logo

De Vonder Homepagina


Stegen 50

In het Astense archief wordt Peter Henrick Vreynssen genoemd met betrekking tot een huis in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 96; 26-10-1637:
Willem Joachims nu gehuwd met Metien weduwe van Roeloff Dircx verkoopt aan Peter Henrick Vreynssen en Laurens Willem Tijs als momboiren der onmondige kinderen van wijlen Goort Peter Henrick Vreynssen gehuwd geweest met Lijntien, dogter van Laurens Willem Tijs. Een rente van ƒ 3,- jaarlijks. Als borg huis en hof in de Stegen, ene zijde erfgenamen Teunis Verhyndert, andere zijde de loop. Kantlijn: 18-08-1647 gelost aan Peter Henrick Vreynssen door de erfgenamen Metien Ruelens.

Peter Henrick Vreynssen had in elk geval drie zonen; Goort, Cornelis en Dirck, waarvan hij zijn zoon Goort overleefde. Op zijn oude dag wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van zijn zoon Cornelis:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 51 verso; 21-04-1645:
Den eersamen Peter Hanrick Vreynssen, onsen nabuer, die welcke beginnende is te commen totten extremen ouderdom ende dat hij voorsulcx geen travaille of labeur meer can exerceren en om meer andere redenen hem daertoe moverende en na goede en rijpe deklaratie heeft besloten om zijn goederen aan zijn kinderen over te dragen; zonder er nochtans afstand van te willen doen. Onder zijn goederen zijn enige lenen van de Vrouwe van Asten en hij wil dat deze haar rechten krijgt. De erfgenamen zijn Cornelis Peter Hanrick Vreynssen, Dirck, zijn broeder, Laurens Willem Tijs en Peter Michiel Colen, schepen als momboiren van het onmondig kind Heylke, dogter van Goort Peters van den Molendijck. Zij verdelen de goederen en accepteren de voorwaarden. 1e lot krijgt Cornelis huis, hof, hofstad aan de Molendijck waarin Peter, zijn vader, nu woont. Met den halven camp daarbij gelegen, met de Nije Erffve en en klein campke aaneen gelegen ter plaatse voorschreven.

Cornelis verhuurt het huis aan derden en de opbrengst is voor zijn vader Peter Henrick Vreynssen, die op 17-11-1662 komt te overlijden:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 12; 19-01-1656:
Cornelis Peeters heeft voor Peeter Hendrick Vreynsen, zijn vader, diens goederen in huur gegeven aan Jan Tomas te weten huis, land en groes in de Stegen of aan de Molendijck. Een en ander zoals ze nu in bewoning en gebruik zijn bij Ariaen Jansen. Huurtermijn 6 jaar, huursom ƒ 40,- jaarlijks.

Bewoner Jan Tomas (Maes) is geboren rond 1625 en rond 1650 getrouwd met Petronella (Peerken) Hermes. Hieronder het gezin van  Jan Tomas (Maes) is geboren rond 1625 en rond 1650 getrouwd met Petronella (Peerken) Hermes:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 15-11-1654 Asten 21-02-1677
Hubertus Wilberts
Asten 24-05-1683
Jacobus Huyberts van der Loo
Asten 02-04-1734 zie Voormalig huis G549
2 Peerke Asten 05-02-1658
3 Frans Asten 05-03-1661 >1689
4 Jenneke Asten 27-12-1664 Asten 26-01-1687
Martinus Joosten Verberne
Asten 04-02-1721
5 Herman Asten 26-09-1667

Er ontspant zich een heel rechtsproces waarin dochter Anna en Jenneke, dochter Abraham Jan Michiels (zie Voormalig huis G154), in een scheldwoordenstrijd verwikkeld zijn. Een uitgebreid verslag staat hiervan in het archief:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 373; 18-07-1674:
Abraham Jan Michiels, als vader van Jenneke, daagt Peerke,  de vrouw van Jan Maes.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-09-1674:
Abraham Jan Michiels, namens zijn dochter Jenneken, aanlegger voor deze Witvelt, te Helmont contra Jan Maes, namens zijn vrouw Peerken, gedaagden. Gedaagdes dochter woont bij Meester Antony Canters en zij heeft bij verhoor, door de vorster, verklaart van aanleggers dochter niets te weten dan eer en deugd.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-12-1674:
Attestatie Jan Somers, ondervorster, 60 jaar en Dirck Wouters, 30 jaar verklaren ter instantie van Jan Maes: "Dat alsulcken seghwoorden ende strijdige redenen als Peerke, de vrouwe van Jan Maes, op de derde july laatstleden was hebbende en spreeckende ten huyse van Sijke, de vrouw van Abraham Jan Michiels: "Gij lieght het, gij lieght het" volgens attestatie de dato 7 july 1674 schepenen Asten. En dat Sijke voorschreven met luyder stemme was seggende ende roepende, dat de dochter van Peerke een leugenaerster was ende altijt soude blijven, hetwelcke sij tot verscheyde maelen was repeterende en roepende. Peerke dit ter herte nemende en was tegenstrijdende.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-12-1674:
Vorster in Asten. Anneke, dochter Jan Maes is een eerlijke jonge dochter, ter goeder naam en faam. Het is niemand geoorloofd om zulk een jonge dochter te lasteren, blameren door injurie. Nochtans heeft op 3 juli laatstleden Sijken, de vrouw van Abraham Jan Michiels zich verstout de voorschreven dochter uit te schelden voor een leugenerse. Dat zij dit was en altijd zou blijven. Dit meermalen met luide stem herhalende. Zij heeft aangifte gedaan. Wilt ghij of den ondervorster U vervoegen bij Sijke Abrahams en haar gerichtelijkcken affvragen of zij de voorschreven leelijcke en afronte injurien ende afgaen of dat zij daar bij wil blijven en persisteren. Naschrift: Wij ondervorster Jochum Janssen hebben de akte voorgelezen aan de vrouw en dochter van Aberam Jan Micgels de welcken sij vor antwort geef dat sij niet ende hedde geset maer haer dochter had geset dewelcke de worden noch stande hout daer souden bij ton of affbrenghen. 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-1674:
Persistering van Jan Maes, gedaagde. Gedaagdes vrouw soude om hondert guldens niet segghen dat Peerken Frans Joosten van des aenleggers dochter hadde gheseyt.

 Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-12-1674:
Wij, schepenen van Nederweerdt, getuigen dat voor ons is verschenen Maria Goorts, 25 jaar. Zij verklaart ter requisitie van Abraham Janssen, te Asten, datzij comparante, nu ongeveer een half jaar gelden, zijnde te Asten, ten huize van Jacob, aengen"Laerbroeck, zekere Anneken, dochter Jan Maes, heeft horen zeggen: "Dat Jenneken, dochter Abraham Janssen 'd Antwerpen mette diefleyers waere vuytgeleydt ende dat deselve Jenneken het haere altemael hadde verhoereert". Allen dwelcken die voornoempde Maria Goorts, comparante in desen, soo sij vastelijck vertrouwt ende nyet en twijffelt off en heeft oyck gehoort, soowel als sij comparante als eenen Jan Martens, binnen Asten woonend, alsoo den selven daer oyck bij ende tegenwoordich waere. 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-01-1675:
Jan Martens, 24 jaar, getuigd ter instantie van Jan Michiels, dat hij, nu ongeveer een half jaar geleden was ten huize van Jacob Thomas, in het Laerbroeck, en dat daar ook waren Maria Goorts, uit Nederweert, en Anneken, dochter Jan Maes. Hij heeft de laatste horen zeggen: "Dat Jenneken, dochter Abraham Michielsen, tot Antwerpen met de dieflijders was uytgeleyt ende dat de voorschreven Jenneke het hare altemael hadde verhoereert. Verklaring is gedaan ten opzichte van Goyart van Gorcum en Peeter Reynders, schepenenen mij secretaris Peter van der Lith.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-03-1675:
Jacob Thomas en zijn vrouw Maria Rutten, hun ouderdom circa 70 jaar, Anneke, dochter Jan Maes, 20 jaar verklaren ter instantie van Jan Maes dat het vals en onwaarachtig is dat Jan Martens, alhier, en Maria Goorts, te Nederweert, verleden zomer, begin juli, zouden zijn geweest ten huize van Anneken, dochter Jan Maes, zoals in de attestaties van Maria Goorts schepenen Nederweert de dato 31-12-1674 en Jan Martens schepenen Asten de dato 30-01-1675 wordt verklaard. Zij zijn in die tijd, met een verschil van voor of na drie weken, nooit in het huis van Jacob Thomas bij Anneke, dochter Jan Maes geweest. Veel minder, verklaren zij attestanten, dat zij in die tijd eenige oneere off inuirie soude hebben horen seggen van Jenneken, dochter Abraham Jan Michiels. Attestanten zijn in die tijd nooit weg geweest uit hun woonhuis aant Laerbroeck en weten wat daar gebeurd is.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-04-1675:
Persistering van Jan Maes. De gedaagde zegt dat die twee getuigen, Maria Goorts en Jan Martens niet wert en sijn voor een eerlijck gericht te compareren. Omdat zij begin juli laatstleden niet aan of in het huis van Jacob Thomas, aent Laerbroeck, zijn geweest. Een en ander blijkt uit de attestaties. Want zo heeft deze Maria Goorts, uit Nederweert, in de wandeling genaamd Raveuel, met de ruiterij en de armee van den overste Raveuelen andere geboleert ende gelochen dat de selve noch beruren een driemandich kint is hebbende op haer beloop in basterdije becomen ende misschien meer gehadt. Maria Goorts heeft op 09-03 laatstleden tegenover de onderpastoor van Nederweert en andere getuigen nog verklaart dat zij Anneke, dochter van gedaagde niet kende, dan alleen door verhalen van Jan Martens, zijnde haar serviteur en mede-gesuborneerde in deze getuigenis. Deze Jan Martens is zo lichtelijck te wenden ende te keeren geweest gelijck eenen sock. Dit zijn de woorden van aanleggers vrouw. Jan Martens is maar een schooier en bedelaar. Hiervan zijn vele getuigen. Deze Jan Martens gaat in uithoeken, heikanten en pachthoeven welke achteraf gelegen zijn en behorende onder Asten cnevelen ende jaerlijckx tribuut pretenderen tsij gelt oft andere eetgewaer onder den dekmantel van ondervorster off schutter van Asten. Wat de attestatie aangaat van de pastoor van Sint Jacob, te Antwerpen. Hiervan zegt gedaagde: "Datter veel in die parochie ende geheel Antwerpen ghenegotieert ende bedreven wordt daer eghenen pastoir van Sint Jacob over oft bijgeroepen en wordt. Gedaagde is er nooit bij geweest en hij hoopt dat aanleggers kind daar alles eerlijck ende deughdelijcke heeft beleeft. Gedaagdes dochter is in dienst geweest bij Meester Antoni Canters.

Bijlage: Op 21-06-1674 hebben wij, Jan Somers en Joachim Janssen, ondervorsters, te Asten, ter instantie van Abraham Jansen, ons vervoegd bij Anneken die maet van Anthony Canters en haar gevraagd of ze had gezegd: "Dat Jenneken, dochter van voorschreven Abram haer kleeren en ere tot Antwerpen in oneerlicke huyse hadde verdaen. Zij heeft ons voor antwoord gegeven: "Dat sij van deselve Jenneke niets wist te seggen dan eere ende duecht en dat degene die anders zeggen allemaal liegen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-1675:
Dat gedaagdes dochter Jenneke, achter de rug van aanleggers dochter haar verwijten heeft gemaakt tegenover Maria Goorts en Jan Martens. Te weten dat deze Jenneke met dieflijers uit Antwerpen gebracht zou zijn ende het haere altemael verhoereert soude hebben. Gedaagdes vrouw heeft ook aanlegger en vrouw en kinderen verweten: "Dat sij om hondert guldens nyet en soude seggen, tgeene Perijntgen, dochter Frans Joosten van Jenneken des aenleggers dochter seyde te weten. Dat sij mette diefflijers wt Antwerpen soude geleyt sijn". Die deponenten Maria Goorts en Jan Martens zijn begin juli 1674 niet in het huis van Jacob int Laerbroeck, geweest. Gedaagde voegt hierbij een attestatie van Jacob Thomas en zijn vrouw Maria Rutten evenals van Anneken, dochter Jan Maes. Jacob int Laerbroeck en zijn vrouw Maria Rutten. Een der agenten in deze zaak is Anthony Wijtvelt, te Helmont. Volgen nog enige verslagen zonder nieuwe gezichtspunten.

Maria Goorts ontkent nog iemand beledigd te hebben:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 29; 17-07-1675:
Maria Goorts, te Nederweert, aanlegster contra Jan Maes, gedaagde. Gedaagde heeft niets en niemand ter wereld willen beledigen of iemand in zijn goede naam of eer willen aantasten. Zij kan de voorschreven  schrijfture niet geschreven hebben als niet connende lesen ofte schrijven.

Jan Tomas (Maes) heeft ook nog als huurder in een ander huis in de Stegen gewoond (zie Voormalig huis C1171). Jan Tomas (Maes) is als Jan Maes Berckers op 18-11-1681 te Asten overleden. Petronella (Peerken) Hermes is als Peerke Jan Berckers op 17-05-1687 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Eigenaar Cornelis Peeters is geboren rond 1610 als zoon van Peeter Hendrick Vreynsen en is rond 1635 getrouwd met Maria Johannes van Meyl, dochter van Jan Hanrick Stricken en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 02-06-1638 Asten 27-06-1662
Jan Peeters van Ruth
Asten 05-02-1694 zie Stegen 80
2 Elisabeth Asten ±1640 Asten 12-02-1659
Arnoldus Thonissen Philipsen
Asten 20-07-1681
Petrus Martens
Asten 16-05-1698
3 Heylgunda Asten 15-02-1643 Kind Asten ±1643
4 Franciscus Asten 10-02-1647 Deurne 26-10-1681
Maria Peters
Asten 17-12-1730

Bij de verpondingen van 1662 is Cornelis Peeters eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Cornelis Peeters, huijs.

Vlak voor zijn overlijden maken Cornelis Peeters en Maria Johannes van Meyl hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 24-04-1677:
Cornelis Peeters getrouwd met Merike Janse van Meyl, in de Steege. Zij testeren. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Alles aan de langstlevende. Na hun beider overlijden zijn de kinderen de enige erfgenamen. De zeven onmondige kinderen van Lijsken, hun dochter, en wijlen Aert Teunis Flypsen zullen meedelen in plaats van hun moeder in haer testateuren achtergelaten goederen ende dat ter oirsaecke ofte innegevalle de creditien van Aert haeren vader geen recht ofte pretens en souden hebben op haer testateuren achterlatende goederen.

Cornelis Peeters is op 08-05-1677 te Asten overleden en zijn weduwe blijft bij haar eerder opgestelde testament:

Asten Rechterlijk Archief 53; 14-03-1679 bijlage:
Merike weduwe van Cornelis Peters, in de Steegen, persisteert bij haar testament van de dato 24 april 1677. Zij voegt er aan toe Frans, haar zoon, krijgt boven zijn kindsdeel het pert met de karren en zijn toebehoort, drie mauwer coors en een uytsetsel zoals de andere kinderen gehad hebben. Lijsken, haar dochter gehuwd geweest met Aert Tonis Flipse zal ontvangen de tochte van haar kindsdeel om de kinderen te onderhouden en op te voeden. Zij zal desnoods iets van de goederen mogen verkopen.

Maria Johannes van Meyl is als Maria Cornelissen op 01-04-1679 op de Steegen te Asten overleden en de goederen worden verdeeld, waarbij zoon Frans Cornelis het grootste deel van het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 76 verso 26-04-1679:
Frans Philipsen en Hendrick Dielis als momboiren van Lijske, dogter van Cornelis Peeters en haar zeven onmondige kinderen uit haar huwelijk met Aert Antonis Flipsen, Jan Peeters van Ruth man van Jenneke, dogter van Cornelis Peeters, Frans Cornelis Peeters. Kinderen en erven van wijlen Cornelis Peters en Merike, dogter van Jan van Meyl, samen beddegenoten. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Lijske en haar kinderen de helft van de hofstad met een gebont huis in de Steegen, aan de zijde van de Koestraet ene zijde Frans Cornelis, andere zijde de Koestraet, ene einde de straat; land in de Sporrick 1 lopense; land het Langheckerken bij Peeter Quick 5 copse; land den achtersten Kreystart 1 lopense; land den Clampenbergh 1 lopense; land en dries in de Vlaes 3 copse; land de helft in de Coeystraet; land in de Jan Henskenscamp 3 copse; de helft van een groesveld in de Papendonck; groes de helft van de achterste Bleeck; groes het midden van het groot Eeusel; het cleyn Eeusel; het Vierkantveltie achter den hof; groes de Heeckelaersvlaes.
Belast met 10 stuiver 1 ort per jaar aan de Heer van Asten samen met Frans Cornelis Peeters; de helft van 18 stuiver per jaar aan rentmeester Donder; ƒ 100,- aan Joris Janssen van Hoof; de helft van 10 stuiver per jaar aan het Convent van Ommel; de helft van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Jan Peeters van Ruth huis, hof, hofstad, land en groes zoals hij in gebruik heeft; land in den Boesetacker 5 copse; groes in de voorste Bleeck 1 lopense; groes in 't Swartbroeck 35 roede.
3e lot krijgt Frans Cornelis Peeters hofstad en aangelag; land in den Boeschot; land het Leenlandt gelegen aan het Eusel met nog ½ lopense; de helft van de voorste Creyenstart; groes de helft van de Papendonck; de helft van groot Eeuwsel; de helft van het cleyn Eeuwsel; de voorste helft van de Vlaes; de helft van de achterste Bleeck; het Cleynveltien achter Merike Dielis.
Belast met ƒ 100,- aan Jenneke Jan van Ruth; de helft van 10 stuiver 1 ort per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van 10 stuiver per jaar aan het Convent van Ommel; de helft van 18 stuiver per jaar aan rentmeester Donder; ƒ 50,- aan Flyps de Smit.

Dochter Elisabeth, geboren te Asten rond 1640, wordt in bovenstaand archiefstuk ook genoemd als bewoonster. Zij is op 12-02-1659 te Asten getrouwd met Arnoldus Thonis Philipsen, geboren rond 1635.

12 februarij 1659; Aert Thonissen, Lijsken Cornelissen; Cornelis Horckmans, Peter Tonissen

Het gezin van Arnoldus Thonis Philipsen en Elisabeth Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 04-03-1660
2 Petronella Asten 08-01-1662
3 Lijneke Asten 03-03-1664
4 Maria Asten 09-12-1666
5 Antonius Asten 05-09-1668
6 Aleke Asten 21-05-1672
7 Willem Asten 10-07-1674
8 Philippus Asten 30-06-1675

Arnoldus Thonis Philipsen is op 22-08-1675 te Asten overleden 16-05-1698 en Elisabeth Cornelissen verkoopt een stuk beemd:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 94 verso; 14-12-1679:
Frans Philipsen en Hendrick Dielis als momboiren van Lijske weduwe Aert Tonis en haar onmondige kinderen verkopen aan Jan Antonis Verhindert een hooibeemd den achtersten Bleeck 1 1⁄2 lopense naast Goort Lomans. Koopsom ƒ 80,-.

In plaats van Hendrick Dielis wordt haar broer Frans Cornelis voogd over haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 391; 13-12-1679:
Hendrick Dielis is ontslagen van zijn eed als momboir over de weduwe en kinderen Aert Teunis. In zijn plaats is beëdigd Frans Cornelis.

Elisabeth Cornelissen is op 20-07-1681 te Asten hertrouwd met Peeter Martens, geboren te Asten rond 1638. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren. Uit de onderstaande verkopen kunnen we opmaken dat zij nog in de Stegen woonden:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 147; 04-01-1683:
Peeter Martens, getrouwd met Elisabeth Cornelis Peeters Meulendijck, weduwe Aert Teunis Philipsen verkoopt aan Jan Laurenssen land de Kreyenstart of Clampenbergh 1 lopense naast Walraven Jansen. Koopsom ƒ 8,50. Hij verkoopt aan Frans Cornelis groes het cleyn Eeuwsel in de Steegen 1 1⁄2 lopense naast Walraven Jansen. Koopsom ƒ 69,-. Land en groes de Vlaes 7 copse naast Hendrick Dielis. Koopsom ƒ 29,50-. Land in de Kreyenstart 1 lopense naast Walraven Jansen. Belast met 10 stuiver per jaar aan het Convent van Ommel. Koopsom ƒ 10,-

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 218 verso; 28-02-1685:
Peeter Martens getrouwd met Elisabeth Cornelis Peeters verkoopt aan Hendrick Antony Canters en Jacob van de Cruys de helft van een hooiveld in de Steegen geheel 5 lopense naast Frans Cornelis. De andere helft is van Frans Cornelis Peeters. Borgen zijn Jan Peeters van Ruth en Frans Cornelis. Koopsom ƒ 50,-.

Peeter Martens is op 07-11-1704 te Asten overleden en Elisabeth Cornelissen is als Lyske Peeter Martens op 13-04-1709 te Asten overleden.

Haar broer Frans Cornelis had het resterende deel van het huis al van haar opgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 94 verso; 14-12-1679:
Frans Philipsen en Hendrick Dielis als momboiren van Lijske weduwe Aert Tonis en haar onmondige kinderen verkopen aan Frans Cornelis de halve hofstad, naast de Coestraet, en een gebont huis met zes gespannen in de Steegen. Belast met 5 stuiver 1 duyt per jaar cijns aan de Heer van Asten; 9 stuiver per jaar aan rentmeester Donder; 2 stuiver 8 penningen per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 80,-.

Bij de verpondingen van 1680 en 1709 is Frans Cornelis eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 19 verso:
Frans Cornelis. 12-13-3-6-4.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 32:
Frans Cornelis. 12-13-3-6-4.

Franciscus Cornelis is geboren te Asten op 10-02-1647 en op 26-10-1681 te Deurne getrouwd met Maria Peters, geboren te Liessel rond 1650:

Contraxerunt Matrimonio Francis Cornelis et Maria Peters; coram D. R. Jacobs vi parorso et .... et Anna Wilberts van de Stijl.

Huwelijkscontract van Francis Cornelis en Maria Peters; voor pastoor Jacobs van deze parochie .... en Anna Wilberts van de Stijl.

01

Het gezin van Franciscus Cornelis en Maria Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 12-01-1683 Kind Asten ±1683
2 Petrus Asten 19-11-1684 Asten 29-11-1722
Johanna Teunissen
Asten 13-07-1756
3 Henricus Asten 04-02-1687 Kind Asten ±1687
4 Cornelia Asten 13-05-1690 Ongehuwd Asten 26-03-1736
5 Helena Asten 14-10-1693 Kind Asten ±1693

Maria Peters is rond 1700 overleden en bij de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1721 worden Frans Cornelis en zijn twee kinderen genoemd:

Verpondingen 1713 60 folio 45 verso:
Frans Cornelis. In de bede ƒ 3-1-4.

Hoofdgeld XVVV-23; 01-10-1721:
Frans Cornelis, Peeter en Cornelij, Willemijn de meijt.

Frans Cornelis is op 17-12-1730 te Asten overleden en enkele jaren daarna worden zijn goederen per executie verkocht aan zijn zoon Peter:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 273 verso; 05-04-1732:
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Jan Tijssen van Dijck en Andries Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, in arrest de vaste goederen van Frans Cornelis, in de Stegen, om daaraan te verhalen ƒ 10-18-4 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 153; 04-08-1735:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, als executeur van de verkochte goederen ten name van Frans Cornelis in de Stegen. Opbrengsten der vaste goederen ƒ 152-00-00, van de verpachte granen ƒ 57-10-00. Somma ƒ 209-10-00.
Uitgaven onder andere de executiekosten ƒ 51-04-06. Blijft voor de crediteuren ƒ 158-04-06. Deze zijn voornamelijk de ontvangers van de lands- en dorpslasten, kerkpachten, armenpachten.

Asten Rechterlijk Archief 153; 04-08-1735:
Jan Tijsse van Dijck en Andries Janse Verheyen, collecteurs van de verponding, 1730, laten, ten laste van Frans Cornelis, bij executie verkopen aan Peter Frans Cornelis een huis, schuur, schop en aangelag in de Stegen 5 copse, ene zijde Hendrik van Ruth, andere zijde de Koystraat; land naast Willem Fransse 1 lopense; land naast Hendrik van Ruth 1 lopense; land in de Vlaes 1 lopense; land naast Marcelis Lomans 1 lopense; land aant Keske 2 lopense; land aant Laarbroeck 1 lopense; land naast Francis Verrijt 1½ lopense; land naast Jan Walravens 1½ lopense; groes het cleyn Eeusel 3 lopense; groes het groot Eeusel 6 lopense; groes den Papendonck 5 lopense; groes den Bleeck; groes de Vlaas 1 lopense. Belast met ƒ 0-10-6 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-18-6 per jaar aan de Kempenaar in een meerdere rente van ƒ 2-15-0per jaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Huis van Asten;
ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kempenaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar; ƒ 2-00-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 101,-. Lasten ƒ 104,68.

Bij de verpondingen van 1737 staat Peter Fransen als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 94:
Peeter Fransen. Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 3-1-4.

Zoon Peter Frans Cornelis is geboren te Asten op 19-11-1684 en op 29-11-1722 te Asten getrouwd met Jenneke Antonis van de Waersenberg, geboren te Asten op 22-11-1687 als dochter van Antonius Peeters en Lucia Hendrick Bernaerts:

02

Het gezin van Peter Frans Cornelis en Jenneke Antonis van de Waersenberg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-11-1723 Ongehuwd Asten 09-09-1791
2 Maria Asten 13-12-1725 Ongehuwd Asten 20-08-1777
3 Lucia* Asten 13-11-1727 Ongehuwd Asten 03-02-1804
4 Petronella Asten 03-11-1730 Ongehuwd Asten 24-01-1766

* wordt ook Cecilia genoemd

Peter Frans Cornelis heeft een achterstand in de betaling van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 232 verso; 06-01-1741:
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur van de ordinaire landsverponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van Peter Franse in de Steege tot verhaal van ƒ 7-01-14. 

In het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Peter Fransen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 16 Steegen Bewoners nummer 16 Steegen
1736 Peeter Franssen Peeter Franssen
1741 Peter Fransen Peter Fransen
1746 Peter Fransen Peter Fransen
1751 Peter Fransen Peter Fransen
1756 Peter Fransen Peter Fransen

Peter Frans Cornelis is op 13-07-1756 te Asten overleden en Jenneke Antonis is als Johanna Petri Franssen op 05-05-1759 te Asten overleden en in de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 wordt de bewoningsgeschiedenis van het huis samengevat:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 34 folio 24 verso:
Jan, Maria, Cecilia en Peternel, kindere Peter Franse bij versterff 1760.
Jenneke Teunisse weduwe Peter Frans Cornelis met 4 kindere bij versterff 1757.
Peter Frans Cornelissen bij coop 1732.
Gerit van Riet vorste als executant 1732.
Frans Cornelis Peeters uijt huijs ende hoffstadt met de aengehoorende goederen onder Asten, ter plaetse inde Stegen gelegen, groot ontrent twee lopenen, ene zijde Henrick Janssen, andere zijde Goort Pauwels, ene einde de gemeente, andere einde Henrick Janssen. quarta pars pul.

Zoon Johannes Peter Fransen wordt bekeurd:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 60; 10-09-1759:
Den drost, aanlegger contra Jan Peter Franse, in de Steege, gedaagde. Gedaagde is, op 2 juni laatstleden, door de schutter een boete opgelegd van  ƒ 4-10-00 wegens het schranke van groes in den Brant. 

Alle kinderen van Peter Frans Cornelis en Jenneke Antonis van de Waersenberg zijn niet getrouwd en wonen samen in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 16 Steegen Bewoners nummer 16 Steegen
1761 kinderen Peter Fransen kinderen Peter Fransen
1766 kinderen Peter Fransen kinderen Peter Fransen
1771 kinderen Peter Fransen kinderen Peter Fransen
1776 kinderen Peter Fransen kinderen Peter Fransen

Petronella Peter Fransen verkoopt haar deel aan haar broer en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 165; 04-04-1765:
Pieternel Peter Fransen, in de Steegen, verkoopt aan Jan, Maria en Cecilia, haar broer en zusters, ¼e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag in de Steegen 1½ lopense, ene zijde Hendrik van Rijt, andere zijde Hendrik Peter Driessen; den Dwersacker 2 lopense; de Ven off Laarbroeksacker 1 lopense; de Kraystartacker 4½ lopense; de Kraystart 1 lopense; de Vlaas 1 lopense; den Boetschotacker 1 lopense; een huisplaats in het Bergslant met een acker daaraan 1½ lopense; het kleyn Eeusel 3 lopense; het groot Eeusel 5 lopense; den Papendonk 3 lopense; den Bleek 1½ lopense; de Vlaas 1½ lopense. Den Dwersacker is niet in dit transport inbegrepen omdat deze leenroerig is aan het Huis van Asten en die alleen is van Jan Peter Fransen en die hij aan het Leenhoff moet verheffen. Belast met ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-8-6 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 50,- à 4% aan Willem Bruynen; ƒ 0-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten in een meerdere rente van ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 50,-.

Bij het overlijden van Maria Peter Fransen worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 141 verso; 01-10-1777:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Peter Fransen overleden, 29-08-1777. Jan Peter Fransen is mede-erfgenaam. ⅓e deel in huis, hof en aangelag, in de Steege 1½ lopense, ene zijde Hendrik Verreyt, andere zijde Peter Driesse van Bussel; ⅓e deel in land en groes 22 lopense. Totale waarde ƒ 232-00-00. Het geheel is belast met ƒ 1-8-6 per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal
ƒ 35-09-06; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 50-00-00; ƒ 0-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 6-05-00. Totale belasting ƒ 91-14-06. ⅓e deel is ƒ 30-08-09.
Rest ƒ 201-08-09. 20e penning is ƒ 10-1-8.

Als Jan ziek wordt maakt het met zijn zus een testament op, waarbij de langstlevende alles erft:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 559 verso; 06-09-1791:
Jan en Cecilia Peeter Fransen, broeder en zuster, wonende in de Steegen, de eerste comparant ziek. Zij testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden met het volle recht hiermee te handelen naar vrije keuze. Echter op conditie dat, na overlijden van de eerststervende der beide comparanten de gehele inboedel, beesten, oogst etcetera publiek verkocht moet worden voor alimentatie en onderhoud van de langstlevende der beide comparanten. En na overlijden van de langstlevende der beide comparanten eerst en vooral zal worden uitgereikt en voldaan, uit hetgene dan nog van de nalatenschap over zal zijn ƒ 150,- aan den Armen van Asten dit binnen zes weken na overlijden van de langstlevende van hen beiden dit te doen door henne erfgenamen in die tijd. Kantlijn: 21-11-1792 Joseph Adriaan Reyskey heeft van Cecilia Peter Fransen de gelegateerde som van ƒ 150,- ten bate van den Armen van Asten ontvangen.

Jan Peter Fransen is op 09-09-1791 te Asten overleden en zijn goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 100; 05-10-1791:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Fransen overleden en begraven op 09-09-1791.

De helft in huis, hof en aangelag in de Steegen 1½ lopense, ene zijde Hendrik Verrijt, andere zijde Peter van Bussel ƒ 150-00-00
Land den Dwersakker 2 lopense ƒ 50-00-00
Land den Keskesakker 2 lopense ƒ 40-00-00
Land de Ven- of Laarbroekakker 1 lopense ƒ 25-00-00
Land den Kraaystart 4½ lopense ƒ 110-00-00
Land den Kraystart 1 lopense ƒ 25-00-00
Land de Vlaes 1 lopense ƒ 20-00-00
Land den Boetscholtakker 1 lopense ƒ 25-00-00
Groes het kleyn Eeusel 3 lopense ƒ 80-00-00
Groes het groot Eeusel 5 lopense ƒ 125-00-00
Groes de Papendonk 3 lopense ƒ 80-00-00
Groes de Bleek 1½ lopense ƒ 24-00-00
Groes de Vlaes 1½ lopense ƒ 24-00-00
Huisplaats in het Bergsland 2 lopense ƒ 25-00-00
Totale waarde ƒ 803-00-00
De goederen zijn belast met ƒ 1-08-6 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 35-09-6
Aan het Huis van Asten ƒ 0-10-6 per jaar in kapitaal ƒ 12-19-6
Aan de Kerk van Asten ƒ 0-05-0 per jaar in kapitaal ƒ 6-05-0
Totale belasting
Rest
De helft was van de overledene
20e penning is
ƒ 54-13-12
ƒ 748-06-04
ƒ 374-03-02
ƒ 18-14-4

Cecilia (Lucia) Peeter Fransen ruilt land met Antoni Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 94; 30-01-1792:
Antoni Timmermans verkoopt aan Cecilia Peeter Fransen land den Hegakker 2 lopense naast Gerrit Verberne. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 95; 30-01-1792:
Cecilia Peeter Fransen geeft bij erfmangeling over aan Antoni Timmermans land in 't Bergsland 2 lopense naast de kinderen Pieter Loomans. Koopsom ƒ 30,-

Als Cecilia (Lucia) Peeter Fransen, de langstlevende van de kinderen Peter Fransen, ziek wordt, stelt ze een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 119; 20-05-1799:
Cicilia Peter Franse van de Meulendijk, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Haar erfgenamen worden den Armen van Asten voor de helft, Thomas Verhuysen en Francis Verkuylen met zijn verdere broers en zusters, welke comparante niet weet te noemen. En dit onder de volgende bepaling dat de ƒ 50,- diewelke Cruyeleert van Jan Philips van Hout moet ontvangen, zullen worden uitgereikt aan Willem van Asten, pastoor, alhier. Dat Gerrit van den Eynden, haar huis en goederen in huur en gebruik hebbende dit moet blijven bewonen tot de gebruikelijke verhuysenstijd in 1802 en deze  dan laatsgewijze zal moeten ontruimen zonder dat huur betaald hoeft te worden. Hij zal alleen gehouden zijn op eigen kosten te moeten leggen en verdekken twee vijm dakstro en de twee laatste jaren van zijn pacht de lands- en dorpslasten, alsmede de cijnsen en pachten die verschuldigd zijn te betalen. Er is een legaat voor de kinderen Jan Driessen en Francis Verbeek, te Deurne ter somme van ƒ 150,-.
Naschrift: de waarde der erfenis is ƒ 850,-.

Cecilia (Lucia) Peeter Fransen herstelt van haar ziekte en ze benoemd Gerrit Jansen van den Eijnden als erfgenaam en verkoopt en koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 9; 15-07-1803:
Cicilia Peter Franse van de Meulendijk, jonge dochter ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Een legaat aan den Armen van Asten van ƒ 150,-. Haar enige erfgenaam wordt Geerit Jansen van den Eynde. De nalatenschap bedraagt ƒ 850,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 130; 03-09-1803:
Cicilia Peeter Fransen verkoopt aan Antony Pieter Verberne land het Laarbroek 2 lopense. Koopsom ƒ 60,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 141; 21-12-1803:
Cecilia Peeter Fransen verkoopt aan Jan van Asten groes de Papendonk 3 lopense.Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 105; folio 142; 21-12-1803:
Jan van Asten verkoopt aan Cecilia Peeter Fransen groes het Hooyvelt. Koopsom ƒ 150,-.

Na het overlijden van Cecilia Peter Fransen op 03-02-1804 worden haar goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 24-03-1804:
Taxatie van de onroerende goederen van Cecilia Peter Fransen, overleden en begraven op 03-02-1804.

Een huis, hof en aangelag in de Steegen 1½ lopense ƒ 150-00-00
Land den Dwersakker 2 lopense. ƒ 50-00-00
Land Keskesakker 2 lopense ƒ 40-00-00
Land de Kraaystart 4½ lopense ƒ 110-00-00
Land de Kraaystart 1 lopense ƒ 25-00-00
Land de Vlaes 1 lopense ƒ 20-00-00
Land den Boetscholtakker 1 lopense ƒ 25-00-00
Groes het groot Eeusel 5 lopense ƒ 150-00-00
Groes het Hooyvelt 3 lopense ƒ 105-00-00
Groes de Bleek 1½ lopense ƒ 25-00-00
Groes de Vlaes 1½ lopense ƒ 25-00-00
Groes het kleyn Eeusel 3 lopense ƒ 80-00-00
Totale waarde ƒ 825-00-00
De goederen zijn belast met aan den Armen van Asten ƒ 150-00-00
Aan het Gemene Land de rentmeester der Geestelijke Goederen ƒ 25-00-00
Aan het Huis van Asten ƒ 22-08-12
Aan de Kerk van Asten ƒ 0-5-0 per jaar ƒ 6-05-00
Totale belasting
Rest
20e penning is
ƒ 204-13-12
ƒ 620-06-04
ƒ 31-00-06

Geerit van den Eynden verkoopt land en heeft een plicht om een gift aan de armen te doen:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 1; 12-04-1804:
Geerit van den Eynden verkoopt aan Adriaan van Dueren land den Dwersakker 2 lopense, ene zijde weduwe Jan Aart Seegers. Koopsom ƒ 50,- met recht van terugkoop binnen de drie eerste jaren. Marge: gelost 31-12-1805.
Gerrit van den Eynden is door wijlen Cecilia Peter Fransen, overleden 03-02-1804, bij testament de dato 15-07-1803 tot haar enige erfgenaam benoemd onder beding om een gift of legaat te doen aan den Armen van Asten van ƒ 150,- à 4%.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1781-1803 en bij de verpondingen van 1810 is al te zien dat Gerrit van den Eijnden bewoner was:

Jaar Eigenaar nummer 16 Steegen Bewoners nummer 16 Steegen
1781 Jan en Cecilia Peter Fransen Jan en Cecilia Peter Fransen
1798 Cecilia Peter Fransen Gerrit van den Eijnden
1803 Cecilia Peeter Fransen Gerrit van den Eijnde

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 85 verso:
Jennemaria Maas weduwe en 5 kinderen. Jan, Margo, Johanna, Peternel en Johannes Geerit van den Eijnden overleden 02-10-1808 bij testament. Getaxeerd 1804.
06-10-1791 ½ taxatie 01-10-1778 ⅓.
Getaxeerd Jan en Cecilia Peter Fransen.
Nummer 16 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Gerrit Jansen van den Eijnden is geboren te Asten op 06-10-1766 als zoon van Johannes van den Eynde en Wilhelmina Dierik Claus (afkomstig van respectievelijk Someren en Asten, zie Antoniusstraat 47). Hij is te Asten op 12-07-1789 getrouwd met Johanna Maria Joannes Maas, geboren te Asten op 01-03-1765 als dochter van Johannes Maas en Margareta Arnoldi Verhees (zie Jan van Havenstraat 42):

03

Het gezin van Gerrit Jansen van den Eijnden en Johanna Maria Joannes Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-09-1789
2 Johanna Asten 11-02-1792 Kind Asten 15-05-1794
3 Margarita Asten 12-01-1794 Nederweert 18-06-1823
Joannes Boumans
Nederweert 03-11-1833
4 Johanna Asten 17-05-1797 Ongehuwd Deurne 24-01-1847 Kerkeind
5 Petronella Asten 31-01-1800 Deurne 24-05-1823
Adrianus Welten
Deurne 26-08-1855 Kerkeind
6 Joannes Asten 29-01-1804 Kind Asten 10-06-1814

Gerrit Jansen van den Eijnden heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 84; 31-12-1805:
Gerrit van den Eynde is schuldig aan Adriaan Hendrik Rombouts, te Lith en Johanna Rombouts, te Breugel ƒ 200,- à 5%.

Gerrit Jansen van den Eijnden is op 25-11-1808 te Asten overleden en Johanna Maria Joannes Maas is op 11-05-1816 te Asten overleden.

Na hun overlijden is het huis in handen gekomen van Johannes Willem Goorts, getrouwd met Agnes Johannes van den Eijnden. De laatstgenoemde is geen familie van Gerrit Jansen van den Eijnden. Agnes Johannes van den Eijnden is geboren te Vlierden op 25-08-1769 als dochter van Johannes van den Eijnden en Maria Peters van der Putten (beiden afkomstig van Mierlo) (zie Voormalig huis B68). Zij is op 12-02-1792 te Asten getrouwd met Johannes Willem Goorts, geboren te Asten op 28-08-1757 als zoon van Wilhelmus Joannis Goorts en Maria Henrici Jansen (zie Voormalig huis B706):

04

Het gezin van Agnes Johannes van den Eijnden en Johannes Willem Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 31-01-1794 Kind Asten 26-08-1794
2 Petrus Asten 04-04-1796 Sint-Oedenrode 22-04-1825
Christina van Lieshout
Asten 28-02-1868
3 Theodorus Asten 08-03-1799 Ongehuwd Asten 09-08-1871
4 Wilhelma Asten 24-01-1803 Ongehuwd Asten 10-01-1884
5 Johannes Asten 18-04-1808 Kind Asten 29-08-1809

Zij woonden eerder ergens in op de Ommelse Bosch, vermoedelijk in het ouderlijk huis van Agnes (zie Voormalig huis B68) en Johannes Willem Goorts is aldaar op 15-12-1808 te Asten overleden. Bij het kadaster staat zijn weduwe als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; C1139:
Huis en erf, groot 02 roede 32 el, het Sleegersch eind, klassen 10.
Eigenaar: Weduwe van Jan Goorts.

05

06

Agnes Johannes van den Eijnden is op 05-06-1832 te Asten overleden en de drie kinderen delen het huis op de Stegen:

Notarieel Archief Asten 68-16; 09-04-1833:
Peter Goorts, lakenvoller, Theodorus en Willemijn Goorts, de kinderen van wijlen Jan Goorts en Agnes van den Eijnden. Delen een huisje, hof en aangelag, groot 24 roede 82 el, ene zijde Piet Reijnders, andere zijde weduwe Leendert Bots.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Peter, Theodorus en Wilhelmina tegen in huizingnummer C28 en vanaf 1869 nummer C30:

07

Peter Goorts is als weduwnaar op 28-02-1868 te Asten overleden, Theodorus Goorts is op 09-08-1874 te Asten overleden en Wilhelmina Goorts vertrekt naar het Liefdeshuis waar zij op 10-01-1884 is overleden. Volgens de kadastrale legger komt het huis rond 1872 in handen van de Roomsche gemeente van Asten die het doorverkoopt aan Nicolaas Driessen, geboren te Asten op 30-07-1847 als zoon van Peter Driessen en Anna Maria Goorts, die later met de buurvrouw (zie Stegen 58) trouwt. Het huis komt daarna niet meer in de archieven voor. Ook bij vergelijking van de kadasterkaart van 1832 met de topografische kaart van 1900, blijkt dat het huis is verdwenen:

08

09

Rond 1900 is ongeveer op deze locatie een nieuw huis gebouwd, zoals onderstaande topografische kaart van 1930 toont:

10

Volgens de kadastrale legger krijgt het huis bij een grensverandering nog het kadastrale nummer C1960, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Verder wordt vermeld dat het huis rond 1890 is gesloopt en resteert een tuin met kadasternummer C2293 op de kadasterkaart geheel rechts.

 

 

 

Waarschijnlijk was het huis al voor die tijd onbewoonbaar verklaard, want in de bevolkingsregisters is geen verdere bewoning terug te vinden.

Ongeveer op de plaats van het huis is in 1895 een nieuw huis gebouwd bewoond door Antonie Verberne, geboren op 22-08-1863 te Asten als zoon van Johannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Hij is op 13-02-1895 te Vlierden getrouwd met Maria Francisca Sleegers, geboren te Vlierden op 11-05-1866 als dochter van Francis Sleegers en Joanna Maria Manders. Maria Francisca Sleegers is op 10-04-1896 te Asten overleden en Antonie Verberne is op 14-05-1897 te Mierlo hertrouwd met Johanna Maria van Rooij, geboren te Stratum op 24-03-1866 als dochter van Johannes van Rooij en Josina van Lierop. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Antonie Verberne vanaf 1895 met zijn gezin in het huis met huizingnummer C19a:

11

Johanna Maria van Rooij is op 29-06-1907 te Asten overleden en Antonie Verberne is een derde maal getrouwd op 21-11-1907 te Someren met Wilhelmina van den Bogaert, geboren 15-04-1860 te Someren op als dochter van Antonie van den Bogaard en Johanna van Bree. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizignummer C24:

12

Ook over de periode 1910-1920 wonen Antonie Verberne en Wilhelmina van den Boogaard met hun gezin in het huis met huizingnummer C21:

13

Zij vertrekken rond 1912 naar de Wilhelminastraat in Asten en Wilhelmina van den Bogaard is te Asten op 15-10-1928 overleden en Antonie Verberne is op 01-05-1951 te Someren overleden. De nieuwe bewoner is Johannes van Busel, geboren te Asten op 12-03-1886 als zoon van Wilhelmus van Bussel en Johanna van der Loo. Hij is als landbouwer op 19-04-1912 te Asten getrouwd met Johanna Mutsers, geboren te Asten op 17-08-1882 als dochter van Johannes Mutsers en Godefrida Kanters. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C21:

Johannes van Bussel ging niet zorgvuldig om met het wapen dat hij bezat, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-12-1922:

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C7:

In 1924 vertrekken zij naar Someren; Johannes van Bussel is op 22-02-1941 te Someren overleden en Johanna Mutsers is op 17-03-1969 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Daarna komt in het huis wonen Antonie van Bussel, geboren te Asten op 18-07-1875 als zoon van Willem van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is op 05-02-1915 te Lierop getrouwd met Johanna van Gerwen, geboren te Lierop op 03-01-1879 als dochter van Johannes van Gerwen en Petronella Koolen. Zij komen vanuit B55 (zie Busselseweg 5) in het huis wonen met huizingnummer C7 en ook bekend staand als Stegen 14:

14

Ook in de periode 1930-1938 wonen Antonie van Bussel en Johanna van Gerwen met hun gezin in het huis in Stegen 14:

15

Rond 1932 verhuist het gezin van Antonie van Bussel naar de Klotterstraat 12 in Someren. Antonie van Bussel is te Someren op 22-12-1947 overleden en Johanna van Gerwen is op 13-09-1962 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Hun dochter Wilhelmina van Bussel was religieuze, getuige dit verhaal uit deurnewiki:

Dochter Wilhelmina van Bussel trad op 29 oktober 1941 in bij de Missiezusters van Asten en deed op 4 oktober 1946 de Eeuwige Geloften. Tussen 1950 en 1958 werkte ze in Belgisch Congo en de jaren daarna in Asten en Beek en Donk. Op alle plaatsen waar zuster Basilla werkte was ze naast haar huishoudelijke werk verantwoordelijk voor de financiële zaken. In Beek en Donk was ze ook drie jaar lang raadzuster (bestuursfunctie). In 1972 werd ze geplaatst in Deurne en werkte daar (met een onderbreking van een jaar Moergestel) tot november 1989. Hierna keerde ze terug naar het Moederhuis Asten en was daar nog verschillende jaren helemaal op haar gemak in de groentetuin en de boomgaard. In juni 1999 vierde ze in Asten haar diamanten professiefeest. Na een kloosterleven van bijna 65 jaar overleed zuster Basilla op paaszaterdag 7 april 2007. Ze werd begraven op het kloosterkerkhof.

18

Vanaf de Deurnescheweg 8 (zie Voormalig huis B98) komt Antonius Ludovicus (Toon) Peters, geboren te Asten op 06-12-1879 als zoon van Lambertus Peters en Clara Petronella Holten (zie Voormalig huis B1366), in het huis wonen. Hij is op 14-02-1911 te Vlierden getrouwd met Maria Hendrica (Drieka) van Stratum, geboren te Deurne op 12-04-1889 als dochter van Theodorus Hubertus van Stratum en Maria Catharina Janssen. In het bevolkingsregister van Asten wonen zij vanaf 1932 in het nieuw gebouwde huis aan de Stegen 14:

19

In het Peelbelang van 05-05-1945 en van 10-05-1945 biedt Toon Peters honden te koop aan:

20 21

Maria Hendrica (Drieka) van Stratum is op 03-11-1954 te Asten overleden en Antonius Ludovicus (Toon) Peters is op 31-03-1964 te Deurne overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Antonius Ludovicus (Toon) Peters en foto's van Drieka van Stratum en Toon Peters:

22

23

24

Hieronder een afbeelding van het uit 1932 daterende huis op Stegen 50 met streetview ongeveer op de plaats van het oorspronkelijke huis:

25

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Cornelis Peeters ±1610 Cornelis Peeters ±1610
1679 Franciscus Cornelis Asten 10-02-1647 Franciscus Cornelis Asten 10-02-1647
1732 Peeter Fransen Asten 19-11-1684 Peeter Fransen Asten 19-11-1684
Steegen huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Franssen Asten 19-11-1684 Peeter Franssen Asten 19-11-1684
1741 Peter Fransen Asten 19-11-1684 Peter Fransen Asten 19-11-1684
1746 Peter Fransen Asten 19-11-1684 Peter Fransen Asten 19-11-1684
1751 Peter Fransen Asten 19-11-1684 Peter Fransen Asten 19-11-1684
1756 Peter Fransen Asten 19-11-1684 Peter Fransen Asten 19-11-1684
1761 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723
1766 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723
1771 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723
1776 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723 kinderen Peter Fransen Asten 02-11-1723
1781 Jan en Cecilia Peter Fransen Asten 02-11-1723 Jan en Cecilia Peter Fransen Asten 02-11-1723
1798 Cecilia Peter Fransen Asten 13-11-1727 Gerrit van den Eijnden Asten 06-10-1766
1803 Cecilia Peeter Fransen Asten 13-11-1727 Gerrit van den Eijnde Asten 06-10-1766
Kadasternummer C1139
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1139 1832 Agnes Johannes van den Eijnden Vlierden 25-08-1769 weduwe Johannes Wilhelmus Goorts
Stegen 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Gerrit van den Eijnde Asten 06-10-1766 Johanna Maria Maas Asten 01-03-1765 25-11-1808
1808-1816 Johanna Maria Maas Asten 01-03-1765 weduwe van den Eijnde 11-05-1816
1816-1832 Agnes Johannes van den Eijnden Vlierden 25-08-1769 weduwe Johannes Wilehelmus Goorts 05-06-1832
1832-1859 Peter Goorts Asten 04-04-1796 met broer en zus
C28 1859-1869 Peter Goorts Asten 04-04-1796 met broer en zus 28-02-1868
C30 1869-1871 Theodorus Goorts Asten 08-03-1799 met zus 09-08-1871
C30 1871-1879 Nicolaas Driessen Asten 31-07-1848 naar C29
1880 onbewoond
C19a 1895-1896 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Maria Francis Sleegers Vlierden 11-05-1866 10-04-1896
C19a 1896-1900 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Johanna Maria van Rooij Stratum 24-03-1866
C24 1900-1907 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Johanna Maria van Rooij Stratum 24-03-1866 29-06-1907
C24 1907-1910 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Wilhelma van den Bogaard Someren 15-04-1860
C21 1910-1912 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Wilhelma van den Bogaard Someren 15-04-1860 naar A278
C21 1912-1920 Johannes van Bussel Asten 12-03-1886 Johanna Mutsers Asten 17-08-1882
C7 1920-1924 Johannes van Bussel Asten 12-03-1886 Johanna Mutsers Asten 17-08-1882 naar Someren
C7 1924-1930 Antonie van Bussel Asten 18-07-1875 Johanna van Gerwen Lierop 03-01-1879
14 1930-1932 Antonie van Bussel Asten 18-07-1875 Johanna van Gerwen Lierop 03-01-1879 naar Someren
14 1932-1938 Antonius Ludovicus Peters Asten 06-12-1879 Maria Henrica van Stratum Deurne 12-04-1889

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024, 11:25:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen