logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 40 en 42

In de verpondingslijsten van 1680 en 1688 is Jan Janse van Goch eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 folio 9 XIV-58:
Jan Jansen van Goch.

Verpondingen 1688 XIV-57, 06-01-1688 folio 20:
Jan Janse van Goch 17 12-4 6 4.

Jan Janse van Goch is geboren rond 1620 en rond 1647 getrouwd met Maria Janssen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas ±1648 Asten 11-02-1685
2 Catharina ±1650 Ongehuwd Asten 02-01-1703
3 Lucas ±1652 Ongehuwd Asten 28-04-1705
4 Johanna ±1655
5 Anna Asten 25-02-1660 Kind Asten ±1660

Zij woonden waarschijnlijk vanaf 1656 in Asten en in het archief wordt Jan Jansen van Goch genoemd bij de aankoop van huis en land::

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 48, 31-03-1656:
Dirck Frans Dirckx getrouwd met Hendrixken, Jan Peeters, Jan Fransen, Joost Joost Fransen en Jan Fransen voorschreven en Joost Laurensen als momboiren van Sijken en Lijsken, onmondige dochters van Joost Fransen getrouwd geweest met Hendersken, nu de vrouw van Dirck Frans Dirckx. Zij verkopen, nu in gebruik bij Frans Joosten, met toestemming van schepenen, omdat het nutter gedaan is dan gehouden aan Jan Jansen van Goch:
Huis, hof, schop, hofstad, land en groes de Dijsteldonck 26 lopense , ene zijde Jan Gerits cum suis, andere zijde Peeter Hendrix, Jan Hendrix en Jan Gerits, ene einde de Aa, andere einde de gemeente. Dit met uitozndering van een plexken hooiwas, gelegen rondom in de verkochte goederen, hetwelk de verkopers niet toekomt en hier ook niet gevest wordt. Land ter plaatse voorschreven 9 1⁄2 lopense naast Jan Gerits; land 3 1⁄2 lopense naast Bruysten Geeff Colen. Belast met 7 stuiver 1 ort per jaar cijns aan de Heer van Asten, 10 vat rogge per jaar in de sack in een meerdere rente aan Peeter Symons, 3 malder rogge en 3 malder gerst per jaar, of ƒ 10,- per jaar, aan de weduwe Hendrick Breugels, te Helmont, te lossen met ƒ 125,-, ƒ 50,- aan het Groot Gasthuys, te 's Hertogenbosch, ƒ 100,- aan Cathalijn Tiepoots, te 's Hertogenbosch, ƒ 100,- aan Cathalijn Aerts van de Graeff, te 's Hertogenbosch, 1 mud rogge per jaar of 3 gulden 12 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Lierop, ƒ 300,- aan Daendel Ansem Daendels, alhier. Koopsom ƒ 1035,-.

Jan Jansen van Goch ruilt land met Goort Hendrix Verboeyen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50, 31-03-1656:
Goort Hendrix Verboeyen heeft bij erfwisseling overgedragen aan Jan Jansen van Goch heiveld de Dijsteldonck 6 lopense naast Peeter Jansen. Jan draagt over aan Goort heiveld te Ostappen 4 lopense naast de gemeente.

Jan Jansen van Goch of zijn zoon Andreas worden gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 3, 30-10-1669:
De drossaard, aanlegger contra Jan Janssen van Goch, of zijn zoon Dries.

Jan Jansen van Goch heeft een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 48, 19-11-1687:
Jan Jansen van Goch is schuldig aan Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth ƒ 100,- à 5%. 

Maria Jansen overlijdt als Maria Jansen van Goch te Asten op 04-03-1692 en Jan Janse van Goch overlijdt op 08-02-1697 te Asten. De nog in leven zijnde kinderen verkopen roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 155, 08-08-1698:
Catalijn en Jenneken Janssen van Gogh verkopen de schaer staande te Astappen, 11 kopen met opbrengst ƒ 168,-. Van deze opbrengst worden diverse belastingen betaald. Het restant ƒ 40,- wordt ontvangen door Luikas Jansen van Gogh.

Zoon Lucas overlijdt op 28-04-1705 te Asten en in 1706 worden de bezittingen van Jan Jansen van Goch verkocht aan Peeter Andriessen:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 112, 01-10-1706:
Frans van de Cruys en Marcelis Andriessen, verpondingbeurders Sint Jan 1701-1702, Jan van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters Sint Jan 1701-1702, Matijs Martens en Hendrick Peeters van Rut, collecteurs der verponding Sint Jan 1702-1703, Hendrick Tho poel en Marcelis Peter Reynders, verpondingbeurders Sint Jan 1704-1705, Antonis van Rut en Hendrick Aert Tielen, borgemeesters Sint Jan 1704-1705, Frans Hoefnagels en Peeter Smits, tegenwoordige borgemeesters. Zij verkopen de geabbandonneerde goederen van de kinderen en erven van wijlen Jan Jansen van Gogh, te Ostappen, aan Peeter Andries Martens. Een huis, schuur, hof, aangelag, dries en akker 8 lopense, ene zijde Wilbort Jansen, andere zijde de straat, andere einde kinderen Jan Jansen van Gogh.

Peeter Andriessen is geboren te Asten op 21-10-1661 als zoon van Andries Martens en Petronella (Peerke) Anthonissen (zie Voormalig huis F766). Hij is op 25-11-1696 getrouwd te Asten met Maria Antonis (Marij) Bollen, geboren te Meijel op 20-10-1665 als dochter van Anthonius Peters Bollen en Catharina Lensen:

Conjuncti sunt matrimonio Petrus Driesse et Maria Theunis; testes Marcellus Driesse et Maria van de Cruys.

In echt verbonden Peter Driesse en Maria Theunis; getuigen Marcellus Driesse en Maria van de Cruys.

01

Het gezin van Peeter Andriessen en Maria Antonis Bollen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-09-1697 Asten 19-11-1730
Francis Peter van de Mortel
Asten 30-05-1771 zie Voormalig huis G826
2 Andreas Asten 18-10-1698 Asten 24-06-1742
Elisabeth van Hooff
Asten 18-02-1774
3 Antonius Asten 08-02-1700 Asten 01-02-1728
Heylke Jacob van Heughten
Asten 07-10-1731 zie Voormalig huis G868
4 Maria Asten 27-08-1701 Asten 18-07-1734
Peter Peter Bartels
Deurne ±1760
5 Johanna Asten 18-02-1703
6 Wilhelma Asten 28-07-1704
7 Anna Maria Asten 08-12-1705 Asten 16-10-1740
Peter Peter Roijmans
Asten 16-09-1742 zie Ommelse Bos 15
8 Henricus Asten 13-12-1707 Asten 16-06-1737
Elisabeth Ture Loomans
Asten 04-07-1779 zie Wolfsberg 62
9 Petronella Asten 18-06-1709

Bij de verpondingen van 1709 en hoofdgeldlijsten van 1717 is Peeter Driesse eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 14:
Peeter Andriessen. 17-12 ƒ 4-6-6.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
Peeter Andriessen, Marij de vrouw, Dries, Marij, Jenneke en Hendrik.

Peeter Andriessen is op 05-03-1732 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 staat zijn zoon Andreas (Dries) samen met zijn moeder als bewoner genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 50 verso:
Nomen Uxoris Dries Peter Driessen volgens acte hantligtinge 12-12-1739. Weduwe Peter Driessen. Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Maria Antonis Bollen is op 04-05-1739 te Asten overleden en daarna is het huis volledig in handen gekomen van zoon Dries:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 28, 07-12-1739:
Gezien het request aan U Eerwaarde van Hendrik Peters van de Mortel man van Heylke Jacob Linders van Hugten weduwe van Antoni Peter Driessen dat haar overledene mans ouders bij hun dood hebben achtergelaten een huis, schuur, schop, groes en land te Ostappen, en die onbedeeld worden bezeten door Andries Peter Driessen. De twee, nog onmondige, kinderen van supplements vrouw bezitten hierin 1⁄6e deel. Andries Peter Driessen zou de goederen graag in eigendom hebben deels omdat de goederen zwaar belast zijn en deels omdat, als ze verdeeld worden geen waarde meer hebben. De overige deelgenoten zijn allen genegen hun deel over te dragen. Het 1⁄6e deel van de kinderen is bij verhuur niet meer waard dan de dorpslasten. Hij heeft verzocht om de goederen voor des kinderen aandeel te mogen verlaten. Kantlijn: Schepenen geven toestemming mits de kinderen gevrijwaard blijven van alle aanmaningen en er een acte van abandonnering wordt gepasseert.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 167, 12-12-1739:
Hendrik Peter Driessen, Francis Peters van de Mortel man van Catrina Peter Driessen, Peter Peter Bartels man van Maria Peter Driessen, wonende te Deurne, Hendrik Peters van de Mortel man van Heylke, weduwe Antoni Peter Driessen, als schoonvader en voogd over de onmondige kinderen Willem en Jan. Zij verklaren afstand te doen van de goederen en boedel nagelaten door hun ouders, Peter Driessen en Maria Bollen ten bate van hun broer en zwager. Deze verklaart de goederen te aanvaarden en de voornoemde comparanten te vrijwaren van alle kosten en lasten.

Zoon Andreas Peter (Dries) Andriessen is geboren te Asten op 18-10-1698 en trouwt te Asten op 24-06-1742 met Elisabeth Tijsse van Hooff, geboren te Asten op 28-08-1707 als dochter van Mathias Reynders van Hoof en Theodora Phlipsen van Heugten (zie Voormalig huis E293). Zij is sinds 23-06-1740 weduwe van Claas Daandels van der Heiden, geboren te Heeze op 29-08-1705 als zoon van Daniel Nicolaus van der Heiden en Catharina Joannis Engelen, met wie zij op 27-11-1735 te Asten getrouwd was:

Juncti sunt matrimonio Andreas Peters et Elisabeth Tijsse van Hoof; testes Maria Willems van Breij et Maria Carolus Meulendijcks.

In echt gebonden Andreas Peters en Elisabeth Tijsse van Hoof; getuigen Maria Willems van Breij en Maria Carolus Meulendijcks.

02

Het gezin van Elisabeth Tijsse van Hooff met Claes Daendels van der Heiden en met Andreas Peter Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 02-11-1736 Asten 26-01-1766
Maria Cornelissen Peters
Asten 10-10-1779 zie Voormalig huis G132
2 Theodora Asten 05-10-1739 Asten 02-02-1777
Wilhelmus Aert Sleegers
Asten 12-12-1792 zie ook Oostappensedijk 56
3 Maria* Asten 11-04-1744 Asten 03-02-1771
Joost Koppens
Asten 20-06-1815 zie Dijkstraat 52
4 Peter* Asten 28-12-1746 Asten 07-02-1779
Anna Lintermans
Asten 27-01-1788
Anna Maria Goort van Bussel
Asten 10-11-1810
5 Nicolaus* Asten 21-06-1749 Asten 14-01-1776
Antonia Wilhelmi Dircx
Asten 14-07-1809 zie Beekstraat 19

*  kinderen uit het tweede huwelijk van Elisabeth Tijsse van Hooff en stiefkinderen van Andreas Peter Driessen 

Andreas Peter Driessen is borgemeester geweest en heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-11-1739:
Hendrik Hendrix en Andries Peter Driessen, mede-erfgenaam van Peter Driessen en mede namens zijn broeders en zusters, aanleggers contra Jan Goort Loomans en Dielis van Helmont, oud borgemeesters, gedaagden. Eerste aanlegger is samen met Peter Driessen van Sint Jan 1725-1726, borgemeester geweest. Gedaagde is hen hierover nog schuldig gebleven ƒ 50,-, die tot nu toe niet ontvangen zijn, ondanks minnelijkheyt van aanleggers. Reden om te dagen.

Andreas Peter Driessen wil ook nog een huis in Ostade in bezit krijgen:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 28; 07-12-1739:
Gezien het request aan U Eerwaarde van Hendrik Peters van de Mortel getrouwd met Heylke Jacob Linders van Hugten, weduwe Antoni Peter Driessen, dat haar overledene mans ouders bij hun dood hebben achtergelaten huis, schuur, schop, groes en land te Ostaden en die onbedeeld worden bezeten door Andries Peter Driessen. De twee, nog onmondige, kinderen van suppliants vrouw bezitten hierin 1⁄6e deel. Andries Peter Driessen zou de goederen graag in eigendom hebben deels omdat de goederen zwaar belast zijn en deels omdat, als ze verdeeld worden geen waarde meer hebben. De overige deelgenoten zijn allen genegen hun deel over te dragen. Het 1⁄6e deel van de kinderen is bij verhuur niet meer waard dan de dorpslasten. Hij heeft verzocht om de goederen voor des kinderen aandeel te mogen verlaten. Naschrift: Schepenen geven toestemming mits de kinderen gevrijwaard blijven van alle aanmaningen en er een acte van abandonnering wordt gepasseert.

Andreas Peter Driessen neemt nog de optie aan om een huis van zijn oom Theodorus (Dirck) Andriessen (zie Voormalig huis E132) te kopen, maar ziet er op het laatste moment toch van af:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 306; 20-10-1742:
Jan van Col, te Woensel, Arnoldus Meulendijk, Willem Joosten mede voor zijn broeders en zusters, Frans Cornelissen van Weert, Marten Martens, Peter Cornelis, Jan Jan Driessen, Martinus van den Boomen, Cornelis van den Boomen, te Deurne, Laurens van den Boomen, te Vlierden, Pieter Coppens, Andries Marcelissen, te Lierop, Peter Marcelissen, te Lierop, Louisa Marcelissen, te Lierop de laatste drie broeders en zuster, Hendrik Peter Driessen mede voor zijn broeders en zuster wonende te Asten en Deurne, Wilbert van Bree, te Someren mede voor zijn broeder en zusters kinderen, Antoni Hasen, Peter van Bussel en Claas Paulus. Allen tesamen erfgenamen van wijlen Dirk Andriessen en Jenneke Claasen. Zij verklaren dat door het merendeel van de comparanten, op 12 september laatstleden, is verkocht het huis en landerijen van Dirk Andriesen en Jenneke Claassen aan Andries Peter Driessen onder conditie dat de koop ongedaan wordt gemaakt, indien de koper binnen zes weken de benodigde koopgelden, niet kan bekomen. De koop wordt nu ongedaan gemaakt, mits de koper de kosten van deze acte en de verteringen zal voldoen alsmede de erven kost- en schadeloos houden. Hij mag dan tot Pasen aanstaande in het huis blijven wonen, de groes tot half maart eerstkomend blijven gebruiken en het land tot na de oogst 1743. Hij zal daarvoor aan de erven moeten laten de halve oogst en de lands- en dorpslasten van die goederen betalen. Andries Peter Driessen neemt dit aan.

Andreas Peter Driessen koopt nog een nabij gelegen stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 77; 08-09-1747:
Goort Peter Jan Aarts verkoopt aan Andries Peter Driessen groesveld het Bosvelt 1 1⁄2 lopense naast den Deurensen beemt. Koopsom ƒ 51-10-0.

Na het overlijden van de schoonouders van Andreas Peter Driessen, leveren hun onroerende goederen ruim 250 gulden op: 

Asten Rechterlijk Archief 143; 21-11-1754:
Francis Plenders getrouwd met Catarina Reynders, Dries Peter Driessen getrouwd met Elisabet Mattijs Reynders, Reynder Mattijs Reynders, Martinus Tijsse en Jenneke Tijsse van Hooff. Allen kinderen en erven van wijlen Mattijs Reynders en Elske Martens, op Heusden. Zij verkopen de nagelaten gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere zes koeien ƒ 59,-, twee karren ƒ 12,-, hooi, stro, turf ƒ 74,-. Totale opbrengst ƒ 177,-. Op 17-07-1755 wordt de oogst te velde verkocht in 12 kopen. Opbrengst ƒ 80,-

Die erfenis brengt ook verplichtingen mee, zoals het betalen van een rente:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 43 verso; 30-11-1756:
Den drost, aanlegger contra Rijnder Tijs Rijnders, Francis Plenders, Dries Peter Driessen en Martinus van Hooff als erven van Mattijs Reynders. Betreft de voldoening van een rente aan de Heren van Asten. Komen morgen betalen. Op 04-09-1758 zijn zij ieder voor 1⁄5e deel erfgenaam en alzo tot 15-12-1756 verschuldigd aan de Heren van Asten ƒ 26-13-4 voor elk dus ƒ 5-6-12. Hebben steeds aangeboden te komen betalen. Tot nu toe zijn ze echter nalatig geweest. Opmerking op 04-09-1758 wordt Jenneke Tijsse aangesproken in plaats van haar broeder, Reynder.

De bewoningslijst over de periode 1736-1761 meldt de volgende eigenaars en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 5 Ostappen Bewoners nummer 5 Ostappen
1736 weduwe Peter Driessen weduwe Peter Driessen
1741 Dries Peter Driessen Dries Peter Driessen
1746 Dries Peter Diessen Dries Peter Diessen
1751 Dries Peter Diessen Dries Peter Diessen
1756 Dries Peter Diessen Dries Peter Diessen
1761 Dries Peter Diessen Dries Peter Diessen

Ook bij de cijnzen zien we de bewoningsgeschiedenis van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 120 folio 12 verso:
Andries Peters bij handligtinge van vijff kinderen ondergeschreven. De weduwe van Peter Driessen met vijff kinderen 1732. Peeter Driessen uyt huijs, hoff met de aengelag met de goederen daer aengehoorende onder Asten ter plaetse Astappen gelegen, groot ontrent ses lopenen, ene zijde Wilbert Janssen, andere zijde de gemeene straet, ene einde den voorschreven Peeter Driessen. ½ pul.

Als broer Reynder van Hoof van Elisabeth Tijsse van Hooff komt te overlijden, heeft zij recht op een deel van de onverdeelde roerende goederen. Zij schenkt haar deel aan de weduwe van haar broer die daarvoor haar twee zusters in onderhoud neemt: 

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 23; 17-06-1769:
Jenneke en Catarina van Hooff, meerderjarige jonge dochters en Andries Peter Driessen getrouwd met Elisabet van Hooff. Zij bezitten door het overlijden van Reynder van Hooff, hun broeder, 3⁄4e deel in de roerende goederen, zoals zij die in gemeenschap hebben bezeten. Het lijkt hen niet dienstig om die in gemeenschap te laten maar tot alimentatie en onderhoud van de voornoemde Jenneke en Catarina af te staan aan Hendrien Tiele, weduwe Reynder van Hooff welke ook de vaste goederen reeds in haar bezit heeft. De comparanten dragen dus, mits deze, al hun roerende goederen, zoals die nagelaten zijn door Reynder van Hooff en aan hen toebehoren over aan Hendrien Tiele, weduwe Reynder van Hooff onder conditie dat deze al de lasten en schulden ten laste van de boedel zal betalen en voldoen en dat zij Jenneke en Catarina van Hooff gedurende hun verdere leven behoorlijk en naar hun genoegen inkost, logement, drank en kleren moet onderhouden en verzorgen. Hendrien Tiele neemt dit aan. 

Andreas Peter (Dries) Driessen is te Asten op 18-02-1774 overleden en Elisabeth Tijsse van Hooff is op 22-02-1783 te Asten overleden. Hun zoon Peter Driessen, geboren te Asten op 28-12-1746 trouwt op 07-02-1779 te Asten met Anna Lintermans, geboren te Asten op 20-07-1742 als dochter van Adrianus Lintermans en Anna Willems van Heugten (zie Voormalig huis C1329):

Peter Driessen et Anna Lintermans cum dispensatione in tertio gradii consanguinitatis; testes Wilhelmus Lintermans et Elisabeth van Hoof.

Peter Driessen en Anna Lintermans met dispensatie voor 3e graads verwantschap; getuigen Wilhelmus Lintermans en Elisabeth van Hoof.

03

Het gezin van Peter Driessen en Anna Lintermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andries Asten 17-01-1780 Ongehuwd Asten 04-10-1840

Peter Driessen heeft namens zijn vrouw nog een schuld bij de kinderen van Joost Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 192 verso; 15-08-1781:
Wilbert Lintermans, Jan Lintermans, te Meyel, Peter Driessen, te Ostappen en Catarina Lintermans. Zij zijn schuldig aan de onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans ƒ 250,- à 3%.

In de bewoningslijst over de periode 1766-1771 staat Peter Driessen als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Ostappen Bewoners nummer 5 Ostappen
1766 Peter Driesse Peter Driesse
1771 Peter Driesse Peter Driesse

In 1783 koopt Peter Driessen de andere helft van het huis, deels van halfbroer Antonius Claassen, geboren te Asten op 02-11-1736 en halfzus Dora Claassen, geboren te Asten op 05-10-1739 uit het eerdere huwelijk van zijn moeder Elisabeth van Hoof met Claes Daendels van der Heiden, en deels van zijn broer Nicolaas en zus Maria:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 43 verso; 22-11-1783:
Maria Cornelissen weduwe van Antoni Claasse Verheyden en haar drie onmondige kinderen Maria, Petronella en Nicolaas 1⁄10e deel, Willem Slegers man van Dora Claasen van der Heyden 1⁄10e deel, Nicolaas Driessen 1⁄10e deel, Joost Koppens man van Maria Peter Driessen 1⁄10e deel. Zij verkopen de goederen, 5⁄10e deel gekomen van de grootmoeder der drie onmondige kinderen, aan Peter Dries Peters, die reeds 5⁄10e deel bezit heeft een huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ostappen 2 lopense, ene zijde Dirk Jan Wilbers, andere zijde de gemeente. Land de Grootacker 7 lopense naast Dirk Jan Wilbers; land de Nieuwe Erve 3 lopense naast Antoni Roymans; land de Rayacker 6 lopense naast Dirk Jan Wilbers; groes het Binnevelt 14 lopense naast Hendrik Haase; den agterste Dries 2 lopense naast Dirk Jan Wilbers; groes den Esch 1 1⁄2 lopense naast Dirk Jan Wilbers; groes de Hoffstad 2 lopense naast Dirk Jan Wilbers; groes de Neerenbeemt 1 lopense naast Lambert Verheyen; groes dat Bosvelt te Ostappen 1 1⁄2 lopense naast Dirk Jan Wilbers. De goederen worden bewoond en gebruikt door de koper, Peter Dries Peters. Koopsom ƒ 770,-.

Voor die aankoop heeft hij geld geleend bij Hendrik Vinken en lost dat in 16 jaar af:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 46; 26-11-1783:
Peter Dries Peters, op Ostappen, is schuldig aan Hendrik Vinken, op Ostappen: ƒ 500,- à 3%. Marge 21-09-1799 gelost. 

Anna Lintermans overlijdt te Asten op 28-06-1786 en Peter Driessen hertrouwt op 27-01-1788 te Asten met Anna Maria Goort van Bussel, geboren te Asten op 01-12-1757 als dochter van Godefridus Peters van Bussel en Joanna Tiele Coolen (zie Diesdonk 28):

04

Voor zijn tweede huwelijk moet Peter Driessen zijn inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 110 verso, 12-01-1788:
Staat en inventaris opgemaakt door Peter Dries Peters, weduwnaar Anneke Adriaan Lintermans ten behoeve van zijn minderjarige kind, Andries. Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort van Bussel.
Vaste goederen: Huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ostappen 2 lopense, ene zijde Dirk Jan Wilbers, land de Grootenakker 7 lopense, land de Nieuwe Erve 3 lopense, land de Rayakker 6 lopense, groes het Binnevelt 14 lopense, groes den agterste Dries 2 lopense, groes den Esch 1½ lopense, groes de Hofstad 2 lopense, groes den Meerenbeemt 1 lopense, groes het Bosvelt 1½ lopense.
Verponding: ƒ 14-08-06 per jaar. Bede ƒ 4-17-12 per jaar.
Roerende goederen: Vier melkbeesten, vijf jonge beesten, een paard, landbouwgereedschap, twee bedden, diverse ketels, vier stoelen, een tafel, twee kisten, twee spinnewielen, vuurgerei.
Schulden: ƒ 500,- aan Hendrik Vinken volgens obligatie de dato 26-11-1783, ƒ 180,- aan Nicolaas Driessen resterende van de aankoop van de hiervoor vermelde goederen.
Peter Dries Peters, weduwnaar Anneke Adriaan Lintermans waarbij een kind met name Andries. Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort van Bussel, geassisteerd met haar vader, Goort Peter van Bussel. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere dat Andries krijgt bij verdeling vooraf ƒ 100,- uitgereikt.

Het gezin van Peter Driessen en Anna Maria Goort van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 18-05-1789 Asten 24-05-1816
Alegonda Verheijen
Asten 08-01-1870
2 Anna Maria Asten 06-12-1793 Asten 23-11-1817
Joost Jan Kanters
Asten 11-03-1847 zie Busselseweg 5

De bewoningslijst over de periode 1776-1803 meldt Peter Driessen als eigenaar en/of bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Ostappen Bewoners nummer 5 Ostappen
1776 weduwe en kinderen Dries Peter Driessen weduwe en kinderen Dries Peter Driessen
1798 Peeter Dries Peeters Peeter Dries Peeters
1803 Peeter Dries Peeters Peeter Dries Peeters

In 1805 maken Peter Driessen en Anna Maria Goort van Bussel hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 138 verso; 16-02-1805:
Peeter Driessen en Jennemaria Goort van Bussel, zijn vrouw, testeren. Zij verklaren dit contract te maken ten behoeve van het kind van hem, Pieter Driessen en Anneke Lintermans, wijlen zijn  eerste vrouw en de twee kinderen, broer en zuster, uit dit huwelijk. Er is overleg geweest met het voorkind van de comparante met name Andries, welke thans meerderjarig is. De langstlevende van hen beide blijft in het volle bezit der goederen. Na overlijden van de langstlevende van hen beide zal alles, hoofdsgewijze, gaan naar het voorkind en de nakinderen. Andries Peeter Driessen, welke ook compareerde, stemt met deze verdeling in. 

Peter Driessen koopt nog een nabij gelegen groes:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 68; 13-09-1805:
Thomas Bankers getrouwd met Hendrina van Haandel, te Deurne mede voor zijn zwagers Andries Bertrams getrouwd met Maria van Haandel en Hendrik Claus getrouwd met Jenneke van Haandel, te Deurne en Antony van den Bos getrouwd met Antonetta van Haandel, te Eyndhoven. Hij verkoopt aan Pieter Driessen de onverdeelde helft in groes den Deursenseakker te Ostappen 4 lopense 49 roede. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 71; 09-10-1805:
Hendrik van Hugten getrouwd met Jennemaria Jan Ketelaars, te Deurne en Goordina Jan Ketelaars. Zij verkopen aan Peter Driessen 1⁄2e deel onverdeeld in groes den Deursendries 4 lopense 48 roede. Koopsom ƒ 70,-.

Peter Driessen wordt aangesteld als voogd over de kinderen van zijn jongste broer Nicolaas Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 04-04-1809:
Nicolaas Driessen getrouwd geweest met Antonetta Willem Dirks, waarbij vijf onmondige kinderen. Nicolaas is ziek en laat als voogden over deze kinderen aanstellen Peter driessen, zijn broer en zijn zoon Andries Nicolaas Driessen.

Peter Driessen en zijn oudste zoon Andries ontvangen 80 gulden uit een erfenis van zijn eerste vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 14-04-1810:
Jan Lintermans, Pieter Verlijsdonk getrouwd met Anneke Willem Lintermans, Antony Bluyssen, Peeter Dries Peeters getrouwd geweest met Anneke Lintermans en een kind met name Andries, Willem Aart Smits getrouwd geweest met Jenneke Lintermans. Zij verdelen hun vaste goederen en hierbij ontvangen Peeter Dries Peeters en Andries Peter Driessen ƒ 80,-.

Peter Driessen overlijdt op 10-11-1810 op 64-jarige leeftijd en hieronder zijn doodakte:

05

Volgens de verpondingen van 1810 woont Jennemie Goort van Bussel als weduwe met de kinderen in het huis en is Dries als zoon uit het eerste huwelijk voor de helft eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 45:
Jennemie Goort van Bussel en de kinderen, weduwe van Peter Dries Peters, weduwnaar Anneke Lintermans ½ en sijn kint Dries ½ 1786. Nummer 5 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Jennemie Goort van Bussel overlijdt te Asten op 18-09-1825 en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief 48-113 Asten, 10-10-1825:
Goort Peter Driessen, Andries Peter Driessen, Joost Kanters man van Annamaria Peter Driessen delen de goederen van hun ouders. 1e lot krijgt Goort Peter Driessen een huis en aangelag op Oostappen, groot 33 roede 10 el, ene zijde volgende lot.

Zoon Godefridus Peter (Goort) Driessen is geboren te Asten op 18-05-1789 en op 24-05-1816 te Asten getrouwd met Allegonda (Aleke) Verheijen, geboren te Asten op 17-04-1789 als dochter van Judocus Verheijen en Helena Melis (zie Voormalig huis C116):

06

Het gezin van Goort Driessen en Allegonda Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 08-07-1817 Ongehuwd Asten 04-02-1880
2 Johanna Asten 23-02-1819 Asten 24-04-1846
Cornelis Mutsaerts
Deurne 12-12-1882 Walsberg
3 Helena Asten 12-02-1821 Kind Asten 14-09-1822
4 Judocus Asten 25-02-1822 Kind Asten 18-09-1822
5 Helena Asten 15-03-1823 Kind Asten ±1823
6 Joanna Maria Asten 16-05-1824 Asten 16-04-1858
Peter Fransen
Deurne 23-05-1891 Heieind
7 Josijna Asten 29-01-1826 Kind Asten 29-01-1826
8 Judocus Asten 19-07-1828 Vlierden 08-02-1860
Hendrina Loverbos
Vlierden 28-06-1903 zie Voormalig huis B415
Belgeren
9 Petrus Asten 18-06-1829 Ongehuwd Asten 30-05-1905
10 Matheus Asten 25-02-1832 Ongehuwd Asten 10-09-1905
11 Elisabeth Asten 15-07-1833 Asten 08-04-1864
Jan Michiel Kuipers
Asten 08-01-1903

In het kadaster over de periode 1811-1832 staat Goort Peter Driessen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; A210:
Huis en erf, groot 08 roede 00 el, hoog Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Goort Peter Driessen.

06a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

07

Rond 1856 vindt er een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer A334, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Volgens het bevolkingsregister over de periode 1859-1870 woont Godefridus Driessen samen met zijn vrouw Allegonda Verheijen en zijn kinderen Petronella, Joost, Peter, Mathijs en Elisabeth in het huis met in 1859 het huizingnummer B81 en in 1869 het huizingnummer B85:

08

Allegonda Verheijen overlijdt op 07-12-1863 op 74-jarige leeftijd te Asten. Hun zoon Petrus Driessen, geboren te Asten op 18-06-1829, heeft nog als zouaaf gediend in het Pauselijk leger, volgens de Noord Brabander van 30-04-1866:

08a

De naam Petrus Driessen uit Asten komt echter in de archieven van de zouaven niet voor en mogelijk is er verwarring en betreft het Petrus Kanters. Petrus Driessen is ongehuwd op 30-05-1905 te Asten overleden.

Godefridus Driessen komt op 08-01-1870 op 80-jarige leeftijd te Asten te overlijden en hieronder zijn overlijdensakte:

09

In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 wonen de kinderen Petronella, Peter, Mathijs, Elisabeth en haar man Jan Michiel Kuipers, geboren te Asten op 10-12-1830 als zoon van Martinus Kuipers en Maria Timmermans en dienstmeiden in het huis:

10

Ook over de periode 1879-1890 wonen zij nog steeds in het huis met nu het huizingnummer B83:

11

Na het overlijden van Petronella Driessen te Asten op 04-02-1880 en Jan Michiel Kuipers te Asten op 02-02-1890 wordt Peter Driessen het hoofd en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij nog in het huis met nummer B79:

12

De drie vrijgezelle kinderen van Goort Driessen overlijden rond 1905 en het huis wordt verkocht aan Petrus Johannes Koolen en kort daarna opgekocht door de Rotterdamse koopman Adolf Meeuws, die het aan derden verhuurt. In datzelfde bevolkingsregister woont vanaf 1907 Cornelis van der Heijden, geboren op 01-10-1850 te Erp als zoon van Johannes van der Heijden en Lenemie Kuijpers, in het huis. Hij is op 10-02-1882 te Bakel en Milheeze getrouwd met Maria Francisca Timmermans, geboren te Deurne op 02-03-1862 als dochter van Antonie Timmermans en Joanna Maria van Moorsel:

13

Rond 1912 vindt er een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer A717, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Maria Francisca Timmermans is op 08-08-1919 te Asten overleden en Cornelis van der Heijden is daarna bij zijn dochter Johanna Maria Timmermans in Vlierden gaan wonen en op 23-09-1926 te Vlierden overleden. 

Het huis wordt verkocht aan de Rotterdamse koopman Mathijs Verheul en consorten, die nog wat bijbouwt tot kadasternummer A739 (zie kadasterkaart rechtsboven) en het eveneens verhuurt.

Zoon Antonius van Cornelis van der Heijden, geboren te Bakel op 13-05-1884 is te Deurne op 20-05-1911 getrouwd met Petronella Hoebergen, geboren te Deurne op 30-05-1887 als dochter van Gerardus Hoebergen en Antonetta van Wetten. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij daarna in het huis met als huizingnummer B79:

14

In 1922 wil Mathijs Verheul zijn boerderijen, waaronder deze boerderij verkopen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-03-1922:

Het gezin van Antonius Verheijen verhuist rond 1924 naar de Jan van Havenstraat in Ommel en Antonius van der Heijden is te Deurne op 01-03-1966 overleden en Petronella Hoebergen is te Deurne op 24-02-1973 overleden. De bovengenoemde verkoop is vermoedelijk niet doorgegaan, want in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-03-1924 verpacht hij de boerderij aan Petrus van den Boomen:

Petrus van den Boomen is geboren te Deurne op 03-06-1865 als zoon van Hendricus van den Boomen en Maria Loverbos. Hij is op 05-02-1903 te Vlierden getrouwd met Lamberdina Coolen, geboren te Vlierden op 11-09-1879 als dochter van Peter Coolen en Johanna van Helmond. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komt het gezin vanuit de Diesdonk (zie ) in huizingnummer B79, ook bekend staand als Oostappen 10, wonen:

15

Ook over de periode 1930-1938 wonen Petrus van den Boomen en Lamberdina Coolen nog met hun gezin in het huis op Oostappen 10. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1937 is er nog een vet varken gemest bij Petrus van den Boomen:

15a

In 1938 doet Mathijs Verheul een nieuwe poging om de boerderijen te verkopen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-07-1938:

De koper is Petrus van den Boomen, die korte tiojd later op 14-09-1938 te Asten overleden en Lamberdina Coolen is op 22-05-1939 te Helmond overleden. Daarna wordt hun oudste zoon Johannes van den Boomen, geboren te Asten op 08-03-1905, het hoofd:

16

Hieronder de overlijdensakten van Petrus van den Boomen en van Lamberdina Coolen:

17 17a

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-04-1943 verkopen de kinderen van Petrus van den Boomen een toom biggen en in het Helmondsch Dagblad van 10-03-1945 worden schoenen geruild:

18 19

Linksonder in het Peelbelang van 11-11-1944 zijn de kinderen van den Boomen een jonge koe kwijt en rechtsonder in de Helmondsche courant van 21-11-1949 hebben de gebroeders van den Boomen bindtouw gevonden:

Johannes van den Boomen is ongehuwd op 20-12-1983 te Liessel overleden; Henri van den Boomen is ongehuwd op 19-12-1974 te Helmond overleden; Karel van den Boomen is rond 1940 getrouwd met Hendrika Maria Hendriks en op 04-11-1988 te Deurne overleden; Hubert (Huub) van den Boomen is in 1952 getrouwd met Josephina (Fien) Lammers en op 06-07-2003 te Deurne overleden; Petronella van den Boomen is rond 1945 getrouwd met Johannes (Jan) Stevens en op 24-02-1969 te Deurne overleden; Louis van den Boomen is ongehuwd op 30-09-1954 te Deurne overleden; Theodorus (Theo) van den Boomen is rond 1950 getrouwd met Everdina (Dien) van Bommel en op 18-11-1973 te Asten overleden.

Van de huidige bewoners ontving ik nog onderstaande luchtfoto uit 1950 van de huizen:

In 2014 staan op de plaats van het huis twee huizen, met het adres Oostappensedijk 40 uit 1900 en Oostappensedijk 42 uit 1910, mogelijk oorspronkelijk een schuur behorend bij het eerste huis en later tot woning omgebouwd:

20

21

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Janse van Gogh Asten ±1640 Jan Janse van Gogh Asten ±1640
1706 Peeter Andriessen Asten ±1670 Peeter Andriessen Asten ±1670
1730 Mary Bollen weduwe Peeter Andriessen Asten ±1670 Mary Bollen weduwe Peeter Andriessen Asten ±1670
Ostappen huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Peter Driessen Asten ±1670 weduwe Peter Driessen Asten ±1670
1741 Dries Peter Driessen Asten 18-10-1698 Dries Peter Driessen Asten 18-10-1698
1746 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698
1751 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698
1756 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698
1761 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698 Dries Peter Diessen Asten 18-10-1698
1766 Peter Driesse Asten 28-12-1746 Peter Driesse Asten 28-12-1746
1771 Peter Driesse Asten 28-12-1746 Peter Driesse Asten 28-12-1746
1776 weduwe en kinderen Dries Peter Driessen Asten 28-08-1707 weduwe en kinderen Dries Peter Driessen Asten 28-08-1707
1798 Peeter Dries Peeters Asten 28-12-1746 Peeter Dries Peeters Asten 28-12-1746
1803 Peeter Dries Peeters Asten 28-12-1746 Peeter Dries Peeters Asten 28-12-1746
Kadasternummer A210
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A210 1832 Goort Driessen Asten 18-05-1789
Oostappen 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1859 Goort Driessen Asten 18-05-1789 Allegonda Verheijen Asten 17-04-1789
B81 1859-1869 Godefridus Driessen Asten 18-05-1789 Allegonda Verheijen Asten 17-04-1789 08-01-1870
B85 1869-1879 Jan Michiel Kuijpers Asten 10-12-1830 Elisabeth Driessen Asten 15-07-1833
B83 1879-1890 Petronella Driessen Asten 08-07-1817 ongehuwd 04-02-1880
B83 1890-1900 Peter Driessen Asten 18-06-1829 ongehuwd
B79 1900-1907 Peter Driessen Asten 18-06-1829 ongehuwd 30-05-1905
B79 1907-1910 Cornelis van der Heijden Erp 01-10-1850 Maria Francisca Timmermans Deurne 02-03-1862
B77 1910-1920 Cornelis van der Heijden Erp 01-10-1850 Maria Francisca Timmermans Deurne 02-03-1862 08-08-1919
B79 1920-1925 Antonius van der Heijden Bakel 13-05-1884 Petronella Hoebergen Deurne 30-05-1887 naar Ommel
B79 1925-1930 Petrus van den Boomen Deurne 03-06-1865 Lamberdina Coolen Vlierden 11-09-1879
10 1930-1938 Petrus van den Boomen Deurne 03-06-1865 Lamberdina Coolen Vlierden 11-09-1879 22-05-1939

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 april 2024, 14:15:08

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen