logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 36

Hendrick Adriaens is geboren te Mierlo rond 1650 en getrouwd op 18-02-1680 te Asten met Heylke Jansen van Rut, geboren te Asten rond 1652 als dochter van Johannes Andriessen van Ruth en Jenneke Petri van Rest (zie Voormalig huis G647 en G648):

Conjunti sunt matrimonio Henricus Ariens de Mirlo et Helena Jansens van Ruth; testes Franciscus Jansens van Ruth et Joannes Hendrix.

In echt verbonden Henricus Ariens, afkomstig van Mierlo, en Helena Jansens van Ruth; getuigen Franciscus Jansens van Ruth en Joannes Hendrix.

01

Het gezin van Hendrick Adriaens en Heylke Jansen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 18-06-1682
2 Elisabetha Asten 03-11-1684
3 Henrica Asten 05-03-1687

Hendrick Adriaens en Heylke Jansen van Rut stellen huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 03-02-1680:
Hendrick Adriaensen, te Mierloo, aanstaande bruidegom, geassisteerd met Gevert Adriaensen, zijn broeder en Heylke, dochter Jan Andriessen van Ruth, geassisteerd met Jan van Ruth, haar broeder. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Indien Hendrick komt te overlijden, zonder wettige kinderen uit dit huwelijk na te laten dan zal Heylke uit zijn goederen, te Mierloo gelegen, ontvangen100 ducatons, met als waarde 1 ducaton van 3 gulden en 3 stuiver.
Indien Heylke komt te overlijden dan zal hij ƒ 200,- ontvangen. De goederen, die staande dit huwelijk nog worden verworven, zullen half / half gedeeld worden met dien verstande dat de goederen gebruikt mogen worden en in eigendom bezeten.

Hendrick Adriaens koopt het huis op Oostappen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 216; 14-02-1685:

Maria, weduwe Jan Hendrick Aelberts verkoopt aan Hendrick Adriaensen huis, hof, hofstad, schop, aangelag, land en groes 40 lopense, ene zijde Philips Geerits en anderen, andere zijde de weduwe Peeter Jansen, ene einde de Aa, andere einde de gemeente; land te Astappen 2 lopense naast Dirck Geerits; heiveld 24 lopense naast de weduwe Peeter Jansen en anderen. Belast met 3 malder rogge per jaar Bossche maat aan het Postelhuys, te Mierloo; 2 gulden en 5 stuiver aan de Heilige Geest van Helmont; 2 stuiver 8 penningen per jaar aan de Kerk van Asten indien zij bevonden worden. Koopsom ƒ 1028,-.

Hendrick Adriaens is op 13-01-1687 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 en 1688 wordt de tweede echtgenoot van de weduwe al genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58, folio 9:
Nu Willem Laurensse Meeis, de weduwe Henderick Adriaens.

Verpondingen 1688 XIV-57, 06-01-1688 folio 21:
De weduwe Hendrick Adriaensen. 17-14-4-6-8.

Huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt bij het tweede huwelijk van Helena Jansen van Rut:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 156, 25-11-1690:
Willem Laurenssen, bruidegom geassisteerd met Marcelis Jansen, zijn stiefvader ter eenre en Heylke, dogter van Jan Andriessen van Rut weduwe van Hendrick Adriaens, bruid geassisteerd met Jan van Rut, haar broeder en Gevert Jansen Adriaens, haar zwager ter andere zijde. Zij maken huwelijkse voorwaarden onder andere: Indien de bruidegom komt te overlijden zonder kinderen, uit dit huwelijk, na te laten zullen zijn goederen gaan naar de bruid en of haar kinderen gaan. Inclusief de goederen die van zijn ouders op hem zullen devolveren. Indien de bruid komt te overlijden zonder, uit dit huwelijk, kinderen na te laten dan zal de bruidegom ƒ 300,- alsmede zijn kleren en linnen ontvangen zonder verder iets te mogen pretenderen. Kinderen uit dit huwelijk worden beschouwd als een met de voorkinderen van de bruid. Was getekend onder andere door dit merck heeft gestelt Marcelis Jansen.

Heylke Andriessen van Ruth hertrouwt op 26-11-1690 te Asten met Willem Laurenssen, geboren te Asten op 07-04-1670 als zoon van Vrengs Meussen en Margriet Goorts (zie Voormalig huis A92):

Conjunti sunt matrimonio Wilhelmus Laurensen et Helena Jansen Verrijt; testes Franciscus Jansen Verrijt et Antonius Laurensen.

In echt verbonden Wilhelmus Laurensen en Helena Jansen Verrijt; getuigen Franciscus Jansen Verrijt en Antonius Laurensen.

02

Het gezin van Willem Laurenssen en Heylke Andriessen van Ruth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 11-08-1691 Asten 02-05-1717
Peter Martens
Asten 26-04-1729 zie Voormalig huis F767
2 Petronella Asten 03-04-1693
3 Henrica Asten ±1694 Asten 29-04-1717
Goort Marcelis Verleysdonk
Asten  zie Valkenierstraat 2
4 Laurens Asten 08-05-1696 Asten 10-05-1722
Maria Janse van Helmont
Asten 26-04-1739
Perijn Hendrik Slaats
Asten 31-01-1755
5 Maria Asten ±1697
6 Hendrik Asten 09-09-1698 Deurne 02-10-1735
Elisabeth Francisci van de Laer
Deurne 24-01-1772

In de verpondingslijst van 1709 is Willem Laurensen eigenaar van het huis:

Verpondingen XII-5 1709 folio 14 verso: Willem Laurenssen. 17-14-4-6-8.

Heylke Janssen van Rut is op 21-06-1710 overleden en Willem Laurensen maakt in 1712 de inventaris op voor een tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 11, 27-01-1712:
Willem Laurenssen, weduwenaar, wil in zijn tweede huwelijk treden. Hij bezit huis, land en groes te Ostappen. Hetwelk hij ook in gebruik en labeur heeft. En deselve goederen te bewijsen ter fine van dat de voor en naer-kinderen van sijne overledene vrouw Heylke Janssen van Rut ingevolge slandtsrechten ende besonderlijck in conformite van de houwelijcxe voorwaerden tussen de voorschreven comparant ende vermelte Heylke, sijn vrouw op de dato 25-11-1690 gemaakt. Volgens dit contract hebben deze kinderen het recht op hun legitieme portie de comparant refereert daaraan.

Willem Laurensen hertrouwt op 31-01-1712 te Asten met Hendrina Marcelis, geboren op 16-08-1681 te Asten als dochter van Marcelis Jansen en Aleidis:

Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Laureynsen et Hendrina Marcelis; testes Franciscus Marcelis et Hendrina Hendriks.

In huwelijk verbonden Wilhelmus Laureynsen en Hendrina Marcelis; getuigen Franciscus Marcelis en Hendrina Hendriks.

03

In de hoofdgeldlijst van 1717 staat het gezin met Willem Laurensen, zijn vrouw en 4 kinderen uit zijn eerste huwelijk:

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717: Willem Vrijnsse, Hendrien de vrouw, Marij, Jenneke, Lavrijns en Hendrik, Jennemi de nicht.

In 1732 verkoopt Willem Laurensen Roijmans zonder toestemming enige goederen:

Asten Rechterlijk Archief 153, 07-07-1732
Aan het College. Anna van den Bomen, weduwe Doctor Kanters, te Helmont, welke te Asten een hoeve heeft, in bewoning en gebruik geweest bij, nu, wijlen Marcelis Janssen van de Voort. Er is niemand gekomen om de nalatenschap te aanvaarden of zich te willen melden als erfgenaam. Zij heeft echter wel ervaren dat Willem Roymans de meubilen heeft verkocht zonder daartoe opdracht te hebben. Hij heeft dan ook geen rekening gedaan. Suppliante verzoekt nu, om de granen te velde te mogen verkopen om zo tot de achterstaande pachtgelden te kunnen geraken.

Ook op de verpondingslijst van 1737 en het huizenquohier over de periode van 1736-1746 is Willem Laurensen Roijmans eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-61 folio 51 verso: Willem Roijmans. Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 7 Ostappen Bewoners nummer 7 Ostappen
1736 Willem Roijmans Willem Roijmans
1741 Willem Roijmans Willem Roijmans
1746 Willem Roijmans Willem Roijmans

Willem Laurensen Roijmans overlijdt op 02-02-1750 te Asten:

04

Zoon Laurens Willem Roijmans is geboren te Asten op 08-05-1696 en op 10-05-1722 te Asten getrouwd met Maria Janse van Helmont, geboren te Asten op 21-04-1700 als dochter van Johannes Jansen van Helmont en Margareta Dierx (zie Voormalig huis E1044):

Juncti sunt matrimonio Laurentius Willem Roijmans et Maria Jansse van Helmont; testes Henricus Willem van Helmont et Willibrordus Jansse van Helmont.

In huwelijk verbonden Laurentius Willem Roijmans en Maria Jansse van Helmont; getuigen Henricus Willem van Helmont en Willibrordus Jansse van Helmont.

05

Het gezin van Laurens Willem Roijmans en Maria Janse van Helmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Magrieta Asten 20-09-1722 Asten 25-02-1748
Hendrik Jelis van Helmont
Asten ±1800 zie Voormalig huis E491
en Wolfsberg 16
2 Peter Asten 27-01-1724 Ongehuwd Asten 26-09-1747
3 Catarina Asten 23-09-1726 Kind Asten ±1726
4 Henricus Asten 09-09-1728 Asten 23-11-1755
Elisabeth Slaats
Asten 23-05-1763 zie ook Oostappensedijk 28
5 Helena Asten 08-06-1733 Ongehuwd Asten <1755

Maria Janse van Helmont overlijdt op 21-07-1737 te Asten en Laurens Willem Roijmans maakt een inventaris voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 107, 11-04-1739:
Lauwerens Willem Roymans getrouwd geweest met Maria Jansen van Helmont, waarbij vier kinderen met namen Margrieta, Peter, Hendrik en Helena. Hij wil hertrouwen met Perijn Hendrik Slaats en moet daarvoor een staat en inventaris opmaken. Hij verklaart dat hij met zijn overleden vrouw geen goederen in eigendom heeft bezeten, alzo Jan van Helmont en zijn vrouw nog in leven zijn en hij gedurende zijn vrouws leven en nog bij hen woont. Hij wil een en ander onder eede bevestigen.

Laurens Willem Roijmans hertrouwt op 26-04-1739 te Asten met Perijn Hendrik Slaats, geboren te Asten op 26-10-1705 als dochter van Hendrick Peeter Slaets en Margaretha Tielen Fransen (zie Voormalig huis E309):

Juncti sunt matrimonio Laurentius Roijmans et Petronella Hendrick Peter Slaats; testes Dirck Peters et Joanna Maria Slaats.

In echt verbonden Laurentius Roijmans en Petronella Hendrick Peter Slaats; getuigen Dirck Peters en Joanna Maria Slaats.

06

Het gezin van Laurens Roijmans en Perijn Hendrik Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrik Asten 01-02-1740 Asten 27-01-1765
Johanna Petri Kuppens
Asten 30-01-1780
Maria Peter Cornelisse
Asten 08-02-1793 zie Voormalig huis C558
2 Maria Asten 29-11-1747

Perijn Hendrik Slaats is voor het huwelijk met Laurens Roijmans nog verkracht door Joannis Jansen Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 361; 24-01-1735:
Peternella Hendrick Slaets, meerderjarige jonge dochter, aanlegster contra Willem Jan Loomans, momboir van Jan Janssen Verriet, minderjarige jongeman, gedaagde. Door tusschenspreecken van goede mannen is overeengekomen dat de momboir zal betalen aan aanlegster ƒ 50,- en de kosten van de procedure.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-02-1735:
Petronella Hendrik Slaats, meerderjarige jonge dochter, aanlegster contra Willem Jan Loomans, voogd van Jan Jansen Verrijt, minderjarige jongeman, gedaagde. Aanlegster heeft zich door schoone woorden en trouwbeloften zo verre zo verre laten verleiden door gedaagde dat zij met denselve vleeschelijcke conversatie heeft gehadt. Zodanig dat zij, op 11 augustus 1734, is bevallen van een zoon en heeft de gedaagde dan alsnog als vader genoemd van het kind. Dat Jan Janse Verrijt, gaande tot Godt en sijne conscientie wel behoort hadde de aanleggerse te trouwen, ofte ten minste haer eer te beeteren, de craemcosten en de begraefenis van 't kindt te betaelen. Gedaagde schijnt van mening te zijn dat men tegen hem, vermits zijn minderjarigheid, niet kan ageren of tegens hem enige procedure te enthameeren. Reden om Willem Jan Loomans, zijn beëdigd voogd, te dagvaarden en deze op te leggen dat gedaagde met aanleggerse zal trouwen ofwel haar eere te beeteren met 100 silveren ducatons vanwege de kraamkosten en 10 gulden voor de begrafeniskosten van het kind. Of zoveel meer of minder als U naar rechten zult oordelen.

Uiteindelijk moest Joannis Jansen Verrijt er flink voor betalen:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 82; 14-04-1735:
Aan Heren schepenen, gezien het request van Willem Jan Loomans, beëdigd momboir van Jan Janssen Verriet, inhoudende dat hij als momboir, in die kwaliteit, gedaagd zou worden door Pieter de Cort, drost, tot voldoening van ƒ 100,- boete aan Jan Jansen Verriet opgelegd wegens het beswangeren van Peternella Slaets, meerderjarige dochter. Het wordt toegestaan aan suppliant om de goederen van Jan Janssen Verriet met ƒ 150,- te bezwaren. 

In de bewoningslijst van 1751 staat Laurens Willem Roijmans als eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ostappen Bewoners nummer 7 Ostappen
1751 Laurens Willem Roijmans Laurens Willem Roijmans

Perijn Hendrik Slaats komt op 26-03-1754 te Asten te overlijden en Laurens Willem Roijmans overlijdt te Asten op 31-01-1755. De kinderen van Laurens Roijmans verkopen hun erfdeel aan Hendrik Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 78 verso, 18-10-1755:
Peter Laurens Roymans, wonende te Venroy, Hendrik Jelis van Helmont man van Magrieta Laurens Roymans, kinderen van Laurens Willem Roymans en Maria Janse van Helmont 1e huwelijk. Hendrik en Maria, onmondige kinderen van Laurens Willem Roymans en Perijn Hendrik Slaats uit 2e huwelijk als voogden Hendrik Willem Roymans, te Deurne en Tiele Slaats. Zij verkopen, na overleg, zie decreet-boek 13-10-1755 folio 29 en 30 en acte-boek ƒ 160,- aan Hendrik Laurens Roymans, welke de goederen ook al in gebruik heeft 4⁄5e deel, onverdeeld, in huis, hof en aangelag te Ostappen 4 lopense.

Zoon Hendrik Laurens Roijmans, geboren te Asten op 09-09-1728 uit het eerste huwelijk, trouwt op 23-11-1755 met Elisabeth Mattia Slaats, geboren te Asten op 24-11-1732 als dochter van Mattias Jan Slaets en Anna Frans van Bussel (zie Voormalig huis E856):

Juncti sunt matrimonio Henricus Vreijns Rooijmans et Elizabetha Matthia Slaats; testes Antonius Vreijns Roijmans et Francisca Matthia Slaats.

In echt verbonden Henricus Vreijns Rooijmans en Elizabetha Matthia Slaats; getuigen Antonius Vreijns Roijmans en Francisca Matthia Slaats.

07

Het gezin van Hendrik Laurens Roijmans en Elisabeth Mattia Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 15-09-1756 Asten 13-01-1788
Anthony Pauli Verkuylen
Asten 25-12-1820 zie Hemel 2
2 Helena Asten 13-12-1758 Asten 15-02-1784
Gerrit van de Mortel
Asten 24-10-1823 zie Voormalig huis G868
3 Wilhelmina Asten 22-12-1761 Kind Asten ±1761

Volgens de bewoningslijst over de periode 1756-1761 is Hendrik Laurens Roijmans eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ostappen Bewoners nummer 7 Ostappen
1756 Hendrik Roijmans Hendrik Roijmans
1761 Hendrik Laurens Roijmans Hendrik Laurens Roijmans

Hendrik Laurens Roijmans overlijdt te Asten op 23-05-1763 en Elisabeth Mattia Slaats als weduwe van Hendrik Laurens Roijmans maakt een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 89 verso, 30-06-1764:
Staat en inventaris opgemaakt door Elisabet Slaats weduwe van Hendrik Roymans ten bate van Anna Maria, 7 jaar en Helena, 5 jaar. Zij wil hertrouwen met Hendrik Dirk Haasen, jonge man, geboren en wonende te Asten. Onroerende goederen een huis, hof en aangelag te Ostappen.

Elisabeth Mattia Slaats hertrouwt op 01-07-1764 met Hendrik Theodori Haasen, geboren te Asten op 08-08-1734 als zoon van Theodorus Willem Haesen en Johanna Joosten (zie Voormalig huis C558):

Juncti sunt Henricus Theodori Hasen et Elizabeth Matthia Slaets; testes Joannes Theodori Hasen et Maria van Helmont.

Huwelijk van Henricus Theodori Hasen en Elizabeth Matthia Slaets; getuigen Joannes Theodori Hasen et Maria van Helmont.

08

Over de periode 1766-1771 zijn Hendrik Hasen en zijn stiefkinderen eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ostappen Bewoners nummer 7 Ostappen
1766 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans
1776 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans
1771 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans

Het gezin van Hendrik Theodori Haazen en Elisabeth Mattia Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-04-1765 Kind Asten ±1765
2 Henricus Asten 28-01-1767 Asten 28-01-1809
Elisabeth Seegers
Asten 16-10-1843
3 Johannes Asten 10-03-1770 Asten 07-05-1797
Jenneke Jan Bruystens
Asten 23-05-1851 zie Voormalig huis E131 en
Voormalig huis E452
4 Wilhelmina Asten 12-11-1772 Asten 09-09-1798
Dirk Jan Bruijstens
Asten 27-04-1820 zie Voormalig huis E131 en
Voormalig huis E452

In 1791 en 1792 koopt Hendrik Theodori Haasen het huis van zijn mede-erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 29, 13-01-1791:
Hendrik Haasen man van Elisabet Slaats, weduwe van Laurens Roymans en Anthony Verkuylen man van Annemie Roymans. Zij komen overeen dat Antony Verkuylen zal afzien van zijn aandeel nu uit de nalatenschap van wijlen Laurens Roymans en Elisabet Slaats, zijn vrouwe moeder soude konne of moeten aankomen alsmede welke staande huwelijk van Hendrik Haasen of zijn voornoemde vrouw, zijn of worden aangekocht. Hij laat deze over aan Hendrik Hasen en Elisabet Slaats of diens kinderen of erfgenamen. Hendrik Haasen zal gehouden zijn om alle schulden des boedels te betalen en voornamelijk die, welke op 30-06-1764 bij het passeren van de inventaris van Elisabet Slaats weduwe van Laurens Roymans daarop zijn gesteld.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 56, 11-02-1791:
Hendrik Haasen, als man en momboir van Elisabeth Slaats, weduwe van Laurens Roymans en Pieter Mathijs Slaats, als gekozen momboir en naaste bloedverwant van voornoemde Elisabet Slaats. Zij treden op ten bate van Elisbeth Slaats met de regte van het los en naderschap in klinkende en blinkende penningen te lossen en naasten zodanige koop en transport van vaste goederen den 13 januari 1791 als aan hem, Hendrik Haasen, is gedaan door Antonie Verkuylen man van Annemie Roymans voor ƒ 526,-. En verklaarde tot dien den comparant, Hendrik Haasen, de voorbedoelde verkogte en getransporteerde parcelen te wijken en te verkopen ten bate van de comparante nadersse.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 94, 05-03-1792:
Dirk Jan Wilbers, man van Francyn Slaats, Hendrik Haasen gehuwd met Elisabeth Slaats, weduwe van Hendrik Roymans en Helena haar voor dochter. Zij bezitten enige onverdeelde percelen land en groes te Ostappen waarvan nooit een deling is gepasseert, ofschoon deze goederen wel 28 jaar geleden zijn verdeeld en ieder zijn deel in gebruik heeft gehad. Zij passeren nu een scheiding en deling. 2e lot krijgt Hendrik Haasen.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 97, 28-03-1792:
Hendrik Haasen man van Elisabeth Slaats, weduwe van Hendrik Roymans ter eenre en Gerrit van de Mortel gehuwd met Helena Hendrik Roymans ter andere zijde. Zij accorderen dat de comparant, ter andere zijde zal afzien van zijn deel dat straks aan hem nu uit de nalatenschap van wijlen Hendrik Roymans alsmede die Elisabeth Slaats zou aankomen. En die, welke staande het huwelijk van de comparant ter eenre of zijn vrouw, Elisabeth Slaats reeds aangekocht zijn of nog aangekocht zullen worden zowel van de vaste als de roerende goederen. Latende alles aan de comparant ter eenre en zijn vrouw, Elisabeth Slaats en hun kinderen en erfgenamen. Met conditie dat de comparant ter eenre gehouden is (boven hetgeen de comparant ter andere zijde voor een huwelijksgift, ten tijde wanneer hij getrouwd is ontvangen heeft) om te betalen alle schulden op de boedel staande en wel voornamelijk die welke op. 30-06-1764 alhier, bij het formeren en passeren van de inventaris door Elisabeth Slaats weduwe van Hendrik Roymans daarop zijn gesteld. Zonder dat hij, comparant ter andere zijde, zijn vrouw of hun erfgenamen ooyt of ooyt daarover aangesproken kunnen worden.

Vanaf dat moment staat Hendrik Theodori Haazen bekend als eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ostappen Bewoners nummer 7 Ostappen
1798 Hendrik Haazen Hendrik Haazen
1803 Hendrik Haasen Hendrik Haasen

In de verpondingslijst van 1810 staat nog de bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 46: Elisabeth Slaats bij transport 28-03-1792. Bij deling 05-03-1792 Elisabeth Slaats weduwe Laurens. Roijmans vernadert 11-02-1791 van Hendrik Hasen ¼. Antoni Verkuijlen gehuwd met Annemie Roijmans bij transport 13-01-1791 aan Hendrik Haasen ¼. Hendrik Haasen gehuwd met Elisabet Slaats weduwe Laurens Roijmans met 2 kinderen met name Anna Maria en Helena. Nummer 7 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Elisabeth Mattia Slaats overlijdt op 02-09-1813 te Asten:

09

Hendrik Theodori Haazen overlijdt op 11-04-1816 te Asten:

10

In de Nederlandsche Staatscourant staat een bericht dat Hendrik Haazen, de vader of de zoon, is betrapt op het in bezit hebben van een okshoofd (een vat met een inhoud van ruim 200 liter) jenever:

10a

In het kadaster over de periode 1811-1832 is zoon Hendrik Haazen, geboren te Asten op 28-01-1767, eigenaar. Hij is op 28-01-1809 te Asten getrouwd met Elisabeth Seegers, geboren op 18-10-1776 te Asten als dochter van Arnoldus Franciscus Seegers en Agnes Jacob van de Kruijs (zie Voormalig huis B507):

Kadaster 1811-1832; A218:
Huis en erf, groot 08 roede 20el, hoog Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Haazen.

10b

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

11

Het gezin van Hendrik Henrici Hazen en Elisabeth Arnoldi Segers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 06-01-1810 Asten 21-02-1840
Johannes van Bussel
Asten 19-10-1877 zie Laarbroek 10
2 Wilhelmina Asten 21-10-1811 Asten 19-04-1844
Arnoldus van Oosterhout
Asten 22-02-1890 zie Voormalig huis F313
3 Johannes Asten 30-12-1813 Kind Asten ±1813
4 Hendrina Asten 22-04-1816 Asten 08-05-1853
Laurens Schepers
Asten 19-01-1891 zie Voormalig huis E1039
5 Arnoldus Asten 09-01-1820 Asten 04-02-1853
Petronella Verheijen
Asten 03-06-1906 zie ook Oostappensedijk 66

Hendrik Hazen overlijdt te Asten op 16-10-1843 en Elisabeth Segers overlijdt op 25-02-1847 te Asten:

12

Rond 1856 vindt in opdracht van zoon Arnoldus Hazen een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer A335, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Arnoldus Hazen, is geboren te Asten op 09-01-1820 en op 04-02-1853 te Asten getrouwd met Petronella Verheijen, geboren te Asten op 19-02-1826 als dochter van Antonie Verheijen en Anna Maria Welten (zie Oostappensedijk 66), woont volgens het bevolkingsregister over de periode van 1859-1879 nog in het huis met inmiddels het huizingnummer B83. Rond 1869 is hij in Ostade gaan wonen (zie Nachtegaalweg 8):

13

Het huis met sinds 1869 huizingnummer B87 is verkocht aan Mathijs Berkers, geboren te Asten op 07-04-1824 als zoon van Jan Berkers en Maria Bollen (zie Voordeldonk 91), afkomstig van Vosselen (zie Voormalig huis F377). Hij is op 12-02-1858 te Asten getrouwd met Maria Vlemminx, geboren 26-03-1833 te Asten als dochter van Hendrik Vlemminx en Elisabeth van Duuren (zie Voormalig huis G470):

14

Mathijs Berkers overlijdt te Asten op 04-02-1887, linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-06-1898 worden er in het huis van Maria Vlemmix, als weduwe van Mathijs Berkers, kopen verricht en rechtsonder is er volgens het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond van 07-11-1903 is er beuken pootsel te koop:

In het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 woont Maria Vlemminx met haar gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B85 en B81:

15

Maria Vlemminx is op 24-01-1905 te Asten overleden en zoon Johannes Berkers, geboren te Asten op 18-06-1863 wordt daarna hoofdbewoner.

Rond 1907 vindt er een verbouwing plaats en krijgt het huis kadasternummer A707, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Na het ongehuwd overlijden van Johannes Berkers te Asten op 30-03-1921 wordt zijn broer Embertus (Eimert) Berkers, geboren te Asten op 30-05-1878 en op 05-09-1908 te Deurne getrouwd met Jacoba (Coba) Aldenzee, geboren op 07-11-1879 te Deurne als dochter van Martinus Aldenzee en Wilhelmina van Horik, hoofdbewoner van het huis. 

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis inmiddels het huizingnummer B81, ofwel Oostappen 6:

16

Embertus Berkers overlijdt op 13-12-1931 te Asten en Jacoba Aldenzee woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 met haar kinderen in het huis op Oostappen 6:

17

Dochter Hendrika Maria (Drieka) Berkers, geboren te Asten op 26-07-1915 woont bij haar moeder in. Zij is op 07-05-1943 te Asten getrouwd met Ambrosius (Brosie) van Oosterhout, geboren te Asten op 29-12-1905 als zoon van Johannes van Oosterhout en Hendrika van Heugten (zie Voormalig huis G869). In het Peelbelang van 16-12-1944 biedt Ambrosius van Oosterhout biggen te koop aan:

18

En in het Peelbelang van 07-04-1945 de geboorte van de tweeling Embertus en Jacobus:

19

In het Peelbelang 24-02-1945 heeft de weduwe Berkers een portemonnee gevonden en kan deze bij haar worden opgehaald:

20

Jacoba Aldenzee, als weduwe Berkers, overkomt het onderstaande volgens het Nieuwsblad van het Noorden van 08-08-1951:

21

De weduwe E. B. heeft duidelijk betrekking op de weduwe van Embertus Berkers en de landbouwer J. S. is buurman Johannes Stevens (zie Voormalig huis A214). Wie de kinderen waren en de oude boer, die nog een kind uit de vlammenzee heeft gered, is onbekend. Hieronder een kaart met de plaats van de brand en het huis aan Oostappen 6 (A218) van Jacoba Aldenzee.

22

Vanaf 1954 woonden Antonie van Oosterhout en Hendrika Maria Berkers op een boerderij aan de Heesakkerweg. Jacoba Aldenzee is op 10-03-1961 te Deurne overleden, Ambrosius (Brosie) van Oosterhout is te Deurne op 17-05-1986 te Deurne overleden en Hendrika Maria (Drieka) van Oosterhout is te Asten op 18-12-2009 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Brosie en Drieka:

23

24 25

Op de plaats van dit huis staat nu een uit rond 1913 daterend huis, waarvan linksonder een foto uit 1951 in het Leiderblad1 met rechts daarvan een streetview opname uit 2010:

26

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Hendrick Adriaens Asten ±1660 Hendrick Adriaens Asten ±1660
1688 Heylken Janssen van Rut Asten ±1660 Heylken Janssen van Rut Asten ±1660
1690 Willem Laurens Meeis Roymans Asten 07-04-1670 Willem Laurens Meeis Roymans Asten 07-04-1670
Ostappen huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Roijmans Asten 07-04-1670 Willem Roijmans Asten 07-04-1670
1741 Willem Roijmans Asten 07-04-1670 Willem Roijmans Asten 07-04-1670
1746 Willem Roijmans Asten 07-04-1670 Willem Roijmans Asten 07-04-1670
1751 Laurens Willem Roijmans Asten 08-05-1696 Laurens Willem Roijmans Asten 08-05-1696
1756 Hendrik Roijmans Asten 09-09-1728 Hendrik Roijmans Asten 09-09-1728
1761 Hendrik Laurens Roijmans Asten 09-09-1728 Hendrik Laurens Roijmans Asten 09-09-1728
1766 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734
1771 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734
1776 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734 Hendrik Haase en kinderen Hendrik Roijmans Asten 08-08-1734
1798 Hendrik Haazen Asten 08-08-1734 Hendrik Haazen Asten 08-08-1734
1803 Hendrik Haasen Asten 08-08-1734 Hendrik Haasen Asten 08-08-1734
Kadasternummer A218
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A218 1832 Hendrik Hazen Asten 28-01-1767
Oostappen 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1843 Hendrik Hazen Asten 28-01-1767 Elisabeth Seegers Asten 18-10-1776 17-10-1843
1843-1859 Arnoldus Hazen Asten 09-01-1820 Petronella Verheijen Asten 19-02-1826
B83 1859-1869 Arnoldus Hazen Asten 09-01-1820 Petronella Verheijen Asten 19-02-1826 naar Dorp
B87 1869-1879 Mathijs Berkers Asten 07-04-1824 Maria Vlemminx Asten 26-03-1833
B85 1879-1887 Mathijs Berkers Asten 07-04-1824 Maria Vlemminx Asten 26-03-1833  † 04-02-1887
B85 1887-1890 Maria Vlemminx Asten 26-03-1833 weduwe Mathijs Berkers
B85 1890-1900 Maria Vlemminx Asten 26-03-1833 weduwe Mathijs Berkers
B81 1900-1910 Maria Vlemminx Asten 26-03-1833 weduwe Mathijs Berkers 24-01-1905
B79 1910-1920 Johannes Berkers Asten 18-06-1863 ongehuwd 30-03-1921
B81 1920-1930 Embertus Berkers Asten 30-03-1878 Jacoba Aldenzee Deurne 07-11-1879 13-12-1931
6 1930-1938 Jacoba Aldenzee Deurne 07-11-1879 weduwe Berkers
Referenties
  1. ^Officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1951, nummer 1, bladzijde 16  (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002397022:00016&query=berkers+oostappen&coll=dts&rowid=4)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023, 11:48:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen