logo

Index


Stegen 72

Volgens de verpondingen van 1680 is Aert Dielis de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 17 verso:
Aert Dielis.

Aert Dielis Heynen is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Dielis Hendrick Aert Timmermans en Cathalyn Jans Hendrick Stricken. Hij is op 28-04-1657 te Asten getrouwd met Heylken Goort Peters van den Meulendyck (zie ook Voormalig huis B706). Het gezin van Aert Dielis Heynen en Heylken Goort Peters van den Meulendyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 13-03-1659 Asten 24-11-1686
Adriaen Willems van Baeckel
Asten 17-11-1702
2 Dielis Asten 02-06-1663 Ongehuwd Asten 29-10-1681
3 Maria Asten 22-10-1666 Ongehuwd Asten 18-07-1694
4 Anna Asten 12-04-1669
5 Godefridus Asten 30-07-1672 Ongehuwd Asten 24-04-1738
6 Johanna Asten 06-09-1679

Heylken Goort Peters van den Meulendyck is op 23-02-1691 te Asten overleden en Aert Dielis Heynen overlijdt te Asten op 07-11-1702, waarna een deel van het bezit wordt verkocht. Dochter Catharina Aert Dielis is op 24-11-1686 te Asten getrouwd met Adriaen Willems van Baeckel en na haar overlijden op 17-11-1702 is Adriaen Willems van Baeckel hertrouwd op 18-02-1703 te Asten met Petronella (Peryn) Jansen, weduwe van Willem Jacobs sGrooten (zie ook Stegen 80):

Conjucti sunt matrimonio Adriaen Wilhelmus et Petronilla Jansen; testes R. D. Franciscus van de Cruys et Joannes Fransen.

In huwelijkse echt gebonden Adriaen Wilhelmus en Petronilla Jansen; getuigen pastoor Franciscus van de Cruys en Joannes Fransen.

01

De gezinnen van Adriaen Willems van Baeckel met Catharina Aert Dielis en met Petronella Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 26-07-1688
2 Catharina Asten 01-02-1691
3 Helena Asten 23-10-1693 Kind Asten ±1693
4 Theodorus Asten 19-08-1695
5 Johanna* Asten 30-01-1678 Kind Asten ±1678

* voor zover bekend zijn er geen kinderen uit het tweede huwelijk geboren.

Hieronder het andere gezin van Petronella Jansen met Willem Jacobs sGrooten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-11-1678 Asten 23-11-1698
Arnoldus Janse Kerckhof
Asten 08-07-1725
2 Margareta Asten 09-12-1682 Asten 08-08-1706
Arnoldus Jacobs
>1723
3 Johanna Asten 27-03-1685 Asten 13-11-1707
Peeter
Peeters
Asten 10-10-1726 zie 't Hoekske 10
4 Jacoba* Asten 19-06-1687 Ongehuwd Asten 31-01-1729
5 Henrica Asten 17-04-1690
6 Elisabetha Asten 04-11-1693
7 Mathias Asten 04-11-1693
8 Wilhelmus Asten 07-02-1696 Ongehuwd Asten ±1716 De strop

Willem Jacobs sGrooten is voor de geboorte van zijn jongste zoon Wilhelmus, op 19-06-1695 te Asten overleden. Deze jongste zoon zorgde nogal voor problemen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-08-1715:
Pieter de Cort, drossard, aanlegger contra Willem Grootens, in de Steegen, gevangene.
Willem Grootens heeft Zich schuldig gemaakt aan dieverije, zo van paarden, schapen, geld, spek en anderszins, een en ander blijkende uit de bijgevoegde verklaringen. De drossard verzoekt, om hem vanwege deze infame daden, te mogen stellen in strickte gevanckenisse ende bande van ijser om sig van desselfs gedetineerdens persoon te versekeren. De gebannen vierschaar stemt toe.
Johan van Riet verklaart dat hij, door een voerman uit Boxtel, wiens naam hij vergeten is, verzocht is geworden om hem te assisteren en te helpen tot seekere buyl gelts die uyt sijne voermansvalies, liggende in de rosdoeck van de kar, staande op de plaats van de herberge, genaempt, De Blouw Hant, tot Stratum, nu int begin van dese somer daar uytgehaelt was. Hij deponent presumeert dat dit gedaan is door Willem Grootens, deze bestreedt dat aanvankelijk, doch na veel wisseling van woorden bekende deze Willem: "Dat hij het gelt uyt de valise hadt getrocken, seggende, dat hij vermeende dat het nagels waren". Hij zou ze weer terug gelegd hebben als er geen volck was aangekomen. Deponent verklaart verder dat hem door Willem Grootens een open zak met geld is overhandigd en dat hij deze aan de voerman en zijn vrouw heeft teruggegeven.

Lierop, 24-08-1715:
Compareerde voor Marten van Dijck en Marten Verberne, schepenen, te Lirop, Goort Hendrick Hermans, hoevenaar op Doyenbraecken, en Jan van Bussel. Zij verklaren, dat, op vastenavond 1715, van de eerste deponent twee schapen en van de tweede deponent drie schapen, 's nachts uit hun schaapskooien, door middel van inbraak, waren gehaald en gestolen. Zij hebben veel moeiten moeten doen om deze te achterhalen. Drie zijn er teruggevonden bij Christiaen van der Heyden, beenhacker, te Gestel bij Eyndhoven. Deze verklaarde dat hij de schapen van Willem Grotens, uit Asten, had gekocht.

Budel, 03-09-1715:
Compareerde voor Geerit van der Weerden en Anthony Jonckers, schepenen, te Budel, Claes Willems, dienstknecht bij Geerit Beeckers en Peeter Goorts, geboren te Budel, geen 19 jaar oud, dienstknecht van Adriaen Gommers. Zij verklaren, dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Joost Admiraal toen een zekere Willem, uit de Stegen, in Asten, het voorschreven paard verkocht aan Herbert Erasmus, coopman, te Budel voor 23 patacons. De verkoper had als zijn woonplaats opgegeven, Meyel.

Extract uit schepenprotocol Eyndhoven, 07-09-1715:
Corstiaen van der Heyden, slaghter, te Eyndhoven getrouwd met Alegonda Peeters van Tongeren. Zij verklaren onder eede, dat, omtrent vastenavond 1715, bij hen, door Willem Grootens, uit Asten, eens twee en daarna drie schapen, zijn gebracht. Zij hebben die gekocht en betaald, zonder precies de somme onthouden te hebben.

Asten, 05-10-1715:
Gerit Peeters, aan den Dijck, en Paulus Gevers, verklaren beiden, onder eede dat bij den eerste deponent, in de nacht van 30 april op 1 mei, uit zijn stal dieflijck gestolen, weggenomen en ontleyt is geworden een rootbruyn ruynpeert, out drie jaren, met een blesken voor den kop, wesende den achterste linkervoet met enig wit, hoog ontrent 15 palm. Zij deponenten hebben samen dit paard nagegaan tot in Buul. Een inwoner aldaar, verklaarde dit gekocht te hebben van Willem Grootens, uit Asten, voor 23 rijksdaalders. Om alle moeilijkheden te voorkomen heeft de eerste deponent zijn paard daar gelaten en verkocht aan de stadhouder van Buul, voor 27 rijksdaalders, ofschoon het veel meer was.
Lierop, 10-10-1715:
Verhoor voor schepenen van Lierop van Anneke Verdeysseldonck, 60 jaar, Francyn, weduwe Jost van Morsel, 50 jaar, Dick Josten van Morsel, 24 jaar.
Of zij niet present zijn geweest en hebben gezien, dat in 1714, Willem 's Groten van Asten, op Morsel is aangekomen, zwaaiende met een zak geld en openlijk zeggende dit met contrabande te vervoeren verdient te hebben?
Allen weten het waarachtig wel.
Of zij niet weten dat Willem 's Grotens voor iederen, daar aanwezig, het gelag betaalde?
Zij bevestigen dit.
Of in den Swaen ten herberge van Marten Verberne, hij geen zakje met geld uit zijn broek haalde?
Jan Marten Verberne, 24 jaar, verklaart dat dit zo is.
Asten, 10-10-1715:
Extract uit het doopboeck van Asten 1696, 7 february. Baptisatus Wilhelmus postumus filius legitimus Wilhelmi Jacobs en Petronella Janssen. Susceptores Jacobus Francis et Margareta Janssen.

02

Asten, 10-10-1715
Heren schepenen, wilt U ter instantie van Willem Schrotens, gevangene, alhier, verhoren Jan Hendricx, Frans Jacobs, Tonis Stevens, Hendrick Janssen (van Ruth), Frans Cornelis, Frans (Jansen) Keels, Marcelis Tonis (Lomans), Jan Janssen, Frans Luycas, Jan Peeters, Mattijs Hendricx (Kanters), Peeter Kanters in die zin:
Of zij weten en bevestigen dat Willem 's Grotens van jongsaf hebt gekent te sijn geweest, mal en in sijn hersenen geraakt soodanig dat bij manquement van verstant heeft bedreven veele buytensporigheden ende folien, soo men alsnu comt te verstaan?
Of in allen sijnen handel en wandel hem niet hebt gekent voor eenen baldadigen ende sinnelosen jongman, genoegsaam in alle conversatien sijn misverstant voor al de werelt te kennen gegeven hebbende?
Of niet bekent is dat onder andere gecke poetsen, in volle compagnie op den leste vastenavont, siende dat eenen hont rapporteerden of wederhaalde hantschoen als anderszins om een stucken broot te winnen, hij insgelijx is nedergevallen en op handen en voeten gekropen om weder te halen om een stuck broot te verdinen als den hont, sulx dat altijt voor eenen simpelen ende herseloosen is bekent geweest?
Of niet gesien en hebt gehoort dat in de voorgaande jare 1714, dat den voorschrevene Willem 's Grotens een sackxken met gelt van Endhoven comende, becomen hebbende op den selve dag passerende door Geldrop, op Moorssel als Lierop met het selven heeft gaan schudden door de gemeene straten, daarmede toonende groote vreugden, ja, sig vanteerende daar goede koop te sijn aangecomen ende dergelijcke sottijsen heeft gepleegt?
De deponenten verklaren, na voorlezing, Willem Sgrootens van jongs af te hebben gekend en altijd is gebleken dat hij sinneloos was. Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

Asten, 05-11-1715:
Nader verhoor van voornoemde personen:
Of zij weten dat Willem Willem Grootens van jongs af gebruikt en geemploieerd is, niet alleen door zijn moeder, maar zelfs door zijn stiefvader, met het naar de markt brengen en verkopen van clot. Dit op meerdere plaatsen en meerdere jaren?
De verklaringen lopen uiteen van niet te weten; wel gehoord; niet gezien, als bevestigend.
Of zij niet weten, dat hij bij alle gelegenheden, handelde als andere jonge lieden. Maar dat hij tot vermaak van het gezelschap allerlei poetsen uithaalde?
De verklaringen lopen uiteen van niet te weten; wel gehoord; niet gezien, als bevestigend.
Of U gezien en gehoord hebt dat Willem Sgrootens in 1714 een sacxken met gelt van Eindhoven komende, zowel in Geldrop, op Moorsel, als Lierop met dit zakje is gaan schudden en grote vreugde tonende?
Wel gehoord, niet gezien, niet te weten.
Wat voor poetsen, die sinneloos sijn heeft Willem Grotens ooit in Uw tegenwoordigheid uitgehaald en waar?

Weten van geen poetsen, alleen dat hij op vastenavond met gekke kleren heeft gelopen. Peter Kanters geeft op al de vier, hem gestelde vragen als antwoord het niet gezien te hebben doch van hooren zeggen te weten.

Bij dit getuigenverhoor komen veel buurtgenoten uit de Stegen aan het woord en hiermee kunnen we reconstrueren waar die buren woonden.

Naam Geboortedatum Partner Adres #1832
Willem sGrooten Asten 07-02-1696 Ongehuwd Steegen huis 18 C352
Jan Hendricx Asten ±1703 Catharina Fransen
Frans Jacobs Asten 27-10-1644 Weduwnaar Steegen huis 21 C302
Tonis Stevens Asten 01-01-1661 Helena Hendrix Steegen huis 19* C348
Hendrick Janssen van Ruth Asten 23-11-1672 Geertrui Teunis Stevens Steegen huis 17 C357
Frans Cornelis Asten 10-02-1647 Weduwnaar Steegen huis 16 C1139
Frans Jansen Keels Asten 10-02-1660 Sophia Hendrick Dielis Steegen huis 12 B695
Marcelis Tonis Lomans Asten 30-09-1678 Petronella Thijssen
Jan Janssen Asten ±1663 Lyneke Jansen Loomans Steegen huis 11 B700
Frans Luycas Asten 11-04-1659 Aleke Frans Joosten Steegen huis 7** B716
Jan Peeters Kanters*** Asten 29-08-1687 Ongehuwd Steegen huis 5 G88
Mattijs Hendricx Kanters Asten 09-01-1655 Antonia Huijbert Tielen Steegen huis 1 C1173
Peeter Kanters Asten 08-07-1658 Helena Judoci Roefs Steegen huis 4 C1171

*   bewoner van het huis, zoon van Steven Lambers en Elisabeth Jan Canters (zie ook Voormalig huis B401)
**  bewoner van het huis, zoon van Lucas Jansen en Jenneke
*** onwettige zoon van Peeter Canters met Wilhelma Thomae Joachims

Op de onderstaande kadasterkaart van Asten van 1832 zijn de huizen met de toen geldende huisnummering ingevuld alsmede de naam van de hoofdbewoner:

03

Geldrop, 02-10-1715:
Verhoor voor schepenen van Geldrop van Magriet de Staeck, 44 jaar, Jan Croonen, 24 jaar, Marike weduwe Wouter Dams, 37 jaar.
Of zij niet weten dat in 1714, Willem 's Grooten van Asten in de herberg van van Michiel de Staeck is binnengekomen als een sinneloose zwierende en draaiende met een saxken geld?
Dit is zo.
Of Jan Croonen, met een mestkar, voorbij die herberg varende niet is geroepen om te komen drinken. Hij antwoordde, geen geld te hebben. Waarop Willem riep: "Comt maer in, suypt U best, ick heb gelt genoch. De waard een bloumeuster toewerpende".
Die hij (Jan) daar op heeft gedronken, zeggende: "Die man moet wel geck sijn, sijn gelt soo wech geeft"?

Asten, 27-12-1715:
Extract uit de criminele dingrol van Asten.
De gevangene buyten boyen ende banden in gebannen vierschaer op den casteele van Asten heeft bekent. Volgt opsomming van zijn daden, deze komen overeen met de bovengenoemde getuigen-verklaringen. De bekentenisse van de gevangene zijn nogmaals aangehoord onder den blauwen hemel, buiten boeien en banden hem pertinent voorgelezen zijnde heeft hij hierbij, als in tegenwoordigheid van God, pertinent gepersisteerd.
Stuk van de officier voert alleen maar loffweerdige getuigen op. Waardoor alles bevestigd wordt. Hij vraagt om gevangene te straffen naar merite.
Stuk van de verdediger. Uit al de stukken die hij gelezen heeft blijkt dat daaruit niets ten laste van den onnoosele gevangene gedistelleerd kan worden. De opgevoerde getuigen zijn of te jong, Peter Goorts, nog geen 19 jaar, om getuigenis af te leggen (in criminele zaken worden geen getuigen beneden de 20 jaar toegestaan). Jan van Riet die de voerman uit Boxtel niet eens kent of de naam weet. Goort Hendrick Hermans en Jan van Bussel, noch Corstiaen van der Heyde nomen uxoris getuigen nergens dat zij Willem Grootens kennen.

Asten, 17-02-1716:

Willem Grotens doentertijt gevangenen en nu geexecuteerde met de coorde waerop de doot is gevolgt. Uit deze zaak volgt nog een proces tegen Frans Jansen Keels en Peeter Canters ter zake van niet correct afgelegde verklaringen.
Asten, 05-03-1716:
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, Joost Roefs, schepen, welke getuigde, dat wanneer, op 10-10-1715, Frans Jansen Keels en Peeter Kanters, naast meer andere personen werden gehoord ter instantie van Willem Grootens, hij, comparant, heeft welverstaan dat Frans Jansen Keels en Peter Canters hebben verklaard: "Wel te hebben horen zeggen, maar niet gesien ofte gehoordt te hebben dat Willem Grootens, in de jare 1714, van Eyndhoven comende, een sackje met gelt becomen hebbende, daermede groote vreughde thoonde, alsmede dat den voornoemde Willem Grootens met gecke poetsen, als een simpel of herseloos mensch, sich hadde gedragen ende aengestelt". Zij spraken dit ook exactelijck tegen.
Asten, 06-03-1716:
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, Catarina Massijn, vrouw van Johan van Riet, hospes en herbergier, te Asten. Zij verklaart, ter instantie van Frans Keels en Peeter Canters, dat op 10-10-1715, wanneer ten hare huize het getuigenverhoor plaats vond terzake Willem Grootens gezien te hebben: "Dat Frans Jansen Keels dede buytenshuys ende deure roepen, den advocaet Ideleth, patronicerende Willem Grootens, als gedetineerde, en dat sij deselven advocaet Idelet, naerdat alvoorens buytenshuys metten voornoemde Frans Keels eenige Discours hadde gehadt, wederom in huys comende heeft hooren seggen desen man is schrupuleus daer in. Maer men moet al wat doen om den grooten hoops wille". Denoterende daermede de andere persoonen die aldaer mede present waren om te getuigen voor Willem Grootens. Zij verklaarde verder dat dit is geschiedt in den avond, onder het drinken van verscheidene glazen of pinten bier ende het roocken van tabacq ten haren huize. En waar door de comparanten veel gepraet ende woorden gemaeckt wierden. Zij heeft niet kunnen verstaan wat ieder voor zich heeft gezegd. De zuster van Willem Grootens heeft het gelag van de requiranten en diverse andere personen betaald.
Asten, 06-03-1716:
Relateer ik, Jacob Baessen, ondervorster, te Asten, dat ik mij bewust ben, dat ik ter instantie van Willem Grootens, of zijn advocaat Idelet noyt en hebbe geciteert Frans Jansen en Peeter Canters, om op 10-10-1715, te getuigen ten huize van Jan van Riet.

Volgens de verpondingen van 1709 en 1713 is Adriaen van Baekel eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 32 verso:
Adriaen van Baekel.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 46:
Nu Marten Kerckhof.
Adriaen van Baeckel. 07-09-1736 aan van Mattijs Canters. In de ƒ 2-15-14.

Adriaen Willems van Baeckel 07-08-1715 te Asten overleden en zijn tweede vrouw, Petronella Jansen, woont volgens de hoofdgeldlijst van 1717 nog met haar dochter in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
De weduwe Adriaan van Bakel, Jacomijn en Dirck de knegt.

Na het overlijden van Petronella Jansen te Asten op 28-09-1719 is het huis in handen gekomen van de dochters Maria en Margareta, beide weduwe, wordt het in arrest genomen en vervolgens verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 168 verso; 01-04-1723:
Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van Staten Generaal op 11-01-1723 en met procuratie van Johan de Jong, drost, te Heese en Leende als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te Mierlo op 30-03-1723 neemt in arrest de goederen van de weduwen Aart Kerckhof en Aart Jacobx, huis, hof, aangelag, land en groes.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 12; 29-03-1724:
Johan Verstegen, deurwaarder, verkoopt, met authorisatie van Johan de Jong, drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo, tot profijt van de crediteuren. De goederen van Maria Willem Jacobx weduwe van Aart Kerckhofs en Aart Jacobs in de Stegen. Hij verkoopt aan Marten Kerckhofs, wonende te Lierop, een huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Hendrik Gruythuysen, andere zijde Lambert Tijsse; land den Bendert 3½ lopense, ene zijde Jacob Fransse, andere zijde Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen; land 1 lopense, ene zijde Jan Franssen, andere zijde Hendrik van Rut en Joost Janse; land het Langackerke 1 lopense, ene zijde Hendrik van Rut en Joost Janse, andere zijde Jan Hickspoors; land / groes / hei 2 lopense, ene zijde Jan Franssen, andere zijde Hendrik van Rut en Joost Janse; groes het Eusel 2 lopense, ene zijde Hendrik Gruythuysen en Willem Franssen, andere zijde Joost Janse en Hendrik van Rut; groes het Stegensvelt 1½ lopense, ene zijde Jan Goorts, andere zijde Jacob Fransse; groes het Kleynveltje 1 lopense, ene zijde Hendrik van Rut, andere zijde de Koeystraat. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het boek van Asten, ƒ 0-12-8 per jaar aan rentmeester des Tombe. Koopsom ƒ 105,-, lasten ƒ 34,37.

Martinus Janssen Kerckhof is geboren te Lierop op 07-01-1675 als zoon van Johannes Thijssen van den Kerckhof en Mechtilda Joosten Verbernen en is een broer van de eerder genoemde Arnoldus (Aart) Kerckhof, geboren te Lierop op 26-10-1672. Hij is op 27-11-1701 te Lierop getrouwd met Anna Jansen Andriessen, geboren te Lierop op 28-01-1675 als dochter van Johannes Petrus Baekermans van Stercksel en Elisabeth Petrus van Eynde:

04

Volgens de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst rond 1736 is Marten Kerckhof eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 96:
nu Dirk Hoebergen bij koop 23-04-1740.
Marten Kerckhoff.
Huijs, hoff en aangelagh 8 lopense. In de bede ƒ 2-15-14.

Jaar Eigenaar nummer 18 Steegen Bewoners nummer 18 Steegen
1736 Marten Kerkhoffs Jan van Beugen

Bewoner is Jan van Beugen, weduwnaar van Maria Kerkhof en dus zwager van Marten Kerkhof. Hij is te Asten op 07-09-1738 hertrouwd met Jenneke Jansen en verkoopt zijn oogst:

Asten Rechterlijk Archief 142; 21-07-1738:
Jan van Beugen, in de Steegen, verkoopt de schaar te velde door hem bebouwd. Opbengst ƒ 51,-. Na betaling van lasten en kosten rest hem ƒ 14-10-0.

In 1740 wordt het huis per executie verkocht aan Dirk Hoebergen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 10; 23-04-1740:
Michael van Nieuwstad, collecteur der verponding, 1738, laat bij executie, de goederen van Marten Kerkhoff verkopen aan Dirk Hoebergen een huis, hof en aangelag 8 lopense, ene zijde Willem Frans Kels, andere zijde Hendrik van Ruth; land den Bendert 3 lopense, ene zijde Jacob Fransen, andere zijde Willem Fransen; den Hegacker 2 lopense, ene zijde Joost Hoebergen, andere zijde Peter Jansen van de Vorst, ene einde Lambert van den Meulendijk, andere einde de weg; Tony Vrijnsenacker 1 lopense, ene zijde Joost Hoebergen, andere zijde Jacob Fransen; land de Vlaas 1½ lopense, ene zijde Marcelis Loomans, andere zijde de straat, ene einde Dirk van Ruth; land het Heytveltje 2 lopense, ene zijde Jacob Fransen, andere zijde Willem Fransen, ene einde Peter van de Vorst; groes het Stegensvelt 2 1opense, ene zijde Jacob Fransen, andere zijde Jan Goorts; land het Kleynveltje 2 copse, ene zijde Hendrik van Ruth, andere zijde Joost Hoebergen; groes de Vlas 1½ lopense, ene zijde Marcelis Loomans, andere zijde de straat; groes het Heytveltje 1 lopense, ene en andere zijde Jacob Fransen, ene einde Joost Hoebergen. Belast met ƒ 0-12-8 per jaar aan de Kempenaar, ƒ 0-14-8 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 84,-.

Theodorus (Dirk) Hoebergen is geboren te Vlierden rond 1703 als zoon van Joost Janssen Hoghbergen en Maria Janssen van Ruth (zie Stegen 80). Hij is op 26-01-1727 te Asten getrouwd met Johanna Teunis Stevens, geboren te Asten op 13-10-1697 als dochter van Antonius Stevens de Laure en Helena Hendrix (zie Emmastraat 31):

05

Het gezin van Theodorus (Dirk) Hoebergen en Johanna Teunis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 17-11-1727 Kind Asten ±1727
2 Elisabetha Asten 26-12-1728 Kind Asten ±1728
3 Catharina Asten 17-04-1730 Asten 08-11-1750
Nicolaas Nicolai Voermans
Asten 23-05-1814
4 Maria Asten 06-07-1732 Asten 04-05-1760
Francis Goort van Bussel
Asten 28-10-1809
5 Wilhelmus Asten 29-11-1734 Asten 09-11-1766
Maria Jansen Verrijt
Asten 03-11-1814

Volgens de bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode 1741-1771 was Dirk Hoebergen eigenaar en het grootste deel van de tijd bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18 Steegen Bewoners nummer 18 Steegen
1741 Dirk Hoebergen Francis Hoebergen
1746 Dirk Hoebergen Aart Jansen
1751 Dirk Hoebergen Dirk Hoebergen
1756 Dirk Hoebergen Dirk Hoebergen
1761 Dirk Hoebergen Dirk Hoebergen
1766 Dirk Hoebergen Dirk Hoebergen
1771 Dirk Hoebergen Dirk Hoebergen

Johanna Teunis is op 21-08-1770 te Asten overleden en Theodorus (Dirk) Hoebergen is te Asten op 18-02-1776 overleden en bij de verdeling van de erfenis koopt zoon Willem Hoebergen het huis op:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 40; 28-03-1776:
Nicolaas Voermans man van Catarina Hoebergen, in de Wolfsberg, Francis van Bussel gehuwd met Maria Hoebergen, op Voordeldonk. Zij verkopen aan Willem Dirk Hoebergen ⅔e deel onverdeeld in een huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in de Steegen 8 lopense, ene zijde Hendrik Verreyt, andere zijde het straatje, ene einde de straat, andere einde het weyvelt; land den Bendert 3 lopense, ene zijde Dirk Strickers, andere zijde en einde Jan Jacobs Verberne, ene einde de weg; den Hegacker 2 lopense, ene zijde Jan Jacobs Verberne, andere zijde Dries Walravens, ene einde Leendert Lambers, andere einde de straat; Toni Vrijnsenacker 1 lopense, ene zijde en ene einde Jan Jacobs Verberne, andere zijde de koper, andere einde de straat; land de Vlaas 1½ lopense, ene zijde Peter Lomans, andere zijde de straat, ene einde Peter Verreyt, andere einde de koper; het Heytveltje 2 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde Jan Jacobs Verberne, ene einde Pieter Coolen, andere einde de koper; groes Stegensvelt 2 lopense, ene zijde Willem Jan Goorts, andere zijde Jan Jacobs Verberne, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde weduwe Francis Berkers; groes het Kleynveltje 1½ lopense, ene en andere zijde en ene einde Hendrik Verreyt, andere einde de Koeystraat; groes de Vlaas 1½ lopense, ene zijde Peter Lomans, andere zijde Hendrik Verreyt, ene einde de straat, andere einde de koper; groes het Heytveltje 1 lopense, ene zijde Jan Jacobs Verberne, andere zijde, ene en andere einde Pieter Coolen; groes Cantersdries 4 lopense, ene en andere zijde Wilbert Aart Koppens, ene einde de straat, andere einde Mattijs van Bussel en Wilbert Aart Koppens; de voorsten acker 3 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde de koper, ene einde Jan Jacobs Verberne, andere einde de straat; land den corten Bendert 2½ lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde Andries Walraven, ene einde Jan Jacobs Verberne, andere einde de straat. Belast met 2⁄3e deel van ƒ 0-12-08 per jaar aan het Gemene Land, 2⁄3e deel van ƒ 0-14-11 per jaar aan het Huis van Asten. De goederen zijn hen aangekomen bij overlijden van hun vader, Dirk Hoebergen. De koper is in het bezit van 1⁄3e deel. Koopsom ƒ 500,-.

Zoon Willem Hoebergen is geboren te Asten op 29-11-1734 en op 09-11-1766 te Asten getrouwd met Maria Jansen Verrijt, geboren te Asten op 23-08-1734 als dochter van Johannes Verrijt en Maria van Bussel:

06

Het gezin van Willem Hoebergen en Maria Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1768 Asten 21-04-1793
Peter Peter Willem Slaats
Asten 06-04-1855
2 Antonius Asten 18-07-1769 Kind Asten ±1769
3 Elisabetha Asten 21-07-1770 Kind Asten ±1770
4 Johanna Asten 02-12-1771 Asten 21-11-1813
Wilhelmus Hendrik Maas
Asten 07-04-1857
5 Catharina Asten 10-09-1773 Deurne 10-02-1799
Jan Hendrik Huybers
Stratum 02-10-1856
6 Theodorus Asten 20-05-1775 Asten 17-01-1808
Helena Jan Cornelissen
Asten 17-02-1819
7 Antonius Asten 27-02-1777 Asten 17-01-1808
Antonia Jan Cornelissen
Nederweert 02-01-1862 zie Voormalig huis B700
8 Petrus Asten 27-11-1778 Asten 20-05-1810
Martina Jan de Groot
Asten 30-04-1859
9 Johannes Asten 01-05-1781 Kind Asten 19-03-1784
10 Franciscus Asten 06-02-1783 Nederweert 12-07-1816
Gertrudis van Hulsen
Nederweert 26-05-1835 zie Voormalig huis B700

Volgens de bewoningsgeschiedenis over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 was Willem Hoebergen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18 Steegen Bewoners nummer 18 Steegen
1776 Willem Hoebergen Willem Hoebergen
1781 Willem Hoebergen Willem Hoebergen
1798 Willem Hoebergen Willem Hoebergen
1803 Willem Hoebergen Willem Hoebergen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 86:
Willem Dirk Hoebergen.
Nummer 18 huijs, hof en aangelag 8 lopense.

Willem Dirk Hoebergen overlijdt op 03-11-1814 te Asten en Maria Jansen Verrijt op 19-09-1820.

07

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt Willem Hendrik Maas, schoonzoon van Willem Dirk Hoebergen als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C352:
Huis en erf, groot 06 roede 80 el, noord oostelijke Stegen, klassen 7.
Eigenaar: Willem Hendrik Maas.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

08

09

Dochter Johanna Maria Hoebergen, geboren te Asten op 25-05-1791 is op 21-11-1813 te Asten getrouwd met Willem Hendrik Maas, geboren te Vlierden op 02-01-1789 als zoon van Henricus Maas en Helena Meulendijks. Johanna Maria Hoebergen is op 07-04-1857 te Asten overleden en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Wilhelmus Maas met familieleden en dienstboden in het huis met huizingnummer C34:

10

Wilhelmus Maas is op 11-09-1866 te Asten overleden. Hun dochter Maria Maas, geboren te Asten op 22-09-1814 is op 21-02-1840 te Asten getrouwd met Hendrik Verhagen, geboren op 25-08-1803 te Deurne als zoon van Gerardus Verhagen en Johanna Hendriks. Zij bewonen daarna het huis met huizingnummer C36:

11

Maria Maas overlijdt op 08-06-1885 te Asten en Hendrikus Verhagen is op 06-11-1886 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1885 verkoopt Hendrikus Verhagen een grote hoeveelheid bomen, in diezelfde krant van 01-01-1886 verkoopt hij zijn boerderij en in dezelfde krant van 03-07-1886 verpacht hij de oogst:

12 13

14

Vanaf 1887 wordt het huis bewoond door Arnoldus Marcus, geboren op 07-04-1825 te Someren als zoon van Johannes Baptista Marcus en Petronella Becx. Hij is weduwnaar van Petronella van Santvoort, geboren te Lierop op 02-05-1834 als dochter van Ludovicus Versantvoort en Hendrina van Moorsel, met wie hij op 09-02-1860 te Someren was getrouwd. Arnoldus Marcus vertrekt rond 1889 uit het huis en is op 08-12-1893 te Asten overleden.

Daarna woont Johannes van der Poel. geboren te Lierop op 05-03-1830 als zoon van Peter van de Poel en Mechelina Bukkems, in het huis. Hij is te Lierop op 05-03-1859 getrouwd met Catharina van Bree, geboren te Someren op 03-12-1829 als dochter van Willem van Bree en Johanna Maria de Jong.
Johannes van de Poel verhuist met zijn gezin in 1891 naar D127 en later naar C34 (zie Stegen 80) en vanaf die tijd woont Johannes Clerks in het huis. Johannes Clerks is geboren te Vlierden op 29-03-1853 als zoon van Johannes Clerks en Johanna Berkers en op 16-05-1876 te Deurne getrouwd met Elisabeth van de Kerkhof, geboren te Deurne op 30-12-1853 als dochter van Hendricus van de Kerkhof en Maria van Oijen. In 1894 verhuist Johannes Clerks met zijn gezin naar het Laarbroek en komt Jacobus Mutsers in het huis wonen.

Jacobus Mutsers is geboren te Asten op 10-05-1851 als zoon van Piet Mutsers en Ida van de Mortel en op 22-02-1899 te Asten getrouwd met Catharina Vinken, geboren te Asten op 29-05-1862 als dochter van Johannes Vinken en Martina Rooijakkers. Na het overlijden van Catharina op 11-04-1891 te Asten is Jacobus Mutsers hertrouwd te Asten op 03-02-1893 met Maria Josepha Mennen, geboren te Asten op 02-03-1864 als dochter van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). In het bevolkings-register van Asten over de periode 1890-1900 zijn deze verhuizingen binnen huizingnummer C32 goed te zien:

15

Jacobus Mutsers woont met zijn gezin ook nog in de periode 1900-1910, 1910-1920 en 1920 - 1930 in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C32, C28 en C14. Dit laatste nummer staat ook bekend als Stegen 22:

16

Jacobus Mutsers is op 02-09-1927 te Asten overleden en Maria Josepha Mennen is op 05-12-1933 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Maria Josepha Mennen woont nog tot haar overlijden in bij dochter Francisca Mutsers, geboren te Asten op 02-10-1898 en op 23-11-1927 te Asten getrouwd met Johannes Eimericus Thijssen, geboren te Deurne op 02-09-1899 als zoon van Willem Thijssen en Anna Maria Francisca Slaats. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 is dit te zien:

19

In de beschrijving bij heemkundekring De Vonder over deze boerderij, lezen we het volgende:

Object: Stegen 72, tot 15-01-1964 Stegen 22
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1821, verbouwingen 1990 oprichten van een hobbyruimte 1992 vernieuwen van voor- en zijgevel
Gebruikshistorie: Boerderij van circa 1821 tot 1990
Eigenaren/bewoners: Familie Thijssen
Soort woning: Langgevelboerderij
Interview: Familie Thijssen. Oude boerderij, maar niet in originele stijl verbouwd. Wel beeldbepalend.

Francisca Mutsers is op 17-10-1962 te Asten overleden en Johannes Eimericus Thijssen is te Asten op op 30-08-1974 te Bakel overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

20

Hieronder een foto uit 1973 van het voorste deel en daaronder een streetview van de oorspronkelijk uit 1821 daterende boerderij op Stegen 72 :

21

22

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Aert Dielis ±1630 Aert Dielis ±1630
1702 Adriaan Willems van Baeckel ±1650 Adriaan Willems van Baeckel ±1650
1715 Marten Kerkhofs Lierop 07-01-1675 Marten Kerkhofs Lierop 07-01-1675
Steegen huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten Kerckhofs Lierop 07-01-1675 Jan van Beugen ±1680
1741 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Francis Hoebergen Vlierden 16-12-1710
1746 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Aart Jansen Kerkhofs Lierop 26-10-1672
1751 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1756 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1761 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1766 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1771 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1776 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734
1781 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734
1798 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734
1803 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734
Kadasternummer C352
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C352 1832 Wilhelmus Maas Vlierden 01-01-1789
Stegen 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Willem Hoebergen Asten 29-11-1734 Maria Jansen Verrijt Asten 23-08-1734 03-11-1814
1814-1820 Maria Jansen Verrijt Asten 23-08-1734 weduwe Hoebergen 19-09-1820
1820-1857 Wilhelmus Maas Vlierden 01-01-1789 Johanna Hoebergen Asten 02-12-1771 07-04-1857
C34 1859-1869 Wilhelmus Maas Vlierden 01-01-1789 met kinderen 11-09-1866
C36 1869-1879 Hendrik Verhagen Deurne 23-08-1803 Maria Maas Asten 22-08-1814
C36 1879-1887 Hendrik Verhagen Deurne 23-08-1803 Maria Maas Asten 22-08-1814 06-11-1886
C36 1887-1889 Arnoldus Marcus Someren 07-04-1825 met kinderen naar Asten
C36 1889-1890 Johannes v/d Poel Asten 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 06-01-1829
C32 1890-1891 Johannes v/d Poel Asten 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 06-01-1829 naar Heusden
C32 1891-1894 Johannes Clerks Vlierden 29-03-1853 Elisabeth vd Kerkhof Deurne 30-12-1853 naar C8
C32 1894-1900 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Maria J Mennen Asten 02-03-1864
C32 1900-1910 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Maria J Mennen Asten 02-03-1864
C28 1910-1920 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Maria J Mennen Asten 02-03-1864
C14 1920-1930 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Maria J Mennen Asten 02-03-1864 02-09-1927
22 1930-1938 Johannes Thijssen Deurne 02-09-1899 Francisca Mutsers Asten 02-10-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2022, 09:21:17

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen