logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 56

In 1739 is er sprake van een woning in bezit van de weduwe Antoni Marcelis Teunis, die getuige het archiefstuk samen met haar buurman Lambert Lamberts Verheyden (zie Oostappensedijk 54) en andere bewoners in armoede leefden:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 116 verso; 22-06-1739:
Schepenen van Asten verklaren dat de weduwe Antoni Marcelis Teunis, Lambert Lamberts Verheyden, Jan Dirks van Hugten, Tomas Philipsen en Jenneke Martens ider een wooning zijn bezittende met eenig teul- en weylanden, dog dat deselve goederen seer gering en van weynig waardig sijn, soodanig dat de voorschrevene persoonen uyt haare slegte en geringe goederen de daaruytgaande renten met de 's lands- en dorpslasten niet konnen opbrengen off betaalen. Wij hebben de renten welke zij aan de Kerk en Armen van Asten zijn geldende, verscheidene jaren geremitteerd alsmede enige andere lasten goedgedaan. Deze mensen kunnen daardoor blijven wonen en worden deze goederen niet geëxecuteerd, waardoor wij de renten aan Kerk en Armen zouden komen te verliezen omdat deze goederen met de renten geen geld zouden gelden.

Toch worden de goederen van de weduwe Antoni Marcelis Teunis geëxecuteerd en is Aart Frans Slegers de koper:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 206 verso; 02-12-1739:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der verponding, 1738, van Peter Kanters. Hij verkoopt, bij executie, de goederen van de weduwe Antoni Marcelis Teunis aan Aart Franse Slegers huis, hof en aangelag te Astappen 3 lopense, ene zijde Lambert Lamberts; land de Nieuwe Erve 3 lopense; land de Braak 3 lopense; groes / land het Heytvelt 2 lopense; groes het Voortsvelt 5 lopense; groes het Beekveltje ½ lopense; hooi- en weigroes 8 lopense; groes in de Dagmaat 2 lopense. Belast met ƒ 7-00-0 per jaar aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land, in een meerdere rente; ƒ 1-00-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Arnoldus Frans Slegers is geboren te Asten op 27-04-1702 als zoon van Franciscus Goort Slegers en Francisca Hendrix van Moorsel. Hij is op 24-02-1732 te Asten getrouwd met Johanna Maria Willem Roymans, geboren te Asten op 24-05-1715 als dochter van Willem Hendrick Roymans en Helena Tyssen (zie Voormalig huis F429):

01

Het gezin van Arnoldus Frans Slegers en Johanna Maria Hendricks Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 05-12-1732 Leende 13-01-1760
Elisabeth Engelen
Someren 19-02-1805
2 Johanna Asten 21-12-1733 Asten 27-01-1765
Antonius Antoni Evers
Asten 30-09-1811 zie Dijkstraat 43
3 Elisabeth Asten 26-06-1735 Asten 22-02-1767
Petrus Martens van Dijk
Asten 16-04-1809 zie Dijkstraat 54
4 Helena Asten 15-04-1737 Kind Asten ±1737
5 Johannes Asten 15-04-1739 Ongehuwd Asten 28-04-1758
6 Henricus Asten 22-11-1741 Asten 27-08-1769
Wilhelma Verbaerschot
Asten 07-04-1810
7 Antonius Asten 29-12-1743
8 Marcellus Asten 03-10-1746 Kind Asten 09-12-1747
9 Wilhelmus Asten 18-10-1750 Asten 02-02-1777
Dorothea Claes Verheijen
Asten 07-07-1793
Johanna Maria Mathijs Slaats
Lierop 07-06-1800 zie ook Oostappensedijk 40 en 42

Arnoldus Frans Slegers koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 149; 04-03-1743:
Condities en voorwaarden waaronder Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743 de geabandonneerde goederen van de weduwe Jan Hendriks, zijnde nu vande gemeente verkopen. Zij verkopen aan Aart Slegers land 1 1⁄2 lopense naast Laurens Roymans; de Rayacker 1 1⁄2 lopense naast Lambert Verheyden gekomen van Canters. Koopsom ƒ 0,- onder conditie dat de lasten vanaf 1745 betaald worden. 

Wegens betalingsachterstand wordt er beslag gelegd op de vaste goederen van Arnoldus Frans Slegers:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 30 verso; 26-09-1743:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire landsverponding, 1741-1742, legt beslag op de vaste goederen van Aart Frans Slegers tot verhaal van ƒ 8-16-12.

Arnoldus Frans Slegers heeft ook nog een huurachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 5; 16-12-1748:
Maria weduwe Joost Verberne, aanlegger contra Aart Frans Slegers, gedaagde. Aanlegster heeft nog te goed van gedaagde ƒ 10,- van woonhuur en  ƒ 2,- wegens verschot. 

De schoonvader van Aart Frans Slegers heeft verzorging nodig:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 265; 10-12-1749:
Hendrik Willem Roymans, te Deurne, Goort Marcelis Verleysdonk getrouwd geweest met Hendrien Willem Roymans namens zijn kinderen, Antoni, Jan, Helena en Peeter waarvan mede aanwezig is Antoni Goorts namens de andere kinderen, Peter Martens getrouwd geweest met Jenneke Willem Roymans namens zijn kinderen, Martinus, Dirk, Catarina, Helena, Jenneke en Pieternel aanwezig is Martinus Peter Martens, namens de andere kinderen, Aart Frans Slegers getrouwd met Jennemaria Willem Roymans, Laurens Roymans. Allen kinderen en erven van Willem Roymans en wijlen Helena, weduwe Hendrik van Mierlo.
Omdat de vader door zijn hoge ouderdom niet in staat is om zichzelf te helpen en ook zijn memorie niet meer ten volle bezit en daardoor voortdurend hulp en zorg nodig heeft. Men heeft nu geaccordeerd dat allen, ten bate van Laurens Roymans, afzien van de erfenis en dat deze verder de zorg blijft dragen voor hun vader en grootvader tot na diens overlijden. Ook neemt hij alle schulden en lasten op de boedel staande over, zodat geen der comparanten nog aansprakelijk is.

Aart Frans Slegers koopt en verkoopt land:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 96; 19-03-1756:
Hendrik Peter Driessen, borgemeester, Sint Jan 1755-1756, verkoopt enige geabandonneerde landerijen. Hij verkoopt aan Aart Frans Slegers land met heesters bepoot te Ostappen 18 lopense. Verponding ƒ 4-00-00 per jaar; bede ƒ 3-14-00 per jaar. Koopsom ƒ 0,- en twee jaar vrij van lasten.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 205; 19-03-1760:
Aart Frans Slegers verkoopt aan Lambert Verheyden de helft van een akker 4½ lopense naast de koper; nog achter de voorschreven akker een perceel van agteren de helft tot de sink 4½ lopense. Zie transport de dato 19-03-1756. Koopsom de lasten.

Aart Frans Slegers heeft de turf niet goed gestoken en krijgt een bekeuring:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 112; 13-06-1768:
Den drost, aanlegger contra Aart Slegers, gedaagde. Gedaagde heeft te ver aan de baan, boven de Zijdelbaan, aan zijn velt getorft. Hierdoor heeft de baan zijn breedte niet behouden en moet door hem worden hersteld. Eveneens krijgt hij een boete van ƒ 3,- wegens artikel 7 der keuren.

Arnoldus Frans Slegers is op 18-02-1775 te Asten overleden en Johanna Maria Willem Roymans is te Asten op 20-03-1787 overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van zoon Hendrik Slegers:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 7 verso; 20-10-1787:
Francis Slegers, te Someren, Antonie Eevers getrouwd met Jenneke Sleegers, Peter Martens van Dijk getrouwd met Elisabet Sleegers, Hendrik Sleegers, Willem Aart Sleegers. Kinderen en erven van wijlen Aart Sleegers en Jennemie Hendriks. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krigt Francis ƒ 190,- te voldoen door de ontvanger van het 4e lot.
2e lot krijgt Antonie ƒ 190,- te ontvangen van het 4e lot.
3e lot krijgt Peter ƒ 190,- te ontvangen van het 4e lot.
4e lot krijgt Hendrik huis, hof en aangelag te Ostappen 3 lopense; land de Nieuwe Erve 3 lopense; land de Braak 3 lopense; land het Heytvelt 2 lopense; groes het voorste Velt 5 lopense; groes het Beekveltje 1 lopense; groes in de Dagmaat 2 lopense; groes 8 lopense; land den Rayakker 1½ lopense; land den Heugakker 1½ lopense; groes den beemd in de Wolsit agter Ostappen 2 ½ lopense; land 4½ opense; land 4½ lopense. Alles gelegen te Ostappen tussen hun bekende reengenoten. Verponding ƒ 13-00-12 per jaar; bede ƒ 4-13-14 per jaar. De ontvanger van dit lot zal aan de overige loten elk ƒ 190,- uitkeren.

Zoon Hendrik Aert Sleegers is geboren te Asten op 22-11-1741 als zoon van Arnoldus Slegers en Johanna Maria Hendricks. Hij is op 27-08-1769 te Asten getrouwd met Wilhelmina Jan Verbaerschot, geboren te Someren op 11-02-1746 als dochter van Johannes Verbaerschot en Johanna Hendricx:

02

Het gezin van Hendrik Aert Sleegers en Wilhelmina Jan Verbaerschot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-06-1770 Asten 08-02-1795
Johanna Maria van Helmond
Asten 23-10-1811 zie Wolfsberg 29
2 Antonius Asten 19-08-1774 Asten 15-01-1804
Helena Peter Verberne
Bakel 21-02-1853
3 Johanna Asten 19-07-1777 Vlierden 17-06-1810
Hendrik Sleegers
Vlierden 06-07-1847
4 Helena Asten 06-10-1779 Asten 05-02-1804
Adriaan Hendrik Vinken
Asten 18-09-1850 zie Voormalig huis A267
5 Arnoldus Asten 11-12-1781 Asten 24-01-1816
Petronella Noijen
Asten 06-02-1860 zie ook Oostappensedijk 54
6 Marcellus Asten 30-09-1783 Kind Asten 21-03-1789
7 Franciscus Asten 27-06-1785 Asten 09-05-1814
Johanna Houts
Asten 05-02-1819
Maria Laurense
Vlierden 15-04-1866 zie ook Oostappensedijk 58
8 Martinus Asten 12-11-1787 Asten 14-05-1815
Catharina van Doren
Asten 15-07-1868 zie Dennendijk 11

Eind 1787 komen zij vanuit de Dijk (zie Lagendijk 7) in het huis op Oostappen wonen. Wilhelmina Jan Verbaerschot is op 09-12-1801 te Asten overleden en Hendrik Sleegers koopt nog wat land bij:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 9 verso; 08-05-1805:
Jan Ansems van de Mortel, te Helmond, verkoopt aan Hendrik Sleegers hooiland te Ostappen 44 roede. Koopsom ƒ 19,-.

Hendrik Aert Sleegers is te Asten op 07-04-1810 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is een huis te zien met als eigenaar de kinderen van Hendrik Sleegers.

Kadaster 1811-1832; A90:
Huis en erf, groot 08 roede 40 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: kinderen Hendrik Sleegers

03

04

Volgens de kadstrale legger is zoon Arnoldus Hendrik Sleegers, geboren te Asten op 11-12-1781, eigenaar van het huis geworden. Hij is op 24-01-1816 te Asten getrouwd met Petronella Noijen, geboren te Deurne op 16-02-1792 als dochter van Jan Noijen en Cornelia Hesemans. Zij zijn rond 1841 verhuisd naar een nabijgelegen boerderij (zie Oostappensedijk 54).

De oude boerderij is afgebroken en rond 1865 is een nieuwe boerderij gebouwd en bewoond door Pieter Fransen, geboren te Vlierden op 02-03-1822 als zoon van Francis Fransen en Anna Maria Beijers. Hij is op 16-04-1858 te Asten getrouwd met Joanna Maria Driessen, geboren op 16-05-1824 te Asten als dochter van Godefridus Driessen en Allegonda Verheijen.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B78. Zij verhuizen in 1868 naar Vlierden en Martinus Welten, geboren te Deurne op 10-01-1825 als zoon van Pieter Welten en Joanna Maria Smits, neemt het huis met nummer B82 over. Hij is op 20-04-1855 te Vlierden getrouwd met Hendrina van Tilburg, geboren te Vlierden op 20-03-1827 als dochter van Antonij van Tilburg en Petronella van den Boomen:

05

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan het huizingnummer B80, maar verhuizen in 1894 naar Vlierden. Korte tijd woont zijn zoon Francis Welten, geboren te Asten op 27-01-1863 en op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Helena Maria Meulendijks, geboren te Asten op 21-07-1865 als dochter van Arnoldus Meulendijks en Hendrica Bukkems. In 1897 vertrekt het gezin naar Deurne.

Dan neemt Wilhelmus Manders, geboren te Deurne op 11-12-1859 als zoon van Martinus Manders en Henrica van Bommel, het huis over. Hij is op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Gordina van Bommel, geboren te Deurne als dochter van Francis van Bommel en Johanna van Duinhoven. Hij vertrekt met zijn gezin eind 1900 naar Mierlo:

06

Laurens Adriaans, geboren te Asten op 07-11-1857 als zoon van Piet Adriaans en Hendrina Lammers (zie Oostappensedijk 60) is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Joanna Maria Berkers, geboren op 23-06-1859 te Asten als dochter van Mathijs Berkers en Maria Vlemmix (zie Oostappensedijk 36). Zij wonen volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer B76:

07

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 zijn zij de bewoners met dan het nummer B74 en verhuizen in mei 1919 naar Bakel. De woning komt dan in het bezit van Johannes Hoeben, geboren op 05-08-1892 te Deurne als zoon van Henricus Hoeben en Wilhelmina Henrica Aarts. Hij is te Deurne op 03-05-1919 getrouwd met Joanna Maria van Bommel, geboren te Deurne op 09-08-1895 als dochter van Martinus van Bommel en Elisabeth Verstappen. Zij vertrekken in 1922 naar Deurne en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1922 staat dat deze pachtboerderij wordt verkocht: 08

09

Daarna komt Henricus Martens, geboren te Helmond op 04-01-1863 als zoon van Henricus Martens en Antonetta Strijbos, in het huis wonen. Hij is getrouwd op 06-02-1891 te Lierop met Johanna Smets, geboren te Mierlo 19-04-1856 als dochter van Antonie Smets en Maria Anna Tijssen. In het register van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op nummer B76 ook wel bekend als Oostappen 20:

10

Johanna Smets is op 06-02-1923 te Asten overleden en Henricus Martens woont daarna in bij zijn dochter Maria Anna Antonetta Martens, geboren te Helmond op 28-01-1892. Zij is op 25-01-1929 te Asten getrouwd met Peter Johannes Rovers, geboren te Deurne op 05-02-1886 als zoon van Johannes Rovers en Maria van Dijk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Oostappen 20:

11

Rond 1940 verhuizen zij naar de Achterbosch 3, Maria Anna Antonetta Martens is op 03-04-1952 te Asten overleden en Henricus Martens is op 01-08-1952 te Asten overleden. Onder de overlijdensakte van Johanna Smets en het bidprentje van Henricus Martens bij hun overlijden:

12 13

Op basis van de onderstaande advertenties uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-07-1942 en 13-03-1943 kunnen we opmaken dat het huis vermoedelijk sinds 1940 wordt bewoond Hendrikus Meulendijks en Maria Hendrika Adriaans, afkomstig uit Oostappen 12 (zie Oostappensedijk 46):

14 15

Verscholen tussen het groen is er vanuit de Otterstraat met streetview nog een glimp op te vangen van de huidige uit 1875 daterende boerderij aan de Oostappensedijk 56:

16

Het gezin Meulendijks-Adriaans is later naar Heusden verhuisd en Henrikus Meulendijks is te Geldrop op 15-11-1973 overleden en Maria Hendrika Adriaans is op 16-09-1976 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Overzicht bewoners

Ostappen huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Antoni Marcelis Teunis
1741 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1746 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1751 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1756 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1761 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1766 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1771 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702 Arnoldus Frans Slegers Asten 27-04-1702
1776 weduwe Arnoldus Frans Slegers Asten 24-05-1715 weduwe Arnoldus Frans Slegers Asten 24-05-1715
1781 weduwe Arnoldus Frans Slegers Asten 24-05-1715 weduwe Arnoldus Frans Slegers Asten 24-05-1715
1798 Hendrik Aaert Sleegers Asten 22-11-1741 Hendrik Aaert Sleegers Asten 22-11-1741
1803 Hendrik Aaert Sleegers Asten 22-11-1741 Hendrik Aaert Sleegers Asten 22-11-1741
Kadasternummer A90
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A90 1832 Arnoldus Hendrik Sleegers Asten 11-12-1781
Oostappen 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Hendrik Aert Sleegers Asten 22-11-1741 met kinderen 07-04-1810
1810-1841 Arnoldus Hendrik Sleegers Asten 11-12-1781 Petronella Noijen Deurne 16-02-1792 naar B79
1841-1865 afgebroken
B78 1865-1869 Pieter Fransen Vlierden 02-03-1822 Joanna Maria Driessen Asten 16-05-1824 naar Vlierden
B82 1869-1879 Martinus Welten Deurne 10-01-1825 Hendrina van Tilburg Vlierden 20-03-1827
B80 1879-1890 Martinus Welten Deurne 10-01-1825 Hendrina van Tilburg Vlierden 20-03-1827
B80 1890-1894 Martinus Welten Deurne 10-01-1825 Hendrina van Tilburg Vlierden 20-03-1827 naar Vlierden
B80 1894-1897 Francis Welten Asten 27-01-1863 Helena Meulendijks Asten 21-07-1865 naar Deurne
B80 1897-1900 Wilhelmus Manders Deurne 11-12-1859 Gordina van Bommel Deurne 06-03-1858 naar Mierlo
B76 1900-1910 Laurens Adriaans Asten 07-11-1857 Joanna Maria Berkers Asten 23-06-1859
B74 1910-1920 Laurens Adriaans Asten 07-11-1857 Joanna Maria Berkers Asten 23-06-1859 naar Bakel
B76 1920-1922 Johannes Hoeben Deurne 05-08-1892 Joanna Maria van Bommel Deurne 09-08-1895 naar Deurne
B76 1922-1930 Henricus Martens Helmond 04-01-1863 Johanna Smets Mierlo 19-04-1856 06-03-1923
20 1930-1938 Henricus Martens Helmond 04-01-1863 met dochter Marianna

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 september 2023, 14:11:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen