logo

De Vonder Homepagina


Stegen 80

Volgens de verpondingen van 1680 is Jan Peeters van Rut eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 21:
Jan Peeter van Rut, van Marcelis Martens.

Jan Peeters van Ruth is geboren te Asten op 29-04-1638 als zoon van Petrus Andrae van Ruth en Margaretha Joosten (zie Stegen 76). Hij is op 27-06-1662 te Asten getrouwd met Jenneken Cornelis, geboren te Asten op 02-06-1638 als dochter van Cornelis Peters en Maria Johannes van Meyl (zie Stegen 50):

Jan Peters, Jenneken Cornelissen; Michiel Jacobs, Jacob Michiels.

01

Het gezin van Jan Peeters van Ruth en Jenneken Cornelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elsken Asten 18-03-1663 Kind Asten ±1663
2 Peter Asten 11-04-1665 Mierlo 03-08-1692
Godefrida Petrus Verhees
Budel 03-03-1740
3 Hendrick Asten 23-11-1672 Asten 07-02-1712
Gertrudis Teunis Stevens
Asten ±1740 zie Stegen 64
4 Johanna Asten 25-06-1675 Asten 08-02-1705
Lambert Mathijsen
Asten ±1708 zie Stegen 82 en ook Berken 7
5 Alegonda Asten ±1677 ±1705
Hendrick Jansen Gruythuysen
Tongelre 03-08-1722
6 Maria Asten 02-06-1679 Asten 26-02-1702
Joost Janssen Hoghbergen
Asten 27-01-1746
7 Margareta Asten 04-07-1681 Asten 24-04-1712
Willem Frans Kels
Asten 25-10-1759 zie Stegen 76

Jan Peeters van Ruth huurt een huis in de Stegen: 

Asten Rechterlijk Archief 144; 06-07-1678:
Jan Aert Horckmans en Hendrick Rijnders momboiren van Leyneke weduwe Jan Antonis Pauls en haar onmondige kinderen verhuren aan Jan Peeters van Ruth huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes aen de Meulendijck 20 lopense. Reserverende 1 1⁄2 gebont huis en een deel van den hof. Huurtermijn 2 jaar. Groes en korenpacht ƒ 30,- per jaar. Te dekken 1 vijm stro per jaar.

Jan Peeters van Ruth erft een huis in de Stegen van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 74; 23-04-1679:
Jan Peeters van Rut, Nicolaes Peeters van Rut, Reynier Adriaen Cranenbroeck getrouwd met Catalijn Peeter van Rut. Kinderen en erven van Peeter Andriessen van Rut getrouwd met Margriet Joosten. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Peeters van Rut het oud huis, hof, hofstad en halve dries in de Steegen 2 lopense; land den Kreyestart 2 lopense naast Hendrick Jan Canters; land in den Boesschot 1 1⁄2 lopense naast Willem Frans Jacobs; land in de achtersten Beyndert 3 lopense naast Lijn Munsters; land, de helft van de rechte Beyndert geheel 4 lopense naast Frans Jacobs; land, de helft van het voorste Grootvelt geheel 6 lopense naast Willem Jacobs; land het voorste Weyvelt 1 1⁄2 lopense naast Frans Jacobs; land, de helft van het achterste Grootvelt geheel 4 lopense naast Reynier Cranenbroeck; groes den Meulenbempt 7 lopense naast de weduwe Jan Teunis Pauwls; groes het Natveltien 4 lopense naast Reynier Cranenbroeck; groes ter plaatse voorschreven 5 lopense naast Willem Jacobs; groes ter plaatse voorschreven 2 lopense naast Lijn Munsters; groes in de Vordeldoncksebeempden 1 1⁄2 lopense naast Wilbort Jansen; groes in de Papendonck 2 lopense naast Willem Jan Michiels; de helft van het Heytvelt geheel 3 lopense naast Frans Jacobs. Belast met de helft van alle pachten, renten, cijnsen die in dit goed bevonden worden te delen met Reynier Cranenbroeck; ƒ 50,- aan Margriet weduwe Wouter Clijnens, te Vlierden; ƒ 200,- samen met Reynier Cranenbroeck en Andries Peeters van Ruth.

Jan Peeters van Ruth erft een huis in de Stegen van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 76 verso; 26-04-1679:
Frans Philipsen en Hendrick Dielis als momboiren van Lijske, dochter Cornelis Peeters en haar zeven onmondige kinderen uit haar huwelijk met Aert Antonis Flipsen, Jan Peeters van Ruth getrouwd met Jenneke, dochter Cornelis Peeters, Frans Cornelis Peeters. Kinderen en erven van wijlen Cornelis Peters en Merike, dochter Jan van Meyl, samen beddegenoten. Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Peeters van Ruth huis, hof, hofstad, land en groes zoals hij in gebruik heeft; land in den Boesetacker 5 copse naast Reynier Cranenbroeck; groes in de voorste Bleeck 1 lopense naast Frans Cornelis; groes in 't Swartbroeck 35 roede naast Hendrick Dielis.

Het is niet duidelijk welke van de bovengenoemde drie huizen dit huis betreft, maar vermoedelijk het laatste. Jan Peeters van Ruth verkoopt samen met zijn schoonfamilie een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 80 verso; 23-05-1679:
Frans Philipsen en Hendrick Dielis, namens hem Aert Dielis, als momboiren van Elisabet, dochter Cornelis Peters en haar zeven onmondige kinderen, Jan Peeters van Ruth getrouwd met Jenneke, dochter Cornelis Peeters en Frans Cornelis Peeters verkopen aan Goort van Gorcum en deze geeft het over aan Joost Jan Roefs, Goort is peter van Joost, land in de Snijerscamp 1⁄2 lopense naast de weduwe Laurens Volders. Belast met 7 duyt per jaar cijns aan de Heer van Asten samen met de weduwe Laurens Volders te betalen. 

Jan Peeters van Ruth heeft een schuld, waarvoor iemans borg staat en later staat hij borg voor een schuld van zijn broer en bij een verkoop van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 91; 09-11-1679:
Jan Peters van Ruth is schuldig aan Antony Jan Bocx, coster en schoolmeester,te Leende ƒ 100,- à 5%. Borg staat Goyaert van Gorcum.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 95; 21-11-1681:
Andries Peters van Ruth is schuldig aan Philips Frans Philipsen, zijn zwager, ƒ 218,-, zonder intrest. Borg staat Jan Peters van Ruth.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 218 verso; 28-02-1685:
Peeter Martens getrouwd met Elisabeth Cornelis Peeters verkoopt aan Hendrick Antony Canters en Jacob van de Cruys de helft van een hooiveld in de Steegen geheel 5 lopense naast Frans Cornelis. De andere helft is van Frans Cornelis Peeters. Borgen zijn Jan Peeters van Ruth en Frans Cornelis. Koopsom ƒ 50,-

Er zijn door Goort Paulus (zie Stegen 58) waterproblemen in de Steegen, waarbij ook Jan Peeter van Ruth betrokken is:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 40; 11-02-1686:
Op 30-01-1686 zijn Hendrick Jan Canters cum suis, als borgemeesters, nog enig meubelen, die ten huize van Nicolaes van Ruth waren en toebehoorde aan Andries van Ruth, verkocht. Na afloop van de verkoping, zijn Nicolaes, Jan van Ruth, Thomas Jacobs en anderen, wonende in de Steegen, door ons, attestanten, verzocht om inspectie te doen dat de eenen den anderen het waeter aldaer in de Steegen opstopten ende den eenen ander sijnen beempden daerdoor verdroncken. Er is gevraagd door wiens oorzaak het water zijn loop niet meer heeft. Aan ons is toen de naam van Goort Paulus genoemd. Gekomen zijnde ter plaatse van de opstopping, bij den Hoogenacker, die ten dele is van Antonis Lomans en Goort Paulus sprak deze laatste seer heevige woorden. Hij zou nooit ofte nimmer meer toestaan dat het water neffen den Hoogenacker zijn loop zou hebben. Ziende echter dat de graeff was opgeveeght ende de aerde die op den cant lagh wederom in den graeff gestooten te sijn. Ons is verklaart dat de medeburgers wel tevreden zijn dat het water sijnen cours zou gaan langs de voorschreven Hoogenacker. Er zijn dan hevige woorden gevallen tussen Jan Peeters van Ruth en Goort Paulus, waarbij de laatste de voornoemde Jan Peeters van Ruth heeft gestooten met sijn armen, dat dese Jan Peeters van Ruth, door het selve stooten is gevallen en wel soodanigh dat sijn lichaem tenemael nat was. Jan Peeters van Ruth heeft zijn beklag gedaan aan de ondervorster en deze heeft Goort Paulus becalangeert.

Jan Peeters van Ruth verkoopt groes in de Stegen aan Jan Hendrick Coolen en aan Hendrick Ceelen:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 22 verso; 28-10-1686:
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Jan Hendrick Coolen, voor vier jaar groes de Steegen 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Antonis Verhindert, andere zijde weduwe Jan van de Vorst, ene einde Elske, weduwe Jan Wilborts, andere einde weduwe of kinderen Aert Jansen op de Leensel. Koopsom ƒ 130,- Marge 06-11-1690 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 107 verso; 06-11-1690:
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Hendrick Ceelen groes op Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Jan Jansen Verhindert en de Loop, andere zijde de weduwe Jan Hendrikx, ene einde de weduwe Elske Jan Wilbordts, andere einde de erven Aert Jansen op de Leensel. Verponding 0-15-0 per jaar. De koper zal mogen varen met paard en karre en met beesten mogen drijven door het veld van de kinderen en erven van Jan Verhindert in de wandeling genaamd Jan Schepers. Koopsom ƒ 130,-

Johanna Cornelis is als Jenneken Jansen van Ruth op 07-02-1692 te Asten overleden en Jan Peeters van Ruth verkoopt nog een heiveld met een ven:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 24; 23-04-1692:
Johan Peters van Ruth verkoopt aan Hendrick van den Bleeck heiveld en venneke de Papendonck 1 1⁄2 lopense, ene zijde de kinderen Marcelis Claessen, andere zijde Walraven Jansen, ene einde Hendrick Antony Canters, andere einde Hendrick Jan Canters. Verponding ƒ 0-0-8 per jaar. Koopsom ƒ 16,-.

Jan Peeters van Ruth wordt als setter benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 150; 23-06-1693:
Philips Dirck Philipsen en Peeter Jan Aerts hebben hun eed gedaan als borgemeesters Sint Jan 1693-1694. Thomas Andriessen en Jan Peters van Rut als setters.

In het rechterlijk archief van Asten getuigen Anneke en Maria Jansen van Rut voor een misstand begaan door een deurwaarder:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 75 verso; 25-02-1700:
Perijntie Jansen, weduwe Willem Jacobs, 48 jaar, Anneke Jansen van Rut, 25 jaar, Marie Jansen van Rut, 19 jaar, Elisabet Fransen, 16 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jan Peeters van Rut, Frans Jacobs en Nicolaes van Rut dat zij gezien hebben dat deurwaarder Deckers en zijn assistenten, op 12 februari laatstleden uit het huis van Frans Jacobs gepant en gehaelt hebben vier koeien, aan elkander gebonden. Tijdens het wegvoeren is Anneke Jansen van Rut, attestante in deze, gekomen met een schup, zonder daar echter iets onbehoorlijks mee gedaan te hebben. Waarop Jan van Geelkercken, vorster, te Mierlo, een der assistenten, Anneke voorschreven op een onfatsoenlijke en onbehoorlijke manier aan haar lichaam heeft aangetast. Zij, attestanten, verklaren dat Anneke Jansen van Rut de voorschreven Geelkercken met een voet voor zijn schenen heeft gestoten, waarop deze Geelkercken een sackpistool heeft gezet op de borst van Anneke. Ook heeft Deckers met grammen gemoede zijn roer op de borst van Anneke gezet. Op deze onbehoorlijkheid heeft Mathijs van de Laeck, ook een der assistenten, gezegd: "Siet toe Decker, wat ghij doet". Op al de tumulten zijn de voornoemde vier koeien weer naar hun stal gelopen. Geen der deponenten heeft ook gezien dat er iemand geweest is die de deurwaarder en zijn assistenten enige resistentie hebben aangedaan maar ter contrarie de voorschreven persoon met beleefde woorden aangesproken. Zo heeft Perijntie Jansen weduwe van Willem Jacobs, gezegd: "Wel, Deckers, neemt maer een koeye mede ofte een ander pant tsij van een ketel ofte wat anders daer conde ghij soo wel mede volstaen, all ofte ghij die vier koeyen mede neempt en U Lieden soo wel daermede bij U meesters verantwoorden. Als nu want wij sijn allgaren bereet omme te betaelen de rente want weeten wel dat wij die schuldigh sijn".

Het betreft vorster Johan Cornelis van Geelkercke, die in Mierlo woonde evenals zijn assistent Mathijs van der Laak. Het voorval wordt hoog opgenomen en tot de Raad van Brabant doorgevoerd:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 23 verso 14-12-1709:
Peeter Jansen van Ruth, te Budel, Hendrick Jansen van Ruth, Hendrick Jansen Gruythuysen, te Tongeren getrouwd met Alegonda Jansen, Joost Jansen, te Vlierden getrouwd met Maria Jansen en Margriet Jansen van Ruth. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Peters van Ruth en Jenneke Cornelissen. Zij geven procuratie aan Lammert Mathijssen weduwnaar van Anneke Jansen van Rut, hun zwager, om mede namens hen te vervolgen het proces tegen de Heer van Helmont.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 41; 12-03-1710:
Frans Jacobs, Marie Verijt weduwe Nicolaes van Rut en Lammert Mathijssen getrouwd geweest met Anneke Janse van Rut mede voor Hendrick Jansen van Rut procuratie schepenen Asten de dato 14-12-1709. Hendrick Jansen van Gruythuysen, te Tongeren getrouwd met Alegonda Jansen, Joost Jansen, te Vlierden, getrouwd met Maria Jansen en Margriet Jansen van Rut. Allen kinderen van wijlen Jan Peters van Rut en Jenneke Cornelissen. Zij geven procuratie aan Perijn Jansen nu getrouwd met Adriaen Willem van Baeckel om namens hen zich te vervoegen te 's Gravenhage en aldaar, te vervolgen het proces dat zij genoodzaakt zijn te voeren voor de Raad van Brabant tegen de Heer van Helmont.

Uiteindelijk worden zij in het ongelijk gesteld1:

Jan Peeters van Ruth heeft deze uitspraak niet meer meegemaakt want hij is op 24-09-1704 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

02

Bij de verpondingen van 1709 zijn de kinderen van Jan Peeters van Ruth eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 33 verso:
Kinderen Jan Peeter van Ruth, gebruiker Henderick Aelbers.

Enkele jaren daarna lopen de verpondingen al vooruit en is schoonzoon Joost Hoebergen eigenaar van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 47:
Joost Hoebergen.
13-01-1736 van Lambert Teijssen. In de bede ƒ 4-17-8.

Dochter Maria Janssen van Ruth, geboren te Asten op 02-06-1679 is op 26-02-1702 te Asten getrouwd met Joost Janssen Hoebergen, geboren te Lierop op 20-09-1666 als zoon van Johannes van Hoobergen en Luytgarda van Eynde:

Conjuncti sunt matrimonio Judocus Jois Hobergen et Maria Jois van Ruth; testes Godefridus Jansen et Joannis Jois Verryt.

In huwelijkse echt verbonden Joost Jansen Hobergen en Maria Jansen van Ruth; getuigen Godefridus Jansen en Joannes Jansen Verryt.

03

Het gezin van Joost Janssen Hoebergen en Maria Janssen van Ruth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Vlierden ±1703 Asten 26-01-1727
Johanna Teunis Stevens
Asten 18-02-1776 zie Stegen 72
2 Joannes Vlierden 28-02-1704 Ongehuwd Asten 06-12-1748
3 Judocus Vlierden 16-03-1707 Asten 01-07-1731
Wilhelma Goort Hoefnagels
Asten 09-04-1763 zie ook Voormalig huis G539
4 Franciscus Vlierden 16-12-1710 Asten 20-02-1735
Maria Jansen van de Leensel
Asten 05-03-1746
5 Henricus Vlierden 26-12-1713 Kind Vlierden ±1713
6 Petrus Vlierden 02-02-1717 Asten 25-02-1748
Johanna Francis Verrijt
Asten 04-03-1780 zie Voormalig huis C1173

Rond 1720 is Joost Janssen Hoebergen vanuit Vlierden naar het huis in de Steegen verhuisd:

Hoofdgeld XVIII-27; 29-08-1725:
Joost Hoobergen, Marij, Joost den soon, Hendrick, Peeter en Jan kind.

In 1724 worden vrijwel alle goederen die in eigendom waren van Jan Peeters van Ruth, waaronder die van Joost Janssen Hoebergen door het apostelhuis te Mierlo verkocht in verband met een achterstallige roggepacht:

Asten Rechterlijk Archief 156; 20-04-1724:
Rekening, bewijs en reliqua van Johan Verstegen, deurwaarder, te Eyndhoven, van de verkochte goederen in opdracht van Johan de Jongh, drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo tot verhaal van hun deel in een rente van 56 vat rogge per jaar aan het Apostelhuys zijn nog verkocht de vaste goederen van Joost Jansen Hoebergen:
Ontvangsten: De opbrengst van de meubilaire goederen ƒ 15-00-00. De verkochte goederen van Joost Janssen Hoebergen ƒ 185-00-00.
Totaal ƒ 200-00-00.
Uitgaven: Op 1 april 1723 heeft voornoemde deurwaarder de vaste goederen geweest zijnde van Joost Janssen Hoebergen gekomen van Jan Peeters van Ruth ƒ 2-04-00. Advocaat Stapel Godde terzake van het reguleren dezer rekening ƒ 16-09-00.
Totale uitgaven ƒ 19-01-00. Het overschot van ƒ 180-11-00 wordt pro rato over de diverse collecteurs aangeteld. 

Over die 56 vaten per jaar roggepacht aan het Apostelhuys te Mierlo is verder weinig terug te vinden in de Astense archieven. Omdat het ook andere nakomelingen van Petrus Andries van Ruth en Margaretha Joosten (zie Stegen 76) betreft, moet er een link zijn tussen 'de Stegen' en het 'Apostelhuys van Mierlo'. Na enig zoeken in de Astense archieven, vond ik een link tussen de familie van Ruth en betalingen aan het Apostelhuys, al wordt het daar 'Postelhuys' genoemd. Het betreft de Mierlonaar Hendrick Adriaensen, getrouwd met Heylke Andries van Ruth, die jaarlijks drie malder Bossche maat, overeenkomend met ongeveer 24 vaten rogge moesten betalen (zie Oostappensedijk 36). Verder wordt nog bij een niet doorgegane verkoop van huis en land van Nicolaes Peters van Ruth 5 vat rogge genoemd en bij de familie Walraven 2 vat (zie Voormalig huis B700).

Over het Apostelhuys te Mierlo23 lezen we het volgende:

In 1531 krijgt Van Enckevoirt van de toenmalige paus Clemens VII toestemming om in Mierlo een gasthuis te stichten, 'uut zekere devotie, charitate ende liefde ende in 'tzelve te timmeren ende te stichten een capelle tot onderhoudenisse van eenen priestere om er alle daige missen inne te lesene ende celebeeren.' Kardinaal van Enckevoirt stelt het geld daarvoor beschikbaar en zijn zus Elisabeth en haar erfgenamen verzoekt hij om het huis daadwerkelijk op te richten. Als Van Enckevoirt in 1534 overlijdt, is het gasthuis nog niet klaar. Pas in 1537 staat het gebouw er. Het is een gasthuis met kapel bedoeld als woonplaats voor twaalf oude mannen, toegewijd aan God en de Twaalf Apostelen. De naam van het gasthuis wordt Apostelhuis. Alleen ongehuwde mannen of weduwnaars van boven de vijftig jaar zijn er welkom. Eind 18e eeuw is het gebouw, en zeker de kapel, erg vervallen. De kapel wordt afgebroken. Het Apostelhuis zelf is daarna in gebruik als opslagplaats van de boerderij die op de grond staat.

De deurwaarder Johannes Verstegen is op 31-01-1728 te Eindhoven begraven en zijn weduwe Geertruy Zijnen is te Eindhoven op 03-04-1734 begraven:

Joost Janssen Hoebergen huurde waarschijnlijk het huis van deurwaarder Johannes Verstegen en wordt weer eigenaar van het huis door aankoop van de kinderen van deurwaarder Johan Verstegen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 41 verso; 08-11-1734:
Lambertus Versteegen, wonende te Hoogloon en Antony van Veen, schoolmeester, te Velthoven als voogden over Matijs, Jacobus, en Johannes Versteegen, onmondige kinderen van wijlen Johannes Versteegen en Gertruyd Zijnen, te Eyndhoven testament notaris de With, te Eyndhoven op 23-12-1733. Zij verkopen aan Joost Hoebergen een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Willem Franssen en Hendrik Gruythuyse; groes en hei het Eeuwsel 3 lopense naast Willem Franssen; land en groes 2 1⁄2 lopense naast Jacob Franssen; hooiveld 1 lopense naast Jan Walraven; een hoyvelt bij het huis 2 1⁄2 lopense naast de erven Claas van Ruth; groes 1 1⁄2 lopense naast Frans Cornelis; groes en hei de Meulenbempt uitschietende opde Vlinckert 2 1⁄2 lopense; den acker nevens de schuur 1 lopense naast Jacob Franssen; land den Vorsten acker 2 1⁄2 lopense naast Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen; land den Grootenacker 2 lopense naast Willem Franssen; land den korten Bendert 1 1⁄2 lopemnse naast Jan Walravens; land den Horsick 1⁄2 lopense naast Jacob Franssen; land den Kreyenstart 1 lopense naast Jan van Hoof. Belast met ƒ 0-11-4 per jaar aan het Huis van Asten. Jan Versteegen aangekomen bij transport de dato 29-03-1724. Koopsom ƒ 180,- à 4%. Marge: 13-07-1750 Jacobus Versteegen, schepen te Oers, als lasthebber van Matijs, Jacobus en Johannes Versteegen is voldaan van ƒ 180,-

Als erfgenaam van Claes Peters van Ruth wordt Joost Janssen Hoebergen gedaagd voor een rente-achterstand, die echter door hem en zijn zwagers niet terecht is:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 371; 28-03-1735, 16-05-1735 en 11-07-1735:
Jan van Helmont, schepen, aanlegger contra Hendrik Jan van Ruth, Willem Frans Kels Nomen Uxoris, Joost Hoebergen Nomen Uxoris als erven van Claas Peters van Ruth, gedaagden. Aanlegger zou een obligatie hebben ten laste van de gedaagden.
Aanlegger heeft, op 02-99-1709, geschooten aan Claas Peters van Ruth ƒ 50,- à 4,8%. De intrest, is, na het overlijden van Claes, door zijn weduwe betaald tot 1719. Dit zonder de minste contradictie. Ook gedaagden zijn overtuigd van de rechtmatigheid en na het overlijden van de weduwe hebben zij nog twee jaar intrest betaald. De achterstand in betaling is nu tot en met 1734 ƒ 30. Gedaagden ontkennen ter goedere trouwe dat aanlegger, in 1707, aan wijlen Claes Peeterse van Ruth ƒ 50,- met intrest te leen zou hebben opgeschooten. Aanlegger zal dus gehouden zijn met suyvere en valable bescheyden te verifieren. Hij kan alleen een eygenhandig mauaal te voorschijn brengen en hij sig selven daarmeede erbarmelijk komt te juguleren. Wesende voor het laaste een merckelijke onwaerheyt en verciersel bij den aanlegger sinisterlijk gefabriceert dat gedaagden na het overlijden van de weduwe Claas Peeters van Ruth twee jaar intrest zouden hebben betaald. Gedaagden wijzen de eis van aanlegger af. 

Joost Janssen Hoebergen koopt nog land:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 76; 29-10-1735:
Gerit van Riet, vorster en rechterbode, verkoopt, bij executie, namens het Corpus van Asten, aan Joost Hoebergen een hofstad in het Dorp 1⁄2 lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde Hendrik Hoefnagels, andere einde de weduwe Adriaan Jansen; groes het Vrouvelt 3 lopense naast Hendrik van Geldrop; land in de Loverbosch naast Dries Peters; land de Loverboschacker 1 1⁄2 lopense naast Teys Philipsen; de helft van een akker, de helft van 5 copse, dit perceel is belast met ƒ 6-16-0 per jaar aan den Armen van Asten; land den Bergh 1⁄2 lopense naast Jan Timmermans. Koopsom ƒ 4,-. Lasten ƒ 170,-.

Volgens de verpondingen van 1737 is Joost Janssen Hoebergen eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 97 verso:
Joost Hoebergen.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 4-17-8.

Joost Janssen Hoebergen heeft een achterstnad in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 86 verso; 03-10-1738:
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Jan Smits, collecteur der verponding, 1736, legt beslag, op de vaste goederen van Joost Hoebergen, tot verhaal van ƒ 7-12-14.

Joost Jansen Hoebergen is te Asten op 21-01-1741 overleden en daarna is Maria Janssen van Ruth eigenaar en bewoner van het huis. Zij overlijdt te Asten op 27-01-1746 als Maria Jost Hoebergen en het huis gaat over op de kinderen, waarbij zoon Jan de bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 20 Steegen Bewoners nummer 20 Steegen
1736 Joost Hoebergen Joost Hoebergen
1741 weduwe Joost Hoebergen weduwe Joost Hoebergen
1746 kinderen Joost Hoebergen Jan Joost Hoebergen

De goederen van Joost Hoebergen en Maria Jansen van Ruth worden na het overlijden van hun zoon Jan te Asten op 06-12-1748 getaxeerd en daarna door zoon Joost verkocht aan Jacobus van de Cruys:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 79 verso; 17-01-1749:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Joost Hoebergen overleden op 07-12-1748. Joost Hoebergen is mede-erfgenaam. Hei en groes Kunis Loyenvelt 3 lopense ƒ 4,-, ene zijde Joost van Rest, andere zijde Jan Jacob Fransen; een hooiveld ½ lopense ƒ 6,-, ene zijde Joost van Rest, andere zijde Baron Leefdael. Totale waarde ƒ 10,-. 20e penning is ƒ 0-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 142; 19-02-1749:
Joost Hoebergen, in de Steegen, verkoopt meubilen, peert, beesten, hoy, stroo, met alderhande bouwgereetschap onder andere een oskalf ƒ 13,-, een vaars ƒ 12,-, twee slechte karren ƒ 3,-, turf ƒ 45,-, hooi - stro ƒ 48,-. Totale opbrengst ƒ 152,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 160; 11-02-1750:
Joost Joost Hoebergen verkoopt aan Jacobus van de Cruys huis, schuur, schop, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense, ene zijde Willem Frans Kels, andere zijde een weg of Jan Jacobs Verberne; groes en hei het Eeusel 3 lopense, ene zijde Willem Franse, andere zijde Dirk Hoebergen; land en groes 2½ lopense, ene en andere zijde Jan Jacobs Verberne; hooiveld 1 lopense, ene zijde het vorig perceel, andere zijde Hendrik Walraven; een hoyvelt bij het huis 2½ lopense, ene zijde weduwe Hendrik van Ruth, andere zijde Dirk Hoebergen en anderen; heiveld het nieuw Heytvelt 2 lopense, ene zijde Willem Frans Kels, andere zijde Jan Jacobs Verberne; groesveld 1½ lopense, ene zijde Antoni Voermans de jonge, andere zijde weduwe Hendrik van Ruth; groes en heiveld de Meulenbeemt uitschietende op de Vlinkert 2½ lopense; den acker nevens de schuur 1 lopense, ene zijde Jan Jacobs Verberne, andere zijde Willem Frans Kels; land de Voorste acker 2½ lopense, ene zijde Willem Frans Kels, andere zijde Dirk Hoebergen; land Teunis Vreynseacker 1½ lopense, ene zijde Jan Jacobs Verberne en Peter Driessen van Bussel; land de Grootenacker 4 lopense, ene zijde Willem Frans Kels, andere zijde Dirk Hoebergen; land den corten Bendert 1½ lopense, ene zijde Dirk Walraven, andere zijde Willem Frans Kels; land den Horsik 1 lopense, ene en andere zijde Jan Jacobs Verberne; land den Kreyenstart 2 lopense, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde Willem Frans Kels. Gereserveerd zijn twee eikenbomen. Verkopers is het aangekomen bij transport de dato 08-11-1734. Koopsom ƒ 350,-. Jacobus van de Cruys blijft schuldig ƒ 250,- a 3%.
Marge: 12-01-1761 gelost door de weduwe Jacobus van de Cruys.

Een half jaar later wordt het huis geïnspecteerd:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 26 verso; 13-08-1750:
Verslag van de beleydinge en oculaire inspectie gedaan aan het huis, schuur en schop, in de Stegen zoals door Jacobus van de Kruys is aangekocht van Joost Hoebergen op 11-02-1750. Bevonden is:

  • Boven de keukenkelder en kamertje moet het dak worden gerepareerd.
  • Ook boven de neere moeten de verotte latten vervangen worden.
  • De schoorsteen te bezetten en dicht te maken.
  • De zolder te repareren en de glazen in deuren en ramen te repareren.
  • De wanden in huis zijn veel onstuck, waar nodig te bezetten en op te maken.
  • Idem in de neere en de voorstal.
  • De wanden en onder de stenen muren in het rond van de neere zijn zeer verzonken en bouwvallig deze te vernieuwen en op te maken en de deuren van de neere te vernieuwen.
  • Het dak van de schuur en de wanden en deuren te repareren of te vernieuwen.
  • De varkenskooi op te maken.

Jacobus van de Cruijs, geboren te Asten op 24-05-1722 als zoon van Johannes van de Cruijs en Elisabetha Gerardi Neerven (zie Voormalig huis B431) en zus van Helena Gerardi Neervens (zie Stegen 82), wordt de nieuwe eigenaar en bewoner. Hij is op 12-02-1747 te Asten getrouwd met Hendrien Willem Kels, geboren te Asten op 12-10-1721 als dochter van Wilhelmus Franssen Kels en Margareta Jansen van Ruth (zie Stegen 76):

04

Het gezin van Jacobus van de Cruijs en Hendrien Willem Kels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Agnes Asten 17-10-1747 Asten 27-10-1771
Arnoldus Francisci Zeegers
Asten 04-04-1831 zie Voormalig huis B507
2 Elisabeth Asten 26-12-1749 Amsterdam 27-10-1779
Johannes Wissink
Amsterdam ±1805
3 Johannes Asten 18-04-1752 Asten 03-02-1778
Francisca Willem Dirkx
Asten 16-02-1831
4 Johanna Maria Asten 04-02-1757 Asten 18-02-1781
Adrianus Johannes Keysers
Asten 18-10-1818 zie Voormalig huis B695 en Stegen 64

Jacobus van de Cruijs verkoopt een heiveld aan de pastoor:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 43 verso; 09-05-1754:
Jacobus van de Cruys verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor heiveld het Meule eeusel 3 lopense, zijnde dit gedeelte achter in het veld aan de erven van Baron van Leefdaal en strekkende tot in het zelfde veld dat afgestoken is, ene zijde het heiveld van den drost, andere zijde Jan Jacobs Verberne en anderen. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 17-10-0.

Volgens het huizenquohier wonen zij met hun gezin in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Steegen Bewoners nummer 20 Steegen
1751 Jacob van de Cruijs Jacob van de Cruijs
1756 Jacobus van de Cruijs Jacobus van de Cruijs

Jacobus van de Cruys overlijdt te Asten op 24-05-1759 en zijn weduwe verzoekt tot verkoop van het huis, land en roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 146; 03-11-1760:
Aan het College, Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruys, in de Steege, heeft met haar man bezeten huis, land en groes 34 à 36 lopense. Tijdens hun huwelijk gekocht van Joost Hoebergen. Waarvan nog ƒ 250,- ten intrest staan en nog ƒ 100,- volgens hantbrieffje aan weduwe Aart Wilbers. In leven zijn nog vier kleine kinderen met name Agnees, Elisabet, Jan en Jennemie. Suppliante is op de voorschreven goederen en in de bouwerije blijven zitten, zoals ook tijdens het leven van haar man. Ze heeft hier echter nooit geen voordeel van ondervonden, doch in tegendeel, schade, zoals ziekte en schulden. Zij kan deze schulden niet meer betalen en haar huis, hetwelk in zeer vervallen staat is, bewoonbaar houden. Omdat haar, van haar ouders, enige vaste goederen zijn aangestorven zou zij deze graag voor haar en haar kinderen behouden en daarop gaan wonen. Zij verzoekt daarom de voorschreven goederen te mogen verkopen en daarmede haar schulden te betalen. Marge: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 154; 06-12-1760:
Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruys, in de Steegen, verkoopt eenige meubilaire goederen, met paart, beesten, hoy, stro en bouwgereetschap, onder andere drie koeien ƒ 27,-, een hoge kar ƒ 7,-, hooi en stro ƒ 13,-. Totale opbrengst ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 17 verso; 12-01-1761:
Hendrien Kels, weduwe Jacob van de Cruys en haar vier onmondige kinderen, Agnees, Elisabet, Jan en Jennemie verkoopt, om de schulden ten laste van die verkochte goederen te betalen, opmerking: de authorisatie om te mogen verkopen is van 03-11-1760. De goederen zijn gelegen in de Steegen en door wijlen haar man, op 11-02-1750, aangekocht van Joost Hoebergen. Zij verkoopt aan Jan Jacobs Verberne huis, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense, ene zijde kinderen Willem Kels, andere zijde de weg of verkoper. Verponding ƒ 1-01-14 per jaar. Koopsom ƒ 82,-. Land die groote off agterste acker 4 lopense, ene zijde Willem Kels, andere zijde Dirk Hoebergen. Verponding ƒ 1-12-0 per jaar, bede ƒ 1-00-0 per jaar. Koopsom ƒ 46,-.

Zij verhuist in 1760 naar een ander huis in de Stegen (zie Voormalig huis B695). Haar neef Jan Jacob Verberne is als koper al eigenaar en bewoner van het naastgelegen huis (zie Stegen 82) en verhuurt het huis aan meerdere bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 20 Steegen Bewoners nummer 20 Steegen
1761 Jan Jacob Verberne Antoni Amijs
1766 Jan Jacob Verberne Johannes Versantvoort
1771 Jan Jacob Verberne Jan Melters
1776 Jan Jacob Verberne Marcelis Adriaans

Eigenaar Jan Jacobs Verberne overlijdt te Asten op 06-10-1778 en bij de verdeling van de erfenis krijgt zoon Nicolaas samen met zijn broer Jan het huis dat gelijk wordt doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 232, 11-02-1780:
Francis Jacobs Verberne, wonende te Woensel, Nicolaas Jacobs Verberne, soldaat in het regiment van Generaal Kernel, Jan Jacobs Verberne, wonende te Buul, Gerrit Jacobs Verberne, wonende te Liessel. Kinderen van wijlen Jan Jacobs Verberne en Jenneke Hikspoors, gewoond hebbende in de Steegen. Cornelis en Helena, de andere kinderen, zijn ook overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgen Nicolaas en Jan huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde het straatje.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 149; 11-02-1780:
Nicolaas Verberne, soldaat onder het regiment van generaal Hertel en Jan Verberne, te Buul. Zij verkopen aan Cornelis Hikspoors, te Liessel huis, schop, stal, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde het straatje; de Horsick 1 lopense, ene en andere zijde kinderen Leendert Lamberts; Hoyveltje 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde Andries Walraven; Antoni Vreynseacker 1 lopense, ene zijde Willem Hoebergen, andere zijde Andries Walraven; land den Bendert 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde Willem Hoebergen; groes en heiveld den agtersten Del 1 lopense, ene zijde Francis Deenen, andere zijde Willem Hoebergen; de helft van de Pootbeemt de helft is 2 lopense deze helft naast het Bottelsvelt; land de ses Copse, ene zijde Peter Lomans, andere zijde Dirk Verdonschot. Belast met ƒ 0-19-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 500,-.

Koper Cornelis Hikspoors is geboren te Deurne op 09-12-1744 als zoon van Petrus Henrici Hikspoors, een broer van vrouw Johanna Hikspoors van Jan Jacob Verberne (zie Stegen 82) en Godefrida Joannis van Loon. Hij is op 09-05-1779 te Deurne getrouwd met Johanna Martens Hoeben, geboren te Milheeze op 13-03-1752 als dochter van Martinus Marcelli Hoeben en Johanna Henrici van den Heuvel. Johanna Martens Hoeben overlijdt op 22-06-1780 en vlak daarvoor stellen zij een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 263; 15-06-1780:
Cornelis Hikspoors getrouwd met Johanna Martens Hoeben. Zij testeren. Alles aan de langstlevende.

Na haar overlijden worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 212 verso; 01-08-1780:
Taxatie van de onroerende goederen van Johanna Hoeben vrouw van Cornelis Hikspoors overleden 22-06-1780.

De helft in waarde huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde het straatje ƒ 75,-
Land den Horsik 1 lopense ƒ 10,-
Een Hoyvelt 1 lopense ƒ 15,-
Antoni Vreynseacker 1 lopense ƒ 10,-
Land den Bendert 1 lopense ƒ 10,-
Groes / hei den agtersten Del 1 lopense ƒ 9,-
Den Pootbeemt 2 lopense ƒ 20,-
Land de ses Copse 1½ lopense ƒ 15,-
Land het Heytvelt 3 lopense ƒ 20,-
Totale waarde
De goederen zijn, voor het geheel, belast met ƒ 0-19-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 24-13-12, de helft is
Rest
20e penning is
ƒ 184-00-00
ƒ 12-06-14
ƒ 171-13-02
ƒ 8-11-12.

Twee jaar later verkoopt Cornelis Hikspoors het huis en land door aan Jan Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 3; 17-09-1782:
Cornelis Hikspoors verkoopt aan Jan Brunas, te Helmond huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde het straatje; land den Horsik 1 lopense, ene en andere zijde kinderen Leendert Lambers; een hoyveltje 1 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde Andries Walraven; Antoni Vreynseacker 1 lopense, ene zijde Willem Hoebergen, andere zijde Andries Walraven; land den Bendert 1 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde Willem Hoebergen; groes en hooiveld de agterste Del 1 lopense, ene zijde Francis Deenen, andere zijde Willem Hoebergen; den helft van den Pootbeemt de helft is 2 lopense deze helft naar de zijde van het Bottelsvelt; land de ses Copse, 5 copse, ene zijde Peter Lomans, andere zijde Dirk Verdonschot; heiveld 3 lopense, ene zijde en andere einde de koper, andere zijde Gerrit Verberne, andere einde Willem Hoebergen. Belast met ƒ 0-19-12 per jaar zoo vermeend wordt. Koopsom ƒ 525,-.

Ook verkoopt Cornelis Hikspoors vee en goederen en verhuist naar Deurne waar hij op 28-09-1819 op 74-jarige leeftijd komt te overlijden.

Asten Rechterlijk Archief 1526; 05-12-1782:
Cornelis Hikspoors, in de Steegen, verkoopt zijn inboedel onder andere een koe ƒ 22,-, twee karren ƒ 7,-, rogge ƒ 63,-. Totale opbrengst ƒ 122,-.

Johannes Bernardus Brunas woonde eerder op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G826) en is via Helmond weer terug in Asten komen wonen.

Johannes Bernardus Brunas is geboren te Asten op 06-12-1725 als zoon van Bernardus Brennas en Francisca de Groot (zie Prins Bernhardstraat 24). Hij is op 29-01-1758 te Asten getrouwd met Maria Johannes van Dyck, geboren te Asten op 13-08-1735 als dochter van Johannes Goorts van Dyck en Johanna Janse (zie Emmastraat 23):

05

Het gezin van Johannes Bernardus Brunas en Maria Johannes van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-01-1760 Asten 04-02-1787
Henrica Goort Kuijpers
Deurne 14-02-1845 Liessel
2 Johanna Maria Asten 28-08-1762 Asten 01-11-1795
Johannis Goort van Brussel
Asten 18-06-1828 * zoon Johannes zie ook Voormalig huis B673
zoon Godefridus zie Voormalig huis G640 en G641
3 Petrus Asten 21-11-1764 Asten 07-05-1797
Peternel Wilbert Aarts
Asten 11-02-1812
Anna Peter Martens
Asten 26-05-1831 zie ook Voormalig huis B714
4 Johanna Asten 14-03-1768 Kind Asten ±1768
5 Francisca Asten 08-07-1770 Asten 10-09-1797
Johannes Peeter Geven
Asten 28-10-1811 zie ook Voormalig huis C1173
6 Bonaventura Asten 25-09-1772 Nederweert 07-05-1811
Catharina Steuten
Nederweert 20-08-1830

* Johannis Goort van Brussel is geboren te Bakel rond 1756. Hij was in Asten nachtroeper net als zijn zoon Godefridus en kleinzoon Johannes. Hij is op 15-12-1842 te Asten overleden en zijn Jan en buurman Laurens Scheuninks doen aangifte, waaruit blijkt dat hij in de buurt van de Hemel moet hebben gewoond

Maria Johannes van Dyck is te Asten op 06-08-1773 overleden en Johannes Bernardus Brunas is op 13-02-1774 te Vlierden hertrouwd met Margarita Welten, geboren te Vlierden rond 1734. Hieronder de ondertrouw- en trouwakte voor de schepenen van Vlierden en de kerkelijke trouwakte:

Zij hadden voor zover bekend geen kinderen en over Margarita Welten is in het archief vooralsnog niets te vinden, waarschijnlijk is zij kort daarna overleden. In 1775 erft Johannes Bernardus Brunas geld van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 57 verso; 07-03-1775:
Jan Brunas, Gerrit Brunas en Hendrik Vervoordonk getrouwd met Elisabet Brunas, te Vlierden. Kinderen en erven van Bernardus Brunas en Francyna de Groot, gewoond hebbende in het Dorp. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Brunas hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen en ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot van Gerrit Brunas.

Johannes Bernardus Brunas verkoopt een stuk land door aan zijn broer Gerard:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 321; 07-03-1775:
Jan Brunas verkoopt aan Gerrit Brunas, zijn broeder groes Vroukesvondelveltje 3 lopense, ene zijde Hendrien Verberne, andere zijde Jan van Riet, ene einde de Loop. Verkoper aangekomen bij transport de dato 03-02-1749. Koopsom ƒ 100,-.

Enkele jaren later kampt Johannes Bernardus Brunas met financiële problemen en verkoopt hiervoor een deel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 126; 10-10-1785:
Gezien het request van Jan Brunas weduwnaar van Maria Jan van Dijk, wonende in de Steegen, op de goederen die hij in 1782, in zijn weduwlijke staat, voor ƒ 500,- heeft aangekocht. Hiervan staat nog te betalen ƒ 350,-. Na het overlijden van zijn vrouw is hij met vijf kleine kinderen blijven zitten waarover hij veel leets heeft gehad om die op te voeden. Daardoor zijn ook veel schulden gemaakt. Zijn vrouw heeft nagelaten land en groes 20 lopense, die voor de helft aan hem zijn verstorven en de andere helft ter togte en het erfrecht op zijn vijf kinderen waarvan Jan meerderjarig is. Ondermeer met deze zoon en met zijn broeder, Gerrit Brunas, heeft hij onlangs provisioneel verkocht, voor een goede prijs, aan de weduwe Antoni Nelissen een weiveld 1 lopense. Koopsom ƒ 46,-. Ook is hem aangeraden van de overige percelen, tot een waarde van ƒ 500,- te verkopen. Hij vraagt om toestemming voor een en ander. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 132; 20-10-1785:
Jan Brunas en zijn kinderen, in de Steegen, verkopen aan Martyna weduwe Antoni Nelissen, in het Dorp een weiveldje 1 lopense. Koopsom ƒ 46,.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 145; 12-12-1785:
Jan Brunas getrouwd geweest met Maria van Dijk voor de helft en Jan Brunas, zijn zoon, te Vlierden voor 1⁄5e deel en nog vier onmondige kinderen elk 1⁄5e deel. Zij verkopen de door hun vrouw en moeder nagelaten goederen.
Zij verkopen aan Gerrit Francis Kerkers den Fopperacker 3 lopense. Belast met ƒ 1-14-8 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 61,-.
Zij verkopen aan Francis Timmermans land in het Lindert 1 lopense; land de Mistweg off Goort Oomsacker 5 copse. Koopsom ƒ 132,-.
Zij verkopen aan Antoni Timmermans een hoyveld in de Weert 2½ lopense. Koopsom ƒ 115,-.
Zij verkopen aan Tomas Timmermans groes int Lindert 3 lopense. Koopsom ƒ 218,-.
Zij verkopen aan Willem Ceelen, in de Wolfsberg groes in de Haseldonk 1½ lopense. Koopsom ƒ 59,-.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 42 verso; 12-12-1785:
Jan Brunas heeft, met autorisatie van schepenen de dato 10-10-1785 enige percelen land en groes verkocht en daarvan ontvangen voor de helft ƒ 385-10-0 welke tot betaling der schulden worden gebruikt. En dat volgens voorschreven autorisatie zijn kinderen zouden ontvangen de helft van zijn aangekocht huis en land in de Steege. Comparant verklaart dat zijn goederen, hem, bij transport 17-09-1782, aangekomen, voor de helft te zullen laten aan zijn kinderen, Jan, Pieter, Jennemie, Francyn en Bonaventura.

Johannes Bernardus Brunas verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 14 verso; 06-05-1790:
Jan Brunas verkoopt aan Peeter Vosch land den Loverbosch gelegen in den Heemel 1⁄2 lopense naast Tomas Timmermans. Koopsom ƒ 13,-.

Samen met zijn schoonfamiliie verkoopt Johannes Bernardus Brunas land:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 116 verso; 06-10-1792 en 02-01-1793:
Jan van Dijk, Jan Slaats getrouwd geweest met Catharina van Dijk, Jan Brunas getrouwd geweest met Maria van Dijk en Willem van Dijk. meerderjarige zoon van Wijlen Willem van Dijk voor zich en zijn moeder, Maria Slaats weduwe Willem van Dijk. Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen land de Nagtegaal 3 1⁄2 lopense naast Simon van de Loverbosch; land een perceel gelegen als voor 1⁄2 lopense naast de gemeente. Koopsom: ƒ 150,-.
Zij verkopen aan Jenneke Jelisse land den akker in de Kievitshorst 1 lopense naast Jan Antony Driessen en de weduwe Peter van Dijk. Belast met ƒ 0-18-0 per jaar aan den Armen van Lierop. Koopsom ƒ 65,-.

Johannes Bernardus Brunas verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 5; 07-09-1793:
Jan Brunas den ouden en zijn kinderen, Jan en Pieter, verkopen aan Jan Willem Colen land bij de Hoolstraat 2 lopense 2 roede; land den Heesakker 2 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 75,- met recht van terugkoop binnen een jaar.

Johannes Bernardus Brunas heeft nog een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 68 verso; 05-03-1795:
Jan Brunas den ouden is schuldig aan Johanna Maria Wilbert Aarts ƒ 200,- à 3 1⁄2%. Naschrift: 30-01-1803 Bonaventura Slaats, als wettige houder Nomen Uxoris, stemt toe tot cassatie. 

Johannes Bernardus Brunas is op 02-08-1795 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 32 verso 28-08-1797:
Jan Brunas, Pieter Brunas, Johannes van Brussel getrouwd met Jennemaria Brunas, Francyna Brunas, Bonaventura Brunas, te Nederweert. Zij verdelen de goederen in de Steegen:
1e lot krijgt Jan Brunas ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas.
2e lot krijgt Pieter Brunas huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in de Steegen met de peelvelden; land en groes het Heytvelt 10 lopense, 10 roede, naast Willem Hoebergen; land de korte Bendert 1 lopense 11 roede, naast Dirk Verdonschot; land Fransenakker 1 lopense, 21 roede, naast Willem Hoebergen; land de vijf Kopsaed 1 lopense, naast Dirk Verdonschot; land Horsikakker, 1 lopense, 25 roede naast Dirk Leenders; groes den Pootbeemd 1 lopense, 9 roede naast Gerrit Verbernen; groes het Rondvelt 1 lopense, 38 roede naast Adriaan Keysers; groes het Aangelag 1 lopense, 42 roede naast Dirk Verdonschot; groes en hei het agterste Velt naast Pieter Hendrik Verrijt. De ontvanger van dit lot zal aan de overige loten uitkeren elk ƒ 125,-.
3e lot krijgt Johannes van Brussel ƒ 125,- te ontvangen van Peter Brunas.
4e lot krijgt Francis Brunas ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas.
5e lot krijgt Bonaventura Brunas ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas.

Zoon Peter Brunas, geboren te Asten op 21-11-1764 is op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Peternel Wilbert Aarts, geboren op 19-11-1767 te Asten als dochter van Willibrordus Aert Wilbers en Maria Joannes van den Broek (zie Voormalig huis B714). Petronella Wilbert Aarts is op 28-10-1809 te Asten overleden en Peter Brunas is op 11-02-1812 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Martens, geboren te Lierop op 08-04-1774 als dochter van Peter Martens Willems en Johanna Arnoldus van den Eijnden:

06

Voor zijn tweede huwelijk wordt een inventaris opgemaakt:

Notarieel Archief 35-9 Asten; 29-01-1812:
Inventaris van Peeter Brunas gehuwd geweest met Petronella Wilbert Aarts, hij wil hertrouwen met Anna Peter Martens, een huis en hof nummer 3723, groot 1 lopen 42 roeden.

De gezinnen van Peter Brunas met Petronella Wilbert Aarts en met Anna Peter Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 12-02-1798 Kind Asten ±1798
2 Willebrordus Asten 05-02-1800 Ongehuwd Asten 02-09-1844
3 Johanna Asten 24-11-1802 Asten 13-09-1839
Theodorus Timmermans
Asten 10-09-1879
4 Johannes Asten 13-12-1805 Ongehuwd Asten 13-02-1865 **
5 Adriana Asten 22-02-1808 Kind Asten 01-02-1809
6 Johanna Maria Asten 20-10-1809 Ongehuwd Asten 02-10-1868 **
7 Petrus* Asten 10-12-1812 Kind Asten 10-12-1812
8 Petronella* Asten 14-04-1814 Kind Asten 14-04-1814

* kinderen uit het tweede huwelijk
**  inwonend bij zus Johanna Brunas

In de bewoningsgeschiedenis samen met de verpondingen van 1810 is de overgang van Cornelis Hikspoors naar de familie Brunas te zien:

Jaar Eigenaar nummer 20 Steegen Bewoners nummer 20 Steegen
1781 Cornelis Hikspoors Cornelis Hikspoors
1798 Pieter Jan Brunas Johannes van Brussel
1803 Peter Brunas Peter Brunas

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 87:
Pieter Jan Brunas bij deling 1797.
Jan, Pieter, Jennemie, Francijn en Bonaventura kinderen bij versterf 1795. Jan Brunas bij transport 17-09-1782.
Nummer 20 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Ook het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt Peter Brunas nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C344:
Huis en erf, groot 03 roede 21 el, de Baesensche akker, klassen 9.
Eigenaar: Peter Brunas.

07

08

Peter Brunas is op 26-05-1831 te Asten overleden en Johanna Maria Martens is op 19-01-1848 te Asten overleden. Eigenaar wordt dochter Johanna Brunas, geboren te Asten op 24-11-1802 is op 13-09-1839 te Asten getrouwd met Theodorus (Dirk) Timmermans, geboren te Asten op 03-02-1804 als zoon van Lambert Hendrik Timmermans en Johanna Verberne (zie Stegen 82). 

Het huis wordt rond 1850 gesloopt en het erf krijgt kadasternummer C1551, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. Daarna wordt er een nieuw huis gebouwd met kadasternummer C2259, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij en hun gezin samen met Jan Brunas en Maria Brunas in het huis met huizingnummer C36 en vanaf 1869 veranderd in C38:

09

Johanna Brunas is op 10-09-1879 overleden en Theodorus (Dirk) Timmermans overlijdt kort daarna te Asten op 28-08-1882. Het huis wordt overgenomen door hun zoon Lambertus Timmermans, geboren te Asten op 24-04-1842 en te Asten op 11-05-1876 getrouwd met Johanna Hoebergen, geboren te Asten op 07-02-1847 als dochter van Piet Hoebergen en Cornelia van Bussel (zie Voormalig huis G520). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer C38 en C35 respectievelijk:

10

Zij vertrekken in 1892 naar het dorp (zie Voormalig huis G427) en Johanna Hoebergen is op 20-06-1925 te Asten overleden en Lambertus Timmermans is op 28-10-1928 te Asten overleden. Zij hadden samen geen kinderen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-11-1923 verkoopt Lambertus Timmermans zijn huis en grond:

11

Tot 1923 heeft hij de boerderij dus verpacht en zoals in het bovenstaande bevolkingsregister is te zien, wordt het huis daarna bewoond door Johannes van de Poel. Johannes van der Poel komt vanuit huizingnummer C36 (zie Stegen 72) en is op 29-03-1902 te Asten overleden en het huis gaat over in handen van Pieter Neervens, geboren op 27-05-1863 te Vlierden als zoon van Jacobus Neervens en Arnoldina Verstappen.

Pieter Neervens is op 01-05-1895 te Vlierden getrouwd met Francisca Verhoijsen, geboren te Vlierden op 10-01-1866 als dochter van Peter Verhoijsen en Hendrina Jacobs. Zij vertrekken in 1905 naar Vlierden en laten het huis over aan Lambertus van Rooij, geboren te Vlierden op 02-07-1870 als zoon van Arnoldus van Rooij en Maria van Seccelen. Hij is op 27-02-1905 te Vlierden getrouwd met Johanna van de Ven, geboren te Vlierden op 03-12-1873 als dochter van Johannes van de Ven en Hendrika van Grotel.

Zij vertrekken in 1906 naar Voordeldonk (zie Voormalig huis C803) en in 1907 komt Mathijs van de Vorst in het huis wonen. Mathijs van de Vorst is geboren op 15-03-1868 te Asten als zoon van Mathijs van de Vorst en Johanna Maria Kolen (zie Voormalig huis B511 en B512). Hij is op 11-02-1907 te Asten getrouwd met Hendrika van Dijk, geboren op 12-02-1863 te Asten als dochter van Jan van Dijk en Antonia Verheijen (zie Stegen 76). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 zijn deze verhuizingen op huizingnummer C34 te zien:

12

Uit onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-07-1907 blijkt dat Mathijs van de Vorst waarschijnlijk een herberg had in de Stegen: 

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920, 1920-1930 en 1930-1938 wonen Mathijs van de Vorst en Hendrika van Dijk op het adres met respectievelijk huizingnummer C30 en C16 en dit laatste staat ook bekend als Stegen 26. Zij hebben in 1923 dus de boerderij van Lambertus Timmermans gekocht:

13

14

Mathijs van de Vorst is op 19-09-1951 te Asten overleden en Hendrika van Dijk is op 12-03-1959 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Mathijs en het bidprentje van Hendrika:

15 16

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Stegen 80, tot 15-01-1964 Stegen 26
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1856, verbouwing 1979, 1989 oprichten garage en berging, 2000 verbouw woning
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1856 tot 1979
Eigenaren/bewoners: Willem van Hugten
Soort woning: Langgevelboerderij

Hieronder een foto uit 1950 van de boerderij en daaronder de streetview van dezelfde uit 1856 stammende boerderij:

17

18

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Peeter van Ruth Asten 29-04-1638 Jan Peeter van Ruth Asten 29-04-1638
1709 Joost Jan Hoobergen Lierop 20-09-1666 Hendrick Aelbers Asten 19-04-1686
1724 Joost Jan Hoobergen Lierop 20-09-1666 Joost Jan Hoobergen Lierop 20-09-1666
Steegen huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Hoebergen Lierop 20-09-1666 Joost Hoebergen Lierop 20-09-1666
1741 weduwe Joost Hoebergen Asten 02-06-1679 weduwe Joost Hoebergen Asten 02-06-1679
1746 kinderen Joost Hoebergen Jan Joost Hoebergen Vlierden 28-02-1704
1751 Jacob van de Cruijs Asten 24-05-1722 Jacob van de Cruijs Asten 24-05-1722
1756 Jacobus van de Cruijs Asten 24-05-1722 Jacobus van de Cruijs Asten 24-05-1722
1761 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Antoni Amijs Vlierden 10-09-1735
1766 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Johannes Versantvoort Mierlo 05-07-1737
1771 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Jan Melters Mierlo ±1730
1776 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Marcelis Adriaans Helmond ±1740
1781 Cornelis Hikspoors Deurne 09-12-1744 Cornelis Hikspoors Deurne 09-12-1744
1798 Pieter Jan Brunas Asten 21-11-1764 Johannes van Brussel Bakel ±1756
1803 Peter Brunas Asten 21-11-1764 Peter Brunas Asten 21-11-1764
Kadasternummer C344
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C344 1832-1838 Peter Brunas Asten 21-11-1764
C344 1838-1850 Joanna Brunas Asten 24-11-1802
C2259 1850-1882 Joanna Brunas Asten 24-11-1802 nieuwbouw
C2259 1882-1923 Lambert Timmermans Asten 01-05-1842
C2259 1923-1938 Mathijs van de Vorst Asten 15-03-1868
Stegen 26
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1848 Peter Brunas Asten 21-11-1764 Johanna Maria Martens Lierop 08-04-1774 ±19-01-1848
1848-1859 Dirk Timmermans Asten 02-02-1803 Joanna Brunas Asten 24-11-1802
C36 1859-1869 Dirk Timmermans Asten 02-02-1803 Joanna Brunas Asten 24-11-1802
C38 1869-1879 Dirk Timmermans Asten 02-02-1803 Joanna Brunas Asten 24-11-1802 10-09-1879
C38 1879-1882 Dirk Timmermans Asten 02-02-1803 met kinderen 28-08-1882
C38a 1882-1890 Lambert Timmermans Asten 01-05-1842 Johanna Hoebergen Asten 07-02-1847
C34 1890-1892 Lambert Timmermans Asten 01-05-1842 Johanna Hoebergen Asten 07-02-1847 naar Dorp
C34 1892-1900 Johannes van der Poel Asten 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 03-12-1829
C34 1900-1902 Johannes van der Poel Asten 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 03-12-1829 29-03-1902
C34 1902-1905 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866 naar Vlierden
C34 1905-1907 Lambert van Rooij Vlierden 02-07-1870 Johanna van de Ven Vlierden 03-12-1883 naar Vlierden
C34 1907-1910 Mathijs van de Vorst Asten 15-03-1868 Hendrika van Dijk Asten 12-02-1863
C30 1910-1920 Mathijs van de Vorst Asten 15-03-1868 Hendrika van Dijk Asten 12-02-1863
C16 1920-1930 Mathijs van de Vorst Asten 15-03-1868 Hendrika van Dijk Asten 12-02-1863
26 1930-1938 Mathijs van de Vorst Asten 15-03-1868 Hendrika van Dijk Asten 12-02-1863

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 19:17:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen