van het huis, daarin was of in twaalf of veertien uur te voren was geweest. Hij verklaart zich niet ontvankelijk.

Op 16-09-1637: Repliek van Pauwels Colen Jan Goortssen contra Margriet Peters van Bussel.

Gedaagde heeft toegegeven dat door haar schuld en slordigheid het huis in brand is geraakt verwijzing naar testament. Dat gedaagde korter dan twaalf uur uit het huis is geweest, daarvan zal thoon gebracht worden.

Op 07-10-1637: Dupliek van Jan Jacops contra Pauwels Colen.

Niet bewezen kan worden, dat het afbranden van het huis door faulte off schult van zijn vrouw is geschiedt. Hij gelooft niet, en ontkent dat zijn vrouw heeft bekend dat de brand door haar schult en negligentie gekomen zou zijn. Zijn vrouw is uit compassie in het huis van Pauwels Colen gegaan, is daar ook door de ziekte geïnfecteerd, en haar trouwe diensten worden nu met een proces beloond.

Op 17-02-1638: Aandracht van Pauwels Colen contra Jan Jacobs.

Getuigenverhoor onder eede van Jan Jan de Snijer, 40 jaar en Jenneke Cocx, 67 jaar. Te vragen of het niet waar is dat, na het afbranden van aanleggers huis, besmet met de pest, Margriet toen, in nood van sterven haar kerkelijke rechten ontvangen heeft en voor de pastoor gedisponeerd heeft de reparatie en vergoeding van de geleden schade door de brand. En dat jullie, met twee andere, die nu overleden zijn, daarvan op 26-08-1636 getuige zijn geweest. Dat de pastoor, Margriets wil en begeerte in presentie van haar, voor U met luide stem opriep en voorlas. Welke wil of acte jullie, ook besmet zijnde met de pest, toen niet hebt kunnen of mogen tekenen? Jan Jan de Snijer verklaart het eens te zijn met de aandracht en daarbij te persisteren. Hij voegt er aan toe, dat Margriet hem ook nog gevraagd heeft wat hij wilde hebben voor de aan hem toegebrachte schade. Waarop hij heeft geantwoord dat zij elkaar nog wel eens zouden spreken als zij weer gezond was. En dat Margriet groot leetwesen en misbaer thoonde, well drye off vier continuelijck daegen lanck. Jenneke Cocx weet zeer goed dat de pastoor, in de ziekte van Marie van Bussel, bij haar huis is geweest om een testament te schrijven. Zij weet ook dat de pastoor haar yet wilde zeggen, maar dat zij quaelijck horende niet heeft kunnen verstaan. Ook heeft zij niets begrepen van wat in de aendracht staat.

Op 21-02-1639: Getuigenverklaring van Anneken getrouwd met Jan Cocx, 60 jaar en Elsken getrouwd met Peter Aerts, 45 jaar.

Margriet is ten tijde van de brand in het huis van Pauwels Colen, daar 's morgens uitgegaan terwijl 's middags de brand was. Zij weet dit omdat ze op die tijd in huis was van de moeder van Margriet, als Margriet in het huis kwam en tegen haar moeder zei: "Lijs is doodt, ende hebbe haer eenen materen hoedt opgesedt haeckendt aldaer laten tot het doodtcleedt met en naelde dwelck sij haer soude aendoen". Getuige is toen uit het huis gegaan omdat ze niet meer wist wat te doen. Margriet is 's morgens vroeg uit het huis gegaan, als het 's middags afbrandde. Zij weet dit, omdat zij eenen hoedt van cruyden droech naerden huysen Peter Cocx, naestaende voorschreve afgebrande huyssen, alwaer den sone in den huyse doodt lach ende alsdoen deselve Margriet bij haer eygen huys sien sitten, 's morgens lange te voorens het voorschreve huys affbranden.

Op 16-03-1639: Reproche van Pauwels Colen contra Jan Jacops.

Als deze twee vrouwen beweren dat Margriet 's morgens vroeg uit het huis gegaan is, terwijl de brand 's middags was, dan volgt daar uit dat ze haar plichten heeft verwaarloosd. Dit is nog erger. Zij is dan een loopersse ende te meer strafbaar.

Op 13-04-1639: Pauwels Colen en Jan Goortssen contra Jan Jacops Slaets getrouwd met Margriet Peters van Bussel.

Margriet zegt dat Jan de Snijder is getrouwd geweest met de dochter van Jan Goyartssen, één der aanleggers en dat er nog kinderen in leven zijn van hem en zijn vrouw. Deze kinderen zullen, na het overlijden van Jan Goorts, zijn goederen erven. Hij is dus dubbel betrokken en daerom en meriteert vuyt dobbel respect gheen geloove. Aanleggers bethoonen dat de vrouw van verweerder gehouden is tot reparatie van de geleden schade door de brand. Zo wordt gezegd dat deze vrouw een contract heeft aangegaan om het huis van aanlegger te vrijwaren van brand, de zieken daarin gade te slaan en daartoe haar nerticheyt bij te dragen, zoals tot dien einde alle schrobbers aangenomen worden. En omdat zij als aangenoemen schrobbersse off bewaerdesse haar netricheyt niet heeft gedaan, waardoor den huysen in brand zijn geraakt en den dooden lichaem oock metten vuur geconsumeert is geweest. De voorschreve vrouwe, oock genoemd Margriet Ceelen, sieck ende cranck sijnde van de contagieuse sieckte, wel wetende dat denselven door haeren schult ende heeft in noot offt perikel van sterven bij forme van testament in haeren vuytersten, voor den Heere Pastoir ende voer getuyghen, gewilt ende begeert dat haere moeder offt erffgenaemen de voorschreve aenleggeren de geleden schaede van den brandt souden repareren.

Op 08-06-1639: Salvatie van Pauwels contra Jan Jacops

Niet de pastoor, die de zieken, in nood van sterven, in de grote infectie van de lucht, met gevaar voor eigen leven de sacramenten heeft toegediend. Tegen deze valt niet de minste verdenking van corruptie in te brengen. De pastoor die nu in de lande van Luyck woont. Gedaagdes vrouw, nu weer gezond, refuseert nu de betaling van de schade te doen.

Op 22-10-1639: Notulen en verbalen gehouden in de zaak, onbeslecht hangende voor wethouders, tussen Pauwels Colen en Jan Goort Sanen contra Griet Peters, weduwe van Bussel.

5 mei 1637 is Griet nog weduwe. 8 juli 1637 Griet is dan getrouwd met Jan Jacob Slaets. 3 maart 1638 Jenneken Snijers wordt gevraagd als getuige voor aanleggers.

Hoe de schade vergoed is aan Pauwels Colen en Jan Goort Shanen is nog onduidelijk, wel is hij rond 1652 overleden. Het lijkt in de minne geschikt, want zijn zoon Jan Pauwels Colen is getrouwd met de moeder van Margriet Ceele. Jan Pauwels Colen assisteert ook Goortien, dochter van Jan Goort Shanen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 64 verso; 12-09-1650:
Goortien, dochter wijlen Jan Goort Shaenen, op den achtersten Diesdonck wesende impotent nochtans gesondt van harten ende van welgebruyck van haer verstandt ende  vijff sinnen, soo den ondergeschreven schepenen was blijckende, geassisteerd met Peter Michiel Colen den ouden en Jan Pauwels Colen verkoopt aan Goort, zoon wijlen  Geuert Jan Sanen, haar neef, haar ¼e deel in de goederen van Jan Goort Shanen waar de koper nu op woont.Verder is overeengekomen dat de koper, de verkoopster, zijn moeye, van de dato nog zeven jaar achtereen zal onderhouden in eten en drinken, ziek en gezond. Mocht  zij binnen die tijd overlijden dan is Goort geen verantwoording meer schuldig. Zij krijgt nog voorvuyt een koe, welke, indien zij binnen de voorschreven zeven jaar overlijdt, Goort moet geven aan Lijsken, zijn zuster. Ook het bed waarop zij slaapt is en blijft haar eigendom. Het ligt in de bedoeling dat ze later de kost  mede zal kunen winnen met nayen.
Naschrift: Jan Michielssen en Dirck Franssen, schepenen, verklaren dat de koop nutter te sijn gedaen als gelaten doordat de verkoopster wesende geheel impotent, nacht en dach moet worden gedient in alle vuylichheyt en bij andere wonende daervoor nyet en soude worden aengenomen.

Jan Pauwels Colen breidt zijn bezit op de Achterste Diesdonk uit:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 106; 06-03-1652:
Willem Joost Luyten verkoopt aan Jan Pauwels Colen, op den achtersten Diesdonck dries genaamd ende Hoeve op den Diesdonck ½ lopense naast Meester Peter Bunnens.

Jan Pauwels Colen en Maria Janssen maken hun testament op, waarbij haar schoonzoon Jan Jacob Slaets erfgenaam is:

Asten Rechterlijk Archief 53; 17-04-1665:
Jan Pauwels getrouwd met Meriken Janssen op den achtersten Diesdonck. Zij testeren.
Aan Jenneke Theunis jaarlijks ƒ 10,-, uit te reiken door de erfgenamen.
Aan het ene kind van de dochter van Geeff Theunis, waarvan de testateur peeter is ƒ 20,-.
Aan Meri, weduwe Geeff Theunis, halve broer van de testateur, en de nagelaten kinderen ieder ƒ 2,50.
De goederen door hem, testateur, ingebracht komen aan zijn erfgenamen.
De goederen door haar, testatrice, ingebracht komen aan haar erfgenamen.
Zijn erfgenamen zijn Teunis Pauwels, zijn broer, Jan en Eerken, kinderen van Teunis Pauwels te delen half / half, met dien verstande dat Jan ƒ 50,- vooraf zal  ontvangen. Het deel van Teunis moet na zijn dood komen aan Jan en Eerke.
Haar erfgenaam is Jan Jacob Slaets, gedurende zijn leven, na zijn dood gaan de goederen naar zijn kinderen uit het huwelijk met wijlen Grietjen, dochter van de  testatrice en de kindskinderen. Merk Jan Pauwels.

Jan Pauwels Colen is op 19-02-1668 te Asten overleden en de goederen worden verdeeld, waarbij Maria Janssen het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 86 verso; 02-06-1668:
Wreyns Meeussen en Joost Colen als momboiren van Merieke, weduwe Jan Pauwels voor de helft, Jan Anthonissen Pauwels voor zichzelf, Goort Gevers en Hendrick Aerts als momboiren van Eerke, weduwe Anthonis Pauwels, de laatste twee voor de andere helft. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Jan Pauwels volgens testament.
1e lot krijgt Merieke huis en hofstad, ene zijde Goort, andere zijde Jan Jacob Slaets, ene einde Jan Anthonis, andere einde Jacob Jansen; groes aen de Voort in de gemene beempden 1 lopense; groes in de Heuf ½ lopense; groes de helft ter plaatse voorschreven geheel 4 lopense; land ter plaatse voorschreven 3 copse; land ter plaatse voorschreven 3 copse naast Jan Jacob Slaets. Belast met ƒ 50,- aan Diepenbeecx.
2e lot krijgen Jan Anthonis Pauwels en Eerke, weduwe Anthonis Pauwels hooiveld in de Gemeene beempden 4 lopense; land ter plaatse voorschreven 1 lopense naast Jan Anthonis Pauwels. Belast met 2 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Maria Janssen is op 15-05-1672 als Meriken Jan Pauwels te Asten overleden en hieronder haar overlijdensakte:

Het huis is volgens het testament van 17-04-1665 overgegaan naar Jan Jacob Slaets (zie Diesdonk 26) en bij de verpondingen van 1737 staat het al dan niet bewoonde huis op naam van diens kleinkinderen, kinderen van zijn zoon Marcelis Slaats:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 45:
Kinderen Marcelis Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Volgens het huizenquohier is het huis eerst onbewoond en zijn daarna de kinderen van Marcelis Slaats (zie Diesdonk 26) eigenaar en is Claas Neerven bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 7 Diesdonk Bewoners nummer 7 Diesdonk
1736 onbewoont defect onbewoont
1741 kinderen Marcelis Slaats Claas Neerven

Tiele Peter Coolen (zie Voormalig huis F1040) koopt het huis van Goort Marcelis Slaats (zie Diesdonk 26):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 118 verso, 29-09-1742:
Goort Marcelis Slaats, te Stratum, verkoopt aan Tiele Peter Coolen huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 2 lopense, ene zijde Lambert Jansen, andere zijde Tiele Peter Coolen, land den Heykamp 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Willem Roymans, land de Kamp 2 lopense, ene zijde Jan Dirks van Hugten, andere Tiele Peter Coolen, land den Hoogenacker 7 lopense, ene en andere zijde Tiele Peter Coolen, land de Kempkens 1 lopense, ene zijde Jan Dirks van Heugten, andere zijde Tiele Peter Coolen, land de Heuff 2 lopense, ene en andere zijde Tiele Peter Coolen, land het Loopense 1 lopense, ene en andere zijde Tiele Peter Coolen, land de voorste Braak 1½ lopense, ene en andere zijde Tiele Peter Coolen, land de agterste Braak 1½ lopense, ene zijde Aart Jan Aarts, andere zijde Tiele Peter Coolen, groes het Hoyvelt 6 lopense, ene zijde de smid van Bakel genaamd Corstiaan Jansen, andere zijde Tiele Peter Coolen, groes Voortsvelt 10 lopense, ene zijde Aart Jan Aarts, andere zijde Antonis Driessen, groes het Startje 1 lopense, ene zijde Peter van Eyck, andere zijde Aart Jan Aarts, groes het Binnevelt 5 lopense, ene en andere zijde Tiele Peter Coolen, groes en hei het Heytvelt 4 lopense, ene zijde Lambert Jansen, andere zijde Tiele Peter Coolen. Belast met ƒ 1-05-0 per jaar in een meerdere rente van 30 vat rogge per jaar aan den Armen van Asten, ƒ 1-05-0 per jaar in dezelfde rente aan den Armen van Asten, ƒ 1-10-0 per jaar in dezelfde rente aan den Armen van Asten, ƒ 4-00-0 per jaar is ƒ 100,- in kapitaal, 8 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, aant Vaberiek van Sint Oedenrode in kapitaal ƒ 78-02-8, ƒ 0-17-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, in kapitaal ƒ 21-05-0, ƒ 0-07-0 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 8-15-0. Koopsom ƒ 154,-.

Het huis is bij aankoop in slechte staat en met een inspectie wordt gekeken wat er verbeterd moet worden:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 308, 07-11-1742:
Oculaire inspectie, door officier en schepenen, gedaan van huis, stal, schuur en schop, behorende aan Tielen Peter Coolen, op Diesdonk transport op 20-09-1742. Bewoner is Nicolaas Neerven. De wanden van de neere en schuur moeten worden gerepareerd en ten dele vernieuwd met playen, luyken en lijmen. Aan de schuur een nieuwe deur te maken, het deurgebont en het dak te richten alsmede de muur te vernieuwen. Het dak boven het huis en neere te repareren en deels te vernieuwen. De schop aan de eene zijde te richten, waar die verzonken is, en het dak te repareren.

Bewoner Nicolaas Neerven verhuist naar de Stegen ((zie Voormalig huis C1173). Volgens de verpondingen van 1752 en de bewoningslijst over de periode 1746-1761 wordt het huis rond 1750 opgeknapt en is eerst Hendrik Bakermans bewoner (hij overleed op 24-02-1758 te Asten) en later is schoonzoon Goort Peters van Bussel bewoner:

Verpondingen 1752 folio 56:
Tielen Peter transport 12-06-1737.
Nummer 7 huijs, hoff en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 7 Diesdonk Bewoners nummer 7 Diesdonk
1746 Tiele Peter Coolen onbewoont
1751 Tiele Peter Coolen Hendrik Bakermans
1756 Tiele Peter Coolen Goort Peters van Bussel
1761 kinderen Tiele Peter Coolen Goort Peters van Bussel

Peter Tiele Coolen en Goort Peters van Bussel verkopen roerende goederen van Tiele Peter Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 14-12-1765:
Peter Tiele Coolen en Goort Peters van Bussel zullen roerende goederen aangekomen van hun ouders verkopen onder andere een paard ƒ 27,-; zes koeien ƒ 113,-; twee ossen ƒ 33,-; hooi ƒ 41,-; stro ƒ 19,-. Totale opbrengst ƒ 282,-

Goort Franse van Bussel, ook Goort Peters Fransen van Bussel genoemd, erft het huis van zijn schoonvader Tiele Peter Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 161, 12-05-1766
Peter Tiele Coolen en Goort Franse van Bussel getrouwd met Jenneke, dochter Tiele Coolen, Hendrik van Helmond getrouwd met Anneke, dochter Tiele Coolen. Kinderen en erven van Tiele Coolen en Maria Antonis, beiden overleden en gewoond hebbende op de agterste Diesdonk. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot: Goort Franse van Bussel, huis, hof en aangelag gekomen van de kinderen Marcelis Slaats 2 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde en ene einde Hendrik van Hugten, andere einde de gemeente, land de Camp van de Hoeff 2 lopense, ene zijde Hendrik Jelis van Hugten, andere zijde de verkrijger, ene einde Jan Jelis van Hugten, land van de Hoeff 2 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde de verkrijger, de Straatacker 1 lopense gekomen van de Hoeff, ene zijde Peter Smits, andere zijde de verkrijger, land den Heycamp, ene zijde de gemeente, andere zijde Jan Jelis van Hugten, land den Camp 3 lopense, ene zijde en ene einde de verkrijger, andere zijde Peter Smits, andere einde Jan Jelis van Hugten, den Hoogenacker 9 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Pieter Coolen, land de Kempkes 2 lopense, ene zijde Peter Smits, andere zijde de verkrijger, ene en andere einde Jan Jelis van Hugten, de voorste Braakacker 1½ lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde en ene einde Hendrik van Helmond, andere einde de verkrijger, groes in de Heycamp 12 lopense, ene zijde en ene einde Pieter Coolen, andere zijde Hendrik van Helmond, andere einde de verkrijger, groes het Startje 4 lopense, ene zijde en ene einde Hendrik van Helmond, andere zijde Pieter Coolen, andere einde de verkrijger, hooiland in de Gemeene Beemden 5 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde Maria van den Eerenbeemt, ene einde Lambert Vervoordeldonk, groes het Vortsvelt 10 lopense, ene zijde Aart Sleegers, andere zijde Hendrik van Hugten, ene einde Francis van de Weyer, andere einde de gemeente, het Binnevelt 5 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Peter Smits, het Heytvelt 4 lopense, ene zijde Peter Smits, andere zijde en ene einde de verkrijger, andere einde weduwe Peter Verleysdonk, den Kuylbeemt 2 lopense, ene zijde Goort Jan Loomans, andere zijde Hendrik van Hugten, ene einde de Aa, andere einde Pieter Coolen, het Vortsveltje 1 lopense, ene einde de verkrijger, andere einde Hendrik van Hugten, ene einde de Aa, ander einde Pieter Coolen, groes den Hurksdeel 2 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde Pieter Coolen, een drieske 1 lopense, ene zijde Hendrik van Hugten, andere zijde de verkrijger, ene einde de gemeente. Verponding ƒ 26-00-00 per jaar. Bede ƒ 6-04-08 per jaar. Belast met aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land nummer 1800 ƒ 0-5-4 per jaar, nummer 1890 ƒ 0-2-8 per jaar, nummer 2321 ƒ 4-5-0 per jaar. ƒ 0-15-8 per jaar in een meerdere rente van ƒ 4,- per jaar met de overige delers, aan den Armen van Asten. Opmerking: In de aanhef wordt Goort Franse van Bussel genoemd als een der delers. Aan het slot is zijn handtekening: Goort Peeters van Bussel. 

Goort Peters Fransen van Bussel is geboren te Asten op 21-02-1730 als zoon van Petrus France en Theodora Pouwels (zie Busselseweg 5). Hij is op 24-11-1754 te Asten getrouwd met Jenneke Tiele Coolen, geboren op 01-03-1732 te Asten als dochter van Tiele Peter Coolen en Maria Antonis (zie Voormalig huis F1040):

Juncti sunt Godefridus Pieters van Bussel et Johanna Thiele Coolen; testes Petrus Thielen Coolen et Anna Jansse van Bussel.

In echt gebonden sunt Godefridus Pieters van Bussel en Johanna Thiele Coolen; getuigen Petrus Thielen Coolen en Anna Jansse van Bussel.

01

Het gezin van Goort Peters Fransen van Bussel en Jenneke Tiele Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 16-10-1755
2 Franciscus Asten 30-11-1756 Kind Asten 01-12-1756
3 Jennemie Asten 01-12-1757 Asten 27-01-1788
Peter Driessen Peters
Asten 18-09-1825 zie Oostappensedijk 40 en 42
4 Antonius Asten 17-01-1759 Someren 09-09-1804
Jennemaria Jan Broens
Someren 31-12-1836
5 Franciscus Asten 05-12-1760 Vlierden 26-11-1809
Petronella van Bree
Vlierden 28-03-1821
6 Petrus Asten 11-02-1763 Lierop 19-02-1786
Johanna van Eyck
Lierop 05-10-1794
7 Johannes Asten 21-08-1764
8 Maria Asten 31-01-1766

Asten 21-02-1802
Andries Verheijen
Asten 09-06-1822
Andries Driessen

Asten 25-01-1848 zie ook Voormalig huis A267
en Beekstraat 19
9 Theodora Asten 24-05-1768 Kind Asten 01-11-1779
10 Tilmannus Asten 22-12-1769 Kind Asten 02-10-1779
11 Josephus Asten 19-03-1771 Asten 06-09-1807
Johanna Vlemmix
Asten 13-11-1839
12 Paulus Asten 24-01-1773 Asten 19-11-1815
Antonetta Meulendijkx
Asten 15-09-1838 zie Voormalig huis F1055
13 Judocus Asten 23-01-1775 Someren 30-04-1809
Johanna Jansen Leenen
Someren 04-04-1822

Goort Peters Franse van Bussel assisteert zijn dochter nog bij haar huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 110 verso; 12-01-1788:
Peter Dries Peters, weduwnaar Anneke Adriaan Lintermans waarbij een kind met name Andries. Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort van Bussel, geassisteerd met haar vader, Goort Peter van Bussel. Zij maken huwelijksvoowaarden, onder andere Andries krijgt bij verdeling vooraf ƒ 100,- uitgereikt.

Volgens de bewoningslijst is Goort Peters Franse van Bussel eigenaar en bewoner en na zijn overlijden nemen zijn weduwe en de kinderen het huis over:

Jaar Eigenaar nummer 7 Diesdonk Bewoners nummer 7 Diesdonk
1766 Goort Franse van Bussel Goort Franse van Bussel
1771 Goort Franse van Bussel Goort Franse van Bussel
1776 Goort Franse van Bussel Goort Franse van Bussel
1798 weduwe en kinderen Goort van Bussel weduwe en kinderen Goort van Bussel
1803 weduwe en kinderen Goort van Bussel weduwe en kinderen Goort van Bussel

Goort Peters Fransen van Bussel is op 19-03-1789 te Asten begraven en hieronder zijn begraafakte:

02

De gemeente Asten heeft nog een schuld aan Jenneke Tiele Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 60; 29-09-1794:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Jenneke Thiele Coolen, weduwe Goort van Bussel ƒ 400,- à 3%.

Jenneke Tiele Coolen krijgt ook het jachtrecht op de gronden die zij bezit:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 21; 24-08-1803:
Weduwe Goort van Bussel, op de Diesdonk, krijgt het jachtrecht op haar gecultiveerde gronden, op de Diesdonk. De Diesdonk 26 lopense 38 roede; Straatjensakker 2 lopense 34 roede; het Wijvelt 11 lopense 36 roede; het Hooyveld 5 lopense 25 roede; den Hooykamp 4 lopense 30 roede; de Kuylbeemt 3 lopense 27 roede; den Hurk 2 lopense 37 roede; Hurk groes, hei 5 lopense 21 roede; het voorste Veld 17 lopense, Gemene Beembden 4 lopense 30 roede.

Jenneke Tiele Coolen is op 17-04-1804 te Asten overleden en in 1810 wordt de erfenis van Goort Peters Fransen van Bussel en Jenneke Tiele Coolen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132a, 13-12-1810:
Joseph Goort van Bussel, Paulus Goort van Bussel, Andries Verheyen man van Maria Goort van Bussel, Jennemaria Goort van Bussel, Johannis Peter van Bussel namens zijn moeder Johanna van Eyck, weduwe van Peter Goort van Bussel, wonende te Lierop, Antonie Goort van Bussel, Joost Goort van Bussel, wonende te Someren, Jan Goort van Bussel, Francis Goort van Bussel, wonende te Vlierden. Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen. 1e lot krijgt Joseph en Paulus huis en erf aan de Diesdonk.

De erfgenamen van het huis Joseph en Paulus van Bussel verdelen in 1830 hun goederen en Joseph van Bussel wordt eigenaar en bewoner:

Notarieel Archief 65-2, Asten, 13-01-1830:
Joseph en Paulus van Bussel, verdelen de onroerende goederen nagelaten door wijlen hun ouders. Goort van Bussel en Jenneke Thielen Koolen. 1e lot krijgt Joseph van Bussel, huis, schuur, stal en aangelag, te Diesdonk, ene zijde Jan Verheijnen, andere zijde Goort Driessen.

Zoon Josephus Goort van Bussel is geboren te Asten op 19-03-1771 en op 06-09-1807 te Asten getrouwd met Johanna Jans Vlemmix, geboren te Lierop op 24-06-1773 als dochter van Johannes Antonius Vlemix en Margaretha van den Eynde:

03

Het gezin van Josephus van Bussel en Johanna Vlemmix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 12-08-1808 Asten 16-02-1849
Johannes Loomans
Asten 15-03-1870 Ommelse weg
2 Johannes Asten 12-09-1812 Asten 16-02-1849
Petronella Gorissen
Asten 25-11-1888 zie 't Hoekske 5

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Joseph van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Kadaster 1811-1832; F1047:
Huis en erf, groot 05 roede 80 el, achterste Diesdonk, klasse 8.
Eigenaar: Jozeph Paulus van Bussel.

04

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

05

Josephus van Bussel is op 13-11-1839 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

06

Johanna Vlemmix is op 03-04-1845 te Asten overleden en aangezien beide kinderen na hun huwelijk in 1849 ergens anders zijn gaan wonen, is het huis hoogstwaarschijnlijk daarna verkocht. Dit wordt bevestigd door de kadastrale legger, waar het huis rond 1858 in bezit is van Huibert Beijers.

Volgens het bevolkingsregister 1859-1869 is Huibert Beijers de nieuwe eigenaar en bewoner. Huibert Beijers is geboren te Lierop op 17-11-1799 als zoon van Peter Beijers en Maria Vlemmix en op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Anna Maria Ceelen, geboren te Asten op 04-01-1802 als dochter van Willem Ceelen en Wilhelmina van Tilburg (zie Voormalig huis E1035). Het huizingnummer van het huis is dan B75:

07

Huibert Beijers is op 23-12-1863 te Asten overleden en Anna Maria Ceelen is op 26-09-1865 te Asten overleden. Hun zoon Wilhelmus Beijers, geboren te Lierop op 07-01-1840 en op 18-01-1872 te Asten getrouwd met Joanna Kanters, geboren te Asten op 14-03-1837 als dochter van Godefridus Kanters en Joanna Smets (zie Diesdonkerweg 7), neemt volgens het bevolkingsregister over de periode 1869-1879 het huis over:

08

Het gezin van Willem Beijers en Joanna Kanters verhuist na het overlijden van Joanna Kanters te Asten op 01-04-1877 in 1878 naar de Otterdijk in Lierop. Het huis gaat daarna over op broer Hendrik Beijers, geboren te Lierop op 01-08-1842 is op 25-01-1869 te Asten getrouwd met Johanna Maria Wijnen, geboren te Someren op 04-05-1845 als dochter van Andreas Wijnen en Theodora van der Waarden, woont daarna tot 1886 in het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B73:

09

Rechts in de Provinciale Noordbrabantsche en 'sHertogenbossche courant van 01-01-1880 verkopen de kinderen Beijers hun bomen op de Achterste Diesdonk.

 

 

 

 

 

 

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-07-1884 zet Hendrik Beijers zijn boerderij te koop en vertrekken ze naar Kapel A22 in Vlierden.

10

Hendrik Beijers is op 15-01-1910 te Vlierden overleden en Johanna Maria Wijnen is op 13-10-1936 te Deurne overleden.

De boerderij is gekocht door Hendrik Jacobs en consorten en wordt verpacht aan de nieuwe bewoner van de boerderij Nicolaas van den Boomen, geboren op 04-04-1851 te Vlierden als zoon van Martinus van den Boomen en Margaretha van Rooij. Hij is op 03-02-1877 te Deurne getrouwd met Petronella van den Boomen, geboren op 25-05-1851 te Asten en wonende op de Heitrak onder Deurne als dochter van Hendrik van den Boomen en Maria Loverbosch. Die bewoning is van korte duur want eind 1888 vertrekken zij naar Someren:

11

De boerderij wordt opnieuw verkocht en de nieuwe eigenaar is Martinus Haazen. Vanaf 1889 woont Martinus Haazen, geboren te Asten op 08-03-1853 als zoon van Francis Haazen en Geertruida Koolen (zie Voormalig huis E155) en op 06-02-1885 te Asten getrouwd met Catharina Slaats, geboren te Asten op 20-02-1861 als dochter van Thomas Slaats en Mechelina van Houts (zie Jan van Havenstraat 23), in het huis. Volgens het bevolkingsregister van Asten over 1890-1900 betreft het huizingnummer B73:

12

Martinus Haazen verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-06-1898 zijn granen en verhuist met zijn gezin naar Heusden (zie Voormalig huis E1290). De boerderij wordt dan verkocht aan Hendricus Mennen.

 

 

 

Vanaf 1899 woont Hendricus Mennen, geboren te Asten op 10-04-1839 als zoon van Josephus Mennen en Anna Maria Timmermans (zie Berken 2). Hij is op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Anna Maria Sauve, geboren op 22-04-1844 te Someren als dochter van Antoni Sauve en Anna Maria Barbara Smits, in het huis. Het bevolkings-register over de periode 1890-1900 meldt het gezin als bewoner van huis nummer B73:

13

14

In dagblad de Zuid-Willemsvaart van 24-06-1899 biedt Hendrikus Mennen vee en graan te koop aan.

15

Het huizingnummer wordt B69 in het bevolkingsregister van 1900 en B67 in dat van 1910 en al die tijd woont het gezin in het huis:

16

Rond 1910 vindt er nog een verbouwing van de boerderij plaats en krijgt de nieuwe boerderij kadasternummer F1977 (zie kadasterkaart rechts) en enkele jaren later rond 1916 wordt dit kadasternummer F2020 bij een vereniging (zie kadasterkaart geheel rechts).

Hendricus (Driekske) Mennen is op 29-11-1913 te Asten overleden en Anna Maria Sauve woonde tot haar dood op 18-02-1926 te Asten bij haar zoon Martinus op Oostappen of bij haar dochter Antonia op de Achterbroek te Lierop. Naast bovengenoemde zoon en dochter, woonde zoon Johannes (Hannes) Mennen op de Berken (zie Berken 2) en verliet zoon Philip Mennen Asten. Oudste zoon Antonie Mennen, geboren te Asten op 12-01-1874 en op 16-02-1906 te Asten getrouwd met Maria Antonia van Bussel, geboren te Asten op 26-12-1880 als dochter van Hendrikus van Bussel en Anna Maria van Lierop, woonde in de buurt (zie Voormalig huis F1055).

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont zoon Joseph Mennen, geboren te Asten op 16-12-1879 en getrouwd te Lieshout op 12-10-1920 met Antonia Swinkels, geboren te Lieshout op 26-02-1880 als dochter van Hendrik Swinkels en Maria Vereijken, met zijn gezin in het huis met huizingnummer B68:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1926 verkoopt Josephus Mennen zijn vee en landbouwgereedschappen:

Zij zijn daarna verhuist naar B72a (zie Diesdonkerweg 24) en het huis wordt vervolgens bewoond door Johannes Hubertus Raijmakers, geboren te Lierop op 31-01-1891 als zoon van Godefridus Raijmakers en Johanna Maria van Kraaij en broer van Godefridus Raijmakers (zie Voormalig huis F1467). Hij is te Someren op 28-01-1929 getrouwd met Johanna Jacoba van Col, geboren te Schijndel op 02-10-1896 als dochter van Johannes van Col en Maria Voets. Hij woonde al sinds 1917 in bij Joseph Mennen en ook zijn broer Nicolaas, geboren op 03-04-1884 te Lierop woonde bij hem in. In het bevolkingsregister van Asten wonen zij in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer B68, ook bekend staand als Diesdonk 19:

18

Zij zijn rond 1930 verhuisd naar Diesdonk 2 (zie Diesdonkerweg 24) en in het huis is komen wonen Anna Maria Mennen, geboren te Asten op 28-05-1909 als dochter van Antonie Mennen en Maria Antonia van Bussel (zie Voormalig huis F1042 en Voormalig huis F1055). Zij is op 26-04-1935 te Asten getrouwd met Laurentius Loomans, geboren te Asten op 07-09-1909 als zoon van Laurens Loomans en Johanna Catharina Hoefnagels. Over de periode 1930-1938 wonen Laurentius Loomans en Anna Maria Mennen met hun gezin in het huis op Diesdonk 19:

19

In het dagblad de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1940 de geboorte van zoon Marinus en in het Helmonds Dagblad van 19-03-1945[15] biedt Laurens Loomans varkens te koop aan:

20 21

Hieronder een foto van het gezin van Laurentius Loomans en Anna Maria Mennen, met van links naar rechts Rien, Bella, Jan, vader Laurentius Loomans, Jo, Lau, moeder Anna Maria Mennen, Toon, Anna en Karel:

21a

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Diesdonk 28: Tot 28-10-1960 Diesdonk 19, tot 01-03-1975 Akkerweg 4.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1780, bron index verbouwingen 1920, 1962 kippenhok, 1975 veranderen boerderij, 1978 bijgebouwen, stallen, 1987 oprichten garage.
Interview: Driekske Mennen, daarvoor Cor Loomans. Boerderij van voor 1900.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1780 tot heden, eigenaren / bewoners Loomans, Mennen, Hoeben.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1780 tot circa 1975.

Hendrikus (Driekske) Mennen, geboren te Asten op 13-10-1911, broer van bovengenoemde Anna Maria Mennen, heeft in het huis gewoond. Laurens Loomans en Anna Maria Mennen zijn met hun gezin na de Tweede Wereldoorlog naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. Anna Maria Mennen is op 20-02-1981 te Morrinsville (NZ) overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

21b

Na de emigratie van de familie Loomans-Mennen is bovengenoemde Hendrikus (Driekske) Mennen in het huis komen wonen. Hij is in 1948 getrouwd met Elisabeth (Lies) Verheijen, geboren op 12-08-1911 te Meijel.

Dit alles valt op te maken uit de bidprentjes hieronder bij het overlijden van Elisabeth (Lies) Verheijen te Asten op 20-02-2002 en van Hendrikus (Driekske) Mennen te Asten op 27-09-2004.

22

23

Hieronder een foto van oude boerderij op de Diesdonk:

24

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Jan Pauwels Colen Asten ±1611 Jan Pauwels Colen Asten ±1611
1665 weduwe Jan Pauwels Colen Asten ±1590 weduwe Jan Pauwels Colen Asten ±1590
1672 Jan Jacob Slaets Asten ±1610
1680 kinderen Jan Jacob Slaets Asten ±1648
1690 Marcelis Jan Jacob Slaets Asten ±1648
1707 kinderen Marcelis Slaets Asten 01-05-1685
Diesdonck huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marcelis Slaats Asten 03-11-1695 defect onbewoont
1741 kinderen Marcelis Slaats Asten 03-11-1695 Claas Neerven Vlierden 13-03-1700
1746 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 onbewoont
1751 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Hendrik Bakermans Someren 10-08-1704
1756 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Goort Peters van Bussel Asten 21-02-1730
1761 kinderen Tiele Peter Coolen Asten 01-03-1732 Goort Peters van Bussel Asten 21-02-1730
1766 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730
1771 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730
1776 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730 Goort Franse van Bussel Asten 21-02-1730
1781 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732
1798 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732
1803 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732 weduwe en kinderen Goort van Bussel Asten 01-03-1732
Kadasternummer F1047
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1047 1832 Jozeph Paulus van Bussel Asten 19-03-1771
Diesdonk 19
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Tieleman van Helmond Asten 05-07-1768 Maria Slaats Asten 08-01-1776 07-01-1849
1849-1859 Huibert Beijers Lierop 17-11-1799 Anna Maria Ceelen Asten 04-01-1802
B71 1859-1865 Huibert Beijers Lierop 17-11-1799 Anna Maria Ceelen Asten 04-01-1802 26-09-1865
B71 1865-1869 Wilhelmus Beijers Lierop 07-01-1840 Johanna Kanters Asten 14-03-1837
B75 1869-1878 Wilhelmus Beijers Lierop 07-01-1840 Johanna Kanters Asten 14-03-1837 naar Lierop
B75 1878-1879 Hendrik Beijers Lierop 01-08-1842 Johanna Maria Wijnen Someren 04-05-1845
B73 1879-1886 Hendrik Beijers Lierop 01-08-1842 Johanna Maria Wijnen Someren 04-05-1845 naar Vlierden
B73 1886-1888 Nicolaas van den Boomen Vlierden 04-04-1851 Petronella van den Boom Asten 25-05-1851 naar Someren
B73 1888-1890 Martinus Haazen Asten 08-03-1858 Catharina Slaats Asten 20-02-1861
B73 1890-1899 Martinus Haazen Asten 08-03-1858 Catharina Slaats Asten 20-02-1861 naar Heusden
B73 1899-1900 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauve Someren 22-04-1844
B69 1900-1910 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauve Someren 22-04-1844
B67 1910-1913 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauve Someren 22-04-1844 29-11-1913
B67 1914-1920 Joseph Mennen Asten 16-12-1879 Antonia Swinkels Lieshout 26-02-1880
B68 1920-1926 Joseph Mennen Asten 16-12-1879 Antonia Swinkels Lieshout 26-02-1880 naar B72a
b68 1926-1930 Johannes Raijmakers Lierop 31-01-1891 Johanna van Col Schijndel 02-10-1896 naar Diesdonk 2
19 1930-1947 Laurentius Loomans Asten 07-09-1909 Anna Maria Mennen Asten 28-05-1909
19 1948 Hendrikus Mennen Asten 13-10-1911 Elisabeth Verheijen Meijel 12-08-1911

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 september 2023, 16:05:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen