logo

De Vonder Homepagina


Slotweg 4

Dit huis is een tijd in het bezit geweest van de familie van Bon en vandaar dat de stamboom van de familie hier wordt onderzocht. 

Simon van Bon is geboren rond 1560 en rond 1589 getrouwd met Cristina Aert Stevens en hieronder hun gezin.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aert Asten ±1590 Asten ±1620
Jenneke Jan Thielen
Asten ±1630
Goortien Joost Rommen
Asten ±1652
2 Jan
3 Lambert Asten ±1600 Asten ±1640
Johanna
Asten ±1655

Zijn bijnaam 'de Wael', zoals in onderstaande archiefstukken, doet vermoeden dat Simon van Bon uit Wallonië afkomstig is:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 19 verso; 01-06-1609:
Simon van Bon, alias de Wael, getrouwd met Cristina en Jan Peter Driesssen getrouwd met Jenneken verklaren dat Peeter Ceel Thijssen aan hen gelost heeft een rente van ƒ 7,- per jaar die hij schuldig was aan Aert Stevens, vader van de beide vrouwen. Zij verkopen aan Peter Ceel Thijsssen een rente van ƒ 7,- per jaar, die de vader van Aert Stevens eertijds ontvangen heeft uit de goederen die Peter nu in gebruik heeft ende dat voor het gedeelte dat Aert zijn vrouw uit de goederen competeerde.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 145; 12-09-1611:
Simon van Bon verkoopt aan Jan Joost Tielens een cijns van ƒ 7,- per jaar, in kapitaal ƒ 100,- à 7%. Onderpand een huis, hof, hofstad en land int Dorp, ene zijde Peter Ceel Peters en Jacob Marcelis, andere zijde de straat, ene einde Lijsken, dochter Gielis van de Cruys, andere einde Jan Lambers Verrijt; land bij de Meulen naast Henrick Lenarts.

Simon van Bon koopt goederen voor 250 gulden

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 23; 22-05-1619:
Peeter Peeter Wagemaeckers verkoopt aan Symon van Bon zijn kindsdeel in de goederen door zijn ouders nagelaten. De koper zegt toe, om Pincxten aanstaande aan de verkoper ƒ 100,- te betalen. Aan Joost Geraerts Wagemaeckers te Pincxten aanstaande ƒ 150,-. Staat te weten dat in de ƒ 100,- is begrepen een andere gelofte staande in het boek van wijlen Lambert Verrijt, vice secretaris, die bij deze wordt gecasseert en gedoot. In de ƒ 50,- zijn begrepen ƒ 25,- vanwege Peeter en Joost Geeraerts Wagemaeckers. Marge: Willem Anthonissen getrouwd geweest met Geertruy, dochter Joost Geeraerts Wagemaeckers enen in die kwaliteit mede-erfgenaam van wijlen Peeter Geeraerts, Geertruy's broeder heeft de ƒ 25,- ontvangen.

Simon van Bon is rond 1625 overleden, aangezien er daarna gesproken wordt over de erven van Simon van Bon. Cristina Aert Stevens is rond 1630 hertrouwt met Walraven Janssen (zie Voormalig huis B700). Dit tweede huwelijk is gehaald uit onderstaand archiefstuk waarbij goederen worden gekocht: 

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 41; 18-04-1632:
Peter Wouters, te Schoten, verkoopt aan Walraven Janssen en Cristina, weduwe Symon van Bon en haar voorkinderen zijn deel in de goederen, gekomen van Catharina, zijn vrouw en nagelaten door haar ouders.

Cristina Aert Stevens is vermoedelijk ten tijde van de pestepidemie in 1636 te Asten overleden.

Zoon Aert Simons van Bon is geboren te Asten rond 1590 en rond 1620 getrouwd met Jenneke Jan Thielen, geboren te Asten rond 1595 als dochter van Jan Tielen en Lucia Jan Aert Diepenbeex. Na haar overlijden rond 1636 is Aert Simons van Bon rond 1637 hertrouwd met Goortien Aert Joost Mennen, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Aert Joost Rommen (Mennen) en Maria Janssen Lambertssen (zie Voormalig huis G432).

De gezinnen van Aert Simons van Bon met Jenneke Jan Thielen en met Goortien Aert Joost Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1* Heylken Asten ±1628
2 Johanna Asten 19-08-1637
3 Simon Asten 28-10-1641
4 Christina Asten 11-02-1643
5 Arnoldus Asten 01-1646
6 Johannes Asten 08-12-1646

*  kind uit het eerste huwelijk

Aert Simons van Bon verkoopt een rente:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 81; 03-10-1631:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Henrick Jan Selen 1⁄3e deel uit een rente van ƒ 100,- welke hij jaarlijks trekt van Lijn Verdijsseldonck.

Zijn stiefvader heeft een schuld aan Aert Simons van Bon:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 103; 30-12-1632:
Walraven Janssen is schuldig aan Aert Symons van Bon ƒ 100,- à 6%. Procederende van zijn kindsdeel van de erfgoederen door wijlen zijn vader nagelaten. Naschrift: Gecasseert met consent der partijen de dato 30-12-1633

Aert Simons van Bon verkoopt land aan zijn stiefvader en verkoopt zijn erfdeel aan hem:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 104; 30-12-1633:
Walraven Janssen verkoopt aan Aert Symons van Bon, zijn schoonzoon land opten Lochten tussen de Sint Catharynenacker en de Vicaryenacker en naast Marcelis Peter Jacops. Hiermede wordt een obligatie van ƒ 100,-, de dato 03-01-1633 gecasseert.
Aert Symons van Bon verkoopt aan Walraven Janssen, zijn schoonvader, zijn deel in de goederen op hem verstorven van wijlen zijn vader. Ende oft gebeurde dat de kinderen van Walraven Janssen en Christina, zijn vrouw, naermaels hierop wilden camelteren om sulcx te verhueden sal verstaen moeten worden dit te wesen in effecte erffwisselinge ende de kinderen wederom int vercocht kindtsgedeelte sullen verbetert worden tegen het minste in het voorschreven ackerken. 

Aert Simons van Bon koopt een huis in het dorp voor het eerder gekochte land:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 6 verso; 16-02-1634:
Meester Jan Henrick Gielis verkoopt aan Aert Symons van Bon huis en hof met de halve put in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Hanrick Peters, ene einde Huybert Diepenbeecx, andere einde de Heilige Geest van Asten. De koper is schuldig ƒ 75,- à 5%. Marge: 15-04-1639 gelost aan Jenneke weduwe Meester Jan Hanricx.
Aert Symons van Bon verkoopt aan Meester Jan Henricx Gielens land den Endenpoel 1 lopense tussen het Sint Catharynenaltair en het Sint Achtealtair en naast Marcelis Peter Jacop. De verkoper stelt als speciaal weirpandt land in de Heesackers 2 lopense naast Jan Jan Peters. 

Aert Simons van Bon deelt mee in de erfenis van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 10; 13-01-1635:
Jan Anthonis Mennen als gewezen momboir der onmondige kinderen van wijlen Jan  Tielen en alle andere kinderen van Jan Tielen, soo van iersten als tweden houwelijck met name Jan Jan Tielen, Aert Symons van Bon getrouwd met Jenneken, Jan Jan Peters getrouwd met Heylken, Aert Jan Tielen, Huybert Jan Tielen, Joost Jan Tielen, Jan Jan Tielen met zijn momboir Huybert Jan Diepenbeecx. Allen erfgenamen van Jan Jan Tielen voorschreven. Die welcke lieden erkenden te sijn geliquideert aengaende de momborye van Jan Anthonis Mennen inder vuegen naer beste weten dat die voorschreven Jan Anthonis Mennen geven aen yder der voorschreven erfgenamen eenen gulden eens wijncoop halff en halff sijnde daermede alles geliquideert doot ende te nyet. De voorschreven kinderen zijn ook overeen gekomen met Huybert Jan Diepenbeecx aangaande het beëindigen van zijn administratie van het momboirschap der voorschreven kinderen. Hij geeft aan ieder der erfgenamen twee gulden. 

Nadat zijn eerste vrouw Jenneke Jan Tielen tijdens de pestepidemie van 1636 is overleden, kunnen we uit onderstaand archiefstuk opmaken dat Aert Simons van Bon is hertrouwd met Goortien Aert Joost Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 125; 17-02-1637:
Aert Symons van Bon en zijn vrouw Goortien Aerts, verkopen aan Henrick Aert Joost Mennen, hun zwager, hun deel, in de goederen hun nagelaten door Aert Joosten en zijn zoon Frans, na de dood van zijn vader overleden. Koopsom ƒ 250,-.
Losse notitie: Op huyden den 7 augusty 1639 soo bekent Aert Symon van Bon te volle betalt te sijn van de coep van dat huys dat Hanryck Aertsse van hem heft gecocht. Maer resterende noch de som van 25 gulden ter goeder rekeninge ende Aert bedanckt de goede betaelinge. Dyt ist merck Aert Symons voer getuyge  Peter Michiel Koole.

Aert Simons van Bon koopt de goederen van zijn broer Jan:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 73; 01-04-1637:
Jan Symons van Bon verkoopt aan Aerdt Symons, zijn broeder, zijn deel in alle goederen gelegen te Asten.

Aert Simons van Bon ruilt land met zijn zwager Joost Jan Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 89; 08-07-1637:
Aert Symons van Bon heeft, bij erfwisseling, overgedragen aan Joost Jan Tielen land op Braessel naast Huybert Jan Tielen. Joost Jan Tielen heeft, bij erfwisseling, overgedragen aan Aert Symons van Bon, zijn zwager land aan de Pas naast de erfgenamen Aert Dryes.

Aert Simons van Bon deelt mee in de erfenis van de vader van zijn eerste vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 109; 08-03-1638:
Aert Jan Tielen, Joost Jan Thielen, Huybert Jan Thielen, Jan Jan Thielen, Aert Symons van Bon getrouwd geweest met Jenneke Jan Tielen voor Heylken hun onmondige dochter, Peerken, onmondige zoon van wijlen Jan Jan Peters Gebelen en Heylken Jan Tielen momboir is Anthonis Jan van der Aa. Allen kinderen van wijlen Jan Thielen en zij verdelen de nagelaten goederen:
5e lot krijgt Aert Symons van Bon groes en hooiwas achter Ostaden naast de weduwe Philips Jan Peters; ƒ 25,- te betalen aan de andere delers omdat dit perceel beter is.

Zijn steifvader en zijn broer verkopen hun deel in een afgebrande hofstad aan Aert Simons van Bon:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 129 verso; 09-06-1638:
Walraven Janssen voor zichzelf en Lambert Symons van Bon cum suis verkopen aan Aert Symons van Bon hun deel in een afgebrande hofstad in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Tijs Smidts, ene einde de erfgenamen Marten Daendels, andere zijde de erfgenamen Willem Marcelis Peter Jacops. Belast met ƒ 100,- aan de erfgenamen Jan Tielen.

Dit huis te Ostaden komt via Anthonis Henricx in handen van Aert Simons van Bon: 

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 118 verso; 08-04-1638:
Teunis zoon van wijlen Henrick Teunis, Aert, zijn broeder, Jan Henricx, Bruysten Geff Colen man van Jenneke, dogter van Henrick Teunis, Jan Dircx gehuwd geweest met Heylen Henrick Teunis. Allen erfgenamen van Henrick Teunis en Aelken, zijn vrouw. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Teunis een huis, hof en boomgaard te Ostaden, ene zijde weduwe Philips Heussen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 131 verso; 11-07-1638:
Anthonis Henricx heeft bij erfwisseling overgedragen aan Aert Symons een huis, hof, hofstad, dries en campken te Ostaden, ene zijde weduwe Philips Jan Peters, andere zijde het drijfstraatje.

Aert Simons van Bon en zijn stiefvader en broers Jan en Lambert verkopen een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 141 verso; 06-11-1638:
Walraven Janssen getrouwd met Christina van Bon, Aert Symons van Bon, Jan Symons van Bon en Lambert Symons van Bon. Zij verkopen aan Willem Dircx, vorster land en eeussel de Snijderscamp int Root naast de erfgenamen Gerart Dircx. Belast met twee stuiver cijns van de grond; 2 vat rogge per jaar aan Lenart Damen te Helmont; 1 kan olie per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 713,- ofwel de rente die in de panden staat.

Aert Simons van Bon heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 3 verso 26-01-1639:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Joostken, onmondige dochter van Jan Janssen ƒ 50,- à 6%. Marge: Frans Janssen getrouwd met Joostken Janssen stemt toe in cassatie 17-09-1646

Aert Simons van Bon stelt zijn land in het dorp als onderpand voor de verkoop van land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 18; 22-03-1639:
Aert Symons van Bon stelt tot weirpandt aan Willem Dircx, vorster, offter yet quaem aan de goederen door deze gekocht en gelegen int Root. Onderpand land bij het Derp 2 1⁄2 lopense naast de erfgenamen Jacop Fabry en de erfgenamen Barbara Verlynden; land aen de Meulen 1 lopense naast Jenneke Teunis Deckers. Deze onderpanden mogen aangenomen worden indien op de verkochte goederen, nu nog onvoorziene schulden blijken te rusten.

Aert Simons van Bon koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 20; 22-04-1639:
Marcelis Peter Schepers verkoopt aan Aert Symons van Bon land ontrent de Berchen achter Anneke Baltus 2 lopense min 3 roede naast de erfgenamen Dirck Goorts.

Aert Simons van Bon heeft opnieuw een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 20 verso; 22-04-1639:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Daendel Aert Peters van Mierloo ƒ 100,- à 5%. Marge: 24-06-1642, de erfgenamen van Daendel Aert Peters met name Peter Aerts, Jan Goorts en Frans Willems zijn voldaan en stemmen toe in cassatie. 

Aert Simons van Bon breidt zijn bezit in Ostaden uit:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 40; 06-08-1639:
Abraham Luycas en Philips Goorts, zijn bij eede aangesteld als momboiren van Goortien, onmondig kind van wijlen Dirck Goort Selen en Lijsken. Zij verkopen aan Aert Symons van Bon land bij Ostaden naast Joost Philipssen.

Aert Simons van Bon ruilt land voor een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 42 verso; 29-08-1639:
Hanrick Dielis Henricx getrouwd met Fyken, dochter wijlen Lenart Janssen Verhoeven en Jan Jan Hanssen als erfgenamen van wijlen Gerart Dircx verkopen aan Aert Symons van Bon een rentebrief van ƒ 100,- à 6%, die wijlen Gerart Dircx gekocht heeft van Frans Lomans op 12-04-1634, zie protocol. De originele constitutiebrief is van de dato 30-12-1632 ten name van wijlen Aelken van Beke.
Aert Symons van Bon geeft bij erfwisseling over aan Hanrick Dielis Hanricx land de Vlaschcloten aen de Pas 7 copse, naast de erfgenamen Aert Dryes. De verkoop wordt mede gedaan namens Heylken, onmondige dochter van de verkoper en zijn eerste vrouw Jenneke, dochter Jan Tielen. 

Aert Simons van Bon en zijn stiefvader en broer Lambert verkopen stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 44; 05-09-1639:
Aert Symons van Bon en Lambert zijn broer mede voor Walraven Janssen, zijn schoonvader, verkopen aan Wilem Dircx, vorster een hofstad met alle materialen, ene zijde Jan Mathijs, andere zijde de straat, ene einde de erfgenamen Willem Daendels, andere einde de weduwe Marten Daendels; land aen den Berghacker 2 1⁄2 lopense naast de erfgenamen Jacop Fabri en de erfgenamen Barbara Verlynden; land aen de Windmeulen 1 lopense naast de erfgenamen Luyt Vos. Belast met ƒ 100,- aan de erfgenamen Jan Tielen; ƒ 100,- aan Heer Evert van Orthen. De koper zal ook de achterstanden in renten op de goederen in de Snijderscamp betalen.

Aert Simons van Bon heeft geld te goed voor de verkoop van een paard:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 77; 15-05-1640:
Peter Arissen is schuldig aan Aert Symons van Bon ƒ 50,- wegens koop van een peirde. 

Aert Simons van Bon heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 189 verso; 12-09-1642:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Frans Willems ƒ 60,- à 5%. Marge: in april 1651 gelost. 

Aert Simons van Bon koopt een stuk land bij Vosselen van de Heer van Asten en ruilt dat een jaar later met land op Ostaden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 189 verso 24-09-1642:
Floris van Merode, Heer van Asten, heeft bij evictie verkocht aan Aert Symons van Bon een hofstad en landerijen aen Vosselen zoals geweest is van wijlen Aert  Lambers, ene zijde Peter Dircx, andere zijde Jan Colen, ene einde Evert Janssen, andere einde de mistwech; groes aen Vosselen naast Evert Janssen. Belast met de cijns van de grond van 11 stuiver per jaar in drye texten. 

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 202 verso; 20-02-1643:
Aert Symons van Bon heeft bij erfwisseling overgedragen aan Evert Janssen een hofstad en land daer 't eynde aen gelegen aen den Dijck, gekomen van Aert Lambers, ene zijde Peter Dircx, andere zijde Jan Colen, ene einde de mistwech, andere einde de ontvanger; een veldje achter den Duyssencamp te Ostaden, gekomen van Aert Lambers naast de erven Aert Heynen te Deuren.
Evert draagt over aan Aert land op de Vellackers 2 lopense naast Joost en Jan Baltus Philips; beemd achter Ostaden naast Hanrick Bernarts.

Aert Simons van Bon verkoopt een cijns met een stuk land als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 217; 16-05-1643:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Peter Dircx en Aert Jan Aelbers, Heilige Geestmeesters en ten bate van de Heilige Geest een cijns van ƒ 5,- per jaar.  Onderpand land tusschen het Dorp en Ostaden 4 1⁄2 lopense naast de erven Jan Swaegers en de erven Gerit Dircx; beemdje achter den Duyssencamp naast Evert Janssen en anderen. Gekomen uit het goet van Tijs Fransen.

Twee jaar later verkoopt Aert Simons van Bon een beemd:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 50 verso; 24-03-1645:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Frans Daniel Colen groes en beemd achter den Duyssencamp achter Ostaden 4 lopense naast Evert Jansen. 

Aert Simons van Bon koopt een paard, maar moet het nog betalen:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 65; 08-11-1645:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Bartholomeus Peters ƒ 112,- wegens een gekocht pert. Marge: 06-05-1649 gelost. 

Aert Simons van Bon heeft een schuld waarbij hij zijn huis en land op Ostade als onderpand stelt:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 87 verso; 05-01-1646:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Hanrick Willem Maes, te Leende ƒ 250,- à 5 1⁄2%. Onderpand een huis, hof en hofstad te Ostaden 2 lopense, ene zijde de weduwe Philips Jan Peters, andere zijde en ene einde Jan Hanrick Peters, andere einde de straat; land bij Ostaden 4 1⁄2 lopense naast de erven Jan Maes; land de Strepen bij Ostaden 7 lopense naast de erven Baltus Philips; hooiveld achter Ostaden 5 lopense naast Peter Dircx. De goederen zijn vrij van alle voorcommer volgens een scabinale attestatie de dato 02-12-1646. Marge: 25-11-1659 gelost door Joost Baltus. 

Aert Simons van Bon heeft nog meer schulden:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 103; 08-05-1647:
Jan Daniel Colen en Aert Symons van Bon zijn schuldig aan Evert Thielens 115 gulden 19 stuiver en 2 ort à 5%.

Aert Simons van Bon verkoopt en koopt een paard:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 17 verso; 11-05-1648:
Jan Jan Lemmens de jonge, te Lyessel, is schuldig aan Aert Symons van Bon darthien pont ende een halff met yedere pont groot tot ses gulden wegens een gekocht pert. 

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 30; 11-12-1648:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Marten, Hanrick en Aert Rosers veerthiendalff pont ende eenen schillinck van een gekocht paard.

Aert Simons van Bon ruilt een stuk groes, maar daar is een jaar later nog wel wat over te doen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 24 verso; 20-01-1649:
Aert Symons van Bon heeft bij erfwisseling overgedragen aan Anthonis Bastjaens groes en wei achter aen de gracht van Jonker Beeck tot Ostaden naast Jonker Voort. De overdrager heeft dit stuk verkregen na overlijden van zijn eerste vrouw, zonder servituyt, hij heeft echter wel zijn guarand op zijn verkoper, Huybert Jan Thielen.
Anthonis draagt over aan Aert beemd en groes achter Ostaden naast Frans Colen.
Aert en Anthoni permutantten beloven hierbij dat mochten er nog lasten op het voorschreven stuk van Aert rusten, de ruil teniet kan worden gedaan. 

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 42 verso; 04-01-1650:
Aert Symons van Bon en Anthonis Bastjaens hebben verschil ter zake van de erfwisseling hiervoor omschreven. En waarbij Aert had verzwegen, een rente op zijn stuk rustende. Omdat zij het niet eens konden worden is bemiddeling gevraagd van schepenen, welke, na informatie, hebben verklaard, dat Anthonis blijft het servituyt van wegen behouden, voor degenen daartoe gerecht, zodanig dat Aert hiervan zal zijn en blijven ontlast en daarvoor ƒ 20,- zal ontvangen. 

Aert Simons van Bon maakt een scheiding en deling met zijn dochter Heylke uit het eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 77; 03-02-1651:
Aert Jan Thielen en Lambert Symons als momboiren van Heylken, dochter Aert Symons van Bon getrouwd geweest met Jenneken, dochter Jan Thielen, zijn eerste vrouw geassisteerd met Huybert Jan Thielen, oom van het onmondige kind ter eenre en Aert Symons van Bon, als vader van het kind ter andere zijde. Zij zijn overeengekomen betreffende de moederlijke goederen van het kind, in die zin, dat Aert zijn goederen verkocht hebbende, 100 ducatons zal betalen aan de momboiren ten bate van het onmondige kind. Het kind zal in het nyeuw gecleet worden. Daarna zullen de momboiren geen pretenties meer hebben op de moeders goederen. 

Aert Simons van Bon verkoopt het huis en land op Ostade aan Joost en Jan Baltus Philips:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 80; 16-02-1651:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Joost en Jan, zonen Baltus Philips een huis, hof, schop, hofstad te Ostaden, ene zijde Jan Janssen, andere zijde den drijffwech;  hooi en weigroes aent Haverlandt naast Peter Dircx en Frans Colen; een dries te Ostaden bij de gracht van Jonker Voort 1 1⁄2 lopense naast Peter Jan Coppens; land bij Frans Daniel Colen te Ostaden 1 1⁄2 lopense naast de erven Hanrick Bernaerts; land opte Velackers 7 copse naast Joost Philips Stouten; land te Ostaden 4 1⁄2 lopense naast Joost Philips Stouten. Belast met 100 rijksdaalders aan Hanrick Willem Maes, te Leende; ƒ 300,- aan Willem Reynder Polen; ƒ 100,- aan Reynier Polen, als Weesmeester, te Stratum; ƒ 200,- aan Aert Jan Thielen als momboir van Heylken, dochter Aert Symons en Jenneke Jan Thielen. 

Aert Simons van Bon probeert op zijn oude dag nog schoon schip te maken:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 84 verso; 07-03-1651:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Joost Baltus alle sijne schaere nu op de goederen van Joost Baltus, te Ostaden staande, om zijn achterstaande borgemeesterlasten te betalen. 

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 92 verso; 25-05-1651:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Laurens Volders en Hanrick Aertssen alle sijne schaere staande op zijn verkochte goederen. Met uitzondering van die op het campke bij het huys. Er is nog sprake van een bedrag van ƒ 50,- in een obligatie ten bate van Jan Franssen Crael.

Goortien Aert Joost Mennen is op 21-04-1649 nog getuige bij de doop van Godefridus, zoon van haar zwager Lambert Symons van Bon en Johanna. Aert Simons van Bon en Goortien Aert Joost Mennen zijn rond 1652 te Asten overleden.

Johannes Balthasari is geboren te Asten rond 1615 als zoon van Baltus Philips en Anna. Hij is rond 1645 getrouwd met Heylgunda Jansen Hendricx en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 15-11-1645 Asten 15-10-1673
Peeter Frans Philipsen
Asten 16-12-1719 zie ook Voormalig huis E1033
dochter Helena (zie Voormalig huis G640 en G641)
dochter Elisabeth (zie Voormalig huis B409
2 Aleidis Asten 18-10-1647

Asten ±1673
Johannes Jan Canters
Asten 31-10-1677
Johannes Hendrick Bernaerts

Asten 29-05-1716

zie Voormalig huis G618

zie Voormalig huis F162

3 Petrus Asten ±1649 Asten 07-06-1683
Helena Fransen
Asten 09-11-1704
Elisabeth Jan Peters
Asten 15-10-1720 zie ook Emmastraat 6
4 Margaretha Asten 11-01-1651 Asten 04-03-1685
Goort Peeter Loomans
Asten 26-01-1705 zie Voormalig huis G520
5 Anna Asten ±1654 Asten 29-11-1682
Theodorus Antony Cuijpers
Asten 29-02-1688
Lambertus Willems
Asten ±1702
6 Wilhelma Asten 17-05-1659 Asten 28-11-1683
Marten Marcelis Martens
zie Ostaderstraat 23
en ook Voormalig huis F322
7 Petronella Asten ±1661

Johannes Balthasari is op 06-07-1671 te Asten overleden en Heylgunda Jansen Hendricx is te Asten op 14-10-1676 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 65; 22-02-1679:
Peeter Frans Philipsen getrouwd met Merike Jan Baltus Philipsen, Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Alegonda Jansen Baltus Philipsen, Joost Joosten als momboir van Margareta Jan Baltus Philipsen, Peeter Jan Baltus Philipsen, Joost Hendricx als momboir van Anneke Jan Baltus Philips, Jan Hendricx als momboir van Nelleke Jan Baltus Philips. Allen kinderen en erven van Jan Baltus Philips en Heylke Hendricx. Zij delen de nagelaten goederen:
4e lot krijgt Peeter Jan Baltus Philips een huis, hof, hofstad aan de Nachtegael, ene zijde Anneke Jansen, andere zijde de pastoor, te Deurse.
5e lot krijgt Anneke Jan Baltus Philips het aangelag daaraan gelegen
6e lot krijgt Willemke Jan Baltus Flipsen de hofstad en schuur, groes en land te Ostaden 4 lopense.

Peter Jan Baltus verhuurt, mede namens zijn zussen Wilhelma en Anna, het huis aan Theodorus Jan Duyssen (zie Keizersdijk 6):

Asten Rechterlijk Archief 145; 11-04-1682:
Peter Jan Baltus Philipsen last hebbende van Willemyntie en Anna, zijn zusters, verpacht aan Aelbert Jan Anthonis Lomans een huis, land en groes te Ostaden 26 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huurprijs ƒ 30,- jaarlijks, roggepacht 30 vat jaarlijks. Borgen Jan Hendrick Ceelen en Jan Anthonis Lomans.
Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 4:
Peeter Jan Baltus.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 159 verso; 19-03-1691:
Peeter Jan Baltus geeft in huyringe en jaerschaere aan Dirck Jan Duysen een huis, schuur, land en groes de Nachtegael, te Ostaden 25 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huursom ƒ 20,- per jaar groespacht; 24 vat rogge per jaar. Borgen Jan Willem Lamberts en Leendert Willem Lamberts.

Peter Jan Baltus is geboren te Asten rond 1649 en op 07-06-1683 te Asten getrouwd met Helena Fransen, geboren te Asten op 15-03-1662 als dochter van Joost Fransen en Lyske Joosten:

Conjuncti sunt matrimonio Petrus Jan Baltis et Helena Fransen; testes Petrus Fransen et Joannes Fransen.

In huwelijkse echt verbonden Petrus Jan Baltis en Helena Fransen; getuigen Petrus Fransen en Joannes Fransen.

01

Het gezin van Peter Jan Baltus en Helena Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 19-07-1686 Ongehuwd Asten 18-12-1747
2 Maria Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
3 Johannes Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
4 Maria Asten 28-10-1693 Asten 08-11-1716
Paulus Geven
Asten 25-12-1775

zie Voormalig huis F322
en ook Emmastraat 6

5 Angela Asten 24-01-1698 Asten 26-11-1719
Antonius Nicolaas Verhees
Asten 29-04-1731
Antonius Jacob Cuijpers
Asten 25-10-1780 zie Emmastraat 6,
Voormalig huis F179
en ook Voormalig huis F319

Helena Fransen is op 14-04-1699 te Asten overleden en Peter Jan Baltus is op 09-11-1704 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jan Peters Verhindert, geboren te Asten op 03-11-1660 als dochter van Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters (zie Voormalig huis G506) en weduwe van Dirck Hendrick Jacob Bogaerts. Voor zijn tweede huwelijk worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 181 verso; 06-11-1704:
Peeter Jan Baltus getrouwd geweest met Heylke Fransen, bruidegom ter eenre en Elisabet Jan Peters weduwe van Hendrick Jacob Bogaerts geassisteerd met Frans Doensen, haar zwager bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere: Zij brengen alle goederen die zij hebben en bezitten. Na overlijden van een van hen gaan de goederen weer naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn. De goederen die staande dit huwelijk worden verkregen, komen na het overlijden van een van hen of van beiden half en half aan de erven. Inventaris van de goederen van de bruidegom onder andere huis, hof, land en groes de Nachtegael 40 lopense, 1 bruin hengstveulen, 6 melkkoeien, 5 lege beesten, 1 varken, 2 bedden met toebehoren, ketels, emmers, potten en pannen, 1 trog, 1 tafel, 5 stoelen, 1 hoge kar, 1 ploeg en 1 eg. Inventaris van de goederen van de bruid onder andere een bed met toebehoren en 3 paar slaaplakens, 1 kist, ƒ 800,- uitstaande aan diverse personen, ¼e deel in huis, aangelag, land en groes aan de Beersdonck, te Vlierden. Het overig ¾e deel is van Heer Franciscus van de Cruys. Met dien verstande dat uit deze goederen de onkosten betaald moeten worden terzake van het proces voor de Raad van Brabant.

Zijn zus Anna Jan Baltus is geboren te Asten rond 1654 en op 29-11-1682 te Asten getrouwd met Theodorus Antony Cuijpers, geboren rond 1653 als zoon van Antonius Theodori Cuypers en Anneken Jansen (zie Voormalig huis G489 en G490). Theodorus Antony Cuijpers is op 05-06-1687 te Ostade bij Asten overleden en Anna Jan Baltus is op 29-02-1688 te Asten hertrouwd met Lambertus Willems, geboren te Asten op 08-03-1660 als zoon van Willem Janssen en Jenneke Willems:

Conjuncti sunt matrimonio Theodorus Antonij Cuijpers et Anna Jois Baltis; testes Antonius Antonij Cuijpers et Petrus Jois Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Antonij Cuijpers en Anna Jan Baltis; getuigen Antonius Antonij Cuijpers en Petrus Jan Baltis.

02

De gezinnen van Anna Jan Baltus is met Theodorus Antony Cuijpers en met Lambertus Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 05-10-1683 Asten 22-07-1715
Petrus Jan Hoefnagels
Asten 06-10-1727
2 Johanna Asten 07-03-1686 Asten 13-05-1708
Johannes Jan Paulus Cremers
Asten 16-02-1748 zie Marktstraat 1
3 Theodorus* Asten 19-01-1689 Asten 29-04-1714
Mary Jansen
Asten 31-08-1725
4 Wilhelma* Asten 23-11-1692 Asten 12-02-1719
Henricus Paulus Bernaerts
5 Franciscus* Asten 19-12-1696

* kinderen uit het tweede huwelijk met de naam Lamberts

Lambert Willems is partij in een onenigheid over een stuk akkerland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 17 verso; 06-09-1692:
Lambert Willems, 30 jaar, verklaart ter instantie van Dirck Jacob Coppens dat een seecker stuk akkerland ontrent de Nachtegael oft Ostaden aan hem, comparant, door Hendrick Gijsberts van den Bleeck was verkocht voor ƒ 12,-. En dat dit nog van hem, comparant, was toen Dirck Coppens, requirant, op het land de paal, in aanwezigheid van zijn, comparants, vrouw had gezocht en hierbij enige aarde omgespit dat van den Bleeck in dien tijd niets meer met de akker van doen had. Comparant verklaart verder dat door het graven van Coppens geen enkele schade aan zijn land is toegebracht. Comparant heeft naderhant het stuk land weer teruggegeven aan Hendrick van den Bleeck.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 18 verso; 09-09-1692:
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat wij op 14-04-1692 ons vervoegt hebben op een seecker stuk teullland gelegen ontrent de Nachtegael alwaar wij in het bijwezen van Hendrick van Winteroy, drossard, beleydinge hebben gedaan, op het zelfde moment en ter instantie van Hendrick van den Bleeck. Waarbij Hendrick van den Bleeck was zeggende, in substantie, tegen Lammert Willems: "Ben ick niet eygenaer vant voorschrevene stuck teulandt ende ghij niet als gebruycker?". Op welke woorden Lambert Willems antwoordde: "Jae, ick ben gebruycker ende ghij Hendrick van den Bleeck als eygenaer".

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 27; 14-01-1693:
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy, drossard, dat wij op 14 april 1692 zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, dit op verzoek van van den Bleeck betreffende een stuk land ontrent de Nachtegael waarover van den Bleeck zich beklaagt heeft, terzake van enige opgravingen door Dirck Jacob Coppens gedaan ter opzoeking van een paal in de voorschreven akker. Van den Bleeck heeft hierbij deze of dergelijke woorden gesproken: "Sie, drossaerdt ten can U Edele niet schillen, ick hebbe aen U Edele Dirck Jacob Coppens aengeclaeght en hebt ghij hem niet, ghij hebt mij". Wij hebben deze woorden door van den Bleeck, zo horen zien spreken.

Anna Jan Baltus is op 18-09-1702 te Asten overleden en Lambert Willems hertrouwt op 29-04-1703 te Asten met Johanna Claessen Wilbords. Lambert Willems is op 10-11-1709 te Asten overleden. Kort voor zijn overlijden wordt de erfenis van Anna Jan Baltus verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 91; 27-03-1708:
Lambert Willems getrouwd geweest met Anneke Jan Baltus, weduwe van Dirck Antony Cuypers, Jan Paulus Cremers man van Jenneke, dogter van Dirck Antony Cuypers, Antony Antonissen Cuypers en Peeter Jan Baltus als momboiren over Heylke, dogter van Dirck Antony Cuypers. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Dirck Antonissen Cuypers en Anneke voorschreven:
1e lot krijgt Lambert Willems huis, hof, aangelag en schop te Ostaden 5 copse waar hij nu woont, ene zijde de gemeente, andere zijde de weg.

Na het overlijden van Lambert Willems staat zoon Theodorus (Dirck) Lamberts bij de verpondingen van 1713 als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 4:
Dirck Lamberts.
Aan Paulus Hendricx.
Van Jan Willems op Heusden. In de bede ƒ 2-4-8.

Theodorus Lamberts is geboren te Asten op 19-01-1689 en op 29-04-1714 te Asten getrouwd met Mary Jansen, geboren te Asten rond 1690:

03

Het gezin van Theodorus Lamberts en Mary Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 26-07-1715 Kind Asten ±1715
2 Johanna Maria Asten 22-10-1721 Ongehuwd Asten ±1765
3 Lambertus Asten 28-10-1722 Kind Asten ±1722
4 Lambertus Asten 05-05-1724 Someren 23-11-1760
Henrica Johannes Aerts
Someren 02-10-1808
5 Johanna Asten 10-06-1727 Asten 08-06-1766
Antonius Petri van Bree
Asten ±1775

Theodorus Lamberts overlijdt te Asten op 31-08-1725 en bij de verpondingen en in het huizenquohier wordt Mary Jansen als weduwe van Dirk Lamberts als eigenaar en bewoner genoemd. Na haar overlijden te Asten op 06-02-1740 staat het huis op naam van de kinderen en wordt het beschouwd als vervallen en staat enige tijd leeg:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 10 verso:
Weduwe Dirck Lamberts.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense. In de bede ƒ 2-4-8.

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1736 weduwe Dirk Lamberts weduwe Dirk Lamberts
1741 kinderen Dirk Lamberts ledig
1746 kinderen Dirk Lamberts vervallen
1751 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers
1756 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers
1761 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers

In 1764 verkoopt Anna Maria Dirk Lamberts haar kindsdeel:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 149; 20-08-1764:
Anna Maria Dirk Lamberts verkoopt aan Lambert en Jenneke Dirk Lamberts, haar broer en zuster, e deel onverdeeld in een huis, hof en aangelag te Ostaden 2 lopense. Verkoopster zal gedurende haar verdere leven worden onderhouden in kost en drank alsmede een behoorlijke begrafenis krijgen.

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1766 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Antoni van Bree
1771 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Antoni van Bree

In 1772 verkoopt Lambert Dirk Lamberts zijn erfdeel aan zijn zwager Antonie van Bree:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 199; 15-05-1772:
Lambert Dirk Lamberts, te Someren, verkoopt aan Antoni van Bree de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag ½ lopense naast de gemeente; land de Hennekras ½ lopense naast Mattijs Muyen en Antoni Kuypers; Kruysacker 1 lopense naast Hendrik Verberne en Antony Kuypers; Heyacker 1 lopense naast Hendrik Verberne; land de Beckers 1 lopense naast weduwe Steven Jansen en Hendrik Verberne; de Meulenacker 1 lopense naast Mevrouw Cotshausen en Antony Kuypers; Heydriksveltje 2 lopense naast Hendrik Verberne, andere zijde Antoni Fransen; den Hoogendries 1½ lopense; naast Peter Lomans en Peter Berkers; land / groes de Drieskes 1 lopense, naast Hendrik Paulus Verberne. Koopsom ƒ 150,-.

Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen is geboren te Asten op 10-06-1727 en op 08-06-1766 te Asten getrouwd met Antoni Petri van Bree, geboren te Asten op 09-08-1734 als zoon van Petrus Jooste van Brey en Agnetis Jacob Colen (zie Voormalig huis F224). Na het overlijden van Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen te Asten op 25-12-1783 is Antoni Petri van Bree op 17-10-1784 te Asten hertrouwd met Petronella Reynders Peeters, geboren te Asten op 13-05-1758 als dochter van Renerus Petri Duysten en Judoca Pauli van den Berg:

04

De gezinnen van en Antoni Petri van Bree met Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen en met Petronella Reynders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus* Asten 10-02-1768 Ongehuwd Asten 11-06-1791
2 Johannes Asten 25-09-1785 Ongehuwd Asten 23-02-1854
3 Francisca Asten 02-08-1787 Ongehuwd Asten 16-04-1815
4 Petrus Asten 11-01-1789 Kind Asten 17-01-1789
5 Agnes Asten 25-04-1790 Deurne 17-05-1835
Pieter Lint
Deurne 09-02-1860 Liessel
6 Henrica Asten 23-04-1792 Kind Asten 12-08-1794
7 Petronella Asten 29-10-1794 Ongehuwd Asten 26-11-1883 Dorp

* kind uit het eerste huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Antoni Peters van Bree nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 202 verso; 02-10-1784:
Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Peters van Bree, op Ostaden weduwnaar van Jenneke Dirk Verheyen ten behoeve van Dirk, zijn zoon. Hij wil hertrouwen met Peternella Reynders, jonge dochter.
Onroerende goederen: Aangekocht de dato 15-05-1772 huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde de gemeente; land de Hennekras ½ lopense; den Kruysacker 1 lopense; den Heyacker 1 lopense; land de Beckers 1 lopense; den Meulenacker 1 lopense; groes Heydriksveltje 2 lopense; den Hoogendries 1½ lopense; land / groes de Drieskes 1 lopense; een huisplaats met aangelag 3 copse.
Roerende goederen: Zes stoelen, een kist, een bed met toebehoren, acht lakens, 14 tinnen lepels, een tinnen trekpot, diverse ketels, zowel koper als ijzer, een pan, een kuip, een pot, vuurgerei, een lantaarn, divers klein landbouwgereedschap, een hoge en een lage kar, ploeg en eg, een trekos, twee melkbeesten, een varken.

Antoni Peters van Bree, weduwnaar Jenneke Dirk Verheyen bruidegom ter eenre en Peternel Reynders jonge dochter geassisteerd met haar vader, Reynder Cornelissen bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
De bruidegom brengt alle goederen in die hij bezit. De bruid brengt ƒ 200,- in. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten dan zal haar man de gehele boedel blijven bezitten en erven. Hij zal echter aan de naaste vrienden van de vrouw uitkeren de helft van hetgeen zij ingebracht heeft.
Indien de man voor de vrouw komt te overlijden, ook zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de vrouw in de boedel blijven zitten en erven hetgeen hij na laat echter de helft uitkeren aan zijn zoon. Kind(eren) uit dit huwelijk zullen een zijn met het voorkind.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 staat Antonie van Bree als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1776 Antoni van Bree Antoni van Bree
1798 Antonij van Bree Antonij van Bree
1803 Antonij van Bree Antonij van Bree

Antoni Petri van Bree is te Asten op 13-10-1808 overleden en bij de verpondingen van 1810 en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Petronella Reynders als weduwe van Antoni van Bree als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 11 verso:
Petronella Rijnder Peters weduwe van en 4 kinderen.
Jan, Francijna, Agenees en Petronella 13-10-1808.
Antoni van Bree en zijn zoon overleden 1791.
Nummer 10 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Kadaster F230; 1811-1832:
Huis en erf, groot 02 roede 87 el, Oostade, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Antonie van Bree.

05

06

Petronella Reijnders is op 18-08-1842 te Asten overleden en na haar overlijden en dat van haar ongetrouwde zoon Johannes in 1854 is het huis verpacht aan Joannes Bouwmans, geboren te Asten op 03-05-1816 als zoon van Jan Bouwmans en Catharina van Beek. Hij is 25-02-1848 te Asten getrouwd met Maria Swijnkels, geboren te Maashees op 15-04-1824 als dochter van Hendrik Swijnkels en Ida Joosten. Maria Swinkels is op 01-05-1859 te Asten overleden en Joannes Bouwmans bewoont in de periode 1859-1879 het huis met huizingnummer B16 en vanaf 1869 nummer B19:

06a

Johannes Bouwmans verhuist in 1869 naar het Dorp en het huis wordt daarna verpacht aan Willem Kolen, geboren te Asten op 15-09-1824 als zoon van Johannes Willems Coolen en Hendrina Coolen. Hij is op 29-05-1865 te Asten getrouwd met Hendrica de Smit, geboren te Asten op 28-02-1839 als dochter van Pieter Willem Smits en Maria Smits.

Hun zoon Karel Kolen, geboren te Asten op 30-03-1872, treedt in 1898 als broeder Marcianus in bij de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en legde in 1890 zijn geloften af. Bij Charitas1 wordt zijn levensloop beschreven:

Karel Kolen is op 04-06-1947 te Vught overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Willem Kolen verhuist met zijn gezin in 1879 naar Heusden (zie Voorste Heusden 53 en 55) en het huis wordt daarna verkocht aan Hendrik Verhees, die het huis is 1882 herbouwd en er vanuit Ostade 21 in gaat wonen (zie Voormalig huis F182). Hendrik Verhees en zijn vrouw Petronella Verhees komen vanuit Ostade 21 (zie Voormalig huis F182) in dit huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B3b:

07

Ook over de periode 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B4, B4, B3 en B3 en ook bekend staand als Ostade 16:

08

Petronella Verhees is te Asten op 01-02-1933 overleden en haar echtgenoot Hendrik Verhees is te Asten op 13-07-1933 overleden. Hun zoon Marinus Verhees, geboren te Asten op 13-11-1886 heeft het huis overgenomen. Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Johanna Verhees, geboren te Someren op 28-05-1889 als dochter van Antonie Verhees en Mathia Verhees. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Ostade 16:

09

In 1934 breekt er nog brand uit in de stallen van Marinus Verhees, aldus bericht de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1934:

09a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1941 verkoopt of ruilt Marinus Verhees een wagen en in het Peelbelang van 24-02-1945 geeft hij zijn hond als vermist op:

10 11

Johanna Verhees is op 03-11-1949 te Asten overleden en Marinus Verhees is op 09-09-1964 te Helmond overleden.

12 13

Hieronder met streetview de huidige uit 1925 daterende boerderij op de Slotweg 4:

14

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1651 Jan Baltus Philips ±1620
1679 Peter Jan Baltus Asten ±1649 Aelbert Jan Loomans Asten 23-11-1651
1691 Peter Jan Baltus Asten ±1649 Dirck Jan Duysen Asten ±1635
1713 Dirck Lamberts Asten 19-01-1689 Dirck Lamberts Asten 19-01-1689
Oostaden huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Dirk Lamberts Asten ±1690 weduwe Dirk Lamberts Asten ±1690
1741 kinderen Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 ledig
1746 kinderen Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 vervallen
1751 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1756 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1761 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1766 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1771 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1776 Antoni van Bree Asten 09-08-1734 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1798 Antonij van Bree Asten 09-08-1734 Antonij van Bree Asten 09-08-1734
1803 Antonij van Bree Asten 09-08-1734 Antonij van Bree Asten 09-08-1734
Kadasternummer F230
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F230 1832 Petronella Reynders Asten 13-05-1758 weduwe van Bree
Ostade 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1842 Petronella Reynders Asten 13-05-1758 weduwe van Bree 18-08-1842
1842-1854 Johannes van Bree Asten 25-09-1785 ongehuwd 23-02-1854
1855-1859 Joannes Bouwmans Asten 03-05-1816 Maria Swijnkels Maashees 15-04-1824 01-05-1859
B16 1859-1869 Joannes Bouwmans Asten 03-05-1816 naar Dorp
B19 1869-1879 Willem Coolen Asten 15-09-1824 Hendrica de Smit Asten 28-02-1839 naar Heusden
B3a 1882-1890 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844 uit B18
B4 1890-1900 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B4 1900-1910 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B3 1910-1920 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B3 1920-1930 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
16 1930-1938 Marinus Verhees Asten 13-11-1886 Johanna Verhees Someren 28-05-1889
Referenties
  1. ^Charitas; maandblad van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en hare missiën, Nederlandsche Provincie, 1947 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC10:210577010:00011&query=geboren+PROX+asten&coll=dts&page=3&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2024, 14:11:47

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen