logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 48

In het begin van de 17e eeuw wordt dit huis al genoemd als eigendom van Gerard Jan Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 118 verso, 06-02-1641:
Marcelis Peters van de Vorst en Hanrick Wouters als momboiren van Jan, onmondig kind, van wijlen Gerart Jan Philipssen verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove en Thonis Thielens als momboiren van Engelken, dogter van wijlen Thomas Jan Jelis, een pacht van ƒ 150,- à 5%. Als borg een huis, hof, schuur, hofstad, aangelag, land, groes enzovoorts te Astappen.

Zijn zoon Philips Gerits is geboren rond 1633 en maakt in 1667 huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 53, 19-10-1667:
Philips Gerits van de Moosdijck aanstaande bruidegom en Maria weduwe van Jan Peeters geassisteerd met Hendrick Jan Canters en Jan Teunis Verhindert, haar momboiren en Hendrick Jan Canters mede voor Jan Canters, zijn vader en alsook vader van Maria, de toekomende bruid. Zij maken huwelijksvoorwaarden Indien uit dit aanstaande huwelijk kinderen worden geboren dan zullen zij een zijn met de kinderen uit het huwelijk van Maria en Jan Peeters. Al de goederen die Maria en Philips nu hebben en eventueel nog aengestorven mochten krijgen, worden, indien uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden, verdeeld volgens de costuymen van Asten.

Op 06-11-1667 trouwt Philip Gerits te Asten met Meriken Jan Canters, geboren rond 1633 als dochter van Johannes Anthoni Canters en Elisabeth (Lysken) Andries Reynders van Ruth (zie Voormalig huis B401 ). Zij is sonds 28-04-1667 weduwe van Jan Peeters Verhindert, geboren rond 1630 met wie zij te Asten op 21-09-1653 getrouwd was (zie Voormalig huis G506):

01

Het gezin van Philips Gerits en Meriken Jan Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josyn Asten 01-04-1669
2 Gerit Asten 20-08-1670 Asten 27-05-1696
Aeleken Daendels
Meijel 17-04-1714
Marij Thijssen
Asten 24-06-1733
3 Jan Asten 21-06-1673

Maria Jan Canters is op 05-01-1678 als Maria Flipsen Gerits te Asten overleden:

02

Zijn vader Gerit Philips is in 1680 nog eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 folio 9 XIV-58:
Geerits Philips.

In 1685 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor een tweede huwelijk van Philips Gerits:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 23 verso, 19-11-1685:
Philips Geerits getrouwd geweest met Maria Jan Canters, aanstaande bruidegom, geassisteerd met Dirck Geerits ter eenre zijde en Heylke, dochter Bruysten Geef Colen, geassisteerd met Geef Bruystens ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Indien Philips komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten bij zijn aanstaande vrouw dan zal deze ontvangen het incomen ofte baeten van ƒ 300,- haar leven lang eventueel mag zij uit nootdruftigheyt hiervan enige penningen interen. Een en ander zolang zij weduwe blijft. Als zij hertrouwd zal de bladinghe gedurende haar leven gaan naar de zijde vanwaar de ƒ 300,- gekomen is. Indien Heylke komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten dan zal Philips haar goederen ontvangen. Haar broeders en zuster zullen ƒ 50,- ontvangen.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 25 verso, 19-11-1685
Philips Geerits getrouwd geweest met Maria Jan Canters ter eenre en Hendrick Jan Canters en Dirck Geerits als momboiren van de kinderen van Philips Geerits ter andere zijde. Zij akkorderen:
Philips Geerits zal uit al de goederen die hij bezit ontvangen ƒ 125,-. Hij zal alle goederen van zijnentwege gekomen blijven behouden en alsnog ontvangen het voorste Eeuwsel gekomen van Antony Joosten. Hij zal bovendien nog ontvangen de bedstede, bed en bult met toebehoren, een kist, twee beste koeien enzovoort. Zijn voor- en eventuele nakind(eren) zullen beschouwd worden als kinderen uit een bedde. Indien een der voorkinderen komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, zal dat deel gaan naar de zijde vanwaar het gekomen is.

Philip Gerits hertrouwt op 02-12-1685 te Asten met Heylken Bruysten Geef Colen, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Bruysten Geef Colen en Johanna (zie Ommelse Bos 11 en 13):

Conjuncti sunt matrimonio Philippus Geraerts et Helena Bruijstens.

In huwelijk verenigd Philip Gerits en Heylken Bruijstens.

03

Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend en na het overlijden van zijn vader Gerit Philipse rond 1687 wordt Philip Gerits eigenaar van het huis:

Verpondingen 1688 XIV-57, 06-01-1688, folio 20:
Philips Geerits. 19-27 ƒ 4-17-12

In 1692 legt Philips Geerits op 58-jarige leeftijd een verklaring af:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 2 verso, 22-03-1692
Antonis Marcelis, oud borgemeester, 66 jaar en Philips Geerits, 58 jaar. Zij verklaren ter instantie van Geerit Wilborts, Dirck Ariaens en anderen, te Vlierden, op Brouwhuys dat zij wonen op Astappen alwaar verscheidene stukken weien hooiland liggen, de gemeente beemden genaamd die toebehoren aan inwoners van Helmont, Asten, Deurne, Vlierden en Lierop en welke voornoemde wei- en hooibeemden, zij, attestanten, naast meer ingezetenen van Asten alle jaren vrijelijcken en ongemolesteert gebruikt hebben tot aan den 10e mei. Dit sinds menselijcke gedenckenisse en dat de contributie daarvan jaarlijks betaald werd aan de borgemeesters van Asten. Zij verklaren verder dat de eigenaren van deze beemden jaarlijks alleen maar profiteren de hooywassch. De gemeene beemden zijn liggende aan het rivierke de Aa te weten tegenover de gemeene beemden van Brouwhuys, genaamd: het Goir.

Zoon Gerit Philips heeft voor zijn huwelijk nog een slippertje gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-05-1696:
Aan de regenten. Wendel Michiels bevrucht sijnde geworden met kindt van Gerit Philipsen, alhier, en van den selven kinde verlost sijnde heeft sij suppliante het kint gerichtelijcken doen leveren aen Geerit Philipsen die het selve kindt weygerende aen te nemen, heeft teruggesonden. Niet wetende op wat voor pretext behalve dat voorschreve Geerit tegenwoordig met een ander vrouwspersoon in ondertrouw is en aanstaande zondag staet getrouwt te worden. Dit zonder enige presentatie gedaan te hebben aan suppliantie wegens haar defloratie. Suppliante wil de weg van het recht inslaan doch is onmachtig de kosten hiervan te dragen, zoals Uw Edelen haar soberen staat ook wel kennen. Aanlegster, geassisteerd met Willem Michiels haar gekozen momboir, vraagt om gedaagde om voorschrevene redenen op te leggen en te voldoen ƒ 100,- of een zodanige meerdere of mindere som.

Rechts de doopakte van dochter Maria van Wendel Michiels en Gerit Philipsen met de tekst:

1696, maij 21; baptizata est Maria filia illegitima Gerardi Phlipsen et Wendelina Gielen; susceptori Jois Francisci Berckers et Helena Phlipsen.

21 mei 1696; gedoopt is Maria onwettige dochter van Gerardi Phlipsen en Wendelina Gielen; getuigen Jois Francisci Berckers en Helena Phlipsen.

Zoon Gerit Flipse, geboren te Asten op 20-08-1670, trouwt op 27-05-1696 te Asten met Aeleken Daendels, geboren op 20-10-1668 te Asten als dochter van Daandel Colen en Peerke Daendels:

04

Het gezin van Gerit Flipse en Aeleken Daendels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 19-12-1694 Vlierden 11-02-1725
Antonia Anthony Slaets
Asten 01-02-1761
Annemie Jacob Bosmans
Vlierden 06-07-1769

zie ook Voormalig huis C807
dochter Johanna uit 1e huwelijk:
zie Voormalig huis G655
zoon Johannes uit 2e huwelijk:
zie Voormalig huis B640

2 Daniel Asten 01-05-1698 Eindhoven 21-02-1740
Maria Catharina van der Heijde
Eindhoven 23-11-1748
3 Judocus Asten 20-07-1700 Kind Asten ±1700
4 Elisabeth Asten 14-05-1702 Ongehuwd is getuige bij dopen
5 Henricus Asten 21-09-1704 Deurne 10-05-1733
Anna Driesse Smit
Bakel 09-05-1756
Maria Hendrik Schepers
Bakel 28-05-1772
6 Gerardus Asten 16-12-1707 Deurne 01-06-1732
Anna Fransen Ansems
Deurne 26-06-1783 komt onder de naam Goort 
voor in de archieven
7 Philips Asten 03-04-1712 Kind Asten ±1712

*  zoon geboren voor het huwelijk en in de doopakte als 'filius illegitimus', ofwel onwettige zoon, aangeduid en dus nog een slippertje van Gerit Flipse, hij noemt zich later Johannes Gerits van de Moosdyck

Stiefmoeder Heylken Bruysten Geef Colen is als Hylke Phlipsen op 24-01-1699 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1708 is Philips Gerits nog steeds eigenaar:

Verpondingen 1708 XII-5 folio 14:
Philips Geerits. 25-11 ƒ 6-6-0.

Philip Gerits overlijdt te Asten op 17-08-1708 en hieronder zijn begraafakte:

05

Zoon Gerit Flipse wordt eigenaar van het huis en zijn vrouw Aeleken Daendels overlijdt te Asten als Aleke Gerits op 18-04-1712:

06

Gerit Flipse dient in 1714 een staat en inventaris op te maken:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 26, 16-04-1714
Gerit Philipsen, weduwnaar van Aelle Daniels, waarbij nog in leven zes kinderen verklaart dat hij sig niet wel in staet was bevindende en oock geschapen stont wegens verachterde slants- en gemeentenslasten te worden geexecuteert en sijne goederen, die met veel pagten en lasten waeren beswaert, vercogt en dat hij tot reddingh van allen deselve, zich had begeven in tweede huwelijk met Mary Tijssen, te Meyl, hij is gehouden een staat en inventaris te leveren van de goederen die hij van wijlen zijn vrouw in togte bezit. Frans Martens, zijn zwager en Jan Goorts, oom van zijn overleden vrouw, verklaren dat de achtergelaten goederen zo gering van waarde zijn dat ze bij verkoop of deling meer schade dan baten opleveren.

Gerit Flipse hertrouwt op 17-04-1714 te Meyel met Marij Tyssen, geboren te Meijel op 12-01-1683 als dochter van Mathias Lambers en Godefrida Bollen. Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-01-1716 Kind Asten ±1716
2 Antonius Asten 24-04-1717
3 Theodorus Asten 27-02-1719

Volgens de hoofdgeldlijsten zijn er in 1717 vier kinderen in huis:

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
Gerit Flipse, Marij de vrouw, Daandel, Lijsbet, Hendrick en Geert.

Gerit Flipse bouwt in de loop der jaren een flinke schuld op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 265 verso, 19-11-1731:
Gerrit de Raeff, deurwaarder, neemt, namens de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest de goederen van Gerit Philipsen, te Ostappen. Om daaraan te verhalen een rente van ƒ 9-7-8 over 1730 en 1731.

Gerit Flipse komt op 17-10-1737 te Meijel te overlijden en zijn zoon Hendrick Gerits, geboren te Asten op 21-09-1704, neemt het huis over. Hij is op 10-05-1733 te Deurne getrouwd met Anna Driesse Smits, geboren te Deurne op 16-11-1702 als dochter van Andreas Joannis Smits en Joanna Janssen:

Hendrick Gerits noemt zich daarna Henricus Gerart van de Moosdyck en hieronder het gezin van Henricus Gerart van de Moosdyck en Anna Driesse Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 15-03-1734 Asten 27-04-1771
Willemijna Jelis van Heugten
Asten 19-07-1802 zie Voormalig huis F1156
2 Franciscus Asten 20-03-1736 Ongehuwd Bakel 18-04-1809
3 Gerardus Asten 25-11-1738 Bakel 20-07-1766
Johanna Wynants Luycasse
Bakel 03-02-1801
4 Andreas Vlierden 11-05-1741
5 Elisabetha Vlierden 08-09-1744

Henricus Gerart van de Moosdyck verkoopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 119 verso; 20-06-1737:
Hendrik Gerrits van de Moosdijk verkoopt aan Symon van de Sande, te Deurne groes den Beemt 1 lopense naast Tielen Peters.

Vanwege de schulden van zijn vader woonden zij slechts korte tijd in het huis. Volgens de verpondingen van 1737 worden de goederen geëxecuteerd en via Antoni Heijcoop aan Laurens Meusse Roijmans verkocht:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 51:
Nomen Uxoris Laurens Meusse Roijmans transport 08-04-1739. Nomen Uxoris Antoni Heijcoop tot Vlierden bij koop van executie 30-04-1738, transport meij 1738. Hendrick Gerits van de Moesdijck. Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 150 verso, 31-05-1738:
Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, collecteur der verponding, over 1735-1737, de goederen van Jan Peter Smits, aan de voorste Diesdonk. De goederen hebben gestaan ten name van Peter van Someren. Hij verkoopt, bij executie, de goederen van Hendrik Gerrits van de Moosdijk aan Antony Heycoop, schoolmeester te Vlierden een huis, hof en aangelag te Ostappen 3 lopense, ene zijde Hendrik Gerrits van de Moosdijk, andere zijde weduwe Peter Driessen; land de Kamp 12 lopense naast Jan Wilbers; land het Weylkampke 3 lopense naast Hendrik Gerrits van de Moosdijk en de Keyserstraat; land de Heuff 2 lopense naast Lambert Lambers; land het Nieuw Erf 2 lopense naast de weduwe Lijske Teunis; land de Waterlaatenacker 6 lopense naast Lambert Lamberts; groes het Wielkampke 16 lopense naast Jan Wilbers; groes den Eerenbeemt 2 lopense naast Lambert Lamberts; groes het Agterste velt 1 lopense naast Willem Roymans. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 68, 06-06-1738:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur der verponding, 1735, heeft op 30-04-1738, publiek, bij executie, verkocht de erfelijke goederen van Hendrik Gerrits van de Moosdijk om daaraan te verhalen de som van ƒ 9-19-0 wegens verschuldigde verponding over 1735 met de kosten van dien. Opbrengst ƒ 70,- welke geconsigneerd worden ten bate van de crediteuren.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 188, 08-04-1739:
Antoni Heycoop, procureur, te Vlierden, verkoopt aan Laurens Meusse Roymans huis, hof en aangelag te Ostappen 3 lopense, ene zijde de verkoper, andere zijde weduwe Peter Driessen; land de Kamp 12 lopense naast Jan Wilbers; land het Weylkampke 3 opense naast de Keyserstraat; land de Heuff 2 lopense naast Lambert Lamberts; land het Nieuw Erff 2 lopense naast Lijske Teunis; land den Waterlaatenacker 6 lopense naast Lambert Lamberts; groes het Wielkampke 16 lopense naast Jan Wilbers; groes den Eerenbeemd 2 lopense naast Lambert Lamberts; groes het Agterste velt 1 lopense naast Willem Roymans. Belast met ƒ 1-12-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Henricus Gerart van de Moosdyck verhuist naar Vlierden en later naar Bakel en is op 28-05-1772 te Bakel overleden.

Laurens Meuse Roymans is geboren te Asten op 13-05-1685 als zoon van Bartholomeus Laurenssen en Antonia Gorts (zie Voormalig huis A92) en op 23-10-1712 te Asten getrouwd met Elisabeth Frans Berckers, geboren te Asten op 17-01-1688 als dochter van Franciscus Maes Berckers en Antonia Jansen (zie Busselseweg 7).

Juncti sunt matrimonio Laurens Meusse et Elisabeth Frans Berckers; testes Josijn Joannes Meusse et Jois Jansse.

In huwelijk verbonden Laurens Meusse en Elisabeth Frans Berckers; getuigen Josijn Joannes Meusse en Jois Jansse.

07

Het gezin van Laurens Meuse Roymans en Elisabeth Frans Berckers (zie ook Oostappensedijk 60):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Goort Asten 20-12-1714 Asten 03-02-1744
Anneke Peters Cornelisse
Asten 29-06-1769 zie Oostappensedijk 60
2 Antonia Asten 16-01-1717 Kind Asten ±1717
3 Wilhelmus Asten 27-09-1718
4 Maria Asten 14-12-1720
5 Anna Asten 19-11-1722 Ongehuwd Antwerpen >1770
6 Antoni Asten 05-08-1725 Ongehuwd Asten 06-03-1788
7 Francina Asten 21-03-1728 Asten 25-01-1761
Peter Joosten van Hugten
Asten 01-04-1797 zie Voormalig huis C116
8 Antoneth Asten 07-07-1729 Asten 19-01-1749
Lambert Lamberts Verheijen
Asten 17-01-1825 zie Oostappensedijk 54
9 Jacobus Asten 26-06-1730
10 Johanna Asten 06-01-1732 Asten 31-01-1762
Jan Peter Adriaans
Asten 02-06-1808

Laurens Meuse Roymans koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 149; 04-03-1743:
Condities en voorwaarden waaronder Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743 de geabandonneerde goederen van de weduwe Jan Hendriks, zijnde nu van de gemeente, verkopen. Zij verkopen aan Laurens Meusse Roymans een akkertje en drieske het Heufke 2 lopense naast Lambert Verheyden met verponding van ƒ 0-8-0 per jaar; een acker van 5 lopense 5 lopense naast de Keyzerstraat met verponding van ƒ 1-5-0 per jaar en bede ƒ 1-5-0 per jaar; heiveld de Heuf 7 lopense naast Aart Slegers. Koopsom ƒ 0,-. onder conditie dat de lasten te betalen worden betaald.

Laurens Meuse Roymans laat de goederen van zus Barbara (zie Busselseweg 7) van zijn vrouw taxeren en koopt ze later op:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 80 verso; 07-03-1749:
Taxatie van de onroerende goederen van Barbara Frans Maas overleden te Antwerpen op 19-11-1747. Laurens Roymans is gelaste van de erfgenamen. Waarde land het Lanckackerke 1 lopense naast de weduwe Hendrik Zeegers, ƒ 10,-; land den Kruysweg 1⁄2 lopense naast de weduwe Hendrik Zeegers, ƒ 6,-; groes de Horst 1 lopense naast Martinus van de Loverbosch ƒ 14,-. Totaal ƒ 30,-. 20e penning is ƒ 1-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 253; 22-04-1752:
Anna Roymans, te Antwerpen, verkoopt namens Norbert Verwithagen, kapelaan der Cathedraale Kerk van Antwerpen en van Dirk Cornelis, te Oeldere, bij Venroy, aan Laurens Meusse Roymans land het Lankackerke 1 lopense naast de weduwe Hendrik Zeegers; land den Kruysweg 1⁄2 lopense naast de weduwe Hendrik Zeegers; groes de Horst 1 lopense naast Marten van de Loverbosch. Koopsom ƒ 10,-.

Hieronder de begraafakte van Barbara Berckers op het kerkhof van de kathedraal van Antwerpen op 21-11-17471:

De bewoningslijst over de periode 1736-1761 geeft de bewoningsgeschiedenis van het huis weer:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ostappen Bewoners nummer 4 Ostappen
1736 Hendrick Gerits Hendrick Gerits
1741 Frens Meusse Roijmans Frens Meusse Roijmans
1746 Frens Meusse Roijmans Frens Meusse Roijmans
1751 Frens Meusse Roijmans Frens Meusse Roijmans
1756 Frens Meusse Roijmans Frens Meusse Roijmans
1761 Frens Meusse Roijmans Frens Meusse Roijmans

Ook uit het cijnsregister over de periode 1709-1761 blijkt de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 103 folio 12 verso:
Laurens Meus Roymans bij koop 1739. Antoni Hycoop tot Vlierden 1738. Geraart van Riet als excutant 1738. Geerard Philipsen van de Moesdijck bij successie van sijnen ondergeschreven vader. Philips soone van Geraert van de Moesdijck. De weduw van Dirck Gerarts van de Moesdijck met drie kinderen en drie kintskinderen uijt huijs, hoffstadt ende aengehoorende goederen onder Asten, ter plaetse Astappen gelegen, groot negen lopense, ene zijde de kinderen Bruijstie Geeven, andere zijde de kinderen weduwe Jan Henricx, ene einde de straete, andere einde de gemeente.

Laurens Roymans overlijdt op 07-10-1762 te Asten en in 1764 ontvangen de kinderen Roymans nog een legaat:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 63; 06-02-1764:
Wilbert van Helmont getrouwd met Maria Vervoordeldonk, Peter Roymans getrouwd geweest met Elisabet Vervoordeldonk, waarbij een dochter met name Jennnemaria, Hendrik Hendriks getrouwd geweest met Anna Vervoordeldonk, waarbij een zoon met name Joost. En alzo Bendert Vervoordeldonk getrouwd geweest met Josyna Berkers waarbij hij heeft nagelaten de voornoemde drie dochters. Alsmede Godefridus Roymans, Antoni Roymans, Lambert Verheyden getrouwd met Antonetta Roymans, Peter Joosten van Hugten getrouwd met Josyna Roymans en Jan Peters getrouwd met Johanna Roymans. Welke laatste vijf kinderen zijn van Elisabet Berkers getrouwd geweest met Laurens Roymans.
Aan alle comparanten met Anna Roymans en Guilliam Verwithagen is aangekomen, bij testament, van wijlen Heer Norbertus Verwithagen, overleden te Antwerpen ƒ 300,- wisselgelt gelegateerd door Juffrouw Barbara Berkers. Zij geven nu procuratie aan Anna Roymans, hun zuster en nicht, wonende te Antwerpen, om bij Heer B. Cleuren, cappellaan en tweede thesaurier der Cathedrale Kerke, te Antwerpen, als executeur van het voornoemde testament te ontvangen het voorschreve legaat voor de comparanten in deze ieder ƒ 30,- dus te samen ƒ 240,- wisselgelt.

Elisabeth Frans Berckers, de weduwe van Laurens Roymans, overlijdt op 14-01-1770 te Asten:

09

Drie maanden na het overlijden van Elisabeth Berckers wordt door de kinderen de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Antoni Roymans en Jan Peter Adriaans:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 46; 04-04-1770:
Antoni Roymans, Goort Roymans, Lambert Verheyden, getrouwd met Teuntje Roymans, Jan Peter Adriaans, getrouwd met Johanna Roymans, Peter Joosten van Hugten, getrouwd met Francyna Roymans. Kinderen van wijlen Elisabet Berkers en Laurens Roymans. De vader is al enige jaren overleden en de moeder in januari laatstleden. Zij hebben nagelaten twee huizen, land en groes, te Ostappen, toebehorende aan hen, comparanten, alzo hun zuster, Anna Roymans, ongehuwde bejaarde dogtere, wonende te Antwerpen, haar deel aan hen heeft afgestaan (Antwerpen de dato 03-03-1770, notaris Johannes Baptista Gerardi). Zij delen deze goederen:
3e lot krijgen Antoni Roymans en Jan Peter Adriaans, huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Dries Peter Driessen, andere zijde het volgende perceel. De Nieuwe Erve 3 lopense, in 1768 van de gemeente gekocht, ene zijde de gemeente. Land de Camp samen 15½ lopense aaneengelegen op de legger drie percelen, ene zijde Dirk Jan Wilbers, andere zijde de straat. Land de Heuff en Waterlaat samen 4 lopense aaneengelegen op de legger twee percelen, ene zijde Goort Roymans andere zijde de Keyserstraat. Groes het Wielkempke 14 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Aart Slegers cum suis. Groes den Eerenbeemt en de hey of Weyvelt samen 5½ lopense op de legger in twee percelen gelegen aan den Aa-kant, ene zijde de Aa, andere zijde Dries Peter Driessen. De helft van een groesveld aant Aa-hout 2 lopense, de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen. Verponding
ƒ 15-10-0 per jaar. Bede ƒ 4-17-2 per jaar. Belast met ƒ 1-00-0 per jaar aan den Armen van Asten en
ƒ 1-12-0 per jaar aan de Heeren van Asten.

Hun dochter Johanna Laurenti Roymans, geboren te Asten op 06-01-1732, trouwt op 31-01-1762 met Jan Peter Adriaans, geboren te Helmond op 16-10-1737 als zoon van Petrus Jansen en Anna Janse en broer van Marcelis Jansen (zie Oostappensedijk 60):

Het gezin van Jan Peter Adriaans en Johanna Laurenti Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jennemie Asten 01-11-1762 Kind Asten ±1762
2 Laurens Asten 1763 Asten 18-04-1807
Johanna Joost van Heugten
Asten 23-02-1847 zie Oostappensedijk 60
3 Petrus Asten 15-08-1765 Asten 27-01-1793
Johanna Janse van Dyck
Deurne 21-12-1823 zie Marialaan 20
4 Anna Maria Asten 18-03-1769 Asten 13-11-1796
Johannes van Geffen
Asten 01-12-1837
5 Elizabeth Asten 23-03-1772 Kind Asten ±1772
6 Willem Asten 07-10-1775 Asten 19-04-1799
Maria Willem Geeven
Deurne 11-03-1818

Jan Peter Adriaans verkoopt een koe:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 213 verso; 06-04-1773:
Pieter Slaats heeft gekocht van Jan Adriaans een koe. Jan Adriaans verklaart dat deze alhier is geworpen en gevoet en dus een inlands beest is en komende uit een gezonde plaats en stal alwaar geen besmettelijke ziekten onder het rundvee gevonden worden. Hij bevestigt een en ander onder eede. 

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 wonen na het overlijden van de weduwe Laurens Meuse Roymans, Antoni Roymans en Johanna Laurenti Roymans, getrouwd met Jan Peter Adriaans, in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ostappen Bewoners nummer 4 Ostappen
1766 weduwe en kinderen Laurens Roijmans weduwe en kinderen Laurens Roijmans
1771 Jan Peter Adriaans en Antoni Roijmans Jan Peter Adriaans en Antoni Roijmans
1776 Antoni Roijmans en Jan Peter Adriaans Antoni Roijmans en Jan Peter Adriaans

In 1782 krijgt Jan Peter Adriaans het huis door aankoop volledig in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 215, 06-08-1782:
Antoni Roymans, op Ostappen, verkoopt aan Jan Peter Adriaans, zijn zwager, bij elkaar wonend, de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde weduwe Andries Peter Driessen, andere zijde het volgende perceel. Nieuwe Erve 3 lopense in 1768 van de gemeente gekocht, ene zijde de gemeente. Het land in de Campen 15½ lopense aaneengelegen, zijnde drie percelen geweest, ene zijde Dirk Jan Wilbers, andere zijde de straat. Land de Heuff en Waterlaat aaneen 4 lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de Keyzerstraat. Groes het Wielkempke 14 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde weduwe Aart Zeegers. Groes den Eerenbeemt met de hey en weyvelt aant Aa-hout 5½ lopense, ene zijde de Aa, andere zijde weduwe Andries Peter Driessen. Groes aant Aa-hout 2 lopense, de andere helft hoort aan de kinderen Gerrit Ansems. Belast met de helft van ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 3-00-0 per jaar aan den Armen van Asten. De helft van ƒ 1-12-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 400,-. Voor deze koopsom wordt de verkoper gedurende zijn verdere leven onderhouden in kost, drank, kleren enzovoort.

Antonie Roymans is op 06-03-1788 te Asten overleden en in het huizenquohier is Jan Peter Adriaans eigenaar en bewoner en na zijn overlijden is zijn weduwe Johanna Laurenti Roymans eigenaar en zijn schoonzoon Johannes van Geffen bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Ostappen Bewoners nummer 4 Ostappen
1798 Jan Peeter Adriaans Jan Peeter Adriaans
1803 weduwe Jan Adriaans Jan van Geffen

Dochter Jennemaria Adriaans, geboren te Asten op 18-03-1769, trouwt op 13-11-1796 te Asten met Johannes van Geffen, geboren te Asten op 07-08-1765 als zoon van Arnoldus Hendrikx van Geffen en Elizabetha Aert Koppens (zie Dijkstraat 37 en 39):

10

Het gezin van Johannes van Geffen en Jennemie Adriaans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jennemie Asten 06-09-1798 Kind Asten ±1798
2 Joannes Asten 03-06-1800 Ongehuwd Asten 03-04-1830
3 Arnoldus Asten 02-09-1803 Vlierden 27-02-1835
Anna Maria van der Putten
Asten 27-03-1865
4 Joanna Elisabeth Asten 13-02-1810 Asten 11-05-1835
Gerard Driessen
Asten 16-01-1873 zie Voormalig huis G681

Jan Peter Adriaans overlijdt te Asten op 22-09-1798 en op 02-06-1808 komt Johanna Laurenti Roymans te Asten te overlijden:

11

Kort daarna wordt de erfenis verdeeld en dochter Jennemaria Adriaans en haar man Johannes van Geffen erven het huis:

Asten Rechterlijk Archief 132a 16-07-1808:
Jan Arnoldus van Geffen man van Jennemaria, Jan Peeter Adriaans, Laurens Jan Peter Adriaans, Willem Jan Peeter Adriaans, te Deurne, Pieter Jan Peeter Adriaans, op de Neerkant onder Deurne. Zij verdelen:
1e lot krijgt Jan Arnoldus van Geffen huis en erf te Oostappen 64; land de Waterlaat 2 lopense 19 roede; land en groes de Heuf 2 lopense 33 roede; land en groes de Kamp 18 lopense 20 roede; land de Kamp 2 lopense 10 roede; land de Raayakker 1 lopense 19 roede; groes het Aangelag 3 lopense 36 roede; groes den Neerenbeemt 11 lopense 11 roede; groes Wielkampke 7 lopense 37 roede. Belast met ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten.
De loten 2, 3 en 4 ontvangen elk ƒ 400,- van de verkrijger van het 1e lot.

De verpondingslijst van 1810 geeft de bewoningsgeschiedenis weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 44 verso:
Jan van Geffen bij deling juli 1808. Kantlijn overleden 03-06-1808. Kinderen Jan Adriaans. Jenneke Roijmans weduwe van Jan Peter Adriaans ½ en Laurens, Pieter, Annemie en Willem de kinderen ½. Nummer 4 huijs, hof en aangelag, 1 ½ lopense.

Bij het kadaster over de periode van 1811-1832 staat Johannes van Geffen als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; A134:
Huis en erf, groot 06 roede 70 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Jan van Geffen

11a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

12

Op 13-04-1840 overlijdt Johannes van Geffen te Asten als weduwnaar van Jennemie Adriaans die te Asten op 01-12-1837 op 68-jarige leeftijd is overleden:

13

Het huis wordt overgenomen door zoon Arnoldus van Geffen, geboren te Asten op 02-09-1803 en op 27-02-1835 te Vlierden getrouwd met Anna Maria van der Putten, geboren te Mierlo op 18-12-1803 als dochter van Wilhelmus van der Putten en Francisca Royakkers. Het gezin van Arnoldus van Geffen en Anna Maria van der Putten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-01-1838 Asten 08-04-1864
Joanna van den Einden
Asten 05-06-1903 zie Voormalig huis C613
2 Wilhelmina Asten 13-08-1840 Asten 11-06-1865
Gerard van Helmond
Asten 19-05-1872
3 Francis Asten 14-12-1843 Lierop 11-01-1872
Godefrida van Helmond
Asten 15-10-1887 zie Dijkstraat 54

Zij komen in het huis te wonen met huizingnummer B80:

14

Anna van der Putten is op 09-09-1851 te Asten overleden en Arnoldus van Geffen is op 27-03-1865 te Asten overleden. Dochter Wilhelma van Geffen, geboren te Asten op 13-08-1840, is op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Gerard van Helmond, geboren te Asten op 03-06-1842 als zoon van Johannes van Helmond en Maria Catharina van Brussel (zie Dijkstraat 64). Zij woonden na het overlijden van Arnoldus van Geffen in het huis met huizingnummer B84. Na het overlijden van Wilhelmina van Geffen op 19-05-1872, hertrouwt Gerard van Helmond op 19-06-1873 te Vlierden met Helena Maria Moors, geboren te Vlierden op 02-05-1837 als dochter van Pieter Moors en Wilhelmina van de Weijer. Gerard van Helmond wordt ook eigenaar van het huis en woont tot eind 19e eeuw op huizingnummer B45 en vertrekken dan naar Sluis 10 (zie Dijkstraat 67).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-01-1887 staat de verkoop van bomen en de boerderij van Gerard van Helmond:

15 16

De koper is Petrus Timmermans, geboren te Deurne op 12-08-1854 als zoon van Joost Timmermans en Petronella van Bussel. Hij is als landbouwer op 06-02-1885 te Asten getrouwd met Petronella Verberne, geboren te Asten op 15-05-1853 als dochter van Hendrikus Verberne en Wilhelmina Sleegers (zie Voormalig huis G132). In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 wonen zij vanaf 1887 in het huis:

17

Ook over de periode 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij volgens het bevolkingsregister in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B82, B78 en B76:

18

Petrus Timmermans heeft een onderonsje met de veldwachter en er wordt een gevangenisstraf van een maand geëist volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-07-1908 en dat wordt drie weken aldus de Nieuwe Venloosche courant van 01-10-1908:

Hieronder een foto van Petrus Timmermans en Petronella Verberne:

18a

Petrus Timmermans heeft tot zijn overlijden op 23-01-1925 in het huis met dan huizingnummer B78, ook bekend als Oostappen 14, gewoond en Petronella Verberne is op 22-07-1925 te Someren overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Daarna neemt dochter Hendrika Timmermans, geboren te Asten op 03-12-1889, het huis over. Zij is te Asten op 10-02-1922 getrouwd met Johannes Vinken, geboren te Asten op 19-06-1893 als zoon van Adrianus Vinken en Anna Maria van de Ven (zie Voormalig huis B54 en Voormalig huis E127). Het huis heeft in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 het huizingnummer B78 en staat ook bekend als Oostappen 16:

21

Ook over de periode 1930-1938 woont het gezin in het huis op Oostappen 16:

22

Onder uit het Peelbelang van 04-11-1940 de verkoop van scheutelingen; uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-11-1943 de verkoop van een veulen; uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-02-1944 de verkoop van een zeug en uit het Peelbelang van 24-02-1945 de verkoop van varkens door Johannes Vinken:

23 24
25 26

Hendrica Timmermans is op 24-12-1960 te Asten overleden en Johannes Vinken is op 09-06-1977 te Deurne overleden. Onder het bidprentje van Hendrica Timmermans:

27 28

Hieronder met streetview een opname van het uit 1800 stammende huis aan de Oostappensedijk 48:

29

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Gerart Jan Philipsen Asten ±1600 Gerart Jan Philipsen Asten ±1600
1667 Gerart Jan Philipsen Asten ±1600 Philip Gerits Asten ±1633
1687 Philip Gerits Asten ±1633 Philip Gerits Asten ±1633
1708 Gerit Philipse Asten 10-08-1670 Gerit Philipse Asten 10-08-1670
1732 Henricus Gerits Asten 21-09-1704 Henricus Gerits Asten 21-09-1704
Ostappen huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Gerits Asten 21-09-1704 Hendrick Gerits Asten 21-09-1704
1741 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685
1746 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685
1751 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685
1756 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685
1761 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685 Frens Meusse Roijmans Asten 13-05-1685
1766 weduwe en kinderen Laurens Roijmans Asten 17-01-1688 weduwe en kinderen Laurens Roijmans Asten 17-01-1688
1771 Antoni Roijmans en Jan Peeter Adriaans Asten 24-04-1717 Antoni Roijmans en Jan Peeter Adriaans Asten 24-04-1717
1776 Jan Peeter Adriaans en Antoni Roijmans Asten 11-10-1738 Jan Peeter Adriaans en Antoni Roijmans Asten 11-10-1738
1781 Jan Peeter Adriaans Asten 11-10-1738 Jan Peeter Adriaans Asten 11-10-1738
1798 Jan Peeter Adriaans Asten 11-10-1738 Jan Peeter Adriaans Asten 11-10-1738
1803 weduwe Jan Peeter Adriaans Asten 06-01-1732 Jan van Geffen Asten 07-08-1765
Kadasternummer A134
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A134 1832 Jan van Geffen Asten 07-08-1765
Oostappen 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1840 Jan van Geffen Asten 07-08-1765 Jennemie Adriaans Asten 18-03-1769 13-04-1840
1840-1859 Arnoldus van Geffen Asten 02-09-1803 Anna Maria van der Putten Mierlo 18-12-1803
B80 1859-1869 Arnoldus van Geffen Asten 02-09-1803 Anna Maria van der Putten Mierlo 18-12-1803 27-03-1865
B84 1869-1879 Gerard van Helmond Asten 03-06-1842 Wilhelmina van Geffen Asten 13-08-1840
B82 1879-1887 Gerard van Helmond Asten 03-06-1842 Wilhelmina van Geffen Asten 13-08-1840 naar Dorp
B82 1887-1890 Petrus Timmermans Deurne 12-08-1854 Petronella Verberne Asten 15-05-1853
B82 1890-1900 Petrus Timmermans Deurne 12-08-1854 Petronella Verberne Asten 15-05-1853
B78 1900-1910 Petrus Timmermans Deurne 12-08-1854 Petronella Verberne Asten 15-05-1853
B76 1910-1920 Petrus Timmermans Deurne 12-08-1854 Petronella Verberne Asten 15-05-1853
B78 1920-1925 Petrus Timmermans Deurne 12-08-1854 Petronella Verberne Asten 15-05-1853 23-01-1925
B78 1925-1930 Johannes Vinken Asten 19-06-1893 Hendrika Timmermans Asten 03-12-1889
16 1930-1938 Johannes Vinken Asten 19-06-1893 Hendrika Timmermans Asten 03-12-1889
Referenties
  1. ^ Digitaal Stadsarchief Antwerpen (https://felixarchief.antwerpen.be/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024, 10:34:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen