logo

Index


Oostappensedijk 28

In 1688 is de weduwe van Peter Jan Hanen de eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-58 1688 folio 9 verso:
de weduwe Peter Jan Hanen.

Rond 1701 wordt het huis verkocht ten behoeve van de Vrouw van Milheeze:

Asten Rechterlijk Archief 147, 17-02-1701:
Aert Aertsen Tielen en Jan Willems, borgemeesters Sint Jan 1700-1701, verhuren de leeg liggende goederen van Peeter Jansen Hanen te weten een huis, land en groes te Astappen 13 lopense. Huurder Willem Laurenssen. Huursom ƒ 31,50 jaarlijks. De verhuring is gedaan om daaraan 's lands contributie te verhalen. Het surplus is ten bate van de kinderen Peter Jan Hanen.

Asten Rechterlijk Archief 157, 07-11-1701:
Jan Janssen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters Sint Jan 1701-1702 verkopen de geabbondonneerde goederen te weten een huis, land, hei- en weiland te Astappen 13 lopense van de kinderen Peter Jansen Hanen. Nu leegliggende laatste gebruiker Willem Laurenssen. De verkoop wordt gedaan om daaraan de diverse lasten te verhalen. De goederen zijn belast met ƒ 1-15-0 jaarlijks cijns aan de Heer van Asten. Het ten beurde brengen van de goederen wordt gedaan ten bate van de drie eerste posten. Koper is Mevrouw van Melis ƒ 175,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 43, 18-01-1702:
Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, Sint Jan 1701-1702, verkopen de geabbandonneerde landerijen van de kinderen en erven van Peter Jansen Hanen. Het leegliggende vervallen dakloze huis, schuur, landerijen, hooi- en weilanden te Aestappen 13 lopense. Belast met ƒ 1-15-0 jaarlijks aan de Heer van Asten, ƒ 0-1-4 jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koper Hendrick Antony Canters ten behoeve van weduwe van Melis, koopsom ƒ 300,-.

Over Milheeze lezen we het volgende op wikipedia:

Milheeze was vroeger een afzonderlijke heerlijkheid en werd grondheerlijkheid in 1453. Milheeze was leenroerig aan het Guldenhuis van Rixtel. behoorde in de 16e eeuw aan de adellijke geslachten van Pels en van Eyck en in de 17e eeuw aan De Bever, van Broeckhoven en vervolgens aan van Straelen en Musch. 

De weduwe van Milheeze betreft Maria Agnes Zijberts, geboren rond 1650 als dochter Guilelmus Zijberts en Maria Doncquers. Zij is op 02-02-1680 te Helmond getrouwd met Adriaen van Straelen, geboren rond 1640 als zoon van Adrianus Simons van Straelen en weduwnaar van Anna van Heessel. Na zijn overlijden rond 1694 is Maria Agnes Zijberts rond 1703 hertrouwd met Hendrick Musch, geboren te Tiel rond 1640 en weduwnaar van Margaretha van der Lande, met wie hij op 06-07-1675 te 's-Hertogenbosch ondertrouwd was. Hieronder hun ondertrouwakte:

Het gezin van Hendrick Musch met Margaretha van der Lande:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Franciscus 's-Hertogenbosch 27-05-1676
2 Sophia Maria 's-Hertogenbosch 16-09-1677
3 Petrus 's-Hertogenbosch  13-10-1680 Ongehuwd Berlicum 12-10-1726
4 Matthias 's-Hertogenbosch 09-07-1686 Ongehuwd Berlicum 27-03-1765 Heer van Seldezaet
5 Georgius Franciscus 's-Hertogenbosch 28-03-1691

Het huwelijk van Adriaen van Straelen en Maria Agnes Zijberts:

Het gezin van Adriaen van Straelen en Maria Agnes Zijberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Adrianus Petrus Helmond 28-01-1681 Kind Helmond 29-12-1684
2 Maria Anna Helmond 16-01-1682 Kind Helmond 18-01-1685
3 Guilelmus Petrus Franciscus 's-Hertogenbosch 13-05-1685 Ongehuwd Helmond 29-06-1763
4 Petrus Simon 's-Hertogenbosch 28-12-1686 Ongehuwd Helmond 29-12-1742

Het huwelijk van Hendrick Musch met Maria Agnes Zijberts kende voor zover bekend geen kinderen en de Heer van Milheeze, Hendrik Musch, is rond 1710 eigenaar van het huis:

Verpondingen XII-5 1709 folio 14 verso:
den Heer van Milhese.

Asten Rechterlijk Archief 160, 07-07-1710:
Jan Peters van Rest cum suis borgemeesters Sint Jan 1706-1707, Antonis Peters cum suis idem 1707-1708, Matijs Martens cum suis idem 1708-1709, Jan Smits cum suis idem 1709-1710. Zij verkopen, na gedaan arrest, alle mobilaire goederen, bestialen, granen, gras, hooy en vruchten ten velde staande te Astappen en toebehorende aan Henrick Musch, Heer van Milhese, waarvan bewoner gebruiker is Hendrick Peeter Martens. Dit om de diverse lasten hieraan te verhalen. Bruto opbrengst ƒ 27,15. De in te vorderen som bedraagt ƒ 25,52.

Maria Agnes Zijberts is rond 1720 overleden en volgens de Bossche protocollen is er daarna nog onenigheid over de nalatenschap tussen de kinderen uit beide huwelijken:

Bossche Protocollen, A 1715, folio 23-27 verso; 03-06-1721:
Alsoo de Heer Hendrik Musels Heere van Milhese als weduwnaar van wijlen Vrouwe Margarita Angnes Zeberts, eerst weduwe van wijlen de Heer en Meester Adrianus van Stralen in sijn leven advocaat. Mitsgaders de Heer Pieter Musels, soone van welgemel­ten Here Hendrick Musels. Soo voor sigselven als sig fort en sterck makende voor de Heer Mathias Musch ter eenre ende de Heeren en Meester Willehelmus en Pero van Stralen respective advocaten kinderen en erfgenamen van welgemelte Vrouwe Maria Angnes Zeberts verweckt bij welgemelten Heer Adriaan van Stralen ter anderen sijde. Comparerende den seven twintigsten May seventien hondert een en twintig op den Huyse genaamt Zelden Zat binnen de Heerlijkhijt Berlicum en Middelrode voor Johan van Bruggen openbaar bij den Edele Mogendheden en Souverijnen Leenhove van Brabant in 's Gravenhage geadmitteert notaris binnen dese stad residerende en sekere getuygen. Hadden te kennen gegeven dat alsoo verschijden questien en geschillen waaren voor gevallen tussen de gemelte comparanten ende nog meerder stonden te gerijsen nopende de conquesten als vertisen staende het huwelijk van den eersten comparant met voornoemde Vrouwe Maria Angnes Zeberts. Der tweede comparanten Vrouw Moeder zaliger gehad en gedaan, als mede over het voordeel het geene den eerstgemelten Comparant sustineerde hem uyt hoofden van de huwelijkse voorwaarden met der tweede comparanten Moeder aangegaan ende gemaakt te competeren gelijck ook over het regt dat de tweede comparanten sustineerde te hebben tot de Heerlijkheyt van Milheze. 

Hendrik Musch is op 24-11-1729 te Berlicum overleden en in 1737 is meester Petrus Simon van Straelen als Heer van Milheeze, eigenaar:

Verpondingen XIV-61 1737 folio 52 verso:
de Heer van Milheese.

In 1753 is zijn broer meester Wilhelmus Petrus Franciscus van Straelen als Heer van Milheeze eigenaar:

Verpondingen 1753 folio 89 XIV-62:
Heer van Milheeze. Hofstad met het aangelag 2 lopense.

Het huis wordt door de Heer van Milheeze verkocht aan Dirk Jan Wilbers (zie Voormalig huis A214) en Hendrik Roymans (zie Oostappensedijk 36):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 211, 04-07-1760:
Willem van Straalen, Heer van Milheese, te Helmont, verkoopt aan Dirk Jan Wilberts en Hendrik Roymans een hofstad en aangelag 2 lopense, ene zijde Hendrik Roymans.

Ook bij de verpondingen in 1761 en in het cijnzenregister over de periode 1709-1761 worden Hendrik Roymans en Dirk Jan Wilbers als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1761 folio 66 XIV-63:
Hendrik Roijmans en Dirk Jan Wilbers bij transport 04-07-1760. De Heer van Milheeze. Hofstad met het aangelag 2 lopense.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 99 folio 13.
Nu Hendrik Roijmans en Dirk Jan Wilbers bij koop 1760.
Nu de heer Willem van Straale, heer van Milhese bij versterff 1757.
Mevrouw van Melis volgens transport dato Asten 18 januarij 1702.
Jan en Willem ende Joost, kinderen Peeter Janssen tot Astappen, uyt huijs, hoffstadt ende aengehoorende erffve onder Asten ter plaetse Astappen gelegen, groot VII pul. Dese chijns is onbetaalt gebleve tot 1757, wanneer het transport was gevonde en is den 21 meij bijbetaalt bij accoort. Dus betaalt 1756 incluijs 1757 tot en met 1761.

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 rest nog een dennenbos op de plek van het huis:

Kadaster 1811-1832; A263:
Dennebos, groot 17 roede 40 el, hoog Oostappen.
Eigenaar: Adriaan Vinken.
Opmerking: is circa gelegen halverwege huis 7 en huis 8.

01

Rond 1835 is voor de dochter van Adriaan Vinken, Helena Vinken, geboren te Asten op 15-02-1809 (zie Voormalig huis A267) op de plaats van dit dennenbos een nieuw huis gebouwd. Helena Vinken is op 15-05-1835 te Asten getrouwd met Willem Beijers, geboren te Vlierden op 19-12-1806 als zoon van Gerardus Beijers en Engelina Coolen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B87, later veranderd in B83:

02

Helena Vinken overlijdt te Asten op 23-12-1864 en Willem Beijers is op 25-08-1878 te Asten overleden:

03

Hun zoon Gerardus Beijers is geboren te Asten op 29-04-1849 en op 26-07-1878 te Beek en Donk getrouwd met Maria van Woensel, geboren te Beek en Donk op 12-07-1846 als dochter van Mathijs van Woensel en Johanna Werts. In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1879-1890 (B86), 1890-1900 (B86), 1900-1910 (B82) en 1910-1920 (B80) wonen zij in het huis:

04

Hun zoon Willem Beijers, geboren te Asten op 14-07-1879, is op 21-09-1903 tot priester gewijd en trad toe als broeder Lazarus tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Rechts het zilveren professiefeest van broeder Lazarus genoemd in het dagblad van Noord-Brabant van  20-06-1928.

Willem Beijers is op 17-08-1952 te Dongen overleden met linksonder zijn overlijdensakte en rechtsonder zijn graf op het Broederkerkhof van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Dongen.

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 07-08-1907 staat een ongeluk met de tram bij Oostappen genoemd:

05

Gerardus Beijers is op 06-04-1914 te Asten overleden en Maria van Woensel is op 30-03-1915 te Vlierden overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is dan ook hun dochter Helena Beijers met haar gezin komen inwonen op huizingnummer B80:

06

In de krant de Zuid Willemsvaart van 26-06-1915 verkopen de erven van Gerard Beijers de oogst te velde.

 

 

Dochter Helena Beijers geboren op 02-12-1882 te Asten is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Francis van Eijk geboren te Asten op 12-07-1878 als zoon van Jan van Eijk en Wilhelmina Koolen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B82, ook bekend staand als Oostappen 4:

07

Na hun verhuizing rond 1930 naar de Jan van Havenstraat (zie Jan van Havenstraat 13 en 15) wordt het huis bewoond door Johannes Maas, geboren te Vlierden op 26-04-1898 als zoon van Johannes Wilhelmus Maas en Johanna van Heugten (broer van Francis Maas, zie Voormalig huis A135) en te Asten op 01-05-1925 getrouwd met Josina Johanna Vlemmix, geboren te Asten op 24-05-1896 als dochter van Antonius Vlemmix en Johanna Maria Kolen. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij na hun huwelijk op Oostappen 4:

08

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Maas en Josina Johanna Vlemmix met hun gezin in het huis op Oostappen 4:

09

Johannes Maas en Josina Johanna Vlemmix verhuizen met hun gezin in mei 1939 naar het gehucht Boomen bij Lierop. Johannes Maas is op 06-05-1971 te Helmond overleden en Josina Johanna Vlemmix is in 1976 te Lierop overleden. Hieronder het bidprentje van Johannes en hun graf op het kerkhof van Lierop1:

10 11

Op basis van de advertenties hieronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-06-1942 en van 15-09-1942 valt op te maken dat het huis vanaf ongeveer 1940 bewoond wordt door het gezin van Eijk-van den Boomen. Gerardus (Graard) van Eijk is geboren op 24-04-1911 te Asten als zoon van de eerder genoemde Francis van Eijk en Helena Beijers. Hij is op 19-05-1939 te Asten getrouwd met Antonia (Ant) van den Boomen, geboren te Asten op 02-04-1910 als dochter van Petrus van den Boomen en Lamberdina Coolen:

12 13

Gerardus (Graard) van Eijk is op 19-07-1989 te Asten overleden en Antonia (Ant) van den Boomen is op 15-12-1999 te Aarle Rixtel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14

15

Op dit moment woont er nog een nazaat van Graard van Eijk en Ant van den Boomen (A. G van Eijk) op de uit 1958 daterende boerderij op de Oostappensedijk 28.

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Peter Jansen Hanen Asten ±1650 Peter Jansen Hanen Asten ±1650
1688 weduwe Peter Jansen Hanen Asten ±1650 weduwe Peter Jansen Hanen Asten ±1650
1702 weduwe J D van Broeckhoven ±1675 Willem Laurenssen Asten 07-04-1670
1710 H Musch, Heer van Milheeze ±1697 Hendrick Peter Martens Asten 27-08-1661
1721 Wilhelmus v Straelen 's-Hertogenbosch 1685 Hendrick Peter Martens Asten 27-08-1661
1760 Dirck J Wilbers en H Roymans Asten 27-06-1729 onbewoond
1811 Adriaan Vinken huis is weg
Kadasternummer A263
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A263 1832 Adriaan Vinken
Oostappen 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1835-1859 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809
B84 1859-1869 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809
B88 1869-1879 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809 25-08-1878
B86 1879-1890 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B86 1890-1900 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B82 1900-1910 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B80 1910-1914 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846 06-04-1914
B80 1914-1920 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882
B82 1920-1929 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882 naar Ommel
B82 1929-1930 Johannes Maas Vlierden 26-04-1898 Josina Vlemmix Asten 24-05-1896
4 1930-1938 Johannes Maas Vlierden 26-04-1898 Josina Vlemmix Asten 24-05-1896 naar Lierop
Referenties
  1. ^Grafmonumenten (online-begraafplaatsen.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2022, 12:02:39

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen