logo

De Vonder Homepagina


Berken 7

Al aan het eind van de 14e eeuw wordt gesproken over 't goet aan de Molendijc in het bezit van de adel. In de archieven van Asten wordt het goed den Molendijck in de 15e eeuw genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 55; die pauly apostel 1467:
Katelijn van den Molendijck die voortijds wijf was van Goessen Wauters met haar momboiren heeft verkocht aan Rommen Gherit Artszoon was, een mud rog erfpacht uit haar recht en gedeelte van haar huis, hof steden en camp erfs, den Molendijck, ene en andere zijde Kathelijn van Boeschit en kinderen, ene einde Dirc, andere einde de gemeynt. Vrij behalve haar deel van de cijns en ook haar deel van 2 mud rog erfpacht die daar uitgaat.

Op basis van onderstaande documenten is het sinds het midden van de 17e eeuw deels in bezit van Marten Ceel Martens en later diens zoon Marcelis Martens:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 119 verso; 06-02-1653:
Meester Mathijs van den Hove verkoopt aan Marten Ceel Martens een rente van ƒ 7,50 jaarlijks. Zoals hij bij koop heeft verkregen van Anthonis Teunissen van de Vorst 12-12-1652 ten laste van Roeff Joosten, in de Stegen volgens de overgedragen brieven.

Mede-eigenaren Jan Antonis Pauls en Cathalyn verhuren het huis aan Jan Peters van Ruth:

Asten Rechterlijk Archief 144; 06-07-1678:
Jan Aert Horckmans en Hendrick Rijnders momboiren van Leyneke weduwe van Jan Antonis Pauls en haar onmondige kinderen verhuren aan Jan Peeters van Ruth een huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes aen de Meulendijck 20 lopense. Reserverende 1½ gebont huis en een deel van den hof. Huurtermijn 2 jaar. Groes en korenpacht ƒ 30,- jaarlijks. Te dekken 1 vijm stro jaarlijks.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 20 verso:
Marcelis Martens, gebruiker Antonis Tomaes, aan Jan van Rut.

Marcelus Martens Schepers is geboren te Asten rond 1624 als zoon van Marten Marcelis Schepers en Maria Joosten van de Vorst (zie Voormalig huis F732) en rond 1650 getrouwd met Johanna Peeters. Zij woonden op de Dijk (zie Dijkstraat 52) en dit huis werd verhuurd aan derden. Johanna Peeters is als Jenneke Marcelissen te Asten op 26-02-1666 overleden en Marcelis Martens probeert met de invordering het huis te verkopen, maar wordt uiteindelijk zelf de koper:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 4; 24-01-1685:
Marcellus Martens, evicent contra de onderpanden van de weduwe Jan Antonis Paulus en haar kinderen, gebruiker Jan van Ruth cum suis, gedaagden. De evicent verzoekt de derde creppe.

Asten Rechterlijk Archief 145; 17-06-1686:
Marcelis Martens, evicteur, verkoopt, ter invordering van ƒ 150,-, de goederen, geweest zijnde, van Catalijn Roefs weduwe Jan Antonis Pauwels, te weten huis, hof, aangelag, land en groes aan de Meulendijck 1½ lopense, ene zijde Leendert Colen en anderen, andere zijde Jan van Rut; land ter plaaste voorschreven 2 lopense; hooiland ter plaatse voorschreven 4 lopense met het heiveld daaraan gelegen; hooiland op de Frunt 1 lopense; weiland ter plaatse voorschreven 12 lopense. Belast met ƒ 8-5-0 per jaar aan rentmeester Hurnius; ƒ 4,- per jaar aan de Heilige Geest van Asten. Ende verlaeten sijnde voor een somme van 500 gulden aflimerende is ingemijnt bij Marcellus Martens voor 150 gulden slaat 10 slage. En is koper gebleven. Marge Godtsgelt ƒ 1-5-0 hetwelk Lijneke Roefs heeft ontvangen.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 35 verso; 30-06-1687:
Marcellus Martens, uit kracht van een erfbrief van ƒ 150,- op 30-04-1640 ten bate van Antonis Teunis Verhindert en op 06-02-1653 verkocht aan Marten Ceel Martens, vader van de verkoper en staande op de goederen Roef Joosten huis, hof, aangelag en landerijen aen de Meulendijck 13 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Leendert Jan Colen en anderen, andere einde Jan van Rut; land ter plaatse voorschreven 2 lopense; hooiland ter plaatse voorschreven; hooiland op den A-cant 1 lopense; weiland ter plaatse voorschreven 12 lopense. Belast met ƒ 8-05-00 per jaar aan rentmeester Hurnius; ƒ 4-00-00 per jaar aan de Heilige Geest van Asten. Uit een en ander blijkt dat Marcellus Martens deze goederen zelf heeft gekocht voor ƒ 155,-.

Marcelis Martens verkoopt het huis uiteindelijk vlak voor zijn overlijden te Asten op 21-03-1699 aan Jan Hendrick Dircx:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 86 verso; 19-03-1699:
Marcellus Martens verkoopt aan Jan Hendrick Dircx huis, hof, aangelag en land de Meulendijck 4 lopense rondom begrensd door de gemeente; land aan de Meulendijck 5 lopense; land aan de Meulendijck 2 lopense; hooibeemd het Bottelvelt 4 lopense; wei en hei in de Engelbeemde 4 lopense; hooibeemdje 3 lopense. Belast met ƒ 8,- per jaar aan rentmeester van Hurn; ƒ 4,- per jaar aan den Armen van Asten; 8 stuiver per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 375,-.

Over het vervolg van de bewoningsgeschiedenis van dit huis is er enige twijfel, de archieven van de verponding vermelden Jan Peters van Ruth als eigenaar, terwijl in bovengenoemd archief en een aantal verdere archiefstukken Jan Hendrick Dirx de eigenaar wordt. Het kan ook zijn dat het huis uit twee woningen bestaat.

Jan Hendrick Dirx is geboren te Asten op 30-05-1670 als zoon van Hendrick Dirx Flipssen en Jenneke Hendrix Dielis (zie Antoniusstraat 47). Hij is op 14-05-1696 te Asten getrouwd met Wilhelma Thomas Jacobs, geboren te Asten op 09-07-1665 als dochter van Thomas Jacobs en Jenneke Joachims (zie Voormalig huis G88). Linksonder de ondertrouwakte voor de schepenen van Asten waaruit blijkt dat beiden in Asten geboren zijn en rechtsonder de kerkelijke trouwakte:

1696 maij 14; conjuncti sunt matrimonio Joannes Hendrix et Wilhelma Thomas; testes R. D. Laurentius van Loon et Maria van de Cruys.

14 mei 1696; in huwelijkse echt gebonden Joannes Hendrix en Wilhelma Thomas; getuigen pastoor Laurentius van Loon en Maria van de Cruys.

Het gezin van Johannes Hendrick Dirx en Wilhelma Thomas Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 18-10-1696 Asten 19-04-1723
Petronella Jansen de Groot
Asten 13-07-1761 zie Stegen 58
2 Joachim Asten 25-07-1699 doopgetuige is zus
Sophia Hendrick Dirx
3 Johannes Asten 11-05-1702 Asten 02-11-1727
Catharina Frans Lammers
Asten 03-11-1775 zie Voormalig huis G517
en Julianastraat 9
4 Johanna Asten 24-02-1705 Ongehuwd *
5 Franciscus Asten 14-06-1708

* zij had een onecht kind, geboren op 24-02-1734 met Hendrick Willems (zie Voormalig huis B714).

Johannes Hendrick Dirx erft land en groes van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 11 verso; 16-09-1709:
Anthonis Thomas Jacobs, Ruth Thomas Jacobs, Jan Thomas Jacobs, Jacob Thomas Jacobs en Jan Hendrix man van Willemke Thomas Jacobs. Allen kinderen en erven van wijlen Thomas Jacobs en Jenneke Joachims. Zij verdelen de nagelaten goederen.
5e lot krijgt Jan Hendricx land den Ommelsenwegh 2 lopense; land den Ommelsenwegh 1 lopense 25 roede; land den Hoppencamp 3 copse; groes het Liender 2 lopense; groes de Steegen 3 lopense.

In onderstaand archiefstuk wordt Johannes Hendrick Dirx genoemd als wonend aan de Molendijck in de Stegen: 

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 50 verso; 27-09-1714:
Hendrick Aelbert Loomans, 27 jaar, Jan Peeter Kanters, 27 jaar getrouwd met Willemyna, 26 jaar, Heylke getrouwd met Jacob Tomas, 40 jaar, Tonis Tomas, 55 jaar en Jacob Tomas, 25 jaar. Zij verklaren, onder eede, ter instantie van het officie dat hij, eerste deponent, gisteren, 26 september 1714, is gegaan naar Marcus Souvee, vorster, en hem assistentie heeft gevraagd over het weghalen van zijn klot, staande in de Peel. Dat de vorster daar met hem naar toe is gegaan en dat ze gezien hebben dat Jan Hendricx, aan de Molendijck, in de Stegen, uit de venne van hem, deponent, klot was afdragende. Deponent heeft hiertegen protest laten horen en de klot van de kar van Jan Hendricx overgeladen op zijn karre. Verder verklaart hij, dat hij gisteren, rond een uur, van de molen gekomen zijnde en wilde gaan naar huis dat toen bij hem gekomen, omtrent het huis van Jacob Tomas, in de Stegen, de voornoende Jan Hendricx, zeggende: "Plucksack, segt mij nu eens, dat gij mij huyden seyde" hebbende in de hand een schudgavel en waarmede hij, hem deponent, tegen zijn hoofd, boven zijn slinkeroog heeft gestoten, zodanig dat het veel bloed heeft gekost. De overige deponenten verklaren ongeveer gelijkluidend.

Johannes Hendrick Dirx had wel een turfveld (klot) in de Peel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 60; 13-10-1714:
Mattijs Willems van Gerwen, 47 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van Jan Hendricx, dat hij, deponent, in de voorzomer van dit jaar, met consent van wijlen zijn vrouw heeft verkocht aan Jan Hendricx voorschreven al sijns, deponents, clot, int Ven, genaempt 't Gevlogt gelegen, alhier, in den Astense Peel. Dit voor ƒ 7,-. Hij heeft dit bedrag ontvangen en aan zijn vrouw overgedragen.

Johannes Hendrick Dirx werkt als dienstknecht en heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 127; 08-04-1716:
Jan Hendrix, aanlegger contra Dirck Meulendijck, gedaagde. Aanlegger zegt zich bij gedaagde als dienstknecht verhuurd te hebben op 02-03-1715 omme van dien tijd te continueeren in de vermelte huringe tot Asten merkte toecomende dinsdag naar Alderheyligen. Hij zou hiervoor genieten ƒ 16,-, twee hemden, een paar schoenen een veurvel. Aanlegger is echter op de 14e dito, zonder wettige reden of oorzaak, heengezonden. Gedaagde zou zijn werk niet meer nodig hebben. Een en ander echter zonder hem te betalen. Aanlegger vraagt om betaling van ƒ 11,50.

Samen met zijn schoonfamilie verkoopt Johannes Hendrick Dirx het huis van zijn schoonouders aan Jan Peter Canters, een mogelijk onechte voorzoon van zijn vrouw Wilhelma Thomas Jacobs (zie Voormalig huis G88):

Asten Rechterlijk Archief 93; 12-02-1723:
Ruth Thomas, wonende te Heese, Jan Hendrix man van Willemyn Tomas, Jacob Teunis Peerboom mede voor Maria, zijn zuster wonende in Holland, Griet Teunis Peerbooms, Lucas Teunis Peerbooms, wonende te Leende, Ruth Thomas en Jochem Jacobs als momboiren over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Thomas, allen erven van Jan Peter Canters. Zij verkopen aan Jan Peter Canters een huis, hof en aangelag ½ lopense;  weiveld 3½ lopense naast Jan Hendrix; hooibeemd 3 lopense naast Jan Hendrix; land den Bergh 7 lopense naast de kinderen Marten Andriessen; land aan den Ommelsche weg 2 lopense naast Jan Hendrix; land den Hengst 7 copse naast de erven Berckers; land de cleynen Hengst 3 copse naast Jan Dirck Colen; land den Hoeckacker ½ lopense naast de weduwe Frans Huybers. In gebruik bij de erven Jan Thomas. Koopsom ƒ 273,-.

Johannes Hendrick Dirx is op 13-01-1729 te Asten overleden en zijn vrouw Wilhelma Thomas Jacobs is samen met dochter Johanna mogelijk al dan niet tijdelijk teruggekeerd naar het ouderlijk huis (zie Voormalig huis G88). Mogelijk heeft hun zoon Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk, geboren te Asten op 11-05-1702, nog tot rond 1740 in het huis gewoond en vertrok daarna naar het dorp (zie Voormalig huis G517) en voor meer gegevens (zie Julianastraat 9).

De andere optie is dat het huis of deel van het huis volgens de verpondingen in handen gekomen van nazaten van Jan Peters van Ruth. Dat zou dan gaan om schoonzoon Lambert Mathijssen, getrouwd met Johanna, dochter van Jan Peters van Ruth. Een mooi bruggetje is onderstaand archiefstuk waarin zowel de naam van de bovenstaande Johannes Hendrick Dirx als van Lambert Mathijssen wordt genoemd, aangaande een misoogst:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 3; 06-10-1723:
Schepenen van Asten verklaren dat Jan Hendrix en Lamert Mattijssen insolvent sijn geworden om hare lasten en schulden te connen betalen veroorsaakt door het misgewas der granen van het jaar 1723 en het geheel bederf der granen vant jaar 1724 mitsgaders het afsterven van vee als andere rampen en daardoor niet in staat zijn om de achterstallige 's lands- dorps- als andere lasten te betalen.

Het huis is daarna volgens de archieven in handen gekomen van nazaten van Jan Peters van Ruth, geboren te Asten op 29-04-1638 als zoon van Petrus Andrae van Ruth en Margaretha Joosten (zie Stegen 76). Hij is op 27-06-1662 te Asten getrouwd met Jenneken Cornelis, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Cornelis Peters:

Jan Peters, Jenneken Cornelissen; Michiel Jacobs, Jacob Michiels.

01

Het gezin van Jan Peeter van Ruth en Jenneken Cornelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elsken Asten 18-03-1663 Kind Asten ±1663
2 Peter Asten 11-04-1665 Mierlo 03-08-1692
Godefrida Petrus Verhees
Budel 03-03-1740
3 Hendrick Asten 23-11-1672 Asten 07-02-1712
Gertrudis Teunis Stevens
Asten ±1740 zie Stegen 64
4 Johanna Asten 25-06-1675 Asten 08-02-1705
Lambert Mathijs Lamberts
Asten 28-11-1709 zie ook Stegen 82
5 Alegonda Asten ±1677 ±1705
Hendrick Jansen Gruythuysen
Tongelre 03-08-1722
6 Maria Asten 02-06-1679 Asten 26-02-1702
Joost Janssen Hoghbergen
Asten 27-01-1746 zie Stegen 80
7 Margareta Asten 04-07-1681 Asten 24-04-1712
Willem Frans Kels
Asten 25-10-1759 zie Stegen 76

Jan Peeter van Ruth woonde elders op de Stegen (zie Stegen 80) en Johanna Cornelissen is als Jenneke Jansen van Ruth op 07-02-1692 te Asten overleden en Jan Peeters van Ruth is op 24-09-1704 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van schoonzoon Lambert Mathijs Lamberts en hij verhuurt het aan Jan Jan Driessen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 46 verso:
Lamert Tijssen.
13-01-1736 aan kinderen Joost Hoebergen. In de bede ƒ 3-12-6.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Jansse Andriesse, Geertruij de vrouw
Joost.

Hoofdgeld XVIII-21; 02-03-1719:
Jan Jan Driessen, Geertruij de vrouw
Joost en Jan.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 152 verso; 29-09-1722:
Lamert Tijssen geeft in verhuring aan Jan Jansse Driessen een huis, hof, aangelag, groes en land in de Stegen en de Meulendijck Zoals verhuurder het van zijn schoonouders heeft verkregen en in gebruik en bewoning heeft gehad. Huurtermijn van 8 jaar. Huursom ƒ 5,- jaarlijks de lasten. De verhuurder zal het huis laten onderhouden op zijn kosten doch de huurder zal de werklieden kost en drank geven deze zal daarvoor niets mogen regelen doch wel de afvallen genieten.

Huurder Jan Jansen Driessen is een zwager van Lambert Mathijs Lamberts en woonde later op de Dijk (zie Voormalig huis F732)

Dochter Johanna Jansen (Anna) van Ruth is geboren te Asten op 25-06-1675 en op 08-02-1705 te Asten getrouwd met Lambert Mathijs Lamberts, geboren te Asten op 11-03-1678 als zoon van Mathias Lamberts en Wilhelma Fransen de Groot (zie Voormalig huis F429). Johanna Jansen (Anna) van Ruth is op 28-11-1709 te Asten als Anneke Lammers overleden en Lambert Mathijs Lamberts is op 28-09-1710 te Asten hertrouwd met Maria Dirick van Heugten, geboren te Asten op 11-07-1688 als dochter van Theodorus Linders van Heuchten en Anna Marcelli Claessen Berckers (zie Voormalig huis C647):

Juncti sunt matrimonio Lambertus Tijssen et Anna Jansen van Rut; testes Marcellus Peters et Jacobus Geraert.

In huwelijke echt gebonden Lambertus Tijssen en Anna Jansen van Rut; getuigen Marcellus Peters en Jacobus Geraert.

02

Juncti sunt matrimonio Lambertus Matijssen et Maria Dirick van Heugten; testes Gertruij Matijssen et Margareta Jansen van Rut.

In huwelijkse echt gebonden Lambertus Matijssen en Maria Dirick van Heugten; getuigen Gertruij Matijssen en Margareta Jansen van Rut.

03

De gezinnen van Lambert Mathijs Lamberts met Johanna Jansen (Anna) van Ruth en met Maria Dirick van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 09-01-1706 Kind Asten ±1706
2 Johanna Asten 26-01-1707 Asten 16-02-1738
Aegidius Hendricks van de Leensel
Asten 26-04-1774 zie Leensel 22
3 Theodorus* Asten 12-11-1712 Kind Asten ±1712
4 Franciscus* Asten 16-10-1714 Vlierden 25-02-1759
Maria Leenderts Heuvelmans
>1763
5 Anna* Asten 29-08-1717 Ongehuwd Asten 22-01-1767
6 Leonardus* Asten 10-02-1720 Asten 07-11-1745
Johanna Joosten Antonis
Asten 14-02-1762
Wilhelmina Aerts Groenen
Asten 11-11-1779

* kinderen uit het tweede huwelijk

Lambert Mathijs Lamberts is via zijn vader verwant aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en zijn zonen hebben zodoende recht op de door Antonius Mennen gestichte beurs:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 101 verso; 17-01-1721:
Mattijs Lamers, 70 jaar en Peeter Peeters 64 jaar.
Mattijs Lamers verklaart dat hij van jongsaf van zijn vrienden en veel andere mensen heeft horen zeggen, dat Heer Antony Mennen, in leven pastoor te Swalmen, van hem is geweest peter en oom en dat een van zijn broeders door dezelfde pastoor is grootgebracht, dit omdat hij zijn ouders vroeg verloren had.
Ook, dat Heer Antony Mennen hem, comparant, wanneer hij nog jong was meende te halen en op e voeden. Zijn ongeluk is echter geweest dat de Heer Antony Mennen kort daarop is komen te overlijden.
Peeter Peeters verklaart dit waar te wesen.
Mattijs Lamers verklaart verder dat hij nooit, hoewel het hem wel zou gecompeteert hebben, veel minder nog voor zijn kinderen het effect van den sekere beurse door Antony Mennen gefundeert heeft genoten of gepretendeert. Omdat die beurs voor armen en behoeftigen, zo had hij horen zeggen, was gesticht en hij de kost voor hem en zijn kinderen eerlijk heeft gewonnen. Echter zijn zoon, Lamert Mattijs Lamers getrouwd met Mary Dircx, heeft drie kinderen waaronder een zoontje van acht jaar en een van een jaar. Welke zoon, Lamert, niet in staat is voor zijn vrouw en kinderen de kost te verdienen en dat hij ook so na of wel naarder van den bloede van de Heer Antony Mennen is als die andere die in aanmerking komen.
Deze attestatie is pro deo gegeven vanwege de armoede van Lamert Mattijs Lamers. 

Asten Rechterlijk Archief  115 folio 238; 10-04-1724:
Schepenen van Asten verklaren, dat Lambert Mattijs Lambers vier kinderen heeft waarvan twee zonen en Jan Rijnders getrouwd met Anneke Flipsen, waarbij hij heeft twee zonen. Deze kinderen zijn soo na van den bloede aan Heer Antony Mennen, in leven pastoor, te Swalmen, als de kinderen van Antony Jan Meujen. Verklaren zij verder dat de personen zeer arm zijn en niet in staat om voor hun kinderen de kost te winnen. Beide huishoudens staan op de Arme en Onvermogende hoofdlijst. Wij verstrekken deze attestatie pro deo.

De goederen van Lambert Mathijs Lamberts worden in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 272; 15-01-1732:
Pieter Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens Anna Margrita Hardi, weduwe de La Calmette, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest de goederen van Hendrik van de Meulendijck, nu Lambert Mateyssen, om daaraan te verhalen een rente van ƒ 13-17-8 per jaar.

Bij de verpondingen staat dat de goederen van Lambert Mathijs Lamberts te beurde zijn gebracht:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 98 verso:
Dese goederen sijn op den 30-01-1741 ten beurden gebragt voor
De verpondingen van 1738 en hebben geen gelt mogen gelden.
Lambert Teijssen.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 3-12-6.

De goederen worden alsnog verkocht aan Jan Jacobs Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 77 verso; 05-10-1747:
Jacobus Losecaat verkoopt, namens het Corpus van Asten, aan Jan Jacobs Verberne de geabandonneerde en leegliggende goederen genaamd de Meulendijk, in de Steegen bewoond geweest door Lambert Mattijssen. Huis, hof en aangelag 6 lopense.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1751 is eerst Lambert Mathijs Lamberts eigenaar, later de gemeente Asten en vervolgens Jan Jacobs Verberne. Lambert Mathijs Lamberts is wel tot zijn overlijden bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 23 Steegen Bewoners nummer 23 Steegen
1736 Lambert Teijssen Lambert Teijssen
1741 de gemeente voor de lasten Lambert Tijssen
1746 de gemeente voor de lasten Lambert Tijssen
1751 Jan Jacobs Verberne Leendert van Gerwen

Maria Dirick van Heugten is als Maria Lamers op 26-12-1745 te Asten overleden en Lambert Mathijs Lamberts is op 10-05-1751 te Asten overleden. De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een samenvatting van de bewoningsgeschiedenis

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 133 folio 26:
Jan Jacobs Verberne bij koop 1747.
Francis, Lenard, Jenneke, Anneke, kinderen Lambert Tijssen bij coop 1734.
Lijsken dochtere Dircx Peeters van den Meulendijck.
Marie weduwe Claes van Rut.
Philips Franssen.
Lambert Mattijs Lamberts uijt twee huijsingen met de landerijen, groesen etcetera groot saemen ontrent thien lopenen onder Asten ter plaetse genaemt Meulendijck gelegen, ene zijde het Rutbos, andere zijde de gemeente ende Gerit Claessen als gebruiker van de goederen van de gewesenen rentmeester advocaat Roefs, andere einde de gemeente. ½ d.

Zoon Leonardus Lambert (Leendert) Matijssen is geboren te Asten op 10-02-1720 en op 07-11-1745 te Asten getrouwd met Johanna Joosten Antonis, geboren te Asten op 31-01-1725 als dochter van Judocus Teunis en Antonia Goorts (zie Voormalig huis B63). Na haar overlijden te Asten op 09-05-1761 is Leonardus Lambert Matijssen op 14-02-1762 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Aerts Groenen, geboren op 03-06-1726 te Asten als dochter van Arnoldus Hendricks en Mechtildis Janse (zie Voormalig huis G196):

04

De gezinnen van Leonardus Lambert Matijssen met Johanna Joosten Antonis en met Wilhelmina Aerts Groenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 21-08-1746 Asten 28-04-1771
Johanna Maria Peters
Asten 15-10-1780
Johanna Maria van Oosterhout
Asten 25-07-1807
2 Johanna Maria Asten 10-11-1748 Kind Asten ±1748
3 Antonia Asten 13-05-1751 Kind Asten 13-01-1755
4 Lambertus Asten 03-10-1753 Kind Asten 11-10-1753
5 Judocus Asten 02-11-1754 ±1780
Annemie van der Heyden
Nederweert 10-02-1803 timmerman
6 Antonius Asten 09-02-1758 Ongehuwd Asten 27-09-1830 soldaat**
7 Godefridus Asten 09-05-1761 Kind Asten ±1761
8 Johannes* Asten 20-01-1763 doopgetuige Frans Lammers
soldaat**
9 Mechtildis* Asten 28-03-1765 Kind Asten ±1765
10 Johanna Maria* Asten 20-09-1767 Kind Asten ±1767

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** soldaat in het Staatse leger van generaal Hirtzel te Bergen op Zoom en de Ommelander courant van 15-01-1793 maakt een melding van dit bataljon:

Ook in het stamboek van de landmacht over de periode 1808-1809 komen we de dan 50-jarige Antonius Leenders tegen en heeft hij bijna 30 jaar het leger gediend en wordt nog altijd als geschikt bevonden in het detachement Amsterdam:

Leonardus Lambert Matijssen is verwant aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en heeft van een beurs genoten en wordt gevraagd of ook zijn broer Franciscus hiervoor in aanmerking komt:

Asten Rechterlijk Archief  118 folio 90; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Lambert Tijssen is onsen inwoonder, dog sijnde in een seer slegte en armoedigen staat, doordien denselve veel tegenspoet en wederwaardigheeden is wedervaaren, soo wegens landuurige siektens, misgewassen, afsterven van beesten en peerden, waarom denselve vanweegens de gemeente en armen alhier meenigmaal te hulp hebben gekoomen en sijn schattinge gerenuntieert omdat denselve soude konne blijven woonen en de kost soude konne winne voor sijn vrouw en kindere. Lambert Tijssen is een van de naaste bloedverwanten van wijlen Antoni Mennen, pastoor te Swalmen, stichter van een fundatie. Zijn zoon, Leendert Lambert Tijssen, heeft volgens decreet van schepenen Swalmen de dato 02-05-1730 voor de tijd van vier jaar, van deze beurs genoten. De beurs is open komen vallen. Reden waarom Lambert Tijssen verzoekt om deze beurs toe te laten komen aan zijn zoon Francis verwekt bij Maria Dirx van Hugten.

Leonardus Lambert Matijssen huurt eerst een huis aan de kapel in Ommel (zie Jan van Havenstraat 1), waarbij zijn schoonvader borg staat:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 186 verso; 30-12-1747:
Michiel van de Cruys, president en Jan Verhoysen verhuren aan Leendert Lambert Tijssen huis, schuur, schop en aangelag met verscheidene percelen land en groes te Ommel. Zoals verhuurd is geweest aan Antoni Wilbert Coolen. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 58,- per jaar en een nieuwjaar aan de vrouwen van de verhuurders. Onderhoud rekening huurder. De huurder levert 3 vijmen dakstro voor onderhoud. De lands- en dorpslasten zijn voor rekening huurder. Borg: Joost Antonis.

In 1755 koopt Leonardus Lambert Matijssen het ouderlijk huis terug van Jan Jacobs Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 60; 11-01-1755:
Jan Jacobs Verberne verkoopt aan Leendert Lambert Tijsse huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde Jan van Rest, andere einde het Hoyvelt; den Hegacker met de kant nevens 2 lopense; den acker van Jan Hendriks 3 lopense; land agter de Kerseboom 2 lopense; land den Horsick 4 lopense; land den Vlinkert 3 lopense; land agter Joost van Rest; den Dries bij Joost van Rest 3 lopense; het 1e Hoyvelt agter den Dries 5 lopense; het 2e Hoyvelt met een Heyhorst daaraan 4 lopense; groes den Engelsenbeemt 5 lopense. Verponding ƒ 11-02-00. Bede ƒ 3-12-06. Reeel ƒ 25-16-06. Koopsom ƒ 275,-. Contant betaald wordt ƒ 50,- en de ƒ 225,- binnen zes jaar, zonder intrest, doch in plaats daarvan de voormelde lasten. Aan de verkoper zijn deze lasten wegens zijn afbranden geremitteert tot en met 1760. Bij niet prompte betaling gaan de goederen terug naar de verkoper.

Voor zijn  tweede huwelijk moet Leonardus Lambert Matijssen een staat en inventaris opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 193; 30-01-1762:
Staat en inventaris opgemaakt door Leendert Lamberts weduwnaar Jenneke Joosten ten behoeve van Dirk, Joost en Antoni, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Willemyna Arnoldusse.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag 6 lopense , ene zijde de gemeente, andere zijde Joost van Rest; den Hegacker 2 lopense naast Jan Jacobs Verberne; land den Horsick 4 lopense naast Jan Jacobs Verberne; land agter Joost van Rest 3 copse; land den Vlinkert 3 lopense naast den Dries; het eerste Weyvelt agter den Dries 5 lopense naast den Drost; groes en hei het Meulendijksvelt 7 lopense zijnde het 2e Hoyvelt; groes den Dries 3 lopense zijnde het agterste neven het  vorig velt; groes den Engelsebeemt 5 lopense naast Francis Kels; land nevens het Aangelag 3 lopense gekomen van Jan Hendriks naast de weduwe Jacobus van de Cruys; land agter den Kerzeboom 2 lopense naast Jan Jacobs.
Roerende goederen: een hoge en een lage kar, een ploeg, klein landbouwgereedschap, een trekos, drie melkbeesten, een kalf, de oogst in de schuur is uitgedorst en op, diverse ketels, vuurgerei, vijf stoelen, een tafel, een kist, drie kastjes, een struifpan, met een betoffpan, een trog sonder scheel, acht tinnen lepels, drie tinnen borden, een veren bed en peluw, twee dekens, vier slaaplakens, een linnen bed.
Schulden: de vaste goederen, hiervoor genoemd, zijn staande het huwelijk ingekocht transport de dato 11-01-1755. Hieruit is nog schuldig aan Joost Hoebergen ƒ 50-00-0 à 3%. Nog, wegens geleend, geld aan Jan van Riet, president ƒ 15-00-0; aan Peter Jan Wilbers ƒ 2-15-0; aan diverse lasten ƒ 25-16-6

Uit onderstaand archiefstuk kunnen we opmaken dat Leonardus Lambert Matijssen in schapen handelde:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 113 verso; 03-04-1765:
Jan Vervoordeldonk, schepen, verklaart dat hij circa een maand geleden gekocht heeft van Jan Maas, te Ommel tien schapen en van Leendert Lammers, in de Steegen, ook tien schapen en dat hij deze twintig schapen gebracht heeft in zijn huis op Voordeldonk. Voor hij ze naar huis dreef heeft hij aangifte gedaan ten comptoire van den thol en daaraan voor ieder schaap betaald een duyt ofwel 2 penningen, zijnde samen 2 1⁄2 stuiver zonder dat den thollenaar of sijne soon daarvan hebben gegeven een tholbriefje, zeggende: "Drijfter maar met heenen". Mattijs Herings, 27 jaar verklaart dat hij circa veertien dagen geleden ten comptoire van de thol een tolbriefje heeft gehaald om zijn bijen, onverkocht en onverlooft van Valkensweert naar hier te halen, bestaande in drie levendige en twee dooden en daarvan aan de commies betaald heeft vijf stuyvers en een duyt.

Leonardus Lambert Matijssen wordt gemaand om zijn betalingsachterstand te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 106; 14-09-1767:
Den drost, aanlegger contra Leendert Lambers, gedaagde. Gedaagde heeft nog te voldoen ƒ 5-6-12 wegens gekocht hooi op 09-07-1766.

Door borg te staan moet Leonardus Lambert Matijssen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 15; 15-01-1776:
Den drost, aanlegger contra Leendert Lambers, in de Steege, gedaagde. Gedaagde is borg geweest ten behoeve van Jan Verreyt, te Ommel, wegens gekocht gras op de conditie de dato 18-07-1774 voor de somma van ƒ 9-16-0.

Er wordt beslag gelegd op de vaste goederen van Leonardus Lambert Matijssen vanwege een betalingsachterstand: 

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 81 verso; 01-03-1776:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur van de ordinaire landsverponding en bede, 1773 en 1774, legt beslag op de vaste goederen van Leendert Lambert Tijssen tot verhaal van ƒ 5-15-06.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1781 is Leonardus Lambert Matijssen mede-eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 23 Steegen Bewoners nummer 23 Steegen
1756 Leendert Lamberts en de kinderen Leendert Lamberts
1761 Leendert Lamberts en de kinderen Leendert Lamberts
1766 Leendert Lamberts en de kinderen Leendert Lamberts
1771 Leendert Lamberts Leendert Lamberts
1776 Leendert Lamberts Leendert Lamberts
1781 weduwe en kinderen Leendert Lambert Tijssen Jan Jaspers

Leonardus Lambert (Leendert) Matijssen is op 11-11-1779 te Asten overleden en korte tijd later verkopen zijn weduwe en kinderen goederen, vee en gewassen:

Asten Rechterlijk Archief 147 13-01-1780:
Willemyn Arnoldus Groenen, weduwe Leendert Lamberts en Joost, Dirk en Antoni, kinderen uit het eerste huwelijk van Leendert, wonende in de Stegen, verkopen gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, meubelen, melk- en andere beesten, kar, ploeg en andere bouwmansgereedschappen waaronder een paard, drie koeien en twee karren. Opbrengst ƒ 105,-.

Asten Rechterlijk Archief 147; 25-07-1780:
Willemyn Groenen, weduwe Leendert Lambers verkoopt den oogst te velde, waaronder een zijle rog bij den Oven, een zijle rog een lopense, den horsik rogge. Bruto opbrengst ƒ 35,-. De netto opbrengst ƒ 30,- was mede bestemd voor Antoni Lambers, soldaat. Nog ondertekenden Joost Linders Lamberts en Dirk Leenders.

In het huizenquohier van 1781 staat het huis op naam van de weduwe en kinderen van Leonardus Lambert Matijssen:

Jaar Eigenaar nummer 23 Steegen Bewoners nummer 23 Steegen
1781 weduwe en kinderen Leendert Lambert Tijssen Jan Jaspers

Enkele jaren daarna worden de onroerende goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 116 verso; 13-03-1783:
Antoni Leenders, soldaat onder de lijfcompagnie van Luytenant Generaal Hertel, in garnizoen te Bergen op Zoom, geeft procuratie aan Dirk Leenders, zijn broeder, om namens hem, comparant en Joost Leenders, te Geldrop en met Willemyn Groenen, hun aangetrouwde stiefmoeder te Asten, te verkopen of te verdelen de onroerende goederen gekomen van hun ouders.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 117; 22-03-1783:
Willemyna Arnoldus Groenen, weduwe Leendert Lambers, Joost Leenders, te Geldrop, Dirk Leenders voor zichzelf en mede voor Antoni Leenders, soldaat. Zijnde met hun drieën kinderen van Leendert Lambers en Jenneke Joosten welke samen de nagenoemde vaste goederen hebben bezeten. Na het overlijden van hun moeder is hun vader hertrouwd met voorschreven Willemyna Groenen, waarbij een zoon Jan Leenders, soldaat onder het regiment van Luitenant Generaal Hertel. Na het overlijden van Leendert Lambers, nu enige jaren geleden, zijn de goederen voor een helft verstorven op de drie voorkinderen en de wederhelft op de weduwe en haar zoon en de voorkinderen naar proportie, ten erfrechte en de weduwe ter togte. En voor dezelve niet voordelig zijnde, alsoo int gemeen te laaten, maar wel dat dezelve zaame hadde verkogt, waartoe gemelde weduwe niet wilde resolveere. Waarom dezelve hebben verdeelt in twee egaale deele en daarover het lot getrocke ten eynde de voorkinderen haar aangedeelde helft zoude konne verkoopen en de wederhelft bij de weduwe dan zoude blijve ter togte besitten offwel soo als haar na regten toekomt.
1e lot krijgt weduwe Leendert Lambers soo ter togte als ten erffregte van haar zoon voornoemd en het gedeelte van de voorkinderen ter togte en mede ten erffregte voor de voorkinderen de schuur achter het huis, van achter af te breken, tot de neere daar het gebont scheyt. Zonder de grond, die aan het volgende lot blijft. De stal en schop, met de grond en den hof ½ lopense; land en groes agter of aan de andere zijde van het huis 2½ lopense nast kinderen Joost van Rest; den Hegacker 2 lopense naast Gerrit Verberne; de helft van den Horsikacker de helft is 2 lopense; de helft van de Vlinkertacker de helft is 1½ lopense; de helft van het eerste Hoyvelt de helft is 2½ lopense; de voorste helft van het tweede Hoyvelt 3 lopense; de helft van den Dries 1½ lopense; het voorste deel van den Engelsenbeemt 1½ lopense; nog een deel van de Engelseenbeemt 1¼ lopense; de helft van den akker de Vlinkert 1½ lopense. Verponding ƒ 5-11-0 per jaar. Bede ƒ 1-16-3 per jaar. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan de Heren van Asten (zo gedacht wordt ieder voor de helft).
2e lot krijgen Joost, Dirk en Antoni Leenders een huis met neere en de grond van de schuur het aangelag rechtdoor naar het Hoyvelt samen 3 lopense, ene zijde de gemeente en het Kreytvelt, andere zijde het eerste lot, ene einde de gemeente en het Heytvelt; een ackerke agter de kinderen Joost van Rest 3 copse; de helft van een akker de Vlinkert de helft is 1½ lopense; de achterste helft van het Hoyvelt agter den Dries deze helft 2½ lopense; de achterste helft van het tweede Hoyvelt 3 lopense; de achterste helft van den Dries de helft is 1½ lopense; de helft van den Engelsenbeemt 2½ lopense; de helft van een akker 1½ lopense naast kinderen Joost van Rest; land agter de Kerseboom 2 lopense; de achterste helft van een akker den Horsik 2 lopense. Verponding ƒ 5-11-0 per jaar. Bede ƒ 1-16-3 per jaar. Belast met ƒ 1-02-8 per jaar aan de Heren van Asten (zo gedacht wordt) ieder voor de helft.

Wilhelmina Aerts Groenen laat haar goederen verkopen om in haar oude dag te worden verzorgd:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 24 verso; 03-11-1790:
Willemyn Arnoldus Groenen, weduwe Leendert Lambers geeft opdracht aan Willem Loomans en Wilbert Cornelis, armmeesters, om al haar, comparantes, goederen te verkopen en daarna naar behorern over te dragen. De opbrengst zal zijn ten bate van den Armen van Asten echter zal zij, opdrachtgeefster, gedurende haar verdere leven worden onderhouden door den Armen van Asten en na haar overlijden een begrafenis krijgen naar haar staat.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 28 verso; 03-01-1791:
Dirk Leenders mede voor zijn twee broeders, Joost en Antony, zien af van hun aandeel, als hen straks toe zou komen uit de nalatenschap van Willemina Arnoldus Groenen, weduwe Leendert Lambers, zijn stiefmoeder. Zij zullen echter ook niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schulden welke staande het tweede huwelijk van hun vader reeds gemaakt zijn of nog gemaakt worden na de dato door hun stiefmoeder deze zullen betaald moeten worden uit de opbrengst van de te verkopen goederen.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 46; 04-01-1791
Willem Loomans en Wilbert Cornelis, procuratie hebbende van Willemina Arnoldus Groenen, weduwe Leendert Lambers.

Zij verkopen aan Dirk Leenders een hofplaats met land en groes aan het huis van Dirk Leenders 3 lopense. Koopsom ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Antony Timmermans land den Hegakker 2 lopense. Koopsom ƒ 30,-.
het voorste Hoyvelt 2½ lopense. Koopsom ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Peter Verrijt land den Horsik 2 lopense. Koopsom ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land / groes de Vlinkert 1½ lopense;
den Dries 1½ lopense. Koopsom ƒ 53,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat groes het tweede Hoyvelt 3 lopense. Koopsom ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Leendert van Riet groes het voorste deel van den Engelsen
Beemt 1½ lopense met nog een deel van de agterste Engelsen Beemt 1¼ lopense. Koopsom ƒ 18,-.
Zij verkopen aan Jan Jooste van Rest land de Vlinkert 1½ lopense. Koopsom ƒ 30,-.

Wilhelmina Aerts Groenen is kort daarna op 08-01-1791 als Willemyn Leenders te Asten overleden.

Zoon Theodorus Leendert (Dirk) Lambers is geboren te Asten op 21-08-1746 en op 28-04-1771 te Asten getrouwd met Johanna Maria Cornelis Peters, geboren te Asten op 12-11-1748 als dochter van Cornelius Peters en Petronella Wilbers (zie Voormalig huis G132 of Voormalig huis B450 en B451). Na het overlijden van Johanna Maria Cornelis Peters te Asten op 20-09-1779 als Jennemie Dirik Lenders, is Theodorus Leendert (Dirk) Lambers op 15-10-1780 te Asten hertrouwd met Johanna Maria van Oosterhout, geboren op 17-09-1749 te Asten als dochter van Wilhelmus Jansen van Oosterhaudt en Maria Laurens Jan Evers (zie ook Dijkstraat 43):

05

De gezinnen van Theodorus Leendert Lambers met Johanna Maria Cornelis Peters en met Johanna Maria van Oosterhout:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 31-08-1772 Kind Asten ±1772
2 Johanna Asten 07-04-1774 Asten 21-02-1802
Judocus van Rest
Asten 10-06-1847 zie ook Voormalig huis B623
3 Petrus Asten 13-02-1776 Kind Asten ±1776
4 Petrus Asten 14-05-1778 Kind Asten ±1778
5 Johannes* Asten 31-01-1782 Kind Asten 04-02-1782
6 Wilhelmus* Asten 24-07-1785 Asten 31-01-1808
Petronella Antony Snijders
Asten 03-12-1811**
7 Johanna Maria* Asten 16-09-1789 Kind Asten 14-12-1789

* kinderen uit het tweede huwelijk
** overlijdensdatum uit huwelijksakte van zoon Wilhelmus Linders te Someren op 08-06-1838

Voor zijn huwelijk verwondt Theodorus Leendert Lambers een jongere dorpsgenoot:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 153; 03-08-1770:
Gerrit Jan Verberne, 19 jaar, wonende in de Steege, Dirk Arnoldus van Gennip, 15 jaar, wonende bij Jan Jacobs Verberne, in de Steege, als schaapherder. Gerrit Jan Verberne was, op woensdag 1 augustus laatstleden, 's morgens circa 6 uur, hei aan het maaien niet ver van zijn vaders huis. Bij hem is toen gekomen Dirk Leendert Lambers, die riep: "Komt eens bij mijn". Hij is hem daarop tegemoet gegaan en bij elkaar komende heeft Dirk tegen hem gezegd: "Wat hebt gij tegens den jonge geseyt". Tegelijkertijd pakte Dirk met zijn ene hand zijn, comparants, heyzigt en in zijn andere hand een mes hebbende en hem daarmee een sneede aan de linkerzijde van zijn hoofd en over zijn hand toebrengende. Dirk is aanstonds met de heizicht weggegaan en hij, comparant, naar chirurgijn den Dubbelen om zijn kwetsuren te laten verbinden. Dirk Arnoldus van Gennip legt een ongeveer gelijke verklaring af. Gerrit Jan Verberne heeft een en ander onder eede bevestigd. Dirk Arnoldus van Gennip wil dit doen indien nodig.

Theodorus Leendert Lambers woonde tijdens zijn eerste huwelijk in Ommel (zie Voormalig huis B450 en B451) en moet een inventaris opmaken voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 275 verso; 30-09-1780:
Inventaris opgemaakt door Dirk Leendert Lambers man van Jenne Maria Peters ten behoeve van zijn kind Johanna. Hij wil hertrouwen met Jenne Maria van Oosterhout.
Onroerende goederen: geen alzo de vaders van wederzijde nog in leven waren en zijn vader, Leendert Lambers, nu na zijn vrouw is overleden.
Roerende goederen: onder andere een weefgetouw en toebehoren, een scheerraam met bank, 1 beddekoets, 1 kist, 4 stoelen, 1 tafel, enige potten en ketels.
Schulden: aan de vader, Cornelis Peters ƒ 23,-.

Dochter Johanna uit het eerste huwelijk ontvangt geld bij het overlijden van haar grootouders van moeders kant:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 149; 20-08-1783:
Jan Cornelissen, Wilbert Cornelissen, Maria Cornelissen, weduwe Antoni van der Heyden, Dirk Leenders getrpouiwd geweest met Jennemie Cornelis Peters waarbij een kind met name Johanna. Kinderen en kindskinderen van Cornelis Peters en Peternel van Lijssel, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e blinde lot krijgt Johanna Dirk Linders ƒ 325,-.

Theodorus Leendert Lambers koopt het huis op van zijn broers en knapt het huis op met geleend geld van zijn dochter:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 262 verso; 08-05-1789:
Joost Leenders, te Geldrop mede voor zijn broer Antonie Leenders, in dienst de Staten, als konstapel. Zij verkopen aan hun broer, Dirk Leenders 2⁄3e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag geheel 3 lopense; akker agter Joost van Rest 3 copse naast de kinderen Joost van Rest; land de Vlinkertakker 1⁄2 lopense naast de weduwe Leendert Lambers; land nevens het Aangelag 1 1⁄2 lopense naast de weduwe Leendert Lambers; land agter de Kerseboom 2 lopense naast Gerrit Verberne; land den Horsikakker 2 lopense naast Jan Brunas; een Hoyvelt 2 1⁄2 lopense naast de weduwe Leendert Lambers; 't agterste van 't 2e Hoyvelt 3 lopense naast de weduwe Leendert Lambers; den agtersten Dries 1 1⁄2 lopense naast de weduwe Leendert Lambers; groes den Engelsenbeemt 2 1⁄2 lopense naast Willem Goris. Goederen hen aangekomen bij deling de dato 22-03-1783. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 264; 09-05-1789:
Dirk Leenders is schuldig aan zijn dochter, Johanna, uit zijn eerste huwelijk met Jennemie Cornelis Peeters ƒ 325,- à 3%. Deze ƒ 325,- zijn Johanna Dirk Leenders aangekomen bij deling de dato 20-08-1783 uit de nalatenschap van Cornelis Peters en Petronel van Lijssel, haar grootouders.

Theodorus Leendert Lambers kocht op 04-01-1791 (zie een eerder archiefstuk) goederen van zijn overleden moeder en heeft daardoor ook schulden bij Abraham van Nouhuys:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 52; 04-01-1791:
Dirk Leenders is schuldig aan Abraham van Nouhuys, substituut secretaris, te Asten ƒ 70,- à 4%.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 staat Theodorus Leendert Lambers als eigenaar en deels als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 23 Steegen Bewoners nummer 23 Steegen
1798 Dirk Leenders Dirk Leenders
1803 Dirck Leenders Joost van Rest

Theodorus Leendert (Dirk) Lambers is op 25-07-1807 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 90:
Jennemaria van Oosterhout weduwe ½ bij versterf 25-07-1807
en Leonardus, Willem en Johanna de kinderen ½ van.
Dirk Leenders bij transport 1789.
Joost, Dirk en Antoni Leenders bij deling 22-03-1783.
Nummer 23 huijs, stallinge en aangelag 3 lopense.

Johanna Maria van Oosterhout is op 15-10-1812 te Asten als Jeanne Marie Linders overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat schoonzoon Joost van Rest, man van Johanna Dirk Leenders, als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B648:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 60 el, de Vier uiterste, klassen 9.
Eigenaar: Joost van Rest.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

07

Dochter Johanna Dirk Leenders is geboren te Asten op 07-04-1774 en op 21-02-1802 te Asten getrouwd met Judocus Jansen van Rest, geboren te Asten op 09-03-1777 als zoon van Jan Joosten van Rest en Helena Diericx van de Kerkhof (zie Voormalig huis B623):

08

Het gezin van Johanna Dirk Leenders en Judocus Jansen van Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-10-1804 Ongehuwd Asten 11-01-1827
2 Johanna Maria Asten 01-01-1807 Asten 08-11-1827
Josephus Boogers*
Asten 11-10-1870

* zoon van Josijna Bogers (zie Berken 2)

Judocus Jansen van Rest bewoonde waarschijnlijk de pannenhoeve 'Rut', zoals deze ten tijde van de Bataafse republiek werd beschreven1. De ligging van de pannenhoeve 'Vaart', bewoond door Anthony Smits, is vooralsnog niet bekend.

Judocus Jansen van Rest is op 13-04-1830 te Asten overleden en Johanna Dirk Leenders is te Asten op 10-06-1847 overleden.

Dochter Johanna Maria van Rest is geboren te Asten op 01-01-1807 en is op 08-11-1827 te Asten getrouwd met Josephus Bogers, geboren te Asten op 08-02-1799 als onwettige zoon van Josijna Bogers (zie Berken 2). Hieronder het gezin van Johanna Maria van Rest en Josephus Bogers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 23-02-1829 Asten 21-01-1848
Francis Mennen
Asten 26-10-1879
2 Josephus Asten 08-03-1834 Kind Asten 19-05-1834

Josijna Bogers, geboren te Asten op 11-09-1775 als dochter van Gerardus Janse (Gerrit) Bogers en Johanna Joosten van Rest (zie Berken 2), woont in het huis. Haar bastaardzoon Josephus Bogers en zijn vrouw Johanna Maria van Rest wonen bij haar in. Eveneens woont in, haar kleindochter Anna Maria Bogers, geboren te Asten op 23-02-1829 en haar man Francis Mennen, geboren op 18-07-1824 te Asten als zoon van Arnoldus Mennen en Wilhelmina van Exel (zie Hindert 4). Dat geldt ook voor de achterkleinkinderen en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij allen in het huis op huizingnummer C43 en vanaf 1869 nummer C47:

09

Josijna Bogers is op 23-09-1860 te Asten overleden, Josephus Bogers is op 05-03-1863 te Asten overleden, Johanna Maria van Rest is op 11-10-1870 overleden en Anna Maria Bogers is te Asten op 26-10-1879 overleden. Volgens de kadastrale legger is Francis Mennen dan eigenaar van het huis en rond 1880 vindt er een vereniging plaats. Het huis krijgt kadasternummer B1130, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is Francis Mennen met kinderen en knechten de bewoner van het huis met huizingnummer C44:

10

Eigenaar Francis Mennen woont ook in de periode 1890-1900 in het huis met dan het huizingnummer C41:

11

Francis Mennen is op 13-03-1897 te Asten overleden en de erfgenamen verkopen het bezit in de Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-05-1897.

12

De koper is Joseph Haazen, geboren te Asten op 19-03-1844 als zoon van Francis Haazen en Geertruda Koolen (zie Voormalig huis E155). Hij is op 04-02-1875 te Asten getrouwd met Josina Mennen, geboren te Asten op 20-11-1851 als dochter van bovengenoemde Francis Mennen en Anna Maria Bogers. In 1898 verbouwt hij het huis tot 2 huizen met kadasternummer B1342, zie kaart hieronder.

Na het overlijden van Josina Mennen te Deurne op 22-11-1897 is Joseph Haazen met zijn kinderen in het huis komen wonen. Ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 woont Joseph Haazen met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C40 en C21:

13

Daarna neemt zijn zoon Johannes Josephus Haazen, geboren te Deurne op 13-03-1888, het huis over. Hij is op 26-01-1920 te Someren getrouwd met Hendrina Francisca Boerekamp, geboren te Someren op 11-12-1895 als dochter van Antonie Boerekamp en Johanna Maria Hurkmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij samen met hun kinderen en vader Josephus Haazen in het huis met huizingnummer C21, ook bekend staand als Berken 7:

15

Door de Beelsfundatie, een liefdadigheidsinstelling opgericht in 1847 door de Helmondse huisarts Theodorus Nicolaas Beets, wordt voor beweiding 10 hectare grond verhuurd in de buurt van Joseph Haazen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1921:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1931 biedt vader Joseph Hazen de twee boerderijen in de Berken te koop aan. Joseph Haazen is op 12-11-1932 te Asten overleden en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1932 biedt de familie van Joseph Hazen twee boerderijen in de Berken nogmaals te koop aan.

14

 Over de periode 1930-1938 woont het gezin Haazen-Boerekamp op Berken 7:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-03-1934 en van 14-03-1941 de geboorte van zoon Johannes en van dochter Maria:

17 18

In het Peelbelang van 16-12-1944 stalt de weduwe van der Wallen een paard bij Johannes Haazen:

19

Hun zoon Aloysius Godefridus Haazen, geboren te Asten op 15-10-1936, heeft in 1964 nog mot met de gemeente, zoals prachtig verwoord in de krant De waarheid van 14-01-1965:

Johannes Josephus Haazen overkomt op 80-jarige leeftijd een vreselijk ongeval, waarbij hij op 09-10-1968 te Asten is overleden. Rechts het artikel in de Volkskrant van 10-10-1968 waarvan hier melding wordt gemaakt.

Hendrina Francisca Boerekamp is op 23-08-1973 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Hendrina Francisca Boerekamp:

20

Op de plaats van het huis, de huidige Berken 9, staat een uit 1825 stammende boerderij, waar in het begin van de 21e eeuw nog steeds een nazaat van de familie Haazen woont. Hieronder een streetview uit 2021 van deze boerderij:

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1653 Marten Ceel Martens Asten ±1600
1678 Marcelis Martens Asten ±1630 Jan Peters van Ruth Asten 29-04-1638
1699 Jan Hendrick Dircx Asten 30-05-1670 Jan Hendrick Dircx Asten 30-05-1670
1713 Lamert Teijssen en Jan Hendrick Dircx Asten 11-03-1678 Jan Hendrick Dircx en Jan Jan Andriessen Asten 30-05-1670
Steegen huis 23
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Teijssen Asten 11-03-1678 Lambert Teijssen Asten 11-03-1678
1741 de gemeente voor de lasten Lambert Tijssen Asten 11-03-1678
1746 de gemeente voor de lasten Lambert Tijssen Asten 11-03-1678
1751 Jan Jacobs Verberne Asten 21-04-1714 Leendert van Gerwen Asten ±1709
1756 Leendert Lamberts en de kinderen Asten 10-02-1720 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720
1761 Leendert Lamberts en de kinderen Asten 10-02-1720 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720
1766 Leendert Lamberts en de kinderen Asten 10-02-1720 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720
1771 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720
1776 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720 Leendert Lamberts Asten 10-02-1720
1781 weduwe en kinderen Leendert Lamberts Asten 03-06-1726 Jan Jaspers Asten 11-01-1737
1798 Dirk Leenders Asten 21-08-1746 Dirk Leenders Asten 21-08-1746
1803 Dirck Leenders Asten 21-08-1746 Joost van Rest Asten 09-03-1777
Kadasternummer B648
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B648 1832 Joost van Rest Asten 09-03-1777
B648 1832-1849 Johanna Dirk Leenders Asten 07-04-1774 weduwe van Rest
B648 1849-1880 Francis Mennen Asten 18-07-1824
B1130 1880-1897 Francis Mennen Asten 18-07-1824
B1342 1898-1920 Joseph Haazen Asten 19-03-1844
B1342 1920-1938 Joseph Haazen Asten 19-03-1844
Berken 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1830 Joost van Rest Asten 09-03-1777 Johanna Dirk Leenders Asten 07-04-1774 13-04-1830
1830-1847 Johanna Dirk Leenders Asten 07-04-1774 weduwe van Rest 10-06-1847
1847-1859 Josijna Bogers Asten 08-08-1777 met Joseph Bogers
C43 1859-1860 Josijna Bogers Asten 08-08-1777 met Joseph Bogers 23-09-1860
C43 1860-1863 Joseph Bogers Asten 08-02-1799 Johanna Maria van Rest Asten 01-01-1807 05-03-1863
C43 1863-1869 Johanna Maria van Rest Asten 01-01-1807 weduwe Bogers 11-10-1870
C47 1869-1879 Francis Mennen Asten 18-07-1824 Anna Maria Bogers Asten 23-02-1829 26-10-1879
C44 1879-1890 Francis Mennen Asten 18-07-1824 met kinderen
C41 1890-1897 Francis Mennen Asten 18-07-1824 met kinderen 13-03-1897
C41 1898-1900 Joseph Haazen Asten 19-03-1844 Josina Mennen Asten 20-11-1851 21-11-1897
C40 1900-1910 Joseph Haazen Asten 19-03-1844 met kinderen
C35 1910-1920 Joseph Haazen Asten 19-03-1844 met kinderen
C21 1920-1930 Johannes Haazen Deurne 13-03-1888 Hendrina Boerekamp Someren 11-12-1895
7 1930-1938 Johannes Haazen Deurne 13-03-1888 Hendrina Boerekamp Someren 11-12-1895
 
Referenties
  1. ^Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, bepalende, voor zoo veel het departement Brabant, 1805 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten&page=24&coll=boeken1&identifier=TjWqrrvpcioC&rowid=8)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2024, 11:53:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen