logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Noordoostelijke Steegen

De Noordoostelijke Steegen is zoals de naam al zegt het gebied gelegen in het Noordoostelijke deel van de Stegen. Het is een kadastrale indeling en betreft de huizen aan de zuidzijde van de straat grenzend aan Voordeldonk. In dit deel lag de hoeve Boeschot en zijn ook nog relatief veel huisplaatsen hetzelfde gebleven. Hieronder de kadfasterkaart met in blauw de kadasternummers en met rood de huidige huisnummers aan de Stegen:

01

Wie er precies rond 1740 in de Noordoostelijke Stegen woonden is beschreven in de archieven van Asten bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Steegen:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
weduwe Aart Jacobs 21 ƒ 32,-
Joost Hoebergen 20 ƒ 65,-
Bartel Kels 19 ƒ 3,-
Willem Kels 19 ƒ 43,-
Francis Hoebergen 18 ƒ 40,-
Hendrik van Ruth 17 ƒ 30,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Met de weduwe Aart Jacobs wordt mogelijk de vrouw van Jacob Claessen bedoeld. De boerderij is oorspronkelijk in eigendom van de familie Boeschot en Hendrik van Boeschot kan tot het midden van de 15e eeuw als eigenaar worden getraceerd. Daarna komt de boerderij via Frans Jacobs, diens zoon Jacob Fransen in eigendom van kleinzoon Jan Jacob Fransen, ook wel Verberne genoemd. Daarna erft zijn zoon Gerrit Verberne en diens dochter Joanna Verberne, getrouwd met Lambert Timmermans, de boerderij. Zoon Dirk Timmermans en kleinzoon Petrus Timmermans hebben tot 1919 in de boerderij gewoond. Daarna is de boerderij verkocht aan Petrus Bankers.

Joost Hoebergen, geboortig van Lierop, heeft in 1709 de boerderij gekocht van Jan Peters van Ruth. Na zijn overlijden wordt de boerderij in 1750 verkocht aan Jacob van de Cruijs en in 1760 aan Jan Jacobs Verberne. Die verkoopt de boerderij in 1780 aan zijn zwager Cornelis Hikspoors en twee jaar later wordt de boerderij gekocht doorr Peter Brunas. Diens dochter Joanna, getrouwd met Dirk Timmermans, erft de boerderij en haar zoon Lambert Timmermans woont er tot 1892. Daarna kent de boerderij verschillende eigenaren tot in 1907 Masthijs van de Vorst de boerderij opkoopt. Zij hebben tot in de jaren vijftige van de 20e eeuw in de nog steeds bestaande boerderij gewoond.

Willem Kels woonde samen met zijn broer Bartel Kels sinds 1738 in de boerderij die vanaf 1610 door de familie van Ruth werd bewoond. De eerste te traceren eigenaar was Andries Reynders van Ruth, daarna diens zoon Peeter van Ruth en vervolgens kleinzoon Nicolaas van Ruth. Zoon Francis Willem Kels bewoonde vanaf 1770 de boerderij en via diens dochter Jenneke is de boerderij in handen gekomen van Dirk Verdonschot. Hun zoon Willem heeft de boerderij in 1820 verkocht aan Jan Piet van Dijk en diens zoon Laurens van Dijk en Johannes van Dijk hebben tot 1879 de nog steeds bestaande boerderij bewoond.

Genoemde Francis Hoebergen komt oorspronkelijk uit Vlierden en is een broer van eigenaar Dirk Hoebergen, die het huis in 1740 heeft gekocht van erfgenamen van de dochters van Adriaen Willems van Baeckel. Zijn zoon Willem en diens dochter Johanna, getrouwd met Wilhelmus Maas, bewonen daarna het huis. Daarna hebben hun dochter Maria Maas, getrouwd met Hendrik Verhagen het huis tot 1887 bewoond. Het huis kende daarna verschillende bewoners tot Jacobus Mutsers het in 1894 kocht. Via zijn dochter Francisca is het huis in handen gekomen van haar man Jan Thijssen, die er tot het einde van de 20e eeuw hebben gewoond.

Hendrik van Ruth bewoont een huis dat al sinds 1632 in handen is van de familie van Ruth, zijn vader Jan Peters van Ruth en grootvader Peeter van Ruth waren eerdere bewoners. Zijn zoon Hendrik van Ruth en kleinzoon Peeter Hendrik van Ruth bewonen het huis tot het begin van de 18e eeuw. Daarna is het huis verkocht aan Adrianus Johannes Keijsers, wiens dochter trouwt met Peter van Helmond en zij zijn tot 1880 de bewoners. Daarna kent het huis verschillende eigenaars tot het in het midden van de 20e eeuw is afgebroken.

Hieronder zijn de topografische kaarten van 1850, 1900, 1950 en 2015 met elkaar vergeleken:

02 03
04 05

Zoals we op de kadasterkaart al hebben kunnen zien, stonden er aan het begin van de 19e eeuw vijf hoeven op dit deel van de Stegen. In de kaart linksboven van 1850 is er vermoedelijk een boerderij achter de S van Steegen verstopt. Na 1850 is er nog een boerderij bijgekomen en na 1950 is er een verdwenen, een in 1975 herbouwd en een andere op een andere plaats bijgekomen. De kruising met de Koestraat linksonder is al die tijd gelijk gebleven en ook het wegenpatroon is tot de ruilverkaveling rond 1980 vergelijkbaar. Toen is er ook een nieuwe weg de N279 gekomen die de Noordoostelijke Stegen in tweeën heeft gedeeld.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2020, 14:25:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen