logo

De Vonder Homepagina


Bergdijk 36

Laurens Antonissen erft een huis van zijn schoonouders: 

Asten Rechterlijk Archief  80 folio 3; 02-01-1673:
Jan Marcelissen en Laureyns Thunissen, getrouwd met Marie, dochter Marcelis Janssen van de Goir en Heylke, dochter Jan van de Sande. Broeder en zuster en alzo enige erfgenamen van hun ouders. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan de schuur, de koestal en de plaats met den halven akker aan 't huis 3 copse, ene zijde Jacob Cuppens, andere zijde het 2e lot; land aent Ven de helft van 3 copse en enige roede naast Hendrick Franssen; land op de Velackers de helft van 3 lopens en 11 roede naast Cornelis Kemp; land aen dijne de helft van 28 roede naast Jacob Cuppens; land en een half drieske naast de Hoffstad van Jacob Cuppens; drieske int Ven de helft van 5 copse naast Jacob Cuppens.
2e lot krijgt Laureys nomen uxoris het voorhuis met de voorste hof en het half drieske naast het 1e lot; den akker aan het huis de helft van 3 copse naast Marten Hendricx; land int Ven de helft van1 1⁄2 lopense 7 roede naast Jacob Diercks; land in de Veleckers de helft van 3 lopense en 11 roede naast Joost Balthis; land aen dijne de helft van 28 roede naast de gemeente; een drieske aent Ven de helft van 5 copse naast Hendrick Franssen.

Het huis wordt verkocht, maar blijft wel bij hem in bewoning:

Asten Rechterlijk Archief 145; 27-10-1684:
Antony Josephs Verdeuseldonck en Jan Hendrick Bernaerts, borgemeesters, Jan Antonis Tielens en Peeter Marcelis Lenarts, ook borgemeesters, Marcelis Martens, collecteur der verponding. Zij verkopen ten laste van Vreyns Antonissen een huis, land en groes Vossenhoolen 7 lopense. Dit om de daaraan verschuldigde dorpslasten en verpondingen te verhalen. Koper wordt Jan Hendrick Bernaerts voor ƒ 67,-.

Laurens Antonis, geboren te Asten op 07-01-1642 als zoon van Anthonius Vrincx en Mechtilda en op 04-02-1674 te Asten getrouwd met Maria Jansen, geboren te Asten rond 1646 als dochter van Marcelis Janssen van de Goir en Heylke Janse van de Sande.:

Contraxerunt sponsalia 21 januarij Laureyns Theunis et Maria Jansen coram Philippo Jelis et Joannes Willems. Anno 1674 4 februarij matrimonio coram Petro Jelis et Joannes Willems.

Ondertrouwcontract 21 januari Laureyns Theunis en Maria Jansen voor Philippo Jelis en Joannes Willems. In het jaar 1674 4 februari huwelijk voor Petro Jelis en Joannes Willems.

Het gezin van Laurens Antonis en Maria Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lyske Asten 11-04-1675 Asten 24-07-1707
Thomas Aerts
Asten 16-11-1713 *
zie ook Prins Bernhardstraat 23
2 Johanna Asten 31-10-1677 Asten 01-06-1705
Henricus Jan Deijnen
Asten 30-05-1751 zie Voormalig huis B503
3 Johannes Asten 19-09-1681 Asten 31-10-1717
Godefrida Marcelis Coolen
Asten 08-03-1757 zie ook Voormalig huis F210
dochter Maria zie Voormalig huis G611
4 Henrica Asten 26-06-1684 Ongehuwd >1731
5 Egidius Asten 26-12-1687 Asten 11-11-1714
Henrica Lammers
Asten 30-07-1719
Maria Marcelis Coolen
Asten 08-10-1747 zie ook Slotweg 1

*  Thomas Aerts was sinds 03-09-1706 weduwnaar van Catalyn Jansen en na het overlijden van Lyske Laurens Antonis als Lyske Thomas op 16-11-1713, is Thomas Aerts op 14-05-1714 te Asten hertrouwd met Hendrien Jacobs en op basis van onderstaande archiefstuk weten we dat hij van beroep wever was:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Thomas Aerts weefloon ƒ 5-11-04.

Thomas Aerts woont later in een huis in het dorp (zie Voormalig huis G520).

Laurens Antonis pachtte ook een deel van de hove van de Heer van Asten (zie Antoniusstraat 47). Bij de verpondingen van 1688 staat Laurens Antonis nog als bewoner en het huis wordt officieel verkocht:

Verpondingen XVI-57; 06-01-1688 folio 4:
Laurens Antonis.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 74 verso; 09-09-1689:
De gemeente Asten verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts huis, landerijen en groes aan Vossenhoelen 7 lopense. De landerijen zijn ledig liggende en hebben toebehoord aan Freyns Antonis. Koopsom ƒ 67,-.

Laurens Antonis is op 26-05-1694 in Ostade te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Het huis is weer doorverkocht, maar de gebruiker is in de verpondingen van 1709 en 1713 Maria Jansen als weduwe van Laurens Antonis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 3:
Gevert van Deurne, gebruiker de weduwe Laurens Antonis, ƒ 6-15-0.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 4 verso:
14-01-1736 nu Jelis Vreijnsen.
Gebruiker weduwe Laurens Antonis. In de bede ƒ 6-15-0.

Uit het archief kunnen we opmaken dat zoon Egidius (Dielis) nu de gebruiker is:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 110 verso; 20-07-1715:
Heylke Dircx weduwe van Jan Paulus Cremers wil hertrouwen met Peeter Janssen Hoefnagels, jongman. Zij, geassisteerd met Jan Hendricx en Dirck Lamberts, bloedverwanten. Ten behoeve van haar vier onmondige kinderen maakt zij een staat en inventaris. Een huis, hof, aangelag, land en groes te Ostaden. Nu in huur bij Dielis Freyns Tonis.

Broer Jan wordt daarna de pachter:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 260 verso; 18-02-1718:
Gevert van Doerne, te Vlierden, verpacht aan Jan Laurijnsse Antonissen huis, schuur, turfschop, hof en aangelag, land en groes te Ostaden, zoals Mary weduwe Laurijns Antonisse, zijn moeder ingebruyck en labeur is hebbende. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 37,- per jaar. Te dekken 3 vimmen dakstro. Belast met: 2 bosse mud rogge per jaar aan Mevrouw van Milhese te ' s-Hertogenbosch te leveren; 2 gulden 7 stuiver per jaar aan de fundatie van Alijt van Berkel vervallende op Sint Gertrudendag (17 maart). Jaarlijcx geestelijcken pagt tot 's-Hertogenbosch op folio 64, 10 stuiver en folio 64, 6 stuiver 4 penningen. Deze lasten worden betaald door de pachter. De dorps- en landslasten zijn voor rekening pachter. In het vertrekken zal de pachter niet meer dan 8 a 10 karren mest mogen verbrengen. Onderhoud en reparatie zijn voor rekening pachter.

Er speelt zich nog een voorval af op Ostaden met het ontduiken van de tienden door mensen uit Maarheeze:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 192-195; 06-09-1723:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus, een van de eigenaren van de groote clamptiende dat wij, met hem, op 19 juli 1723, rond zes uur in de middag zijn geweest, om te visiteren een sekeren acker corens gehoorende onder den grooten klamp voorschreven. Wij hebben daar gezien dat den eerste, elfde hoop coren was opgetrocken met een strick in schijn of getient was. Comende alsoo weder tot den elfden opgesette corenhoop tselve alsoo wederom bevonden met een opgetrocken strick als voor. En verder comende op den selven acker hebben wij alnog bevonden drie opgerigte coren hoopen, de twee ider van acht gerwen en den derden van tien gerwen sonder dat een van de drie voorschreven hoopen tiendtbaar waren gemaackt of dat eenige de minste schijn of tijcken daarvan hadden. Wij verklaren verder dat op hetzelfde moment op den akker is komen varen eene karre waarop waren sittende Juffrouw Odilia van Weerden, huysvrouwe van Peeter Guns en Juffrouw vrouwe Joseph Petit met nog een vrouwspersoon en voerman en bijwesende vrouwpersoon, die in presentie van de voorschreven twee Juffrouwen het voorschreven coren hebben opgeladen, uytgenomen de twee alsoo opgestrickte korenhoopen en de drie gerwen bijeen geset sonder dat de voorschreven drie gerwen eenige tijkene hadde van tiende en daarmee van de voorschreven akker zijn afgevaren. Verklarende de requirant den selven acker corens als mede eygenaar van de tiende, dit jaar 1723, niet getient te hebben of van sijnentwege getient te sijn.

Joos Janssen Hoefnagels, Peeter Aart Keysers, Jan Vreynssen en Hendrik Bernarts. Zij verklaren ter instantie van Martinus Jansse Paulus en Pieter de Cort, drost, dat het waar is dat zij, op 19 juli laatstleden sagtermidags, ontrent de klocke seven uren hebben gezien dat op Ostaden een peert en karre geladen met granen, geleyt door den knegt van Pieter Guns en seker vrouwspersoon die scheen een meyt te wesen, sonder dat daar aan en bij of present waren Juffrouw Odilia van Weerden, huysvrouw van Peeter Guns en Juffrouw huysvrouw Joseph Petit. Zij deponenten hebben toen zien komen Martinus Paulus Janssen, een mede-eigenaar van de grote klamptiende hebbende in sijn regterhant een snaphaan swajensgeweys in balans naar beneden neffens sijn regterbeen, sonder hetselve geweer te presenteren of de minste mine te maken vandien, maar alleen tselve swajensgewijs in sijn eene hant blijvende dragen als voor, ende met hem Willem van Riet, in sijn hant hebbende een korengaffel, sonder dat denselven ook de minste mine maakte van daarmede imant te willen molesteren en dat alleen Martinus Jan Paulus, sonder de minste drijgementen of hevige woorden tegens de knegt van Peeter Guns heeft geseyt: "Ik come met promissie vant officy en versoeck dat dese karre weder terug mag varen, doordien dit koren of graan dat geladen is, niet behoorlijck is getient". Hierop is zonder iets terug te zeggen de knecht met paard en kar teruggevaren. Er zijn geen hevige woorden of dreigementen gevallen. De tweede deponent verklaart nog dat hij deselve karre heeft sien comen aanvaren buyten den regten en gemeenen weg over berge en dalen daar geen hoog karre spoor en was. En dat de voorschreven knecht van Peeter Guns sijnde buyten den gemeenen wegh, hem deponent, gevraagd heeft hoe hij best naar Someren voer. Daar hij, knegt, nemende den gemeenen weg, veel gemakkelijker en korter naar Someren soude heben connen varen, dog dat dan soude hebben moeten passeren een der huysen der tiendenaren.

Mattijs Willems, Joost Jansse Hoberge, Jan Jeuris van Hoof, Frans Jan Keels en Jan Jansse Walravens. Zij verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus en Pieter de Cort, drost, dat zij weten en dat zij meer dan dertig jaar geleden hebben gezien en zelve gepractiseerd dat, als hier, te Asten, een stuk lants / granen is tiendtbaar gemaakt en dat den collecteur of eygenaar der tiende aangemaant sijnde om te comen tienden en naar verloop van behoorlijkcken tijt van 24 of twee maal 24 ure, sonder in de bepalinge des tijts beheept te willen wesen en alleen ten dien opsigte haar refereerende tot de placcate of resolutie ten dien opsigte geemaneert den eygenaar of collecteur niet comende tienden den eygenaar der granen de selve doet tienden, door nabuuren tiendende of optreckende, in dat gevalle den tienden en niet den elfden gast of korenhoop ofte tiende gerwen. Zij weten dit omdat hun granen door naburen ingetient zijn geworden of dat zij de granen van hun naburen zo hebben getient.

Schepenen van Asten verklaren ter instantie Aart Willem Smits, oud borgemeester, als gebruiker van: land ontrent de Moleberge 2 lopense en horende onder de groote clamptiende dat wij, op 19 juli 1723, zijn geweest op die akker en daar gezien hebben dat de granen gewassen ten velde waren afgemeyt en dat daar ook is gekomen Joseph Petit, getrouwd met de dochter van Peeter Guns en dat wanneer de requirant zei: "Die granen of koren kompt mijn toe, ik heb tlant bemist en besayt". Dat Petit terug zei: "Dat hebben wij door ordere van mijn vrouwe vader, die tot Maris sieck leyt, laten majen en die daar ietwes van hebben wil, die kan dat in den Haag versoecken". Waarover werd geprotesteerd.

Maria Jansen is op 27-07-1721 te Asten overleden en de kinderen verkopen een half huis in Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 161; 15-05-1731:
Jan, Gielis en Hendrien Vrinsen, Thomas Aarts en Hendrick Jan Deynen verkopen aan Francis Willem Loomans een half huis, hof en aangelag te Heusden, ene zijde IJsbout Hendriks en Dirck Driessen, andere zijde de straat; een akkertje de Stapacker 1 1⁄2 lopense naast de weduwe Jenneke Peter Coolen; een akkertje naast IJsbout Hendriks; akkertje Willemkenskamp 1 1⁄2 lopense naast Willem van den Eynde; hooiveldje het Vorste veltje 2 lopense naast IJsbout Hendriks; beemdje de Schildmeerkamp 3 lopense naast de weduwe Tielen Peeters; beemd den Reybempt 3 1⁄2 lopense naast de Heer van Asten; het Hofke 3 roede naast IJsbout Hendriks. Belast met ƒ 6-10-0 per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 300,-.

In 1732 koopt Egidius Laurensen (Jelis Vreijnsen) het huis van familie van Gevart van Doorne:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 190 verso; 20-05-1732:
Jan Janse Vervordeldonck, oud borgemeester, te Vlierden, verkoopt aan Dielis Vreynsen huis, schuur, schop en aangelag aan elkander met land en groes 15 lopense; land den Kievitshoff 4 lopense; land de Beckers 8 lopense; land 1½ lopense bij de Keysersdijck; groes- / hoy- en weiland 17 lopense; groes / heiveld 7 lopense; heiveld 2 lopense. Belast met 2 Bosche mud rogge per jaar aan Willem van Stralen; ƒ 2-07-0 per jaar aan de fundatie van Berckels; ƒ 0-16-4 per jaar aan de Kempenaar; ƒ 1-03-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koospom ƒ 430,-, lasten ƒ 732,81. Dielis Vreynsen is schuldig aan Jan Janse Vervordeldonck ƒ 430,-. Te betalen voor aanstaande oogst ƒ 100,-, over een jaar ƒ 100,- en de rest à 4% binnen twee jaar na de dato. Marge 03-05-1734 Jan Vervordeldonck en Willemyna van Dorne, zijn vrouw, zijn voldaan.

Jelis Vreijnsen wordt gedaagd voor een openstaande schuld:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-12-1733:
Hendrina Clemans, weduwe Willem van Weerdt en Peter Peters, aanleggers contra Jelis Freynssen, den decker op Ostaden, gedaagde:
Hendrina Clemans is in 1731, geweest ten huize van de president van Asten en heeft daar aan Jan van Helmondt, schepen, ƒ 100,- overhandigd, om namens haar te betalen op het comptoir der Gemene Middelen, ten huize van Heer Huybert, te 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag heeft Hendrina Clemans aan gedaagde ƒ 60,- overhandigd, ook, om te betalen op het voornoemde comptoir. Tot hun misnoegen hebben aanleggers, na terugkomst van de gezondene te horen gekregen dat door de vrouw van Huybers ƒ 17-12-12 minder was ontvangen dan ƒ 160,-. Aanleggers zijn genoodzaakt geworden aan het Comptoir ƒ 17-12-12 te voldoen. Enige tijd later zijn tussen Jan van Helmondt en Jelis Freynssen, in een gezelschap, waarbij Floris Pieter van Couthausen en Michiel van de Cruys waren discours en woordenwisselingenen argueringen ontstaan betreffende het overdragen van de voornoemde ƒ 160,-. In deze discussie heeft Jelis Freynssen duidelijk gezegd dat als Jan van Helmondt hem een zekere som zou geven, hij Jelis, op zich nam het Comptoir te betalen. Hij zou dan ook de schade op zich nemen. Hij zou dit doen voor een gulden, hij heeft deze ook ontvangen in het bij zijn van getuigen. Tot nu toe heeft hij echter aan zijn plicht tot vergoeding der schade aan de aanleggers niet voldaan zijnde de ƒ 17-12-12. Reden om hem te dagen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 48; 04-11-1733:
Floris Pieter von Cotzhuysen, secretaris en Michiel van de Cruys, president. Zij verklaren ter instantie van Hendrina, weduwe Willem van Weert en Peter Peters dat zij weten ten huize van Michiel van de Cruys te zijn geweest in gezelschap van Jelis Vreynsen en Jan van Helmont en toen gehoord hebben dat er verschil was over de penningen die op het comptoir van de Gemene Middelen aan Mevrouw Hubert, te 's-Hertogenbosch, worden betaald. Jelis Vreynsen heeft gezegd dat als Jan van Helmont hem een zekere som geld wilde geven, hij Jelis, op zich nam wat er van het Comptoir over hen mocht komen en dat hij daarvoor instond. Jan van Helmont heeft daarop een accoord gemaakt met Jelis Vreynsse voor eenen gulden die in hun presentie is uitbetaald.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 323; 25-12-1733:
Hendrien Klemens, weduwe Willem van Weert en Peeter Peeters, aanleggers contra Jelis Vrienssen, te Oostaden, gedaagde. Gedaagde zegt dat hij een behoorlijke quitantie heeft afgegeven van het door hem te 's-Hertogenbosch betaalde geld.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 is Jelis Laurensen (Vrijnsen) de eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 2:
Jelis Vrijnsen.
Huis, hoff en aangelag groes ende lant gelegen ontrent de Nagtegael 15 lopense. In de bede ƒ 9 12 12.

Jaar Eigenaar nummer 12 Oostaden Bewoners nummer 12 Oostaden
1736 Jelis Vrijnsen Jan Vrijnsen
1741 Jelis Vrijnsen Jan Vrijnsen
1746 Jelis Vreijnssen Jan Vreijnssen

Egidius Laurensen (Jelis Vrijnsen) is geboren te Asten op 26-12-1687 en op 11-11-1714 te Asten getrouwd met Henrica Lammers, geboren te Asten op 02-05-1694 als dochter van Lambertus Jansen en Elisabetha Lamberts (zie Voormalig huis E1083). Na haar overlijden te Asten als Hendrin Dielis in december 1717, is Egidius Laurensen op 30-07-1719 te Asten hertrouwd met Maria Marcelis Coolen, geboren te Asten op 19-10-1696 als dochter van Marcelis Petri Colen en Maria Thomas Canters (zie Voormalig huis F210):

02

De gezinnen van Egidius Laurensen (Jelis Vrijnsen) met Henrica Lammers en met Maria Marcelis Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 10-10-1715 Kind Asten ±1715
2 Johannes Asten 08-01-1717 Ongehuwd Asten ±1760
3 Henrica* Asten 15-06-1720 Asten 01-11-1761
Lambert Cornelisse
Asten 19-12-1798 zie Voormalig huis E1038
4 Laurentius* Asten 22-01-1722 Asten 14-05-1747
Johanna Janse Claus
Asten ±1775 zie Voormalig huis F182
5 Maria* Asten 25-01-1724 Kind Asten ±1724
6 Petrus* Asten 30-09-1726 Asten 03-02-1760
Maria Peter van Bussel
Asten 02-11-1810 zie Slotweg 1
7 Maria* Asten 30-10-1728 Asten 24-04-1763
Jan Aart Driessen de Zeeger
Asten 03-03-1807 zie Voormalig huis C1171
8 Elisabeth* Asten 22-01-1731 Asten 01-11-1761
Jan Janse van den Boomen
Asten 19-11-1773
9 Catharina* Asten 04-03-1733 Kind Asten ±1733
10 Josina* Asten 05-01-1737 Kind Asten 15-10-1747
11 Johanna* Asten 07-04-1739 Asten 07-02-1768
Arnoldus Verhees
Asten 24-02-1819 zie Bergdijk 11
en Voormalig huis F294

* kinderen uit het tweede huwelijk

Egidius Laurensen (Jelis Vrijnsen) is op 08-10-1747 te Asten overleden en Maria Marcelis Coolen is te Asten op 13-11-1747 overleden. Daarna is het huis in eigendom van de kinderen en tot zijn overlijden in bewoning door Jan Vreijnsen:

Jaar Eigenaar nummer 12 Oostaden Bewoners nummer 12 Oostaden
1751 kinderen Jelis Vreijnsen Jan Vreijnsen
1756 kinderen Jelis Vreijnsen Jan Vreijnsen
1761 kinderen Jelis Vreijnsen kinderen Jelis Vreijnsen

In 1764 wordt de erfenis verdeeld en komt het huis uiteindelijk na een verkoop in het bezit van Jan Jansen van den Boomen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 73 verso; 17-03-1764:
Laurens Jelisse, Peter Jelisse, Lambert Cornelis man van Hendrien Jelisse, Jan van den Boomen man van Elisabet Jelisse, Jan Aart de Zeeger gehuwd met Maria Jelisse, Jenneke Jelisse geassisteerd met Tomas Marcelis, haar geassumeerde momboir. Allen kinderen en erven van Jelis Vreynsen en Maria Marcelis Coolen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
3e lot gaat naar Jan Jansen van den Boomen en Jan Aart Zeegers ieder de helft huis en neere, schop, hof, aangelag, groes en land aan de Nagtegaal 10 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 73 verso; 17-03-1764:
Jan Aart Zeegers verkoopt aan Jan Jansen van den Boomen, zijn zwager, de onverdeelde helft in huis met de neere, schop, hof en aangelag aan de Nachtegaal, 10 lopense, ene zijde Jenneke Jelisse, andere zijde de gemeente. In deze 10 lopense zijn inbegrepen land, wei, hei en groes. Belast met de helft van ƒ 2-7-0 per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij deling 17-03-1764. Koopsom ƒ 300,-.

Elisabeth Jelisse is geboren te Asten op 22-01-1731 en op 01-11-1761 te Asten getrouwd met Johannes Janse van den Boomen, geboren te Deurne op 05-03-1734 als zoon van Johannes Jansse van den Boomen en Wilhelmina Jansse van de Moosdyck.

03

Elisabeth Jelisse is op 19-11-1773 te Asten overleden en Johannes Janse van den Boomen is te Asten op 13-04-1777 hertrouwd met Johanna Huijberts, geboren te Helmond op 07-03-1742 als dochter van Hubertus Thomasse en Wilhelmina Aerts van Bakel:

04

De gezinnen van Johannes Janse van den Boomen met Elisabeth Jelisse en met Johanna Huijberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 05-11-1762 Kind Asten ±1762
2 Egidius Asten 31-03-1765 Asten 26-04-1795
Johanna Maria van Dijk
Asten 08-01-1827
3 Henrica Asten 23-01-1768 Asten 11-02-1798
Johannes van Oosterhout
Asten 02-03-1840
4 Johannes Asten 23-07-1770 Kind Asten ±1770
5 Wilhelmus* Asten 17-04-1777 Asten 13-01-1810
Anna Willem Slaats
Asten 25-07-1842
6 Henricus* Asten 14-04-1782 Asten 09-05-1813
Geertruda Verkuilen
Asten 23-06-1837 zie Voormalig huis G823
7 Johannes* Asten 17-01-1785 Vlierden 25-05-1811
Johanna Derks
Asten 27-10-1863 zie Voormalig huis G683

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Jan Janse van den Boomen nog een inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 108 verso; 29-03-1777:
Inventaris van Jan van den Boomen man van Elisabet Jelisse, te Ostaden ten behoeve van zijn kinderen, Dielis en Hendrien. Hij wil hertrouwen met Johanna Huybers.
Onroerende goederen: Een huis, hof en aangelag 10 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Jenneke Jelisse, ene einde de weg, andere einde Peter Lomans en anderen; land de Beckers 2 lopense, ene zijde Jenneke Jelisse, andere zijde de gemeente; land de seven copse 7 copse, ene zijde de Keyserdijk, andere zijde Arnoldus van Geffen, ene einde Paulus van Dijk, andere einde weduwe Aart Wilbers; wei / groesveld te Brasel 12 lopense, ene zijde Goort Lomans, andere zijde Jenneke Jelisse, ene einde Mattijs Bruystens, andere einde kinderen Tomas van der Weerden en anderen; den Hoogendries 3 copse, ene zijde Jenneke Jelisse, andere zijde Dielis Verhoysen, ene einde weduwe Antoni Kuypers, andere einde Paulus van Dijk.
Roerende goederen: Diverse ketels, potten, pannen, vuurgereedschap, twee kisten, twee stoelen goed en kwaad, twee bedden slecht, diverse lakens en dekens, divers eetgerei, een paard, drie melkkoeien, twee vaarzen, karren en landbouwgereedschap, 20 vat rogge, zes vat boekweit, 1400 pond hooi.
Schulden: ƒ 200,- à 3% aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden; lands- en dorpslasten 1776 en 1777.

Daarna worden de huwelijkse voorwaarden voor het tweede huwelijk van Jan Janse van den Boomen met Johanna Huijberts opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 111; 29-03-1777:
Jan Jansen van den Boomen, te Ostaden getrouwd geweest met Elisabet Jelisse geassisteerd met Laurens Jelisse als naaste vriend van de kinderen Dielis en Hendrien en Johanna Huybers geassisteerd met Lambert Huybers en Johannes Pluym, beiden te Deurne. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen beiden de goederen hebbende en nog verkrijgende met dien verstande dat van de inventaris door hem opgemaakt de helft is en blijft voor de voorkinderen.
Indien de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, zonder kind(eren) na te laten uit dit huwelijk - dan zal zij met de voorkinderen op de goederen blijven zitten en deze gedurende haar leven mogen blijven bezitten. Zij zal de kinderen naar behoren opvoeden.
Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten dan zullen de door haar na te laten goederen aan haar man komen.

Het huizenquohier van Asten over de periode 1766-1803 en de verpondingen van 1810 laten zien dat Jan Janse van den Boomen en na zijn overlijden op 19-07-1799 te Asten, zijn tweede echtgenote Johanna Huijberts de eigenaars en bewoners zijn:

Jaar Eigenaar nummer 12 Oostaden Bewoners nummer 12 Oostaden
1766 Jan Janse van den Boomen Jan Janse van den Boomen
1771 Jan Janse van den Boomen Jan Janse van den Boomen
1776 Jan Janse van den Boomen Jan Janse van den Boomen
1798 Jan Janse van den Boomen Jan Janse van den Boomen
1803 weduwe Jan Janse van den Boomen weduwe Jan Janse van den Boomen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 12 verso:
Johanna Huijbers weduwe en Jelis en Hendrien voorkinderen, Willem, Hendrik en Johannes nakinderen van Jan Janse van den Boomen bij versterf 1799.
Nummer 12 Huijs, hof en aangelag met land en groes 10 lopense.

Johanna Huijbers is op 02-03-1816 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erven van Jan van den Boomen:

Kadaster 1811-1832; F253:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 60 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Erve Jan van den Boomen.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Dochter Henrica Joannis van den Boomen is geboren te Asten op 23-01-1768 en op 11-02-1798 te Asten getrouwd met Johannes Wilhelmus van Oosterhout, geboren te Asten op 17-09-1753 als zoon van Wilhelmus Jansen van Oosterhaudt en Joanna Maria Frensen Evers.

07

Het gezin van Henrica Jansen van den Boomen en Johannes Wilhelmus van Oosterhout:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 04-12-1798 Asten 30-01-1835
Antonetta Bots
Asten 24-11-1854
Francisca Groos
Asten 18-03-1860 zie Prins Bernhardstraat 34
2 Elizabetha Asten 20-01-1800 Ongehuwd Budel 14-10-1834
3 Johannes Asten 17-04-1801 Ongehuwd Breda 08-10-1820 Militair
4 Johanna Asten 19-12-1802
5 Johanna Maria Asten 23-01-1804 Asten 15-04-1831
Godefridus Wilbers
Asten 23-10-1871
Theodorus Verberne
Asten 31-10-1886
6 Anna Asten 03-03-1805 Kind Asten 10-03-1805
7 Arnoldus Asten 13-02-1806 Asten 19-04-1844
Wilhelmina Hazen
Asten 14-07-1893
8 Anna Asten 13-02-1808 Asten 19-11-1840
Hendrikus Mennen
Asten 06-06-1843
9 Henrica Asten 24-10-1809 Asten 11-04-1845
Johannes Verberne
Asten 18-06-1877 zie Diesdonkerweg 9
10 Petronella Asten 07-07-1813 Asten 17-02-1844
Johannes Mathijs Verrijt
Asten 21-10-1891 zie Voormalig huis C818

Johannes Wilhelmus van Oosterhout 16-08-1833 te Asten overleden en Henrica Jansen van den Boomen is te Asten op 02-03-1840 overleden. Hun zoon Arnoldus, geboren te Asten op 13-02-1806 woont later nog wel op de Nachtegaal, maar dit betreft een ander adres (zie Voormalig huis F313). De boerderij is na het overlijden van Johannes Wilhelmus van Oosterhout en Henrica Jansen van den Boomen verkocht en de meest waarschijnlijke koper is de familie van Rees.

De aankoop had waarschijnlijk te maken met de Maatschappij voor Welstand (zie ook Weivelden 2), welke als doel had om onroerend goed aan te kopen om daarmee protestantse gezinnen tegen een geringe pacht een zeker bestaan te bieden. Het doel was om in elk dorp met een protestantse kerk tenminste 50 leden te hebben voor de protestantse gemeente. De Maatschappij van Welstand bestaat nog steeds en op hun website lezen we het volgende:

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Dat doet ze sinds de oprichting van de Maatschappij in 1822 te Breda door de Hilvarenbeekse predikant Jacob van Heusden.
De oorsprong van de Maatschappij ligt in het Brabantse platteland, in een periode dat protestantse gemeenten daar sterk in ledenaantal daalden. Dit onder andere als gevolg van migratie van kerkleden naar elders. In het begin waren de activiteiten van de vereniging er vooral op gericht protestantse gemeenschappen te versterken door het creëren van werkgelegenheid voor mensen van protestantse huize. Het ging daarbij met name om protestantse gezinnen in rooms-katholieke streken als Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland. Dat het aantal protestanten niet verder terugliep kwam overigens ook omdat veel protestantse gezinnen uit Groningen, op verzoek van de vereniging, pachter werden van de door de Maatschappij aangekochte boerderijen.
Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen.

In dagblad De Tijd van 06-07-1852 wordt Asten als een van de tien plaatsen in Noord-Brabant genoemd waar de Maatschappij van Welstand een bijdrage heeft geleverd tot het voortbestaan van de protestantse kerkgemeenschap:

Egbert Christiaan van Rees is geboren te Oosterbeek op 04-04-1816 als zoon van Evert Brands van Rees en Egberta Geertruida van Beem (zie Voormalig sluiswachtershuis F673). Hij is op 19-06-1839 te Renkum getrouwd met Derkje Gerritsen, geboren te Oosterbeek op 04-08-1818 als dochter van Arien Gerritsen en Johanna Puiman. Zij wonen sinds 1840 in Asten en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer B19 en vanaf 1869 nummer B22:

08

Hun zoon Peter Wilhelm van Rees, geboren te Asten op 20-05-1846 speelt nog een rol in het verhaal 'Gekleurde figuren'1 uit het boek 'Etsen naar het leven' van de Astense schrijver H. Hollidee (zie Voormalig huis G467)

Ook over de periode 1879-1890 woont Egbert Christiaan van Rees tot zijn overlijden te Asten op 10-05-1887, in het huis met huizingnummer B21. Daarna is zijn vrouw Derkje Gerritsen het gezinshoofd en woont ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer B20 en B16:

09

Derkje Gerritsen overlijdt te Asten op 11-08-1916 en daarna neemt haar zoon Evert van Rees, geboren te Ellecom op 12-10-1839 het huis over. Hij is op 23-10-1908 te Asten getrouwd met Goverdina Geertruida van der Schans, geboren te Nuenen op 28-02-1879 als dochter van Jacobus van der Schans en Johanna Elisa van Rees (dochter van Egbert Christiaan van Rees en Derkje Gerritsen). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B15 en ook wel bekend staand als Nachtegaal 2:

10

Evert van Rees is op 15-02-1923 te Asten overleden en dochter Goverdina Geertruida van Rees, geboren te Amsterdam op 01-12-1906 bewoont daarna het huis. Zij is te Asten op 06-04-1932 getrouwd met Gerardus Gerritsen, geboren te Hilvarenbeek op 23-02-1904 als zoon van Willem Adriaan Gerritsen en Adriana Ardina Honcoop. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Nachtegaal 2:

11

12 Goverdina Geertruida van Rees en Gerardus Gerritsen, vertrekken volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant van 14-11-1933 naar Oostelbeers.
in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-07-1933 wordt de boerderij te koop aangeboden door de Maatschappij van Welstand. Goverdina Geertruida van der Schans wordt dan weer gezinshoofd en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont zij samen met haar zoon Dirk Jacobus van Rees in het huis op Nachtegaal 2 tot hun vertrek rond 1935 naar verschillende adressen in Asten: 13

14

Goverdina Geertruida van der Schans overlijdt te Asten op 08-08-1957.

In het huis heeft daarna gewoond Gerardus Stienen, geboren te Meijel op 19-06-1892 als zoon van Willem Stienen en Johanna Maria Janssen. Hij is als arbeider op 18-06-1918 te Grubbenvorst getrouwd met Maria Gertrudis Mulders, geboren te Lottum op 18-03-1889 als dochter van Wilhelmus Mulders en Maria Gertrudis Bos. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Lindestraat 10 in het huis op Nachtegaal 2 wonen:

14a

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Prins Hendrikstraat 33.

Op deze plaats is in 1948 een nieuw huis gebouwd, waarvan hieronder een opname met streetview.

15

Overzicht bewoners

Hoeve op Nagtegaal
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1684 Laurens Antonissen ±1640 Laurens Antonissen ±1640
1689 Jan Henrick Bernaerts Asten 05-09-1648 Laurens Antonissen ±1640
1694 Gevaert van Doorne Vlierden ±1660 weduwe Laurens Antonissen ±1640
1715 Gevaert van Doorne Vlierden ±1660 Dielis Vrijns Antonis Asten 26-12-1687
Oostaden huis 12
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687 Jan Vrijnsen Asten 08-01-1717
1741 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687 Jan Vrijnsen Asten 08-01-1717
1746 Jelis Vreijnssen Asten 26-12-1687 Jan Vreijnssen Asten 08-01-1717
1751 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 08-01-1717 Jan Vreijnsen Asten 08-01-1717
1756 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 08-01-1717 Jan Vreijnsen Asten 08-01-1717
1761 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 22-01-1731 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 22-01-1731
1766 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734
1771 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734
1776 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734
1798 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734 Jan Janse van den Boomen Deurne 05-03-1734
1803 wed Jan Janse van den Boomen Helmond 07-03-1742 weduwe Jan Janse van den Boomen Helmond 07-03-1742
Kadasternummer F253
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F253 1832 Johannes v Oosterhout Asten 17-09-1753
Nachtegaal 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1833 Johannes van Oosterhout Asten 17-09-1753 Hendrina van den Boomen Asten 23-01-1768 16-08-1833
1833-1840 Hendrina van den Boomen Asten 23-01-1768 weduwe van Oosterhout 02-03-1840
1840-1859 Egbert Christiaan van Rees Oosterbeek 04-04-1816 Derkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818
B19 1859-1869 Egbert Christiaan van Rees Oosterbeek 04-04-1816 Derkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818
B22 1869-1879 Egbert Christiaan van Rees Oosterb 04-04-1816 Derkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818
B21 1879-1890 Egbert Christiaan van Rees Oosterbeek 04-04-1816 Derkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818 10-05-1887
B20 1890-1900 Dirkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818 weduwe van Rees
B16 1900-1910 Dirkje Gerritsen Oosterbeek 04-08-1818 weduwe van Rees 11-08-1906
B15 1910-1920 Evert van Rees Elkum 12-10-1839 Goverdina van der Schans Nuenen 28-02-1879
B15 1920-1930 Evert van Rees Elkum 12-10-1839 Goverdina van der Schans Nuenen 28-02-1879 15-02-1923
2 1930-1935 Goverdina van der Schans Nuenen 28-02-1879 weduwe van Rees
2 1935-1938 Gerardus Stienen Meijel 19-06-1892 Maria Gertrudis Mulders Lottum 18-03-1889 Prins Hendrikstraat 33
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 233

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023, 16:30:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen