logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Sleegersch Eind

Het Sleegersch Eind, mogelijk een verbastering van het Steegensch Eind ten tijde dat de familie Sleegers hier de scepter zwaaide, ligt bij de ingang van Stegen vanaf het dorp aan de zuidzijde tot de Koestraat. Het kent kadasternummers van Voordeldonk en ligt daar ook vlak tegenaan zoals onderstaande kadasterkaart met daarin de kadasternummers van 1832 (blauw) en de huidige adressen (rood) genoemd zijn:

01

Alleen de huizen dichtbij de Koestraat zijn nog blijven staan en op de plaats van de overige huizen is een nieuwbouwwijk verrezen.

Wie er precies rond 1740 in dit deel van de Steegen woonden is beschreven in de archieven van Asten bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Steegen:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Peter Fransen 16 ƒ 40,-
Peter Driessen 15 ƒ 20,-
Joost Kuypers 15 ƒ 32,-
weduwe Francis Verreyt 1 ƒ 30,-
Jan Peter Polders ƒ 30,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Peter Fransen bewoont een huis dat zijn grootvader Cornelis Peeters al in 1645 bewoonde. De zoon van Cornelis Peeters, Frans Cornelissen, was de vader van Peter Fransen. Het huis is overgegaan op de kinderen van Peter Fransen, allen ongehuwd, en diens dochter Cecilia heeft het als langstlevende in 1804 overgegeven aan Gerrit van den Eijnden. Via diens dochter Agnes is het huis in handen gekomen van Peter Goorts en later van diens zoon Theodorus. Vanaf 1880 is het huis niet meer bewoond tot in 1895 Antonius Verberne een nieuw huis heeft gebouwd. Dit wordt in 1920 overgenomen door Antonius van Bussel en in 1932 wordt ongeveer op de plaats van het oude huis weer een nieuw huis gebouwd bewoond door Antonius Ludovicus Peters.

Peter Driessen heeft het huis in 1738 gekocht van zijn broer Paulus Driessen die het in 1734 gekocht had van Goort Paulus. Ook hij had het gekocht van Pauwels Hendricx, die het al vanaf ongeveer 1640 bewoonde. Peter Driessen heeft tot 1798 in het huis gewoond en toen is het huis afgebrand. Zij zoon Philip heeft het huis weer opgebouwd en daarna in 1904 verkocht. Zo ging het verder met het huis met steeds veel nieuwe eigenaars zonder een direct familieverband.

Joost Kuypers was in de periode van de misoogsten pachter van een deel van de boerderij van bovengenoemde Peter Driessen. Joost Kuypers is op 27-10-1747 te Asten overleden en komt verder in de archieven niet meer voor.

Het huis is in eigendom van de weduwe Francis Verreyt, Anna Tijs Canters, die het van haar vader Mathijs Canters had geërfd. Het huis was al sinds eind 17e eeuw in bezit van de familie Canters. Dochter Johanna van de weduwe Francis Verreyt trouwt met Peter Hoebergen en zij nemen het huis over. Rond 1780 erft dochter Anna Maria Hoebergen het huis en na haar overlijden verkopen haar kinderen het huis aan haar broer Joost. Zijn dochter Johanna trouwt met Laurens van Oosterhout en zij hebben tot 1880 in het huis gewoond. Het huis is daarna verkocht aan Willem van Engelen en diens zoon Peter van Engelen woonde tot 1940 in het huis.

De naam Jan Peter Polders, zoals bij de misoogsten genoemd, staat genoemd als Peter Janse Polders in het huizenquohier als inwonend bij de weduwe Francis Verreyt. In doop-, trouw- en doodregisters is de naam Polders niet terug te vinden.

In de opsomming van de getroffenen van misoogsten missen we de bewoners van kadasternummer C1171, dat destijds bekend stond als Steegen 4. De reden hiervoor is dat het huis in die periode onbewoond was.

Hieronder zijn de topografische kaarten van 1850, 1900, 1950 en 2015 met elkaar vergeleken, waarbij opvalt dat tot 1950 het stratenpatroon en de bebouwing aan de zuidzijde van de Stegensche straat vrijwel gelijk is gebleven. Er zijn alleen wat huizen verdwenen in het meest oostelijke deel en op andere plaatsen wat bijgekomen in het oostelijke deel. Na 1975 vindt de grote transformatie plaats met een nieuwbouwwijk, die het gehele westelijke deel van de Stegen heeft opgeslokt. Er zijn nog vier huizen overgebleven met een enigszins historische waarde.

02

03

04

05


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen