logo

De Vonder Homepagina


Stegen 58

Bij de verpondingen van 1662 staat Pauwels Hendrix als eigenaar van een huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 46 verso:
Paeuwels Hendrix, huijs.

Pauwels Hendrix (Heynen) is geboren te Asten rond 1595 en rond 1620 getrouwd met Anneke. Na haar overlijden is hij rond 1636 hertrouwd met Elisabeth. Hieronder de gezinnen van Pauwels Hendrix (Heynen) met Anneke en met Elisabeth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina* Asten ±1621 Asten ±1645
Cornelis Joosten van Weert
Asten 07-07-1672
2 Godefridus Asten ±1637 Asten 06-11-1667
Meriken Jansen
3 Mathias Asten ±1640 Asten 29-10-1673
Maria Peeters
Asten 13-02-1687 zie ook Voormalig huis B714
4 Anna Asten 08-02-1644 Kind Asten ±1644
5 Henricus Asten 10-04-1645 Kind Asten ±1645
6 Henricus Asten 12-12-1647 zie Wolfsberg 66
7 Antonius Asten 12-12-1647

*  kind uit het eerste huwelijk

Pauwels Hendrix deelt mee in een erfenis van zijn broer Jacob:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 100 verso; 26-10-1640:
Frans, zoon wijlen Henrick Aerts, Dielis en Pauwels, zijn broeders, Ambrosius Jacops namens Jan Verwey, neef van Dirck Aerts. Zij delen de goederen van Henrick Aerts die verstorven zijn op hun broeder Jacob, te weten 1⁄4e deel.
3e lot krijgt Pauwels de helft van een eeussel in de Stegen; land den Thijsacker naast de erfgenamen Aert Henricx. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar aan Meester Henrick Heumen te 's Hertogenbosch.

Pauwels Hendrix komt in de archieven met name voor bij de aankoop van land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 141; 15-07-1641:
Aert Jacops, mede namens zijn vader, verkoopt aan Pauwels Hanricx land aen de Stegen 40 roede naast Geeff van Heuchten en Jan Janssen. 

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 35 verso; 16-11-1644:
Hanrick Hanricx van Heuchten verkoopt aan Pauwel Hanrick Aerts land ontrent de Pas en het Kesken 3 lopense naast Hanrick Dielis. Belast met 1⁄2 denier per jaar cijns van de grond.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 15; 19-03-1648:
Peter Anthonis Lomans verkoopt aan Pauwels Hanricx groes in de Stegen 5 copsaet naast Jan Anthonis Verhyndert.

Uit onderstaand archiefstuk is het eerste huwelijk van Pauwels Hendrix af te leiden:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 34 verso; 29-06-1655:
Paeuwels Hendrickx getrouwd geweest met Anneken, zijn eerste vrouw, Cornelis Joosten getrouwd met Hendersken, dochter Paeuwels en Anneke. Zij verkopen aan Jacob Hendrick Bernarts hun gerechticheyt en pretensen in huis, land, groes etcetera en hen aangekomen bij versterf van Anneke.

Pauwels Hendrix is op 22-03-1663 te Asten overleden en Elisabeth is op 30-03-1667 te Asten overleden. Voor de twee kinderen worden voogden aangesteld, de erfenis wordt verdeeld en komt het grootste deel van het huis in handen van Goort Pauwels:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 102; 04-03-1669:
Jan Goorts verkoopt aan Cornelis Joosten, Goort Pauwls, Mathijs Pauwls, Hendrick Dielis en Goort van Gorcum als momboiren van de onmondige kinderen van Pauwls Hendricx met name Hendrick en Teunis allen zwagers en halve broeders zijn deel in de goederen Pauwls Hendricx gelegen in de Stegen. Koopsom ƒ 75,-. De kopers komen overeen dat Goort Pauwls de goederen zal bewerken en de tocht en jaerschaere zal gebruiken voor onderhoud van de beide onmondige kinderen. Duur van de overeenkomst is twee jaar.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 140 verso; 13-12-1670:
Cornelis Joosten van Weert en Goort Pauwls. Zij nemen ieder op zich, om gedurende de tijd van veertien achtereenvolgende jaren de onmondige kinderen van Pauwls Hendricx op te voeden en te onderhouden in kost en drank, te weten Cornelis neemt Hendrick en Goort neemt Teunis. Voor alimentatie krijgen zij de twee delen in de Weybeempt in de Stegen, ieder de helft. En is overeengekomen dat als een der kinderen komt te sterven het land op de opvoeder van het andere kind zal overgaan en dat die ook de inkomsten zal ontvangen. De goederen blijven echter in het bezit der kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 138 verso; 13-12-1670:
Hendrick Dielis en Jan Goorts, te Liessel als momboiren van de onmondige kinderen Hendrick en Teunis van Pauwls Hendricx en Lijske, Goort Pauwls Hendricx, Mathijs Pauwls Hendricx, Cornelis Joosten van Weert getrouwd met Henderske, dochter Pauwls Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van Pauwls en Lijske.
1e lot krijgen Hendrick en Teunis de helft van de Weyenbeempt in de Steegen 1 lopense naast Hendrick Dielis; land den Tijsacker ontrent de Meulen 2 1⁄2 lopense naast Hendrick Dielis; 1⁄2e deel in de Weyenbeempt naest Huybert Thomas; den Hoeckacker tussen de Wegen 1 lopense naast Jan Canters; land de Reytacker ontrent de Meulen 1⁄2 lopense naast Aert Jacobs.
2e lot krijgt Goort Pauwls beemdje in de Steegen 5 copse naast Hendrick Canters; land achter Hendrick Dielis schuyr.
3e lot krijgt Mathijs Pauwls het voorste 1⁄2e deel int Weyvelt naast Hendrick Dielis; de helft van de Pateracker geheel 3 lopense naast Hendrick Dielis.
4e lot krijgt Cornelis Joosten van Weert 1⁄3e deel van de Weyenbeempt naast Hanrick Dielis; de helft van de Pateracker naest Peeter Hompes erve.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 141 verso; 13-12-1670:
Hendrick Dielis en Jan Goorts als momboiren van de onmondige kinderen van Pauwels Hendricx, Cornelis Joosten van Weert en Mathijs Pauwls. Zij verkopen aan Goort Pauwls hun deel in het woonhuis en hof in de Steegen, koopsom ƒ 25,-.

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Goort Pauwels:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 19 verso:
Goort Paulus.

Zoon Goort Pauwels is geboren te Asten rond 1637 en op 06-11-1667 te Asten getrouwd met Meriken Jansen Antonis Verhindert, geboren te Asten op 06-03-1638 als dochter van Jan Antonis Verhindert en Lucia (Sijke) Tielen (zie Voormalig huis B716):

01

Het gezin van Goort Pauwels en Meriken Jansen Antonis Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 10-06-1670
2 Johannes Asten 02-03-1673
3 Mathias Asten 15-07-1675
4 Maria Asten 16-09-1678

Goort Pauwels erft nog land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 96 verso; 13-12-1681:
Goort Paulus getrouwd met Maria, dochter Jan Antonis Verhindert, Jan Huyberts van Maris getrouwd met Antoniske Janse Verhindert, Jan Jan Antonis Verhindert, Tielen Jansen Antonis Verhindert, Aert Jansen Antonis Verhindert, Joachim Willems en Hendrick Jan Canters als wettige momboiren over Lijsbeth en Lijneken, dochters Jan Antonis Verhindert. Allen kinderen van Jan Antonis Verhindert en Sijke Tielen. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Goort Paulus nomen uxoris land de Lochten 1 lopense naast Cornelis Kemp; land het achterste deel van de Heeckelerskamp 1 lopense naast Claes van Ruth; land in den Boeschot 1 lopense naast Hendrick van de Vorst; groes het voorste deel in de Bleyck 1 lopense naast Flips Willems.

In 1685 koopt Goort Pauwels nog een huis en land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 214; 11-01-1685:
Freyns Martens, te Liessel, verkoopt aan Goort Paulus een huis, hof, hofstad en aangelag in de Steegen 2 lopense, ene zijde Antonis Peeter Lomans, andere zijde Frans Cornelis, ene einde de Coeystraet, andere einde de straat; land de Creyestart 7 copse; land in de Boescotacker 5 copse; het Campke 3 lopense; groes naast Hendrick Vervordeldonck 5 lopense; groes Verhoevenvelt 2 lopense. Belast met ƒ 200,- aan Meeste. Antony Canters in een meerdere rente; ƒ 125,- aan het Convent van Ommel; 5 stuiver 1 duyt per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 250,-.

Goort Pauwels heeft problemen met zijn buren door een slechte afwatering:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 40; 11-02-1686:
Op 30-01-1686 zijn ten verzoeke van Hendrick Jan Canters cum suis, als borgemeesters, nog enig meubelen, die ten huize van Nicolaes van Ruth waren en toebehoorde aan Andries van Ruth, verkocht. Na afloop van de verkoping, zijn Nicolaes, Jan van Ruth, Thomas Jacobs en anderen, wonende in de Steegen, door ons, attestanten, verzocht om inspectie te doen dat de een en den anderen het waeter aldaer in de Steegen opstopten ende den eenen ander sijnen beempden daerdoor verdroncken. Er is gevraagd door wiens oorzaak het water zijn loop niet meer heeft. Aan ons is toen de naam van Goort Paulus genoemd. Gekomen zijnde ter plaatse van de opstopping, bij den Hoogenacker, die ten dele is van Antonis Lomans en Goort Paulus sprak deze laatste seer heevige woorden hij zou nooit ofte nimmer meer toestaan dat het water neffen den Hoogenacker zijn loop zou hebben. Ziende echter dat de graeff was opgeveeght ende de aerde die op den cant lagh wederom in den graeff gestooten te sijn. Ons is verklaart dat de medeburgers wel tevreden zijn dat het water sijnen cours zou gaan langs de voorschreven Hoogenacker. Er zijn dan hevige woorden gevallen tussen Jan Peeters van Ruth en Goort Paulus, waarbij de laatste de voornoemde Jan van Ruth heeft gestooten met sijn armen, dat dese Jan van Ruth, door het selve stooten is gevallen en wel soodanigh dat sijn lichaem tenemael nat was. Jan van Ruth heeft zijn beklag gedaan aan de ondervorster en deze heeft Goort Paulus becalangeert. Was getekend Peter van der Lith en Jan Somers.

Goort Pauwels koopt en verkoopt land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 25; 06-01-1687:
Goort Paulus Hendricx verkoopt aan Thomas Jacobs groes een hofstad in de Steegen 3 copse naast Hendrick Dielis.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 66 verso; 19-11-1688:
Goort Hendricx van Bussel verkoopt aan Goort Paulus groes en hei in de Steegen, ontrent de Koeystraet 2 lopense naast Tielen Verhindert.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 80 verso; 22-01-1695:
De erven Jan Dielis verkopen aan Goort Paulus land de Steegen 1 1⁄2 lopense naast Walraven Jansen. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Koopsom ƒ 31,-. Opmerking: godtsgelt ƒ 14,50; wijnkoop en schrijfgeld van iedere gulden 1 1⁄2 stuiver. De wijnkoop te doen, waar de verkoper gelieft.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis nog op naam van Goort Pauwels:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 32:
Goort Paulus.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 45 verso:
Goort Paulus.

Goort Pauwels heeft zijn geproduceerde bier niet aangegeven en wordt beboet:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 61; 03-02-1713:
Schepenen van Asten certificeren mits deze dat zij, op 19 januari 1713, met Peeter van der Lith, secretaris en Johan van Riet, vorster, namens het officie, zijn geweest ten huize van Goort Paulus, in de Steegen, en diens kelder gevisiteerd en daar bevonden ingeslaegen te sijn 1½ tonne bier tgene, als voor, jonck gebrouwen was. Omdat collecteur, Jan van Riet, ons verklaarde dat er maer drie kinnekens bier aengebracht waeren, heeft hij, als vorster, mits de absentie van Goort Paulus, diens vrouw becalangeert.

Goort Pauwels is rond 1717 overleden en Meriken Jansen Antonis Verhindert is op 16-06-1724 als Mari Goort Pouwels te Asten overleden.

Het huis wordt verkocht aan Paulus Driessen, geboren te Asten op 14-01-1710 als zoon van Andreas Jansen van Bussel en Lucia Goorts (zie ook Voormalig huis E1049) en in het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 staat hij als eigenaar en bewoner:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 45; 23-11-1734:
Gerit van Riet, verkoopt, bij executie, namens de regeerders van Asten. Hij verkoopt aan Paulus Driessen een huis, hof en aangelag in de Steegen 1½ lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Hendrik van Ruth, ene einde Peter Fransen, ander einde Marselis Loomans; land aan de Kerck 1 lopense 12 roede; land aan de gemeene padt 1½ lopense; land aan Lijstergrave 46 roede; land 40 roede; land Belsgoch 1 lopense 25 roede; land in de Bochten 1 lopense 10 roede; land de Baelenacker 1 lopense; land 2 lopense 24 roede; groesbeemd in het Heytvelt 4 lopense; beemd het Verboveren 3 lopense; groesveld den Blijck 2 lopense; groes Berckenhegge 1 lopense; groes 1 lopense; groes aan het huis 25 roede. Belast aan het Huis van Asten; ƒ 0-0-10 per jaar aan de Heer Roefs. Koopsom ƒ 11,-.

Jaar Eigenaar nummer 15 Steegen Bewoners nummer 15 Steegen
1736 Paulus Driessen Paulus Driessen

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 93 verso:
Paulus Driessen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Paulus Driessen belandt samen met voerman Hendrik Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis B714) in de gevangenis in 's-Gravenhage, tegenwoordig genaamd de gevangenpoort:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 24; 13-11-1737:
De regeerders van Asten certificeren ter requisitie van Paulus Driessen, geboren en wonende te Asten, gedetineerd op de voorpoorte van den Hove van Holland, in 's Gravenhage, vanwege de Heeren van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden. Dat voornoemde Paulus Driessen, alhier, is woonende en gebooren uit eerlijke ouders, dat denselven is een jongman, die sijn kost altijt eerlijk gewonnen heeft als bouw- of landman. Die is staande ter goeder naam en faam en sig altijt eerlijk, welgedragen en gecomporteert heeft en op wiens gedrag en conduites wij niet weeten te seggen. Alles voor zoo veel ons kennelijk is.

Waarschijnlijk heeft hij het niet overleefd want korte tijd later wordt het huis verkocht aan Peter Driessen, een broer van Paulus Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 154 verso; 24-06-1738:
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt, namens de gemeente, de goederen die, 30-04-1738, bij executie verkocht zijn en aan de gemeente zijn gebleven. Hij verkoopt aan Peter Driessen, huis, hof, en aangelag in den Steegen 1 lopense met verscheidene percelen land en groes op de legger van de verponding staande ten name van Paulus Driessen geëxecuteerd, 05-05-1738, en aan de gemeente gebleven. Koopsom ƒ 0,-.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 71 verso; 24-06-1738:
Peter Driessen, te Asten en Goort Peter Loomans, te Leende, machtigen secretaris Losecaat, om namens hent e verkopen de te velde staande schare van rogge en boekweit met de hooigewaasen staande op de erve en goederen die op heden aan hen, door of vanwege de regenten, getransporteert zijn. Met de door hem te ontvangen penningen kunnen de reële dorpslasten betaald worden die geprefereert zijn.

Asten Rechterlijk Archief 142; 10-07-1738:
Ten laste van Peter Driessen, in de Steegen, wordt zijn schaar te velde verkocht. Dit tot verhaal van de achterstaande lasten, onder andere op de Patersacker, op het Heilige Geestackerke, op het Platackerke, op de Kreysteert, op den Hekelerskamp, op het Heytvelt, op den achtersten Boesschotacker van de weg naar de Dubbeldeheg, op de voorste Boesschotacker, op de Vlaas. Opbrengst ƒ 101,-.

Asten Rechterlijk Archief 154; 27-10-1739:
Rekening, bewijs en reliqua van de, bij executie, verkochte oogst, 1738, behorende aan Peter Driessen, in de Steegen. Dit om daaraan de achterstallige lands- en dorpslasten te verhalen. Ontvangsten opbrengst van de oogst ƒ 100-04-00. Uitgaven staat te weten dat de onroerende goederen van de voornoemde Paulus Driessen, op 5 mei 1738, door Gerrit van Riet, gerechtsbode, zijn verkocht in overleg met Lambert van den Boomen, als collecteur van de ordinaire verponding, 1735, om daaraan te verhalen ƒ 6-15-12. De goederen hebben toen geen geld mogen gelden en zijn voor de lasten aan de gemeente gebleven. Op 24 juni 1738 zijn de goederen, voor de lasten, overgedragen aan Peter Driessen. Memorie executiekosten ƒ 38-19-06. Blijft voor de crediteuren ƒ 61-04-10.

Peter Driessen van Bussel is geboren te Asten op 14-08-1716 als zoon van Andreas Janse van Bussel en Lucia Goorts (zie ook Voormalig huis E1049). Hij is op 18-09-1740 te Asten getrouwd met Petronella Philippi van de Warenbergh, geboren te Asten op 22-11-1711 als dochter van Philippus Peeters van den Waersenbergh en Francisca Jansen Hendricx Ceelen (zie Voormalig huis G399).

02

Het gezin van Peter Driessen van Bussel en Petronella Philippi van de Warenbergh:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 28-02-1741 Kind Asten ±1741
2 Francisca Asten 15-04-1742 Antwerpen ±1770
Cornelius Peter Jansen
>1799
3 Paulus Asten 27-09-1744 Kind Asten 22-01-1755
4 Philippus Asten 12-05-1747 Asten 16-04-1780
Petronella Andrea Verheijen
Asten 10-08-1800
5 Lucia* Asten 25-03-1750 Asten 20-04-1777
Jacobus Wilhelmi Aarts
Someren 04-11-1800 zoon Joannes
zie Voormalig huis G384 en G385
6 Johannes Asten 01-03-1753 > 1799 in Frans gebied
7 Petronilla Asten 22-02-1757 Asten 03-02-1782
Martinus Antoni van Lierop
Asten 23-11-1819 zie Voormalig huis F1155

*  wordt ook Cecilia genoemd

Peter Driessen van Bussel krijgt een oplossing aangereikt voor de bereikbaarheid van een hooiland in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 25 verso; 02-07-1756:
Compareerde, Hendrik Walraven, als eigenaar van een weiveld in de Steegen, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde het Kempke van Hendrik Jan Walravenen door welk weiveld verscheidene andere, daarachter gelegen, geweegt zijn. Hebbende Peter Driesse van Bussel daarachter liggende een hooi- of weiveld, hetwelk langs twee andere velden, voorheen geweegt is geworden. Ook over het hooiveld van de comparant en over welk gebruik  van de weg nu enig verschil is ontstaan tussen Peter Driessen van Bussel en de kinderen Jan Jansen van Dijk. Om verdere disputen te voorkomen verklaart de comparant tevreden te zijn en toe te staan dat Peter Driessen van Bussel voor zijn voorschreven hooi- en weiveld, daarachter gelegen door zijn, comparants, weiveld zal mogen drijven en varen zoveel alsnodig is. Mede compareerde Peter Driessen van Bussel welke verklaarde met deze oplossing genoegen te nemen en hoeft daardoor geen andere weg naar zijn veld de Berkeheg aan te leggen.

Bij de verpondingen van 1742 en in de bewoningslijst van huis nummer 15 over de periode 1741-1803 staat Peter Driessen van Bussel als eigenaar en kent het huis verschillende bewoners:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 160 verso:
Peter Driessen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 15 Steegen Bewoners nummer 15 Steegen
1741 Peter Driessen Joost Kuijpers
1746 Peter Driessen Hendrik Jansen
1751 Peter Driesse Hendrik Jansen
1756 Peter Driesse Hendrik Jansen
1761 Peter Driesse weduwe Hendrik Jansen
1766 Peter Driesse weduwe Hendrik Jansen
1771 Peter Driesse weduwe Hendrik Jansen
1776 Peter Driessen Pieter Bollen
1781 Peter Driessen van Bussel Jacobus Aarts
1798 afgebrandt

Peter Driessen van Bussel woonde in het dorp in de Hemel (zie Voormalig huis G390) en verhuurde het huis aan derden. Bewoner Henricus (Hendrik) Jansen is geboren te Asten op 18-10-1696 als zoon van Johannes Hendrick Dirx en Wilhelma Thomas Jacobs (zie Berken 7). Hij is op 19-04-1723 te Asten getrouwd met Petronella Jansen de Groot, geboren te Someren op 05-06-1695 als dochter van Johannes Peters en Wilhelma Henrickx. Linksonder de trouwakte voor de schepenen en rechtsonder de trouwakte voor de kerk:

1723 Aprilis 19; juncti sunt matrimonio Hendrick Jansen et Petronella Jansen; testes Heylken Peter Baltis et Josijn Jan Smits

19 april 1723; in huwelijkse echt gebonden Hendrick Jansen en Petronella Jansen; getuigen Heylken Peter Baltis en Josijn Jan Smits

Het gezin van Hendrik Jansen en Petronella Jansen de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 12-03-1723 Asten 08-11-1750
Gerardus Jacobs van Heugten
Asten 10-02-1772 doopgetuige vader Johannes Peeters
zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38
2 Johanna Asten 30-11-1734 Ongehuwd >1763
3 Johannes Asten 22-07-1726 Kind Asten ±1726
4 Johannes Asten 09-02-1728 Asten 24-02-1754
Johanna Maria Jansen Vermeulen
Asten 23-10-1785
Wilhelmina Goris
Asten 30-05-1800 doopgetuige moeder Wilhelma Hendricks
zie Voormalig huis B384
5 Maria Asten 31-03-1730 Asten 14-11-1756
Wilhelmus Johannes Goorts 
Asten 13-09-1808 zie Voormalig huis B706
6 Thomas Asten 19-12-1731 Asten 20-05-1753
Wilhelma Dirks van Hugten
Asten 05-02-1764
Henrica Mathias Hasen
Asten 18-10-1813 zie Leensel 13
7 Henricus Asten 31-05-1734 Kind Asten ±1734
8 Henricus Asten 26-06-1736 Kind Asten ±1736

Hendrik Jansen en Petronella Jansen de Groot worden verhoord in verband met brandstichting:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44 verso; 22-02-1749:
Verhoor van onder meer Hendrik Jan Hendriks, 50 jaar en Peternel Jansen getrouwd met Hendrik Jan Hendriks.
Of zij weten dat op maandagmorgen, 13 januari 1749, de schuur van Jan Jacobs Verberne, in de Steegen is afgebrand. Dat ook de schapen verbrand zijn. Dat op zondag, 9 februari jongstleden, om 5 uur in de middag, het huis van Jan Jacobs Verberne, staande naast de afgebrande schuur, is afgebrand?
Zij antwoorden bevestigend.
Of zij weten, hetzij van horen zeggen of zien, op welke wijze de schuur en huis in brand geraakt zijn?
Zij weten niets.
Of zij weten dat het huis door een lont is komen af te branden en of een gedeelte van dat lont niet gevonden is in een bedstede, liggende op een plaay van het Camerke, welk stuk lont aan de deponenten vertoond wordt en gevraagd of zij daarvan het blauwe doek of touw kennen, of ooit gezien hebben, maken dragen, leggen?
Geen der deponenten heeft de lont voordien gezien of er iets van gehoord.

Henricus (Hendrik) Jansen is op 13-07-1761 te Asten overleden en Petronella Jansen de Groot is op 15-04-1771 als Petronilla Henrici Jansse te Asten overleden.

Bewoner Pieter Bollen is geboren te Lierop op 30-12-1744 als zoon van Judocus Bollen en Henrica van Gemert. Hij is op 22-02-1767 te Lierop getrouwd met Johanna Laurenti Cox, geboren te Bakel op 09-02-1745 als dochter van Laurens Joannis Cox en Helena Vlemmix.

Het gezin van Pieter Bollen en Johanna Laurenti Cox:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josina Lierop 29-10-1767 Kind Lierop 19-03-1772
2 Laurentius Lierop 10-08-1769 ±1800
Hendrina Jorissen
Lierop 29-06-1830
3 Henricus Lierop 22-09-1771 ±1800
Elisabeth Weiss
's-Gravenhage 30-05-1845
4 Franciscus Lierop 16-08-1773 Kind Lierop 09-10-1773
5 Helena Lierop 11-10-1775 Kind Lierop 27-11-1775
6 Franciscus Asten 12-10-1776 Kind Asten 14-10-1779
7 Johannes Asten 27-09-1778 Kind Lierop 01-05-1795
8 Judoca Asten 05-09-1782 Kind Lierop 20-07-1795
9 Helena Lierop 24-01-1785 Ongehuwd 's-Gravenhage 02-01-1845

Zij verhuizen na 1778 naar Lierop; Pieter Bollen is op 15-08-1810 te Lierop overleden en  25-11-1818 te Lierop overleden.

Petronella Philippi van de Warenbergh, de vrouw van eigenaar Peter Driessen van Bussel, is op 16-09-1787 te Asten overleden. Het huis is rond 1790 afgebrand toen schoonzoon Jacobus Aerts de bewoner was. Jacobus Aerts maakte nog het volgende mee met zijn zoon Petrus, geboren te Deurne op 03-09-1787:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 200; 24-02-1791:
Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft, op 21 februari laatstleden, ten huize van Jacobus Aarts, in de Steege, het lichaam van een dood kind gevisiteerd. Het kind, 4 jaar oud, en waarvan de vader was de voornoemde Jacobus Aarts, vertoonde alle tekenen van dood door verdrinking.

03

Peter Driessen van Bussel is op 17-06-1799 te Asten overleden.

04

Daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 129 verso; 05-08-1799:
Joost Hoebergen namens Jan Peters Driessen van Bussel, wonende onder het Franse gebied; in de marge staat vermeld Jan Peters Driessen van Bussel, thans hier present, stemt toe in hetgeen Joost Hoebergen voor hem gedaan heeft en bedankt hem; Francyn Peeter Driessen van Bussel getrouwd met Cornelis Petrus Janssens, te Antwerpen namens haar man, Jacobus Aarts getrouwd met Lucia Peters Driessen van Bussel, te Someren, Martinus van Lierop getrouwd met Petronella Peters Driessen van Bussel, Philip Peters Driessen van Bussel. Kinderen en erven van Peter Driessen van Bussel en Petronella van de Warenburg, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
5e lot krijgt Philip Peter Driessen van Bussel een huis, stal, schop, hof en aangelag 42 roede; land bij het Keske 32 roede; land Klampenberg 40 roede; land den Hekelert 2 lopense 17 roede; land Fransenakker 1 lopense 10 roede; land Boetsaerdakker 44 roede; land / groes het Heydvelt 6 lopense 19 roede; land en groes Berglinder 1 lopense 20 roede; land in de Loverbosch 2 lopense; land Warandakker 2 lopense 26 roede; land bij den Heemel 1 lopense 13 roede; groes Michielsdries 1 lopense 10 roede; land Liendersekamp 1 lopense 4 roede; land kort Seylkens 1 lopense 7 roede; land Logtakker 2 lopense 18 roede; land Patersakker 1 lopense 23 roede; groes het Lopense 47 roede; groes Berkenheg 1 lopense 13 roede; groes den Bleek 3 lopense 12 roede; groes het Weyvelt 3 lopense 44 roede; groes het Biesvelt 36 roede; groes Biehalsdries 1 lopense 40 roede; groes het Kempke 35 roede; groes het Hooyvelt int Liender 2 lopense 26 roede. De ontvanger van dit lot zal aan de overige vier loten uitbetalen elk ƒ 380,- totaal ƒ 1520,-.

Zoon Philippus Peter van Bussel is geboren te Asten op 12-05-1747 en op 16-04-1780 te Asten getrouwd met Petronella Andrea Verheijen, geboren te Asten op 13-04-1752 als dochter van Andries Wilbrordi Verheijen en Petronella Petri Gielens van der Steen (zie Brand 15):

05

Het gezin van Philippus Peter van Bussel en Petronella Andrea Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 03-05-1781

Asten 31-01-1808
Petronella Anthony van der Hamsvoord
Asten 25-04-1817
Hendrina Hazen

Asten 09-02-1863

dochter Margaretha
dochter Joanna Maria, zie Voormalig huis G838
dochter Johanna, zie onder Tuinstraat
zoon Philippus, zie Voormalig huis C1319

2 Johanna Maria Asten 11-07-1782 Asten 11-02-1812
Petrus Johannes Smits
Asten 16-06-1861 zie Voormalig huis F1644
3 Petronella Asten 12-03-1789 Kind Asten 17-04-1789

Philippus Peter van Bussel is op 10-08-1800 te Asten overleden en Petronella Andrea Verheijen is op 26-09-1835 te Asten overleden. Rond 1820 is het huis verkocht aan Peter Jan Rijnders die bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 als eigenaar te boek staat:

Kadaster 1811-1832; C1132:
Huis en erf, groot 03 roede 48 el, het Sleegersch eind, klassen 8.
Eigenaar: Peter Jan Rijnders.
Opmerking: mogelijk circa 1790 afgebrand daarna weer opgebouwd.

06

07

Peter Jan Rijnders is geboren te Asten op 15-11-1769 als zoon van Johannes Rynders en Petronilla Trouwen (zie Prins Bernhardstraat 23). Hij is op 22-07-1798 te Asten getrouwd met Anneke Rynder Verlijsdonk, geboren te Asten op 10-03-1772 als dochter van Renerus Verlysdonk en Johanna Hendrikx (zie Voordeldonk 80).

08

Het gezin van Peter Jan Rijnders en Anneke Rynder Verlijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 08-09-1798 Kind Asten 16-12-1798
2 Joanna Asten 22-11-1799 Kind Asten 25-06-1814
3 Petronella Asten 27-11-1801 Asten 21-02-1840
Wilhelmus Lamers
Helmond 24-03-1875 zie Voormalig huis G517
4 Johanna Asten 06-02-1805 Ongehuwd Asten 10-03-1867 zie Voormalig huis G517
5 Francisca Asten 11-02-1807 Mierlo 24-06-1853
Paulus Bloemen
Mierlo 22-08-1878 winkelier in 't Hout
6 Reinerus Asten 01-06-1810 Asten 26-10-1839
Wilhelmina Seegers
Asten 21-06-1892 zie Kluisstraat 14
7 Henricus Asten 06-05-1813 Asten 28-05-1852
Anna Elisabeth Vlemminx
Asten 13-05-1883 zie Voormalig huis B700
8 Johannes Asten 26-12-1818 Asten 05-04-1845
Maria van Bussel
Asten 16-11-1850
Gertruda van de Mortel
Asten 19-12-1893 zie Emmastraat 8

Peter Jan Rijnders is op 10-10-1845 te Asten overleden en Anneke Rynder Verlijsdonk is te Asten op 31-01-1848 overleden. Aangezien hun kinderen elders wonen, is het huis na de huwelijken van de kinderen rond 1855 verkocht.

Op basis van de huizingnummers is Peter Jan Hoebergen de meest waarschijnlijke koper. Hij is geboren te Nederweert op 06-04-1826 als zoon van Francis Hoebergen en Gertrudis van Hulsen (zie Stegen 72). Peter Jan Hoebergen is op 27-04-1855 te Asten getrouwd met Joanna van Bussel, geboren te Asten op 24-06-1823 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Haasen (zie de gezinsreconstructie van haar grootouders Philippus Peter van Bussel en Petronella Andrea Verheijen boven). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C29:

09

Peter Jan Hoebergen vertrekt in 1868 met zijn gezin naar Someren en vanaf 1869 woont Johannes Peter Goorts, geboren te Asten op 17-04-1815 als zoon van Pieter Willem Goorts en Maria Bendert van Helmond (zie Voormalig huis B706), in het huis. In het bovenstaande bevolkingsregister woont hij op huizingnummer C31. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Johannes Peter Goorts in het huis met dan huizingnummer C33 tot zijn vertrek in 1881 naar C32 (zie Voormalig huis B706):

10

Het huis wordt daarna tijdelijk bewoond door Johanna Maria Sauve, geboren te Asten op 17-09-1814 als dochter van Johannes Jan Sauve en Maria Hendrik Dirks. Zij is sinds 08-10-1858 weduwe van Theodorus Hoebergen, geboren te Asten op 20-10-1808 als zoon van Antonius Hoebergen en Antonia Cornelissen (zie Voormalig huis B700), met wie zij op 17-02-1843 te Asten getrouwd was. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-02-1883 verkoopt Maria Dirks meubelen en landbouwgereedschappen:

11

Zij vertrekken in 1883 naar Liessel en is op 05-04-1886 te Meijel overleden. Daarna woont Johannes Verheijen, geboren te Someren op 05-12-1850 als zoon van Leonardus Verheijen en Petronella Versantvoort, korte tijd in het huis. Hij is te Asten op 07-04-1880 getrouwd met Jacoba Rijnders, geboren te Asten op 10-08-1840 als dochter van Reijnerus Rijnders en Wilhelmijna Segers. Eind 1886 vertrekken zij naar Liessel.

Vanaf eind 1886 wordt het huis nog bewoond door Johanna Maria van der Linden, geboren te Eindhoven op 17-05-1844 als dochter van Wilhelmus van der Linden en Gordina Huijbers. Zij komt vanuit C36 (zie Stegen 72) en vertrekt aan het einde van de periode naar het dorp (zie Voormalig huis G427). Haar dienstknecht Piet Meulendijks, geboren te Deurne op 01-08-1836 als zoon van Arnoldus Meulendijk en Joanna Maria Hikspoors, bewoont daarna het huis. Hij is ongehuwd en ook over de periode 1890-1900 en 1900-1910 woont Piet Meulendijks, tot zijn vertrek eind 1903 naar Deurne, in het huis met dan het huizingnummer C29:

12

Vanaf februari 1904 wordt het huis bewoond door Petrus van den Boomen, geboren op 03-06-1865 te Deurne als zoon van Hendricus van den Boomen en Maria Loverbos. Hij is op 05-02-1903 te Vlierden getrouwd met Lamberdina Coolen, geboren te Vlierden op 11-09-1879 als dochter van Peter Coolen en Johanna van Helmond. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 heeft het huis huizingnummer C23, de andere beschreven huizingnummers hebben betrekking op hun aanstaande vertrek uit de Stegen:

13

Petrus van den Boomen verhuist met zijn gezin naar Oostappen (zie Oostappensedijk 40 en 42) en Henricus Wilhelmus Franssen, geboren te Deurne op 20-12-1877 als zoon van Antonie Franssen en Johanna Basten, wordt de nieuwe bewoner. Hij is op 11-06-1904 te Deurne getrouwd met Maria van Heugten, geboren op 28-06-1881 te Asten als dochter van Johannes van Heugten en Johanna van den Bogart. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Lank bij Krefeld in Duitsland en wonen zij in het huis met huizingnummer C9 ook wel bekend staand als Stegen 16:

14

Maria van Heugten is op 11-01-1926 te Asten overleden en Henricus Wilhelmus Franssen woont met zijn kinderen nog in de periode 1930-1938 in het huis op de Stegen 16 tot zijn vertrek naar het dorp:

15

Henricus Wilhelmus Franssen wordt in zijn woning getroffen door een brand, zoals vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-04-1934:

15a

Hij verhuist inwonend naar de Burgemeester Frenckenstraat in Asten en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1936 biedt hij zijn huis te koop aan:

16

Henricus Wilhelmus Franssen is op 09-03-1958 te Asten overleden.

In het huis komt wonen Aloysius Beekman, geboren te Deurne op 20-02-1908 als zoon van Bernardus Beekman en Johanna Catharina Kerver. Hij is op 03-06-1936 te Asten getrouwd met Johanna Petronella Henrica van de Ven, geboren te Helmond op 23-10-1911 als dochter van Willem van de Ven en Wilhelmina van Moorsel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij korte tijd op de Stegen 16 tot hun vertrek naar Kerkstraat 58 (zie Voormalig huis E1817) in Asten:

17

De geboorte van zoon Wilhelmus op Stegen 16 in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1937:

18

Johanna Petronella van de Ven is overleden en Aloysius Beekman is op 16-03-1966 te Asten overleden. Rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

19

In het Peelbelang van 14-04-1945 wordt nog P. Joosten als bewoner van Stegen 16 genoemd.

20

Ik heb echter niet kunnen achterhalen wie deze P. Joosten was.

Op de plaats van het huis staat nu dit uit 1930 daterende huis, waarvan hieronder met streetview een opname:

21

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Pauwels Hendricks ±1615 Pauwels Hendricks ±1615
1670 Goort Pauwels Asten 16-01-1643 Goort Pauwels Asten 16-01-1643
1734 Paulus Driessen Asten 14-01-1710 Paulus Driessen Asten 14-01-1710
Steegen huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Paulus Driessen Asten 14-01-1710 Paulus Driessen Asten 14-01-1710
1741 Peter Driessen Asten 14-08-1716 Joost Kuijpers Asten 02-01-1704
1746 Peter Driessen Asten 14-08-1716 Hendrik Jansen Asten 09-01-1718
1751 Peter Driesse Asten 14-08-1716 Hendrik Jansen Asten 09-01-1718
1756 Peter Driesse Asten 14-08-1716 Hendrik Jansen Asten 09-01-1718
1761 Peter Driesse Asten 14-08-1716 weduwe Hendrik Jansen Someren 08-07-1719
1766 Peter Driesse Asten 14-08-1716 weduwe Hendrik Jansen Someren 08-07-1719
1771 Peter Driesse Asten 14-08-1716 weduwe Hendrik Jansen Someren 08-07-1719
1776 Peter Driessen Asten 14-08-1716 Pieter Bollen Lierop 30-12-1744
1781 Peter Driessen van Bussel Asten 14-08-1716 Jacobus Aarts Vlierden 15-02-1750
1798 afgebrandt
1803 Philip Peter van Bussel Asten 12-05-1747
Kadasternummer C1132
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1132 1832 Peter Jan Rijnders Asten 15-11-1769
Stegen 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1820-1845 Peter Jan Rijnders Asten 15-11-1769 Anna Reynder Verlijsdonk Asten 10-03-1772 10-10-1845
1845-1848 Anna Reynder Verlijsdonk Asten 10-03-1772 weduwe Rijnders 31-01-1848
1848-1855 Henricus Rijnders Asten 06-05-1813 met zus naar C29
1855-1859 Peter Jan Hoebergen Nederweert 06-04-1826 Joanna van Bussel Asten 24-06-1823
C29 1859-1869 Peter Jan Hoebergen Nederweert 06-04-1826 Joanna van Bussel Asten 24-06-1823 naar Someren
C31 1869-1879 Jan Peter Goorts Asten 17-04-1815 met dienstboden
C33 1879-1881 Jan Peter Goorts Asten 17-04-1815 met dienstboden naar C32
C33 1881-1883 Johanna Maria Sauve Asten 17-09-1814 weduwe Hoebergen naar Liessel
C33 1883-1886 Johannes Verheijen Someren 05-12-1850 Jacoba Reijnders Asten 10-08-1840 naar Liessel
C33 1886-1890 Piet Meulendijks Deurne 01-08-1830 met dienstboden
C29 1890-1900 Piet Meulendijks Deurne 01-08-1830 met dienstboden
C29 1900-1904 Piet Meulendijks Deurne 01-08-1830 met dienstboden naar Deurne
C29 1904-1910 Petrus van den Boomen Deurne 03-06-1865 Lamberdina Coolen Vlierden 11-09-1879
C23 1910-1920 Petrus van den Boomen Deurne 03-06-1865 Lamberdina Coolen Vlierden 11-09-1879 naar Oostappen
C9 1920-1930 Henricus Franssen Deurne 20-12-1877 Maria van Heugten Asten 28-06-1881 11-01-1926
16 1930-1936 Henricus Franssen Deurne 20-12-1877 met kinderen naar Asten
16 1936-1938 Aloysius Beekman Deurne 20-02-1908 Johanna Petronella van de Ven Helmond 23-10-1911

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 11:21:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen