logo

De Vonder Homepagina


Zand 1

Antony Martini van Deursen is geboren te Asten op 22-07-1725 als zoon van Martinus Jansen Michiels van Deurse en Johanna Jois Cuypers (zie Voormalig huis G491). Hij is op 08-02-1750 te Asten getrouwd met Petronella Theodori van Heugten, geboren te Asten op 12-11-1728 als dochter van Theodorus Joosten van Heugten en Francisca Frans Goorts (zie Voormalig huis C116).

Juncti sunt Antonius Martini van Deursen et Petronella Theodori van Heugten, testes Joannes Wilhelmi Ketelaars et Wilhelma Theodori van Heugten.

In echt gebonden Antonius Martini van Deursen en Petronella Theodori van Heugten, getuigen Joannes Wilhelmi Ketelaars en Wilhelma Theodori van Heugten.

01

Het gezin van Antony Martini van Deursen en Petronella Theodori van Heugten

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 04-07-1750 Deurne 03-10-1784
Andreas Kortooms
Asten 12-04-1828 zie ook Voormalig huis G214
2 Martinus Asten 02-05-1753 Helden 07-05-1800
Geertruida Wilms
Asten 14-02-1809
3 Theodorus Meijel 29-01-1755 Kind Meijel ±1755
4 Johanna Deurne 21-03-1758 Geldrop 28-11-1784
Paulus van Greeven
Asten 11-01-1812
5 Francisca Deurne 18-10-1760 Asten 13-09-1801
Pieter Troeyen
Asten 07-02-1808
Adam van de Kerkhof
Asten 08-03-1830

Gezien de verschillende geboorteplaatsen van de kinderen woont Antoni Martens van Deursen op de grens van Asten, Deurne en Meijel. In 1754 verkoopt Antoni Martens van Deursen de oogst van zijn schoonouders en het erfdeel in huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 120 26-07-1754:
Peter Joosten van Hugten getrouwd met Anna, dochter Dirk van Hugten, Johannes Martens getrouwd met Elisabet Dirk van Hugten, Antoni Hendriks getrouwd met Maria Dirk van Hugten, Antoni Martens van Deursen getrouwd met Peternella Dirk van Hugten, Tomas Hendriks getrouwd met Willemke Dirk van Hugten. Allen kinderen en erven van wijlen Dirk Joosten van Hugten. Zij verkopen den oogst te velde. 16 kopen, opbrengst ƒ 83,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 81 verso; 28-11-1755:
Johannes Martens getrouwd met Elisabet Dirk van Hugten, Antoni Marten van Deursen getrouwd met Peternel Dirk van Hugten, te Deurne, Antoni Hendriks getrouwd met Maria Dirks van Hugten. Zij verkopen 2⁄5e deel, onverdeeld, aan hun zwager. Peter Joosten van Hugten en 1⁄5e deel aan hun zwager, Tomas Hendriks, in huis, hof, aangelag, land en groes 17 lopense. Koopsom ƒ 180,-.

In 1762 koopt hij een perceel groes en bouwt daarop, zoals later blijkt, een huis:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 61 verso; 15-03-1762:
Jan Hermans, te Liessel, Hendrik Aart Bruystens, te Deurne, Hendrik van Hugten, te Deurne. Zij verkopen aan Antoni Martens van Deursen groes aan de Loop boven off aan de Aarendonkse brug na de zijde van de Mastkoy 2 lopense, ene zijde de Loop of Aa, andere zijde en einden de gemeente Verponding: ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom de lasten.

Antony Martini van Deursen is op 10-04-1765 te Asten overleden en Petronella Theodori van Heugten is op 28-09-1766 te Asten hertrouwd met Bartholomeus Huybert Smits, geboren te Vlierden op 10-07-1705 als zoon van Hubertus Meeussen en Catharina Frans Rynders. Hij is weduwnaar van Johanna Hendrik van Velthoven, met wie hij op 21-05-1752 te Deurne getrouwd was. Bartholomeus Huybert Smits had nog een zoon, Peter Meuwis Smits, geboren te Vlierden rond 1755.

Voor haar tweede huwelijk moet Petronella Theodori van Heugten een staat en inventaris opmaken, waaruit blijkt dat zij met toestemming en onder voorwaarden van de gemeente Asten een huis hebben gebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 172 verso; 13-09-1766:
Staat en inventaris opgemaakt door Peternel Dirk van Hugten weduwe Antoni van Deursen ten behoeve van Anna Maria, Martinus, Jenneke en Francyn, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Meuwis Smits, te Deurne.
Onroerende goederen: huis en aangelag, land, groes en hei 10 lopense. Hebbende wijlen haar man een perceel hei groes aangekocht de dato 15-03-1762 en vervolgens daarop, of bij, een huis gebouwd, met kennis van de regenten, onder conditie dat dit niet tot nadeel van de gemeente mocht zijn. Ook mogen er geen vreemde personen of vagebonden logeren. De gemeente behield ook het recht om het huis, staande aant eynt van Asten, nevens de gemeene Dijk na Meyl en nevens de scheytloop off Aa en voorts de gemeente af te mogen breken.
Roerende goederen: een os, twee koeien, een hoge kar, een lage kar, slecht, met getuig, een bed met toebehoren, een pot, een papketel, vuurgerei, een tafel, een kist, een broodkast, elf vijm rogge.

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 woont Petronella Theodori van Heugten samen met haar tweede man Meuwis Smits in het huis op de Hutten:

Jaar Eigenaar nummer 19g Voordeldonck Bewoners nummer 19g Voordeldonck
1766 weduwe Antonij van Deursen weduwe Antonij van Deursen
1771 Meuwis Smits Meuwis Smits
1776 Meuwis Smits Meuwis Smits

Bartholomeus Smits is op 02-09-1778 te Asten overleden en Petronella Theodori van Heugten koopt het erfdeel van de eerder genoemde zoon van Bartholomeus Smits af:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 122 verso; 04-01-1779:
Peter Smits, te Venroy, enige zoon van wijlen Meuwis Smits getrouwd geweest met Peternel van Hugten, die eerder is getrouwd geweest met Antoni Martens van Deursen. Zij bezitten samen een huiske of hut met daarbij zaai-, hei- of weilanden en enige beesten. Als dit wordt gedeeld blijft er niets voor beiden niets over. Overeengekomen wordt dat Peternel, geassisteerd met haar broeder Peter, alles overneemt. Koopsom ƒ 25,-.

Het huis is dan rond 1781 in handen van Petronella Theodori van Heugten en haar kinderen uit haar eerste huwelijk:

Jaar Eigenaar nummer 19g Voordeldonck Bewoners nummer 19g Voordeldonck
1781 weduwe en kinderen Antoni van Deursen weduwe en kinderen Antoni van Deursen

Samen met haar zoon Martinus heeft ze dan wel een flinke schuld:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 187; 27-07-1781:
Peternel van Hugten, weduwe Meuwis Smits en Marten Antonis van Deursen zijn schuldig aan Willem Jan Lomans ƒ 150,- à 4%. Borgen Jan Tijssen en Paulus Peters.

Petronella Theodori van Heugten had in het afgelegen huis ook nog een herberg en zij moet getuigen tegen een paardendief die bij haar gelogeerd heeft:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 191; 02-10-1790:
Verhoor van Hendrikus Gragmans, 16 jaar, gegijzeld te Asten, het laatste gewoond hebbende te Bladel bij Jacobus van Baarschot:
Wat hij doet voor de kost en hoe lang hij absent is geweest?
Hij heeft schapen gehoedt te Bladel, is wel twee jaar uit zijn ouders huis, doch niet langer dan 14 dagen uit zijn dienst te Bladel.
Bij wie hij in die tijd heeft gewoond?
Op de Lichtenberg, onder Weert, heeft hij de schapen gehoed. In het Mooregadt, tot Weert, te hebben geweven. Vandaar is hij gegaan naar Maastrigt om te zien of hij tamboer kon worden. En vandaaruit naar Meerse waar hij enige tijd heeft geweven. En dan naar Asten, op de hoeve van Jan Verdijsseldonk, in de Astense Hut, Lierop, Someren, en eindelijk te Eersel, bij Jan Smagten en dan te Bladel bij Jacobus van Baarschot.
Hoe, door wie en op welke wijze hij is opgebracht?
De gegijzelde zegt: "Door de schutter van Deurne, Someren en Asten en met een ketting aan zijn arm".
Waarom hij is opgebracht?
Omdat hij in de Astense Hut zijnde, bewoond door de weduwe Meeuwis Smits, en waar ook de schutters present waren, verteld had dat hij medeplichtig was aan het stelen van twee paarden.
Of hij Hendrik van de Ven, te Someren, kent en of hij deze niet een paard heeft verkocht, wanneer en voor hoeveel?
Hij kent Hendrik van de Ven en heeft hem, op 24 september, vrijdag voor Someren kermis, voor 14 gulden en twee oude schellingen, een paard verkocht en deze som van voornoemde Hendrik zelf ontvangen.
Waar hij aan dat paard is gekomen en wanneer?
Dat het door Jacob Schoenmakers, soldaat, liggende in garnizoen, te Steenbergen, bij een boer te Stramproy uit de stal is gehaald en dat hij, gegijzelde, buiten staande, met de vrouw van Jacob Schoenmakers het heeft aangevat, weggevoerd en verkocht aan voornoemde Hendrik van de Ven.
Of hij ook weet van diefstal van een paard uit de stal van Jan Roymans, te Someren tegenover de predikantswoning?
Ja. Jacob Schoenmakers en zijn vrouw zijn met hem, op zaterdagnacht, 25 september laatstleden, te Someren, geweest aan het huis van Jan Roymans. Om circa twee uur in de nacht is Jacob is toen over de schelft in de paardestal geklommen, het paard losgemaakt, buiten gelaten en gebracht op den Dijk, naar Jan Lambers. Gegijzelde heeft daar het paard overgenomen en gebracht naar, even voor Weert, op den Biest, in de eerste herberg over het brugske. Hij heeft daar aan de hospes gevraagd om het paard voor hem te verkopen, zij zou twee kronen commissie krijgen. De hospes heeft hem gezegd dat het niet goed met hem zat, omdat er te Rooy (Stramproy) een paard gestolen was en dat dit het wel eens zou kunnen zijn. Gegijzelde is daarop weggegaan.
Of hij medeplichtigen heeft gehad en of hij niet wist dat zulke misdaden ten strengste verboden en strafbaar zijn?
Alleen Jacob Schoenmakers, gaande met een verlof- of werfpas, omtrent 46 uur boven Keulen. Hij had zijn vrouw, zijnde van Steenbergen bij zich. Dit waren zijn medeplichtigen. Hij heeft geen andere dieverije gepleegd dan die te Stramproy. De soldaat en zijn vrouw zijn, op 30 september laatstleden, weggegaan bij de Astense Hut, naar Duytzlandt. Hij is zich bewust van de strafbaarheid.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 195; 02-10-1790:
Jan Roymans, te Someren, verklaart dat in de nacht van zaterdag op zondag, 25 op 26 september laatstleden zijn paard uit de stal is weggeraakt, doch niet te weten, hoe, of op wat voor wijze. Hij is met zijn knecht, op de 26e voorschreven, het paard gaan zoeken en gekomen in den Biest, even voor Weert, in de eerste herberg over het brugske, waar, zo meent hij, den Prins uithangt, heeft zijn knecht, Jan Hurkmans, het paard weer gevonden. Een en ander is onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 196; 03-10-1790:
Hendrik van de Ven, te Someren, verklaart dat op vrijdag voor Somerse kermis, 24 september laatstleden, ten zijne huize is gekomen een jongeling, thans gegijzelde op het kasteel, welke een paard bij zich had dat hij aan hem verkopen wilde. Na enig gepraat heeeft hij het paard gekocht voor 14 gulden en 2 schellingen. De jongeling heeft 's nachts in zijn, comparants, huis geslapen. Tot meerder corroboratie onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 197; 04-10-1790:
Hendrik Althausen, schutter, te Asten en Samuel Stanifort, schutter, te Someren, verklaren dat zij, op 30 september laatstleden, zijn geweest in de Astense Hut, waar woont de weduwe Meeuwis Smits, en daar aantroffen een hen bekende jongeman, Hendrikus Gragtmans, waarmee zij enige tijd hebben gesproken over het stelen van paarden. Dat de tweede comparant hem toen beschuldigd heeft zulks gedaan te hebben of daaraan medeplichtig te zijn geweest. Hendrik Gragtmans heeft dan toegegeven, ten opzichte van hen beiden, dat hij aan Hendrik van de Ven een gestolen paard heeft verkocht en dat hij medeplichtig was aan paardsdieverije bij Jan Roymans, te Someren. De comparanten hebben, na het aanhoren van deze bekentenis, Hendrik Gragtmans, voor arrestant gehouden, hem een ketting om de rechterarm gedaan en opgebracht.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-10-1790:
Extract uit het doopregister van de Sint Martinusparochie te Tongelre. Anno 1772, 14 octobris, baptisatus est Henricus filio legitimus Petri Grafmans et Elisabethae de Greef. Susceperunt Joannes de Greef et Maria Grafmans. Concordantram cum originali attestor G. Couwenberg, pastor de Tongelre hac 5 octobris 1790.

01a

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-10-1790:
Uit het samenvattend betoog van Jacobus Losecaat aan schepenen van Asten en waarin hij verzoekt een proces tegen Hendrik Gragtmans te mogen aanvangen, blijkt nog, dat Hendrikus Gragtmans zijn vader en stiefmoeder zedert ontrent twaalf jaaren alhier hebben gewoont. Dat hij remonstrant voor de goede bewaring van de gegijzelde beducht, na verkregen vergunningen heeft doen logeren op de gijzelkamer te 's Hertogenbosch.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-10-1790:
Aan Jacobus Losecaat, prae-advies in de zaak Henricus Gragtmans, fugitief, nu gegijzeld. Willem van Ackersdijck te 's Hertogenbosch namens van Heurn.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-10-1790:
Schepenen van Asten verlenen aan Jacobus Losecaat een decreet van apprehensie, met de clausule van edicte is cas van fugitiefschap. Dit ten laste van Hendrikus Gragtmans.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 352; 13-10-1790:
Den drossard, aanlegger contra Hendrikus Gragtmans, gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-11-1790:
Pro Deo Aan zijne Doorlugtigste Hoogheid den Prince van Orange en Nassau. Hendrik Gragtmans, geboortig van Tongelre, omtrent 18 jaar, logerende op de Gevangepoort te 's Hertogenbosch en geassisteerd met de ondergetekenden, zijnde de voornaamsten van zijn familie. Dat de suppliant, nu twee jaar geleden, van zijn vader en stiefmoeder, welke zeer armoedige lieden zijn, die met weven de kost winnen en te Asten woonachtig, is geabandonneert. Dat hij genoodzaakt is geworden om te zwerven en met weven en schapen hoeden de kost te verdienen. Hij is, toen hij zonder werk was, zelfs naar Maastrigt gegaan, om te zien of hij daar tamboer kon worden. Dit mislukte echter. En hij heeft zich weer aan het weven en schapen hoeden moeten begeven en is eindelijk, in het laatst van juni laatstleden als schaapherder kunnen komen bij Jacobus van Baarschot, onder Bladel en is daar gebleven tot elf dagen voor zijn apprehensie, dus ruim drie maanden. Op 19 september dezes jaar 1790 heeft hij aan van Baarschot permissie gevraagd om naar de Astense kermis te mogen gaan en zig te gaan biegten. Hij heeft aldaar kermis gehouden en heeft bij die gelegenheid kennis gemaakt met Jacob Schoenmakers, zeggende, soldaat te zijn te Steenbergen. De suppliant is door deze kennismaking met de soldaat en zijn vrouw int wilde geraakt sijnde en heeft niet derven bij zijn meester terugkeren en evenmin in zijn vaders huis, uyt hoofde van een ongemakkelijke stiefmoeder en is dan met Jacob Schoenmakers en zijn vrouw naar Stramproy gegaan hierna volgt een overzicht van hetgeen dan de volgende dagen gebeurde. Nu suppliant op de Gevangenpoort zit en met het grootste berouw van agteren ziet hoe hij zich door zijn onachtzaamheid zo ver heeft kunnen laten verleiden om in elf dagen zoveel droefheid te veroorzaken. Suppliant, geassisteerd met zijn familie, verzoekt aan Uw Hoogheid, in aanmerking genomen de jonge jaaren en vooral de overgroote onnooselheid en bekenning van schuld, om vergeving. Was getekend Jan van Westerveld, cipier, P. Hoefnagels, Jan van Dijk, Lindert Geeven, J. van Rooy, Mattijs Lodewijks.
Marge: Deze en de bijlagen gezonden naar den drossard van Asten om verdere informatie.
17-11-1790 te 's Gravenhage Prince van Orange namens deze: B. J. de Larrey.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 198; 01-12-1790:
Verklaringen van Jan Mutsaerts en Peternella van Hugten getrouwd met Lambert Mutsaerts, wonende aan de Herbaane, ongeveer ¼e uur gaan van het dorp Lierop, doende tapnering; Jan Timmermans getrouwd met Elisabeth van den Boer, in het Dorp, logementhouders; Peternel van Hugten weduwe Meeuwis Smits en Martinus van Deursen, haar voorzoon, wonende neven de Herbaane, tegen de grens van Deuren, doende tapnering.
Jan Mutsaerts en Peternella van Hugten verklaren: Op woensdag 29 september laatstleden, tegen de avond zijn bij hen gekomen, drie personen, waarvan een aan hen bekend te weten Hendrik Gragtmans. Een persoon leek soldaat te zijn en de derde was gekleed in vrouwenkleren. Zij hebben zich niet bij hen opgehouden, maar de soldaat zette Hendrik Gragtmans aan om hun weg naar het Dorp te vervolgen.
Jan Timmermans en Elisabeth van den Boer verklaren: Op 29 september laatstleden 's avonds, zijn in hun huis gekomen, drie personen, hen onbekend, doch na enige tijd vernomen te hebben dat de eene persoon soldaat was, doch dat dit aan de montering niet te zien was, omdat hij met een witte kiel of overrok gekleed was. De soldaat gaf voor dat de vrouw die bij hen zijnde, zijn vrouw was en dat de derde persoon, Hendrik Gragtmans, hen wel bekend, zijn kornet was. Zij hebben gedrieën bij hen gelogeerd en 's morgens zijn alle verteringen door de soldaat betaald.
Peternel van Hugten en Martinus van Deursen verklaren: Dat op 30 september laatstleden, 9 uur 's morgens, bij hen zijn gekomen, drie personen, waaronder Hendrik Gragtmans en een soldaat, bij zich hebbende een vrouw. Zij hebben gezamelijk een glaasje jenever gedronken, betaald en daarop is de soldaat en de vrouw vertrokken naar Meyl, onder het gebied van de Keyzer. Zij hebben Hendrik Gragtmans achtergelaten in haar huis en voorgegeven dat zij hem over drie weken weer zouden ophalen. Hendrik heeft daarop enige tijd in haar huis doorgebracht en dat daarna de schutters van Asten en Someren gekomen zijn en hem meegenomen hebben naar het Dorp, omdat hij bekend had paarden te hebben gestolen. Allen bevestigen onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-10-1792:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Hendrik Gragtmans, gedetineerde. Volgen een aantal punten betreffende de hoogte der straf de galg of geseling, brandmerk en verbanning. Ten voordele van gedaagde wordt aangevoerd zijn jonge leeftijd, de duidelijke misleiding, zijn goed gedrag te Bladel, de langdurige voordetentie.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 14-01-1793:
Gratieverlening.
Wij, Willem, Prins van Orange verlenen gratie aan Hendrik Gragtmans, geboren te Tongelre door de drossard van Asten gedetineerd in de Gevangenepoort, te 's Hertogenbosch wegens medeplichtigheid aan twee verschiilende paardendieverijen. Hem worden al deze daden kwijtgescholden. Suppliant wordt voor de tijd van twee jaar geplaatst in een verbeterhuis op kosten van de familie, welke om deze gratie heeft verzocht. Hij zal daar zijn kost moeten verdienen met handarbeid. Na deze twee jaar, wordt hij voor altijd verbannen uit Asten en het hele district van de Generaliteit. De gegratieerde wordt veroordeeld tot het betalen van alle kosten. Specificatie van kosten, gemaakt door Abraham van Nouhuys, in de zaak tegen H. Gragtmans ƒ 53-5-8.

Petronella Theodori van Heugten is als Petronella Huybert Smits op 16-09-1792 te Vlierden overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 28 verso; 11-08-1797:
Martinus van Deursen mede voor Francyna van Deursen, zijn zuster, Paulus van Greeven man van Jenneke van Deursen, te Geldrop, Andries Kortoms man Annamaria van Deursen. Kinderen en erven van Antony van Deursen en Peternel van Hugten, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Martinus en Francyna ¾e deel van de vaste goederen met het hele huis aan de Arendonkse Brug neven de limieten van Deurne, 38 lopense 13 roede.
2e lot krijgt Paulus Greeven ƒ 400,- te ontvangen van het 1e lot te betalen ƒ 100,- op 01-01-1798 en ƒ 300,- à 4% binnen 6 jaar.
3e lot krijgt Andries Kortoms ¼e deel van de vaste goederen, 2½ lopense land, 2 lopense hei, 3 lopense groes de Elset, 1½ lopense groes agter de Elset, 2½ lopense hei agter de Elset.

De hier genoemde Andries Kortooms moet in de buurt van het huis hebben gewoond, mogelijk ook op de grens met Liessel. Hij is geboren te Geldrop op 02-09-1753 als zoon van Goort Cortooms en Joanna Jansen (zie Voormalig huis B415) en op 03-10-1784 te Deurne getrouwd met Johanna Maria van Deursen, geboren te Asten op 04-07-1750 als dochter van Antony Martini van Deursen en Petronella Theodori van Heugten.

Het gezin van Andries Kortooms en Johanna Maria van Deursen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 09-08-1785 Someren 13-04-1826
Wilhelmina van Seccelen
Asten 11-02-1856 zoon Hendricus*
dochter Joanna Maria
zie Voormalig huis G826
2 Johanna Maria Asten 21-07-1787 Woensel 07-04-1819
Petrus Raijmaekers
Son en Breugel 02-05-1844
3 Theodora Asten 20-06-1790 Asten 03-02-1816
Adrianus Welten
Asten 17-11-1875

*  zoon Hendricus Cortooms, geboren te Asten op 16-03-1842, woont na het overlijden van zijn ouders bij zijn broer Wouter Kortooms op 't Eind in Someren. Hij vertrekt in november 1867 als spoorligter inwonend bij de familie Lammers op de Groote Bottel in Deurne. Later woont hij bij Johannes Adriaans in de Zeilberg en trouwt op 20-04-1872 met diens stiefdochter Christina van Lierop. Hij  vertrekt in september 1873 naar Horst en keert midden februari als spoorarbeider naar een huis in het Derp in Deurne. Hij is de grootvader van Toon Kortooms de Deurnese schrijver van romans die zich in de Peel afspelen 

Andries Kortooms is op 11-01-1828 te Asten overleden en Johanna Maria van Deursen is op 12-04-1828 te Asten overleden.

Martinus en Francisca van Deursen verhuren het huis aan Paulus Voermans en in het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 staat het huis op naam de kinderen van Antonij van Deursen en wordt het bewoond door Paulus Voermans en Martinus van Deursen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 31; 18-08-1797:
Martinus en Francyna van Deursen verhuren aan Paulus Voermans een huis, schuur, stal, hof, aangelag, land en groes de Aarendonkse Brug gelegen aan de limieten van Deurne. Zoals de verhuurders verkregen hebben bij deling op 11-08-1797. Huursom f 55,- jaarlijks en twee vijm dakstro jaarlijks te dekken. Huurtermijn 6 jaar.

Jaar Eigenaar nummer 19g Voordeldonck Bewoners nummer 19g Voordeldonck
1798 kinderen Antonij van Deursen Paulus Voerman en Marten van Deursen
1803 Mattijs Slaats en Marten van Deursen Paulus Voerman en Marten van Deursen

De schuld aan hun zwager Paulus Greeven wordt overgenomen door Adriaan van Duuren:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 90 verso; 08-12-1798:
Martinus van Deursen en zijn zuster, Francyn van Deursen, moesten bij deling de dato 11-08-1797 uitkeren aan Paulus Greeven getrouwd met Jenneke van Deursen, te Geldrop ƒ 400,-; ƒ 100,- te voldoen de dato 01-01-1798 en ƒ 300,- à 4% binnen zes jaar. Adriaan van Duuren heeft dit voldaan en overgenomen.

Francisca van Deursen trouwt met Pieter Troeijen, die haar erfdeel in het huis verkoopt aan Mathijs Peter Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 35; 21-12-1801
Pieter Troeyen getrouwd met Francyna van Deursen verkoopt aan Mathijs Pieter Slaats zijn aandeel nomen uxoris in een huis aan de Arendonkse Brug, nevens de limieten van Deurne, met zijn aandeel in land en groes 38 lopense 18 roede, waarvan het ¼e deel aan Andries Kortoms nomen uxoris toekomt deling de dato 11-08-1797. Belast voor dit aandeel en dat van Marten van Deursen met een scabinale gelofte aan Adriaan van Duuren van ƒ 300,-. Koopsom ƒ 550,-.

Martinus van Deursen vernadert een stuk groes dat zijn zwager Andries Kortooms had verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 80; 03-01-1803:
Andries Kortoms getrouwd met Annamaria Antonij van Deursen verkoopt aan Hendrien Kortoms, te Liessel groes een Hooyveld in de Hut 2 lopense, ene zijde Marten van Deursen, andere zijde Mattijs Slaats. Koopsom ƒ 115,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 82; 12-01-1803:
Marten van Deursen is nader in den bloede aan Andries Cortoms getrouwd met Anna Maria van Deursen dan Hendrien Cortoms getrouwd met Dirk van der Wallen, te Liessel. Hij vernadert groes een Hooyveld in de Hut 2 lopense, ene zijde Marten van Deursen, andere zijde Mattijs Slaats. Koopsom ƒ 115,-.

Martinus van Deursen, geboren te Asten op 02-05-1753 is op 07-05-1800 te Helden getrouwd met Geertruy Wilms, geboren te Helden op 16-11-1764 als dochter van Henricus Wilms en Francisca van Maris. In het rechterlijk archief van Asten maken zij hun testament op na een ongeluk:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 87; 02-03-1804
Martinus van Deursen en Geertruy Willems, zijn vrouw, zij ziek, doordien deerlijk is gebrand, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Martinus van Deursen is op 14-02-1809 te Asten overleden en uit het artikel rechts blijkt dat hij per ongeluk is doodgeschoten1.

 

Uit de onderstaande overlijdensakte van Martinus van Deursen blijkt dat zij samen geen kinderen hadden. 

02

Geertruy Wilms verkoopt het huis waarschijnlijk aan Mathijs Pieter Slaats, ze vertrekt naar Helden en is aldaar op 20-01-1815 overleden. 

Mathijs Pieter Slaats is geboren te Asten op 09-12-1749 als zoon van Petrus Mathei Slaats en Johanna Jansen van Dyck. Hij is op 06-02-1774 te Asten getrouwd met Hendrina Jansse Verberne, geboren te Asten op 05-01-1750 als dochter van Johannes Jansen Verberne en Margarita Bonaventura Loomans:

03

Het gezin van Mathijs Pieter Slaats en Hendrina Jansse Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 21-09-1775 Asten 09-02-1816
Petrus Verhees
Asten 01-09-1834
2 Johannes Asten 20-06-1778 Asten 27-01-1825
Joanna Maria Kerkers
Asten 17-01-1861 zie Voormalig huis E856
3 Bonaventura Asten 27-03-1781 Asten 20-11-1818
Hendrina van de Goor
Asten 17-04-1847 zie Voormalig huis E1038
4 Arnoldus Asten 23-07-1783 Kind Asten 12-01-1784
5 Anna Margarita Asten 13-04-1785 Asten 29-01-1815
Franciscus Verhees
Asten 13-03-1820
6 Arnoldus Asten 26-11-1787 Asten 07-05-1830
Ida van Bussel
Asten 05-07-1842
7 Franciscus Asten 01-06-1790 Ongehuwd Maagdenburg 08-10-1813 Militair*
8 Catharina Asten 19-09-1792 Asten 26-01-1821
Antonius Joosten
Asten 23-04-1865 zie ook Hutten 9

* 2e Regiment Karabiniers, 4e Compagnie, registratienummer 2169 in de Napoleontische oorlogen

Mathijs Pieter Slaats woonde met zijn gezin elders in Asten (zie Voormalig huis E856) en verhuurde dit huis aan derden. is op 08-08-1803 te Asten overleden en Hendrina Verberne verkoopt de erfenis gelegen aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 12-09-1808:
Toestemming van schout en schepenen aan Hendrina Verberne, weduwe Matijs Pieter Slaats om haar aandeel in de goederen, gelegen aan de Dijk en geërfd van wijlen Pieter Matijs Slaats te mogen verkopen.

In 1817 verkoopt Andries Kortooms zijn deel in het huis aan Hendrina Verberne, zodat het huis geheel in haar bezit is:

Notarieel Archief Asten 40-32; Asten 01-05-1817:
Andries Kortoms verkoopt aan Hendrina Verberne weduwe van Mathijs Pieter Slaats een huisje aan de limieten van Deurne, was hem aangekomen bij deling 1797.

Hendrina Verberne is op 16-03-1821 te Asten overleden en in het notarieel archief van 1826 en bij het kadaster over de periode 1811-1832 blijkt het huis in bezit te zijn van haar schoonzoon Antonius Joosten:

Notarieel Archief Asten 49-202; 14-10-1826:
Anthonij Joosten heeft schuld van ƒ 400,- aan Lambert Lamberts Verrijt, als borg 5⁄6e part huis en aangelag en land geheten de Hut. Aande Aarendonkse brug bij Liessel.

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Antonie Joosten eigenaar van een huis in de Hutten:

Kadaster 1811-1832; D28:
Huis en erf, groot 04r 64e, de Hutten, klassen 8.
Eigenaar: Antonie Joosten

04

05

Antonie Joosten is geboren te Vlierden op 21-05-1798 als zoon van Joost Antonij Joosten en Maria van de Vorst. Hij is op 26-01-1821 te Asten getrouwd met Catharina Slaats, geboren te Asten op 06-09-1792 als dochter van Mathijs Slaats en Hendrina Verberne. Het huis wordt rond 1845 verkocht en Antonie Joosten en Catharina Slaats verhuizen met hun gezin uiteindelijk naar C81 (zie Hutten 9).

De koper is Theodorus Slaats, geboren te Asten op 08-02-1810 als zoon van Petrus Petri Slaats en Maria Wilhelmi Hoebergen (zie ook Voormalig huis E393) en wonende te Liessel. In 1859 ruilt Theodorus Slaats zijn bezit met Maria Hoebergen, geboren te Asten op 11-01-1817 als dochter van Piet Hoebergen en Martina de Groot (zie Voormalig huis B384). Zij is sinds 16-10-1859 weduwe van Joannes Janssen, geboren te Helden op 06-07-1814 als zoon van Michiel Janssen en Petronella Peters, met wie zij op 13-09-1839 te Asten getrouwd was. Antonie Joosten verhuist met zijn gezin naar een huis in de buurt (zie Hutten 9) en Maria Hoebergen woont volgens het bevolkingsregister van Asten in de periode 1859-1879 met haar kinderen in het huis met huizingnummer C78, en vanaf 1869 huizingnummer C83:

06

Ook in de periode 1879-1890 woont Maria Hoebergen met haar gezin in het huis met huizingnummer C82:

07

Maria Hoebergen is op 22-01-1884 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door Wilhelmus Kanters, geboren te Asten op 23-05-1850 als zoon van Jan Kanters en Francijna Neervens (zie Voormalig huis D286). Hij is op 23-04-1879 te Asten getrouwd met Petronella Welten, geboren te Asten op 12-02-1859 als dochter van Antonie Welten en Johanna Slaats. Inwonend zijn nog Theodorus van Stratum, geboren te Deurne op 25-10-1826 als zoon van Hendrikus van Stratum en Johanna Hikspoors. Hij is op 05-01-1871 te Asten getrouwd met Dorothea Smits, geboren te Asten op 30-04-1830 als dochter van Johannes Smits en Maria van Heugten. In maart 1889 wordt Dorothea Smits dood op de weg gevonden, zoals bericht in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 12-03-1889:

07a

Ook in de periode 1890-1900 wonen Wilhelmus Kanters en Petronella Welten met hun gezin in het huis met huizingnummer C78:

08

Zij vertrekken rond 1893 naar D134 en vanuit Meijel komt in het huis wonen Joachim van Maris, geboren te Helden op 23-11-1868 als zoon van Mathijs van Maris en Petronella Gielen. Hij is op 24-04-1893 te Meijel getrouwd met Wilhelmina Verstappen, geboren te Meijel op 07-12-1870 te Meijel als dochter van Peter Verstappen en Gertrudis van Someren.

Zij vertrekken eind 1895 naar Helden en in 1897 komt in het huis wonen Peter van de Moosdijk, geboren te Someren op 13-10-1870 als zoon van Hendrikus van de Moosdijk en Antonet Tielen. Hij is op 27-06-1896 te Aalst getrouwd met Huiberdina Scheepers, geboren te Aalst op 24-08-1864 als dochter van Thomas Scheepers en Antonet Lodewijks.

Zij vertrekken in 1900 naar Aalst en het huis wordt overgenomen door Martinus Leonardus Brouwers, geboren te Deurne op 10-11-1864 als zoon van Theodorus Brouwers en en Hendrica Bukkings, die sinds 1898 al bij Peter van de Moosdijk inwoonde. Hij is op 08-01-1897 te Asten getrouwd met Anna Maria van der Wallen, geboren te Deurne op 17-10-1856 als onwettige dochter van Hendrina van der Wallen.

Zij vertrekken rond 1901 naar C94 (zie Kleine Heitrak 10) en in het huis komt wonen Johannes Alphons Vullings, geboren te Helmond op 04-07-1876 als zoon van Peter Renier Vullings en Catharina Geurs. Hij is op 20-04-1901 te Deurne getrouwd met Wilhelmina Maria van Helmond, geboren te Deurne op 06-09-1872 als dochter van Hendrikus van Helmond en Francisca Maria Jansen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer C80:

09

Zij vertrekken eind 1902 naar Deurne en vanuit Deurne komt in het huis wonen Theodorus van Heugten, geboren te Asten op 09-01-1846 als zoon van Hendrik van Heugten en Wilhelmina Slegers en weduwnaar van Theodora van der Wallen. Hij is op 27-01-1894 te Deurne getrouwd met Adriana Munsters, geboren te Deurne op 03-08-1865 als dochter van Pieter Munsters en Petronella Evers.

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 woont hij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C73 en C60, dat laatste ook bekend staand als Hutten 3:

10

Theodorus van Heugten is op 15-11-1928 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Petronella van Heugten, geboren te Deurne op 12-04-1901 en op 09-04-1926 te Asten getrouwd met Wilhelmus (Willem) Hikspoors, geboren te Deurne op 07-01-1897 als zoon van Lambertus Hikspoors en Anna Maria van Bree. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C60, ook bekend staand als Hutten 3:

11

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Hutten 3:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-05-1937 en in die van 17-03-1939 de geboortes van zoon Adrianus en dochter Catharina en zoon Theodorus:

13 14

Zij zijn waarschijnlijk in 1948 met hun gezin naar Quebec (Canada) geëmigreerd.

In 1997 is dit deel van 't Zand door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Het in 1957 opnieuw opgebouwde huis bestaat nog en heeft nu het adres Zand 1 Liessel.

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 19g
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 weduwe Antonij van Deursen Asten 12-11-1728 weduwe Antonij van Deursen Asten 12-11-1728
1771 Meuwis Smits Vlierden 10-07-1705 Meuwis Smits Vlierden 10-07-1705
1776 Meuwis Smits Vlierden 10-07-1705 Meuwis Smits Vlierden 10-07-1705
1781 weduwe en kinderen Antoni van Deursen Asten 12-11-1728 weduwe en kinderen Antoni van Deursen Asten 12-11-1728
1798 kinderen Antonij van Deursen Asten 02-05-1753 Paulus Voerman en Marten van Deursen Asten 02-05-1753
1803 Mattijs Slaats en Marten van Deursen Asten 02-05-1753 Paulus Voerman en Marten van Deursen Asten 02-05-1753
Kadasternummer D28
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
D28 1832 Antonie Joosten Vlierden 21-05-1798
Hutten 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Hendrina J Verberne Asten 05-01-1750 weduwe Slaats 16-03-1821
1821-1859 Antonie Joosten Vlierden 21-05-1798 Catharina Slaats Asten 06-09-1792
C78 1859-1869 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817 weduwe Janssen
C83 1869-1879 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817 weduwe Janssen
C82 1879-1884 Maria Hoebergen Asten 11-01-1817 weduwe Janssen 22-01-1884
C82 1884-1890 Wilhelmus Kanters Asten 23-05-1850 Petronella Welten Asten 12-02-1859
C78 1890-1893 Wilhelmus Kanters Asten 23-05-1850 Petronella Welten Asten 12-02-1859 naar D134
C78 1893-1895 Joachim van Maris Helden 23-11-1868 Wilhelmina Verstappen Meijel 07-12-1870 naar Helden
C78 1897-1900 Peter van de Moosdijk Someren 13-10-1870 Huiberdina Scheepers Aalst 24-08-1864 naar Aalst
C80 1900-1901 Martinus L Brouwers Deurne 10-11-1864 Anna M van der Wallen Deurne 17-10-1856 naar C94
C80 1902-1903 Johannes A Vullings Helmond 04-07-1876 Wilhelmina M van Helmond Deurne 06-09-1872
C80 1903-1910 Theodorus van Heugten Asten 09-01-1846 Adriana Munsters Deurne 03-08-1865
C73 1910-1920 Theodorus van Heugten Asten 09-01-1846 Adriana Munsters Deurne 03-08-1865
C60 1920-1928 Theodorus van Heugten Asten 09-01-1846 Adriana Munsters Deurne 03-08-1865 15-11-1928
C60 1928-1930 Wilhelmus Hikspoors Deurne 07-01-1897 Petronella van Heugten Deurne 12-04-1901
3 1930-1938 Wilhelmus Hikspoors Deurne 07-01-1897 Petronella van Heugten Deurne 12-04-1901
Referenties
  1. ^Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 4, 1897 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&page=41&identifier=MMUBTB01:001551001:00232&sortfield=date&objectsearch=asten&query=moord+asten)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Gerard Jeuken

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 10:57:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen