logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Hoog Oostappen

Wie er in de 18e eeuw precies woonden op Hoog Oostappen kunnen we opmaken uit een lijst van misoogsten rond 1738:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170, 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreve jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde (des gerequireert werdende) met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende op Ostappen:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Jan Wilberts 6 ƒ 96,-
Antoni Slaats 8 ƒ 55,-
kinderen Peter Driessen 5 ƒ 37,-
Willem Roymans 7 ƒ 80,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten pothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

De namen van Antoni Slaats, de kinderen Peter Driessen en Willem Roymans vinden we terug in de huizenquohiers over die periode. Jan Wilberts is de bekend als pachter van de boerderij van de kinderen Jan Frans Berkers.

In 1832 is er met het invoeren van het kadaster een nieuwe inventarisatie van bewoners gemaakt en hieronder is de kadasterkaart van het deel van Hoog Oostappen in 1832 weergegeven. Op basis van het Historisch Onderzoek naar huis en veldnamen, is een reconstructie gemaakt van de eerdere bewoners van Hoog Oostappen en bestrijkt derhalve de periode begin 17e eeuw tot de 20e eeuw.

Huizen en bewoners volgens het kadaster van 1832:

A210 Goort Peter Driessen huis nummer 5
A214 Hendrik Wilbers huis nummer 6
A218 Hendrik Haazen huis nummer 7
A263 Adriaan Vinken dennenbos
A267 Adriaan Vinken huis nummer 8 (de bus)
A285 Antonie Welten huis nummer 9c

01

Huisnummers 6 en 8 op Hoog Oostappen, kadastraal aangeduid als A214 en A267, zijn waarschijnlijk de oudste huizen van Hoog Oostappen. Ze werden in de 17e eeuw bewoond door Jan en Dirk Gerits. Het laatst genoemde huis kwam van 1717 tot 1760 in handen van Antoni Slaets en is daarna in handen gekomen van de familie Vinken. Dit huis staat bekend als "de Bus". Huis A214 kwam door vererving in 1703 in handen van Wilbert Jan Claessen en is tot in 1830 in bezit gebleven bij zijn nazaten, die de naam Wilbers droegen. Daarna kende het huis vele bewoners.
Het huis met nummer 5, kadastraal bekend als A210, kwam in 1706 in bezit van Peeter Andriessen en werd tot 1905 door zijn nakomelingen met de naam Driessen bewoond. Willem Meuse Roymans kwam in 1690 in het bezit van huis A218 (nummer 7) en door ververving in 1760 van Hendrik Haazen. De familie Haazen bewoonde het huis tot 1870 waarna het in handen kwam van Mathijs Berckers, wiens familie het tot in de 20e eeuw heeft bewoond.
Huis A263 was een oud huis maar is voor 1800 afgebroken en op die plaats staat nog steeds een dennenbos. Rest nog huis A285, gebouwd rond 1780 door Antoni Welten en na verschillende bewoners in het bezit gekomen van Laurens Adriaans. Diens nakomelingen woonden er tot in de 20e eeuw.

De families Driessen, Vinken en Adriaans zijn de namen die het meest worden genoemd in de historie van hoog Oostappen. De namen Driessen en Adriaans zijn patroniemen genoemd naar de naam van de voorvader Andries en Adriaan respectievelijk. De naam Vinken komt betrekkelijk vaak voor in Asten en omgeving en is mogelijk afkomstig uit Heeze en de oorsprong van die achternaam is onduidelijk.

De bewoners waren boeren met een eenvoudige hoeve op de schrale zandgrond en beemden langs de rivier de Aa. Via de Keizersdijk konden ze met een vonder de Aa oversteken naar de dichtstbij gelegen plaatsen met een kerk Vlierden en Ommel en we zien dan ook veel bewoners afkomstig uit Vlierden. De kapel aan de oude torenweg, die in 1902 is afgebroken, moet vanuit Hoog Oostappen goed te zien zijn geweest.

02 03

Hieronder zien we nogmaals de kadasterkaart uit 1832 samen met de topografische kaart uit 1900 en daaronder de Googlemaps kaart van 2010. Ondanks het feit dat de Aa is gekanaliseerd en er de nodige ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden, is het wegenpatroon vrijwel gelijk en zijn de percelen en de huizen nog goed te herkennen.

04

05

06


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:09:04

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen