logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1042

Het huis is aan het eind van de 17e eeuw in eigendom van de kinderen van Joost Coolen (zie Diesdonk 26):

Verpondingen 1688 XIV-58 folio 7 verso:
De kinderen Joost Coolen op den Diesdonck, gebruiker Thomaes Everts.

Het huis wordt in beslag genomen en verkocht aan Hendrick van de Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 146, 31-01-1692:
De regenten van Asten verkopen de geabbondonneerde en leegliggende landerijen van wijlen Joost Philips Stouten (Joost Coolen) op den achtersten Diesdonck dit om daaraan de dorpslasten te verhalen. Zij verkopen aan Hendrick van den Bleeck de hof met een vervallen huis op den achtersten Diesdonck met land en groes. Koopsom ƒ 21,-.

Hendrik van de Bleeck was een herbergier en koopman en speelde een markante rol van 1685-1715 in Asten (zie ook Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 52 verso, 01-04-1686:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck en Antonis Dielis Ceelen verklaren ter instantie van Philips Goorts, gewezen voerman in dienst der Verenigde Nederlanden. Dat deze heeft gevaren, met zijn kar en twee paarden, ten dienste van het land in het leger van de Prince van Orangien van 15 maart 1677 tot 8 november 1677 blijkende bij nevenstaand memorike. De tweede attestant weet dit, omdat hij daarbij present was toen de Generael Wagenmeester of zijn secretaris het memorike schreefden.

Hij kocht en verkocht vele huizen, waaronder dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 71, 07-04-1689:
Antony Joosten Coopman weduwenaar Maria Jan Jacob Slaets testament voor notaris Theodoris Aelberts verkoopt aan Hendrick van den Bleeck huis, hof en aangelag op den achtersten Diesdonck, zoals in bewoning en gebruik bij de verkoper. En voorts alles wat hem bij scheiding en deling is toegevallen uit het sterfhuis van wijlen Jan Jacob Slaets, zijn schoonvader. Koopsom ƒ 10,-.

Hendrick van de Bleeck was een rijke burger, was vorster geweest en was niet al te betrouwbaar:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 146, 03-07-1690:
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Hendrick van den Bleeck is hebbende zes paarden te weten:

  • een grauwe merrie, oud 5 à 6 jaar,
  • een vosmerrie, oud 5 à 6 jaar,
  • een zwart-bruine hengst met een witte bles voor het hoofd, zijnde aftands,
  • een rood-bruine merrie, zijnde aftands,
  • een zwarte merrie met een afgaande bles en korte oren, zijnde aftands,
  • een zwarte merrie met een bles, zijnde aftands.

Hiermee wordt door de eigenaar of zijn dienstboden binnen- en buitenslands gevaren ter verrichting van zijn zaken.

Asten Rechterlijk Archief 182, 10-02-1711:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Juffrouw Pinxternake, weduwe van Simonts, gewezen drost, alhier, dat Hendrick van den Bleeck, inwoner, alhier, soodanigh ontrent ons in handel en wandel wort aengesien, dat wij aen sijn eedt niet geerne souden gelooven ende besonderlijck als den selven is streckende tot sijn eygen voordeel, oft de saecke die hij presenteerde te besweeren souden aen ons voor waerachtigh moet wesen bekent. Wij willen van den Bleeck niet injurieren maar vinden wel dat deze verklaring gegeven moet worden.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 29, 04-04-1714:
Govert van der Lith, secretaris, te Someren en Evert Janssen, coopman van glasen, te Budel. Zij verklaren, onder eede, ter instantie van Wolphangis Idelet, procureur, alhier, dat het waar is dat Hendrick van den Bleek ten huize van Francis van de Loverbosch, herbergier, op de dato in de middag, tussen twee en vier uur, sonder eenige questie ofte verschil, onverhoeds, de voorschreve Idelet met een pint bier in zijn aangezicht heeft geslagen, zodat de pint in verscheidene stukken is gevlogen en de getroffene verschillende wonden in zijn gezicht had bekomen. Nadat Hendrick van den Bleek dit feit begaan heeft, is hij op de vlucht geslagen, zonder een woord te zeggen.

Het huis is vermoedelijk vervallen en in het kadaster over de periode 1811-1832 rest nog een boomgaard in handen van Tieleman van Helmond:

Kadaster 1811-1832; F1042:
Boomgaard, groot 12 roede 90 el, achterste Diesdonk.
Eigenaar: Tieleman van Helmond.
Opmerking: is circa gelegen tussen huis 6 en 8.

01

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 kinderen Joost Coolen Asten 14-11-1665
1692 Hendrick van de Bleeck Gemert 13-09-1646
1700 vervallen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2022, 16:48:05

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen