logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F162

Jan Daniel Colen is geboren te Asten rond 1590 als zoon van Daniel Coolen en Mechteld Frans Willem (Metken) Verrijt (zie Voormalig huis F179). Hij is rond 1614 te Asten getrouwd met Meriken Lenaerts en na haar overlijden op 16-04-1643 hertrouwd met Maria Marcelissen, geboren te Asten rond 1590 als dochter van Lennart Marcelissen en Peerken. De gezinnen van Jan Daniel Coolen met Meriken en met Maria Marcelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella* Asten ±1615 Asten ±1640
Petrus Meeuwissen
Asten ±1670
2 Mechtildis Asten 26-04-1643
3 Heylwigis Asten 18-03-1649

* kind uit het eerste huwelijk

Jan Daniel Colen komt in de archieven van Asten voor met de koop van een huis op Ostade:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 131; 02-04-1637:
Frans Daniel Colen en Jan Jop Denen, geboren momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Philips Daniel Colen en Heylken Jan Corstjaens. Zij verkopen aan Jan Daniel Colen, hun broeder een drie gebont huis te Ostaden te weten het achsterste deel. Zoals Philips in de erfdeling, tegen zijn broeders, is ten deel gevallen. Koopsom ƒ 74,-. Naschrift gelost 20-03-1639.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 71; 15-03-1640:
Jan Daniel Colen verkoopt aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters, ten bate van de Kerk een cijns van ƒ 100,- à 5½%. Onderpand een beemd 't hooch Eussel achter Ostaden, ene zijde erfgenamen Meester Jan Verdijsseldonck, andere zijde de Heirstraet, ene einde erfgenamen Jonker Wouter van Beeck, andere einde Joost Philips Stouten; land te Ostaden bij 't huis van de verkoper, ene zijde weduwe Daniel Colen, andere zijde Wouter Dircx en anderen, ene einde Huybert Colen, andere einde Joost Philips Stouten; huis en hof te Ostaden, ene zijde en einde Huybert Colen, andere zijde Frans Colen, andere einde Joost Philips Stouten

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 51 verso; 17-03-1650:
Frans Daniel Colen, Jan, zijn broeder, Huybert Colen, Joost Philips Colen, Claes Wilborts getrouwd met Meriken, dochter Philips Colen. Zij geven bij erfwisseling over aan Peter en Daendel, zonen wijlen Marcelis Lenaerts, getrouwd geweest met wijlen Cathelijn Daniel Colen een huiske te Ostaden staande bij het huis van Jan Daniel Colen.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 84; 07-03-1651:
Huybert Daniel Colen verkoopt aan Jan, zijn broeder huis, hof, hofstad, dries, land en groes te Ostaden 6 lopense, ene zijde Mathijs Janssen van de Sande en Joost Baltus, andere zijde de koper en Claes Wilborts, ene einde de straat, andere einde de koper; groes in de Hooybempt te Ostaden 1 lopense, hieruit die van de erven Daniel Colen is, ene zijde Joost Philips Stouten, andere zijde erven Jan Maes, ene einde Claes Wilborts, andere einde Dirck Franssen. Belast met ƒ 200,- aan Goort Coppens te Eyndhoven.

Asten Rechterlijk Archief 77folio 109; 19-05-1652:
Jan, zoon wijlen Daniel Colen verkoopt aan Gerard Goorts van Velthoven te Heese een cijns van ƒ 800,- à 6%. Onderpand een huis, hof en hofstad te Ostaden 15 lopense, ene zijde Mathijs Janssen van den Zande en Joost Baltus Philips, andere zijde Frans Daniel Colen, Claes Wilborts en Wouter Dircx, ene einde de straat, andere einde Laurens Volders, Dirck Franssen en de kinderen Marcelis Lenarts en anderen. Belast met ƒ 200,- aan Goris Coppens, te Eyndhoven; weiveld het Haeverlandt achter Ostaden, ene zijde de Heerbaen, andere zijde erven Meester Adriaen, ene einde Jonker Godaert van de Voort, andere einde Joost Philips Stouten; hooibeemd 8 lopense 34 roede, ene zijde Joost Philips Stouten, andere zijde Frans Colen, ene einde erven Handrick Jan Jacobs, andere einde de Heerbaan; land op Braessel 4 lopense 37 roede, ene einde Peeter Jan Gebelen, andere einde Evert Janssen, ene einde het onmondige kind Handrick Jacobs, andere einde den Braesselsenpat; land op Braessel 7 lopense, ene zijde Heylken weduwe Jan van de Goor, andere zijde de verkoper, ene einde erven Bruysten van Bussel, andere einde erven Bernart Reynders en Peeter Dirckx; land aen de voetpat van Ostaden nae de Kercke 1½ lopense, ene zijde erven Jacob Philips Thijssen, andere zijde Joost Jan Tielen, ene einde Jan Diepenbeeckx, andere einde de weg.

Jan Daniel Colen zorgt voor zijn oude moeder die tot 1655 in de archieven voorkomt en ronddie tijd is overleden. Hij krijgt voor die zorg een vergoeding van zijn broers en neven:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 53; 17-03-1650:
Frans Daniel Colen, Huybert, zijn broeder, Joost Philips Stouten, Claes Wilborts en Peter Marcelis Lenarts en Bernart Lenarts als momboir van Daniel Marcelis Lenarts. Zij geven over aan Jan Daniel Colen, hun broeder en oom een rente van ƒ 100,- ten laste van de erven wijlen Jan Goort Sanen. De overdracht wordt gedaan omdat Jan Colen sijne oude moeder in haeren extremen ouderdom heeft moeten onderhouden.

Jan Daniel Colen verkoopt het huis door aan Isbout Luycas van Haebraecken (zie Beekstraat 17):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 41 verso; 28-01-1656:
Jan Daniel Colen verkoopt aan Isbout Luycas huis, hof, hofstad en land / groes te Ostaden 11 lopense, ene zijde Matijs Jansen van de Zande en Joost en Jan, zonen Balthis Philips, andere zijde Joost en Jan, zonen Balthis Philips, Claes Wilbors en Frans Colen, ene einde Joost Philips Stouten en de straat, andere einde Joost Philips Stouten en Frans Colen. Belast met 1 vat rogge per jaar aan de Custerye; 1⁄6e deel van een sester, min twee kannen, rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode; 4½ hoen en enige denier per jaar cijns aan de Heer van Asten in vier teksten.

Isbout Luycas is dan eigenaar van een huis in Ostaden, maar heeft mogelijk nog een schuld aan Jan Daendel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-07-1657:
Jan Daendel Colen aanlegger, contra Isbout Luycas gedaagde. Gezien de aanspraak van aanlegger op 21-03-1657 zegt gedaagde ondermeer:
1) Hij wil niet ontkennen dat hij in januari 1656 van aanlegger heeft gekocht een huis, hof en landerijen te Ostaden. Koopsom ƒ 2588,-, zonder conditie wanneer deze voldaan moesten worden.
3) De koop is wettelijk, aan hem gedaagde, overgedragen.
4) Het is daarna geweest dat tussen gedaagde en aanlegger een akkoord is gemaakt terzake van schelfthoudt waarvoor gedaagde ƒ 15,- zou betalen.
5) Gedaagde heeft toen niet alleen de voorgenoemde souvereyn betaald maar ook bijna de gehele cooppenningen.
6) Als aanlegger zegt, maar ontvangen te hebben ƒ 1693,- dan is dat valsch ende onwaerrachtich.
7) Naar onthouden van gedaagde is alleen nog onbetaald ƒ 100,- en hiervoor is door hem 2 gulden 18 stuiver intrest betaald.
8) Op de rolle van 16 mei 1657 heeft gedaagde in klinckende en blinckende penningen aangeboden aan aanlegger de ƒ 100,- met een jaar intrest. Alleen op de intrest kortende hetgeen door aanlegger al ontvangen was.
9) Daarna heeft aanlegger, op de rolle van juni laatstleden verklaart zich niet te contenteren met de gedane aanbieding.
10) En heeft gedaagde sijne handen van de voorschrevene 102 gulden 2 stuiver daerbij getrocken 2 gulden 18 stuiver maeckt 105 gulden aenstonts van den 16e mei gelicht en deze in handen gesteld van Meester Mathijs van den Hove. Daar kan aanlegger ze vinden.
11) Ook is aangeboden, boven de 105 gulden, den voorschrevene aanlegger van de rente van 800 gulden capitaels die Geeraerdt Goorts tot Hese vuyt sijne gecochte goederen is heffende ende inden coope aen hem gedaegde nyet en is vuytgesteken de novo voor schepenen behoirlijcke ende wettelijcke te ontlasten alhoewel hij genoch ontlast, versekert ende buyten perykel gestelt is zoals hierna nog zal blijken.
16) Gedaagde heeft ook direct gewillicht aan Meester Matthijs van Hove om de 800 gulden te restitueren aan Gerart Goordts. Dit zou ook gedaan zijn als niet voorschrevene Goordts was gekomen ten huize van gedaagde en verzocht heeft om de rente te blijven gelden en niet op te zeggen.
18) Onlangs heeft Goordts nog verklaart dat hij met Jan Daendel Colen nyet te doen en hadde ende Isbout Luycas, gedaeghde, erkende en hielde voor sijnen debiteur ende gelder van de 800 gulden.
26) Aanlegger sou hem beter gerust houden ende behoiren te schaemen den onnooselen gedaegde, wesende een man met eeren, die den aenleggere sijne beloiffde cooppenningen eerlijck ende vromelijck, vuytgenomen de geconsigneerde 102 gulden 2 stuiver, betaelt heeft met eene soo groote impertinentie ende ongefundeerde actie te overvallen.

Jan Daniel Colen is rond 1659 te Asten overleden en Isbout Luycas verkoopt het huis aan Joost Philips Stouten een neef van Jan Daendel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 93; 19-02-1659:
Isbout Luycas verkoopt aan Joost Philips Stouten een huis, hof, schop, hofstad en aangelag te Ostaden 9 lopense, ene zijde Matijs Jansen van de Zande en Joost Baltus.

Judocus Philips Stouten is geboren rond 1635 als zoon van Philips Stouten en Maria Daendel Coolen. Hij is op 23-06-1663 te Asten getrouwd met Petronilla (Peerken) Jansen:

Joost Flips Stoute et Peerken Jansen; Peerke Jacobs et Jois Michiels.

01

Het gezin van Judocus Philips Stouten en Petronilla (Peerken) Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philips Asten 01-01-1664
2 Jan Asten 14-11-1665
3 Huybert Asten 22-01-1668
4 Daendel Asten 10-09-1670
5 Maria Asten 14-10-1676

Bij de verpondingen van 1688 staat het huis nog op naam van Joost Philips Stouten, maar volgens het archief van 1687 is het huis dan al verkocht aan Jan Hendrick Bernaerts

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 2:
Joost Philips Stouten.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 31 verso; 05-04-1687:
Joost Philips Stouten verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts een huis, hof, hofstad te Ostaden 4 lopense, ene zijde Jan Hoefnagel, andere zijde de straat, ene einde de koper en Jan Coolen. Koopsom ƒ 322,-.

Joost Philips Stouten is getroffen door noodlot en heeft recht op steun:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 92 verso; 09-04-1688:
Wij, schepenen van Asten, certificeren, dat, Joost Philips Stouten wettige zoon is van Maria Daendel Colen en alzo in rechte bloede is van wijlen Jan van Berckel en zijn vrouw en dus ook behoort te genieten het beneficie en legaat dat Jan van Berckel en zijn vrouw ten behoeve van hun bloedverwanten hebben gemaeckt en zoals Jan Coolen en anderen, van gelijke bloede zijnde, hebben ontvangen. Wij, schepenen, verklaren verder dat Joost Philips Stouten lange jaren is getrouwd geweest. Ook is zijn woning in 1678 afgebrand, met alles daerinne en dat hij was vervallen tot grote armoede, ook omdat al zijn goederen zijn verkocht en nu gescapen staet, met sijne drie naeckte kinderen, de goede luyden omme een aelmoesse aen te spreecken. Weshalven wij versoecken allen dengenen die dese sal worden verthoont, aen den requirant in desen te doen alle hulpe, faveur en assistentie.

Joost Philips Stouten is op 30-01-1689 te Asten overleden.

Johannes Hendrick Bernaerts (Verberne) is geboren te Asten op 05-09-1648 als zoon van Henricus Bernardi en Petronella Fransen (zie Voormalig huis F171). Hij is te Asten op 31-10-1677 getrouwd met Aleidis Johannis Baltis, geboren te Asten op 18-10-1647 als dochter van Johannes Balthasari en Heylgunda Jansen Hendricx (zie Slotweg 4), weduwe van Johannes Jan Canters met wie ze rond 1673 is getrouwd en die te Asten op 09-10-1676 is overleden. Aleidis Johannis Baltis is een zus van Wilhelma Baltis (zie Ostaderstraat 23):

Juncti sunt matrimonio Jois Hendrix Bernaerts et Aleidis Jan Baltis; testes Henricus Canters et Jacobus van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Jois Hendrix Bernaerts en Aleidis Jan Baltis; getuigen Henricus Canters en Jacobus van de Cruijs.

02

Het gezin van Aleidis Johannis Baltis met Johannes Canters en met Johannes Hendrick Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus* Asten 23-08-1674 Asten 29-11-1722
Gertrudis Hendricks Costers
Asten 14-11-1750 zie Voormalig huis G609
2 Johanna* Asten 23-01-1677 Asten 14-02-1700
Johannes Aart Smits
Asten 06-03-1729
3 Petrus Asten 09-08-1679 Asten 22-11-1706
Johanna Paulus Coopman
Asten 08-12-1736 zie Voormalig huis G415
4 Johannes Asten 07-09-1682 Kind Asten ±1682
5 Gerardus Asten 09-06-1684 Someren 24-02-1715
Anna Maria Verschuuren
Someren 05-08-1718 zie Prins Bernhardstraat 19
6 Johannes Asten 10-04-1687 Asten 09-05-1717
Maria Peeter Verhoijsen
Asten 18-11-1731
Elisabeth Jan Canters
Asten 23-04-1760 zie Voormalig huis G622
7 Judocus Asten 15-09-1690 Asten 18-04-1723
Maria Jan Smits
Asten 04-11-1747 zie ook Voormalig huis G415

* kinderen uit het eerste huwelijk van Aleidis Johannis Baltis

Johannes Hendrick Bernaerts (Verberne) is op 21-11-1699 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Aleidis Johannis Baltis als zijn weduwe als eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 1:
De weduwe Jan Henderick Baernaerts.

Verpondingen 1713 XIV- 60 folio 2 verso:
De weduwe Jan Henderick Bernaerts, gebruiker Paulus Jansen. In de bede ƒ 2-0-0.

Aleidis Johannis Baltis is op 29-05-1716 te Asten overleden en in 1718 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 7; 04-08-1718:
Francis Jan Canters, Jan Aart Smits man van Jenneke Jan Kanters, Peeter Janssen Verberne, Jan Jansen Verberne zij samen ook voor Gerit, hun broeder. Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste en Jan Verberne, in tweede huwelijk verwekt bij Alegonda Jan Baltis. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 5e lot krijgt Joost Jansse Verberne een huis, hof en aangelag te Ostaden 5½ lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Claes Verhees, einde Martinus Jan Paulus.

Zoon Judocus Jan (Joost) Verberne is geboren te Asten op 15-09-1690 en is op 18-04-1723 te Asten getrouwd met Maria Jan Smits, geboren op 30-03-1699 als dochter van Peter Jan Smets en Maria Jansen (zie Voormalig huis G399):

03

Het gezin van Judocus Jan (Joost) Verberne en Maria Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-07-1723 Kind Asten ±1723
2 Catharina Asten 26-02-1725 Asten 27-05-1757
Johannes Gerrit Taabe
Asten 20-01-1776 zie Voormalig huis G415
3 Aldegonda Asten 03-03-1727 Helmond 05-05-1754
Johannes van Geldrop
Helmond 09-12-1790
4 Johannes Asten 18-03-1729 Kind Asten ±1729
5 Petrus Asten 26-07-1730 Asten 20-01-1765
Anna Maria Franse Voermans
Eindhoven 10-09-1769
Joanna Maria Sluijers
Eindhoven 23-03-1816 zie Julianastraat 17
6 Maria Asten 25-03-1732 Kind Asten ±1732
7 Johannes Asten 26-11-1736 Deurne 22-07-1764
Jacomijna Jan Hermens
Deurne 03-10-1808
8 Anna Margareta Asten 14-05-1740 Kind Asten 18-10-1747

Bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Judocus Jan (Joost) Verberne of zijn vrouw en zijn er verschillende bewoners:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 6:
Joost Verberne.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 2-0-0.

Jaar Eigenaar nummer 4 Oostaden Bewoners nummer 4 Oostaden
1736 Joost Verberne Aert Frans Slegers
1741 Joost Verberne ledig
1746 Joost Verberne Joost Verberne
1751 weduwe en kinderen Joost Verberne Laurens Jelisse
1756 weduwe en kinderen Joost Verberne Laurens Jelisse

Judocus Jan (Joost) Verberne woonde daarvoor in het dorp (zie Voormalig huis G415) en is op 04-11-1747 te Asten overleden en in 1760 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 209 verso; 03-05-1760:
Maria Smits, weduwe Joost Verberne, Jan van Geldrop getrouwd met Allegonda Verberne, te Helmont, Jan Taabe getrouwd met Catarina Verberne, Jan Verberne mede voor Huybert Verberne, te Parijs. Zij verkopen aan Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven 9⁄10e deel, onverdeeld in huis, hof en aangelag te Ostaden 4 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde weduwe Aart Tielen; land 6 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde Antoni Jacob Kuypers; land 2 lopense, ene zijde weduwe Aart Tielen, andere zijde Peter Berkers; groes 4 lopense, ene zijde kinderen Jelis Vreynsen, andere zijde Antoni Jacob Kuypers; het Ostadensveltje 1 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde weduwe Arnoldus Tielen; het Smalveltje 1 lopense, ene zijde weduwe Peter Verberne, andere zijde Jan Goort Lomans. Belast met ƒ 250,- à 4% - obligatie de dato 26-09-1742 nu aan Gerrit Verberne, te Someren. Koopsom ƒ 75,-.

Maria Jan Smits verhuist terug naar het dorp (zie Voormalig huis G415) en is als Maria Judoci Verberne op 04-05-1770 te Asten overleden. Zoon Pieter Joost Verberne verkoopt daarvoor het bezit aan Pieter Gerit van Loon:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 68; 25-10-1762:
Pieter Joost Verberne, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan Pieter Gerrit van Loon een huis, hof en aangelag te Ostaden 4 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde weduwe Aart Tielen.

Het huis wordt geïnspecteerd en verbeteringen voorgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 208 verso; 29-11-1762:
Beleydinge en oculaire inspectie gedaan aan het huis, schuur en stallen te Ostaden. Door Pieter Joost Verberne, wonende te Eyndhoven, verkocht aan Pieter Gerrit van Loon op 25-10-1762. Door Pieter van Bussel en Wilhelmus van Riet, timmerlieden, is hieraan bevonden. Het achterste gebont is verzonken, het moet opgeset off opgewonne worden. De achterste gevel moet onderset en toegemaakt worden tot dat gemetseld kan worden. Ter zijde is de wand open, deze moet nodig dicht gemaakt worden. De buitendeur aan de goot is slecht. Tussen de goot en keuken is geen deur. Het deurgebont aan de keuken, voor aan de straat, is met de deur versleten, nodig te vernieuwen. In de kamer mankeert een zolderrib onder het dak. De schouw in de kamer is open moet dichtgemaakt worden.

Kort daarna wordt het huis vernadert - opeisen van terugkoop - door Hendrik Paulus Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 70; 03-12-1762:
Hendrik Paulus Verberne, te Ostaden, vernadert van Pieter Joost Verberne de koop gedaan door Pieter Gerrit van Loon te weten huis, hof en aangelag te Ostaden 4 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde weduwe Aart Tielen; land 6 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde Antoni Jacob Kuypers; land 2 lopense, ene zijde weduwe Aart Tielen, andere zijde Peter Berkers; groes het Eeusel 4 lopense, ene zijde kinderen Jelis Vreynsen, andere zijde Antoni Jacob Kuypers; groes het Ostadensveltje 1 lopense, ene zijde Steen Jansen, andere zijde weduwe Aart Tielen; groes het Smalveltje 1 lopense, ene zijde weduwe Peter Verberne, andere zijde Jan Goort Lomans. Belast met ƒ 250,- à 4% de dato 26-09-1742 nu aan Gerrit Verberne, te Someren. Koopsom ƒ 470,-.

Een familielid van Verberne maakt nog een verdrinking mee van Hendrik Peter Houbraken, geboren te Asten op 24-02-1745 als zoon van Petrus Hendrik Houbraken en Maria Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 110 verso; 15-10-1763:
Leendert van Riet en Jan Peters Verberne verklaren:
Leendert van Riet dat hij, gisteren, rond half vijf in de middag, met meer anderen van Someren is gekomen en omtrent de brug over de Aa, tussen Asten en Someren, heeft horen roepen: "Keert om" en vervolgens gezien heeft dat Hendrik Peter Houbraken, 18 jaar oud, kwam aanlopen van de kant van Ostaden, nemende de weg door de velden, naar de Aa, zijnde zonder kousen en blootshoofds. Hij is, circa vier velden boven de brug, in de Aa gelopen. Deponent is samen met Jan Peters Verberne daar naar toe gelopen om hem te redden, doch hebben wegens hoog water en de sterke stroom, niets kunnen doen. Zij hebben hem zien verdrinken. Het roepen: "Keert om" is gedaan door Peter Houbraken, de vader, die zijn zoon was nagelopen van zijn huiske. De vader was bevreesd voor weglopen omdat de jongen enige tijd niet bij zijn verstand was geweest.
Jan Peters Verberne verklaring is daarmee overeenkomstig.
Gisteravond, rond acht uur, is het lichaam gevonden en onder den toren in het luihuis gebracht. Hendrik Halbersmit en Jan Sauve, chirurgijns, verklaren alsnog dat zij het lichaam hebben gevisiteerd en geen andere doodsoorzaak hebben kunnen vinden dan verdrinking. Sauve verklaart verder dat hij veertien dagen geleden, in opdracht van Docter Beels, te Helmond, de voornoemde Hendrik heeft adergelaaten om reden dat hij in zijn hoofd niet wel was en hij enige tijd niet bij zinnen is geweest. Dit was ook bekend aan Hendrik Berkers, schepen, alwaar Hendrik, als schaapsherder heeft gewoond.

Hendrik Paulus Verberne is geboren te Asten op 01-12-1692 als zoon van Paulus Hendrix Bernaerts (Verberne) en Johanna Hendricx. Paulus Hendrix Bernaerts is een broer van eerdergenoemde Johannes Hendrick Bernaerts (zie ook Voormalig huis F171). Hij is op 12-02-1719 te Asten getrouwd met Willemijn Dirk Lambers, geboren op 23-11-1692 te Asten als dochter van Lambertus Willems en Anna:

1719 februarij 12; juncti sunt matrimonio Henricus Pauwels Bernaerts et Wilhelma Lammers; testes Martinus Martens et Joanna Teunis.

12 februari 1719; in huwelijkse echt gebonden Henricus Pauwels Bernaerts en Wilhelma Lammers; getuigen Martinus Martens en Joanna Teunis.

04

Het gezin van Hendrik Paulus Verberne en Willemijn Dirk Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 09-11-1719 Asten 01-03-1772
Agatha
Antoni van de Berkmortel
Asten ±1797 zie Emmastraat 31
2 Lambertus Asten 11-06-1721 Kind Asten ±1721
3 Paulus Asten 20-11-1723 Asten 22-02-1767
Johanna Tielens Jelisse
Asten 06-05-1788
4 Anna Maria Asten 26-08-1725 Asten 18-02-1759
Antonius Petri Amijs
Asten 12-03-1787 zie Voormalig huis F171
5 Elisabetha Asten 14-10-1727 Asten 04-05-1760
Johannes Petri van der Sande
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis F210
6 Johanna Asten 23-06-1729 Asten 28-04-1765
Johannes Jan Vreynsse
Asten 08-10-1779
7 Helena Asten 10-06-1731 Kind Asten ±1731
8 Theodorus Asten 23-12-1733 Kind Asten 29-12-1747
9 Antonius Asten 15-02-1735 Asten 18-10-1772
Maria Wouter de Groot
Asten 15-01-1807
10 Johannes Asten 15-05-1740 Kind Asten 04-11-1747

Willemijn Dirk Lambers is op 16-03-1773 te Asten overleden en Hendrik Paulus Verberne is te Asten op 31-03-1781 overleden. In het huizenquohier over de periode 1761-1776 is zijn familie na de vernadering van de erfenis van Peter Joosten (Verberne) eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Oostaden Bewoners nummer 4 Oostaden
1761 Peter Joosten Laurens Jelisse
1766 Hendrik Paulus Verberne Hendrik Paulus Verberne
1771 Hendrik Paulus Verberne Antoni Amijs
1776 Hendrik Paulus Verberne Antoni Amijs

In 1782 worden de goederen van Hendrik Paulus Verberne en Willemijn Dirk Lambers verdeeld en komt het huis in Ostaden in handen van Antonius Verberne en de kinderen van zijn zus Elisabetha:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 56 verso; 28-02-1782:
Peter, Paulus, Antoni Verberne en Maria Verberne weduwe van Antoni Amijs, Willem van de Sande, wonende te Deurne als momboir samen met de eerste comparant over Jan, Catarina, Maria en Willemyn, kinderen van Elisabet Verberne en Jan van der Sanden, beiden overleden, Jan Vreynsen, weduwnaar van Jenneke Verberne namens zijn twee kinderen, Goortje en Elisabet. De vier eerste comparanten kinderen en de volgende zes kindskinderen en erfgenamen van Hendrik Paulus Verberne en Willemyn Dirk Lambers, beiden overleden en gewoond hebbende op Ostaden, verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Pieter Verberne land de Streep 1 lopense; den Kievitsacker 1 1⁄2 lopense en komt nog een copse van den akker de Kievitshoff uit het derde lot dus nu 1 1⁄2 lopense; de helft van den Heyacker geheel 1 1⁄2 lopense; 1⁄3e deel uit een land en groesveld 2 lopense; groesbeemd Hedriksveltje 2 lopense; de helft van een weiveld het Pastoryvelt geheel 4 lopense langs op te delen. Verponding ƒ 2-09-10 per jaar. Bede ƒ 0-19-14 per jaar.
2e lot krijgt Paulus Hendrik Verberne land de Kievitshoff 1 lopense 3 copse; de helft van den Heyacker geheel 1 1⁄2 lopense; 2⁄3e deel in een land en groesveld het Nieuwvelt geheel 2 lopense; het Vosselsvelt 2 lopense; de helft van een groesbeemd het Hoyvelt geheel 4 lopense; groes aan het Gragt 1 lopense. Verponding ƒ 3-02-14 per jaar. Bede ƒ 0-17-02 per jaar.
3e lot krijgt Maria Verberne, weduwe Antoni Amijs huis, stal, hof en de helft van het aangelag geheel 1 1⁄2 lopense;land den Kievitshoff 1 1⁄2 lopense alzo hiervan is 1 copse ten behoeve van het eerste lot was dus eerst 1 lopense 3 copse; de helft van den Heyacker geheel 1 1⁄2 lopense; de helft van den Kruysacker geheel 1 lopense 3 copse; de helft van een drieske den Oudenhoff geheel 1 lopense; groesbeemd het Leegveltje 2 lopense; de helft van een weiveld het Pastoryvelt geheel 4 lopense langs op te delen. Verponding ƒ 2-14-04 per jaar. Bede ƒ 0-17-08 per jaar.
4e lot krijgt Jan Vreynse ten behoeve van zijn kinderen de schuur en schop van het oude huis en de helft van het aangelag deze helft is 3 copse, ene zijde de weg, andere zijde weduwe Antoni Amijs, ene einde weduwe Steven Jansen, andere einde de straat; land de Becker 1 1⁄2 lopense; de helft van den Heyacker geheel 1 1⁄2 lopense; den Dense off Duytsecampacker 3 copse; de helft van het Hoyvelt geheel 4 lopense; groes de Hoffstad 1 lopense met de helft van den Oudenhoff geheel 1 lopense zijnde nu een perceel 1 1⁄2 lopense. Verponding ƒ 2-10-02 per jaar. Bede ƒ 0-16-12 per jaar.
5e en 6e lot krijgen Antoni Verberne en de kinderen van Jan van der Sanden huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde en einde Marcelis van Bussel, andere zijde Jan Cornelissen, andere einde de straat; land 6 lopense; den Duytsencampacker 2 lopense; den Kruysacker 1 lopense 3 copse; groes het Eeuzel 4 lopense; het Ostadesveltje 1 lopense; het Smalveltje 1 lopense. Verponding ƒ 6-9-10 per jaar. Bede ƒ 2-8-12 per jaar.

In 1796 komt bij een verdere deling het huis helemaal in handen van Antonius Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 12 verso; 30-01-1796:
Antony Verberne ter eenre en Jan van den Sanden, Peeter Mattijs Slaats man van Willemyn van der Sanden, Leonardus van Deursen man van Catharina van der Sanden, wonende te Someren, Maria van der Sanden, wonende te Someren ter andere zijde. Zij bezitten een huis en enige percelen land en groes te Ostaden, hetwelk zij verdelen:
1e lot krijgt Antony Verberne een huis, schuur en stal met de helft van het aangelag, geheel 7 lopense, 4 roede naast de weg; de helft van de Langenakker geheel 2 lopense, 49 roede naast Jan Steevens; land Duytsenkamp 2 lopense, 13 roede; groes den Driehoek 47 roede; groes Vrouwkensveltje 49 roede; de helft van het Eeusel geheel 3 lopense, 35 roede naast Jan Antonie Driessen.
2e lot krijgen Jan van der Sanden, Peeter Mattijs Slaats, Leonardus van Deursen en Maria van der Sanden de helft van de Langenakker geheel 2 lopense, 49 roede naast Jan Antonie Driessen; land aan 't Aangelag 45 roede; de helft van het Aangelag geheel 7 lopense, 4 roede naast Marcelis van Bussel; land Kruysakker 2 lopense, 11 roede; groes het Smalveltje 1 lopense, 5 roede; de helft van het Eeusel geheel 3 lopense, 35 roede naast Peter Jelisse.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 100; 15-03-1796:
Jan van der Sanden, Pieter Mattijs Slaats getrouwd met Willemyn van der Sanden, Leonardus van Deursen getrouwd met Catharina van der Sanden, te Someren en Maria van der Sanden, te Someren. Zij verkopen aan Antony Verberne land het Kleynakkerke 45 roede. Koopsom ƒ 45,-; de helft van het Aangelag geheel 7 lopense, 4 roede naast Marcelis van Bussel. Koopsom ƒ 240,-.

In de bewoningslijst rond de eeuwwisseling en bij de verpondingen van 1810 worden deze veranderingen in eigendom bevestigd:

Jaar Eigenaar nummer 4 Oostaden Bewoners nummer 4 Oostaden
1798 Antoni Verberne Antoni Verberne
1803 Antonij Verberne Antonij Verberne

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostade folio 7:
Antonij Verberne ½ Jan Catarina en Willemijn vander Sande ½ bij deijling 02-02-1782.
Nummer 4 huijs hoff en aangelag 4 lopense.
Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Antonius Verberne:
Kadaster 1811-1832; F162: huis en erf, groot 03 roede 70 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: kinderen Antonie Verberne.
Opmerking: huis in 1678 afgebrand, mogelijk weer opgebouwd op dezelfde plaats.

05

06

Antonie Verberne is geboren te Asten op 15-02-1735 en is op 18-10-1772 te Asten getrouwd met Maria Wouter de Groot, geboren te Asten op 14-06-1739 als dochter van Wouter Antonius de Groot en Leonarda Jacob Timmermans (zie Voormalig huis E278 en ook Voormalig huis E393):

07

Het gezin van Antonie Verberne en Maria Wouter de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 12-09-1774 Asten 10-02-1805
Leonardus Mart Leenders
Asten 04-06-1849 zie Voormalig huis G517
2 Wouterina Asten 01-08-1780 Ongehuwd Asten 05-02-1862

Antonie Verberne is op 15-01-1807 te Asten overleden en Maria de Groot is op 20-01-1828 te Asten overleden. Waarschijnlijk hebben de kinderen Wilhelmina Antoni Verberne en Wouterina Antoni Verberne daarna in het huis gewoond. Dochter Wilhelmina Antoni Verberne, geboren te Asten op 12-09-1774 is op 10-02-1805 te Asten getrouwd met Leonardus Leenders is geboren op 31-12-1776 te Deurne als zoon van Martinus Leenders en Johanna Tijssen. Zij woonden eerst in het dorp (zie Voormalig huis G517) en daar staat hun gezin beschreven. Leonardus Leenders is op 03-02-1838 te Asten overleden en Wilhelmina Antoni Verberne is te Asten op 04-06-1849 overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont dochter Wouterina Antoni Verberne op huizingnummer B9 in bij de kinderen Leenders, dochters van haar zus Wilhelmina (zie Voormalig huis G517):

08

Wouterina Antoni Verberne overlijdt te Asten op 05-02-1862 en nicht Antonetta Leenders, geboren te Asten op 30-09-1908 als dochter van Leonardus Martini Linders en Wilhelma Antoni Verberne (zie Voormalig huis G517), woont met haar zussen ook over de periode 1879-1890 in het huis met dan huizingnummer B9:

09

Antonetta Leenders is op 26-09-1888 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door Antonie Meulendijks, geboren te Asten op 06-03-1849 als zoon van Marcelis Meulendijks en Allegonda Leenders, een dochter van Wilhelmina Verberne. Hij is op 23-11-1888 getrouwd met Maria Catharina Peeters, geboren te Helden op 09-08-1865 als dochter van Hendricus Peeters en Maria Gommans. Ook over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B10 tot hun vertrek in 1895 naar B12 (zie Voormalig huis F155):

10

Het huis komt daarna niet meer voor in de registers en is vermoedelijk afgebroken. Op de kaart van 1900 zien we geen bebouwing meer op de plaats van het huis:

11

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1657 Isbout Luycas ±1620
1659 Jan Philips Stouten Asten ±1635
1687 Johannes Hendrick Bernaerts Asten 05-09-1648
1700 wed Johannes Hendrick Bernaerts Asten 18-10-1647
Oostaden huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Verberne Asten 15-09-1690 Aert Frans Slegers Asten 27-04-1702
1741 Joost Verberne Asten 15-09-1690 ledig
1746 Joost Verberne Asten 15-09-1690 Joost Verberne Asten 15-09-1690
1751 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 Laurens Jelisse Asten 10-10-1715
1756 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 Laurens Jelisse Asten 10-10-1715
1761 Peter Joosten Asten 26-07-1730 Laurens Jelisse Asten 10-10-1715
1766 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692
1771 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Antoni Amijs Vlierden 10-09-1735
1776 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Antoni Amijs Vlierden 10-09-1735
1798 Antoni Verberne Asten 15-02-1735 Antoni Verberne Asten 15-02-1735
1803 Antonij Verberne Asten 15-02-1735 Antonij Verberne Asten 15-02-1735
Kadasternummer F162
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F162 1832 Leonardus Leenders Asten 12-03-1766
Ostade
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1828 Maria Wouter de Groot Asten 14-06-1739 weduwe Verberne 20-01-1828
1828-1838 Wouterina Verberne Asten 01-08-1780
1838-1849 Wilhelmina Verberne Asten 12-09-1774 weduwe Leenders met kinderen en zus 04-06-1849
1849-1859 Wouterina Verberne Asten 01-08-1780 met kinderen Leenders 05-02-1862
B9 1859-1869 Antonetta Leenders Asten 30-09-1807 met zussen
B10 1869-1879 Antonetta Leenders Asten 30-09-1807 met zussen
B9 1879-1888 Antonetta Leenders Asten 30-09-1807 met zussen 26-09-1888
B9 1888-1890 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Cat. Peeters Helden 09-08-1865
B10 1890-1895 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Cat. Peeters Helden 09-08-1865 naar B12
B10 1895 huis afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 19 november 2023, 19:18:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen