logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Voorste Diesdonk

Wie er in de 18e eeuw precies woonden op de Voorste Diesdonk kunnen we opmaken uit een lijst van misoogsten rond 1738:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170, 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreve jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde (des gerequireert werdende) met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende op de Diesdonk:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Jan Jan Smits 1 ƒ 60,-
Dielis Philipsen 3 36 schapen gestorven ƒ 120,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten pothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

De twee namen boven in de tabel komen we in de rest van dit verhaal nog tegen; ontbrekend zijn de huisnummers 2 en 4. Huisnummer 2 wordt bewoond door Jan Jelis van Heugten, de zoon van Dielis Philipsen en is er gaan wonen na een noodweer. Huisnummer 4 is in eigendom van de weduwe Hendrick Hendricks en mogelijk had zij geen oogst te velde of dieren en dientengevolge geen schade.

Hieronder staat de kadasterkaart van de Voorste Diesdonk in 1832 weergegeven met daarin de huizingnummers van de huizen op dat moment. Op basis van het Historisch Onderzoek naar huis en veldnamen, is een reconstructie gemaakt van de eerdere bewoners van Hoog Oostappen en bestrijkt derhalve de periode begin 17e eeuw tot de 20e eeuw.

01

Huizen en bewoners volgens het kadaster van 1832:

F1165 Pieter Joost Smits huis nummer 1
F1156 Kinderen Francis van Lierop huis nummer 2
F1113 Joost Vlemmincx huis nummer 3
F1155 Weduwe Marcelis Stevens huis nummer 4

De drie bij elkaar gelegen huizen F1113, F1155 en F1156 worden allen in de vroege archieven genoemd en hebben blijkbaar tot een grote hoeve behoord. In 1640 is F1113 in handen van Wilbord Daendels en wordt rond 1735 overgenomen door Jelis Philipsen van Heugten. Via vererving komt deze via Vlemmix, van Doorn uiteindelijk in handen van de familie van den Eijnden. F1155 wordt in 1645 bewoond door Aert Hendrick Verhagen en is nadien door vele gezinnen gebruikt als boerderij. Van F1156 is in 1640 Jan Willem Slaets de eigenaar en ook dit huis wordt rond 1740 door Jelis Philipsen van Heugten overgenomen. Via vererving komt deze in het bezit van de familie van Lierop die er tot in de 20e eeuw in woont.

Huis F1165 komt vanaf 1680 in de archieven voor met Willem Leenders van Heugten als eigenaar. In 1705 wordt deze overgenomen door Pieter Jan Smits en zijn nazaten hebben er tot in de 20e eeuw in gewoond en gewerkt.

Links een foto van de Diesdonk komend vanuit het zuidwesten en rechts een overzichtsfoto van de Diesdonk.

02 03

Hieronder zien we nogmaals de kadasterkaart uit 1832 samen met de topografische kaart uit 1900 en daaronder de Googlemaps kaart van 2010.

04

05

06


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:51

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen