logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1041

Dionisius Petri Bunnen is geboren rond 1650 en op 06-03-1689 te Helmond getrouwd met Anna Petri van den Boomen, geboren te Helmond op 26-07-1654 als dochter van Petrus Simons van den Boomen en Wilhelmina van de Luytelaer:

01

Dionisius Bunnen is eigenaar en verpacht het huis aan Goort Teunis en later aan Marcelis Jansen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 7: de Heer Bunnens, gebruiker Goort Teunis.

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 f18: de heer Johan Bunnens, gebruiker Marcelis Janssen.

Dionysius Bunnen is op 21-10-1697 te Helmond begraven en de erfgenamen komen hun deel opeisen en later verkopen zij het aan de weduwe Anna Petri van den Boomen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 17 verso, 28-11-1697:
Bertram van Luytelaer, wonende te Helmont, verklaart dat door het overlijden van Dionisius Bunne, op hem, ab intestato zijn verstorven ¼ deel van de goederen gelegen op den achtersten Diesdonck. Zoals deze nu in gebruik zijn bij Marcelis Jansen van der Voort en Jan Goort Antonissen. Dat daeromme hij comparant de possessie van de voornoemde goederen voor soo veel het vierde part aengaet heeft aengenomen gelijck hij deselve aenneempt mits desen houdende tot dien eynde met een beyl in twee boomen te weeten in een eyck ende esseboom en groefde met een schup in de aerde sluytende de deuren op en toe verbiedende de voorschreve gebruyckers dat sij de verscenen pachten ende noch te verscijnen pachten aen niemant voor soo verre het vierde part aengaet en sullen betaelen als aen hem comparant ende oock diesaengaende met niemant anders huyringe te maecken op pene van nulliteyt en dat hen de betaelinge voor geen betaelinge sal strecken.

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 2, 28-06-1698:
Maria weduwe van Bertram van Luitelaar, te Helmont, Hendrick en Bernardus, haar zonen mede voor Alegonda van Luytelaar, te Verviers, Meester Aart Schenckels man van Hillegonda, te Helmont. Zij verkopen aan Anna van den Boomen weduwe van Dionisius Bunnen ⅔ deel van de helft van alle goederen aan den Astense Diesdonck. Zoals ze met de dood van Dionisius Bunnen zijn ontruimd, nagelaten en op hen comparanten zijn gedevolveert. Schepenen Helmont. Geregistreerd te Asten op 21-06-1717.

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 20 verso, 06-10-1698:
Mattijs Langendonck, wonende te Breda, mede namens zijn moeder en twee zusters en uit kracht van testament op 05-02-1698 schepenen Breda ten name van Baltasar van Langendonck en Marijke Willem Vogels en waarin het onmondig kind van wijlen Joost Baltasar van Langendonck uitgemaakt is met 100 gulden. Mattijs Langendonck verkoopt nu aan Anna van den Boomen weduwe van Dionisius Bunnen ⅓ deel in de helft van alle goederen aan den Astense Diesdonck. Die met het overlijden van Dionisius Bunnen zijn ontruimd, nagelaten en op hen, comparanten, zijn gedevolveert. Schepenen Helmont. Geregistreerd Asten op 21-06-1717.

Anna Petri van den Boomen hertrouwt op 15-02-1699 te Helmond met medicijne doctor Hendericus Canters, geboren te Asten op 12-10-1668 als zoon van Hendrick Antony Canters en Anna Swinckels (zie Prins Bernhardstraat 23):

02

Hendrick Canters is in 1693 gepromoveerd in Utrecht op een dissertatie over speeksel1:

Hendrick Canters is kort na zijn huwelijk op 29-11-1701 te Helmond overleden. Volgens de hoofdgeldlijst van 1725 is Aart Jan Aarts met zijn gezin de bewoner:

Hoofdgeld XVIII 1725:
Aart Jan Aarts, Josijn de vrouw 2
Jan en Lourijns de kinderen 2.

Bewoner Aart Jan Aarts is geboren te Asten op 06-02-1683 als zoon van Johannes Aerts en Anna Peters (zie Voormalig huis F1055). Hij is op 28-05-1724 te Asten getrouwd met Josyn Meeuwse, geboren te Asten op 17-07-1687 als dochter van Bartholomeus Vrengsen en Antonia Goorts (zie Voormalig huis A92):

Het gezin van Aart Jan Aarts en Josyn Meeuwse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-06-1724
2 Lourijns Asten ±1725
3 Antonius Asten 25-01-1727

Anna Petri van den Boomen is op 21-04-1734 te Helmond begraven. Na haar overlijden worden haar bezittingen verkocht aan Aart Jan Aarts (zie ook Diesdonk 26 en Voormalig huis F1055):

Asten Rechterlijk Archief 3028 162, 16-03-1734:
Taxatie van de goederen juffrouw Anna vanden Bomen weduwe van doctor Canter, overleden op 17-02-1734 te Helmond, een huijs, schuur, schop, en aangelag op de Diesdonck.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 112, 08-06-1737:
De regeerders van Asten verkopen de geabandonneerde goederen van Andries Verreyt aan Aart Jan Aarts. Deze hebben bij executie niet mogen gelden en zijn aan de gemeente gebleven. Huis en hof 1 copse, ene zijde kinderen Marcelis Slaats, andere zijde Maria Wagemans, dries 1 lopense ene zijde Maria Wagemans, andere zijde Aart Jan Aarts, groes den Hurxdeel 8 lopense, te weten 1 lopense land; 1 lopense groes; 6 lopense hei, ene zijde Peter van Eyck, andere zijde Maria Wagemans, groes het Stertje 2 lopense, ene zijde Maria Wagemans, andere zijde kinderen Marcelis Slaats, groes Cuylbeemt 2 lopense, ene zijde Aart Jan Aarts, andere zijde Andries Verreyt, groes Voortsveltje 1 lopense, ene zijde Lambert Lamberts, andere zijde kinderen Marcelis Slaats, een Weyvelt 2 lopense, ene zijde Maria Wagemans, andere zijde Aart Jan Aarts, land de Braak 3 lopense, ene zijde Maria Wagemans, andere zijde kinderen Marcelis Slaats, de Vlaas 3 lopense, ene zijde Maria Wagemans, andere zijde Aart Jan Aarts, den Langendries ½ lopense, ene zijde Maria Wagemans, andere zijde Aart Jan Aarts, de voorste Vlinkert 3 lopense, ene zijde Maria Wagemans en anderen, andere zijde Jan Dirx, de agterste Vlinkert 5 lopense, ene zijde Jan Smits, andere zijde Jan Dirks. Koopsom ƒ 0,-.

Josyn Meeuwse is als Josyn Arts op 10-05-1735 te Asten overleden en Aart Jan Aarts is op 09-02-1738 te Valkenswaard hertrouwd met Jenneke Hendriks van Velthoven, geboren te Leende op 12-03-1719 als dochter van Henricus van Velthoven en Maria Colen.

Het gezin van Aart Jan Aarts en Jenneke Hendriks van Velthoven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 20-12-1741

Hieronder de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1751:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 45a: Aart Jan Aarts propritaris transport 08-06-1737 dog 2 jaaren vrij van reele lasten. Huijs en hoff 1 copse.

Jaar Eigenaar nummer 8 Diesdonk Bewoners nummer 8 Diesdonk
1736 Johanna Wagemans Tiele Peter Coole
1741 Aart Jan Aarts Aart Jan Aarts
1746 Aart Jan Aarts Aart Jan Aarts
1751 weduwe Aart Jan Aarts weduwe Aart Jan Aarts

Aart Jan Aarts koopt een stuk groes op de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 12 verso; 24-06-1745:
Corstiaan Janse Smits, te Milheeze, verkoopt aan Aart Jan Aarts groes aan den Diesdonk 2 lopense, ene zijde Antonis Slaats, andere zijde Jan Jelis van Hugten, ene einde Lambert Jansen, andere einde Jan Dirks van Hugten. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom de lasten. 

Aart Jan Aarts koopt een akker op de achterste Diesdonk van Tiele Peter Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 134; 07-03-1749:
Laurens Roymans verkoopt aan Aart Jan Aarts de helft van een akker de Camp op den agtersten Diesdonk 2 lopense naast Tiele Peter Coolen. Koopsom de lasten. 

Aart Jan Aarts is op 21-08-1751 zonder kinderen overleden:

Daarna worden zijn bezittingen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 90 verso; 03-11-1751:
Taxatie van de onroerende goederen van Aart Jan Aarts overleden en begraven 21-08-1751. Jenneke Hendriks is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene. De helft van waarde:

Huis en hof 1 copse, ene en andere zijde Tiele Coolen

ƒ 20,-

Een dries 1 lopense, ene zijde Tiele Coolen, andere zijde Hendrik van Hugten

nihil

Land, hei en groes den Hurxdeel 8 lopense, ene zijde Peter van Eyck, andere zijde Tielen Coolen

ƒ 2,50

Groes het Stertje 2 lopense, ene en andere zijde Tielen Coolen

ƒ 1,-

Groes de Cuylbeemt 2 lopense, ene en andere zijde Hendrik van Hugten

ƒ 5,-

Groes het Voortsveltje 1 lopense, ene zijde de kinderen Lambert Lamberts, andere zijde Tielen Coolen

nihil

Een weiveld 2 lopense, ene zijde Tielen Coolen, andere zijde Hendrik van Hugten

ƒ 1,-

Land de Braak 3 lopense, ene en andere zijde Tielen Coolen

ƒ 3,-

Land de voorste Vlinkert 3 lopense, ene zijde Tielen Coolen en anderen, andere zijde Jan Dirks

ƒ 1,-

Land den agtersten Vlinkert 5 copse, ene zijde Jan Smits, andere zijde Jan Dirks

ƒ 1,-

Groes aan den Diesdonk 2 lopense, ene zijde Johannes Martens, andere zijde Tielen Coolen

nihil

Land de Camp 2 lopense, ene en andere zijde Tielen Coolen

ƒ 1,-

Totaal

ƒ 35,50

20e penning

ƒ 1-15-8

Er ontstaat achterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 76 verso; 27-10-1752:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Goort Canters. borgemeester, Sint Jan 1751-1752, in arrest de vaste goederen van Aart Jan Aarts, aan de Diesdonk, tot verhaal van ƒ 9-15-8 reëele verponding.

Jenneke Hendriks van Velthoven is op 21-05-1752 te Deurne hertrouwd met Bartholomeus Huybert Smits en rond 1765 overleden.

In 1753 worden de goederen van Aart Jan Aarts via Peter Roymans en Jan Jelis van Hugten aan Tiele Coolen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 6 verso, 02-02-1753:
Gerrit van Riet, executeert, namens Jan Goort Canters, borgemeester, Sint Jan 1751-1752, de goederen van Aart Jan Aarts en zijn erfgenamen, aan de Diesdonk, tot verhaal van ƒ 9-15-8 verponding. Hij verkoopt aan Peter Roymans een huis en hof 1 lopense, ene zijde Tiele Coolen, andere zijde Hendrik van Hugten en bovengenoemd land en groes. Belast met: ƒ 0-3-2 per jaar aan de Kerk van Asten; 2 1⁄2 vat rogge per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente met meer andere. Koopsom ƒ 115,-

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 8, 02-02-1753:
Peter Roymans verkoopt aan Jan Jelis van Hugten een huis en hof ½ lopense, ene zijde Tiele Coolen en bovengenoemd land en groes. Belast met ƒ 0-3-2 per jaar aan de Kerk van Asten; 2 1⁄2 vat rogge per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente met meer andere. Koopsom ƒ 94,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 17, 23-03-1753:
Jan Jelis van Hugten verkoopt aan Tiele Coolen een huis, en hof op Diesdonk 1½ lopense en bovengenoemd land en groes. Verponding ƒ 5-08-12 per jaar. Bede ƒ 0-15-06 per jaar. Verkoper aangekomen bij transport op 02-02-1753. Koopsom ƒ 94,-.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 100 verso, 15-08-1753:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Tiele Coolen dat zij op 18-06-1753 hebben genomen oculaire inspectie van huis, neere en schuur op de Diesdonk en door Jan Jelis van Hugten, met andere goederen, op den 23-03-1753 aan Tiele Coolen verkocht. Bevonden is aan huis, neere en schuur waren geen goede deuren en wanden deze moeten nodig vernieuwd worden. Tiele Coolen heeft hier al een begin mee gemaakt. Het dak is in zeer slechte staat en moet op veel plaatsen vernieuwd worden, alsoo de opscheute en latte veel vergankelijk waren. Generaal is de woning slecht en bouwvallig.

Na de aankoop door Tiele Coolen is het huis onbewoond en wordt rond 1765 gesloopt:

Verpondingen 1761 folio 56:
Tielen Peter Coolen transport 12-06-1737.
Huis en hoff ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Diesdonk Bewoners nummer 8 Diesdonk
1756 Tiele Peter Coolen onbewoont
1761 Tiele Peter Coolen onbewoont
1766 huis is weg

Uit de cijnzenlijst is de bewoningsgeschiedenis van het huis op te maken:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 174 folio 9 verso ook bladzijde 49 en bladzijde 135:
Tielen Peter Coolen bij koop 1737.
Marie Anna Wagemans bij versterff 1734.
Jouffrouwe Anna van den Boomen als wedue wijlen Dionisius Bunnen tochtersse uijt seeckre hoeve met alle de aengehoorende huijsingen ende landerijen gelegen onder Asten ter plaetse op den achtersten Diesdonq, ene zijde kinderen Marcelis Slaets ende meer andere, andere zijde de gemeente van Asten, ene einde de selve gemeente, andere einde naer de Voort op d'Aa. III ort

Het kadaster over de periode 1811-1832 maakt melding van een tuin op de plaats van het huis in bezit van Tieleman van Helmond (zie Voormalig huis F1040):

Kadaster 1811-1832; F1041:
Tuin, groot 06 roede 70 el, achterste Diesdonk.
Eigenaar: Tieleman van Helmond.
Opmerking is circa gelegen bij huis 10.

05

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Dionysius Bunnen Helmond ±1650 Goort Teunis Asten 24-09-1642
1688 Dionysius Bunnen Helmond ±1650 Marcelis Jansen van de Voort Asten ±1650
1698 Anna van den Boomen Helmond 26-07-1654 Marcelis Jansen van de Voort Asten ±1650
1717 Anna van den Boomen Helmond 26-07-1654 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683
Diesdonck huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Maria Wagemans Aarle-Rixtel 27-03-1684 Tiele Peter Coole Asten 24-10-1698
1741 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683
1746 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683 Aart Jan Aarts Asten 06-02-1683
1751 weduwe Aart Jan Aarts Asten 17-07-1687 weduwe Aart Jan Aarts Asten 17-07-1687
1756 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 onbewoont
1761 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 onbewoont
1766 huis is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2023, 15:00:41

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen