logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1156

Jan Willem Slaets erft huizen op de Diesdonk van zijn familie:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 83, 19-09-1646:
Jan Willem Peter Slaets, Peter Wilborts van Bussel man van Joostien, de momboiren van Peter, onmondige zoon van Peter Willem Peter Slaets. Zij verdelen de nagelaten goederen van Peter Slaets en gehuwd geweest met Margriet. 2e lot krijgt Jan Willem Peter Slaets en Peter Wilborts ⅔ deel van de goederen op den achtersten Diesdonck, te weten in huis, land, groes, hei en wei met inbegrip van alle lasten, renten enzovoorts ƒ 15,- te ontvangen van het 1e lot ten bate van verachterde pachten.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 91, 16-01-1647:
Jan, zoon van wijlen Willem Peter Slaets, Peter Wilbort Joosten van Bussel man van Joostien, dogter van Willem Peter Slaets in 2e huwelijk met Margriet. Zij verdelen hun goederen op den Diesdonck en elders te Asten. 1e lot krijg Jan het woonhuis op de voorste Diesdonck, met schop, schaapskooi en het halve campke met den hof. Belast met de cijns van het gehele goet aan de Heer van Asten. 2½ vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest. ½ vat rogge jaarlijks aan de Costerye. 2 vat rogge jaarlijks aan de Pastoye. ƒ 100,- aan jaarlijks Wijffliet te Someren. ƒ 100,- aan Merike Beckers te 's-Hertogenbosch uit en meerdere rente met het 2e lot te gelden.

Het archief meldt ook in 1656 zijn bezit:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 40, 07-01-1656:
Jan Willem Slaets is schuldig aan Jacob Goorts en Frans Steven Aelberts als momboiren van Anthonis Hendrick Joosten verwekt bij Lijsken Steven Aelberts ten behoeve van de onmondige ƒ 200,- à 5%. Een huis, hof en hofstad aen den Diesdonck, ene zijde Peeter van Bussel, andere zijde Jan Willem Slaets. Kantlijn 02-02-1662 gelost aan Anthonis Hendrick Joosten. Kantlijn de overdrager van de rente was aan de onmondige schuldig ƒ 250,- wegens erfkoop. Doch de onmondige heeft, om een ambacht te leren en daarvoor contant geld nodig had ƒ 50,- vooruit ontvangen.

Jan Willem Slaets is geboren rond 1610 als zoon van Willem Peter Slaets en Peterken Joost Goort van Bussel (zie 't Hoekske 10). Hij is rond 1638 getrouwd met Marieke Goorts Verberne. Het gezin van Jan Willem Slaets en Marieke Goorts Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 26-05-1642 Asten 08-11-1682
Johanna Martens
Asten 08-12-1713 zie Beekstraat 17
2 Henricus Asten 22-12-1643 Asten 07-11-1668
Tuniske Peeters
Asten 28-06-1684
3 Petrus Asten 21-06-1645
4 Margareta Asten 18-12-1647 Asten 21-11-1677
Willem Lindert van Hughten
Asten 01-09-1701

Jan Willem Slaets overlijdt te Asten op 25-02-1679:

01

Een jaar later wordt de erfenis verdeeld en ontvangt zijn dochter Margareta het huis:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 20 verso, 02-02-1680:
Willem Jan Slaets, Hendrick Jan Slaets, Willem Leendert Joosten van Heughten man van Margrita Jan Slaets, allen kinderen van Jan Slaets en Merike Goorts Verbernen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 3e lot krijgt Willem Leendert Joosten van Heughten het oude huis met den achtersten hof aan den Diesdonck 3 roede.

Dochter Margareta Slaets is geboren te Asten op 18-12-1647 en op 21-11-1677 te Asten getrouwd met Willem Lindert van Heughten, geboren te Asten op 05-11-1647 als zoon van Leonardus Judoci van Heugten en Heijlgondis Henricks (zie Voormalig huis E508):

Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Linders van Heughten et Margareta Jois Slaets; testes Leonardus van Heughten et Wilhelmus Jois Slaets.

In huwelijkse echt verbonden Wilhelmus Linders van Heughten en Margareta Johannes Slaets; getuigen Leonardus van Heughten en Wilhelmus Johannes Slaets.

02

Het gezin van Margareta Slaets en Willem van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 15-09-1678 Ongehuwd Asten 11-06-1710
2 Johannes Asten 08-03-1680
3 Maria Asten 06-01-1682
4 Johanna Asten 13-07-1685
5 Henrica Asten 12-10-1687
6 Leonardus Asten 05-06-1692 Ongehuwd Asten 06-05-1715

Margareta Slaets is op 01-09-1701 te Asten overleden en Willem Linders van Heughten is te Asten op 25-03-1705 overleden

03

Na zijn overlijden wordt het huis verkocht aan de familie Smits en de broer van Margareta; Willem Jan Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 92 verso, 16-08-1705:
Johan Goort Nicolaessen, als pandcrediteur en evicteur van huis en erfelijke goederen van wijlen Willem Leenders van Heughten, scabinale akte 17-08-1705, verkoopt aan Jan Peter Smits, Peter Smits en Willem Janse Slaets, een huis, aangelag en dries aan den Diesdonck.

Jan Peter Smits is de bewoner van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 17, 16-10-1709:
Philips van Heusden, president, Hendrick Tho poel, president, Peeter van der Lith, secretaris en Jan van Riet, vorster allen gedaegt om ter instantie van Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, te getuigen verklaren dat zij op 21 juni laatstleden rond 10 uur in de morgen geweest zijn ten huize van Jan van Riet en dat daar ook aanwezig was eenen Jan Peeter Smits, wonende op de voorste Diesdonck die geluck gewenst werd dat zijn broer, Jan Smits, gekozen was tot borgemeester. Deze heeft daarop met opgesetten ende grammen gemoede gezegd: Dat den Heere van Asten, duysent gulden hadde genooten van van Houtarts penningen welcke waeren staende tot laste deser gemeente van Asten, daar de gemeente de intrest van betaelt, ter oirsaecke dat hij geen gelt meer soude trecken. Dat den Heere van Asten daerover tegenwoordigh in de helle leght en brande en dat de tegenwoordige Mevrouwe van Asten van d'een ende d'ander alle wijn en gelt was treckende off prouffiterende op datter eenige soude blijven te weeten van borgemeesterschap ende dat de Vrouwe ende Freulingh van Asten oock in de helle met hem Heere van Asten mede sullen branden ende haer den duyvel, als den Heere van Asten, halen. Zeggende verder, dat zijn broeder hem dit gezegd had welcke enorme woorden door Jan van Riet in kennis zijn genomen.

Het huis wordt via Anthony Heycoop verkocht aan Jan Jelis van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 150 verso, 31-05-1738:
Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, collecteur der verponding, over 1735-1737, de goederen van Jan Peter Smits, aan de voorste Diesdonk. De goederen hebben gestaan ten name van Peter van Someren. Hij verkoopt aan Antony Heycoop, schoolmeester, te Vlierden een huis, hof en aangelag 3 lopense.

Asten Rechterlijk Achief 94 folio 159, 13-09-1738:
Antoni Heycoop, wonende te Vlierden, verkoopt aan Jan Jelis van Hugten een huis, hof en aangelag op de Diesdonk 3 lopense.

Ook de verpondingen melden dit:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 40 verso:
Nu Jan Jelis van Hugten transport 13-09-1738.
Nu Antoni Heijkoop tot Vlierden bij koop meij 1738.
Bewoner: Jan Peeter Smits.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 5-0-0.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1741 laat zien dat het huis in eigendom is van Jan Peeter Smits en Jan Jelis van Hugten:

Jaar Eigenaar nummer 2 Diesdonk Bewoners nummer 2 Diesdonk
1736 Jan Peeter Smits Jan Peeter Smits
1741 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten

Jan Jelis van Hugten verkoopt het huis door aan zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 148 09-02-1743:
Jan Jelis Philips van Hugten verkoopt aan Jelis Philipsen van Hugten, zijn vader huis, hof en aangelag aan den Diesdonk 3 lopense.

Jelis Philpsen van Hugten is op 15-11-1680 te Asten geboren als zoon van Philips Dielis van Heuchten en Maria Huberts (zie Voormalig huis E128). Hij is op 23-11-1710 te Asten getrouwd met Maria Willem Slaets, geboren te Asten op 26-09-1683 als dochter van Willem Jan Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

Juncti sunt matrimonio Egidius Philipsen van Heugten et Maria Willem Slaets; testes Joost Jelis van Heugten et Martinus Willem Slaets.

In huwelijkse echt verbonden Egidius Philipsen van Heugten en Maria Willem Slaets; getuigen Joost Jelis van Heugten en Martinus Willem Slaets.

04

Het gezin van Jelis Philpsen van Hugten en Maria Willem Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-01-1711 Asten 03-02-1743
Anneke Jansen van Hout
Asten 18-06-1781 zie Diesdonkerweg 15
2 Wilhelma Asten 17-03-1714 Kind Asten ±1714
3 Franciscus Asten 10-01-1717 Vlierden 21-11-1745
Geertruij Jacobs van Neerven
Vlierden 02-04-1777
4 Philippus Asten 13-04-1720 Asten 22-02-1756
Anna Janse van Bussel
Asten 12-11-1800 zie ook Diesdonkerweg 15
dochter Wilhelmina Voormalig huis G618
5 Wilhelma Asten 30-11-1722 Asten 28-09-1749
Anthony Franciscus van Lierop
Asten 28-04-1771
Jan van de Moosdijk
Asten 17-10-1788
6 Maria Asten 13-07-1726 Kind Asten ±1726

Jelis Philpsen van Hugten is op 12-05-1746 te Asten overleden:

05

Volgens de bewoningslijst over de periode 1746-1751 is Maria Willem Slaets als weduwe van Jelis Philips van Hugten eigenaar en bewoner van het huis op de Diesdonk:

Jaar Eigenaar nummer 2 Diesdonk Bewoners nummer 2 Diesdonk
1746 weduwe Jelis Philipse van Hugten weduwe Jelis Philipse van Hugten
1751 weduwe en kinderen Jelis Philipse van Hugten weduwe en kinderen Jelis Philipse van Hugten

In 1756 wordt de erfenis verdeeld, waarbij dochter Wilhelma het huis in eigendom verkrijgt:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 198 verso; 07-04-1756:
Maria Willem Slaats, weduwe Jelis van Hugten, welke verklaart, dat vermits het overlijden van haar man, de vaste goederen die zij samen hebben bezeten voor de helft zijn bestorven op haar en voor de helft op haar kinderen. Het komt haar echter niet gelegen deze goederen te gebruiken en nog veel minder deze met haar kinderen te verdelen. Het zou het voordeligste voor haar kinderen zijn dat deze heel de goederen aannamen en onder elkaar verdeelden. Zij ziet dan ook, bij deze, af van haar recht, zo van tocht als eigendom op deze goederen, latende deze aan haar kinderen. Zij kunnen deze goederen onder elkaar verdelen. Echter moeten zij wel aan haar, comparante, gedurende haar verdere leven uitkeren ƒ 36,- per jaar en voorts alle renten, lasten en schulden, staande op de goederen blijven betalen. De kinderen Jan Jelis van Hugten, alhier, Francis Jelis van Hugten, te Vlierden, Philips Jelis van Hugten, alhier en Antoni Francis van Lierop getrouwd met Willemyn Jelis van Hugten, alhier, hier aanwezig, gaan accoord en nemen de goederen aan. Zij maken de volgende verdeling:
2e lot Francis Jelis van Hugten, te Vlierden en Antoni Francis van Lierop, de helft van huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 3 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde weduwe Hendrik Hendriks. De andere helft van dit huis komt aan Antoni Francis van Lierop.

In 1756 verkoopt broer Francis van Hugten zijn deel van het huis aan Antoni Francis van Lierop:

Asten Rechterlijk Archief 50 folio 97 verso; 07-04-1756:
Francis Jelis van Hugten, te Vlierden, verkoopt aan Antoni Francis van Lierop de onverdeelde helft in huis, hof, aangelag, land en groes aan den Diesdonk 45 lopense. Belast met: de helft van ƒ 0-12-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 275,- à 3%.

Dochter Willemijna Jelis van Heugten is geboren te Asten op 30-11-1722 en op 28-09-1749 te Asten getrouwd met Anthony Franciscus van Lierop, geboren te Someren op 17-02-1728 als zoon van Franciscus Johannes van Lierop en Anna Theunis:

06

Het gezin van Willemijna Jelis van Heugten en Anthony Franciscus van Lierop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-06-1750 Asten 07-02-1779
Johanna Dirk Claus
Asten 08-11-1794 zie Voormalig huis E516
2 Johanna Maria Asten 14-02-1752 Ongehuwd Asten 20-07-1778
3 Martinus Asten 02-12-1753 Asten 03-02-1782
Petronella Petri van Bussel
Asten 24-07-1814 zie Voormalig huis F1155
4 Aegidius Asten 14-01-1757 Asten 22-02-1778
Agnes Verheijden
Asten 16-04-1780
Maria Petri Slaets
Asten 21-08-1805 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
5 Franciscus Asten 28-08-1759 Asten 17-01-1790
Maria Jan Aart Segers
Asten 24-04-1823
6 Anna Asten 31-07-1762 Asten 17-05-1786
Marcelis Stevens
Asten 16-06-1831 zie Voormalig huis F1155

Zij wonen dan in het huis op de Diesdonk:

Jaar Eigenaar nummer 2 Diesdonk Bewoners nummer 2 Diesdonk
1756 Antoni Janse van Lierop Antoni Janse van Lierop
1761 Antoni Janse van Lierop Antoni Janse van Lierop
1766 Antoni van Lierop Antoni van Lierop

Moeder Maria Willem Slaets is als weduwe van Jelus van Hugten op 16-05-1767 te Vlierden overleden en hieronder haar begraafakte:

Anthony Franciscus van Lierop is op 21-12-1769 te Asten overleden en Willemijna Jelis van Heugten hertrouwt te Asten op 27-04-1771 met Jan van de Moosdijk, geboren te Asten op 15-03-1734 als zoon van Henricus Gerart van de Moosdyck en Anna Dries Smits (zie Oostappensedijk 48).

Alvorens het huwelijk kan worden gesloten moet een staat en inventaris en huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 96 verso; 11-04-1771:
Staat en inventaris opgemaakt door Willemyna van Hugten, weduwe Antoni van Lierop voor Jan, Maria, Martinus, Jelis, Francis en Anneke, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Jan van de Moosdijk.
Onroerende goederen:
Huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 3 lopense, ene zijde Mattijs Smits, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Den Bergacker 4 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde Willemyn van Hugten. De Heyacker 2 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde Hendrik van Hugten. Land de drie Copsaat 2 lopense, ene en andere zijde Hendrik van Hugten. De Voorste acker 2 lopense, ene zijde Mattijs Smits, andere zijde de weduwe in deze. De Langenacker 1½ lopense, ene zijde Peter Smits, andere zijde Mattijs Smits. De voorste Willigeacker 3½ lopense, ene zijde Peter Smits, andere zijde de weduwe in deze. Nog een voorste Willigeacker ½ lopense, ene en andere zijde Jan Jelis van Hugten. Den Bosacker 4 lopense, ene zijde Mattijs Smits, andere zijde de weduwe in deze. Groes het Voorste veltje 1½ lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde de weduwe in deze. Groes voor de Beek 5 copse, ene zijde Peter Smits, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Het Weyvelt 11 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde de weduwe in deze. Groes het Bosvelt 10 lopense, ene zijde weduwe Hendrik Berkers, andere zijde de Beek.
Huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde de weduwe in deze, andere zijde de straat. De Voorste acker 2 lopense, ene zijde de weduwe in deze, andere zijde Jan Jelis van Hugten. De voorste Willigeacker 7 copse, ene zijde de weduwe in deze, andere zijde Jan Jelis van Hugten. De helft van de vier Loopenseacker 2 lopense, ene zijde Hendrik van Hugten, andere zijde Jan Jelis van Hugten. De helft van de Santacker 2 lopense, ene zijde Mattijs van Hugten, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Het Nieuwveltje 1½ lopense, ene zijde Mattijs Smits, andere zijde de weduwe in deze. 1⁄3e deel van het voorste Weyvelt 4 lopense, ene en andere zijde de weduwe in deze. Het Euveltje 1½ lopense, ene zijde de Beek, andere zijde de weduwe in deze. Een weyveltje over de Beek 1½ lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, andere zijde Mattijs Smits. 1⁄3e deel in het Aa-velt 1 lopense, ene zijde Hendrik van Hugten, andere zijde Jan Jelis van Hugten.
Roerende goederen:
Een vere bed met toebehoren, twee linnen bedden en toebehoren, zes paar lakens, enige ketels, potten en pannen, zes kop en schotels Delfts, twee kisten, twee koetsen, acht stoelen, een kastje, twee tafels, vuurgerei, enig tin en koper bestek, klein landbouwgereedschap, twee hoge karren, twee slagkarren, twee eggen, een ploeg, een paard, vier melkbeesten, een os, drie kalveren, 25 schapen, 60 vat rogge, 15 vat boekweit, twee karren hooi en zes vijm stro.
Schulden:
2⁄3e deel van ƒ 200,- aan de kinderen van Francis van Lierop, te Someren.
Pretenties:
ƒ 24,- van Hendrik Aart Slegers, ƒ 60,50 van verkochte schapen.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 96 verso; 11-04-1771:
Willemyn van Hugten, weduwe Antoni van Lierop, geassisteerd met Francis van Lierop, haar schoonvader, te Someren en Francis van Hugten, haar broeder, te Vlierden, deze namens haar kinderen, bruid, ter eenre zijde en Jan van de Moosdijk, jongeman, bruidegom, ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden en brengen beide alle goederen die zij bezitten. Indien de bruid voor haar man komt te overlijden zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, kan hij, indien dit met de voorkinderen kan worden overeengekomen, in de boedel blijven zitten. Indien dit niet kan zal hij met ƒ 200,- uit de boedel gaan. Als de bruidegom voor zijn vrouw komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten, dan zal zij zijn nalatenschap ontvangen.

Hieronder de kerkelijke trouwakte en de trouwakte voor de schepenen van Asten:

Juncti sunt Joannes van den Moosdijk et Wilhelma van Heugten; testes Joannes van Lierop et Catharina van Bussel.

In echt gebonden zijn Joannes van den Moosdijk en Wilhelma van Heugten; getuigen Joannes van Lierop en Catharina van Bussel.

07

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en al die tijd bewoont het gezin het huis op de Diesdonk en sommige kinderen een ander huis (zie Voormalig huis F1155):

Jaar Eigenaar nummer 2 Diesdonk Bewoners nummer 2 Diesdonk
1771 weduwe en kinderen Antoni van Lierop weduwe en kinderen Antoni van Lierop
1776 Jan van de Moosdijk Jan van de Moosdijk

Bij het overlijden van grootvader Francis van Lierop op 15-02-1779 te Someren worden voogden aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 64, 23-12-1779:
Jan van de Moosdijk, getrouwd met Willemyn van Hugten, weduwe Antoni van Lierop, waarbij zes kinderen, waarvan nog vijf in leven zijn te weten drie meerderjarige en twee met name Francis en Anneke, minderjarig. De grootvader van de kinderen, Francis van Lierop, is te Someren overleden. De moeder van de onmondige kinderen heeft verzocht om haar man en Philip van Hugten aan te stellen als voogden over de twee kinderen om de nalatenschap van hun grootvader gade te slaan en het intrest der voornoemde kinderen te sullen waarnemen.

Wilhelma Jelis van Heugten is op 17-10-1788 als Willemina Joannis van de Moosdijk te Asten begraven:

08

Na het overlijden van hun ouders wordt de erfenis onder de kinderen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van Francis van Lierop en een ander nabij gelgen huis aan diens zwager Marcelis Stevens (zie Voormalig huis F1155):

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 163, 17-01-1789:
Jan, Martinus, Jelis en Francis van Lierop alsmede Marcelis Steevens man van Anneke van Lierop. Kinderen en erven van Antony van Lierop en Wilemyn Jelis van Hugten, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan ƒ 300,-.
2e lot krijgt Martinus ƒ 300,-.
3e lot krijgt Jelis- ƒ 300,-
4e lot krijgt Francis huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 1 lopense, 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Marcelis Steevens; land den Bergakker 4 lopense naast Jelis van Hugten; land den Heyakker 2 lopense naast Jelis van Hugten; land de Langenakker 1 1⁄2 lopense naast Peeter Smits; land de voorste Willigenakker 3 1⁄2 lopense naast Peeter Smits; groes het voorste Veltje 1 1⁄2 lopense naast Joost Smits; groes gelegen over de Beek 1 1⁄2 lopense naast Joost Smits; 4 lopense van een weiveld geheel 11 lopense en waarvan 7 lopense aan Marcelis Steevens komen, naast Joost Smits; 7 lopense van het Bosvelt geheel 10 lopense naast de kinderen Jan Berkers; land de voorsten Willigenakker 7 copse naast Peeter Smits; het Nieuwveltje 1 1⁄2 lopense naast Francis van Lierop; de helft van het voorste Weyvelt geheel 4 lopense naast Peter Smits; groes over de Beek 1 1⁄2 lopense naast Joost Smits; groes het Aa-velt 1 lopense naast Jelis van Hugten. Belast met de helft van 5 1⁄2 stuiver per jaar Lichtmispacht, aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van 12 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; de helft van 13 1⁄3e penning per jaar aan de Kerk van Asten. De andere helft wordt betaald door het 5e lot.
5e lot krijgt Marcelis Steevens huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 1 lopense 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Francis van Lierop; land den Driehoeksakker 1 lopense naast Hendrik van Hugten; land de Voorstenakker 2 lopense naast Joost Smits; land de Willigenakker 1 1⁄2 lopense naast Jelis van Hugten; land den Boschakker 4 lopense naast Joost Smits; 7 lopense van een weiveld geheel 11 lopense en waarvan 4 lopense toekomt aan Francis van Lierop, naast Joost Smits; 3 lopense van het Bosvelt geheel 10 lopense naast Joost Smits; land de Voorstenakker 2 lopense naast Joost Smits; land de twee Loopenseakker 2 lopense naast Jelis van Hugten; land de Sandakker 2 lopense naast Jelis van Hugten; de helft van een groesveld het voorste Weyveld geheel 4 lopense naast Jelis van Hugten; het Heyveltje 1 1⁄2 lopense naast Jelis van Hugten. Belast met de helft van 5 1⁄2 stuiver per jaar Lichtmispacht, aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van 12 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; de helft van 13 1⁄3e penning per jaar aan de Kerk van Asten. De andere helft wordt betaald door Francis van Lierop. 

Jan van de Moosdijk is op 19-07-1802 te Asten overleden en ook in de verpondingen wordt bovengenoemde erfenis genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 37:
Dese goederen op 17-01-1789 verdeelt Jan, Martinus, Jelis en Francis van Lierop, Anneke gehuwd met Marcelis Stevens bij versterf 1788.
Willemijn Jelis van Hugten weduwe van Antoni van Lierop met 6 kinderen.
Nummer 2 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Zoon Francis Antony van Lierop is geboren te Asten op 28-08-1759 en op 17-01-1790 te Asten getrouwd met Maria Jan Aart Segers, geboren te Asten op 02-02-1764 als dochter van Johannes Arnoldi Zegers en Maria Jelis (zie Voormalig huis C1171):

09

Het gezin van Francis Antony van Lierop en Maria Jan Aart Segers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-11-1791 Ongehuwd Asten 17-08-1833
2 Wilhelmina Asten 19-07-1793 Kind Asten ±1793
3 Wilhelmus Asten 11-05-1795 Ongehuwd Asten 25-03-1817
4 Arnoldus Asten 03-06-1797 Asten 15-02-1828
Anna Vrijnse
Asten 28-08-1860
5 Franciscus Asten 10-08-1799 Ongehuwd Asten 14-04-1834
6 Johanna Maria Asten 23-09-1805 Ongehuwd Asten 23-03-1828

In de periode 1798 tot 1803 wordt Francis van Lierop als eigenaar en bewoner van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 2 Diesdonk Bewoners nummer 2 Diesdonk
1798 Francis van Lierop Francis van Lierop
1803 Francis van Lierop Francis van Lierop

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 36 verso:
Francis van Lierop.
Nummer 2 huijs, hof en aangelag 1¾ lopense.

Maria Jan Aart Segers overlijdt op 06-12-1813 te Asten en Francis Antony van Lierop overlijdt op 24-04-1823 te Asten:

10

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staan de kinderen van Francis van Lierop als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; F1156:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 10 el, voorste Diesdonk, klasse 8.
Eigenaar: Kinderen van Francis van Lierop.
Opmerking: zie F1155 is mogelijk ook het oude huis.

11

Zoon Arnoldus van Lierop, geboren te Asten op 16-09-1797, is op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Anna Vrijnse, geboren te Asten op 21-01-1798 als dochter van Francis Vrijnse en Elisabeth Roijmans (zie Achterbos 8). Anna Vrijnse is op 07-04-1858 te Asten overleden en in het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 woont Arnoldus van Lierop met zijn kinderen in het huis met eerst huizingnummer B64:

12

Arnoldus van Lierop is op 28-08-1860 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door zoon Hubertus van Lierop, geboren op 02-05-1831 te Asten. Hij is op 28-01-1878 te Asten getrouwd met Wilhelmina van den Eijnden, geboren op 29-12-1848 te Asten als dochter van Martinus van den Eijnden en Hendrika Mennen (en zus van Antonie van den Eijnden zie Diesdonkerweg 15), woont daarna in het huis met sinds 1869 het huizingnummer B68:

13

In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 woont Hubertus met zijn gezin en zijn broers, Antonius en Francis in het huis met huizingnummer B66.

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1887 worden bij de kinderen van Arnoldus van Lierop veldvruchten verkocht:

Timmerman Lambertus Maas, geboren te Heeze op 03-04-1825 als zoon van Laurens Maas en Josina Ceelen, overkomt een ongeluk tijdens werkzaamheden bij Hubertus van Lierop en overlijdt daarbij op 04-06-1889 te Asten, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-06-1889. Naast Hubertus van Lierop is ook overbuurman Francis van Eijk (zie Diesdonkerweg 9) aangever bij het overlijden.

Hubertus van Lierop is op 09-03-1891 te Asten overleden en Wilhelmina van den Eijnden is vanaf die tijd hoofdbewoner van het huis. Het huis is in 1906 getroffen door een grote brand, die is begonnen bij haar buurman Francis Aarts (zie Voormalig huis F1155) en wordt genoemd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1906:

15a

Daarna hebben zij een nieuwe boerderij gebouwd en is de oude boerderij afgebroken. Hieronder wordt de topografische kaart van 1900 vergeleken met die van 1927, waarbij de boerderij met kadasternummer F1156 is verdwenen en een nieuwe boerderij ten noorden ervan is gebouwd (zie Diesdonkerweg 17)

16 17

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1646 Jan Willem Slaets ±1615 Jan Willem Slaets ±1615
1680 Willem Leendert van Hugten Asten ±1650 Willem Leendert van Hugten Asten ±1650
1705 Willem Jan Slaets Asten ±1641 Jan Peeter Smits Asten ±1645
Diesdonck huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Peeter Smits Asten ±1645 Jan Peeter Smits Asten ±1645
1741 Jan Jelis van Hugten Asten ±1711 Jan Jelis van Hugten Asten ±1711
1746 weduwe Jelis Philipse van Hugten Asten 26-09-1683 weduwe Jelis Philipse van Hugten Asten 26-09-1683
1751 weduwe en kinderen Jelis Philipse van Hugten Asten 26-09-1683 weduwe en kinderen Jelis Philipse van Hugten Asten 26-09-1683
1756 Antoni Janse van Lierop Someren 17-02-1728 Antoni Janse van Lierop Someren 17-02-1728
1761 Antoni Janse van Lierop Someren 17-02-1728 Antoni Janse van Lierop Someren 17-02-1728
1766 Antoni van Lierop Someren 17-02-1728 Antoni van Lierop Someren 17-02-1728
1771 weduwe en kinderen Antoni van Lierop Asten 30-11-1722 weduwe en kinderen Antoni van Lierop Asten 30-11-1722
1776 Jan van de Moosdijk Asten 15-03-1734 Jan van de Moosdijk Asten 15-03-1734
1798 Francis van Lierop Asten 28-08-1759 Francis van Lierop Asten 28-08-1759
1803 Francis van Lierop Asten 28-08-1759 Francis van Lierop Asten 28-08-1759
Kadasternummer F1156
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1156 1832 Arnoldus van Lierop Asten 03-06-1797
Diesdonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1823 Francis van Lierop Asten 28-08-1759 Maria Segers Asten 02-02-1764 24-04-1823
1823-1859 Arnoldus van Lierop Asten 03-06-1797 Anna Vrijnse Asten 21-01-1798
B64 1859-1860 Arnoldus van Lierop Asten 03-06-1797 Anna Vrijnse Asten 21-01-1798 28-08-1860
B64 1861-1869 Hubertus van Lierop Asten 02-05-1831 Wilhelmina van den Eijnden Asten 29-12-1848
B68 1869-1879 Hubertus van Lierop Asten 02-05-1831 Wilhelmina van den Eijnden Asten 29-12-1848
B66 1879-1890 Hubertus van Lierop Asten 02-05-1831 Wilhelmina van den Eijnden Asten 29-12-1848 09-03-1891
B66 1890-1900 Wilhelmina van den Eijnden Asten 29-12-1848 weduwe Hubertus van Lierop
B62 1900-1907 Wilhelmina van den Eijnden Asten 29-12-1848 weduwe Hubertus van Lierop naar B62a

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023, 16:41:21

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen