logo

De Vonder Homepagina


Stegen 82

Hoeve de Boeschot wordt al genoemd in de 14e eeuw in de Bossche protocollen als eigendom van de familie van Stakenborch. Mathijs van Stakenborch van Boeschot is geboren rond 1290 als zoon van Willem II De Roovere Stakenborch en Margaretha Mathijsdochter van Boescot. Hij is rond 1330 getrouwd met Magdalena Hendriks Haengreve, geboren rond 1300 als dochter van Hendrik Haengreve van Someren1. Hieronder het gezin van Mathijs van Stakenborch van Boeschot en Magdalena Hendriks Haengreve:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick ±1331 ±1353
Kathelijn Goeswijn van Scheepstal
±1406
2 Reinier ±1333 ±1360
Kathelijn van Gerwen
3 Mathijs II ±1335 ±1368
Margriet Peter van Vladeraken
<1389
4 Willem ±1337 ±1360
Hillegont
5 Ermgard ±1339 ±1369
Reijnier van Barleham
±1380
Dirk Doys van der Aelsvoort
6 Elisabeth ±1341 ±1360
Lodewijk van Eynthouts
7 Jan ±1343 ±1365
Bertha Vylt
8 Jutta ±1345 ±1365
Daniel van Vladeraken

Zijn ouders Willem II De Roovere Stakenborch en Margaretha Mathijsdochter van Boescot zijn van 1290 tot 1306 Heer en Vrouwe van Asten geweest en zijn broer Hendrik van Stakenborgh, geboren rond 1292, werd prior van Postel en heeft de heerlijkheid Asten verkocht.

Magdalena Hendriks Haengreve is rond 1350 overleden en Mathijs van Stakenborch van Boeschot is rond 1355 overleden. Bij de erfdeling komt het goed Boeschot toe aan zoon Hendrick van Stakenborch:

Bossche Protocollen 15-03-1369:
Mathijs van Boeschot van Asten, vermeld in 1368 en 1369 als eigenaar Boeschot en Molendijk in Asten. Bij verdeling in 1376 komt Boescot toe aan Hendrick Stakenborch en Molendijk aan Reinier Haengreve.

Matheus de Boescot, Henricus Stakenborch ejus filius, Ludovicus dictus de Eyndouts, gener dicti Mathei, Johannes et Wilhelmus Stakenborch, filii dicti Mathei, promiserunt super omnia Reynero de Barleham, quod ipsi debitores dicti Reynero VIII et L libras monete infra annum datum presentium sine medio sequentem in bonis hereditaris in vili cationibus situatis seu in hereditariis censibus seu hereditariis pactionibus infra dictam vilicationem solvendis assignabunt, quas hereditatis census et pactiones dotis ad jus oppidi de Buscoducis possidebat. Primus servabit omnes indemnes.

Mathijs van Boescot, Henrick Stakenborch, zijn zoon, Lodewijck geheten van Eyndhout, schoonzoon van de genoemde Mathijs, Jan en Willem Stakenborch zonen van voornoemde Mathijs, hebben beloofd onder verband van al hun goederen aan Reyner van Barleham, dat zij, schuldenaars, voor de genoemde Reyner 850 pond payment binnen een jaar, dat op de datum van deze brief onmiddellijk volgt, op erfgoederen in de meierijen of in de meierijen van den Bosch gelegen of op erfcijnzen of op erfpachten, binnen de genoemde meierij te betalen, zullen aanwijzen (vastzetten) welke erfelijke cijnzen en pachten genoemde Reyner met Ermgart, zijn echtgenote, dochter van de genoemde Mathijs, als huwelijksgift volgens het recht der stad 's-Hertogenbosch zal bezitten. De eerste, Mathijs, zal allen schadeloos stellen.

Zoon Hendrick van Stakenborch is geboren rond 1331 en rond 1353 getrouwd met Kathelijn Goeswijn van Scheepstal, geboren rond 1325 en weduwe van Bertout Dirk van Megen. Het gezin van Hendrick van Stakenborch en Kathelijn Goeswijn van Scheepstal:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margriet ±1354 ±1375
Jan van Cranenborch
2 Geertruyt ±1356 ±1377
Hubert Peters van den Vehuse
±1400 dochter Margriet
3 Bertout ±1358
4 Jutta ±1360 ±1393
Johannes van Beeregghen van Helden

Hendrick van Stakenborch wordt geregeld in de Bossche Protocollen genoemd:

Bossche Protocollen:
Hendrik van Stakenborch van Boeschot, vermeld in 1368 en 1369, 1393. Vermeld in 1377 en 1380 als schout van Salland. Erft in 1376 hoeve Boeschot.

Op de website van de familie Stakenborch2 lezen we over hem:

Het is niet bekend in hoeverre er een relatie is tussen Henrick Stakenborch en het goed Stakenborch. Op 26 oktober 1358 bezegelde ene Henric van Stakenborch, genoemd als leenman van de heer van Echternach, een oorkonde. In 1368-1369 is bij een overdracht van de tienden van Vlierden ook sprake van ene Henrick Stakenborch, zoon van Mathijs van Boescot. Deze Henrick Stakenborch ontving in de periode 1376-1383 van zijn vader de hoeve te Boeschot. Op 27 december 1380 pachtte Henrick Stakenborch van Bergelen van heer Dirc Rover voor een periode van zeven jaar het goed te Bergelen in de parochie Deurne. Het is niet onmogelijk dat de voormalige schout van Deurne identiek is aan de Hendrik Stakenborch die in 1379 genoemd wordt als schepen van Helmond.

Henric van Stakenborch was rond 1377-1380 in dienst van de bisschop van Utrecht, Floris van Wevelinckhoven, en was de rentmeester van Salland, Henric woonde in kasteel Arkelstein een basis van waaruit hij Salland beroofde, brandschatte en afperste. De bisschop was niet gediend van het opstandige gedrag van zijn rentmeester. In 1378 kwam het eerste kasteel de Waardenborg of het hues tot Holten, gereed. De stad Deventer zette in overleg met de bisschop een kastelein op het kasteel, die burger was van de stad Deventer. Al na enkele jaren, rond juni 1380, werd het kasteel door Hendrik van Somisse, namens de opstandige rentmeester van Salland, Henrick van Stakenborch, in brand gestoken.

Op 5 juni 1393 waren in een kapel de twee geestelijken Zigerus van Vlierden en Wilhelmus Bras met de heer Reynerus van Ravenecker aanwezig bij een voor Meijel interessante overdracht. De edele heer Henricus Stakenborch van Bergelen had hen als getuigen uitgenodigd, zodat de overdracht officieel op schrift gesteld zou worden. Henricus verklaarde daar dat hij bij gelegenheid van het huwelijk van zijn wettige dochter Jutta met Johannes van Beeregghen van Helden een schenking deed. Hij gaf aan dochter Jutta de helft van een mansus, genaamd Cleijn Meijel of Luttel Meijel. Vroeger behoorde deze mansus aan Arnoldus van Bergelen en in 1368 een andere deel van Luttel Meijel aan Dirck van Beirgulen. Henricus gaf niet de hele mansus, want de niet geschonken helft verkocht hij aan dochter Jutta. 

Kathelijn Goeswijn van Scheepstal is rond 1400 overleden en Hendrick van Stakenborch is in 1406 overleden. Het goed Boeschot komt al eerder in handen van Hubert Peters van den Vehuse, man van dochter Geertruyt. Hun dochter Margriet, geboren rond 1395 en rond 1425 getrouwd met Jan III van Berthout-Berlaer, wordt nog wel genoemd in de 'Inventaris van het huisarchief van Helmond'3:

En ook hun dochter Lutgardis wordt samen met Margriet genoemd4:

Het is daarna anderhalve eeuw vooralsnog onduidelijk wie de eigenaren en bewoners van Boeschot zijn geweest. Hieronder een verzameling van archiefstukken waarin Ghelden van Boeschot, zijn zonen Lenart en Jan, zijn dochters Corstijn en Margriet, voorkomen:

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 29; 14-06-1465:
Voor ons zijn gekomen Jan en Lenart van Boesschit gebroeders en hebben in gescrijft utgesproken al alsulken segghen als sij onder handen ut te spreken hauwen tusschen Corstinen ende Peter horen swagers ende beghynt aldus Costijn. Ende doerop is Corstijn ende Henric hoer man nyet tegenvoerdigh geweest mer Peter hoer swager is tegenwoerdigh geweest ende heeft se begeert. Ende doen dese utspraeck gesciet was gelyc se voorscheven is,voer ons scepenen, doen is comen Peter hoer swagher ende heeft begheert die utspraeck ende dat geloeven tusschen sijn vrou ende hem aen ons scepenen in eenen brief over te hebben gelyct voorschreven is. In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorschreven onse gemeynen zegel. Datum 8 dagen in wedemaent 1465.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 48 verso; 24-10-1466:
Jan die Bruyn heeft opgedragen aan Willem van Doeren 7 lopens rog erfpacht alle jaar te gelden en te betalen op Onze Lieve Vrouwe dag van een mud rog erfpacht met zijn recht van de schepenbrief daar over. Willem van Doeren voornoemd heeft opgedragen aan Jan Gheldenszoon van Boeschit tot behoef van Margriet van Boeschit en haar kinderen deze voornoemde 7 lopens rog.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 55; 29-06-1467:
Katelijn van den Molendijck die voortijds wijf was van Goessen Wauters met haar momboir heeft verkocht aan Rommen Gherit Artszoon een mud rog erfpacht uit haar recht en gedeelte van haar huis, hof steden en camp erfs, den Molendijck, ene en andere zijde Kathelijn van Boeschit en kinderen, ene einde Dirc, andere einde de gemeynt. Vrij behalve haar deel van de cijns en ook haar deel van 2 mud rog erfpacht die daar uitgaat.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 58; 13-03-1467:
Henric Jan Vriesenzoon als man van Korstijn wettige dochter Art Wiesen en Korstijn voornoemd met hem en met Peter Jan zoon van Bon als man van Even zijn wijf, Karstijn voornoemd, wettige dochter, hebben opgedragen aan Heer Lenart en Jan gebroeders, wettige zonen waren Ghelden van Boeschit alzulke erfenis als hun is aanverstorven na dood van Katelijn wettig wijf was van Art voornoemd zo waar die in Asten gelegen zijn. Ze doen helmelinge hierop en beloven alle commer zelf af te doen met recht en mede voor Jans Goyens en Henriosoen waren Art sWijsen en hun wettige kineren dat zij die gelijk met hen en met Margriet hun wettige moeder en met Katelijn hun moei zullen helpen dragen. Korstijn zal hebben 2 mud rog lijfpacht en Peter na Korstijn dat 2 mud rog erfpachs.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 58; 13-03-1467:
Heer Lenart en Jan gebroeders, wettige zonen waren Ghelden van Boeschit, hebben verkocht aan Korstijn Art sWijsen wettige dochter 2 mud rog jaarlijkse lijfpacht zolang ze leeft en na Korstijns dood zal die pacht komen aan Even Korstjen voorschreven dochter en alle wettige kinderen en dat jaarlijks uit een stuk erfs, den Nuwencamp gelegen tot Boeschot en groot 1 mudse, ene zijde de gemeynt, andere zijde erfenis toebehorend aan de hoeve te Boeschot, ene einde Dirc van Liessel en Claes Vriesen, ander einde de huizing van Boeschot. Los en vrij behalve de cijns van de grond en alzulke erfpachten als daar met recht zijn uitgaande.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 58 verso; 13-03-1467:
Peter Janszoon van Bon als man van Even zijn wijf, Korstijn en Art sWijsen wettige dochter, heeft geërfdeeld met Korstijn zijn vrouw van alle goeden daer hij toeseggen toe sou moghen hebben, sij sijn hafelyck of sij sijn erfelyck, ende schildt hoer dat af quyt ende geloeft voert dat quytscellen tot ewijgen dagen vast ende stedich te houden op hom.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 88; 19-11-1468:
Jacob Goessen Wouters heeft verpacht aan Dirck Heylen sGrotenzoon zijn huizing, hof stad en erfenis ter stey aan den Moelendijck, ene zijde Margriet van Boescit en haar kinderen, andere zijde de gemeynt, ene einde het convent van Bynderen, andere einde de gemeynt.Te weten voor de cijns van de grond en voor 2 mud erfpacht die Dirc de pachter daaruit gelden zal en voor 4 mud rog erfpacht die Dirc de pachter aan Jacob de verpachter heeft te gelden op Onze Lieve Vrouwe dag. Ende der sal aff sijn den iersten scoutdach sijn op Onze Lieve Vrouwe Lichtmysdach naest comende over twee jaer ende Dirc voorschreven sal daer op dat voorschreven erfenis sculdich sijn te setten een huys van III gebonden met enen overspronck wael waert wesende XXV peters bynnen twee jaeren ende oec sal Dirc sculdich sijn te maken te lande bynnen twee jaeren enen stuck heytvels.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 115; 19-05-1470:
Jan Gheldenszoon van Boeschit heeft beloofd als principale schuldenaar te betalen aan Jacob van den Molendijck op Onze Lieve Vrouwe dag aanstaande een mud rog en daarna twee jaar lang elk jaar een mud en dan op Onze Lieve vrouwe dag of daar binnen daar mede betalen 24 peters.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 121; 04-02-1472:
Margriet van Boeschit, weduwe van Ghelden van Boeschit met momboir en Jan van Boeschit haar en ook Gheldens wettige zoon, hebben verkocht aan Heer Weyn van Heze priester, tot behoef van Heer Claes Heyn Lobkens priester een mud rog erfpacht uit twee buunre beempt aan den Molendijck gelegen, ene zijde Jacob van den Molendijck, andere zijde Jan Gherit Artszoon, ene einde erfenis toebehoorende aan het convent van Bynderen, andere einde de gemeynt.

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 16 verso; 13-05-1473:
Rum Gheritszoon Wilneer Art Luyskenszoo was verkoopt aan Art den Haen onze mede-schepen een mud rog erfpacht op Onze Lieve Vrouwe dag uit zijn huis,hofstad en erfenis aen gheen Horic, ene en andere zijde Mathijs van den Colick, andere zijde Margriet van Boeschit en haar kinderen, andere einde de gemeynt; een stuk land,den Moelenbeempt, ene zijde erfgenamen Willem Truyen, andere zijde Margriet van Boeschit en haar kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 54; 12-02-1475:
Jan Gheldenszoon van Boeschit verkoopt aan Jacop Goessen van den Moelendijck een mud rog erfpacht op Onze Lieve Vrouwe dag uit 1⁄4 deel, zijn gedeelte, van de gehele hoeve Boeschit namelijk uit huis, hofsteden, land enzovoort,zoals dat Jan aangestorven was bij de dood van Gelden zijn vader en Jan belooft die erfenis te vrijen ende te weren van allen anderen voorcommer die daer in weer als voor dat voorschreven mud rogs erfpacht op hom ende op allen sijn goet hebbende ende vercrijgende utgenomen ut sijn aengedeelt van alsolken erfpachten als men voer utten geheelre hoeven sculdich was te gelden ende utgenomen een mander rog erfpachts dat Jacop die coper voersr.voortijts vercregen hadde tegen Jan den vercoeper voerschreven in dat selver onderpant ende utgenomen des heren chijns van den gronde.

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 147 verso; 19-11-1477:
Henric Jans Vriessezoon als man ende momboir van Kerstijen van Boeschit, zijn wijf, hebben samen bekend dat Jan van Boesschot betaald heeft tghelt van waer mud rogs tsjaers lijfpacht die verschenen zijn ende va twee mudde rogs tsjaers die verschijnen sollen nu op Onser Vrouwen Lichtmyssendach naest comende ende Henric en Kersstijn voorschreven schelden Jan voorschreven daeraf quit.

Er is nog een akte uit het archief van Helmond5, waarin de hoeve Boeschot genoemd wordt:

Volgens onderstaande akten is Boeschot gelegen in de Steegen te Asten en worden nog de namen Jan en Hendric van Boeschot genoemd::

Illustre lieve vrouwe broederschap in 's-Hertogenbosch 684; 26-01-1542:
Jan van Boesschot, zoon van Jan, heeft verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan meester Peter van Os voor de broederschap een erfcijns uit huis en goederen in Asten, onder meer aan De Stegen.

Schepenacte Helmond 25-03-1547:
Hendric Jans soen van Boeschot heeft vercocht aan Carl Man Derick Janss een jaarlijkse rente 6 Rinsgulden uit een huis met toebehoren te Asten gelegen in de Steege neven erfe Jans van Boeschot, andere zijde Maes van den Vruijsd, ene einde erf Wreyns Roeffs, andere einde gemeynstraat.

Weer meer dan een eeuw later wordt Frans Jacobs als eigenaar genoemd. Frans Jacobs (Scroote) is geboren te Asten op 27-10-1644 als zoon van Jacobus Hanrici Bernaerts en Margaretha (zie Voormalig huis G92) en te Asten op 23-10-1668 getrouwd met Jenneke Jacobs:

01

Het gezin van Frans Jacobs en Jenneke Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thys Asten 25-11-1670
2 Lyske Asten 29-08-1672 Ongehuwd Asten 08-07-1722
3 Jacobus Asten 01-10-1676 Vlierden 21-01-1703
Helena Geraerts Neerven
Asten 21-09-1738
4 Margareta Asten 18-11-1679
5 Henricus Asten 23-07-1682

Frans Jacobs wordt tot setter benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 23; 27-06-1675:
Tot borgemeesters Sint Jan 1675-1676 zijn aangesteld Jan Hendrick Coolen en Hendrick Dielis. Tot setters zijn aangesteld Hendrick van Bussel en Frans Jacob Bernaerts. 

Frans Jacobs moet zijn neven nog uit de erfenis van zijn ouders betalen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 18 verso; 21-04-1677:
Frans Jacob Hendrick Bernaerts is schuldig aan de vier onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jacob Bernaerts en Willemke, zijn vrouw ƒ 300,- à 5%. De gelden komen uit de erfenis door de grootvader van de kinderen, wijlen Jacob Hendrick Bernaerts, nagelaten.
Marge: Frans Hendrick Jacob Bernaerts, 24 jaar, geassisteerd met Jan Dirck Vosch heeft ƒ 50,- ontvangen van Frans Jacob Hendrick Bernaerts.
Marge: 18-11-1684 Frans Hendricx Verberne heeft nog ƒ 100,- ontvangen van Frans Jacobs.

Frans Jacobs koopt en leent een stuk land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 28; 13-05-1677:
Hendrick Reynders en Jan Aert Hurckmans als geëde momboiren van Lijneke weduwe Jan Antonis Pauwels en haar onmondige kinderen verkopen aan Frans Jacob Hendrick Bernaerts land in de Steegen 2 lopense, ene zijde en einde de verkoopster, andere zijde Jan Peters van Ruth, andere einde Cornelis Peters. Koopsom ƒ 72,-. Marge: Gekomen van Peter Antonis Lomans. 

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 85 verso; 21-08-1679:
Peeter Jansen geeft in belening aan Frans Jacobs land aen de Meulendijck 1 lopense, ene zijde Frans Jacobs, andere zijde Jan van Ruth, ene einde Peeter Jansen, andere einde Claes van Ruth. Te lossen binnen twee jaar met ƒ 18,-.

Bij de verpondingen van 1680 is Frans Jacobs als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 20 verso:
Frans Jacobs.

Een neef van Frans Jacobs is niet tevreden met de afhandeling van een erfenis en eist inzage in de papieren:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 66; 26-11-1686:
Frans Hendricx Jacobs, 26 jaar, te Haerlem, zoon van Hendrick Jacob Bernaerts en Willemke Jansen van Nunen geeft procuratie aan Goort Jansen van Bussel, te Lierop, om namens hem te vervolgen en te prosequeren de rekening, bewijs en reliqua die Frans Jacob Bernaerts en Jan Dirck Vosch als momboiren van hem, constituant, en zijn zusters van hun administratie hebben gedaan. 

Asten Rechterlijk Archief 144; 05-05-1687:
Rekening, bewijs en reliqua van Frans Jacob Bernaerts en Jan Dircx als momboiren van de onmondige kinderen van Hendrick Jacob Bernaerts en Willemke, dochter Jan Janssen van Nunen.
Ontvangsten: Verkoop, op 25-02-1675, van een huiske in het Dorp, koopsom ƒ 75,- plus 6 slagen, waarvan de onmondige kinderen en de weduwe Hendrick Scepers ieder de helft ontvangen ƒ 40-10-00. De verkochte goederen, te Zomeren, aan Heer Baeckervelt. De kinderen komt hiervan toe ƒ 137-00-00. In dese somme heeft genooten ende geproffiteert Goort Janssen van Bussel ƒ 91,50 en die welcke bij den selven moeten verantwoort worden ten bate van de onmondige kinderen. De rendanten hebben te Zomeren op laeten timmeren het huis waar Jan Dirck Vosch in woont. Totaal aan ontvangsten: ƒ 177-10-00.
Uitgaven: Aan Goort Janssen van Bussel, stiefvader van de onmondige kinderen ƒ 91-10-00. Belastingen ƒ 35-18-10. Totaal aan uitgaven: ƒ 127-08-10.
Meer ontvangen ƒ 50-01-06

Frans Jacobs wordt als borgemeester benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 24; 20-06-1697:
Als borgemeesters worden aangesteld Dirck Andriessen geleerde en Frans Jacobs ongeleerde. Als setters worden aangesteld Joost van Heughten geleerde en Daendel Jansen ongeleerde.

Asten Rechterlijk Archief 146; 03-08-1698:
Dirck Andriessen en Frans Jacobs, oud borgemeesters, zullen, voor alle man, verkopen de granen te velde op de Leensel, op het goed van Josina, weduwe Joost Hoefnaegels en gepacht door Jacob Aerts. Om hieraan de dorpslasten van voorschreven Jacob Aerts te verhalen. Koopsom ƒ 203,-.

Er worden vier koeien door een deurwaarder uit het huis van Frans Jacobs gehaald en daarbij wordt Anneke Jansen van Ruth onheus bejegend:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 75 verso; 25-02-1700:
Perijntie Jansen, weduwe Willem Jacobs, 48 jaar, Anneke Jansen van Rut, 25 jaar, Marie Jansen van Rut, 19 jaar, Maria Jansen van Rut, 19 jaar, Elisabet Fransen, 16 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jan Peeters van Rut, Frans Jacobs en Nicolaes van Rut dat zij gezien hebben dat deurwaarder Deckers en zijn assistenten, op 12 februari laatstleden uit het huis van Frans Jacobs gepant en gehaelt hebben vier koeien, aan elkander gebonden. Tijdens het wegvoeren is Anneke Jansen van Rut, attestante in deze, gekomen met een schup, zonder daar echter iets onbehoorlijks mee gedaan te hebben. Waarop Jan van Geelkercken, vorster, te Mierlo, een der assistenten, Anneke voorschreven op een onfatsoenlijke en onbehoorlijke manier aan haar lichaam heeft aangetast. Zij, attestanten, verklaren dat Anneke Jansen van Rut de voorschreven Geelkercken met een voet voor zijn schenen heeft gestoten waarop deze Geelkercken een sackpistool heeft gezet op de borst van Anneke. Ook heeft Deckers met grammen gemoede zijn roer op de borst van Anneke gezet. Op deze onbehoorlijkheid heeft Mathijs van de Laeck, ook een der assistenten, gezegd: "Siet toe Decker, wat ghij doet". Op al de tumulten zijn de voornoemde vier koeien weer naar hun stal gelopen. Geen der deponenten heeft ook gezien dat er iemand geweest is die de deurwaarder en zijn assistenten enige resistentie hebben aangedaan maar ter contrarie de voorschreven persoon met beleefde woorden aangesproken. Zo heeft Perijntie Jansen, weduwe van Willem Jacobs, gezegd: "Wel, Deckers, neemt maer een koeye mede ofte een ander pant tsij van een ketel ofte wat anders daer conde ghij soo wel mede volstaen, all ofte ghij die vier koeyen mede neempt en U Lieden soo wel daermede bij U meesters verantwoorden. Als nu want wij sijn allgaren bereet omme te betaelen de rente want weeten wel dat wij die schuldigh sijn". 

De eerder genoemde erfenis wordt nu afgewikkeld:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 174; 06-01-1705:
Frans Hendricx Verberne, te Haalen, Margareta Hendricx Verberne, Jenneke Hendricx Verberne, Maria Hendricx Verberne. Allen kinderen van wijlen Hendrick Jacobs Verberne en Willemke Jansen nu getrouwd met Goort van Bussel. Frans Jacobs, oom, is hun momboir geweest. Zij zijn nu gekomen tot hun mundige leeftijd en er wordt afgerekend. Er is een mondeling contract de dato 06-01-1705. Marge: de dato 29-06-1705 zijn ze ten volle voldaan.

Bij de verpondingen van 1709 is Frans Jacobs als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 33:
Frans Jacobs. 13 20-3 6 0.

Het eerder genoemde voorval met de deurwaarder eindigt in een proces voor de Raad van Brabant:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 41; 12-03-1710:
Frans Jacobs, Marie Verijt weduwe Nicolaes van Rut en Lammert Mathijssen getrouwd geweest met Anneke Janse van Rut mede voor Hendrick Jansen van Rut procuratie schepenen Asten de dato 14-12-1709. Hendrick Jansen van Gruythuysen, te Tongeren getrouwd met Alegonda Jansen, Joost Jansen, te Vlierden, getrouwd met Maria Jansen en Margriet Jansen van Rut. Allen kinderen van wijlen Jan Peters van Rut en Jenneke Cornelissen. Zij geven procuratie aan Perijn Jansen nu getrouwd met Adriaen Willem van Baeckel om namens hen zich te vervoegen te 's Gravenhage en aldaar, te vervolgen het proces dat zij genoodzaakt zijn te voeren voor de Raad van Brabant tegen de Heer van Helmont.

Frans Jacobs is nog borgemeester, maar vreest voor het eerder genoemde proces en voor de Spaanse Successieoorlog:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 43; 16-04-1710:
Frans Cornelis van Weerdt en Frans Jacobs, borgemeesters Sint Jan 1709-1710. Zij hebben dit ambt tot heden waargenomen en de borgemeesterslasten samen, naar proportie van hun ontvangsten, ook betaald. Wegens de groote oorloghstijden wordt het steeds bezwaarlijker de ophael te doen. Zij zijn nu genoodzaakt, om schade te voorkomen eenige penningen tot laste van haere prive te negotieren tot voldoeninge van haere meest dringende dorpslasten. En omdat Frans Jacobs cum suis door de Heer van Helmont voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, in recht is betrokken waardoor gevreesd werd dat hij in zijn goederen zou worden geruïneert. De borgemeesters hebben nu in contemplatie met elkaar een minnelijk accoord gemaakt over hun respective ontvangsten en uitgaven. Volgt een overzicht van het opgemaakte accoord. 

Frans Jacobs is op 11-11-1719 te Asten overleden en zoon Jacobus Fransen, geboren te Asten op 01-10-1676 is getrouwd te Vlierden op 21-01-1703 met Helena Geraerts Claessen Neerven, geboren te Asten op 30-09-1682 als dochter van Gerardus Claessen Neerven en Maria Fransen Tijssen de Groot (zie Voormalig huis F429) en zus van Elisabeth Gerardi Neervens (zie Voormalig huis C878).

Contraxerunt sponsalia Jacobus Fransen Astensis et Helena Gerit Claessen Vlierdensis coram me et testibus Gerard Claessen et Francisca Jacobs.

Ondertrouw contract van Jacobus Fransen uit Asten en Helena Gerit Claessen uit Vlierden voor mij en getuigen Gerard Claessen en Francisca Jacobs.

02

Het gezin van Jacobus Fransen en Helena Geraerts Neerven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 22-07-1703 Kind Asten ±1703
2 Jacobus Asten 01-04-1705 Kind Asten 11-05-1705
3 Nicolaas Asten 12-09-1707 Ongehuwd Asten 03-07-1738
4 Elisabeth Asten 14-01-1710 Asten 04-11-1736
Antonius van den Hurck
Woensel 24-12-1782
5 Johanna Asten 02-08-1712 Kind Asten ±1712
6 Johannes Asten 21-04-1714 Deurne 18-01-1739
Johanna Hicspoors
Asten 06-10-1778
7 Ambrosius Asten 23-06-1718 Ongehuwd Asten 13-05-1738

Bij de verpondingen van 1713 is Jacobus Fransen (ook wel Verberne genoemd) nog de eigenaar, maar wordt ook Jacob Gerit Claassen, broer van Helena Gerit Neerven, genoemd als nieuwe bezitter:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 47:
Nu Jacob Gerit Claassen.
Jacob Fransen. In de bede ƒ 3-6-14.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1721 is Jacob Fransen met gezin de bewoner van het huis:

Hoofdgeld XVIII-23, 30-08-1721:
Jacob Franssen, Heijlke de vrouw, Jan, Claas, Brosis en Bet.

Kort daarna worden zijn goederen in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 149 verso, 13-08-1722:
Johan Versteegen, deurwaarder, neemt, met kennis van het officie, uit kracht van een executie van de Raad van Brabant op 05-09-1721 gedepecheert op sekere sententie van de Raad van Brabant op 30-07-1721 geobtineert bij of wegens Maximiliaan Grave van Arberg, Heer van Helmont in arrest de vaste goederen van Jacob Franssen allen gelegen in de Stegen. Om daaraan te verhalen hetgene aan de geëxecuteerden is meegedeeld.

Asten Rechterlijk Archief folio156, 20-04-1724:
Rekening, bewijs en reliqua van Johan Verstegen, deurwaarder, te Eyndhoven, van de verkochte meubilen namens Maximiliaan Nicolaas, graaf van Arberg, Heer van Helmont en ten laste van Hendrik van Rut, Jacob Franssen, Maria weduwe van Aart Kerckhof en Jan Walravens dit op 31-07-1721. In opdracht van Johan de Jongh, drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Miaan het Apostelhuysin een rente van 56 vat rogge per jaar. De verkochte goederen van Jacob Frans Jacobs gelegen aan Boesschoet ƒ 100-00-00.

Jacob Gerit Claasse wordt de nieuwe eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 12, 29-03-1724:
Johan Verstegen, deurwaarder, verkoopt, met authorisatie van Johan de Jong, drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo, tot profijt van de crediteuren. De goederen van Maria Willem Jacobs weduwe van Aart Kerckhofs en Aart Jacobs in de Stegen. Hij verkoopt aan Jacob Gerit Claasse de goederen van Jacob Franssen een huis, hof en aangelag in de Stegen 4 lopense. Ene zijde Hendrik Gruythuysen, andere zijde de gemeente; land de Lattenacker 2 lopense; land Lijnekensacker 1 lopense 37½ roede; land Teunis Vrijnssenacker 1 lopense; land Teuniskensacker 3 copse; land den corten Bendert 1½ lopense; land, hei en groes 't voorste Weyvelt 3 lopense; land en groes het agterste heytvelt 2 lopense; groes en hei de Engelsbempt 4 lopense; groes het Eusel 3 lopense; groes en hei de agterste Del 1½ lopense 8 roede; groes het Stegensvelt 1 lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Heer van Asten; ƒ 0-12-8 per jaar geestelijke pacht. Koopsom ƒ 200,-. Lasten ƒ 34,37.

Jacobus Fransen (Verberne) is op 21-09-1738 te Asten overleden en Helena Geraerts Neerven is als Helena Jacob Verberne op 10-05-1747 te Asten overleden en als Heyl Jacobs op 12-05-1747 begraven.

Jacob Gerrit Claassen van Neerven is geboren te Vlierden rond 1675 als zoon van Gerardus Claessen Neerven en Maria Fransen Tijssen de Groot (zie Voormalig huis F429). Hij is op 26-02-1713 te Vlierden getrouwd met Antonetta Marcelis:

Jacob Gerarts van Neerven, jonge man met Antonetta Marcelis, jonge dogter bijde inwoonders alhier sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen volgens de echtreglementen coram Simon van de Boomen en Jan Vervoordeldonck, schepenen.
Sijn de bovengenoemde Jacob Gerarts van Neerven met Antonetta Marcelis nadat sij hunne behoorlijke proclamatien sonder beletsel gedaan sijn volgens de wenschen des voornoemden voor de wedt alhier getrouwd. Coram Simon van de Boomen en Jan Vervoordeldonck, actum ut supra.

03

Het gezin van Jacob Gerrit Claassen en Antonetta Marcelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellis Vlierden 30-08-1714 Vlierden 09-02-1744
Maria van den Broeck
Vlierden ±1765
2 Franciscus Vlierden 25-11-1715 Kind Vlierden ±1715
3 Gertrudis Vlierden 24-12-1719 Vlierden 21-11-1745
Franciscus van Huchten
Vlierden 31-10-1779

Ook volgens de verpondingslijst van 1737 en de bewoningsgeschiedenis van 1736 tot 1746 is Jacob Gerrit Claassen, ook wel Neerven genoemd en zeer waarschijnlijk een broer van Helena, eigenaar en woont Jan Jacob Fransen als zoon van de vorige eigenaar in het huis.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 96 verso:
Jacob Gerit Claese.
Huijs, hoff en aangelagh met drij ackers daeraan gelegen 5 lopense. In de bede ƒ 3-6-14.

Jaar Eigenaar nummer 21 Steegen Bewoners nummer 21 Steegen
1736 Jacob Neerven Jacob Claassen
1741 Jacob Gerrit Claasen Jan Jacob Fransen
1746 Jacob Gerrit Claassen Jan Jacob Fransen

Jacob Gerrit van Neerven is rond 1750 te Vlierden overleden en in 1747 wordt het huis verkocht aan Jan Jacobs Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 75 verso, 24-08-1747:
Jacob Gerrit Claassen, wonende te Vlierden, verkoopt aan Jan Jacobs Verberne, Jacob Verberne alsmede aan Peternel, dochter van Antoni van den Hurk, wonende te Woensel. Een huis, hof en aangelag met een akker daaraan 4 lopense, ene zijde Joost Hoebergen, andere zijde de gemeente.

Ook koopt Jan Jacobs Verberne het huis van Lambert Mathijssen (zie Stegen 80):

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 77 verso 05-10-1747:
Jacobus Losecaat verkoopt, namens het Corpus van Asten, aan Jan Jacobs Verberne de geabandonneerde en leegliggende goederen genaamd de Meulendijk, in de Steegen bewoond geweest door Lambert Mattijssen:

Huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde en einde gemeente, andere zijde Joost van Rest, andere einde het Hoyvelt. Verponding ƒ 1-16-0 per jaar
Den Hegacker 2 lopense; de Meulendijkse-acker 2½ lopense. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar
Land de vijff Copse 5 copse. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar
Land den Horsik 4 lopense. Verponding ƒ 1-4-0 per jaar
Land de Vlinkert 3 lopense. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar
Land agter Joost van Rest 3 copse. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar
Den Dries bij Joost van Rest 3 lopense. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar
Het eerste Hoyvelt agter den Dries 5 lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar
Het tweede Hoyvelt met een Heyhorst daaraan 7 lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar
Groes de Engelsebeemt 5 lopense. Verponding ƒ 0-13-0 per jaar
Groes het Steegensveltje 1½ lopense. Verponding ƒ 0-13-0 per jaar
Totaal Koopsom ƒ 70,-
Verponding ƒ 11-08-0 per jaar
Bede ƒ 3-12-6 per jaar

Jan Jacobs Verberne is vrijwel zeker de eerder genoemde Jan Jacobs Fransen, geboren op 21-04-1714 te Asten als zoon van Jacobus Fransen en Helena Geraerts Neerven en op 18-01-1739 te Deurne getrouwd met Jenneke Hendricks Hikspoors, geboren te Deurne rond 1715 als dochter van Hendrick Cornelis Hicspoors en Anneke Jan Martens:

04

Het gezin van Jan Jacobs Verberne en Jenneke Hendricx Hikspoors

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten 05-02-1740 ±1790 Soldaat
2 Cornelius Asten 06-10-1741 Ongehuwd Asten 13-10-1779
3 Franciscus Asten 02-03-1744 Woensel 22-06-1766
Joanna van Lieshout
Woensel 11-01-1807
4 Johannes Asten 19-01-1746 Budel 01-03-1778
Francisca Dirks
Budel 08-04-1799
5 Anna Maria Asten 21-02-1747 Kind Asten 04-10-1747
6 Gerardus Asten 14-01-1751 Deurne 27-10-1771
Maria Jan Hikspoors
Asten 14-09-1783
Elisabeth Jan Smits
Asten 15-01-1818
7 Helena Asten 10-07-1753 Kind Asten ±1753

Het huis van Jan Jacobs Verberne gaat in vlammen op, maar is er iets merkwaardigs gebeurd, waarbij bewoners van de Stegen worden ondervraagd en een financiële oplossing wordt aangedragen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44 verso; 22-02-1749, verhoor van:
1. Jan Hendrik Slaats, 28 jaar, wonende als knecht bij Jan Jacobs Verberne, in de Steegen,
2. Willem Frans Kels, 60 jaar,
3. Magriet Janse van Rut, getrouwd met Willem Frans Kels, in de 60 jaar,
4. Francis Willem Kels, 22 jaar,
5. Jenneke Willem Kels, 30 jaar,
6. Hendrik Jan Hendriks, 50 jaar,
7. Peternel Jansen, getrouwd met Hendrik Jan Hendriks,
8. Jenneke Hikspoors, getrouwd met Jan Jacobs Verberne,
9. Willemyn Gerrit Peter Ariaans, wonende en meid bij Jan Jacobs Verberne,
10. Peter Fransen, 60 jaar,
11. Geertruy Teunisse, weduwe Hendrik Verrijt, 60 jaar,
12. Joost Hoebergen, 41 jaar,
13. Willemyn Hoefnagels, getrouwd met Joost Hoebergen, 41 jaar.
14. Joost Janse van Rest, 44 jaar,
15. Jan Jan Hendriks van de Meulendijk, 45 jaar,
16. Catarien Fransen, getrouwd met Jan Jan Hendriks van de Meulendijk, 42 jaar.
Of zij weten dat op maandagmorgen, 13 januari 1749, de schuur van Jan Jacobs Verberne, in de Steegen is afgebrand. Dat ook de schapen verbrand zijn. Dat op zondag, 9 februari laatstleden, om 5 uur in de middag, het huis van Jan Jacobs Verberne, staande naast de afgebrande schuur, is afgebrand?
1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 antwoorden: Ja.
2. Was op 13 januair te Neerweert. Hij heeft de brand op 9 februari wel gezien.
4. Is te Weert schoole geweest en voorleede zondag eerst thuis gekomen, niet onder eede gehoord.
8. Ja, was echter buiten het Dorp toen het huis afbrandde.
9. Heeft de brand in de schuur pas gezien toen zij opgestaan was en toen om hulp geroepen omdat de andere nog op bed waren. Toen het huis begon te branden, was zij in huis en zag den brand eerst in het Camerke ontrent de voorstal.
14. Toen de schuur in brand was, was hij op het Rinkvelt, de tiende aan het dorsen met Peter Cornelis Peters en Dirk Bosmans. Ten tijde van den brand van het huis was hij bij Peter Verleysdonk en dus ook niet aanwezig.
Of zij weten, hetzij van horen zeggen of zien, op welke wijze de schuur en huis in brand geraakt zijn?
1. Weet niet hoe de brand ontstaan is. Heeft in huis gezeten wanneer het huis begon te branden en dat deze brand begon onder de bedstede, waar de lont gevonden is.
2. Heeft gehoord dat de brand aangestoken zou zijn, weet echter niet van wie hij dat gehoord heeft.
3-16 Weten niets.
Of zij weten dat het huis door een lont is komen af te branden en of een gedeelte van dat lont niet gevonden is in een bedstede, liggende op een plaay van het Camerke, welk stuk lont aan de deponenten vertoond wordt en gevraagd of zij daarvan het blauwe doek of touw kennen, of ooit gezien hebben, maken dragen, leggen?
Geen der deponenten heeft de lont voordien gezien of er iets van gehoord.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 243 verso; 05-05-1749:
Schepenen van Asten certificeren bij deze ter requisitie van Jan Jacobs Verberne dat, op 13-01-1749, 's morgens om zeven uur, is afgebrand zijn schuur met daarin zijn schapen, hooi, stro en rogge. Verder is op zondag, 09-02-1749, 's middags om vier uur, zijn huis afgebrand met daarin al zijn meubelen en andere goederen. Het huis gestaan in de Steege en eigendom van voornoemde Jan Jacobs Verberne welke circa 86 lopens zaai- en weiland in bewerking heeft.

  • Ordinaire landsverponding ƒ 27-11-12 per jaar.
  • Dorps redele omslag ƒ 27-11-12 per jaar.
  • Bede ƒ 09-18-12 per jaar.

Men is beducht dat de voornoemde landerijen, zonder opbouw van huis en schuur, niet meer gecultiveerd kunnen worden, tot groot nadeel van de requirant en de gemeente. Wij stellen de requirant, indien het ons toegestaan wordt, vrij van de voorschreven redele lasten voor de tijd van 14 jaar.
Asten Rechterlijk Archief 30 folio 48; 27-02-1749:
Jan Jacobs Verberne, wonende alhier en Willem van der Sande, wonende te Vlierden. Jan Jacobs Verberne verklaart, dat, op 13 januari laatstleden, om 7 uur 's morgens zijn schuur, staande aan zijn huis in de Steegen, zeer schielijk is afgebrand. Ook zijn hooi en stro alsmede 42 schapen zijn verbrand. Op zondag, 9 februari laatstleden, rond vier à vijf uur in de middag, is zijn huis, staande naast de afgebrande schuur, afgebrand alsmede de meeste van zijn meubile en huisraad. De twee comparanten verklaren tesamen dat zij na den brand, op maandag 10 februari, ca. 9 uur 's morgens, hebben gezocht onder hetgeen dat na de brand was overgebleven naar het ijzer of timmermansgereedschap van de tweede comparant. Zij hebben hiervan e.e.a. gevonden. Onder het zoeken zijn zij gekomen int midde vant afgebrande huys bij de boome waar een kleyn camerke geweest is en hebben gevonden boven op de play een stuk van een lont, sijnde aan wedersijde afgebrant, het welke was gemaakt van blauw linden en om hetselve bewonende off gebonde met touw off wit koort gelijk sackebant alsdat losser gedraayt is. En welk stuk lont bedeckt lag met een natte vaale turff. Zij verklaren verder niet te weten hoe en door wie dit lont gemaakt is en door wie het daar gelegd is.

Volgens de bewoningsgeschiedenis van het huis op de Steegen woont Jan Jacobs Verberne van 1747 tot zijn overlijden in 1778 met zijn gezin in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 21 Steegen Bewoners nummer 21 Steegen
1751 Jan Jacobs Verberne Jan Jacobs Verberne
1756 Jan Jacobs Verberne Jan Jacobs Verberne
1761 Jan Jacob Verberne Jan Jacob Verberne
1766 Jan Jacob Verberne Jan Jacob Verberne en Joost van Rest
1771 Jan Jacob Verberne Jan Jacob Verberne
1776 Jan Jacob Verberne Jan Jacob Verberne

Jan Jacobs Verberne zit in een lang slepend proces gewikkeld met predikant Hermanus Aalbers omtrent een te vereffenen schuld:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 62; 07-05-1764:
Jan Jacobs Verberne, aanlegger contra Hermanus Aelbers, predicant, te Eyndhoven, gedaagde. Aan gedaagde wordt opgelegd te betalen ƒ 43-8-8. Aanlegger zal echter gehouden zijn zijn eed af te leggen. Gedaagde gaat in beroep en stort een borgsom van ƒ 150,-, zijn borgen zijn Johannes Jansen, molenaar, te Vlierden en Leendert Lamberts, alhier. Partijen blijven op hun gelijk staan doch verzoeken de zaak te sluiten.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-11-1764:
Wij, Hendrik Berkers en Leendert van Riet, schepenen en Jacobus Losecaat, secretaris, verklaren bij deze dat wij ter instantie van Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, gisteren, 23-11-1764, ten verzoeke van Jan Jacobs Verberne, ons hebben begeven in zijn huis, alwaar hij ons heeft aangewezen zijne met wit kreyt en in boeresijfers door hem aangetekende pretensie of rekening, zoo hij verklaarde, te hebben ten laste van den Heer Hermanus Albers, gewoond hebbende, alhier. Op de planken boven den ingang van een betsteede staande in den hoek van de keuke aan een vengster, of raam, bestaande, zoals den requirant opreekende en aanwees, in de volgende posten, hoewel hier en daar wat duyster, als eerst vooraan en wat terseyde, na het hoofdend wegens verdiende karrevragten, gedaane verschotten en geleent gelt tesamen een somme van ƒ 88-18-8; wat meer naar het midden stond daarop ontvangen ƒ 51-11-8, blijft over ƒ 37- 7-0. Nog voor turf en vragten ƒ 14-0-0, terzijde stond ontfangen ƒ 8-8-8, blijft over ƒ 5-11-8. Rest te ontfange ƒ 42-18-8. Wij hebben een en ander ten protocolle gebracht.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-01-1765:
Hermanus Albers, eerst gedaagde nu aanlegger contra Jan Jacobs Verberne, eerst aanlegger nu gedaagde. Uitvloeisel uit het vorig proces. Het is gebruikelijk dat bouwlieden, kar- en voerlieden hetgeen zij verdienen op de post van deur of wand schrijven. Zoals te zien is bij Simon van Leeuwen in zijn Rooms Hollands regt 5e boek, 20e deel, nummer 23. Ook professor Voet wordt aangehaald, evenals raadsheer Wijnands Braband decisien delegatie 135. De huidige aanlegger staat als een wanbetaler te boek. Gedaagde heeft met Adriaan Lintermans aan aanlegger geleend om de verdiensten van Peter van Ruth te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52 29-04-1765:
Jan Jacobs Verberne eerst gedaagde nu aanlegger contra Hermanus Aelbers, predikant, te Asten, wonend te Eyndhoven eerst aanlegger nu gedaagde. Aanlegger heeft van gedaagde te vorderen wegens karrevragten verschotten en geleende penningen mitsgaders geleverde klot ƒ 103-8-8. Van tijd tot tijd is hierop afbetaald ƒ 60-0-0, resteert ƒ 43-8-8. Dat den aanlegger nu gecontradiceerde tot praetense verificatie van zijn gelibelleerden eysch aan die van U Eerwaarden eenige notitie in krijt op een betsteede off vengsterraam, praetentelijk ten lasten van den contradictuur opgegeven hebbende. Daaruit is een praetens restant van ƒ 42-18-8 geformeert. Gedaagde zegt aanlegger niets schuldig te zijn.

Zoon Gerrit Jan Verberne wordt verwond door Dirk Leendert Lambers:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 153; 03-08-1770:
Gerrit Jan Verberne, 19 jaar, wonende in de Steege, Dirk Arnoldus van Gennip, 15 jaar, wonende bij Jan Jacobs Verberne, in de Steege, als schaapherder. Zij verklaren:
Gerrit was, op woensdag 1 augustus laatstleden 's morgens circa 6 uur, hei aan het maaien niet ver van zijn vaders huis. Bij hem is toen gekomen Dirk Leendert Lambers, die riep: "Komt eens bij mijn". Hij is hem daarop tegemoet gegaan en bij elkaar komende heeft Dirk tegen hem gezegd: "Wat hebt gij tegens den jonge geseyt". Tegelijkertijd pakte Dirk met zijn ene hand zijn, comparants, heyzigt en in zijn andere hand een mes hebbende en hem daarmee een sneede aan de linkerzijde van zijn hoofd en over zijn hand toebrengende. Dirk is aanstonds met de heizicht weggegaan en hij, comparant, naar chirurgijn den Dubbelen om zijn kwetsuren te laten verbinden. Dirk Arnoldus van Gennip legt een ongeveer gelijke verklaring af. Gerrit heeft een en ander onder eede bevestigd. Dirk wil dit doen indien nodig.

Jan Jacobs Verberne stopt met zijn boerenbedrijf en verkoopt huisraad, goederen en vee:

Asten Rechterlijk Archief 149; 13-12-1776:
Jan Jacobs Verberne, in de Steege, verkoopt zijn meubilaire inboel van alderhande huysraat, een paart, beesten en schapen en gereetschap onder andere zes koeien ƒ 118,-, twee jonge koeien ƒ 30,-, een os ƒ 16,-, 36 schapen ƒ 90,-, twee karren ƒ 11,-, hooi en stro ƒ 27,-. Totale opbrengst ƒ 353,-.

Jan Jacobs Verberne verhuurt zijn huis en grond aan Goort Joosten, maar woont nog zelf in de kamer:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 104; 06-02-1777:
Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, verhuurd aan Goort Joosten, te Bakel huis, stal, hooi-, wei- en groeslanden gelegen in de Steegen zoals bij de verhuurder in gebruik is. Met uitzondering van de kamer in het huis en een hof. Huurtermijn 10 jaar. Lands- en dorpslasten: de huurder. Huursom ƒ 75,- per jaar plus het omschreven onderhoud. Borg staat Jan Royackers, te Vlierden.

Hij verkoopt ook zijn oogst:

Asten Rechterlijk Archief 149; 04-07-1777:
Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, verkoopt zijn oogst te velde; 19 kopen met opbrengst ƒ 193,-.

Na het overlijden van Jenneke Hikspoors als Joanna Joannis Verberne te Asten op 22-09-1778 en Jan Jacobs Verberne te Asten op 06-10-1778 wordt de erfenis verdeeld, waarbij zoon Gerrit Jacobs Verberne het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 232, 11-02-1780:
Francis Jacobs Verberne, wonende te Woensel, Nicolaas Jacobs Verberne, soldaat in het regiment van Generaal Kernel, Jan Jacobs Verberne, wonende te Buul, Gerrit Jacobs Verberne, wonende te Liessel. Kinderen van wijlen Jan Jacobs Verberne en Jenneke Hikspoors, gewoond hebbende in de Steegen. Cornelis en Helena, de andere kinderen, zijn ook overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Gerrit Jacobs Verberne een huis, schuur, stal, hof, aangelag en een akker 5 lopense, ene zijde het straatje, andere zijde de gemeente; land Lijnekeacker 2 lopense; den Lottenacker 2 lopense; Teuniskeacker 3 copse; land / groes Persvelt 9 lopense; den agtersten acker 4 lopense; hooiveld het Natvelt 2½ lopense; Stegensvelt 2 lopense; den Engelsebeemt 6 lopense; land de vijff Copse 5 lopense; den Heckacker 2 lopense; de helft van groesveld de Pootbeemt de helft is 2 lopense; de Meulendijkseacker 2½ lopense; het Stegensvelt 1½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar.
2e lot krijgen Nicolaas en Jan huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jenneke en Maria Kels, andere zijde het straatje; land den Horsik 1 lopense; een Hoyveltje 1 lopense; Antoni Vreynseacker 1 lopense; land den Bendert 1 lopense; groes / hei den agtersten Del 1 lopense; groes Hekelaarshoek 2 lopense; de helft van de Pootbeemt de helft is 2 lopense; land de ses copse 5 copse. Belast met ƒ 0-18-8 per jaar, zo vermeend wordt, aan het Huis van Asten.
3e lot krijgt Francis de helft in een akker gelegen op de Stoutheuvel, te Woensel 30 roeden; ½e deel in groes op de Stoutheuvel, te Woensel geheel 1½ lopense.

Nicolaas en Jan erven een naastgelegen huis (zie Stegen 80).

Zoon Gerrit Jacobs Verberne is geboren te Asten op 14-01-1751 en op 27-10-1771 te Deurne getrouwd met Maria Jan Hikspoors, geboren te Deurne op 02-11-1749 als dochter van Joannes Wilhelmi Hikspoors en Joanna Josephi Verduyseldonk. Na haar overlijden te Asten op 28-10-1782 hertrouwt hij te Asten op 14-09-1783 met Elisabeth Jan Smits, geboren te Asten op 20-09-1750 als dochter van Johannes Smets en Petronella Andrea Verhyen (zie Dijkstraat 50):

05

De gezinnen van Gerrit Jacobs Verberne met Maria Jan Hikspoors en met Elisabeth Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Deurne 04-08-1772 Kind Deurne ±1772
2 Joannes Deurne 05-06-1773
3 Jacobus Deurne 08-12-1774 Kind Deurne ±1774
4 Anna Maria Deurne 06-01-1776
5 Jacobus Deurne 16-10-1777 Kind Deurne ±1777
6 Johanna Deurne 12-06-1780 Asten 18-01-1801
Lambert Timmermans
Asten 09-03-1839
7 Helena Asten 02-10-1782 Kind Asten 16-01-1783
8 Johannes* Asten 30-07-1784
9 Maria* Asten 21-12-1785 Kind Asten 27-12-1785
10 Petronella* Asten 21-12-1785 Kind Asten 27-12-1785
11 Maria Helena* Asten 06-08-1787 Kind Asten 05-06-1788
12 Cornelius* Asten 25-11-1789 Kind Asten 13-10-1794
13 Helena Maria* Asten 22-10-1791 Kind Asten 06-10-1794

* kinderen uit het tweede huwelijk

Na de erfenis is Gerrit Jacobs Verberne rond 1781 vanuit Deurne naar het geërfde huis in Asten komen wonen. Voor zijn tweede huwelijk moet Gerrit Jacobs Verberne nog een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 151 verso; 30-08-1783:
Staat en inventaris opgemaakt door Gerrit Jacobs Verberne weduwnaar Maria Jan Hikspoors, in de Steege ten behoeve van Jan, Jennemie en Johanna, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Elisabet Jan Smets, jonge dochter.
Onroerende goederen: huis, schuur, stal, hof en aangelag met een akker daaraan samen 5 lopense, ene zijde het straatje, andere zijde de gemeente; Lijnenacker 2 lopense; groes den Pootbeemt 2 lopense; den Meulendijkseacker 2½ lopense; den Lottenacker 2 lopense; Teuniskeacker 3 copse; lopense; land en groes Persvelt 9 lopense; den agtersten Acker 4 lopense; hooiveld het Natvelt 2½ lopense; Stegensvelt 2 lopense; de Engelsebeemt 6 lopense; land de vijff Copse 5 lopense; den Hoekacker 2 lopense; het Stegensvelt 1½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester Kempenaar.
Roerende goederen: de inventarisant heeft altijd bij zijn schoonmoeder ingewoond en daarom geen eigen goederen.
Tegoeden: van een verkoop gedaan door Cornelis Hikspoor aan Jan Brunas heeft de inventarisant nog te goed ƒ 400,-.
Schulden: aan Antoni Timmermans, wegens de aankoop van zijn vaste goederen schepenobligatie Asten de dato 19-02-1780 ƒ 500,-; aan zijn broeder Francis Verberne, te Woensel ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 154; 30-08-1783:
Gerrit Jacobs Verberne, weduwnaar Maria Jan Hikspoors bruidegom ter eenre en Elisabet Jan Smets, jonge dochter bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten uit dit huwelijk, dan zal de bruidegom aan haar naaste vrienden moeten uitkeren ƒ 300,- het overige blijft voor hem. Als de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, ook zonder kinderen na te laten uit dit huwelijk, dan zal zij uit de boedel hebben ƒ 600,- en zal al het verdere blijven aan haar man.

Gerrit Jacobs Verberne krijgt de inboedel van zijn schoonmoeder Joanna Josephi Verduyseldonk in ruil voor verzorging van haar:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 7; 12-03-1785:
Jenneke Verduyseldonk getrouwd geweest met Jan Hikspoors, in de Steege, geeft te kennen dat Gerrit Jacobs Verberne, wonende bij haar, in de Steege, op de erve van Gerrit Verberne getrouwd geweest met Maria, haar dochter welke altijd bij elkaar gewoond hebben, eerst te Liessel en nu hier. Gerrit Verberne heeft drie kinderen van zijn eerste vrouw en is nu hertrouwd doch hebben altoos en nog, zaame met lieffde en vrientschap huysgehouden. De gehele inboedel, alles bevattende, is aan haar, Jenneke, gebleven. Zij beseft echter dat het beter is om alles over te geven aan haar voornoemde schoonzoon, Gerrit, om daarmee te handelen als met eigen goed. Jenneke krijgt daarvoor haar verdere leven kost en inwoning naar haar staat. Mocht een en ander niet naar genoegen geschieden dan kan zij vrij vertrekken met meeneming van enige goederen en zal zij gedurende haar verdere leven ƒ30,- per jaar uitgekeerd krijgen.

Uit de bewoningsgeschiedenis van het huis en uit de verpondingen van 1810 maken we op dat Gerrit Jacobs Verberne nog steeds eigenaar en bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 21 Steegen Bewoners nummer 21 Steegen
1781 Gerrit Verberne Goort Joosten
1798 Gerrit Verberne Gerrit Verberne
1803 Gerrit Verberne Gerrit Verberne

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 88:
Gerrit Verberne bij deling 11-02-1780.
Nummer 21 huijs, hof en aangelag met 3 ackers daaraan, 5 lopense.

Jenneke Verduyseldonk is op 09-04-1806 op 80-jarige leeftijd overleden en in 1816 verkoopt haar schoonzoon Gerrit Jacobs Verberne het huis aan zijn schoonzoon Lambert Timmermans:

Notarieel archief 39-89 Asten, 20-09-1816:
Gerrit Verberne verkoopt aan Lambert Timmermans de ½ in de goederen hem in 1780 vanwegen zijn ouders aankomen huis, en aangelag groot 6 lopense.

Elisabeth Jan Smits is op 01-11-1816 te Asten overleden en Gerrit Jacobs Verberne is op 15-01-1818 te Asten overleden:

06

Dochter Joanna Gerardi Verberne, geboren te Deurne op 12-06-1780 is op 18-01-1801 te Asten getrouwd met Lambert Hendrik Timmermans, geboren te Asten op 05-10-1768 als zoon van Henricus Dierck Timmermans en Maria Lambers Verheyen (zie Laarbroek 4):

07

Het gezin van Lambert Timmermans en Joanna Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 06-11-1801 Asten 31-01-1840
Joannes van Brussel
Asten 22-08-1873 *
Liefdehuis
2 Johanna Asten 11-11-1802 Asten 13-06-1839
Mathijs Kuijpers
Someren 14-11-1857
Henricus Wijnen
Someren 04-08-1884 Postelstraat
3 Theodorus Asten 03-02-1804 Asten 13-09-1839
Joanna Brunas
Asten 28-08-1882
4 Henricus Asten 29-04-1806 Kind Asten 26-05-1806
5 Henricus Asten 28-07-1807 Asten 29-05-1835
Joanna Maria van Vosselen
Asten 03-12-1836 zie Voormalig huis B623
6 Cornelia Asten 17-08-1809 Someren 24-06-1836
Franciscus Hurkmans
Someren 11-12-1884 Grote Speelheuvel
7 Johannes Asten 01-05-1811 Kind Asten 21-05-1813
8 Thomas Asten 11-06-1812 Kind Asten 14-06-1812
9 Anna Maria Asten 21-08-1813 Asten 24-02-1838
Josephus Mennen
Asten 10-01-1854 zie Berken 2
10 Josephus Asten 02-08-1815 Asten 25-02-1848
Petronella van Bussel
Deurne 27-12-1872 zie ook Voormalig huis G502
zoon Petrus Johannes
11 Franciscus Asten 09-12-1816 Ongehuwd Asten 12-06-1836
12 Geertruida Asten 16-09-1818 Deurne 27-06-1840
Willem van Kol
Mierlo 27-02-1893 Vlierden B8, Stipdonk te
Lierop en Mierlo B79
13 Elisabeth Asten 07-03-1822 Kind Asten 23-03-1822

*  Johannes van Brussel is geboren te Asten op 11-12-1796 als zoon van Johannis Goort van Brussel en Johanna Maria Brunas (zie ook Voormalig huis G826). Johannes van Brussel is sinds 18-06-1828 weduwnaar van Johanna Maria Verrijt met wie hij op 01-11-1795 te Asten getrouwd was (zie ook Stegen 80) en op 20-01-1859 te Asten overleden

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Lambertus Timmermans eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; C302:
Huis en erf, groot 05 roede 2 el, de Baesensche akker, klassen 9.
Eigenaar: Lambert Hendrik Timmermans.

08

De hoeve ligt aan de Baesensche weg, vermoedelijk een verbastering van de naam Boeschot.

09

Joanna Verberne is te Asten op 09-03-1839 overleden en Lambert Timmermans is op 15-03-1839 te Asten overleden. Na hun overlijden is hun oudste zoon Theodorus (Dirk) Timmermans eigenaar van het huis op de Stegen geworden en er gaan wonen. Hij is op 13-09-1839 te Asten getrouwd met Joanna Brunas, geboren te Asten op 20-10-1809 als dochter van Petrus Joannis Brunas en Petronella Aarts (zie Stegen 80) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 02-05-1841 Kind Asten 05-05-1841
2 Lambert Asten 24-04-1842 Asten 11-05-1876
Johanna Hoebergen
Asten 28-10-1928 zie Stegen 80
3 Peter Asten 10-04-1844 Asten 06-02-1885
Anna Maria Driessen
Asten 28-04-1894

Theodorus Timmermans is op 11-12-1864 te Asten overleden en Johanna Brunas is op 10-09-1879 te Asten overleden. Door een grensverandering krijgt het huis kadasternummer C1986, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periode 1859-1879 en 1879-1890 staat het huis bekend onder huizingnummer C36 en vanaf 1869 onder nummer C38:

10

Hun twee zonen Lambert Timmermans, geboren te Asten op 01-05-1842 (zie Stegen 80) en Petrus Timmermans, geboren te Asten op 02-05-1844 splitsen rond 1879 het huis op in C38a en C38b, hetgeen later verandert in C34 respectievelijk C35. Lambert Timmermans verhuist rond 1882 naar een naastegelegen boerderij (zie Stegen 80). Dan wordt Petrus Timmermans eigenaar en hij is op 06-02-1885 te Asten getrouwd met Anna Maria Driessen, geboren te Asten op 14-03-1847 als dochter van Johannes Driessen en Anna Elisabeth Rooijmans (zie Voormalig huis F732). Zij verhuizen rond 1892 naar de Tuinstraat in Asten en verpachten het hele huis aan hun neef Peter Johannes Timmermans. Petrus Timmermans is op 28-04-1894 te Asten overleden en Anna Maria Driessen is op 17-05-1917 te Asten overleden. Zij hadden voor zover bekend samen geen kinderen.

Peter Johannes Timmermans is geboren te Asten op 07-07-1850 als zoon van Josephus Timmermans en Petronella van Bussel (zie ook Stegen 82). Hij is getrouwd te Deurne op 12-02-1881 met Helena Maria van den Heuvel, geboren te Deurne op 02-09-1847 als dochter van Theodorus van den Heuvel en Gordina Peeters. Het gezin van Peter Johannes Timmermans en Helena Maria van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 12-11-1881 Asten 31-01-1908
Johannes Lammers
Deurne 16-11-1948 Houtenhoek
2 Gordina Asten 07-11-1883 Kind Asten 15-10-1900
3 Peter Asten 16-11-1885 Ongehuwd Helmond 14-05-1965
4 Theodora Asten 10-05-1888 Asten 30-04-1926
Hermanus Sonnemans
Deurne 27-04-1982 Helenaveen

Rond 1892 vindt er nog een vereniging plaats, waarbij het huis kadasternummer C2296 krijgt, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Hieronder een foto van dochter Theodora (Dora) Timmermans, die getrouwd was met tuinier Hermanus (Maan) Sonnemans en in Helenaveen woonde.

In de bevolkingsregisters over de periode 1890-1900 en 1900-1910 is de overgang van het huis van Petrus Timmermans naar zijn neef Petrus Johannes Timmermans te zien onder huizingnummer C35:

12

13

Petrus Johannes Timmermans is op 29-09-1907 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over periode 1910-1920 woont Helena Maria van de Heuvel nog met zoon Peter en dochter Theodora in het huis met huizingnummer C31 tot 1919 en verhuizen dan naar de Achterbos (zie Achterbos 12).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-07-1917 wordt de boerderij door de erven van eigenaar Peter Timmermans en Maria Driessen te koop aangeboden.

De koper en nieuwe bewoner van het huis is Peter Bankers, geboren te Asten op 29-09-1885 als zoon van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14). Hij is te Asten op 09-02-1912 getrouwd met Geertruida Haazen, geboren te Deurne op 26-01-1886 als dochter van Joseph Haazen en Josina Mennen:

15

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij nog in het huis met dan huizingnummer C17 en ook bekend staand als Stegen 28:

16

17

Rond 1930 heeft er nog een herbouw onder hetzelfde kadasternummer plaatsgevonden. Peter Bankers is op 24-10-1945 te Asten overleden en Geertruida Haazen is op 09-04-1971 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Hieronder de streetview opname van de huidige uit 1928 daterende boerderij op Stegen 82 in de buurt liggend van de vroegere hoeve de Boeschot:

20

Overzicht bewoners

Hoeve de Boeschot op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1547 Hendrick Jan van Boeschot Hendrick Jan van Boeschot
1610 Hendrick Laurenijnssen Hendrick Laurenijnssen
1680 Frans Jacobs Asten ±1640 Frans Jacobs Asten ±1640
1713 Jacob Fransen Asten ±1674 Jacob Fransen Asten ±1674
1724 Jacob Gerrit Claasen Vlierden 26-02-1713 Jacob Gerrit Claasen Vlierden 26-02-1713
Steegen huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jacob Neerven Vlierden 26-02-1713 Jacob Claassen Vlierden 26-02-1713
1741 Jacob Gerrit Claasen Vlierden 26-02-1713 Jan Jacob Fransen Asten 21-04-1714
1746 Jacob Gerrit Claassen Vlierden 26-02-1713 Jan Jacob Fransen Asten 21-04-1714
1751 Jan Jacobs Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacobs Verberne Asten 21-04-1714
1756 Jan Jacobs Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacobs Verberne Asten 21-04-1714
1761 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714
1766 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacob Verberne en Joost van Rest Asten 21-04-1714
1771 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714
1776 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714 Jan Jacob Verberne Asten 21-04-1714
1781 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751 Goort Joosten
1798 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751
1803 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751
Kadasternummer C302
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C302 1832-1839 Lambert Timmermans Asten 05-10-1768
C302 1839-1875 Theodorus Timmermans Asten 03-02-1804
C1986 1875-1892 Theodorus Timmermans Asten 03-02-1804 grensverandering
C2296 1892-1918 Petrus Timmermans Asten 02-05-1844 herbouw
C2296 1918-1938 Peter Bankers Asten 29-09-1885
Stegen 28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1818 Gerrit Verberne Asten 14-01-1751 Elisabeth Jan Smits Asten 20-09-1750 15-01-1818
1818-1839 Lambert Timmermans Asten 05-10-1768 Joanna Verberne Deurne 12-06-1780 15-03-1839
1839-1859 Dirk Timmermans Asten 03-02-1804 Joanna Brunas Asten 20-10-1809
C37 1859-1869 Dirk Timmermans Asten 03-02-1804 Joanna Brunas Asten 20-10-1809 11-12-1864
C39 1869-1879 Joanna Brunas Asten 20-10-1809 weduwe Timmermans 10-09-1879
C38b 1879-1890 Petrus Timmermans Asten 02-05-1844 Anna Maria Driessen Asten 14-03-1847
C35 1890-1892 Petrus Timmermans Asten 02-05-1844 Anna Maria Driessen Asten 14-03-1847 naar Dorp
C35 1892-1900 Peter Johannes Timmermans Asten 04-07-1850 Helena Maria van den Heuvel Deurne 02-09-1847
C35 1900-1910 Peter Johannes Timmermans Asten 04-07-1850 Helena Maria van den Heuvel Deurne 02-09-1847 29-09-1907
C31 1910-1919 Helena Maria van den Heuvel Deurne 02-09-1847 weduwe Timmermans naar C27
C31 1919-1920 Peter Bankers Asten 29-09-1885 Geertruida Hazen Deurne 26-01-1886
C17 1920-1930 Peter Bankers Asten 29-09-1885 Geertruida Hazen Deurne 26-01-1886
28 1930-1938 Peter Bankers Asten 29-09-1885 Geertruida Hazen Deurne 26-01-1886

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 januari 2024, 10:52:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen